Sunteți pe pagina 1din 109

STUDIU DE FEZABILITATE

„MODERNIZAREA, EXTINDEREA ŞI
DOTAREA INFRASTRUCTURII
EDUCATIONALE A SCOLII
PROFESIONALE COARNELE CAPREI,
COMUNA COARNELE CAPREI, JUDETUL
IASI"

sat Coarnele Caprei, com. Coarnele Caprei, jud. Iasi

Contract nr. 120/2016

Beneficiar: COMUNA COARNELE CAPREI

Nr. exemplar:

Proiectul conţine: Piese scrise S.F.


Piese desenate S.F.

- 2017 -
1. LISTA DE RESPONSABILITĂŢI ŞI SEMNĂTURI

DATE DE INDENTIFICARE
PROIECTANT GENERAL S.C. PENCRAFT S.R.L.
RO 19173045 J22/2741/2006
Tel: 0332/430.873Fax: 0332/430.874
Punct de lucru: Sos. Pacurari, nr. 2A, bl. 590B, parter,
Mun. Iasi, Jud. Iasi
PROIECTANT DE SPECIALITATE S.C. 4 BEST PROJECTS S.R.L.
RO 18618285, J22/1058/2006
Tel: 0723 444 544
cu sediul in: Sos.Moara de Foc, nr.13, bl.597, sc.A,
ap.2, Mun. Iasi, Jud. Iasi

ŞEF PROIECT Lucian Dima

COLECTIV DE ELABORARE

COMPARTIMENT ÎNTOCMIT SEMNĂTURĂ

Arh. Dan Constantin


ARHITECTURĂ Ionescu
S.C. 4 BEST PROJECTS S.R.L.

STRUCTURĂ
Ing. Neculai Cotovanu
SC DECENEU PROIECT S.R.L.

INSTALAŢII TERMICE
S.C. CIVILIS ART GRUP S.R.L. dr.ing. Razvan Luciu

INSTALAŢII SANITARE dr.ing. Razvan Luciu


S.C. CIVILIS ART GRUP S.R.L.

INSTALAŢII ELECTRICE
S.C. CIVILIS ART GRUP S.R.L. ing. Razvan Popa

ANALIZA COST BENEFICIU (analiza


financiară, analiza economică, analiza de
senzitivitate, analiza de riscuri)
DEVIZE economist Lucian Dima

SC PENCRAFT S.R.L.

„Modernizarea, extinderea şi dotarea infrastructurii educationale a Scolii profesionale Coarnele Caprei, comuna
Coarnele Caprei, judetul Iasi" faza S.F. Page 2
A. PIESE SCRISE

1. Informaţii generale privind obiectivul de investiţii


1.1. Denumirea obiectivului de investiţii
1.2. Ordonator principal de credite/investitor
1.3. Ordonator de credite (secundar/terţiar)
1.4. Beneficiarul investiţiei
1.5. Elaboratorul studiului de fezabilitate
2. Situaţia existentă şi necesitatea realizării obiectivului/proiectului de investiţii
2.1. Concluziile studiului de prefezabilitate (în cazul în care a fost elaborat în
prealabil) privind situaţia actuală, necesitatea şi oportunitatea promovării
obiectivului de investiţii şi scenariile/opţiunile tehnico-economice identificate şi
propuse spre analiză
2.2. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislaţie, acorduri relevante,
structuri instituţionale şi financiare
2.3. Analiza situaţiei existente şi identificarea deficienţelor
2.4. Analiza cererii de bunuri şi servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu şi lung
privind evoluţia cererii, în scopul justificării necesităţii obiectivului de investiţii
2.5. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiţiei publice
3. Identificarea, propunerea şi prezentarea a minimum două scenarii/opţiuni tehnico-
economice pentru realizarea obiectivului de investiţii2)
2) În cazul în care anterior prezentului studiu a fost elaborat un studiu de prefezabilitate,

se vor prezenta minimum două scenarii/opţiuni tehnico-economice dintre cele


selectate ca fezabile la faza studiu de prefezabilitate.
Pentru fiecare scenariu/opţiune tehnico-economic(ă) se vor prezenta:
3.1. Particularităţi ale amplasamentului:
a) descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafaţa
terenului, dimensiuni în plan, regim juridic - natura proprietăţii sau titlul de
proprietate, servituţi, drept de preempţiune, zonă de utilitate publică,
informaţii/obligaţii/constrângeri extrase din documentaţiile de urbanism, după caz);
b) relaţii cu zone învecinate, accesuri existente şi/sau căi de acces posibile;
c) orientări propuse faţă de punctele cardinale şi faţă de punctele de interes naturale
sau construite;
d) surse de poluare existente în zonă;
e) date climatice şi particularităţi de relief;
f) existenţa unor:
- reţele edilitare în amplasament care ar necesita relocare/protejare, în măsura în
care pot fi identificate;
- posibile interferenţe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice
pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existenţa condiţionărilor specifice
în cazul existenţei unor zone protejate sau de protecţie;
- terenuri care aparţin unor instituţii care fac parte din sistemul de apărare, ordine
publică şi siguranţă naţională;
g) caracteristici geofizice ale terenului din amplasament - extras din studiul
geotehnic elaborat conform normativelor în vigoare, cuprinzând:
(i) date privind zonarea seismică;
„Modernizarea, extinderea şi dotarea infrastructurii educationale a Scolii profesionale Coarnele Caprei, comuna
Coarnele Caprei, judetul Iasi" faza S.F. Page 3
(ii) date preliminare asupra naturii terenului de fundare, inclusiv presiunea
convenţională şi nivelul maxim al apelor freatice;
(iii) date geologice generale;
(iv) date geotehnice obţinute din: planuri cu amplasamentul forajelor, fişe
complexe cu rezultatele determinărilor de laborator, analiza apei subterane, raportul
geotehnic cu recomandările pentru fundare şi consolidări, hărţi de zonare
geotehnică, arhive accesibile, după caz;
(v) încadrarea în zone de risc (cutremur, alunecări de teren, inundaţii) în
conformitate cu reglementările tehnice în vigoare;
(vi) caracteristici din punct de vedere hidrologic stabilite în baza studiilor existente,
a documentărilor, cu indicarea surselor de informare enunţate bibliografic.
3.2. Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, funcţional-arhitectural şi
tehnologic:
- caracteristici tehnice şi parametri specifici obiectivului de investiţii;
- varianta constructivă de realizare a investiţiei, cu justificarea alegerii acesteia;
- echiparea şi dotarea specifică funcţiunii propuse.
3.3. Costurile estimative ale investiţiei:
- costurile estimate pentru realizarea obiectivului de investiţii, cu luarea în
considerare a costurilor unor investiţii similare, ori a unor standarde de cost pentru
investiţii similare corelativ cu caracteristicile tehnice şi parametrii specifici
obiectivului de investiţii;
- costurile estimative de operare pe durata normată de viaţă/de amortizare a
investiţiei publice.
3.4. Studii de specialitate, în funcţie de categoria şi clasa de importanţă a
construcţiilor, după caz:
- studiu topografic;
- studiu geotehnic şi/sau studii de analiză şi de stabilitate a terenului;
- studiul hidrologic, hidrogeologic;
- studiul privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficienţă ridicată
pentru creşterea performanţei energetic;
- studiu de trafic şi studiu de circulaţie;
- raport de diagnostic arheologic preliminar în vederea exproprierii, pentru
obiectivele de investiţii ale căror amplasamente urmează a fi expropriate pentru
cauză de utilitate publică;
- studiu peisagistic în cazul obiectivelor de investiţii care se referă la amenajări
spaţii verzi şi peisajere;
- studiu privind valoarea resursei culturale;
- studii de specialitate necesare în funcţie de specificul investiţiei.
- expertiza tehnica (concluzii);
- audit energetic.
3.5. Grafice orientative de realizare a investiţiei
4. Analiza fiecărui/fiecărei scenariu/opţiuni tehnico- economic(e) propus(e)
4.1. Prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de referinţă şi
prezentarea scenariului de referinţă
4.2. Analiza vulnerabilităţilor cauzate de factori de risc, antropici şi naturali,
inclusiv de schimbări climatice, ce pot afecta investiţia
„Modernizarea, extinderea şi dotarea infrastructurii educationale a Scolii profesionale Coarnele Caprei, comuna
Coarnele Caprei, judetul Iasi" faza S.F. Page 4
4.3. Situaţia utilităţilor şi analiza de consum:
- necesarul de utilităţi şi de relocare/protejare, după caz;
- soluţii pentru asigurarea utilităţilor necesare.
4.4. Sustenabilitatea realizării obiectivului de investiţii:
a) impactul social şi cultural, egalitatea de şanse;
b) estimări privind forţa de muncă ocupată prin realizarea investiţiei: în faza de
realizare, în faza de operare;
c) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversităţii şi a
siturilor protejate, după caz;
d) impactul obiectivului de investiţie raportat la contextul natural şi antropic în care
acesta se integrează, după caz.
4.5. Analiza cererii de bunuri şi servicii, care justifică dimensionarea obiectivului
de investiţii
4.6. Analiza financiară, inclusiv calcularea indicatorilor de performanţă financiară:
fluxul cumulat, valoarea actualizată netă, rata internă de rentabilitate;
sustenabilitatea financiară
4.7. Analiza economică3), inclusiv calcularea indicatorilor de performanţă
economică: valoarea actualizată netă, rata internă de rentabilitate şi raportul cost-
beneficiu sau, după caz, analiza cost-eficacitate
4.8. Analiza de senzitivitate3)
3) Prin excepţie de la prevederile pct. 4.7 şi 4.8, în cazul obiectivelor de investiţii a

căror valoare totală estimată nu depăşeşte pragul pentru care documentaţia tehnico-
economică se aprobă prin hotărâre a Guvernului, potrivit prevederilor Legii nr.
500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, se
elaborează analiza cost-eficacitate.
4.9. Analiza de riscuri, măsuri de prevenire/diminuare a riscurilor
5. Scenariul/Opţiunea tehnico-economic(ă) optim(ă), recomandat(ă)
5.1. Comparaţia scenariilor/opţiunilor propuse, din punct de vedere tehnic,
economic, financiar, al sustenabilităţii şi riscurilor
5.2. Selectarea şi justificarea scenariului/opţiunii optim(e) recomandat(e)
5.3. Descrierea scenariului/opţiunii optim(e) recomandat(e) privind:
a) obţinerea si amenajarea terenului;
b) asigurarea utilităţilor necesare funcţionării obiectivului;
c) soluţia tehnică, cuprinzând descrierea, din punct de vedere tehnologic,
constructiv, tehnic, funcţional-arhitectural şi economic, a principalelor lucrări
pentru investiţia de bază, corelată cu nivelul calitativ, tehnic şi de performanţă ce
rezultă din indicatorii tehnico-economici propuşi;
d) probe tehnologice şi teste.
5.4. Principalii indicatori tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii:
a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectului de investiţii, exprimată
în lei, cu TVA şi, respectiv, fără TVA, din care construcţii-montaj (C+M), în
conformitate cu devizul general;
b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanţă - elemente
fizice/capacităţi fizice care să indice atingerea ţintei obiectivului de investiţii - şi,
după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele şi reglementările
tehnice în vigoare;
„Modernizarea, extinderea şi dotarea infrastructurii educationale a Scolii profesionale Coarnele Caprei, comuna
Coarnele Caprei, judetul Iasi" faza S.F. Page 5
c) indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliţi în
funcţie de specificul şi ţinta fiecărui obiectiv de investiţii;
d) durata estimată de execuţie a obiectivului de investiţii, exprimată în luni.
5.5. Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu reglementările specifice
funcţiunii preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor cerinţelor
fundamentale aplicabile construcţiei, conform gradului de detaliere al propunerilor
tehnice
5.6. Nominalizarea surselor de finanţare a investiţiei publice, ca urmare a analizei
financiare şi economice: fonduri proprii, credite bancare, alocaţii de la bugetul de
stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe
nerambursabile, alte surse legal constituite.
6. Urbanism, acorduri şi avize conforme
6.1. Certificatul de urbanism emis în vederea obţinerii autorizaţiei de construire
6.2. Extras de carte funciară, cu excepţia cazurilor speciale, expres prevăzute de
lege
6.3. Actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului, măsuri
de diminuare a impactului, măsuri de compensare, modalitatea de integrare a
prevederilor acordului de mediu în documentaţia tehnico-economică
6.4. Avize conforme privind asigurarea utilităţilor
6.5. Studiu topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
6.6. Avize, acorduri şi studii specifice, după caz, în funcţie de specificul
obiectivului de investiţii şi care pot condiţiona soluţiile tehnice
7. Implementarea investiţiei
7.1. Informaţii despre entitatea responsabilă cu implementarea investiţiei
7.2. Strategia de implementare, cuprinzând: durata de implementare a obiectivului
de investiţii (în luni calendaristice), durata de execuţie, graficul de implementare a
investiţiei, eşalonarea investiţiei pe ani, resurse necesare
7.3. Strategia de exploatare/operare şi întreţinere: etape, metode şi resurse necesare
7.4. Recomandări privind asigurarea capacităţii manageriale şi instituţionale
8. Concluzii şi recomandări

B. PIESE DESENATE

„Modernizarea, extinderea şi dotarea infrastructurii educationale a Scolii profesionale Coarnele Caprei, comuna
Coarnele Caprei, judetul Iasi" faza S.F. Page 6
B1 ARHITECTURA

Situatie existenta
A01 - Plan de amplasare in zona sc. 1/5000
A02 - Plan de situatie sc. 1/1000
A1 - Plan parter sc. 1/100
A2 - Plan invelitoare sc. 1/100
A3 - Sectiune caracteristica A-A’ sc. 1/100
A4 - Fatada principala/ Fatada posterioara/ Fatade laterale sc. 1/100

Situatie propusa
A5 - Plan parter sc. 1/100
A5’ - Plan parter – dotări sc. 1/100
A6 - Plan etaj 1 sc. 1/100
A6’ - Plan etaj – dotări sc. 1/100
A7 - Plan invelitoare sc. 1/100
A8 - Sectiune caracteristica A-A’ sc. 1/100
A9 - Fatada principala/ Fatada posterioara/ Fatade laterale sc. 1/100

B2 STRUCTURA-

R01 - Plan consolidare funatii


R02 - Detalii consolidare fundatii I
R03 - Detalii consolidare fundatii II
R04 - Detalii consolidare suprastructura

B3 INSTALATII-
I0 - Plan coordonator retele sc. 1/200

E1 - instalatii electrice - Plan parter sc. 1/200


E2 - instalatii electrice - Plan etaj sc. 1/200
E3 - instalatii electrice – Schema tablou general

S1 - instalatii sanitare - Plan parter sc. 1/200


S2 - instalatii sanitare - Plan etaj sc. 1/200
S3 - instalatii sanitare – Schema coloanelor

T1 - instalatii termice - Plan parter sc. 1/200


T2 - instalatii termice - Plan etaj sc. 1/200
T3 - instalatii termice – Schema coloanelor

„Modernizarea, extinderea şi dotarea infrastructurii educationale a Scolii profesionale Coarnele Caprei, comuna
Coarnele Caprei, judetul Iasi" faza S.F. Page 7
1. Informaţii generale privind obiectivul de investiţii

1.1. Denumirea obiectivului de investiţii


„Modernizarea, extinderea şi dotarea infrastructurii educationale a Scolii profesionale
Coarnele Caprei, comuna Coarnele Caprei, judetul Iasi", sat Coarnele Caprei, com. Coarnele
Caprei, jud. Iasi

1.2. Ordonator principal de credite/investitor


COMUNA COARNELE CAPREI, , REPREZENTATĂ DE DOMNUL PRIMAR
GRIGORAŞ CONSTANTIN

1.3. Ordonator de credite (secundar/terţiar)


-

1.4. Beneficiarul investiţiei


COMUNA COARNELE CAPREI

1.5. Elaboratorul studiului de fezabilitate


PROIECTANT GENERAL : S.C. PENCRAFT S.R.L.
RO 19173045 J22/2741/2006, Tel: 0332/430.873Fax: 0332/430.874
Punct de lucru: Sos. Pacurari, nr. 2A, bl. 590B, parter, Mun. Iasi, Jud. Iasi
Activitatea principala: servicii de consultanta

PROIECTANT SPECIALITATE: S.C. 4 BEST PROJECTS S.R.L.


RO 18618285, J22/1058/2006, Tel: 0723 444 544
cu sediul in: Sos.Moara de Foc, nr.13, bl.597, sc.A, ap.2, Mun. Iasi, Jud. Iasi
Activitatea principala: Activitati de arhitectura

2. Situaţia existentă şi necesitatea realizării obiectivului/proiectului de


investiţii

2.1. Concluziile studiului de prefezabilitate (în cazul în care a fost elaborat


în prealabil) privind situaţia actuală, necesitatea şi oportunitatea
promovării obiectivului de investiţii şi scenariile/opţiunile tehnico-
economice identificate şi propuse spre analiză
Pentru prezenta investiţia nu a fost elaborate anterior un studiu de prefezabilitate.

2.2. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislaţie, acorduri


relevante, structuri instituţionale şi financiare

Strategia Europa 2020


Strategia de dezvoltare locală a comunei Coarnele Caprei a fost elaborată în contextul unei noi
programări a fondurilor europene pentru perioada 2014 – 2020, ceea ce a generat necesitate de
actualizare a obiectivelor strategice atât de la nivel european, cât şi de la nivel naţional.

„Modernizarea, extinderea şi dotarea infrastructurii educationale a Scolii profesionale Coarnele Caprei, comuna
Coarnele Caprei, judetul Iasi" faza S.F. Page 8
Scenariile de dezvoltare stabilite la nivelul strategiei de dezvoltare locală reprezintă proiecţii viitoare
ale comunei Coarnele Caprei, alternative de dezvoltare ale acesteia, acestea fiind formulate în accord
cu toate documentele strategice similar publicate.

Unul dintre documentele de referinţă este Strategia Europa 2020, strategia pe 10 ani a Uniunii
Europene, al cărei scop trece dincolo de depăşirea crizei care continuă să afecteze multe dintre
economiile europene. Strategia îşi propune să elimine deficienţele modelului de dezvoltare propriu
fiecărui stat membru şi să creeze condiţii favorabile pentru o creştere economică mai inteligentă, mai
durabilă şi mai favorabilă incluziunii. În acest sens, au fost stabilite cinci obiective esenţiale, care
acoperă domenii precum: ocuparea forţei de muncă, educaţia, cercetarea şi inovarea, incluziunea
socială şi reducerea sărăciei, respectiv eficienţa energetică.

În ceea ce priveşte educaţia, la nivelul documentului strategic anterior menţionat se precizează că în


perspectiva anului 2020 se doreşte atingerea următoarelor:
- reducerea abandonului şcolar sub 10%:
- creşterea la peste 40% a ponderii absolvenţilor de studii superioare în rândul populaţiei în vârstă de
30 – 34 de ani.

Prin prezentul proiect se contribuie la îndeplinirea dezideratului care vizează reducerea abandonului
şcolar, fiind vizată îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale şi echiparea corespunzătoare a acesteia,
în vederea creşterii gradului de atractivitate a învăţământului local, progresele în plan educaţional
controbuind în mod direct la îmbunătăţirea perspectivelor profesionale şi reducerea sărăciei.

2. Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă pentru orizontul 2020


Obiectivul Strategiei Naționale pentru Dezvoltare Durabilă pentru orizontul 2020 vizează “Atingerea
nivelului mediu actual al ţărilor Uniunii Europene la principalii indicatori ai dezvoltării durabile”,
principalele direcţii de acţiune fiind:
- modernizarea accelerată a sistemelor de educaţie şi formare profesională şi de sănătate publică,
ţinând seama de evoluţiile demografice nefavorabile şi de impactul acestora asupra pieţei muncii;
- necesitatea identificării unor surse suplimentare de finanţare, în condiţii de sustenabilitate, pentru
realizarea unor proiecte şi programe de anvergură, în special în domeniile infrastructurii, energiei,
protecţiei mediului, siguranţei alimentare, educaţiei, sănătăţii şi serviciilor sociale.

Proiectul de investiţii contribuie la îndeplinirea obiectivului strategic menţionat având în vedere


următoarele:
 asigurarea accesului şi îmbunătăţirea substanţială a calităţii ofertei de pregătire prin dobândirea
de competenţe care să susţină dezvoltarea personală şi competitivitatea elevilor;
 dezvoltarea bazei instituţionale şi logistice a Şcolii profesionale Coarnele Caprei;
 creşterea gradului de pregătire a elevilor care urmează cursurile învăţământului profesional şi
facilitarea accesului acestora pe piaţa muncii.
 dotarea laboratoarelor cu dotări şi echipamente specifice: simulator agricol, mese de laborator,
echipamente IT, proietoare, mobilier, etc.;
 creşterea gradului de atractivitate al actului educaţional asigurat la nivelul unităţii de
învăţământ, în vederea reducerii abandonului şcolar.

3. Strategia de dezvoltare locală a comunei Coarnele Caprei pentru perioada 2014 - 2020
În contextul economic actual, investiţiile în educaţie şi în formarea forţei de muncă sunt cel puţin la
fel de importante ca şi investiţiile în patrimoniu. Economia actuală este bazată pe informaţie,
tehnologia şi metodele de producţie modificându-se rapid şi în mod constant. „Capitalul intangibil” şi
cunoştinţele produc cea mai mare valoare adăugată. Din acest motiv, formarea capitalului uman
trebuie abordată cel puţin la fel de bine ca formarea capitalului fizic, reforma în educaţie fiind punctul
de plecare în dezvoltarea capitalului uman şi în creşterea calităţii vieţii persoanelor vizate.

„Modernizarea, extinderea şi dotarea infrastructurii educationale a Scolii profesionale Coarnele Caprei, comuna
Coarnele Caprei, judetul Iasi" faza S.F. Page 9
Cheltuielile cu educaţia reprezintă o investiţie pentru viitor, poate cea mai importantă investiţie pe
care o poate face atât individul, cât şi statul.

În vederea susţinerii modernizării infrastructurii educaţionale de la nivel local, în cadrul capitolul III.4
– Planul strategic de dezvoltare, Domenii prioritare au fost stabilite priorităţi de investiţii care să
sprijine alinierea sectorului educaţional la standerdele de calitate de la nivel naţional şi european, fiind
vizată inclusiv modernizarea, extiderea şi dotarea infrastructurii educationale a Scolii Profesionale din
comuna Coarnele Caprei.

Legislaţie
- NP 010 – 1997 T.P.3.2. – Normativ privind proiectarea, realizarea şi exploatarea construcţiilor
pentru şcoli şi licee.
- STAS 1478 – 90 alimentarea cu apa la constructiile civile si industriale
- INDICATIV NP 068-02 normativ privind proiectarea cladirilor civile din punct de vedere al
cerintei de siguranta in exploatare
- NP010-97 normativ privind proiectarea cladirilor civile din punct de vedere al cerintei de
siguranta in exploatare
- P 118 – 99 normativ de siguranţă la foc a construcţiilor
- Normele de la Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu
handicap, cu modificarile si completarile ulterioare.
- Legea 10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile si completarile ulterioare.
- Legea 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modificarile si
completarile ulterioare.

2.3. Analiza situaţiei existente şi identificarea deficienţelor

Integrarea tinerilor pe piaţa muncii reprezintă o problemă actuală de anvergură, care


afectează în special tinerii proveniţi din familii sărace, din mediul rural, care nu au acces la
educaţie de calitate, în vederea deprinderii de abilităţi practice. În vederea adoptării unor
măsuri active de stimulare a inserţiei profesionale, se impune implementarea unor măsuri
care să vizeze armonizarea curriculei din sectorul de învăţământ cu cerinţele pieţei muncii.
Învâţământul profesional din cadrul comunei Coarnele Caprei prezintă carenţe semnificative
în ceea ce priveşte gradul de dotare şi echipare a instituţiei de învăţământ cu echipamente şi
dotări de specialitate care să le permită accesul elevilor la activităţi specifice profilului de
agricultură.

Mai mult, corpul B al Şcolii Profesionale din comuna Coarnele Caprei, care face obiectul
prezentei investiţii, prezintă o infrastructură uzată, instalaţiile fiind vechi, cu o durată de viaţă
destul de mare, finisajele interioare şi exterioare fiind degradate. Dotările de specialitate
prezintă de asemenea un grad de uzură ridicat, fiind improprii pentru desfăşurarea unui act
educaţional calitativ (băncile, catedrele, etc.).

Obiectivul prezentului proiect de investiţii este de modernizare a infrastructurii existente şi de


extindere atât pe orizontală, cât şi pe verticală a corpului B, în vederea asigurării de spaţii
funcţionale pentru desfăşurarea activităţilor practice (orele de legislaţie rutieră, de ştiinţe şi de
agricultură), fiind previzionată înfiinţarea a trei noi laboratoare, după cum urmează: laborator
de agricultură, laborator de ştiinţe şi laborator de legislaţie rutieră. Mai mult, prin proiect se
doreşte construirea de grupuri sanitare, atât la etaj, cât şi la parter (inclusiv pentru persoane
cu dizabilităţi), în momentul de faţă elevii şi cadrele didactice din corpul B utilizând un grup
sanitar exterior.

„Modernizarea, extinderea şi dotarea infrastructurii educationale a Scolii profesionale Coarnele Caprei, comuna
Coarnele Caprei, judetul Iasi" faza S.F. Page 10
Tot prin prezentul proiect, se urmăreşte achiziţionarea de mobilier, dotări şi utilaje specifice
profilului agricol, în vederea utilizării acestora în scop didactic, pentru dobândirea
competențelor profesionale specific unor elevi care urmează cursurile unei școli profesionale
din domeniul agricol.

