Sunteți pe pagina 1din 10

Clasa:

Obiectul Subiectul : “ Cine sunt eu ?


Tipul lecţiei: însuşire de noi cunoştinţe
Obiective de referinţă:
Dezvoltarea abilităţilor de autocunoaştere şi intercunoaştere
Obiective operaţionale:
Cognitive :
O1: să completeze fişa –ciorchine cu date despre propria persoană
O2 : să-şi recunoască colegul după indiciile date
O3: să răspundă corect la întrebări
O4: să rezolve sarcina impusă de culoarea coifului
O5: să completeze enunţurile lacunare
O6: să rezolve sarcinile fişei de muncă independentă
Afectiv – volitive:
O7: Să manifeste iniţiativă pentru rezolvarea corectă a sarcinilor primite
O8: Să se implice activ în activităţile desfăşurate ;
Elemente de strategie didactică:
 Resurse procedurale: explicaţia, exerciţiul, conversaţia euristică, observaţia, problematizarea, munca independentă ,
metoda pălăriilor gânditoare , metoda ciorchinelui
 Resurse materiale: coifuri colorate , fişe de muncă independentă , fişe de lucru
 Resurse umane: 8 elevi
 Resurse de timp : 45 minute
 Forme de organizare: frontal, individual ;
Bibliografie:
 “ Terapia educaţională, complexă şi integrată” – Păunescu C. , Niculcea , D. , Ed. ProHumanitate , Bucureşti 1997
 „Psihopedagogie specială”, Gherguţ, A.; Neamţu, C , Ed .Polirom , Iaşi 2000

Şcoala : Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Alba Iulia


Propunător:

Nr. Secvenţele Ob. Conţinutul informaţional şi demersul didactic Elemente de strategie didactică
crt. instruirii Op. Activitatea elevilor Activitatea educatorului Metode şi Material Forme de Eval
procedee didactic organizare
1. Moment Se pregătesc pentru ora de Asigur disciplina şi conversaţia frontal
organizatoric abilităţi practice cu materialele pregăteş-te materialele
1' cerute. necesare pentru lecţie .
2. Captarea şi Spargerea gheţii conversaţia
orientarea Fiecare elev va primi o fişă – Propun elevilor jocul euristică, aprec
atenţiei O1 ciorchine , pe care o vor completa didactic „Recunoaşte colegul” problemati- verba
5' cu date despre persoana lor. Vor Voi împărţi elevilor câte o fişă zarea Fişe de
avea apoi sarcina de a recunoaşte – ciorchine ( anexa 1) . După lucru
după conţinutul fişei autorul ce fişele au fost completate , se observaţia frontal şi
acesteia. vor citi câteva la alegere , fără individual
O2 a se specifica numele elevului
căruia îi aparţine fişa. Elevii
vor avea sarcina de a
recunoaşte colegul a cărui fişă conversaţia
a fost citită.
Voi face aprecieri.

3. Anunţarea temei Ascultă cu atenţie . Se anunţă tema activităţii şi o


lecţiei şi a parte din obiectivele urmărite . conversaţia
obiectivelor frontal
1'
4. Reactualizarea Elevii răspund la întrebări. Se realizează o scurtă trecere observaţia planşă
sau însuşirea O3 în revistă a cunoştinţelor model,
unor cunoştinţe asimilate în orele anterioare , flip-chart
necesare legate de autocunoaştere , Conversaţia
desfăşurării calităţi , defecte , etc.
activităţii
Ascultă povestea citită. « Vă propun sa ascultaţi o Lectura aprec
5. Dirijarea O8 povestioară inspirată din lumea verba
învăţării Un elev va veni în faţa clasei şi îşi animalelor » frontal şi
va pune coiful alb . Va avea În analiza poveştii se va folosi Coifuri individual obser
sarcina de a INFORMA . Va metoda pălăriilor gânditoare. Conversaţia colorate rea co
O4 spune colegilor săi despre cine Voi chema pe rând elevii în porta
este vorba în poveste. faţa clasei .Primului îi voi da Metoda ment
Următorul elev va spune ce i-a coiful alb şi îi voi cere sa pălăriilor levilo
plăcut cel mai mult din text. Un spună colegilor despre ce a fost gânditoare
altul va purta coiful negru şi va vorba în poveste. Cel care va Coifuri Individual
prezenta un personaj de care nu i- purta coiful roşu va spune ce colorate
a plăcut . Urmează un elev care va i-a plăcut cel mai mult din text,
O4 purta un coif galben şi el va cel cu coiful negru va prezenta
preciza care personaj i-a plăcut personajul de care nu i-a plăcut Conversaţia
cel mai mult . Purtătorul coifului , cel galben pe cel de care i-a
albastru va adresa o întrebare plăcut , cel albastru va adresa
legată de conţinutul poveştii iar o întrebare legată de conţinutul
ultimul va purta un coif verde şi textului şi ultimul , cel verde
va avea sarcina de a schimba va da un alt final poveştii.
O3 finalul povestirii . Se poartă apoi o discuţie Frontal
generală pe marginea textului Conversaţia form
citit , ajungandu-se la «
Elevii participă la discuţie. părerea leului despre el însuşi
»
« Fiecare persoană are
o părere despre ea însăşi , o Explicaţia
imagine asupra sa. Această
imagine se bazează pe de o
parte pe caracteristicile
fiecăruia ( pozitive şi
O8 negative ) şi pe de altă parte pe Frontal
Ascultă cu atenţie şi participă părerea pe care o au ceilalţi Conversaţia.
atunci când li se cere acest lucru. depre ea. » Toţi ne formăm o
imagine despre propria
noastră persoană. În acţiunile form
noastre ne bazăm pe această
Adresează întrebări dacă au imagine.
neclarităţi. Dacă apreciem că
interlocutorul nostru ne este explicaţia
superior, ne comportăm cu
totul diferit decât în situaţia în
care îl considerăm ca fiind un
partener egal. Atât timp cât
leul se considera ca fiind cel
mai mare, el acţiona în
O8 consecinţă. Imediat însă după
ce s-a lămurit cât de mic este
în comparaţie cu elefantul, şi-a
schimbat şi părerea despre Frontal
O3 sine.
Imaginea despre noi nu
coincide întotdeauna cu
realitatea. De aceea este
foarte important să ne
6. Asigurarea feed- cunoaştem cât mai bine.
back-ului şi a Vă propun , în acest scop , să
retenţiei completăm următoarea fişă :
(anexa 2)