Aceste competențe, prevăzute în standardele de pregătire profesională, nu pot fi atinse fără o


dotare materială corespunzătoare. Exerciţiile şi activităţile practice propuse, utilizând dotările
agricole, urmăresc condiţiile de aplicabilitate ale criteriilor de performanţă pentru fiecare
competenţă aşa cum sunt acestea precizate în Standardul de Pregătire Profesională.

Obiectivul de investiţie este localizat într-o zonă cu potențial pentru culturile agricole
vegetale. Atât zona cu o populație cu ocupație preponderentă în agricultură cât și calificarea
profesională a școlii de Agricultor culturi de câmp și implicit cererea în creștere a forței de
muncă calificată în acest domeniu, necesită stringent o bază materială didactică cu mașini și
utilaje agricole de generație nouă, prin care elevii pot beneficia de o instruire practică la
nivelul competențelor profesionale europene.

Ocupațiile vizate și standardele de evaluare a acestora cât și examenul de certificare a


competențelor profesionale precizează necesitatea dotării cu dotări specifice pentru fiecare
verigă tehnologică în parte.

Scoala Profesionala va asigura desfasurarea optima a activitatilor didactice atat pentru cadrele
didactice cat si pentru elevi.

Capacitatea scolii propusa este de 3 Sali de clasa– 24de elevi/sala, 3 laboratoare, dintre care:
un laborator agricultura, un laborator de stiinte, un laborator de legislatie rutiera.

Prezenta documentaţie s-a realizat în scopul execuţiei lucrărilor pentru :„Modernizarea,


extinderea şi dotarea infrastructurii educationale a Scolii profesionale Coarnele Caprei,
comuna Coarnele Caprei, judetul Iasi", sat Coarnele Caprei, com. Coarnele Caprei, jud.
Iasi.

La baza elaborării documentaţiei se află tema de proiectare, precum şi Certificatul de


Urbanism nr. 4/ 26.05.2016 emis de Comuna Coarnele Caprei.

Necesitatea si oportunitatea acestei investitii deriva din faptul ca localitatea nu dispune in


prezent de o infrastructură specifică pentru desfăşurarea învăţământului profesional.
Extinderea scolii profesionale care sǎ asigure spaţiul educativ necesar prin crearea de 3
laboratoare si dotarea acestora corespunzator, este o necesitate în localitatea studiatǎ, drept
urmare comuna Coarnele Caprei a dezbǎtut şi a decis necesitatea modernizării şi extinderii
corpului B pentru a deservi elevii înscrişi în ciclul de învăţământ profesional.

Educaţia agricolă ar trebui să reprezinte o importantă parte a învăţământului profesional şi


tehnic-agricol din România, având în vedere potenţialul de dezvoltare a activităţilor agricole
sau non-agricole, din mediul rural.

Creşterea atractivităţii agriculturii din ultimii ani a determinat şi o mărire considerabilă a


elevilor în învăţământul profesional cu specific agricol, tot mai mulţi tineri orientându-se
către licee şi facultăţi de specialitate care să îi ajute să performeze ulterior ca angajați sau ca

„Modernizarea, extinderea şi dotarea infrastructurii educationale a Scolii profesionale Coarnele Caprei, comuna
Coarnele Caprei, judetul Iasi" faza S.F. Page 11
antreprenori. Acest aspect s-a remarcat în special în mediul rural, cu precădere la tineri ai
căror părinţi deţin terenuri.

Cea mai mare problemă a școlilor profesionale/liceelor cu profil agricol rămâne însă
convergenţa mediului de afaceri cu piața muncii. Dificultăţile apar chiar la nivelul pregătirii
practice, din cauza unei infrastructuri școlare de specialitate deficitare Prin urmare, este
necesară implementarea de măsuri pentru îmbunătățirea performanței învățământului
profesional și tehnic-agricol din România prin dezvoltarea unei infrastructure educaționale
calitative care să potențeze specilizarea elevilor în domeniul agricol. Educația pentru
dezvoltare durabilă devine un aspect esențial al educației în general și parte a misiunii
instituțiilor de învățământ superior cu profil agronomic.

O modalitate de stimulare a interesului elevilor spre alegerea domeniului agricol care să-i
reprezinte ar fi îmbunătățirea infrastructurii educaționale cu profil agricol, astfel încât elevii
să participe activ la procedul educativ și să fie îndrumați de profesori spre a dobândi
abilitățile necesare pentru accederea mai usoara pe piața muncii.

Realizarea extinderii, modernizarii si dotarii infrastructurii educationale a scolii


profesionale vine în sprijinul sistemului de învăţământ şcolar, susţinând cele spuse mai
sus.
În concluzie, extinderea, modernizarea şi dotarea scolii profesionale Coarnele Caprei
va duce la o serie de avantaje, atât pentru elevi, cât şi pentru intreaga societate, cum ar fi:
 Unitatea de invatamant îi asigură elevului o viaţă în colectivitate şi o bună
pregătire pentru ritmul şcolar;
 Există multe activităţi de stimulare bine adaptate vârstei elevilor;
Grupurile ţintă ale proiectului sunt:
 elevii din satul Coarnele Caprei, com. Coarnele Caprei, jud. Iasi;
 elevii din localităţile învecinate comunei, în vederea stabilirii unor relaţii de
parteneriat.

Descriere grup ţintă


Geografic  Grupul ţintă este situat în:
 Regiune: Nord – Est
 Judeţ: Iasi
 Comuna: Coarnele Caprei
 Localitatea: Coarnele Caprei
Numeric  Locuitorii comunei Coarnele Caprei – 3.091 locuitori
(conform rezultatelor recesământului din anul 2011), din care
aproximativ 86 de elevi frecventează cursurile Şcolii
Profesionale Coarnele Caprei

Beneficiari intermediari:
 Comuna Coarnele Caprei, în calitate de solicitant;

Beneficiari finali:
 elevi din sat Coarnele Caprei, com. Coarnele Caprei, jud. Iasi;
 elevi din localităţile învecinate aferente comunei, în vederea stabilirii unor relaţii de
parteneriat.

„Modernizarea, extinderea şi dotarea infrastructurii educationale a Scolii profesionale Coarnele Caprei, comuna
Coarnele Caprei, judetul Iasi" faza S.F. Page 12
INDICATORI SPATIALI EXISTENTI
CORP A

Suprafata Construita Parter existenta Sc=529 mp

Suprafata desfasurata existenta Sd=975 mp

CORP B-cladire studiata

Suprafata Construita Parter existenta Sc=491,61 mp

Suprafata Utila Parter existenta Su=391,86 mp

Suprafata desfasurata existenta Sd=491,61 mp

CORP C

Suprafata Construita Parter existenta Sc=518 mp

Suprafata desfasurata existenta Sd=518 mp

G.S. dezafectat+ Magazie

Suprafata Construita Parter existenta Sc=28 mp

Suprafata desfasurata existenta Sd=28 mp

TOTAL Suprafata Construita existenta (Corp A + Corp B + Corp C + G.S. dezafectat+


Magazie) - Sc=1.566,61 mp

TOTAL Suprafata desfasurata existenta (Corp A + Corp B + Corp C + G.S. dezafectat+


Magazie) - Sd=2.012,61 mp

Niveluri de învățământ acreditate

În conformitate cu prevederile OMECT 5770/2006 cu modificările și completările


ulterioare referitor la unitățile de învățământ acreditate, Școala profesională Coarnele
Caprei (fostă Școală de Arte și Meserii) a fost acreditată pentru nivelurile de învățământ
preșcolar, primar, gimnazial, liceal și profesional.

Rețeaua unităţilor de învăţământ postgimnazial cu personalitate juridică, acreditate,


care funcţionează în anul şcolar 2010 – 20111 publicată pe site-ul www.edu.ro, include și
Școala profesională Coarnele Caprei (fostă Școală de Arte și Meserii), ca fiind
acreditată inclusiv pentru nivelul profesional.

1
Sursa: http://www.edu.ro/index.php/liste_nom_cent_cat/c280/
„Modernizarea, extinderea şi dotarea infrastructurii educationale a Scolii profesionale Coarnele Caprei, comuna
Coarnele Caprei, judetul Iasi" faza S.F. Page 13
„Modernizarea, extinderea şi dotarea infrastructurii educationale a Scolii profesionale Coarnele Caprei, comuna
Coarnele Caprei, judetul Iasi" faza S.F. Page 14
„Modernizarea, extinderea şi dotarea infrastructurii educationale a Scolii profesionale Coarnele Caprei, comuna
Coarnele Caprei, judetul Iasi" faza S.F. Page 15
Conform programei de școlarizare a Școlii profesionale Coarnele Caprei (fostă
Școală de Arte și Meserii) în anul școlar 2016-2017, unitatea de învățământ este de
domeniu agricol, ce se regăsește în Anexa 1a din Hotararea nr. 866/2008 pentru
modificarea Hotarârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor
calificărilor profesioanle pentru care se asigură pregătirea prin învățământul preuniversitar,
precum și durata de școlarizare, calificarea profesională pentru care se asigură pregătirea
fiind de agricultor culturi de câmp.

Astfel, în acord cu informațiile prezentate, Școala profesională Coarnele Caprei


este o unitate de învățământ acreditată, de domeniu agricol, investiție eligibilă conform
prevederilor din Ghidul Solicitantului pentru subasura 7.2 – Investiții în crearea și
modernizarea infrastructurii de bază la scară mică.

a) Categoria şi clasa de importanţă


Categoria de importanţă a construcţiei este “C” – normală, având clasa de importanţă
III și γI,e =1,00.

STABILIREA CATEGORIEI DE IMPORTANŢĂ


Punctaj
Nr Factori Nivelul
Criterii asociate
crt. determinanţi apreciat Parţial Global
0 1 2 3 4 5
1. Importanţa i) oameni implicaţi direct în cazul mediu 2
vitală unor disfuncţii ale construcţiei
ii) oameni implicaţi indirect în mediu 2
cazul unor disfuncţii ale
construcţiei 2
iii) caracterul evolutiv al efectelor redus 1
periculoase în cazul unor
disfuncţii ale construcţiei
2. Importanţa i) mărimea comunităţii care mediu 2
social apelează la funcţiunile
- economică construcţiei şi/sau valoarea
şi bunurilor materiale adăpostite de 2
culturală constr.
ii) ponderea pe care funcţiunile mediu 2
construcţiei
o au în comunitatea respectivă
iii) natura şi importanţa redus 1
funcţiunilor respective
3. Implicarea i) măsura în care realizarea şi redus 1
ecologică exploatarea construcţiei intervine
în perturbarea mediului natural şi
a mediului natural construit
ii) gradul de influienţă redus 1
nefavorabilă asupra mediului 1
natural şi construit
iii) rolul activ în redus 1
protejarea/refacerea mediului
„Modernizarea, extinderea şi dotarea infrastructurii educationale a Scolii profesionale Coarnele Caprei, comuna
Coarnele Caprei, judetul Iasi" faza S.F. Page 16
Punctaj
Nr Factori Nivelul
Criterii asociate
crt. determinanţi apreciat Parţial Global
0 1 2 3 4 5
natural şi construit
4. Necesitatea i) durata de utilizare preconizată apreciabil 4
luării ii) măsura în care performanţele mediu 2
în alcătuirilor constructive depind de
considerare a cunoaşterea evoluţiei acţiunilor
duratei de (solicitărilor) pe durata de 2
utilizare utilizare
(execuţie) iii) măsura în care performanţele redus 1
funcţionale depinde de evoluţia
cerinţelor pe durata de utilizare.
5. Necesitatea i) măsura în care asigurarea mediu 2
adaptării la soluţiilor constructive este
condiţiile dependentă de condiţiile locale de
locale de teren şi de mediu
teren şi de ii) măsura în care condiţiile locale redus 1
mediu de teren şi de mediu evoluează 2
defavorabil în timp
iii) măsura în care condiţiile mediu 2
locale de teren şi de mediu
determină activităţi / măsuri
deosebite pentru exploatarea
construcţiei
6. Volumul de i) ponderea volumului de muncă mediu 2
muncă şi de şi de materiale înglobate
materiale ii) volumul şi complexitatea mediu 2
necesare activităţilor necesare pentru
menţinerea performanţelor
construcţiei pe durată de existenţă 2
a acesteia
iii) activităţi deosebite în
exploatarea construcţiei impuse de redus 1
funcţiunile acesteia

TOTAL PUNCTAJ 11

Conform Regulamentului privind stabilirea categoriei de importanţă a construcţiilor şi


metodologiei aferente, pentru punctajul total cuprins între 6 şi 17 categoria de importanţă este
,,C" (normală).
În conformitate cu prevederile Ordinului 77/N/28.10.1996 aliniat “Observaţii” - în
care sunt specificate cerinţele la care se verifică tehnic proiectele de specialitate în funcţie de
categoria de importanţă a construcţiei se prevede:
Pentru clădirile care se încadrează în categoria ,,C'' normală este obligatorie
verificarea la urgenţele:

„Modernizarea, extinderea şi dotarea infrastructurii educationale a Scolii profesionale Coarnele Caprei, comuna
Coarnele Caprei, judetul Iasi" faza S.F. Page 17
A (A1) - rezistenta mecanica si stabilitate (rezistenţa şi stabilitatea) la
solicitari statice, dinamice, inclusiv la cele seismice pentru construcţii civile ,
industriale şi agrozootehnice cu structura de rezistenţă din beton , beton armat ,
zidarie si lemn
B (Cc) - Securitate la incendiu (siguranta la foc)
C (D) - igiena , sanatate si mediu ( igiena , sănătatea oamenilor , refacerea si
protecţia mediului ) , sanatate si mediu
D (B1, B9) - siguranta in exploatare pentru constructiile civile
e (F) – protectia impotriva zgomotului (protectia la zgomot)
f (E) - economia de energie si izolare termica (protecţia termică , hidrofuga şi
economia de energie)

b) An/ani/perioade de construire pentru fiecare corp de construcţie

Pe suprafaţa de teren vizată de proiect există trei corpuri de clădire care deservesc
activităţii educaţionale, acestea fiind construite în următorii ani :
 Corpul A – a fost edificat în anul 1986 ;
 Corpul B – a fost edificat în anul 1973 ;
 Corpul C – a fost edificat în anul 1962.

c) Suprafaţa construită/suprafaţa construită desfăşurată

Cladirea corp B are regimul de înălţime parter , înălţimea libera a incaperilor este de
3.55. Acoperişul este tip şarpantă de lemn. Cota maxima la coama este de +6.58 m, iar la
streaşină de +3.66 m. Clădirea în plan, se înscrie într-o formă poligonala cu lungimea
maxima de 39.50 m şi cu lăţimea maxima de 17.89 m.

Distributia functiunilor :
PARTER
WINDFANG Su=4,97mp
BIROU Su=11,28 mp
HOL Su=66,86 mp
BIBLIOTECA Su=47,46 mp
MAGAZIE 1 Su=7,80 mp
MAGAZIE 2 Su=14,46 mp
CENTRALA TERMICA Su=43,68 mp
SALA DE CLASA 1 Su=43,34 mp
SALA DE CLASA 2 Su=46,44 mp
SALA DE CLASA 3 Su=47,34 mp
SALA DE CLASA 4 Su=44,68 mp
MAGAZIE 3 Su=8,75 mp
HOL Su=4,80 mp
Su existent Su=391,86 mp

Finisajele interioare la pereti si tavane : tencuieli gletuite cu zugraveli din var alb si
galben aflate intr-o stare de degradare de la infiltratii (vizibil prezent mucegaiul) Se observa
fisuri la pereti si tavane. Pe peretii din holuri este montat lambriu din lemn aflat si el in stare

„Modernizarea, extinderea şi dotarea infrastructurii educationale a Scolii profesionale Coarnele Caprei, comuna
Coarnele Caprei, judetul Iasi" faza S.F. Page 18
de degradare. Peretii si tavanele din centrala termica sunt innegrite datorita gudronului si
funinginei de la cazanul in functiune
Pardoselile – dusumea din lemn montata cu cuie in salile de clasa, mozaic pe holuri si
ciment in centrala termica aflate in stare de degradare
Tamplaria interioara din P.V.C. culoare alba cu tăblii din tablouri pline aflata intr-o
stare buna la toate usile mai putin usa de acces in centrala termica ce este deformata. Usile
de la cele doua magazii nu au fost inlocuite cu tamplarie pvc, sunt in stare degradata.
Tamplaria exterioara din P.V.C. culoare alba cu geam dubluizolator sunt in stare
buna
Finisajele exterioare la pereti tencuieli vizibil afectate de actiunea apelor meteorice
(pe alocuri sa format si muschi vegetal la imbinarea peretelui cu trotuarul). Se observa
tencuielli fisurate in apropierea soclului pe fatada principala si in zona golurilor de usi si
ferestre.
Invelitoarea din tabla zincata. Jgheaburile si burlanele de tip aruncator din tabla
zincata sunt deformate iar pe alocuri desprinse
Trotuarul este din beton , fisurat pe alocuri si turnat pe latura de N-E in apropierea
cotei 0,00 astfel contribuind la infiltratiile apelor meteorice in peretii cladirii studiate.
Suprafata terenului este de 12.118 m2.

Pe amplasament exista :

CORP A-
Scoala regim de inaltime P+1
Suprafata Construita Parter existenta Sc=529 mp
Suprafata desfasurata existenta Sd=975 mp

CORP B- CLADIRE PROPUSA PENTRU MODERNIZARE, REABILITARE,


EXTINDERE SI DOTARE
Scoala regim de inaltime P
Suprafata Construita Parter existenta Sc=491,61 mp
Suprafata Utila Parter existenta Su=391,86 mp
Suprafata desfasurata existenta Sd=491,61 mp

CORP C-
Scoala regim de inaltime P
Suprafata Construita Parter existenta Sc=518 mp
Suprafata desfasurata existenta Sd=518 mp

G.S. dezafectat+ Magazie


Regim de inaltime P
Suprafata Construita Parter existenta Sc=28 mp
Suprafata desfasurata existenta Sd=28 mp

d) Valoarea de inventar a construcţiei

Conform prevederilor Inventarului domeniului public al comunei Coarnele Caprei,


atestat prin Hotărârea de Guvern nr. 1354 din data de 27.12.2001 şi actualizat Hotărârea de
modificare a inventarului domeniului public nr. 44 din data de 30.05.2016, valoarea de
inventar a corpurilor ce se gasesc pe amplasamentul studiat este:

„Modernizarea, extinderea şi dotarea infrastructurii educationale a Scolii profesionale Coarnele Caprei, comuna
Coarnele Caprei, judetul Iasi" faza S.F. Page 19
Nr. Valoare de inventar
Denunmire Poziţie IDP
crt. - lei vechi -
1. Corp A 19 1.540.796
2. Corp B 20 317.988
3. Corp C 21 565.303
4. Magazie 22 2.891
5. Grup sanitar 23 3.614
6. Teren 24 114.450

2.4. Analiza cererii de bunuri şi servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu


şi lung privind evoluţia cererii, în scopul justificării necesităţii obiectivului
de investiţii

Conform Planului de şcolarizare aprobat pentru anul şcoalar 2016 – 2017 numărul de elevi
care urmează cursurile învăţământului profesional este de 86 de elevi, fiind organizate trei
grupe de elevi, după cum urmează:
 1 grupă formată din 35 de elevi - clasa a IX-a;
 1 grupă formată din 20 de elevi - clasa a X-a;
 1 grupă format din 22 de elevi – clasa a XI-a.

Pentru anul şcolar 2017 – 2018 se preconizează că numărul de elevi care vor participa la
cursurile organizate în cadrul învăţământului profesional va fi de 85 de elevi, structuraţi în
trei grupe, după cum urmează:
 1 grupă formată din 28 de elevi - clasa a IX-a;
 1 grupă formată din 33 de elevi - clasa a X-a;
 1 grupă format din 24 de elevi – clasa a XI-a.

Pe termen mediu şi lung numărul de elevi care vor participa la cursurile organizate în cadrul
instituţiei pentru învăţămâtul profesional se va menţine, cu mici fluxtuaţii în funcţie de
numărul de elevi care vor opta pentru continuarea ciclului de învăţământ profesional, fiind
previzionată formarea tot a unui număr de trei grupe de elevi.

2.5. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiţiei publice

Obiectivul general al proiectului îl constituie facilitarea procesului de educație a


populației școlare din mediul rural prin îmbunătățirea serviciilor publice educaționale și prin
asigurarea unui proces de învățământ la standarde europene în Regiunea de Dezvoltare Nord-
Est, care să contribuie la reducerea disparităților dintre mediul rural și cel urban.
Nivelul educaţional al populaţiei şcolare reprezintă un factor cheie al dezvoltării
locale, deoarece influenţează în mod direct activitatea economic şi productivitatea, precum şi
mobilitatea forţei de muncă, pentru existenţa unui nivel mai ridicat de trai şi de calitate a
vieţii.
Prezentul proiect şi-a propus să adapteze baza instituţională şi logistic a Şcolii
Profesionale Coarnele Caprei, la nivelul standardelor europene, inclusiv în ceea ce priveşte
activităţile specific profilului agricol, în vederea desfăşurării actului educaţional.

Obiectivele specifice preconizate a fi atinse în contextual realizăii investiţiei sunt:


„Modernizarea, extinderea şi dotarea infrastructurii educationale a Scolii profesionale Coarnele Caprei, comuna
Coarnele Caprei, judetul Iasi" faza S.F. Page 20
1. Maximizarea potenţialului infrastructurii Şcolii Profesionale Coarnele Caprei prin
realizarea de investiţii de modernizare şi extindere (extinderea atât pe orizontală, cât şi pe
vertical a unităţii de învăţământ, consolidarea clădirii, anveloparea termică, înlocuirea
instalaţiei termice, electrice, etc.);
2. Creşterea nivelului de calitate şi confort a cadrului de desfăşurare a activităţilor
educaţionale (înfiinţarea de laboratoare, echiparea sălilor de clasă şi a laboratoarelor cu dotări
şi echipamente specifice, achiziţionarea de utilaje agricole, etc.).

3. Identificarea, propunerea şi prezentarea a minimum două


scenarii/opţiuni tehnico-economice pentru realizarea obiectivului de
investiţii2)
2)
În cazul în care anterior prezentului studiu a fost elaborat un studiu de prefezabilitate, se
vor prezenta minimum două scenarii/opţiuni tehnico-economice dintre cele selectate ca
fezabile la faza studiu de prefezabilitate.

Nu s-a realizat anterior un studiu de prefezabilitate.

Scenariile identificate la faza studiu de fezabilitate sunt următoarele:

Scenariul 1:
MODERNIZAREA ŞI EXTINDEREA CORPULUI B EXCLUSIV PE ORIZONTALA
CU UN CORP DE CLADIRE LIPIT PE O ZONA DIN FATADA POSTERIOARA A
CLĂDIRII.

Scenariul 2
MODERNIZAREA ŞI EXTINDEREA CORPULUI B PE ORIZONTALA CU O
SUPRAFATA MINIMALA DE 61,32 MP SI PE VERTICALĂ PE O SUPRAFAŢĂ DE
238,96 MP.

3.1. Particularităţi ale amplasamentului (scenariul 1 şi scenariul 2):


a) descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafaţa
terenului, dimensiuni în plan, regim juridic - natura proprietăţii sau titlul
de proprietate, servituţi, drept de preempţiune, zonă de utilitate publică,
informaţii/obligaţii/constrângeri extrase din documentaţiile de urbanism,
după caz);
Pentru cele două scenarii identificate la faza studiu de fezabilitate se păstrează
particularităţile amplasamentului.

Terenul studiat este situat pe domeniul public, in localitatea Coarnele Caprei si se afla
in intravilanul comunei Coarnele Caprei, judetul Iasi.

Terenul in suprafata de 12.118 mp este domeniu public si se afla in intravilanul


satului Coarnele Caprei, comuna Coarnele Caprei, conform inventarului Domeniului Public al
comunei Coarnele Caprei, conform H.C.L. 35/09.08.1999, pozitia nr. 20 – Clădire Şcoală
Generală Coarnele Caprei corp B, publicat in Monitorul Oficial nr. 326 bis. din data de

„Modernizarea, extinderea şi dotarea infrastructurii educationale a Scolii profesionale Coarnele Caprei, comuna
Coarnele Caprei, judetul Iasi" faza S.F. Page 21
16.05.2002, actualizată prin Hotărârea de Consiliu Local nr. 44 din data de 30.05.2016.
Imobilul nu este in situat in zona cu interdictii temporare.

Comuna Coarnele Caprei este situată în partea central sudica a Podisului


Moldovenesc si in partea de nord-vest a judetului Iasi.

Vecinii:
La nord – comuna Scobinti;
La est – comunele Fantanele si Focuri;
La sud – comuna Belcesti;
La vest – comunele Cotnari si Ceplenita.

Suprafata terenului este de 12.118 m2.