Oamenii de care îmi pasă cel Exerciţiul Frontal


mai mult sunt………
O5 Completează fişele de lucru . Mă simt mândru de mine
pentru că………………… Individual
Oamenii pe care îi admir cel form
Citesc cu voce tare unele mai mult
răspunsuri care vor fi analizate sunt................................ Fişe de
împreună cu colectivul de elevi. Îmi place mult lucru
să...................................
Îmi doresc Individual
să....................................... Exerciţiul Creioane
Unul dintre cele mai bune
lucruri făcute de mine
este...................................
Mi-ar plăcea să
devin.................................
Îmi propun Exerciţiul
să...................................
Prefer să..........decât
7. Obţinerea să.......................................
performanţei. Ştiu că pot
O5 să......................................
Se poartă discuţii pe marginea
fişelor. Voi pune accentul pe form
importanţa formării unei Conversaţia Frontal
imagini pozitive despre noi ,
imagine care ne va conduce la
acţiuni pozitive.
Evaluarea O6 Completează fişele de muncă În finalul activităţii se împart
8. performanţei independentă . fişe de muncă independentă . Exerciţiul Fişe de individual form
( anexa 2) muncă
indepen
dentă
9. Aprecieri şi Ascultă aprecierile şi Se face analiza şi aprecieri conversaţia frontal
recomandări recomandările făcute de educator. asupra performanţelor elevilor.
Activităţi din
timpul liber

Obiectele de
Familia studiu
+ -

EU

Calităţi /
Prieteni
defecte
Oamenii de care îmi pasă cel mai mult sunt……………………………………
......................................................................
......................................................................
Mă simt mândru(ă)de mine pentru că…………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………....
Oamenii pe care îi admir cel mai mult sunt.....................
.....................................................................
Îmi place mult să...................................................
Îmi doresc să.......................................................
Mi-ar plăcea să devin..............................................
Prefer să ...........................................................
decât

să.............................................................
Ştiu că pot să......................................................
Anexa 2

A B
1.Eu sunt………………………………Eu vreau să fiu…………………
2.Eu sunt………………………………Eu vreau să fiu…………………
3.Eu sunt………………………………Eu vreau să fiu…………………
4.Eu sunt………………………………Eu vreau să fiu…………………
5.Eu sunt………………………………Eu vreau să fiu…………………

1.caracteristici fizice: înalt, scund, mic , mare , frumos , urăt


2.calităţi : curat, harnic, punctual,politicos, cuminte , etc.
3.caracteristici sociale: prietenos, retras
4.statut: elev , băiat , fată
5.defecte: mincinos, leneş, etc.

Anexa 3
Leul Leo, regele animalelor, se plimbă prin savană. Deodată întâlni un iepure sălbatic. Ridicându-se la înălţimea forţei sale îl întrebă pe
acesta: „Cine este regele animalelor?„ Iepurele, înlemnit de groază, răspunde: „Tu, măria ta!„ Atunci Leo, binedispus, zâmbi iepurelui fâsticit şi cu un
gest mărinimos al labei sale porunci : „ Poţi pleca!”
Leo întâlni apoi o gazelă şi jocul se repetă. Din nou scoase un răget la bietul animal, din nou i se confirmă cât este el de atotputernic şi din nou
repetă binedispus: „ Poţi pleca!”.
Situaţia se repetă de mai multe ori, cu un cerb, cu o girafă. Toate aceste animale erau mai mici, respectiv mai slabe decât leul, lucru
recunoscut de acestea. Leul deveni din ce în ce mai îndrăzneţ. În cele din urmă întâlni un rinocer. În mod normal ar trebui să-l ocolească, dar acum el
văzu astfel situaţia . Şi de această dată leul, cu privirea-i sigură, mersul grav, subliniindu-şi mândria răcni: „Cine este regele animalelor?” Firesc ar fi
fost ca rinocerul să nu-l bage în seamă, dar azi, intimidat datorită siguranţei cu care păşea leul şi a tonului ridicat, răspunse:”Desigur dumneata,
stăpâne!”
Mergând mai departe, leul întâlni un elefant. În închipuirea sa de moment, leul se considera că arată mult mai mare decât el. Şi de
această dată el îşi urlă întrebarea cunoscută. Dar elefantul avea o cu totul altă părere . În consecinţă elefantul ripostă. Îsi ridică un picior, pe care îl
sprijini uşor pe capul leului, aşa încât acesta se afundă în nisip până în gât, după care îşi văzu mai departe de drum fără să se uite înapoi. Dezorientat
şi încercând să se elibereze, leul strigă după uriaşul care se depărta tacticos: „Dar mai îmi este permis să pun întrebarea?”