Pe amplasament exista :

CORP A-
Scoala regim de inaltime P+1
Suprafata Construita Parter existenta Sc=529 mp
Suprafata desfasurata existenta Sd=975 mp

CORP B- CLADIRE PROPUSA PENTRU MODERNIZARE, REABILITARE,


EXTINDERE SI DOTARE
Scoala regim de inaltime P
Suprafata Construita Parter existenta (conform masuratori) Sc=491,61 mp
Suprafata Construita Parter existenta (conform acte) Sc=486 mp
Suprafata Utila Parter existenta Su=391,86 mp
Suprafata desfasurata existenta Sd=491,61 mp

CORP C-
Scoala regim de inaltime P
Suprafata Construita Parter existenta Sc=518 mp
Suprafata desfasurata existenta Sd=518 mp

G.S. dezafectat+ Magazie (cladiri neintabulate)


Regim de inaltime P
Suprafata Construita Parter existenta Sc=28 mp
Suprafata desfasurata existenta Sd=28 mp

Comuna Coarnele Caprei este asezata in partea de Nord a judetului Iasi, la cca. 60 km fata de
municipiul Iasi si la o distanta de 20 km fata de orasul Hirlau, cuprinzand alaturi de centrul Comunei,
satele Arama si Petrosica.
Delimitarea teritoriala a comunei Coarnele Caprei;
Comuna Coarnele Caprei este situata in partea de N a judetului Iasi, se invecineaza la N cu
comuna Scobinti, la E cu comunele Fantanele si Focuri, la S cu comuna Belcesti si la V cu comunele
Cotnari si Ceplenita. Administrativ comuna apartine judetului Iasi.

Suprafata totala a comunei este de 4434 ha, din care:

„Modernizarea, extinderea şi dotarea infrastructurii educationale a Scolii profesionale Coarnele Caprei, comuna
Coarnele Caprei, judetul Iasi" faza S.F. Page 22
 agricola – 3962 ha
 arabila – 2823 ha
 neagricola + intravilan – 472 ha

In componenta comunei intra localitatile:


 sat Coarnele Caprei
 sat Arama
 sat Petrosica

Comuna Coarnele Caprei este strabatuta de la E la V de drumul judetean 281 D


nemodernizat care vine de la comuna Movileni traverseaza teritoriul comunei prin satul
Coarnele Caprei prin partea de jos, indreptandu-se spre comuna Belcesti.
Comuna Coarnele Caprei prezinta un numar mare de disfunctionalitati, inscriindu-se
intre localitatile judetului cu un nivel redus al calitatii vietii. Principala disfunctionalitate
priveste infrastructura. Cea mai accentuata disfunctionalitate priveste starea economica
precara, in conditiile in care activitatea de baza o constituie agricultura (pamantul -
principalul mijloc de productie, se gaseste intr-o stare avansata de degradare datorita
administrarii modeste a folosirii ingrasamintelor naturale si a tratamentelor fitosanitare,
rezultand un teren cu un potential scazut si in continua diminuare).
Comuna Coarnele Caprei este o comuna de gradul III, avand o populatie de 3.091
locuitori (conform rezultatelor recesământului din anul 2011), un numar de 1059 gospodarii
si se intinde pe o suprafata de 4434 ha teren din care 4038 ha teren arabil extravilan iar
intravilan 396 ha.
În conformitate cu Anexa 8 Studiu potential socio-economic de dezvoltare zone
rurale publicat pe www.afir.info, coeficientul de dezvoltare al comunei Coarnele Caprei
este de 0.3883.
Principalele ocupatii a locuitorilor comunei sunt: agricultura, cresterea animalelor si
comertul.
In momentul de față, în comuna Coarnele Caprei exista trei şcoli, respectiv: Şcoala
primară Arama, Şcoala primară Coarnele Caprei şi Şcoala Profesională Coarnele Caprei şi
trei grădiniţe (în cadrul şcolilor anterior enunţate există câte o grădiniţă).

Consideratii geomorfologice, geologice, hidrologice si hidrogeologice ale zonei studiate.

Amplasamentul în discuţie este situat pe domeniu public şi se află în intravilanul


comunei Coarnele Caprei, județul Iaşi, în suprafață de 12118 mp. Situat în partea de Nord-Est
a României, Judeţul Iaşi este mărginit la vest de râul Moldova şi la est de râul Prut (care
constituie şi graniţa cu Republica Moldova).
Relieful judeţului este deluros. Partea centrală şi nord-estică este dominată de dealuri şi
podişuri interfluviale joase, udate de râurile Bahlui şi Jijia, având versanţi afectaţi de
alunecări de teren şi lunci inundabile (de peste 400 m), având şi zone reprezentate de luncile
râurilor Siret şi Moldova. Partea de sud are un relief înalt şi masiv (350 –450 m), străbătut de
afluenţii râurilor Bârlad şi Vaslui.
Relieful se prezintă în partea de nord sub forma unei câmpii colinare cu altitudini medii
de 100+150 m, ce corespunde subunităţii geomorfologice a Câmpiei Jijia-Bahlui şi sub forma
unor dealuri si platouri cu altitudini medii de 300+350 m în sud, ce corespunde Podişului
Central Moldovenesc. Contactul dintre aceste două unităţi îl constituie Coasta laşului, o

„Modernizarea, extinderea şi dotarea infrastructurii educationale a Scolii profesionale Coarnele Caprei, comuna
Coarnele Caprei, judetul Iasi" faza S.F. Page 23
denivelare de peste 200m, având la sud de laşi o largă retragere. Altitudinile maxime
depăşesc 200 m în zona câmpiei colinare în câteva puncte izolate la nord si nord-est de laşi
(dealul Cârlig -202 m, dealul Breazu -206 m, dealul Aroneanu -215 m, dealul Coasta Stâncii -
222m) si 400 m în zona de podiş (dealul Repedea-Păun -407 m, dealul Movila -416 m, dealul
Podisu-415 m).
Altitudinile minime ating 32 m la confluenţa Bahluiului cu Jijia și 30-31 m în lunca
Prutului.
Principalele categorii de relief sunt reprezentate de forme structurale, sculptural și de
acumulare. Relieful structural este generat în principal de alcătuirea si structura geologică,
fiind reprezentat prin platouri structurale si cueste. Relieful sculptural este constituit din
interfluvii sculpturale şi versanţi. Relieful de acumulare este reprezentat prin lunci şi terase.

b) relaţii cu zone învecinate, accesuri existente şi/sau căi de acces posibile


(scenariul 1 şi scenariul 2):
Accesul auto in incinta este pozitionat in partea de sud-vest a pozitionarii terenului. Accesul
pietonal se face din partea de sud-vest a terenului. Drumul care accesibilizează imobilul este
DC 116.

c) orientări propuse faţă de punctele cardinale şi faţă de punctele de interes


naturale sau construite (scenariul 1 şi scenariul 2):

Vecinatati ale terenului si distante fata de limitele de proprietate:


- la NE: - propr. Grigoras V. Gh. -117,12m
- la SV: - cale de acces DC 116, nr. Cad. 60186 -2,74m
- la SE: - nr. Cad 60442 -29,76m
- la NV: - DS 948 -30,88m
Distante fata de cladirile invecinate:
- la NE: - propr. Grigoras V. Gh.-117,12m
- la SV: - cale de acces DC 116, nr. Cad. 60186-teren liber de
constructii la SE:
- alipit de Corp A Scoala Coarnele Caprei
- la NV: - DS 948-liber de constructii
si Corp C Scoala Coarnele Caprei -6,10m

d) surse de poluare existente în zonă (scenariul 1 şi scenariul 2):

Nu exista surse de poluare in zona.

e) date climatice şi particularităţi de relief (scenariul 1 şi scenariul 2):

Clima este temperat–continentală, de nuanţă mai excesivă în zona colinară si mai moderată
în zona de podiş, caracterizat prin diferenţieri ale elementelor climatologice atât în timp cât si
în spaţiu, cu variaţii ale temperaturii între -36C + 40C, media anuală în perioada 1901 –2000
fiind de +9,5C.Temperatura medie anuală este cuprinsă între 9° si 10° C în câmpia colinară și
între 8° si 9° C în podiş, având un maxim mediu în luna iulie între 21 ° si 22° încâmpie si sub
„Modernizarea, extinderea şi dotarea infrastructurii educationale a Scolii profesionale Coarnele Caprei, comuna
Coarnele Caprei, judetul Iasi" faza S.F. Page 24
21 ° C în podiş și un minim mediu în luna ianuarie situat între -3°si -4° C în câmpie şi în jur
de -3° în podiş.

Valorile termice absolute au înregistrat la laşi un maxim de +40° C si un minim de -36° C,


acestea având însă un caracter accidental. Amplitudinile termice anuale sunt de 24°+25° C în
câmpie şi în jur de 24° C în podiş şi arată caracterul continental al climatului.

Reţeaua hidrografică este formată din râuri cu dimensiuni variabile şi iazuri rezultate din
lucrările hidroameliorative efectuate pentru evitarea inundaţiilor şi stocarea excesului de apă
necesară pentru perioadele secetoase.

Resursele naturale ale judeţului sunt de interes local (nisipuri, pietrişuri, argile, ape minerale
etc.). Vegetaţia naturală este aparţine zonei forestiere în sud și zonei de silvostepă în nord,
cea silvică este reprezentată de păduri de foioase. Fauna include specii de interes cinegetic:
capra roşie, mistreţul, lupul, vulpea, iepurele, păsări de penaj ş.a.
Localizarea principalelor resurse naturale este următoarea:
-ape minerale sulfuroase şi feruginoase: Strunga, Nicolina;
-calcare: Bărbăteşti, Costeşti, Ipatele, Păun, Schitu Duca, Deleni, Strunga;
-argile: Vlădiceni;
-nisipuri pentru construcţii: Lespezi.
Bogăţia solului este dată de existenţa a peste 380,3 mii ha teren agricol, din care: 67,2%
teren arabil (255,7 mii ha);28,3 % păşuni şi fâneţe (107,8 mii ha) ha; 4,4 % vii şi livezi (16, 8
mii ha). Pădurile şi alte terenuri cu vegetaţie forestieră însumează cca. 99 mii ha, apele 12,6
mii ha, drumuri şi clădiri 27,8 mii ha (statistică 2009 ) .

f) existenţa unor (scenariul 1 şi scenariul 2):


- reţele edilitare în amplasament care ar necesita relocare/protejare, în
măsura în care pot fi identificate;
Amplasamentul prezinta retea stradala electrica, canalizare si retea apa. Nu se impune
relocarea/protejarea acestora.

- posibile interferenţe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri


arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existenţa
condiţionărilor specifice în cazul existenţei unor zone protejate sau de
protecţie;

Nu este cazul.

- terenuri care aparţin unor instituţii care fac parte din sistemul de
apărare, ordine publică şi siguranţă naţională;

Nu este cazul.

„Modernizarea, extinderea şi dotarea infrastructurii educationale a Scolii profesionale Coarnele Caprei, comuna
Coarnele Caprei, judetul Iasi" faza S.F. Page 25
g) caracteristici geofizice ale terenului din amplasament - extras din studiul
geotehnic elaborat conform normativelor în vigoare, cuprinzând:
(i) date privind zonarea seismică;

Intensitatea seismică a zonei amplasamentului echivalată pe baza parametrilor de calcul


privind zonarea seismică a teritoriului României, este VIII pentru municipiul Iaşi, exprimată
în grade MSK.

(ii) date preliminare asupra naturii terenului de fundare, inclusiv presiunea


convenţională şi nivelul maxim al apelor freatice;

Stratul de argilă prăfoasă, plastic vîrtoasă, loessoidă, sensibilă la umezire grupa A, care
constituie terenul de fundare pentru construcţia în discuţie, prezintă o porozitate de 44,17 %,
indicele porilor are valoarea de 0,79 şi greutatea volumică în stare uscată gd = 14,91 kN/m3.
Caracteristicile principale ale acestui strat care impun condiţiile de fundare sînt:
-valoarea tasării specifice suplimentare prin umezire sub încărcarea de 3 daN/cm2,
im3 = 2,20 cm/m;
-valoarea tasării specifice prin umezire la 3 daN/cm2, e3i = 6,00 cm/m.

(iii) date geologice generale;

Din punct de vedere geotehnic, pe amplasament se semnalează prezenţa formaţiunilor de


vîrstă cuaternară şi sarmaţiană astfel:
-în suprafaţă, sub un strat de sol vegetal și umplutură de pămînt în grosime de 1,30
m, se găseşte un strat de argilă prăfoasă loessoidă, galbenă, tare la plastic vîrtoasă, sensibilă
la umezire, cu compresibilitate mare, strat în care s-au oprit prospecţiunile la adîncimea de
7,00 m .
-stratul de bază este constituit din argila marnoasă vînătă cenuşie situată la adîncimi
de 20,0...22,0 m de la nivelul terenului cu un orizont degradat de circa 3,0…5,0 m.
2.4.Apa subterană nu s-a interceptat în foraj la adîncimea de 7,00 m de la nivelul
terenului natural.
2.5.Conform prevederilor din normativul P100/1-2013, amplasamentul se încadrează astfel:
-zona cu valoarea de vîrf a acceleraţiei terenului pentru proiectare ag = 0,25g;
-perioadă de control (colţ) Tc = 0,7 sec.
Adîncimea maximă de îngheţ, conform prevederilor din STAS 6054-77, este de 0,90 m de la
suprafaţa terenului.
Conform codului de proiectare CR 1-1-4-2012, presiunea de referinţă a vîntului
pentru amplasamentul în discuţie este de 0,7 kPa, mediată pe 10 minute la 10 m, pentru un
interval mediu de recurenţă de 50 de ani.
Conform codului de proiectare CR 1-1-3-2012, încărcarea din zăpadă pentru amplasamentul
în discuţie este de 2,5 kN/m2, pentru un interval mediu de recurenţă de 50 de ani.
Capacitatea portanta
Avînd în vedere caracteristicile straturilor din amplasament s-au calculat valorile presiunilor
plastice şi critice în cazul fundării directe în stratul de argilă prăfoasă loessoidă fără o
îmbunătăţire prealabilă, cu condiţia păstrării regimului actual de umiditate (fără posibilitatea
umezirii terenului de fundare), în ipoteza asigurării unei adîncimi minime de fundare de 1,50
m de la nivelul terenului amenajat, în conformitate cu prevederile din normativul NP125-

„Modernizarea, extinderea şi dotarea infrastructurii educationale a Scolii profesionale Coarnele Caprei, comuna
Coarnele Caprei, judetul Iasi" faza S.F. Page 26
2010, referitoare la coeficientul ml definit în STAS 3300/2-85, pentru care s-a luat valoarea 1.
S-au obţinut următoarele valori:

Ppl = 125 kPa; Pcr = 150 kPa.

(iv) date geotehnice obţinute din: planuri cu amplasamentul forajelor, fişe


complexe cu rezultatele determinărilor de laborator, analiza apei
subterane, raportul geotehnic cu recomandările pentru fundare şi
consolidări, hărţi de zonare geotehnică, arhive accesibile, după caz;

5.2.Terenul de fundare are caracter mediu, fiind alcătuit dintr-un strat de argilă prăfoasă
loessoidă de culoare galbenă, plastic vîrtoasă, sensibilă la umezire grupa A.
Valorile caracteristicilor fizico-mecanice ale terenului de fundare sînt prezentate în tabelul nr.
1.
5.3.Referitor la fundarea construcţiei existente se recomandă următoarele:
5.3.1.Fundarea sa realizat direct în stratul de umplutură de pămînt, fără o îmbunătăţire
prealabilă, cu asigurarea unei adîncimi minime de fundare de 0,80 m de la nivelul terenului
natural, adîncime determinată în zona sondajului efectuat.
5.3.2.Fundaţiile construcţiei sînt realizate din piatră cioplită și piatră brută zidită cu mortar,
au o lățime de 0,45m şi sînt într-o stare tehnică bună.
5.4.Referitor la lucrările de consolidare şi modernizare a construcţiei existente, avînd în
vedere în mod deosebit adîncimile de fundare, se recomandă următoarele măsuri:
5.4.1.Determinarea presiunilor efective pe talpa fundaţiilor, luînd în considerare şi eventuala
creştere a greutăţii construcţiilor prin realizarea măsurilor de intervenţie.
5.4.2.Compararea acestor valori cu valorile presiunilor plastice, respectiv critice, menţionate
la punctul 3.3. din prezentul studiu.
5.4.2.1.În cazul cînd presiunile efective nu le depăşesc pe cele plastice, respectiv critice, cu
mai mult de 15 %, atunci se păstrează configuraţia actuală a fundaţiilor, luîndu-se însă măsuri
severe de eliminare a posibilităţilor de umezire a terenului de fundare.
5.4.2.2.În cazul cînd presiunile plastice, respectiv critice sînt depăşite cu mai mult de 15 %,
proiectantul va analiza comparativ posibilitatea reducerii încărcărilor efective sau realizarea
de intervenţii la infrastructura construcţiei sau la terenul de fundare.
5.4.2.2.1.Intervenţiile la infrastructura construcţiei se pot realiza sub forma unor subzidiri şi
supralărgiri ale tălpilor fundaţiilor existente, pînă la încadrarea în valorile menţionate la
punctul 3.3. din prezentul studiu.
5.4.2.2.2.Intervenţiile asupra terenului de fundare se pot realiza sub forma unor îmbunătăţiri
ale caracteristicilor fizico mecanice prin metode chimice, tratarea cu fluide de injectare etc.
5.5.Referitor la extinderea construcţiei se recomandă următoarele:
5.5.1.Fundarea se va putea realiza direct în stratul de argilă prăfoasă loessoidă sensibilă la
umezire, fără o îmbunătăţire prealabilă, cu condiţia asigurării unei adîncimi minime de
fundare de 1,10 m de la nivelul terenului amenajat .
5.5.2.Adîncimea minimă de fundare va fi de 1,50 m de la nivelul terenului natural, şi de 0,60
m de la nivelul pardoselii demisolului, în ipoteza realizării construcţiilor cu demisol.

„Modernizarea, extinderea şi dotarea infrastructurii educationale a Scolii profesionale Coarnele Caprei, comuna
Coarnele Caprei, judetul Iasi" faza S.F. Page 27
„Modernizarea, extinderea şi dotarea infrastructurii educationale a Scolii profesionale Coarnele Caprei, comuna
Coarnele Caprei, judetul Iasi" faza S.F. Page 28
„Modernizarea, extinderea şi dotarea infrastructurii educationale a Scolii profesionale Coarnele Caprei, comuna
Coarnele Caprei, judetul Iasi" faza S.F. Page 29
„Modernizarea, extinderea şi dotarea infrastructurii educationale a Scolii profesionale Coarnele Caprei, comuna
Coarnele Caprei, judetul Iasi" faza S.F. Page 30
(v) încadrarea în zone de risc (cutremur, alunecări de teren, inundaţii) în
conformitate cu reglementările tehnice în vigoare;

Arealul zonei judeţului Iaşi, se încadrează din punct de vedere al riscului de


alunecări de teren în zona cu risc ridicat, cu probabilitate mare de producere a alunecărilor
de teren de tip primare.
Pe amplasametul studiat nu au fost identificate elemente ale unor fenomene de
instabilitate. Prin urmare, elementele de geomorfologie observate şi analizate pe teren,
conferă zonei investigate, un caracter stabil din punct de vedere geodinamic fără a se
impune necesitatea efectuării unor analize de stabilitate detaliate.
Din punct de vedere al riscului la inundaţii, arealul municipiului Iaşi aparţine zonei cu o
cantitate maximă de precipitaţii căzută în 24 de ore, estimată a fi cuprinsă în intervalul
(150÷200)mm cu posibilitatea apariţiei unor inundaţii ca urmare a scurgerilor pe torenţi.
Elementele hidrologice şi geomorfologice identificate pe amplasament, nu descriu pentru
suprafaţa de teren investigată, un risc de inundare a zonei ca urmare a revărsării unui curs de
apă şi/ sau a scurgerilor masive de pe torenţi. Nu au fost observate degradări ale sistemelor de
protejare a albiei râului Jijia precum nici elemente geomorfologice care să favorizeze
dezvoltarea unor formaţiuni torenţiale.
Intensitatea seismică a zonei amplasamentului echivalată pe baza parametrilor de calcul
privind zonarea seismică a teritoriului României, este VIII pentru municipiul Iaşi, exprimată
în grade MSK.

(vi) caracteristici din punct de vedere hidrologic stabilite în baza studiilor


existente, a documentărilor, cu indicarea surselor de informare enunţate
bibliografic.
Hidrografia: Apele subterane din teritoriul periurban sunt de două categorii: captive
(de adâncime) si libere.
Apele subterane libere includ straturi acvifere fără presiune, cantonate în depozitele
secţionate de văi si sub influenţa precipitaţiilor. Ele pot fi grupate în următoarele unităţi
hidrogeologice:
Ape subterane de luncă, întâlnite în depozitele aluvionare ale râurilor principale sub
forma a două strate acvifere: unul principal cantonat în nisipurile și pietrişurile din bază si
unul secundar, lenticular și discontinuu, cantonat în depozitele de la suprafaţă.
Ape subterane de terase, cantonate în nisipurile si pietrişurile din baza acestora. Sunt
uşor alcaline, admise ca potabile, constituind principala sursă de alimentare a localităţilor
rurale situate pe terase.
Ape subterane de interferenţă si versanţi, cantonate în depozitele deluvio-coluviale și
eluviale cuaternare, sau în intercalaţiile lenticulare sarmaţiene. Au debite reduse si variaţii
mari pe verticală, sunt bogate în săruri, fiind în general nepotabile sau la limita potabilităţii.
Apele de suprafaţă sunt reprezentate prin râuri si lacuri. Alimentarea principală a
râurilor provine din precipitaţii, fapt ce conduce la variaţii mari de debite atât în cursul unui
an cât si de la un an la altul. Scurgeri permanente se înregistrează pe râul Prut, Bahlui si Jijia,
celelalte râuri (Vasluieţul, Dobrovăţul, Rebricea (în zona de podiş) având un caracter
temporar sau semipermanent.

„Modernizarea, extinderea şi dotarea infrastructurii educationale a Scolii profesionale Coarnele Caprei, comuna
Coarnele Caprei, judetul Iasi" faza S.F. Page 31
3.2. Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, funcţional-
arhitectural şi tehnologic (scenariul 1 şi scenariul 2):

- caracteristici tehnice şi parametri specifici obiectivului de investiţii;

Scenariul 1:
MODERNIZAREA ŞI EXTINDEREA CORPULUI B EXCLUSIV PE ORIZONTALA
CU UN CORP DE CLADIRE LIPIT PE O ZONA DIN FATADA POSTERIOARA A
CLĂDIRII.

Construcţia vizată de prezentul scenariu va avea un regim de inaltime parter, cu acoperis de


tip sarpanta si invelitoare din tabla.
Functiunile propuse sunt: 3 săli de clasă, bibliotectă, laborator de legislaţie rutieră, vestiar
pentru îngrijitori, 2 grupuri sanitare (fete, baieti), un grup sanitar pentru persoanele cu
dizabilitatăţi, hol, windfang acces principal, laborator de agricultură, laborator de ştiinţe si
un windfang (propus a se construi pentru economie de energie) la accesul secundar in cladire
(in suprafata construita de 7,18mp)
Extinderea propusa va avea o structura de rezistenta din cadre de beton armat cu pereti din
zidarie de caramida in grosimi de 25 cm si 12,5cm . Cladirea existenta se va consolida
pentru o solutie dezvoltata doar pe parter.

STRUCTURA DE REZISTENTA

Infrastructura

Realizarea unor subzidiri din beton armat (C16/20) in zona corpului principal, realizate
alternativ, care să sporeasca adâncimea de fundare cu 60 cm, având ca scop creșterea
rezistenței și rigidității de ansamblu a acestora. Centurile de la nivelul fundațiilor se vor arma
cu 12 bare Ø14 mm PC52, etrieri Ø8/15 OB37.

In zona de extindere a corpului principal, infrastructura va fi realizată din fundații continue


din beton armat, amplasate la adâncimea de -1.40 m față de cota ±0.00. Acestea vor fi
alcătuite dintr-o talpă, cu lățimea de 65 cm și înălțimea de 35 cm, și o elevație, cu lățimea de
30 cm și înălțimea de 95 cm. Fundațiile vor fi armate longitudinal cu bare independente din
oțel-beton de tip PC52, având diametrele de 10 și respectiv 12 mm. Planșeul de peste parter
se va realiza din beton armat având grosimea de 13 cm. Armarea acestuia se va realiza cu
bare de tip PC52 având diametrul nominal de Ø8 mm și respectiv Ø10 mm.

Suprastructura

In zona corpului principal


Placarea zidăriei existente cu tencuială armată cu plase sudate având grosimea de 50
mm. Torcretarea se aplică pe ambele feţe ale pereților, după pregătirea corespunzătoare a
zidăriei asupra căreia se intervine. Pregătirea suprafeţei zidăriei constă în:
 desfacerea tencuielilor şi curăţarea cărămizilor de resturile de mortar (la roşu);
 desfacerea rosturilor de mortar pe o adâncime de circa 10-15 mm;
 injectarea fisurilor cu pastă/mortar de ciment;
 curăţirea suprafeţei de resturi de praf şi umezirea cărămizilor prin spălare cu jet de apă
sub presiune;
„Modernizarea, extinderea şi dotarea infrastructurii educationale a Scolii profesionale Coarnele Caprei, comuna
Coarnele Caprei, judetul Iasi" faza S.F. Page 32
 aplicarea unui strat subţire de mortar (tinci) pentru amorsarea tencuielii;
 aplicarea unui prim strat de mortar;
 montarea armăturii şi fixarea acesteia de ancorele montate în găuri forate în perete;
 aplicarea celui de al doilea strat de mortar.
Realizarea unui planșeu din beton armat, peste parter, care să asigure conlucrarea
elementelor structurale în preluarea solicitărilor induse de seism, cât şi sporirea capacitatii de
rezistenţă a construcţiei. Pentru realizarea acestuia, se vor desface în totalitate: învelitoarea,
astereala, elementele din lemn existente la nivelul podului şi planşeul din lemn, până la cota
superioară a pereţilor din zidărie existenţi.
Intervenţiile de consolidare asupra ansamblului structural îşi propun realizarea unui
sistem spaţial (elemente verticale şi orizontale) de confinare a zidăriei portante existente prin:
 realizarea unor elemente verticale (cămăși) din beton armat cu bare independente de tip
PC 52;
 realizarea unor centuri din beton armat la partea superioară a pereților existenți din
zidărie de cărămidă plină;
Lucrările propuse vor fi completate cu lucrări de remedieri, reparare şi consolidări
locale la nivelul construcţiei analizate pentru readucerea elementelor structurale degradate
sau fisurate la capacitatea lor iniţială de rezistenţă. În acest sens se va proceda la dezvelirea
pereţilor din zidărie, inclusiv a fundaţiei aferente şi se va face identificarea, localizarea şi
evaluarea precisă a avariei în vederea intervenţiei pentru reparare şi consolidare. Toate
elementele structurale avariate se vor consolida prin rebetonarea zonei afectate dacă există
fracturi sau dislocări importante, sau cu mortare speciale dacă elementul prezintă fisuri cu
deschideri sub 5 mm.
In zona de extindere a corpului principal, structura de rezistență a clădirii va fi
realizată din zidărie de tip GVP cu grosime de 25 cm, confinată cu stâlpișori din beton armat,
având secțiunea transversală de 25x25 cm, și centuri din beton armat, cu secțiunea de 25 x25
cm, dispuse la partea superioară a pereților. Armarea stâlpișorilor va fi realizată cu bare din
PC52 cu diametrul de 16 mm și etrieri din oțel tip OB37 cu diametrul de 8 mm. Betonul ce va
fi folosit la realizarea stâlpișorilor este de clasă C20/25.
Şarpanta propusă se va realiza pe toata suprafata construita a cladirii existente si
propuse, se va realiza din lemn ecarisat de răşinoase tratate cu soluţii omologate împotriva
focului, apei, cariilor şi ciupercilor. Elementele şarpantei vor fi compuse din popi cu
secţiunea 14x14 cm, pane cu secţiunea 14x18 cm, tălpi cu secțiunea 14x14x150 cm
(14x14x80 cm), contrafișe 2x5x15 cm şi căpriori 10x14 cm. Solidarizarea elementelor de
acoperiș se va realiza cu plăcuţe metalice speciale omologate pentru lemn, cuie Ø5 şi
holşuruburi pentru lemn.

Cladirea va fi prevazuta cu: instalatii electrice, sanitare si termice distribuite pe


orizontala

Instalatii electrice:

Pentru realizarea instalației electrice interioare la consumatori se utilizează o schemă


de distribuție combinată trifazată/monofazată cu 5 respectiv cu 2 sau 3 conductoare.
Corespunzător acestei scheme de distribuție se utilizează o schemă de legare la pământ de tip
TN-S exclusiv, cu conductoare de protecție distinct distribuite pe circuit. Distribuția este de
tip radial și se face cu circuite separate pentru fiecare categorie de receptoare conform
destinației. Distributia este realizata cu cabluri cu conductoare de cupru tip CYY-F/CYAbY-

„Modernizarea, extinderea şi dotarea infrastructurii educationale a Scolii profesionale Coarnele Caprei, comuna
Coarnele Caprei, judetul Iasi" faza S.F. Page 33
F și sunt protejate la scurtcircuit și suprasarcină cu întrerupătoare automate montate în
tablouri.
Alimentarea cu energie electrică a consumatorilor din cadrul obiectivului se realizează
din firida de bransament.
Din firida de bransament se vor alimenta (prin intemediul unor cabluri tip CYAbY-F
montate îngropat in şanţ, pe pat de nisip, la o adâncime de -0,9 m, în incinta si aparent pentru
traseele din interiorul clădirilor) următoarele tablouri electrice de distribuţie: TD (tablou
cladire Corp B).

Instalatii sanitare:

Alimentarea cu apa rece a obiectivului se realizeaza prin bransament la reteaua


existenta.
Reteaua exterioara de alimentare cu apa proiectata se va realiza cu conducte din PEID.
Reteaua de canalizare exterioara se va realiza cu conducte din PVC.
In lungul conductelor, la intersectia tronsoanelor precum si la schimbarile de directie
s-au prevazut camine de vizitare.
Pentru intervenţii în caz de colmatare a conductelor, la începutul coloanelor de
canalizare verticală s-au prevăzut piese de curăţire.
Coloanele de canalizare se racordează prin intermediul conductelor colectoare de
canalizare menajeră amplasate în incinta proprietătii. Caminele menajere se racordeaza la
reteaua de canalizare existenta.
Apele pluviale colectate de pe acoperisul tip sarpanta vor fi dirijate gravitational prin
intermediul jgheaburilor si burlanelor, catre reteaua de canalizare pluviala existenta.

Instalatii termice:

Se va utiliza drept agent termic apa calda cu temperatura maxima de 90°C. Agentul
termic isi mareste potentialul termic, preluând o parte din energia termica cedata de catre
agentul primar, iar printr-o retea inchisa de conducte transfera energia termica acumulata,
spatiului ce urmeaza a fi incalzit, utilizand suprafete de incalzire.
Modul de circulatie a apei calde in reteaua de distributie a agentului termic: instalatie
cu circulatie fortata - pompe de circulatie
Sistem de distributie: bitubular.
Schema de asigurare: cu vase de expansiune inchis
Gradul de raspuns la conditiile de stabilitate termica si hidraulica: instalatie cu reglare
termohidraulica locala (robinete cu dublu reglaj si cap termostatic).
Alimentarea corpurilor de incalzire se face de la centrala termica printr-o retea de
distributie ramificata.

Avantajele acestei solutii sunt:


- distributia pe un singur nivel a elevilor;
- consolidarea mai sumara a corpului B (masuri de consolidare pentru parterul
existent);
Dezavantajele
- costuri mai mari pentru realizarea infrastructurii de rezistenta (prin masurile de
consolidare a corpui B trebuie rezulte o fundatie de dimensiuni asemanatoare cu cea
din Scenariul II, dar, la care se adauga o infrastructura pe toata suprafata corpului
extins);

„Modernizarea, extinderea şi dotarea infrastructurii educationale a Scolii profesionale Coarnele Caprei, comuna
Coarnele Caprei, judetul Iasi" faza S.F. Page 34
- Din punct de vedere al impactului arhitectural corpul de cladire nu este foarte
“prezent” ca semnal al programului de invatamant intr-o zona.

Scenariul 2
MODERNIZAREA ŞI EXTINDEREA CORPULUI B PE ORIZONTALA CU O
SUPRAFATA MINIMALA DE 61,32 MP SI PE VERTICALĂ PE O SUPRAFAŢĂ DE
238,96 MP.

Construcţia vizată de prezentul scenariu va avea un regim de inaltime parter +1 etaj, cu


acoperis de tip sarpanta si invelitoare din tabla.
Functiunile propuse sunt: 3 săli de clasă, bibliotectă, laborator de legislaţie rutieră, vestiar
pentru îngrijitori, 2 grupuri sanitare (fete, baieti), un grup sanitar pentru persoanele cu
dizabilitatăţi, hol, windfang acces principal, laborator de agricultură, laborator de ştiinţe şi o
casa a scarii pentru acces la etajul propus in suprafata desfarurat construita de 36,58
mp (casa scarii a fost conceputa si ca windfang pentru accesul secundar in cladire)

Structura de rezistenta din cadre de beton armat cu pereti din zidarie de caramida in grosimi
de 25 cm si 12,5cm . Cladirea existenta se va consolida pentru o solutie dezvoltata pe parter
+ 1 etaj partial.

Structura de rezistenta

Conform expertizei tehnice anexate documentaţiei, se propune realizarea unor subzidiri


din beton armat (C16/20), realizate alternativ, care să sporeasca adâncimea de fundare cu 60
cm, având ca scop creșterea rezistenței și rigidității de ansamblu a acestora. Centurile de la
nivelul fundațiilor se vor arma cu 12 bare Ø14 mm PC52, etrieri Ø8/15 OB37.
In zona de extindere a corpului principal, infrastructura va fi realizată din fundații
continue din beton armat, amplasate la adâncimea de -1.40 m față de cota ±0.00. Acestea vor
fi alcătuite dintr-o talpă, cu lățimea de 65 cm și înălțimea de 35 cm, și o elevație, cu lățimea
de 30 cm și înălțimea de 95 cm. Fundațiile vor fi armate longitudinal cu bare independente
din oțel-beton de tip PC52, având diametrele de 10 și respectiv 12 mm.
Planșeul de peste parter se va realiza din beton armat având grosimea de 13 cm.
Armarea acestuia se va realiza cu bare de tip PC52 având diametrul nominal de Ø8 mm și
respectiv Ø10 mm.
In zona de extindere a corpului principal, structura de rezistență a clădirii va fi
realizată din zidărie de tip GVP cu grosime de 25 cm, confinată cu stâlpișori din beton armat,
având secțiunea transversală de 25x25 cm, și centuri din beton armat, cu secțiunea de 25 x25
cm, dispuse la partea superioară a pereților. Armarea stâlpișorilor va fi realizată cu bare din
PC52 cu diametrul de 16 mm și etrieri din oțel tip OB37 cu diametrul de 8 mm. Betonul ce va
fi folosit la realizarea stâlpișorilor este de clasă C20/25.

Intre axele 1-4 și A-C’’’ se va realiza o supraetajare a structurii existente. Sistemul structural
folosit, în această zonă, va fi constituit din pereţi portanţi alcătuiți din zidărie confinată.
Stâlpișorii vor avea secțiunea rectangulară de 30x55 cm și se vor arma cu bare Ø16 mm PC52
și etrieri Ø8/15 din OB 37. Centurile ce intră în componența planșeului din beton armat, de
peste etaj 1, vor fi armate cu bare de tip PC 52, având diametrul nominal de 12 mm. Planșeul
de peste etaj 1 se va realiza din beton armat având grosimea de 13 cm. Armarea acestuia se
va realiza cu bare de tip PC52 având diametrul nominal de Ø8 mm și respectiv Ø10 mm.

„Modernizarea, extinderea şi dotarea infrastructurii educationale a Scolii profesionale Coarnele Caprei, comuna
Coarnele Caprei, judetul Iasi" faza S.F. Page 35
Şarpanta propusă se va realiza din lemn ecarisat de răşinoase tratate cu soluţii
omologate împotriva focului, apei, cariilor şi ciupercilor. Elementele şarpantei vor fi compuse
din popi cu secţiunea 14x14 cm, pane cu secţiunea 14x18 cm, tălpi cu secțiunea 14x14x150
cm (14x14x80 cm), contrafișe 2x5x15 cm şi căpriori 10x14 cm. Solidarizarea elementelor de
acoperiș se va realiza cu plăcuţe metalice speciale omologate pentru lemn, cuie Ø5 şi
holşuruburi pentru lemn.

Cladirea va fi prevazuta cu: instalatii electrice, sanitare si termice distribuite pe


orizontala (pe trasee mai scurte decat cele prezentate in scenariul I) si pe verticala

Instalatii electrice:

Pentru realizarea instalației electrice interioare la consumatori se utilizează o schemă


de distribuție combinată trifazată/monofazată cu 5 respectiv cu 2 sau 3 conductoare.
Corespunzător acestei scheme de distribuție se utilizează o schemă de legare la pământ de tip
TN-S exclusiv, cu conductoare de protecție distinct distribuite pe circuit. Distribuția este de
tip radial și se face cu circuite separate pentru fiecare categorie de receptoare conform
destinației. Coloanele sunt realizate cu cabluri cu conductoare de cupru tip CYY-F/CYAbY-F
și sunt protejate la scurtcircuit și suprasarcină cu întrerupătoare automate montate în tablouri.
Alimentarea cu energie electrică a consumatorilor din cadrul obiectivului se realizează
din firida de bransament.
Din firida de bransament se vor alimenta (prin intemediul unor cabluri tip CYAbY-F
montate îngropat in şanţ, pe pat de nisip, la o adâncime de -0,9 m, în incinta si aparent pentru
traseele din interiorul clădirilor) următoarele tablouri electrice de distribuţie: TD (tablou
cladire Corp B).

Instalatii sanitare:

Alimentarea obiectivului se realizeaza prin bransament la reteaua existenta.


Reteaua exterioare de alimentare cu apa proiectata se va realiza cu conducte din PEID.
Reteaua de canalizare exterioara se va realiza cu conducte din PVC.
In lungul conductelor, la intersectia tronsoanelor precum si la schimbarile de directie
s-au prevazut camine de vizitare.
Pentru intervenţii în caz de colmatare a conductelor, la începutul coloanelor de
canalizare verticală s-au prevăzut piese de curăţire.
Coloanele de canalizare se racordează prin intermediul conductelor colectoare de
canalizare menajeră amplasate în incinta proprietătii. Caminele menajere se racordeaza la
reteaua de canalizare existenta.
Apele pluviale colectate de pe acoperisul tip sarpanta vor fi dirijate gravitational prin
intermediul jgheaburilor si burlanelor, catre reteaua de canalizare pluviala existenta.

Instalatii termice:

Se va utiliza drept agent termic apa calda cu temperatura maxima de 90°C. Agentul
termic isi mareste potentialul termic, preluând o parte din energia termica cedata de catre
agentul primar, iar printr-o retea inchisa de conducte transfera energia termica acumulata,
spatiului ce urmeaza a fi incalzit, utilizand suprafete de incalzire.
Modul de circulatie a apei calde in reteaua de distributie a agentului termic: instalatie
cu circulatie fortata - pompe de circulatie

„Modernizarea, extinderea şi dotarea infrastructurii educationale a Scolii profesionale Coarnele Caprei, comuna
Coarnele Caprei, judetul Iasi" faza S.F. Page 36
Sistem de distributie: bitubular.
Schema de asigurare: cu vase de expansiune inchis
Gradul de raspuns la conditiile de stabilitate termica si hidraulica: instalatie cu reglare
termohidraulica locala (robinete cu dublu reglaj si cap termostatic).
Alimentarea corpurilor de incalzire se face de la centrala termica printr-o retea de
distributie ramificata.
La distributia agentului termic, in capetele coloanelor se vor prevedea ventile
automate de aerisire.

Avantajele acestei solutii sunt:

Un impact vizual al ansamblui construit la strada principala mai bun.


Consum de energie mai mic pe perioada de explotare a cladirii.
Costuri mai mici in realizarea arhitecturii, a infrastructurii, a suprastructurii, a instalatiilor
electrice, termice si sanitare.

Dezavantajele:
Lucrarile de consolidare la cladirea existenta sunt mai pretentioase, necesitand ca executia sa
fie realizata de o firma specializata in astfel de lucrari.
Suprafata construita creste cu o suprafata de 29,4 mp (suprafata rezultata prin diferenta dintre
suprafata desfasurat construita a casei scarii si suprafata construita a windfangului de acces
secundar in cladire).

- varianta constructivă de realizare a investiţiei, cu justificarea alegerii acesteia

Varianta constructivă de realizare a investiţiei este cea detaliată în scenariul 2, respectiv:

Corpul B extins pe orizontală şi pe verticală este compus din forme regulate cu dimensiunile
maxime în plan de 18,17 m x 39,65m.

Regimul de înălțime este parter+1 etaj partial, cu înălțimea utilă de 3,55m la parter , 3,30 m la
etaj și înălțime hmaxim=9,15 m la nivelul coamei. Podul nu este amenajat.

Acoperișul are structură tip șarpantă din lemn, cu învelitoare din tabla și este realizat în sase
pante.

Clădirea este racordată la utilitățile existente în zonă: energie electrică, apă potabilă,
canalizare.

Pereti exteriori si interiori sunt propusi din blocuri ceramice cu goluri verticale de 25cm.

Infrastructură

Conform expertizei tehnice anexate documentaţiei, se propune realizarea unor subzidiri din
beton armat (C16/20), realizate alternativ, care să sporeasca adâncimea de fundare cu 60 cm,
având ca scop creșterea rezistenței și rigidității de ansamblu a acestora. Centurile de la nivelul
fundațiilor se vor arma cu 12 bare Ø14 mm PC52, etrieri Ø8/15 OB37.

„Modernizarea, extinderea şi dotarea infrastructurii educationale a Scolii profesionale Coarnele Caprei, comuna
Coarnele Caprei, judetul Iasi" faza S.F. Page 37
In zona de extindere a corpului principal, infrastructura va fi realizată din fundații continue
din beton armat, amplasate la adâncimea de -1.40 m față de cota ±0.00. Acestea vor fi
alcătuite dintr-o talpă, cu lățimea de 65 cm și înălțimea de 35 cm, și o elevație, cu lățimea de
30 cm și înălțimea de 95 cm. Fundațiile vor fi armate longitudinal cu bare independente din
oțel-beton de tip PC52, având diametrele de 10 și respectiv 12 mm. Armarea transversală a
acestora va fi realizată cu etrieri din oțel-beton de tip OB37 cu diametrul de 8 mm.

Betonul ce va fi folosit la realizarea fundațiilor din zona extinsă a corpului principal este de
clasă C16/20, iar pentru stratul de egalizare se va folosi un beton de clasă C8/10.

Suprastructură

Sistemul structural al construcţiei existente este constituit din pereţi portanţi din zidărie plină
neconfinată. La partea superioară este realizat un planșeu din lemn, având în structura sa
grinzi cu secțiunea de 14x14 cm. Șarpanta este alcătuită cu elemente structurale din lemn
natural.

Conform expertizei tehnice anexate documentației rezultă necesitatea intervenției asupra


suprastructurii.

Lucrările de consolidare propuse se vor materializa prin confinarea zidăriei existente


(neconfinate) cu elemente verticale și orizontale din beton armat. Cămășile din mortat M10
(M100 T), cu grosimea de 10 cm se vor arma cu bare independente de tip PC52, cu diametrul
nominal de Ø14 mm. Rigidizarea zidăriei existente se va realiza și prin aplicarea unor
cămăşuieli din tencuială cu mortar M 10 (M100T) având grosimea de 5cm pe fața exterioară
și interioară a pereților, armate cu plase sudate SPPB Φ6x100/6x100, ancorate în pereţii din
zidărie cu ancore Ø6 (4buc. / m2), introduse în găuri forate umplute cu lapte de ciment. La
partea superioară a zidăriei existente se vor realiza centuri din beton armat de clasă C 16/20,
având secțiunea tranversală de 25x53cm, 30x46cm, 25x53 cm, 25x50 cm. Aceasta se va arma
longitudinal cu bare independente din oțel-beton de tip PC 52, cu diametrul nominal de 14
mm. Armarea la forță tăietoare se va face cu etrieri Ø8/15 OB37.

Planșeul de peste parter se va realiza din beton armat având grosimea de 13 cm. Armarea
acestuia se va realiza cu bare de tip PC52 având diametrul nominal de Ø8 mm și respectiv
Ø10 mm.

In zona de extindere a corpului principal, structura de rezistență a clădirii va fi realizată din


zidărie de tip GVP cu grosime de 25 cm, confinată cu stâlpișori din beton armat, având
secțiunea transversală de 25x25 cm, și centuri din beton armat, cu secțiunea de 25 x25 cm,
dispuse la partea superioară a pereților. Armarea stâlpișorilor va fi realizată cu bare din PC52
cu diametrul de 16 mm și etrieri din oțel tip OB37 cu diametrul de 8 mm. Betonul ce va fi
folosit la realizarea stâlpișorilor este de clasă C20/25.

Intre axele 1-4 și A-C’’’ se va realiza o supraetajare a structurii existente. Sistemul structural
folosit, în această zonă, va fi constituit din pereţi portanţi alcătuiți din zidărie confinată.
Stâlpișorii vor avea secțiunea rectangulară de 30x55 cm și se vor arma cu bare Ø16 mm PC52
și etrieri Ø8/15 din OB 37. Centurile ce intră în componența planșeului din beton armat, de
peste etaj 1, vor fi armate cu bare de tip PC 52, având diametrul nominal de 12 mm. Planșeul

„Modernizarea, extinderea şi dotarea infrastructurii educationale a Scolii profesionale Coarnele Caprei, comuna
Coarnele Caprei, judetul Iasi" faza S.F. Page 38
de peste etaj 1 se va realiza din beton armat având grosimea de 13 cm. Armarea acestuia se
va realiza cu bare de tip PC52 având diametrul nominal de Ø8 mm și respectiv Ø10 mm.

Şarpanta propusă se va realiza din lemn ecarisat de răşinoase tratate cu soluţii omologate
împotriva focului, apei, cariilor şi ciupercilor. Elementele şarpantei vor fi compuse din popi
cu secţiunea 14x14 cm, pane cu secţiunea 14x18 cm, tălpi cu secțiunea 14x14x150 cm
(14x14x80 cm), contrafișe 2x5x15 cm şi căpriori 10x14 cm. Solidarizarea elementelor de
acoperiș se va realiza cu plăcuţe metalice speciale omologate pentru lemn, cuie Ø5 şi
holşuruburi pentru lemn.

În urma analizei tehnico-economice prezentate mai sus s-a considerat ca fiind optim scenariul
II, din următoarele considerente:
- asigură vizibilitatea sporită a unităţii de învăţământ;
- asigură un consum redus de energie pe perioada de exploatare a clădirii;
- implică costuri mai mici de realizare a următoarelor lucrări de construcţii: arhitectură,
infrastructură, suprastructură, instalatii electrice, termice si sanitare.

- echiparea şi dotarea specifică funcţiunii propuse.

În vederea asigurării dotărilor necesare pentru asigurarea funcţionalităţii unităţii de


învăţământ, prin proiect se prevede achiziţionarea următoarele dotări şi echipamente:

Nr. crt. Denumire dotare Cantitate Justificarea necesităţii achiziţionării dotărilor


Set dublu format dintr-un Având în vedere funcţiunea clădirii, respectiv cea de
pupitru dublu si doua instituţie de învăţământ, este necesar să se asigure dotările
scaune, sezut scaun: necesare pentru desfăşurarea activităţii educaţionale într-o
400x380mm manieră atractivă şi funcţională. Având în vedere gradul
ridicat de uzură al mobilierului existent (pupitre, scaune,
dulapuri, etc.) se impune înlocuirea acestora cu mobilier
modern, adaptat necesităţilor actuale ale elevilor şi
cadrelor didactice, pentru a se asigura autonomia
funcţională a acestora şi posibilitatea de exercitare a unui
proces instructiv educativ eficient, având la bază o
infrastructură adecvată. S-a propus achiziţionarea a 51 de
1. 51 bucăţi de pupitre duble, prevăzute cu 2 scaune, din
următoarele considerente:
a) clădirea este prevăzută cu 3 săli de clasă, prevăzute
fiecare cu 12 pupitre cu 2 scaune, respectiv 36 de
bucăţi de pupitre cu scaune;
b) clădirea este prevăzută cu 3 laboratoare, fiind vizată
dotarea unui singur laborator, respectiv cel de
agricultură, cu 15 bucăţi de pupitre cu 2 scaune.
Reiterăm că în absenţa acestor dotări elementare, comuna
Coarnele Caprei nu poate asigura elevilor accesul la
servicii educaţionale de calitate, fiind imposibilă
desfăşurarea actului educaţional.
Catedra 1300x600x750 mm În vederea respectării standardelor pentru autorizarea de
funcţionare a unităţii de învăţământ se impune ca baza
materială a acesteia să fie dimensionată în acord cu
necesităţile elevilor şi cadrelor didactice. Având în vedere
2. 6 că în situaţia propusă prin proiect şcoala va avea 3 săli de
clasă, 3 laboratoare şi o bibliotecă, prin proiect s-a
prevăzut achiziţionarea a 6 catedre, din care 3 pentru sălile
de clasă, 2 pentru laboratoare (un laborator, respectiv cel
de ştiinţe nu este prevăzut cu catedră, ci cu masă de

„Modernizarea, extinderea şi dotarea infrastructurii educationale a Scolii profesionale Coarnele Caprei, comuna
Coarnele Caprei, judetul Iasi" faza S.F. Page 39
laborator) şi 1 pentru bibliotecă.
Scaun tapitat cu stofa În vederea respectării standardelor pentru autorizarea de
mobilier sau piele ecologica, funcţionare a unităţii de învăţământ se impune ca baza
diferite culori materială a acesteia să fie dimensionată în acord cu
necesităţile elevilor şi cadrelor didactice. Având în vedere
3. 7
că în situaţia propusă unitatea de învăţământ este
prevăzută cu 3 săli de clasă, 3 laboratoare şi 1 bibliotecă,
este necesară achiziţionarea a 7 scaune pentru cadrele
didactice.
Dulap cu doua usi, din pal În vederea asigurării unor spaţii de depozitare pentru
melaminat, cantuit cu ABS, materialele didactice şi alte materiale necesare pentru
culoi PAL: fag, stejar, cires, întreţinerea unei unităţi de învăţământ, prin proiect s-a
4. 5
800x400x2000mm previzionat achiziţionarea a 5 dulapuri cu o dimensiune de
800x400x2000mm, ce urmează a fi amplasate în sălile de
clasă şi în laboratorul de ştiinţe.
Cuier din PAL melaminat Sălile de clasă, laboratoarele şi biblioteca sunt prevăzute
de 18 mm, 5 agatatori tripli, cu cuiere, care să permită elevilor şi cadrelor didactice să
dim. 1000x180x70 mm îşi depoziteze hainele. A fost stabilit un număr de 16
cuiere, din următoarele considerente:
a) câte 3 cuiere vor fi montate în fiecare sală de clasă –
5. 16
9 buc. pentru sălile de clasă;
b) 5 cuiere vor fi amplasate în laboratoare, din care 2 în
laboratorul de legislaţie rutieră şi 3 în laboratorul de
agricultură;
c) 2 cuiere vor fi montate în bibliotecă.
Ansamblu de mese de Având în vedere că în cadrul laboratorului de ştiinţă se vor
6. laborator cu blat de sticla 7 efectua experimente cu substanţe agresive, ce necesită o
termorezistenta curăţare rapidă, prin proiect s-a prevăzut achiziţionarea a
Scaun, pe structura metalica, 7 ansambluri de mese de laborator, prevăzute cu câte 4
tapitat cu stofa sau piele locuri pentru elevi, care pot fi folosite şi pe post de
ecologica, prevazut cu catedră. Ansamblul de mase de laborator nu include
7. 24
dopuri antiderapante, scaune pentru elevi, fiind necesară achiziţionarea a 24 de
dimensiune 520x480x480 scaune care sa asigure condiţiile necesare pentru
mm desfăşurarea actului didactic.
Dulap metalic cu 2 usi, În vederea asigurării unor spaţii de depozitare pentru
constructie sudata din otel cu materialele didactice şi alte materiale necesare pentru
pereti simpli, culoare întreţinerea unei unităţi de învăţământ, prin proiect s-a
8. 7
standard gri previzionat achiziţionarea a 7 dulapuri metalice cu 2 uşi,
ce urmează a fi amplasate în vestiare, în laboratorul de
ştiinţe şi în magazia laboratorului de ştiinţe.
Dulap sala de clasa, cu doua În vederea asigurării unor spaţii de depozitare pentru
usi, realizat din PAL materialele didactice şi alte materiale necesare pentru
melaminat, dim. întreţinerea unei unităţi de învăţământ, prin proiect s-a
9. 700x380x1300mm 2 previzionat achiziţionarea a 7 dulapuri cu o dimensiune de
700x380x1300mm, ce urmează a fi amplasate în
laboratorul de legislaţie rutieră şi în magazia laboratorului
de ştiinţe.
Tabla laminata verde, cu În vederea respectării standardelor pentru autorizarea de
rama aluminiu (110x200 cm) funcţionare a unităţii de învăţământ se impune ca baza
materială a acesteia să fie dimensionată în acord cu
necesităţile elevilor şi cadrelor didactice. Având în vedere
că în situaţia propusă unitatea de învăţământ este
prevăzută cu 3 săli de clasă şi 3 laboratoare, este necesară
10. 11
achiziţionarea a 11 table, care vor fi amplasate după cum
urmează:
a) 6 table în cele 3 săli de clasă, câte 2 în fiecare clasă;
b) 5 tabel în laboratoare, din care 1 tablă în laboratorul
de legislaţie, 2 table în laboratorul de ştiinţe şi 2
table în laboratorul de agricultură.

„Modernizarea, extinderea şi dotarea infrastructurii educationale a Scolii profesionale Coarnele Caprei, comuna
Coarnele Caprei, judetul Iasi" faza S.F. Page 40
Laptop i5-7200U, 4 GB Având în vedere evoluţia tehnologică din ultimii ani, se
DDR4 2400 Mhz, 500 GB impune să fie asigurat accesul cadrelor didactice la
SATA (7 buc.) şi sisteme de echipmente IT pentru a tehnologiza procesul educaţional.
operare (7 buc.) Din acest considerent, prin prezentul proiect s-a propus
11. 7 achiziţionarea a 7 laptopuri, care vor fi distribuite după
cum urmează:
a) 3 laptopuri în sălile de clasă;
b) 3 laptopuri în laboratoare;
c) 1 laptop în bibliotecă.
Proiector, 3300 l, XGA În vederea inovării metodelor de învăţare se constată
1024X768 necesitatea de a implementa modalităţi sistematice de
lucru de care se pot servi profesorii în activitatea de
12. 3
instruire şi elevii în cea de învăţare. Astfel, prin proiect se
prevede achiziţionarea a 3 proiectoare care vor deservi
laboratoarele.
Simulator auto În funcţie de specificul fiecărei instituţii de învăţământ,
pentru a fi respectate cerinţele reglementate de standardele
în vigoare din domeniul educaţiei, se impune
achiziţionarea de dotări specifice care să permită
dobândirea competenţelor profesionale specifice profilului
agricol. Prin proiect se propune achiziţionarea unui
simulator auto care va fi folosit în cadrul orelor de
13. 1 legislaţie rutieră, pentru elevii înscrişi în clasa a XI-a.
Dobândirea competenţelor practice de către elevii ce
urmează cursurile şcolii profesionale din Coarnele Caprei
este condiţionată de echiparea corepsunzătoare a unităţii
de învăţământ cu echipamente performante, fiind
imperios necesară achiziţionarea unui simulator auto
pentru a permite elevilor să înveţe să fie mecanici sau
şoferi.
Tractor agricol cu cabina, În vederea calificării elevilor ce urmează cursurile şcolii
motor Diesel, 50 CP,4x4 profesionale Coarnele Caprei în domeniul profesional al
decuplabil şi plug cu 2 agriculturii, este necesară familiarizarea acestora cu
cormane utilizarea şi întreţinerea maşinilor agricole, în acord cu
normele de sănătate şi securitate în muncă. Din acest
considerent, prin proiect se propune achiziţionarea unui
tractor agricol cu cabină, prevăzut cu plug cu 2 cormane,
care să fie folosit pentru specializarea Agricultor culturi
14. 1
de câmp, de către elevii înscrişi în clasele a-IX-a, a-X-a şi
a-XI-a. Dobândirea competenţelor practice de către elevi
este condiţionată de echiparea corespunzătoare a unităţii
de învăţământ cu echipamente performante, fiind imperios
necesară deţinerea de cunoştinţe de natură tehnică în
vederea accederii pe piaţa muncii, aceasta fiind o
problemă reală cu care se confruntă absolvenţii de la nivel
local.

Investitiile locale faciliteaza posibilitatea extinderii serviciilor educative pentru


locuitorii comunei Coarnele Caprei. Noile functiuni propuse vor asigura desfasurarea optima
a activitatilor didactice atat pentru cadrele didactice cat si pentru elevi. Capacitatea corpului
B va fi de 3 Sali de clasa – 24 de copii/clasa, 3 laboratoare din care unul are capacitatea de a
îngloba 30 de elevi – laboratorul de agricultură, şi 2 capacitatea de a îngloba câte 24 de elevi
– laboratorul de ştiinţe şi laboratorul de legislaţie rutieră.

3.3. Costurile estimative ale investiţiei:

„Modernizarea, extinderea şi dotarea infrastructurii educationale a Scolii profesionale Coarnele Caprei, comuna
Coarnele Caprei, judetul Iasi" faza S.F. Page 41
- costurile estimate pentru realizarea obiectivului de investiţii, cu luarea în
considerare a costurilor unor investiţii similare, ori a unor standarde de
cost pentru investiţii similare corelativ cu caracteristicile tehnice şi
parametrii specifici obiectivului de investiţii;

În vederea stabilirii preţurilor luate în calcul pentru determinarea valorii estimate a


proiectului, au fost respectate prevederile HG 363/2010 privind aprobarea standardelor de
cost pentru obiective de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi
completările ulterioare, sursa de preţuri folosită fiind din baza de date proprie şi din baza de
date a magazinelor de profil.

Luând în considerare tema de proiectare stabilită pentru prezenta investiţie şi condiţiile


terenului pe care urmează să fie amplasată clădirea, la nivelul proiectului au fost identificate
lucrări care au implicat costuri adiacente celor prevăzute în standardul de cost pentru un
obiectiv de investiţie ce vizează înfiinţarea unei şcoli cu 8 clase - „Şcoală cu 8 clase”,
respectiv:
1. Conform observațiilor din studiul geotehnic, atașat prezentei documentaţii, terenul de
fundare (pe zona unde este amplasată construcția) prezintă particularitățile unui pământ
sensibil la umezire (loessoid), iar fundațiile construcției existente sunt din piatră naturală,
pozate la adâncimea de -0.80 m față de C.T.A.

Recomandările din cadrul studiului geotehnic fac referire la realizarea unor subzidiri și
supralărgiri ale fundațiilor existente, cu respectarea cu strictețe a prevederilor normativului
NP 112/2014 și anume:

“Fundarea se va putea realiza direct în stratul de argilă prăfoasă loessoidă sensibilă la


umezire, fără o îmbunătăţire prealabilă, cu condiţia asigurării unei adîncimi minime de
fundare de 1,10 m de la nivelul terenului amenajat.
 Adîncimea minimă de fundare va fi de 1,50 m de la nivelul terenului natural, şi de
0,60 m de la nivelul pardoselii demisolului, în ipoteza realizării construcţiilor cu
demisol.
 Dimensiunile în plan ale fundaţiilor se vor alege astfel încît valorile presiunilor
efective pe talpa fundaţiilor să fie inferioare valorilor presiunilor plastice, respectiv
critice prezentate la pct. 3.3 din prezentul studiu, în funcţie de alcătuirea concretă a
infrastructurii construcţiilor.
 Fundarea extinderii se va realiza la în stratul de argilă prăfoasă cu pătrunderea a
minim 0,20 m în acest strat prin depășirea stratului de umpluturi. Dacă se vor
depista zone la care construcția existentă este fundată la o adăncime mai mică de
1,50 m de la nivelul terenului, atunci se vor executa subzidiri la fundațiile actuale,
pînă la obținerea unei adîncimi de fundare de 1,50 m.”

2. Conform observațiilor din expertiza tehnică efectuată de către prof. univ. dr. ing.
Szalontay Coloman Andrei, atașată documentații se recomandă intervenții structurale atât la
nivelul infrastructurii cât și la nivelul suprastructurii corpului principal, după cum urmează:
 “consolidarea fundațiilor existente din piatră naturală prin realizarea unor
subzidiri și supralargiri din beton armat C16/20, realizate alternativ pe ambele fețe
ale fundațiilor existente;
 Consolidarea infrastructurii și suprastructurii prin confinarea zidăriei existente
utilizând tencuială armată d și elemente structurale din beton armat.”
„Modernizarea, extinderea şi dotarea infrastructurii educationale a Scolii profesionale Coarnele Caprei, comuna
Coarnele Caprei, judetul Iasi" faza S.F. Page 42
- costurile estimative de operare pe durata normată de viaţă/de amortizare
a investiţiei publice.

Costurile de operare identificate și luate în considerare pentru proiectul de investiție vizat


sunt:
 costurile cu personalul;
 costul cu dotările și activele necorporale;
 costurile cu utilitățile;
 costurile cu materialele auxiliare;
 costurile cu întreţinerea şi repararea clădirii;
 costurile administrative.

Perioada de referință pentru care s-a realizat analiza financiară este de 15 ani, dintre care 3
ani reprezintă perioada de implementare, iar 12 ani reprezintă perioada de operare.

Previziunile privind costurile avute în vedere în analiza financiară, pentru perioada de operare
a investiției, au fost realizate în termeni reali, fără influența inflației, conform specificațiilor
oferite în ”Ghidul pentru analiza cost beneficiu a proiectelor de investiții” elaborat de
Comisia europeană.

Costurile estimative de operare pe durata normată de viață/de amortizare a investiției publice


sunt prezentate în tabelul următor:

Tabel nr. 3.3.1 - Costurile estimative de operare pe durata normată de viață a investiției – lei,
TVA inclus
ANI
Elemente 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Costuri de
personal 611.295 611.295 611.295 611.295 611.295 611.295 611.295 611.295 611.295 611.295 611.295 611.295
Salarii 498.000 498.000 498.000 498.000 498.000 498.000 498.000 498.000 498.000 498.000 498.000 498.000
Contribuții la
asigurări și
protecția socială 113.295 113.295 113.295 113.295 113.295 113.295 113.295 113.295 113.295 113.295 113.295 113.295
Costuri materiale
și servicii 61.616 61.616 63.786 65.956 68.126 68.126 70.296 70.296 70.296 263.331 70.296 70.296
Dotări și active
necorporale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 193.035 0 0
Energie electrică 13.572 13.572 13.572 13.572 13.572 13.572 13.572 13.572 13.572 13.572 13.572 13.572
Încălzire 24.650 24.650 24.650 24.650 24.650 24.650 24.650 24.650 24.650 24.650 24.650 24.650
Apă 1.407 1.407 1.407 1.407 1.407 1.407 1.407 1.407 1.407 1.407 1.407 1.407
Canalizare 1.117 1.117 1.117 1.117 1.117 1.117 1.117 1.117 1.117 1.117 1.117 1.117
Materiale auxiliare 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500
Intreținere 2.170 2.170 4.340 6.510 8.680 8.680 10.850 10.850 10.850 10.850 10.850 10.850
Costuri
administrative 12.200 12.200 12.200 12.200 12.200 12.200 12.200 12.200 12.200 12.200 12.200 12.200
Costuri de
exploatare totale 672.911 672.911 675.081 677.251 679.421 679.421 681.591 681.591 681.591 874.626 681.591 681.591

3.4. Studii de specialitate, în funcţie de categoria şi clasa de importanţă a


construcţiilor, după caz:

„Modernizarea, extinderea şi dotarea infrastructurii educationale a Scolii profesionale Coarnele Caprei, comuna
Coarnele Caprei, judetul Iasi" faza S.F. Page 51
- studiu topografic;

Metode de lucru pentru intocmirea studiului topografic: Din DIG=51 cu oroientare pe


bis. Coarnele Caprei a fost determinat punctul de statie 501. Din punctele statie 500 si 501 s-
au determinat prin metoda radierii punctele de detaliu.
Aparatura folosita la masuratori: statia totala TopCon GTS801A.
Sistemul de coordonate: Stereografic 1970.
Starea punctelor vechi: satisfacatoare.

Studiul topografic este anexat prezentei documentaţii.

- studiu geotehnic şi/sau studii de analiză şi de stabilitate a terenului;

Studiul geotehnic este anexat prezentei documentaţii.

- studiul hidrologic, hidrogeologic;


Nu este cazul.

- studiul privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficienţă


ridicată pentru creşterea performanţei energetic;
Nu este cazul.

- studiu de trafic şi studiu de circulaţie;


Nu este cazul.

- raport de diagnostic arheologic preliminar în vederea exproprierii, pentru


obiectivele de investiţii ale căror amplasamente urmează a fi expropriate
pentru cauză de utilitate publică;
Nu este cazul.

- studiu peisagistic în cazul obiectivelor de investiţii care se referă la


amenajări spaţii verzi şi peisajere;
Nu este cazul.

- studiu privind valoarea resursei culturale;


Nu este cazul.

- studii de specialitate necesare în funcţie de specificul investiţiei.


Nu este cazul.

- expertiza tehnica (concluzii)


La nivelul infrastructurii:
Lucrările de consolidare propuse se vor materializa prin confinarea zidăriei existente
(neconfinate) cu elemente verticale și orizontale din beton armat. Cămășile din mortat M10

„Modernizarea, extinderea şi dotarea infrastructurii educationale a Scolii profesionale Coarnele Caprei, comuna
Coarnele Caprei, judetul Iasi" faza S.F. Page 52
(M100 T), cu grosimea de 10 cm se vor arma cu bare independente de tip PC52, cu diametrul
nominal de Ø14 mm. Rigidizarea zidăriei existente se va realiza și prin aplicarea unor
cămăşuieli din tencuială cu mortar M 10 (M100T) având grosimea de 5cm pe fața exterioară
și interioară a pereților, armate cu plase sudate SPPB Φ6x100/6x100, ancorate în pereţii din
zidărie cu ancore Ø6 (4buc. / m2), introduse în găuri forate umplute cu lapte de ciment. La
partea superioară a zidăriei existente se vor realiza centuri din beton armat de clasă C 16/20,
având secțiunea tranversală de 25x53cm, 30x46cm, 25x53 cm, 25x50 cm. Aceasta se va arma
longitudinal cu bare independente din oțel-beton de tip PC 52, cu diametrul nominal de 14
mm. Armarea la forță tăietoare se va face cu etrieri Ø8/15 OB37.

La nivelul suprastructurii:

Planșeul de peste parter se va realiza din beton armat având grosimea de 13 cm.
Armarea acestuia se va realiza cu bare de tip PC52 având diametrul nominal de Ø8 mm și
respectiv Ø10 mm.
In zona de extindere a corpului principal, structura de rezistență a clădirii va fi
realizată din zidărie de tip GVP cu grosime de 25 cm, confinată cu stâlpișori din beton armat,
având secțiunea transversală de 25x25 cm, și centuri din beton armat, cu secțiunea de 25 x25
cm, dispuse la partea superioară a pereților. Armarea stâlpișorilor va fi realizată cu bare din
PC52 cu diametrul de 16 mm și etrieri din oțel tip OB37 cu diametrul de 8 mm. Betonul ce va
fi folosit la realizarea stâlpișorilor este de clasă C20/25.
Intre axele 1-4 și A-C’’’ se va realiza o supraetajare a structurii existente. Sistemul structural
folosit, în această zonă, va fi constituit din pereţi portanţi alcătuiți din zidărie confinată.
Stâlpișorii vor avea secțiunea rectangulară de 30x55 cm și se vor arma cu bare Ø16 mm PC52
și etrieri Ø8/15 din OB 37. Centurile ce intră în componența planșeului din beton armat, de
peste etaj 1, vor fi armate cu bare de tip PC 52, având diametrul nominal de 12 mm. Planșeul
de peste etaj 1 se va realiza din beton armat având grosimea de 13 cm. Armarea acestuia se
va realiza cu bare de tip PC52 având diametrul nominal de Ø8 mm și respectiv Ø10 mm.
Şarpanta propusă se va realiza din lemn ecarisat de răşinoase tratate cu soluţii
omologate împotriva focului, apei, cariilor şi ciupercilor. Elementele şarpantei vor fi compuse
din popi cu secţiunea 14x14 cm, pane cu secţiunea 14x18 cm, tălpi cu secțiunea 14x14x150
cm (14x14x80 cm), contrafișe 2x5x15 cm şi căpriori 10x14 cm. Solidarizarea elementelor de
acoperiș se va realiza cu plăcuţe metalice speciale omologate pentru lemn, cuie Ø5 şi
holşuruburi pentru lemn.

Placarea zidăriei existente cu tencuială armată cu plase sudate având grosimea de 50


mm. Torcretarea se aplică pe ambele feţe ale pereților, după pregătirea corespunzătoare a
zidăriei asupra căreia se intervine. Pregătirea suprafeţei zidăriei constă în:
 desfacerea tencuielilor şi curăţarea cărămizilor de resturile de mortar (la roşu);
 desfacerea rosturilor de mortar pe o adâncime de circa 10-15 mm;
 injectarea fisurilor cu pastă/mortar de ciment;
 curăţirea suprafeţei de resturi de praf şi umezirea cărămizilor prin spălare cu jet de
apă sub presiune;
 aplicarea unui strat subţire de mortar (tinci) pentru amorsarea tencuielii;
 aplicarea unui prim strat de mortar;
 montarea armăturii şi fixarea acesteia de ancorele montate în găuri forate în perete;
 aplicarea celui de al doilea strat de mortar.
Realizarea unui planșeu din beton armat care să asigure conlucrarea elementelor
structurale în preluarea solicitărilor induse de seism, cât şi sporirea capacitatii de rezistenţă a

„Modernizarea, extinderea şi dotarea infrastructurii educationale a Scolii profesionale Coarnele Caprei, comuna
Coarnele Caprei, judetul Iasi" faza S.F. Page 53
construcţiei. Pentru realizarea acestuia, se vor desface în totalitate: învelitoarea, astereala,
elementele din lemn existente la nivelul podului şi planşeul din lemn, până la cota superioară
a pereţilor din zidărie existenţi.
Lucrările propuse vor fi completate cu lucrări de remedieri, reparare şi consolidări
locale la nivelul construcţiei analizate pentru readucerea elementelor structurale degradate
sau fisurate la capacitatea lor iniţială de rezistenţă. În acest sens se va proceda la dezvelirea
pereţilor din zidărie, inclusiv a fundaţiei aferente şi se va face identificarea, localizarea şi
evaluarea precisă a avariei în vederea intervenţiei pentru reparare şi consolidare. Toate
elementele structurale avariate se vor consolida prin rebetonarea zonei afectate dacă există
fracturi sau dislocări importante, sau cu mortare speciale dacă elementul prezintă fisuri cu
deschideri sub 5 mm.
Lucrările de desfacere (spargere) a diferitelor tipuri de elemente vor fi realizate cu
mijloace mecanice de mică putere sau manuale.
De asemenea se recomandă să se aibă în vedere prezenţa apei în teren şi caracterului
ascensional al acesteia. În acest scop se va acorda o atenţie sporită calităţii lucrărilor de
hidroizolaţii de la nivelul fundaţiilor, precum și asupra etanșeității sistemului de colectare și
îndepărtare a apelor meteorice (jgheaburi, burlane, drenuri).
Lucrările de intervenţie propuse nu vor afecta în sens negativ rezistenţa şi stabilitatea
construcţiei existente, atât în perioada de seviciu a construcţiei la care se intervine, cât şi pe
durata de exploatare a construcţiei, ulterioară intervenţiei, cu condiţia respectării stricte a
măsurilor de consolidare enumerate mai sus.
Măsurile enumerate mai sus au caracter limitativ, ele urmând a fi detaliate şi completate
în cadrul proiectului de reabilitare şi consolidare, precum şi în funcţie de situaţiile concrete
din teren.
Prin măsurile de inervenţie propuse în cadrul soluției prezentate mai sus se aduce
construcţia în clasa de risc Rs IV, corespunzând construcţiilor la care răspunsul seismic
aşteptat este similar celui obţinut la construcţiile proiectate pe baza prescripţiilor în vigoare,
confom Normativului P100-3/2008.

- auditul energetic

Conformarea higrotermică iniţială şi gradul de uzură datorat exploatării şi întreţinerii


necorespunzătoare determină consumuri ridicate de energie pentru încălzire care încadrează
obiectivul în clasa energetică “E”, (nota acordată 59,6).
Consumul specific anual de căldură al clădirii, ca urmare a aplicării măsurilor de
reabilitare termică este qT = 187,9 kW/m2 an (din care pentru încălzire qînc = 127,8 kW/m2 an,
pentru prepararea apei calde de consum qacm=27,8 kW/m2an, pentru iluminat artificial
qil=32,3 kW/m2an), ceea ce va conduce la încadrarea construcţiei în clasa energetică “B”,
clădirii atribuindu-i-se nota energetică 91,6.
Această valoare reprezintă o reducere de 68% din consumul specific anual de energie
pentru încălzire al clădirii existente.
Economia anuală de energie rezultată este 60.503 KWh/an.
Reducerea anuală a emisiilor de gaze cu efect de seră echivalent CO2 este de 3.128
KgCO2/an, respective de 4,96 tep (tone echivalent petrol).

3.5. Grafice orientative de realizare a investiţiei

„Modernizarea, extinderea şi dotarea infrastructurii educationale a Scolii profesionale Coarnele Caprei, comuna
Coarnele Caprei, judetul Iasi" faza S.F. Page 54
luna luna Luna luna luna luna luna luna Luna luna luna luna luna luna luna luna luna luna luna luna luna luna luna luna luna luna luna luna luna luna luna luna luna luna luna luna
Activitate
N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
r.
Cap. 2 -
1 Utilitati
Instalatie
alimentare
cu apa 1,58
exterioara 1,588 1,588 7
Instalatie de
canalizare 2,38
exterioara 2,380 2,380 0
Instalatie
alimentare
cu energie 1,98
electrica 1,984 1,984 3
Cap. 3 -
Proiectare
si asistenta
2 tehnica
Organizarea
procedurilor
de achizitie
publica
3,30 3,30 3,30 3,30 3,30 3,30 3,30
3,303 3,303 3,303 3,303 3,303 3,303 3,303 3,303 3,303 3,303 3,303 3,303 3,303 3,303 3,303 3,303 3,303 3,303 3,303 3,303 3,303 3,303
Consultanta 3 3 3 3 3 3 6
Asistenta 0,49 0,49
0,496 0,496 0,496 0,496 0,496 0,496 0,496 0,496 0,496 0,496 0,496 0,496 0,496 0,496 0,496 0,496 0,496 0,496 0,496 0,496 0,496 0,496
tehnica 6 2
Cap. 4.
Cheltuieli
pentru
investitia
3 de baza
Constructii 89,42 89,4 89,42 89,42 89,42 89,42 89,42 89,42 89,42 89,42 89,42 89,42 89,42 89,42 89,42 89,42 89,42 89,42 89,42 89,42 89,42 89,42 89,42 89,4
si instalatii 4 24 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 18
Montaj
utilaje 5,893
tehnologice
Utilaje,
echip tehn. 58,90
si funct. cu 3
montaj
95,97 95,97
Dotari 5 5
Active
5,250
necorporale
Cap. 5 -
4 Alte
cheltuieli
Organizare
de santier
5.1.1.
Lucrari de 8,330
constructii
5.1.2.
Cheltuieli
conexe
organizarii
santierului
Comisioan, 0,39 0,39
1,831 0,398 0,398 0,398 0,398 0,398 0,398 0,398 0,398 0,398 0,398 0,398 0,398 0,398 0,398 0,398 0,398 0,398 0,398 0,398 0,398 0,398
taxe 8 6
Cheltuieli
pentru
5 informare
și
publicitate
Depunere
6 cerere de
plată finală
4. Analiza fiecărui/fiecărei scenariu/opţiuni tehnico- economic(e) propus(e)

4.1. Prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de


referinţă şi prezentarea scenariului de referinţă

Analiza financiară aferentă proiectului „Modernizarea, extinderea și dotarea infrastructurii


educaționale a Școlii profesionale Coarnele Caprei, Comuna Coarnele Caprei, Județul Iași”
a fost elaborată având la bază studiul de fezabilitate şi recomandările Comisia Europeană,
prin „Orientări privind metodologia de realizare a analizei costuri-beneficii.

Cadrul de analiză

Datele privind identificarea investiţiei aferentă proiectului „Modernizarea, extinderea și


dotarea infrastructurii educaționale a Școlii profesionale Coarnele Caprei, Comuna
Coarnele Caprei, Județul Iași” au fost prezentate în capitolele anterioare din cadul
prezentului studiu, scopul principal al proiectului de investiții constând în modernizarea și
extinderea unei școli profesionale capabile să ofere locuitorilor servicii educaționale la
nivelul standardelor europene.

Proiectul investițional „Modernizarea, extinderea și dotarea infrastructurii educaționale a


Școlii profesionale Coarnele Caprei, Comuna Coarnele Caprei, Județul Iași” are o valoare
totală de 2.597.987,00 lei, conform devizului general, dintre care:
 2.184.955,00 lei – reprezintă costuri eligibile necesare realizării proiectului,
prezentate în Devizul General;
 0,00 lei – reprezintă costuri neeligibile;
 413.032,00 lei – reprezintă TVA-ul aferent investiției.

Perioada de referinţă

Perioada de referinţă reprezintă numărul de ani pentru care sunt furnizate previziunile în
analiza financiară. Previziunile referitoare la viitorul proiectului trebuie să fie făcute pentru o
perioadă apropiată de durata vieții economice a acestuia și destul de îndelungată pentru a
cuprinde impactul pe termen mediu și lung. Astfel, pentru sectorul alte servicii, intervalul de
referinţă recomandat de Comisia Europeană, prin „Orientări privind metodologia de
realizare a analizei costuri-beneficii” este de 15 ani.

Scenariul de referință

La nivel național, economia rurală este una slab dezvoltată. Într-un astfel de context
economic, infrastructura educațională reprezintă un instrument major pentru dezvoltarea
socio-economică. Deoarece resursele financiare sunt limitate, investițiile eficiente în educație
și formarea profesională sunt elemente indispensabile procesului de redresare și dezvoltare
economică. Astfel, perspectivele de creștere economică ale Comunei Coarnele Caprei trebuie
să se concentreze și pe investiții eficiente în educație, promovând adaptarea aptitudinilor și
competențelor, garantând în același timp o forță de muncă mai bine pregătită.

Totodată, având în vedere starea precară a infrastructurii educaționale din mediul rural și
disparitățile semnificative înregistrate față de sistemul școlar din mediul urban, reabilitarea și
modernizarea infrastructurii educaționale constituie o modalitate eficientă de contracarare a
efectelor negative cauzate de un sistem de învățământ ineficient, favorizând îmbunătățirea
condițiilor de studiu conform standardelor europene și implicit creșterea accesului la
educație de calitate a populației școlare din mediul rural. Impactul generat de calitatea
slabă a sistemului educaţional local are implicaţii directe atât asupra nivelului scăzut de
dezvoltare economică a zonei, cât și a nivelului de trai al populaţiei locale.

Pentru îmbunătățirea nivelului calitativ al educației este nevoie de investiție în capitalul


uman. Dezvoltarea rurală și diversificarea economiei rurale depind de nivelul educației, al
cunoștințelor și calificării. Astfel, îmbunătățirea sistemului educațional reprezintă o prioritate
în dezvoltarea comunităţii locale, reprezentând un element important de dezvoltare socio-
economică.

Oportunitatea investiției rezidă din următoarele aspecte cu efect benefic pe termen mediu și
lung asupra dezvoltării durabile a comunei:
 crearea unui mediu școlar modern adaptat cerințelor și realităților actuale prin
extinderea și modernizarea unei școli profesionale la standarde europene;
 optimizarea capacității logistice de învățământ din Regiunea Nord-Est prin dotarea
școlii profesionale cu echipamente, materiale didactice și mobilier specific în vederea
derulării în condiții optime a procesului educativ școlar;
 asigurarea de șanse egale, pentru populația școlară locală, asemenea celor ale elevilor
din zonele urbane, prin optimizarea condițiilor de studiu;
 îmbunătățirea calității nivelului de trai pentru locuitorii din zona țintă.

La nivel local, școala profesională va îndeplini o serie de atribuţii conform nevoilor specifice
elevilor, astfel:
 asigurarea unui mediu creativ și dinamic, necesar în procesul de educație al elevilor,
care să ajute la imprimarea și dezvoltarea cunoștințelor necesare în formarea
educațională și profesională de care au nevoie;
 sprijinirea în dezvoltarea orientării profesionale, prin asigurarea condițiilor necesare
învățării unei meserii;
 asigurarea unui serviciu de consiliere şi sprijin în luarea deciziilor și alegerilor
potrivite pentru viitor;
 încurajarea interacțiunilor sociale și stimularea dezvoltării cognitive, prin implicarea
elevilor la concursuri și olimpiade.

Obiectivul general al proiectului îl constituie facilitarea procesului de educație a populației


școlare din mediul rural prin îmbunătățirea serviciilor publice educaționale și prin asigurarea
unui proces de învățământ la standarde europene în Regiunea de Dezvoltare Nord-Est, care să
contribuie la reducerea disparităților dintre mediul rural și cel urban.

Obiectivul general al proiectului se armonizează cu obiectivul submăsurii 7.2 și anume


„Îmbunătățirea condițiilor de trai pentru populația rurală și stoparea fenomenului de
depopulare din mediul rural prin reducerea decalajelor rural-urban”. Realizarea investiției
va determina conturarea unui cadru adecvat și stimulativ de studiu pentru elevi, cu implicații
directe asupra dezvoltării capitalului uman din zonă. În plus, într-o manieră indirectă,
proiectul propus va contribui și la susținerea masei critice de instituții de învățământ pentru
nivelul școlar în Regiunea de Dezvoltare Nord-Est.

„Modernizarea, extinderea şi dotarea infrastructurii educationale a Scolii profesionale Coarnele Caprei, comuna
Coarnele Caprei, judetul Iasi" faza S.F. Page 57
Beneficiarii direcţi ai investiţiei sunt:
 elevii din comuna Coarnele Caprei, care vor beneficia de servicii educaționale
moderne;
 cadrele didactice, auxiliare și nedidactice care activează în cadrul unității de
învățământ;
 administrația locală în calitate de solicitant;
 unităţile social administrative care se află pe raza comunei;
 agenţii economici din zonă.

4.2. Analiza vulnerabilităţilor cauzate de factori de risc, antropici şi


naturali, inclusiv de schimbări climatice, ce pot afecta investiţia

Din punct de vedere a factorilor de risc naturali care pot afecta investitia, se numara
fenomenele meteorologice extreme:
 grindina – care poate deteriora anumite elemente de acoperis, finisaje, ferestre, si
poate afecta inclusiv utilizatorii
 furtuni – care pot desprinde elemente de acoperis

Din punct de vedere a factorilor de risc naturali care nu pot afecta investitia, se
numara fenomenele meteorologice extreme
 trasnetele – datorita dotarii cladirii cu un paratrasnet
 ploile abundente – datorita sistemului de rigole si sistemului de canalizare existent
care poate prelua si apa pluviala
 frig si caldura extrema – produsele utilizate vor fi prevazute cu agremente tehnice si
certificate de conformitate pentru clima si conditiile de amplasament, iar punerea in
opera va lua in calcul coeficientul de dilatatie a materialelor

Din punct de vedere a factorilor de risc antropici care pot afecta investitia, se numara:
 utilizarea incorecta a aparaturii si dotarilor/utilajelor cladirii – o eroare umana in
gestionarea aparaturii si a instalatiilor aferente poate reprezenta un risc posibil pentru
orice tip de cladire

Din punct de vedere a factorilor de risc antropici care nu pot afecta investitia, se
numara:
 atentat cu bomba – istoria recenta a arata ca este foarte putin probabil un atentat in
mediul rural in Romania

Rezulta ca unitatea de învăţământ este vulnerabila intr-o masura redusa la factorii de risc
antropici si naturali.

4.3. Situaţia utilităţilor şi analiza de consum:

- necesarul de utilităţi şi de relocare/protejare, după caz;

Utilitatile necesare pentru realizarea amenajarilor pentru noua configuratie propusa


pentru reabilitarea spatiilor sunt:
 apa calda 90/70 grd.C pentru incalzire;
 apa rece potabila pentru nevoi sanitare;

„Modernizarea, extinderea şi dotarea infrastructurii educationale a Scolii profesionale Coarnele Caprei, comuna
Coarnele Caprei, judetul Iasi" faza S.F. Page 58
 apa calda menajera pentru nevoi sanitare;
 energie electrica;
 canalizare menajera;

Agentul termice pentru incalzire si pentru prepararea apei calde menajere se vor
asigura din centrala termica care se va amenaja in cladire.
Apa potabila se asigura prin bransament la reteaua existenta in zona
amplasamentului.
Energia electrica se asigura din tabloul general nou care se va proiecta.
Canalizarea menajera se va racorda la canalizarea exterioara existenta prin
intermediul caminelor de canalizare nou proiectate.

Estimarea privind depasirea consumurilor initiale de utilitati

Consumuri actuale de utilitati:


 Cladirea existenta dispune de bransamente la retelel de utilitati. Corpul B va fi racordat
distinct la aceste retele.

Estimări privind consumurile de utilităţi instalaţii pentru construcţii:

a. Energie electrica:

Estimări privind consumurile de energie electrică pentru obiectiv :

Consumuri de energie electrica pentru iluminat:


 Putere instalata iluminat 4,90 kW
 Putere calcul iluminat 3,20 kW
- număr ore de funcţionare / zi / iluminat 4 ore
- număr zile de funcţionare /an / iluminat 200 zile
- consum energie electrica mediu / zi 12,80 kWh/zi

Consumuri energetice pentru circuite de priză:


 Putere instalata circ. prize 45,10 kW
 Putere calcul circ. prize 29,30 kW

- număr ore de funcţionare / zi / circ.priza 4 ore


- număr zile de funcţionare /an / circ.priza 200 zile
- consum energie electrica mediu / zi 117,20 KWh/zi

Conform datelor de mai sus se estimează următoarele consumuri electrice pe total


obiectiv:
[12,80 kW/zi + 117,20 kW/zi] x 200 zile = 26.000,00 KWh/an

b. Energie termica:

Estimări privind consumurile de energie termică pentru obiectiv :

Consumuri de combustibil solid:


 Consum de lemne la capacitate nominala 42 kg/h
- număr ore de funcţionare / zi 8 ore
„Modernizarea, extinderea şi dotarea infrastructurii educationale a Scolii profesionale Coarnele Caprei, comuna
Coarnele Caprei, judetul Iasi" faza S.F. Page 59
- număr zile de funcţionare / an 154 zile
- consum mediu / zi 336 kg/zi

Conform datelor de mai sus se estimează următoarele consumuri de combustibil solid


pe total obiectiv:
336 kg/zi x 154 zile = 51744 kg/an

c. Necesarul de apa rece:

In cazul schimbarii destinatiei determinarea necesarului de apă de consum s-a făcut în


conformitate cu prevederile din STAS 1343/06 şi STAS 1478/90, Normativ I9/2015, în
funcţie de destinaţia clădirii, numărul de persoane şi consumul specific maxim.

Necesarul total de apa rece pentru consum menajer:

Debite caracteristice ale necesarului de apă


Qmed zi Qmax zi Qorar max
(mc/zi) (l/s) (mc/zi) (l/s) (mc/h) (l/s)
2.77 0.03 3.60 0.04 0.30 0.08

Cladirea va fi racordata la reteaua publica de apa potabila.

- soluţii pentru asigurarea utilităţilor necesare.

In vederea inceperii lucrarilor este necesara realizarea unui bransament tip ”organizare de
santier”.

Instalatii electrice - alimentarea cu energie electrica se va face conform avizului tehnic de


racordare eliberat de DELGAZ GRID SA la solicitarea beneficiarului pe baza datelor din
proiectul tehnic de executie.

Alimentarea cu apa a obiectivului se va face printr-un bransament nou de la reteaua de apa


publica stradala.

Evacuarea apelor uzate menajere se va executa prin coloana de scurgere spre canalizarea
publica stradala .

4.4. Sustenabilitatea realizării obiectivului de investiţii:

a) impactul social şi cultural, egalitatea de şanse;

Educaţia este percepută ca o soluție cu efecte îndelungate spre dezvoltarea durabilă care, în
fapt, este un proces de învăţare socială în căutare de soluţii inovative.

Facilităţile educaţionale implementate prin proiect vor contribui la creşterea interesului


elevilor faţă de actul educaţional şi, pe fondul relevanţei competenţelor şi deprinderilor
dezvoltate prin procesul de învăţare axat pe acumularea de competenţe profesionale, se va

„Modernizarea, extinderea şi dotarea infrastructurii educationale a Scolii profesionale Coarnele Caprei, comuna
Coarnele Caprei, judetul Iasi" faza S.F. Page 60
încuraja participarea la actul educațional și, implicit, o scădere a ratei absenteismului la ore și
a ratei părăsirii timpurii a școlii. Demonstrarea utilității actului educațional reprezintă o
premisă majoră pentru menținerea în școli a elevilor, în special a celor provenind din grupuri
defavorizate din punct de vedere socio-economic, respectiv populaţia din mediul rural.

Aceste aspecte pozitive care se vor înregistra ca urmare a implementării proiectului,


coroborate cu o creștere a calității și performanței actului educațional datorită dotărilor şi
utilajelor achiziționate, se traduc într-o creștere a ratei de încorporare a populației școlare,
având în vedere că o școală cu potențial este atractivă în rândul populației locale și poate
chiar încuraja pe termen lung fenomene socio-demografice precum natalitatea și reducerea
numărului de cazuri de mutare a reședinței sau a domiciliului în afara localității, în condițiile
căutării unor mai bune oferte educaționale.

În ceea ce priveşte asigurarea egalităţii de şanse, infrastructura şi logistica modernizată prin


prezentul proiect respect principiul egalităţii de şanse/tratamentului egal, bunurile
achiziţionate prin proiect urmând a fi puse la dispoziţia cadrelor didactice, a elevilor, a
personalului administrative şi nedidactic, pentru realizarea sarcinilor specific sistemului
educaţional. Mai mult, în vederea facilităţii accesului persoanelor cu dizabilităţi la actul
educaţional prin proiect s-a prevăzut construirea unui grup sanitar pentru persoane cu
dizabilităţi, iar accesul în clădire este asigurat printr-o rampă de acces.

b) estimări privind forţa de muncă ocupată prin realizarea investiţiei: în


faza de realizare, în faza de operare;

În faza de executie nu vor fi create noi locuri de munca, ci vor fi puse la dispozitie personae
din partea operatorilor economici contractati pentru prestarea serviciilor si lucrarilor
prevazute la nivelul proiectului de investitii.

În faza de operare nu vor fi create locuri de muncă, fiind menţinute locurile de muncă
existente în prezent.

c) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra


biodiversităţii şi a siturilor protejate, după caz;
Amplasamentul acestui obiectiv nu este afectat de intervenţia propusă.
Prin funcţiunile propuse, obiectivul nu generează noxe sau alţi factori de poluare peste
limitele admise.
La executarea instalatiilor termice se vor respecta prevederile OUG nr.195/22.12.2005
privind protectia mediului si ale OUG nr.243/28.11.2000 privind protectia atmosferei.
Toate echipamentele vor fi insotite de fisa tehnica si se vor incadra in nivelul de noxe admis
de legislatia în vigoare avand consumuri energetice reduse.
Deşeurile rezultate din executarea lucrărilor vor fi colectate selectiv conform prevederilor HG
856/16.08.2002 si a legii 426/18.07.2001. Executantul lucrarilor va asigura valorificarea sau
eliminarea acestor deseuri.
In exploatarea instalatiilor beneficiarul va asigura reparatiile si reviziile periodice ale
instaltiilor pentru a se asigura ca impactul asupra mediului datorat functionarii acestor
instalatii este minim.

„Modernizarea, extinderea şi dotarea infrastructurii educationale a Scolii profesionale Coarnele Caprei, comuna
Coarnele Caprei, judetul Iasi" faza S.F. Page 61
La sfarsitul ciclului normal de viata al materialelor utilizate vor fi valorificate prin centre
specializate de colectare a deseurilor.
La executarea instalatiilor sanitare se vor respecta prevederile OUG nr.195/22.12.2005
privind protectia mediului si ale OUG nr.243/28.11.2000 privind protectia atmosferei.
Toate echipamentele vor fi insotite de fisa tehnica si se vor incadra in nivelul de noxe admis
de legislatia in vigoare avand consumuri energetice reduse.
Deseurile rezultate din executarea lucrarilor vor fi colectate selectiv conform prevederilor hg
856/16.08.2002 si a legii 426/18.07.2001.Executantul lucrarilor va asigura valorificarea sau
eliminarea acestor deseuri.
In exploatarea instalatiilor beneficiarul va asigura reparatiile si reviziile periodice ale
instalatiilor pentru a se asigura ca impactul asupra mediului datorat functionarii acestor
instalatii este minim. La sfarsitul ciclului normal de viata al acestor materiale utilizate vor fi
valorificate prin centre specializatede colectare a deseurilor.

d) impactul obiectivului de investiţie raportat la contextul natural şi


antropic în care acesta se integrează, după caz.

Obiectivul de investitii se realizeaza pe un teren destinat construcţiilor, pe care se află deja


construite clădiri cu funcţiuni educaţionale, neafectand mediul natural. Din punct de vedere
antropic, cladirea se integreaza in peisajul rural al comunei Coarnele Caprei, preluand
elemente din arhitectura locala: regim de inaltime P+1E, ferestre mari pentru asigurarea
nivelului de lumina in salile de clasa, acoperis de tip sarpanta cu invelitoare din table culoare
maro, pereti exterior finisati cu tencuiala decorative culoare alba.

Ansamblu compact construit al scolii profesionale din Coarnele Caprei, imagine de marcă a
localităţii, se află într-o relaţie armonioasa atât cu restul localităţii cât şi cu mediul natural
(dealuri cu vii, livezi şi păduri).

Pe latura de nord est a amplasamentului studiat se afla cladirea in care functioneaza Primaria
Coarnele Caprei, o cladire parter cu acoperis de tip sarpanta cu invelitoare din table zincata,
peretii exterior finisati cu tencuieli decorative culoare grena

Pe celelalte laturi ale terennului studiatsunt case de locuit individuale cu regim de


inaltimepreponderent parter cu invelitoare din tabla culoare gri si maro si pereti exterior
zugraviti cu tencuieli decorative culoare bej, alb si gri.

4.5. Analiza cererii de bunuri şi servicii, care justifică dimensionarea


obiectivului de investiţii
Prin prezentul proiect se doreşte reabilitarea unui corp de clădire destinat învăţământului
professional şi extinderea lui în vederea creării de spăţii destinate actului didactic şi igienei
elevilor (grupuri sanitare). Corpul vizat de investiţie are o capacitate de 72 de locuri, fiecare
sală de clasă fiind prevăzută cu 12 bănci duble.

Conform NP 010 – 1997 T.P.3.2. sălile de clasă din cadrul unei şcoli profesionale trebuie
dimensionate în funcţie de suprafaţa utilă destinată fiecărui copil, limitele stipulate de lege
fiind între 1,3 şi 2,1 mp/loc. Având în vedere dimensiunea sălilor de clasă existente în cadrul
Corpului B, respectiv 47,34 mp, 46,44 mp, 43,34 mp, numărul maxim de locuri care pot fi

„Modernizarea, extinderea şi dotarea infrastructurii educationale a Scolii profesionale Coarnele Caprei, comuna
Coarnele Caprei, judetul Iasi" faza S.F. Page 62
RISC Tehnici de control Măsuri de management al riscurilor
Interes scăzut al populaţiei Pentru evitarea acestui risc este important ca
din segmentul ţintă pentru autorităţile publice locale, precum şi liderii de opinie
Prevenirea și
serviciul realizat prin ai comunităţii să se implice în procesul de
diminuarea riscului
proiect. conştientizare a populaţiei cu privire la importanţa şi
beneficiile serviciilor.
Mediul legislativ în domeniul
serviciilor educaţionale Diminuarea impactului acestui risc va fi posibilă
incert, având în vedere printr-o informare permanentă în ceea ce priveşte
necesitatea armonizării Diminuarea riscului modificările legislative în domeniul serviciilor
legislaţiei naţionale cu cea educaţionale, în vederea adaptării serviciilor la noile
europeană. cerinţe.

Posibilitatea apariţiei
Pentru diminuarea impactului acestui risc va trebui
neconcordanţelor între
Diminuarea să existe o comunicare eficientă şi permanentă între
politicile regionale şi cele
riscului partenerii locali şi factorii de decizie de la nivel
locale în domeniul serviciilor
central.
educaţionale.

5. Scenariul/Opţiunea tehnico-economic(ă) optim(ă), recomandat(ă)

5.1. Comparaţia scenariilor/opţiunilor propuse, din punct de vedere tehnic,


economic, financiar, al sustenabilităţii şi riscurilor
SCENARIU I SCENARIU II
MODERNIZAREA ŞI EXTINDEREA CORPULUI B MODERNIZAREA ŞI EXTINDEREA CORPULUI B PE
EXCLUSIV PE ORIZONTALA CU UN CORP DE ORIZONTALA CU O SUPRAFATA MINIMALA DE 61,32 MP
CLADIRE LIPIT PE O ZONA DIN FATADA SI PE VERTICALĂ PE O SUPRAFAŢĂ DE 238,96 MP.
POSTERIOARA A CLĂDIRII.
Comparaţie tehnică
Element de comparare Scenariul 1 Scenariul 2 Comparaţie tehnică
Infrastructura Se propune realizarea unor Se propune realizarea unor Solutiile alese in ambele scenarii
subzidiri din beton armat subzidiri din beton armat sunt aproape la fel, consolidarea
(C16/20) in zona corpului (C16/20), realizate alternativ, corpului existent trebuind să fie
principal, realizate alternativ, care să sporeasca adâncimea realizată indiferent de scenariu,
care să sporeasca adâncimea de fundare cu 60 cm, având ca pentru a indeplini reglementările
de fundare cu 60 cm, având scop creșterea rezistenței și legale privind gradul seismic al
ca scop creșterea rezistenței și rigidității de ansamblu a corpului B. Consolidarea astfel
rigidității de ansamblu a acestora. Centurile de la efectuata, în cadrul scenariului II,
acestora. Centurile de la nivelul fundațiilor se vor arma va permite extinderea pe verticala
nivelul fundațiilor se vor cu 12 bare Ø14 mm PC52, cu inca un etaj cu costuri aproape la
arma cu 12 bare Ø14 mm etrieri Ø8/15 OB37. fel ca cele prevăzute de scenariul 1.
PC52, etrieri Ø8/15 OB37. Astfel, din punct de vedere tehnic şi
financiar scenariul 2 este optim,
având în vedere că lucrările
executate vor asigura capacitatea
tehnică a clădirii de a susţine
extinderea pe verticală, nefiind
necesare alte lucrări de construcţii
pentru susţinerea extinderii
previzionate.
Suprastructura Şarpanta propusă se va realiza Şarpanta propusă se va realiza Sarpanta propusa in scenariul II
pe toata suprafata construita a din lemn ecarisat de răşinoase este de mai mici dimesniuni decât
cladirii existente si propuse, tratate cu soluţii omologate cea propusă în scenariul 1,
din lemn ecarisat de răşinoase împotriva focului, apei, implicând cantităţi mai mici de
tratate cu soluţii omologate cariilor şi ciupercilor, în mare materiale.
împotriva focului, apei, parte pe suprafaţa existentă.
cariilor şi ciupercilor. Elementele şarpantei vor fi
compuse din popi cu
secţiunea 14x14 cm, pane cu
secţiunea 14x18 cm, tălpi cu

„Modernizarea, extinderea şi dotarea infrastructurii educationale a Scolii profesionale Coarnele Caprei, comuna
Coarnele Caprei, judetul Iasi" faza S.F. Page 83
SCENARIU I SCENARIU II
MODERNIZAREA ŞI EXTINDEREA CORPULUI B MODERNIZAREA ŞI EXTINDEREA CORPULUI B PE
EXCLUSIV PE ORIZONTALA CU UN CORP DE ORIZONTALA CU O SUPRAFATA MINIMALA DE 61,32 MP
CLADIRE LIPIT PE O ZONA DIN FATADA SI PE VERTICALĂ PE O SUPRAFAŢĂ DE 238,96 MP.
POSTERIOARA A CLĂDIRII.
secțiunea 14x14x150 cm
(14x14x80 cm), contrafișe
2x5x15 cm şi căpriori 10x14
cm.
Gradul de ocupare al Procentul de ocupare al Extinderea pe orizontala se Scenariul 1 conduce la creşterea
terenului terenului creste in defavoarea propune intr-o solutie gradulului de ocupare a terenului şi
ocuparii spatiului verde din compacta, minimala in raport de reducere semnificativă a
curtea scolii astfel copii se cu gradul de ocupare al spaţiului destinat activităţilor în are
vor bucura de mai putin spatiilor verzi din curtea liber. Scenariul 2 vizează
spatiu de joaca in aer liber scolii. modificarea nesemnificativă a
Extinderea pe orizontala se procentului de ocupare a terenului
propune doar pentru şi nu afectează spaţiul destinat
amenajarea unui grup sanitar activităţilor recreaţionale.
si a casei scarii de acces la
etaj (in corpul B in prezent nu
exista un spatiu care sa
permita amenajarea unui grup
sanitar sau a casei scarii)
Impactul vizual al Solutia de extindere pe Solutia de extindere pe Impactul vizual al ansamblui
ansamblui construit la orizontala, dezvoltata in verticala a corpului B aduce construit la strada principala mai
strada principala spatele corpului B nu este unitate din punct de vedere bun in Scenariul II. De asemenea,
vizibila din strada principala arhitectural pentru frontul scenariul II asigură unitatea
ca simbol al institutiei de construit la strada arhitecturală a imobilelor existente
invatamant principala (corpul A existent pe amplasament.
cu acelasi regim de inaltime
P+1E )
Pierdere de energie pe In aceasta varianta suprafata In aceasta varianta suprafata In cazul clădirii proiectate în
verticala este mult mai planseului peste parter planseului peste parter scenariul 1, vom avea un consum
mare decat pierderea de (suprafata ce sufera pierderi (suprafata ce sufera pierderi de energie mai mare datorat
energie pe orizontala. de energie) ar fi de 856,21 de energie) ar fi de 552,93 m2. pierderilor de caldura spre sol si
m2. Aceasta varianta necesita Aceasta varianta necesita un spre pod, comparativ cu o cladire
un consum de termoizolatie la consum de termoizolatie la desfasurata pe verticala.
planseul de peste parter (vata planseul de peste parter (vata
minerala) si polistiren minerala) si polistiren
extrudat sub placa de la cota extrudat sub placa de la cota
±0,00 pentru o suprafata de ±0,00 pentru o suprafata de
856,21 m2 552,93m2
Montaj sarpanta si In aceasta varianta suprafata In aceasta varianta suprafata Scenariul 1 necesită un consum mai
invelitoare (inclusiv de acoperisului propus pentru de acoperisului propus pentru mare de material şi manoperă în
folii) construire este de 856,21 m2 construire este de 552,93m2 timp ce scenariul 2 implică in etapa
de execuţie un consum mai mic de
materii prime şi, implicit, un număr
mai redus de ore de muncă.
distributia agentului Distributia agentului termic se Distributia agentului termic Scenariul 1 necesită un consum mai
termic face inelar cu lungime de pe verticala se face prin mare de material şi manoperă în
conducte mai lungi coloane cu distributie laterala, timp ce scenariul 2 implică in etapa
stanga-dreapta, ceea ce de execuţie un consum mai mic de
inseamna ca lungimile de materii prime şi, implicit, un număr
traseu ale conductelor de mai redus de ore de muncă.
energie termica vor fi mai
mici.
amplasarea grupurilor Amplasarea grupurilor Amplasarea grupurilor Scenariul 1 necesită un consum mai
sanitare sanitare pe orizontala sanitare unul peste altul mare de material şi manoperă în
genereaza conducte mai lungi favorizeaza lungimi de timp ce scenariul 2 implică in etapa
si cu diametre mai mari. conducte mai mici si o de execuţie un consum mai mic de
singura legatura pentru apa si materii prime şi, implicit, un număr
canalizare in cladire. mai redus de ore de muncă.
distributia energiei Energia electrica distribuita Energia electrica distribuita Scenariul 1 necesită un consum mai
electrice pe orizontala implica lungimi pe verticala implica lungimi mare de material şi manoperă în
mari. de trasee mai scurte fata de timp ce scenariul 2 implică in etapa
panoul de sigurante, ceea ce de execuţie un consum mai mic de
„Modernizarea, extinderea şi dotarea infrastructurii educationale a Scolii profesionale Coarnele Caprei, comuna
Coarnele Caprei, judetul Iasi" faza S.F. Page 84
SCENARIU I SCENARIU II
MODERNIZAREA ŞI EXTINDEREA CORPULUI B MODERNIZAREA ŞI EXTINDEREA CORPULUI B PE
EXCLUSIV PE ORIZONTALA CU UN CORP DE ORIZONTALA CU O SUPRAFATA MINIMALA DE 61,32 MP
CLADIRE LIPIT PE O ZONA DIN FATADA SI PE VERTICALĂ PE O SUPRAFAŢĂ DE 238,96 MP.
POSTERIOARA A CLĂDIRII.
faciliteaza echilibrarea materii prime şi, implicit, un număr
consumurilor intr-un mod mai redus de ore de muncă.
judicios.
Comparaţie Financiară
Cap 2 (lei fara TVA) 16.504 lei 15.003 lei Scenariul 2 este mai eficient din
Cap 4.1 (lei fara TVA) 2.005.200 lei 1.803.504 lei punct de vedere financiar decât
Cap 4.2 (lei fara TVA) 4.525 lei 4.952 lei scenariul 1, cantităţile de materiale
Cap 4.3 (lei fara TVA) 45.248 lei 49.498 lei şi manopera prevăzute de lucrările
C+M (lei fara TVA) 2.033.229 1.830.459 specifice soluţiei tehnice proiectate
C+M (lei cu TVA) 2.417.757 2.178.247 fiind mai mici decât cele vizate de
Total inv (lei fara Scenariul 1. Diferentele identificate
2.449.270 2.250.750 între capitolele bugetare sunt
TVA)
generate de lucrările suplimentare
necesare a fi executate în vederea
realizării clădirii proiectate în
scenariul 1, respectiv:
- capitolul 2 – racordul de apă şi
canalizare necesar a fi realizat în
cazul scenariului 1 este mai lung şi
impune modificarea traseului
conductei ce deserveşte Corpul A,
aflat în prezent în zona de extidere
a Corpului B vizat de investiţie.
Din acest considerent costurile sunt
mai mari faţă de Scenariul 2 care
nu implică devieri a reţeleor
existente;
- linia bugetară 4.1. - Extinderea
corpului B pe orizontala in
suprafata de 303.28 mp (in plus fata
Total inv (lei cu TVA) 2.910.859 lei cu TVA 2.597.987 lei cu TVA de variant prezentata in Scenariul
II) presupune o majorare a
elementelor constructive compuse
din material+montaj dupa cum
urmeaza :
- infrastructura (compusa din
sapatura, cofrare, montare
armatura, turnare beton, decrofare,
compactare pamant, montare
termosistem peste elevatia din
beton) ;
- Sarpanta tratata cu soluţii
omologate împotriva focului, apei,
cariilor şi ciupercilor;
- Termoizolarea cu vata mineral
peste planseul de peste parter;
- Invelitoarea impreuna cu toate
straturile aferente.
Comparaţie economică
Lucrările privind eficienţa economică a cladirii sunt identice în ambele scenarii. In cadrul scenariilor propuse sunt prevazute
lucrari de termoizolare care sa indeplineasca necesarul de izolare termica conform normativelor in vigoare. Astfel se obtine acelasi
grad de eficienta economica (energetica) în cazul ambelor scenarii, clădirea proiectată fiind axată pe eficienţă energetică prin
includerea unei termoizolări eficienta şi utilizarea unei tâmplării care îndeplineşte condiţiile de calitate conform normativelor în
vigoare.
Sustenabilitatea scenariilor
Element Scenariul 1 Scenariul 2
 fluxul de numerar total  fluxul de numerar total  ambele scenarii sunt sustenabile
cumulat este pozitiv pe cumulat este pozitiv pe din punct de vedere financiar,
Fluxul de numerar
întreaga perioadă de întreaga perioadă de fluxul de numerar total cumulat
total cumulat
referință luată în referință luată în fiind pozitiv în ambele scenarii
considerare în analiza considerare în analiza considerate.
„Modernizarea, extinderea şi dotarea infrastructurii educationale a Scolii profesionale Coarnele Caprei, comuna
Coarnele Caprei, judetul Iasi" faza S.F. Page 85
SCENARIU I SCENARIU II
MODERNIZAREA ŞI EXTINDEREA CORPULUI B MODERNIZAREA ŞI EXTINDEREA CORPULUI B PE
EXCLUSIV PE ORIZONTALA CU UN CORP DE ORIZONTALA CU O SUPRAFATA MINIMALA DE 61,32 MP
CLADIRE LIPIT PE O ZONA DIN FATADA SI PE VERTICALĂ PE O SUPRAFAŢĂ DE 238,96 MP.
POSTERIOARA A CLĂDIRII.
financiară, valoarea de la financiară, valoarea de la
finalul perioadei de finalul perioadei de
referință fiind egală cu referință fiind egală cu
505.384 lei. 516.243 lei.
Riscuri
 investiţia generază costuri  în caz de incendiu elevii care se
de investiţionale şi de află la etaj ar trebui să evacueze
operare mari; clădirea exclusiv pe scara din
 investiţia reduce suprafaţa
beton armat, în caz de panică
de teren destinată
desfăşurării activităţilor în existând riscul de îmbulzeală;
aer liber a elevilor;  risc de propagare a zgomotului
 creşterea gradului de prin elementele constructive;
ocupare a terenului şi  riscul ca pe parcursul execuţiei
limitarea posibilităţii de lucrărilor de construcţii să fie
realizare a unor investiţii identificate erori de proiectare;
EXTINDEREA ulterioare;
 riscul ca pe parcursul execuţiei
EXCLUSIV PE  în perioada execuţiei EXTINDEREA PE
lucrărilor de construcţii să fie
ORIZONTALA CU lucrărilor pentru fundaţii ORIZONTALA CU O
identificate erori de execuţie.
UN CORP DE pot fi descoperite reţele SUPRAFATA MINIMALA
CLADIRE LIPIT PE subterane neidentificate în ( de 61,32 m2) SI O
O ZONA DIN perioada de proiectare sau EXTINDERE PE
FATADA vestigii arhitecturale care ar VERTICALA ( de 238,96
POSTERIOARA A putea întârzia execuţia m2) PESTE CORPUL B
CORPULUI B lucrărilor sau chiar le-ar
putea sista.
 riscul ca pe parcursul
execuţiei lucrărilor de
construcţii să fie
identificate erori de
proiectare;
 riscul ca pe parcursul
execuţiei lucrărilor de
construcţii să fie
identificate erori de
execuţie.

5.2. Selectarea şi justificarea scenariului/opţiunii optim(e) recomandat(e)


Scenariul optim recomandat este scenariul 2. Aceasta optiune prezinta o serie de avantaje:
Avantaje tehnice:
 construirea unui etaj superior permite sa pătrundă mai multă lumină în clase, fiind
favorabil atât pentru elevi, cât şi pe factorii de conducere, generându-se reducerea
consumului de energie electrică;
 prin utilizarea fundaţiilor existente şi realizarea unor subzidiri din beton armat
(C16/20), realizate alternativ, astfel încât să sporească rezistenţa şi rigiditatea de
ansamblu a fundaţiilor se reduc semnificativ costurile de realizare a investiţiei;
 prin utilizarea peretilor de compartimentare din caramida si a sistemului constructiv de
zidarie caramida si stalpisori de beton armat se reduce sectiunea stalpilor si a grinzilor
si armatura acestora, se obtine o fonoizolare mai buna intre camere, rezistenta la socuri
mecanice ridicata si o durabilitate in timp crescuta;
 asigurarea unui impact vizual sporit al clădirii la strada principală;
 asigurarea unui consum de energie mai mic pe perioada de exploatare a clădirii;
 generarea unor costuri mai mici de realizare a lucrărilor de consctrucţii şi de operare a
investiţiei.

„Modernizarea, extinderea şi dotarea infrastructurii educationale a Scolii profesionale Coarnele Caprei, comuna
Coarnele Caprei, judetul Iasi" faza S.F. Page 86
Avantaje financiare si economice:
- Optiunea selectata se incadreaza in suma maxima eligibila si nu impune costuri
neeligibile suplimentare, fara a face rabat de la calitate sau de la suprafetele
spatiilor.

5.3. Descrierea scenariului/opţiunii optim(e) recomandat(e) privind:


a) obţinerea si amenajarea terenului;
Pentru evitarea infiltratiilor pe durata de exploatare a constructiei se propune
coborarea cotei terenului amenajat pe latura de Nord si Nord-Est precum si refacerea
trotuarului perimetral constructiei cu latime de 1 m cu panta necesara indepartarii apelor
pluviale de langa peretii exterior ai constructiei.

b) asigurarea utilităţilor necesare funcţionării obiectivului;

Alimentarea cu apă
Faza de exploatare: - se va asigura alimentare din rețeaua existentă de apă potabilă
Faza de organizare executie: - apa va fi asigurata de catre executant prin mijloace proprii
(cisterne, recipiente de stocare)

Evacuarea apelor uzate


Faza de exploatare: - se va asigura racord la rețeaua existentă de canalizare apă uzată a
localității
Faza de organizare executie: - Organizarea de santier va fi prevazută cu latrine uscate mobile
sau barăci cu funcțiunea grup sanitar mobil vidanjabil.

Asigurarea agentului termic


Faza de exploatare: - se va asigura în sistem de producție locală independentă – CT
Faza de organizare executie: - executantul va asigura încălzirea cu mijloace proprii în sistem
mobil

Asigurarea energiei electrice


Faza de exploatare: - se menține branșamentul la rețeaua existentă în zonă
Faza de organizare executie: - se va realiza branșament temporar conform prevederilor legale

c) soluţia tehnică, cuprinzând descrierea, din punct de vedere tehnologic,


constructiv, tehnic, funcţional-arhitectural şi economic, a principalelor
lucrări pentru investiţia de bază, corelată cu nivelul calitativ, tehnic şi de
performanţă ce rezultă din indicatorii tehnico-economici propuşi;

Se propune extinderea atat pe orizontala cat si pe verticala a corpului B, pastrand


functionalul de la parterul cladirii.
La parter se propune:
Schimbarea destinatiei salii de clasa 4 in laborator de legislatie rutiera
Schimbarea destinatiei magaziei 3 in grup sanitar pentru persoane cu dizabilitati

„Modernizarea, extinderea şi dotarea infrastructurii educationale a Scolii profesionale Coarnele Caprei, comuna
Coarnele Caprei, judetul Iasi" faza S.F. Page 87
Demolarea peretelui construit in fata accesului secundar in vederea construirii unei
extinderi a corpului B.
Extinderea in zona axelor 1 si 2, cu o scara pentru accesul la etaj si grupuri sanitare
pentru baieti
La etajul 1
Se propune extinderea corpului B in vederea amenajarii a doua laboratoare (stiinte si
agricultura) si a unui grup sanitar pentru fete

Compartimentarea interioara se va realiza cu pereti din caramida de 25 cm si 15 cm.


Ventilaţia tuturor grupurilor sanitare este asigurată prin intermediul ferestrelor.
Iluminatul natural va fi optim prin intermediul ferestrelor si datorită orientării
clădirilor pe amplasament. Iluminatul artificial va fi asigurat în conformitate cu normativele
în vigoare.

În elaborarea propunerilor s-au avut în vedere necesităţile şi exigenţele formulate prin


Tema de proiectare.

Distribuţia funcţiunilor a fost gândită pentru o corectă deservire a utilizatorilor, iar


în cadrul volumului se prezintă după cum urmează:

PROPUS

PARTER
WINDFANG Su=4,88mp
VESTIAR INGRIJITORI Su=10,95 mp
HOL Su=69,4 mp
BIBLIOTECA Su=46,17 mp
MAGAZIE 1 Su=7,75 mp
MAGAZIE 2 Su=14,07 mp
CENTRALA TERMICA Su=42,09 mp
SALA DE CLASA 1 Su=42,1 mp
SALA DE CLASA 2 Su=45,14 mp
SALA DE CLASA 3 Su=45,94 mp
LAB. LEGISLATIE RUTIERA Su=43,32 mp
G.S.H. Su= 8,19 mp
CASA SCARII Su=15,37 mp
G.S.B. Su=16,19 mp
HOL Su=8,40 mp
Su parter propus Su=419,96 mp

ETAJ
CASA SCARII Su= 15,37 mp
G.S.F. Su= 28,20 mp
HOL Su= 20,96 mp
MAG.LABORATOR Su= 17,40 mp
LAB. STIINTE Su= 50,58 mp
LAB. AGRICULTURA Su=128,59 mp
Su etaj propus Su=261,10mp

„Modernizarea, extinderea şi dotarea infrastructurii educationale a Scolii profesionale Coarnele Caprei, comuna
Coarnele Caprei, judetul Iasi" faza S.F. Page 88
Dupa executarea lucrarilor de consolidare pereti vor fi placati cu termosistem executat
cu polistiren expandat ignifug de 10 cm grosime.

Finisaje exterioare:
Peretii exteriori vor fi finisati cu tencuieli decorative acrilice culoare alb iar soclul va
fi tencuit cu tencuiala hidroizolatoare culoare maro.
Invelitoarea va fi din tabla ondulata de culoare maro. Jgheaburile vor fi din tabla
vopsita si burlanele vor fi rotunde din acelasi material si culoare.
Trotuarul pentru protectie va fi din beton armat.

Finisaje interioare:
Peretii vor fi zugraviti cu varuri lavabile iar in grupurile sanitare se va monta faianta
pana la 2.10 m inaltime.
Pardoseala va fi din p.v.c. in laboratorul de legislatie rutiera, salile de clasa,
biblioteca si in laboratorul de agricultura, gresie in magazii materiale didactice, in grupurile
sanitare, holuri, windfang, centrala termica, magazii, vestiar ingrijitori si casa scarii.
Usile de la cele doua magazii precum si usa de la centrala termica vor fi inlocuite cu
tamplarie din pvc culoare alb cu geam dublu izolator, restul tâmplăriei existente urmând a fi
păstrată. Tamplaria propusa pentru a se monta la extinderea corpului de cladire se propune a
fi tot din pvc cu geam dubluizolator culoare alba la fel ca cea existenta
Regimul de inaltime propus: parter+ etajparţial

Infrastructura
Infrastructura existentă a clădirii este alcătuită din fundaţii continue din piatră naturală
sub ziduri, la adâncimea de -0.80 m faţă de cota terenului amenajat.
Conform expertizei tehnice anexate documentaţiei, se propune realizarea unor subzidiri
din beton armat (C16/20), realizate alternativ, care să sporeasca adâncimea de fundare cu 60
cm, având ca scop creșterea rezistenței și rigidității de ansamblu a acestora. Centurile de la
nivelul fundațiilor se vor arma cu 12 bare Ø14 mm PC52, etrieri Ø8/15 OB37.
In zona de extindere a corpului principal, infrastructura va fi realizată din fundații
continue din beton armat, amplasate la adâncimea de -1.40 m față de cota ±0.00. Acestea vor
fi alcătuite dintr-o talpă, cu lățimea de 65 cm și înălțimea de 35 cm, și o elevație, cu lățimea
de 30 cm și înălțimea de 95 cm. Fundațiile vor fi armate longitudinal cu bare independente
din oțel-beton de tip PC52, având diametrele de 10 și respectiv 12 mm.

Suprastructură

Sistemul structural al construcţiei existente este constituit din pereţi portanţi din zidărie
plină neconfinată. La partea superioară este realizat un planșeu din lemn, având în structura
sa grinzi cu secțiunea de 14x14 cm. Șarpanta este alcătuită cu elemente structurale din lemn
natural.
Conform expertizei tehnice anexate documentației rezultă necesitatea intervenției
asupra suprastructurii.
Lucrările de consolidare propuse se vor materializa prin confinarea zidăriei existente
(neconfinate) cu elemente verticale și orizontale din beton armat. Cămășile din mortat M10

„Modernizarea, extinderea şi dotarea infrastructurii educationale a Scolii profesionale Coarnele Caprei, comuna
Coarnele Caprei, judetul Iasi" faza S.F. Page 89
(M100 T), cu grosimea de 10 cm se vor arma cu bare independente de tip PC52, cu diametrul
nominal de Ø14 mm. Rigidizarea zidăriei existente se va realiza și prin aplicarea unor
cămăşuieli din tencuială cu mortar M 10 (M100T) având grosimea de 5cm pe fața exterioară
și interioară a pereților, armate cu plase sudate SPPB Φ6x100/6x100, ancorate în pereţii din
zidărie cu ancore Ø6 (4buc. / m2), introduse în găuri forate umplute cu lapte de ciment. La
partea superioară a zidăriei existente se vor realiza centuri din beton armat de clasă C 16/20,
având secțiunea tranversală de 25x53cm, 30x46cm, 25x53 cm, 25x50 cm. Aceasta se va arma
longitudinal cu bare independente din oțel-beton de tip PC 52, cu diametrul nominal de 14
mm. Armarea la forță tăietoare se va face cu etrieri Ø8/15 OB37.
Planșeul de peste parter se va realiza din beton armat având grosimea de 13 cm.
Armarea acestuia se va realiza cu bare de tip PC52 având diametrul nominal de Ø8 mm și
respectiv Ø10 mm.
In zona de extindere a corpului principal, structura de rezistență a clădirii va fi realizată
din zidărie de tip GVP cu grosime de 25 cm, confinată cu stâlpișori din beton armat, având
secțiunea transversală de 25x25 cm, și centuri din beton armat, cu secțiunea de 25 x25 cm,
dispuse la partea superioară a pereților. Armarea stâlpișorilor va fi realizată cu bare din PC52
cu diametrul de 16 mm și etrieri din oțel tip OB37 cu diametrul de 8 mm. Betonul ce va fi
folosit la realizarea stâlpișorilor este de clasă C20/25.
Intre axele 1-4 și A-C’’’ se va realiza o supraetajare a structurii existente. Sistemul
structural folosit, în această zonă, va fi constituit din pereţi portanţi alcătuiți din zidărie
confinată. Stâlpișorii vor avea secțiunea rectangulară de 30x55 cm și se vor arma cu bare Ø16
mm PC52 și etrieri Ø8/15 din OB 37.. Centurile ce intră în componența planșeului din beton
armat, de peste etaj 1, vor fi armate cu bare de tip PC 52, având diametrul nominal de 12 mm.
Planșeul de peste etaj 1 se va realiza din beton armat având grosimea de 13 cm. Armarea
acestuia se va realiza cu bare de tip PC52 având diametrul nominal de Ø8 mm și respectiv
Ø10 mm.
Şarpanta propusă se va realiza din lemn ecarisat de răşinoase tratate cu soluţii
omologate împotriva focului, apei, cariilor şi ciupercilor. Elementele şarpantei vor fi compuse
din popi cu secţiunea 14x14 cm, pane cu secţiunea 14x18 cm, tălpi cu secțiunea 14x14x150
cm (14x14x80 cm), contrafișe 2x5x15 cm şi căpriori 10x14 cm. Solidarizarea elementelor de
acoperiș se va realiza cu plăcuţe metalice speciale omologate pentru lemn, cuie Ø5 şi
holşuruburi pentru lemn.
Se vor reface trotuarele (panta de 2-3%) şi se vor prevedea rigole pentru colectarea şi
evacuarea apelor pluviale.

Instalatii electrice

1. DATE GENERALE

In prezentul proiect sunt tratate :


 Sistemul de alimentare cu energie electrică;
 Instalaţii electrice de iluminat interior normal
 Iluminatul interior de siguranţă (securitate)

„Modernizarea, extinderea şi dotarea infrastructurii educationale a Scolii profesionale Coarnele Caprei, comuna
Coarnele Caprei, judetul Iasi" faza S.F. Page 90
 Instalații electrice de prize
 Instalații electrice de forta
 Instalații de protecție împotriva socului electric

Documentatia intocmita, asigura indeplinirea cerintelor esentiale de calitate in


conformitate cu Legea 10/95, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv:

a) rezistenţă mecanică şi stabilitate;


b) securitate la incendiu;
c) igienă, sănătate şi mediu inconjurator;
d) siguranţă si accesibilitate în exploatare;
e) protecţie împotriva zgomotului;
f) economia de energie şi izolare termică;
g) utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

Reglementarile tehnice in conformitate cu prevederile carora s-au proiectat instalatiile


electrice si pe seama carora s-au asigurat cerintele esentiale de calitate mentionate mai sus,
sunt:

I7 - 2011 Normativ pentru proiectarea, execuția și exploatarea instalațiilor electrice


aferente clădirilor
I18/1 - 2001 Normativ pentru proiectarea și executarea instalațiilor electrice interioare de
curenți slabi aferente clădirilor civile și de producție.
I18/2 - 2002 Normativ pentru proiectarea și executarea instalațiilor de semnalizare a
incendiilor și a sistemelor de alarmare contra efracției din clădiri.
I 36 - 2001 Ghid pentru proiectarea automatizării instalațiilor din centrale şi puncte
termice.
STAS 552 Doze de aparat și ramificație
STAS 7757 Cablu coaxial izolat în polietilenă
SR 4480 Întreruptoare automate de j.t. pentru uz general. condiții speciale
STAS 5258 Tablouri de distribuție închise pentru 500 V c.a. și până la 630

2. SOLUTII TEHNICE

Obiectul proiectului il constituie alimentarea cu energie electrica a obiectivului –


CORP B de la reteaua exterioara.
Caracteristicile electroenergetice ale cladirii proiectate sunt urmatoarele:
 puterea instalată: Pi = 50,00 kW;
 puterea absorbită simultan: Ps = 32,50 kW;
 tensiunea de utilizare: Un = 3 ~ 400 V.c.a. / 1 ~ 230 V.c.a., reţea TN;
 factor de putere: cos φ = 0,92 (neutral);
 frecvența rețelei de alimentare: Fn = 50± 0,2 Hz;
 caracteristica reţelei electrice în punctul de delimitare cu furnizorul: TN-S;
 durata admisibilă a întreruperii – conform avizului de furnizare pentru
alimentarea cu energie electrică.
Clădirea este amplasată în sat Coarnele Caprei, com. Coarnele Caprei, jud. Iasi. Sursa
principală de alimentare este rețeaua de distribuție publică.

„Modernizarea, extinderea şi dotarea infrastructurii educationale a Scolii profesionale Coarnele Caprei, comuna
Coarnele Caprei, judetul Iasi" faza S.F. Page 91
Pentru realizarea instalației electrice interioare la consumatori se utilizează o schemă
de distribuție combinată trifazată/monofazată cu 5 respectiv cu 2 sau 3 conductoare.
Corespunzător acestei scheme de distribuție se utilizează o schemă de legare la pământ de tip
TN-S exclusiv, cu conductoare de protecție distinct distribuite pe circuit. Distribuția este de
tip radial și se face cu circuite separate pentru fiecare categorie de receptoare conform
destinației. Coloanele sunt realizate cu cabluri cu conductoare de cupru tip CYY-F/CYAbY-F
și sunt protejate la scurtcircuit și suprasarcină cu întrerupătoare automate montate în tablouri.
Alimentarea cu energie electrică a consumatorilor din cadrul obiectivului se realizează
din firida de bransament.
Din firida de bransament se vor alimenta (prin intemediul unor cabluri tip CYAbY-F
montate îngropat in şanţ, pe pat de nisip, la o adâncime de -0,9 m, în incinta si aparent pentru
traseele din interiorul clădirilor) următoarele tablouri electrice de distribuţie: TD (tablou
cladire Corp B).
Tablourile electrice vor fi realizate in schemă TN-S, vor avea cel puţin acelaşi grad de
protecţie cu celelalte echipamente din spaţiile deservite şi vor fi prevăzute cu întrerupătoare
automate, cu protecţie la scurtcircuit şi la suprasarcină, iar pentru circuitele cu echipamente
electrice în zone cu pericol de electrocutare se vor prevedea şi protecţie diferenţială la curenţi
de defect (prize, etc).
Sistemul de protecţie la supratensiuni atmosferice transmise prin reţea şi de comutaţie
se va realiza cu aparate de protecţie la supratensiuni SPD tipul 2 - instalat în tabloul electric
general al cladirii.

2.1. Instalaţii electrice de iluminat interior normal

Pentru realizarea instalaţiei electrice de iluminat se vor utiliza aparate (corpuri) de


iluminat echipate cu lămpi cu incandescenta (economice) în construcţie etanşă/normală
conform funcţiunilor, ce asigură nivelurile de iluminat normate conform SR 6646-2/97.
Nivelurile de iluminare s-au ales din NP 061/2002 - Normativ pentru proiectarea și
executarea sistemelor de iluminat artificial din clădiri.
Iluminatul artificial se va realiza cu corpuri de iluminat in constructie normala sau
etansa conform planselor din prezentul proiect.
Se vor utiliza corpuri (aparate) de iluminat care să asigure confortul vizual
corespunzător la un consum minim de energie electrică.
Comanda iluminatului se va realiza sectorizat cu întrerupătoare şi comutatoare în
execuţie normală/etansa, montate îngropat în funcţie de destinaţia încăperilor.
Circuitele instalatiei de iluminat se vor realiza cu cabluri din cupru cu rezistenta
marita la foc, tip CYY-F montate ingropat in tencuiala in tuburi de protectie.
La toate părțile metalice ale corpurilor (aparatelor) de iluminat se prevede conductor
de protecţie.
Aparatele de conectare a iluminatului se vor monta la înălţimea de min. 0,6 m şi max.
1,5 m de la pardoseala finită.

2.2. Iluminatul interior de siguranţă (securitate)

Pentru realizarea iluminatului de siguranţă (securitate) s-au respectat prevederile


normativului I7-2011 paragraful 7.23 precum si recomandarile din SR EN 1838 și SR 12294.
Au fost prevăzute următoarele tipuri de iluminat de securitate:
 iluminatul de securitate pentru interventii în zone de risc este parte a
iluminatului de securitate prevazut sa asigure nivelul de iluminare necesar
sigurantei persoanelor implicate într-un proces sau activitate cu pericol potential
„Modernizarea, extinderea şi dotarea infrastructurii educationale a Scolii profesionale Coarnele Caprei, comuna
Coarnele Caprei, judetul Iasi" faza S.F. Page 92
si sa permita desfasurarea adecvata a procedurilor de actionare pentru siguranta
ocupantilor zonelor, precum si evacuarea în caz de incendiu;
 iluminatul de securitate pentru evacuarea din cladire este parte a iluminatului
de securitate destinat sa asigure identificarea si folosirea, în conditii de
securitate, a cailor de evacuare;
 iluminatul de securitate pentru circulatie este parte a iluminatului de securitate
destinat sa asigure deplasarea ocupantilor în conditii de securitate catre caile de
evacuare sau catre zonele de interventie;
 iluminatul de securitate împotriva panicii este parte a iluminatului de securitate
prevazut sa evite panica si sa asigure nivelul de iluminare care sa permita
persoanelor sa ajunga în locul de unde calea de evacuare poate fi identificata.
Iluminatul de securitate pentru evacuare, marcarea ieşirilor din încăperi, a traseului şi a
ieşirilor căilor de evacuare se va face folosind corpuri (aparate) de iluminat tip „indicator
luminos” conform STAS 297/3. Ele se amplasează astfel încât să indice traseul de urmat în
caz de pericol.
La disparitia tensiunii electrice, corpurile (aparatele) de iluminat de evacuare, cele
impotriva panicii, de circulatie, pentru interventii vor comuta automat, trecand pe sursa
proprie acumulator Ni-Cd cu autonomie de funcţionare de minim 3 ore.
Iluminatul de securitate pentru marcarea ieşirilor se va realiza cu corpuri (aparate)
speciale tip CISA-02-2x8W, in constructie normala/etanșă (IP40, IP65), inscripţionate vizibil
IEŞIRE (EXIT) respectiv cu săgeţi ←→ care indică direcţia de evacuare.
Conform normativului NP-I7/2011, subcap. 7.23.9.1, se va prevedea sistem de iluminat
impotriva panicii în următoarele cazuri:
 încăperi din clădiri publice cu mai mult de 50 de persoane dacă se află la
nivelurile subterane și în încăperi cu peste 100 de persoane dacă sunt amplasate
la nivelurile supraterane;
 încăperi cu suprafața mai mare de 60 m2;
 spațiile de producție cu mai mult de 100 de persoane și cu densitate mai mare de
1 persoană/10m2.
Pentru fiecare din încăperile ce indeplinesc conditiile de mai sus, se va prevedea sistem
de iluminat impotriva panicii. Comenzile manuale vor fi dublate și vor fi amplasate atât local,
cât și centralizat în camera supraveghetor. Comenzile manuale amplasate local vor putea
pune în funcțiune sistemul de iluminat impotriva panicii și vor putea scoate din funcțiune
sistemul de iluminat impotriva panicii (punct comun de amplasare). Comenzile centralizate
vor avea același rol, cu posibilitatea scoaterii de sub fucțiune a tuturor sistemelor de iluminat
impotriva panicii.
Cablurile de alimentare a corpurilor (aparatelor) de iluminat de tip autonom vor fi
cabluri din cupru cu rezistenta marita la foc, tip CYY-F montate ingropat in tencuiala in
tuburi de protectie.

2.3. Instalații electrice de prize

Pentru racordarea diverselor echipamente monofazate se prevăd prize normale/etanse


cu contact de protecţie alimentate la 230 Vc.a montate îngropat/aparent. In centrala termica
se va prevedea o priza alimentata la 24V prin intermediul unui trafo.
Toate circuitele de prize vor fi protejate la plecările din tablourile electrice cu
întrerupătoare automate prevăzute cu protecţie automată la curenţi de defect (PACD) de tip
diferenţial (cu declanşare la un curent de defect de 0,03 A)..

„Modernizarea, extinderea şi dotarea infrastructurii educationale a Scolii profesionale Coarnele Caprei, comuna
Coarnele Caprei, judetul Iasi" faza S.F. Page 93
Montarea prizelor se va face de la înălţimea de + 0,30 m faţă de nivelul pardoselii
finite şi la o distanţă de minim 0,80 m de la elementele metalice în legătură cu pâmăntul
(conducte, radiatoare, etc.).
Circuitele instalatiei de prize se vor realiza cu cabluri din cupru cu rezistenta marita la
foc, tip CYY-F montate ingropat in tencuiala in tuburi de protectie.

2.4. Instalații electrice de forta

Instalaţia de forţă alimentează cu energie electrică centrala termică (tablouri cazane:


arzătoare şi instalaţii de automatizare, pompe circulaţie, boile termo-electric).
Utilajele din centrala termica se alimenteaza din tabloul TCT prin racord direct.
Circuitele instalatiei de forta din centrala termica se vor realiza cu cabluri de cupru
(tip CYY-F) pozate aparent in tuburi flexibile pe elementele de construcţie incombustibile
sau pozate ingropat in tencuiala in tuburi de protectie.

2.5. Instalații de protecție împotriva socului electric

Sistem de protecţie la şoc electric, bazat pe întreruperea alimentării, corespunzător


reţelei TN, deoarece sursa este cu punctul neutru distribuit, până la originea instalaţiei.
Pentru creşterea siguranţei sistemului de protecţie la şoc electric se vor aplica şi
următoarele măsuri suplimentare, conform NP-I7/2011:
a) legarea suplimentară la priza de pământ a conductorului neutru de protecţie
PEN/PE. Aceste legături se efectuează în fiecare tablou electric, în care această operaţie este
posibilă;
b) din punctul în care nu se mai poate realiza legarea la pământ, conductorul PE se
execută din cupru;
c) legături de echipotenţializare (s-au prevăzut bare de protecţie şi echipotenţializare
amplasate în spaţiile tehnice unde sunt poziţionate echipamente ce pot fi atinse simulan);
Deoarece s-a considerat, pe de o parte, că numai prin legarea la neutru nu este sigură
acţionarea aparatelor de protecţie ale reţelei (PACD), iar pe de altă parte există echipamente
cu funcţionare continuă nesupravegheată, s-a adoptat ca mijloc complementar protecţia
automată cu DDR.
Pentru limitarea zonei afectate de un eventual defect s-a realizat sistemul de protecţie
la suprasolicitări termice determinate de curenţi de suprasarcină şi scurtcircuit. Acesta s-a
realizat cu întrerupătoare automate, dimensionate conform NP-I7/2011 şi pentru care se
asigură şi acţionare selectivă.
Pentru protecția împotriva electrocutării prin atingere indirectă s-a prevăzut o priză de
pământ artificială, ce va avea o rezistență de dispersie de cel mult 1 (unu) ohm.
Pentru realizarea prizei de pământ se va folosi platbandă OL-Zn 40x4 mm, respectiv
țeavă OL-Zn 2 1/2” cu L=3m, montate sub adâncimea de îngheț.
La priza de pământ se vor lega toate elementele metalice ale construcției (țevi de
alimentare cu apă, gaze, etc) precum și toate elementele metalice ale instalației electrice care
în mod normal nu se află sub tensiune, dar care în mod accidental, în urma unui defect, pot
ajunge sub tensiune.
Deoarece în sistemul de legare la pământ, conform subcap. 5.5/NP-I7/2011, toate
conexiunile se vor executa demontabile cu o sculă, se admite înlocuirea pieselor de separație
cu legături demontabile. Se vor prevedea piese de separație doar pe coborârea IPTE. Este
interzisa trecerea conductorului de protectie PE prin aparate de conectare sau protectie!

„Modernizarea, extinderea şi dotarea infrastructurii educationale a Scolii profesionale Coarnele Caprei, comuna
Coarnele Caprei, judetul Iasi" faza S.F. Page 94
Corpul B nu va avea instalatie de paratrasnet, deoarece va fi protejat de catre priza de
pamant artificiala a corpului A.

Instalaţii termice

1. DATE GENERALE

In prezentul proiect sunt tratate :


 instalatiile de incalzire cu corpuri statice;
 instalatii de preparare apa calda menajera;

Documentatia intocmita, asigura indeplinirea cerintelor esentiale de calitate in


conformitate cu Legea 10/95, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv:

a) rezistenţă mecanică şi stabilitate;


b) securitate la incendiu;
c) igienă, sănătate şi mediu inconjurator;
d) siguranţă si accesibilitate în exploatare;
e) protecţie împotriva zgomotului;
f) economia de energie şi izolare termică;
g) utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

Reglementarile tehnice in conformitate cu prevederile carora s-au proiectat instalatiile


termice si pe seama carora s-au asigurat cerintele esentiale de calitate mentionate mai sus,
sunt:

I13-2015 Normativ privind proiectarea, executarea si exploatarea instalatiilor de


incalzire centrala
C107/1 Normativ privind calculul coeficientilor globali de izolare termica la
cladirile de locuit.
C107/2 Normativ privind calculul coeficientilor globali de izolare termica la
cladirile cu alta destinatie decat cea de locuire.
C107/3 Normativ privind calculul performantelor termoenergetice ale
elementelor de constructie ale cladirilor.
C107/4 Ghid privind calculul performantelor termotehnice ale cladirilor de locuit
C107/5 Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de constructie in
contact cu solul.
SR 1907-1-97 Instalatii de incalzire. Necesarul de caldura de calcul. Prescriptii de
calcul
SR 1907-2-97 Instalatii de incalzire. Necesarul de caldura de calcul. Temperaturi
interioare conventionale de calcul.
GP-051-2000 Ghid pentru proiectare, executie si exploatare a centralelor termice mici.
GT-060-03 Ghid privind criteriile de performanta ale cerintelor de calitate conform
Legii nr. 10 – 1995 privind calitatea in constructii pentru instalatii de
incalzire centrala.
C56-2002 Normativ pentru verificarea calitatii lucrarilor de constructii si a
instalatiilor aferente.
Legea nr.10/1995 Legea privind calitatea in constructii

„Modernizarea, extinderea şi dotarea infrastructurii educationale a Scolii profesionale Coarnele Caprei, comuna
Coarnele Caprei, judetul Iasi" faza S.F. Page 95
Legea nr.177/2015 Pentru modificarea si completarea legii nr. 10/1995 privind calitatea in
constructii

2. SOLUTII TEHNICE

Datele termice generale ale obiectivului sunt:


 Puterea instalata: Q=150 kW
 Temperaturi interioare: ti = 15°C÷20°C;
 Temperatura exterioara de calcul: te = -18°C;
La alegerea solutiilor tehnice s-a urmarit obtinerea unui consum minim de materiale si
a unui consum propriu tehnologic minim.

2.1. Sistemul de incalzire

Se va utiliza drept agent termic apa calda cu temperatura maxima de 90°C. Agentul
termic isi mareste potentialul termic, preluând o parte din energia termica cedata de catre
agentul primar, iar printr-o retea inchisa de conducte transfera energia termica acumulata,
spatiului ce urmeaza a fi incalzit, utilizand suprafete de incalzire.
Modul de circulatie a apei calde in reteaua de distributie a agentului termic: instalatie
cu circulatie fortata - pompe de circulatie
Sistem de distributie: bitubular.
Schema de asigurare: cu vase de expansiune inchis
Gradul de raspuns la conditiile de stabilitate termica si hidraulica: instalatie cu reglare
termohidraulica locala (robinete cu dublu reglaj si cap termostatic).
Alegerea schemei de distributie s-a facut astfel incat sa se asigure :
 alimentarea corpurilor de incalzire
 functionarea concomitenta a acestora dar si posibilitatea functionarii partiale a
instalatiei
 stabilitatea hidraulica a instalatiei, la variatii de debit
 posibilitatea reglarii instalatiei la schimbarea conditiilor nominale

Alimentarea corpurilor de incalzire se face de la centrala termica printr-o retea de


distributie ramificata.
Presiunea totala, necesara atat mentinerii instalatiei pline cu apa, cat si circulatia apei,
se va realiza prin alegerea adecvata a pozitiei de legare a vasului de expansiune inchis si a
pompelor de circulatie la instalatia de incalzire astfel incat sa se asigure in orice punct al
instalatiei de incalzire valoarea necesara a presiunii totale.
Presiunea maxima nu va depasi valoarea presiunii admisibile in orice component al
instalatiei.

2.2. Corpuri de incalzire

Pentru asigurarea necesarului termic aferent fiecarei incaperi s-a optat pentru
utilizarea de corpuri statice, radiatoare de tip panou din tabla de otel, tip 22 cu inaltimea de
600 mm si lungimi conform listei de radiatoare.
Pozitionarea corpurilor de incalzire in cadrul incaperilor a se va face pe cat posibil in
dreptul spatiilor vitrate, iar racordarea acestora la reteaua de distributie este de tipul sus-jos
cu circulatie in diagonala. Fiecare radiator este prevazut cu ventile de reglaj cu cap
termostatat, ventile de aerisire si robinet de golire.

„Modernizarea, extinderea şi dotarea infrastructurii educationale a Scolii profesionale Coarnele Caprei, comuna
Coarnele Caprei, judetul Iasi" faza S.F. Page 96
2.3. Dimensionarea si amplasarea conductelor

Alegerea diametrelor conductelor s-a efectuat in functie de debitele de caldura Q


aferente fiecarui tronson si de vitezele de circulatie v ale apei (recomandat intre 0.5 - 2 m/s)
conform nomogramelor de dimensionare aferente tevilor din otel. In acest scop s-a intocmit
schema instalatiei functie de care au fost efectuate calculele de dimensionare. Intreaga
instalatie de distributie a agentului termic la corpurile de incalzire este realizata din tevi de
otel, cu diametre intre 1/2” si 2”.

Traseele conductelor termice interioare s-au prevazut astfel incat sa asigure :


 alimentarea tuturor consumatorilor
 accesul la conducte, aparate si armaturi in timpul exploatarii
 lungimi minime de retea
 autocompensarea dilatarilor
 reducerea numarului de goluri la trecerea prin elementele structurale
La trecerea conductelor prin pereti si plansee se va tine seama atat de reglementarile
privind siguranta la foc, cat si de necesitatea miscarii libere a conductelor datorita dilatarii.
In punctele cele mai inalte se prevad ventile automate de dezaerisire.

2.4. Echipamente din camera centralei

Centrala va fi dotata cu urmatoarele echipamente:


 1 cazan cu gazeificare pe combustibil solid;
 1 vas de expansiune inchis cu membrana;
 pompe circulare agent termic, recirculare, preparare apa calda menajera
 1 butelie de egalizare a presiunii
 1 statie dedurizare;
 1 cos de fum metalic;
 1 rezervor de apa dedurizata;

Instalaţii sanitare

1. DATE GENERALE

In prezentul proiect sunt tratate :


 instalatiile de apa rece si calda;
 instalatiile de canalizare menajera;;

Documentatia intocmita, asigura indeplinirea cerintelor esentiale de calitate in


conformitate cu Legea 10/95, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv:

a) rezistenţă mecanică şi stabilitate;


b) securitate la incendiu;
c) igienă, sănătate şi mediu inconjurator;
d) siguranţă si accesibilitate în exploatare;
e) protecţie împotriva zgomotului;
f) economia de energie şi izolare termică;
g) utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

„Modernizarea, extinderea şi dotarea infrastructurii educationale a Scolii profesionale Coarnele Caprei, comuna
Coarnele Caprei, judetul Iasi" faza S.F. Page 97
Reglementarile tehnice in conformitate cu prevederile carora s-au proiectat instalatiile
sanitare si pe seama carora s-au asigurat cerintele esentiale de calitate mentionate mai sus,
sunt:

STAS 1478/1990 Instalatii sanitare. Alimentarea cu apa la constructii civile si industriale.


Prescriptii fundamentale de proiectare
I9-2015 Normativ privind proiectarea, executia si exploatarea instalatiilor
sanitare aferente clădirilor
STAS 2250-73 Elemente pentru conducte. Presiuni nominale, presiuni de incercare si
presiuni de lucru maxim admisibile
P 118/2-2013 Normativ privind securitatea la incendiu a constructiilor, partea a II-a –
Instalatii de stingere
Legea 10/1995 privind calitatea in constructii cu modificarile si completarile ulterioare
Legea nr.177/2015 Pentru modificarea si completarea legii nr. 10/1995 privind calitatea in
constructii

2. SOLUTII TEHNICE

2.1. Instalatiile sanitare – retele exterioare

Obiectul proiectului il constituie alimentarea cu apa a obiectivului – CORP B de la


reteaua existenta ce alimenteaza Corpul A.
Alimentarea obiectivului se realizeaza prin bransament la reteaua existenta.
Reteaua exterioare de alimentare cu apa proiectata se va realiza cu conducte din PEID.
Reteaua de canalizare exterioara se va realiza cu conducte din PVC.
In lungul conductelor, la intersectia tronsoanelor precum si la schimbarile de directie
s-au prevazut camine de vizitare.

2.2.Instalatiile sanitare – apa rece, apa calda

Traseele principale ale conductelor de apa rece si calda vor fi montate aparent, fiind
apoi distribuite catre consumatori prin racorduri flexibile.
Instalatia de alimentare cu apa rece si calda de consum, se va executa cu tevi de
polipropilena reticulara (PP-R) pentru instalatii sanitare.

Dotarea obiectelor sanitare se va realiza cu:


 baterii amestecatoare cu monocomanda stative pentru lavoare;
 robinete cu inchidere pentru vasele de closet;
 robinete de trecere cu filet interior si obturator sferic;
 robinete de reglaj de colt, cu ventil;
 robinete de retinere cu ventil si mufe.

Apa calda menajera va fi asigurata cu ajutorul unui boiler termo-electric cu capacitatea


de 150 litri, amplasat in camera centralei.

2.3. Instalatiile sanitare – canalizare menajera

Instalatia de canalizare menajera asigura colectarea si evacuarea apelor uzate


menajere provenite de la obiectele sanitare. Toate apele uzate colectate de la obiectele
„Modernizarea, extinderea şi dotarea infrastructurii educationale a Scolii profesionale Coarnele Caprei, comuna
Coarnele Caprei, judetul Iasi" faza S.F. Page 98
sanitare sunt evacuate prin curgere libera la caminele de canalizare existente din incinta.

Canalizarea interioara este prevazuta a se realiza din teava de polipropilena.


Apele uzate conventional curate de pe pardoseala (grupuri sanitare, etc.) sunt preluate
cu ajutorul sifoanelor de pardoseala si evacuate apoi catre reteaua existenta de canalizare
menajera exterioara.
Pentru intervenţii în caz de colmatare a conductelor, la începutul coloanelor de
canalizare verticală s-au prevăzut piese de curăţire.
Coloanele de canalizare se racordează prin intermediul conductelor colectoare de
canalizare menajeră amplasate în incinta proprietătii. Caminele menajere se racordeaza la
reteaua de canalizare existenta.
Apele pluviale colectate de pe acoperisul tip sarpanta vor fi dirijate gravitational prin
intermediul jgheaburilor si burlanelor, catre reteaua de canalizare pluviala existenta.

SITUATIE PROPUSA CORP B

Regim de înălţime propus: - Parter + Etaj partial


Aria construită propus corp B: - Sc = 552,93 m2
Aria desfăşurată propus corp B: - Sdc = 856,21 m2
Aria utilă propus corp B: - Su = 681,06 m2
Volum: -V = 3800 m3

EXTINDERE CORP B
Aria construită extindere corp B: - Sc = 61,32 m2
Aria desfăşurată extindere corp B: - Sdc = 364,60 m2

TOTAL SUPRAFETE PROPUSE (Corp A + Corp B EXTINS + Corp C + G.S.


dezafectat+ Magazie):

Suprafata Construita Parter propusa (Corp A + Corp B EXTINS + Corp C + G.S. dezafectat+
Magazie) - Sc=1627,93 mp
Suprafata desfasurata propusa (Corp A + Corp B EXTINS + Corp C + G.S. dezafectat+
Magazie) - Sd=2377,21 mp
SC
Procentul de ocupare al terenului (P.O.T.) P.O.T. = x 100
ST
P.O.T. existent= 12,93 % P.O.T. propus= 13,43 %
Coeficientul de utilizare al terenului (CUT) CUT = SD/ST
CUT existent = 0,17 CUT propus = 0,20

„Modernizarea, extinderea şi dotarea infrastructurii educationale a Scolii profesionale Coarnele Caprei, comuna
Coarnele Caprei, judetul Iasi" faza S.F. Page 99
d) probe tehnologice şi teste.

Nu este cazul.

5.4. Principalii indicatori tehnico-economici aferenţi obiectivului de


investiţii:
a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectului de investiţii,
exprimată în lei, cu TVA şi, respectiv, fără TVA, din care construcţii-
montaj (C+M), în conformitate cu devizul general;
Valoarea totală a investiţiei, inclusiv TVA:
= 2.597.987 lei / 577.185 € (euro)
din care C+M = 2.178,247 mii lei / 483,892 € (euro)

Valoarea fără TVA a investiţiei


= 2.184.955 lei / 485.603 € (euro)
din care C+M = 1.830.459 lei / 406.633 € (euro).

b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanţă - elemente


fizice/capacităţi fizice care să indice atingerea ţintei obiectivului de
investiţii - şi, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele,
normativele şi reglementările tehnice în vigoare;
SITUATIE EXISTENTA:

CORP A

Suprafata Construita Parter existenta Sc=529 mp

Suprafata desfasurata existenta Sd=975 mp

CORP B-cladire studiata

Suprafata Construita Parter existenta Sc=491,61 mp

Suprafata Utila Parter existenta Su=391,86 mp

Suprafata desfasurata existenta Sd=491,61 mp

CORP C

Suprafata Construita Parter existenta Sc=518 mp

Suprafata desfasurata existenta Sd=518 mp

G.S. dezafectat+ Magazie

„Modernizarea, extinderea şi dotarea infrastructurii educationale a Scolii profesionale Coarnele Caprei, comuna
Coarnele Caprei, judetul Iasi" faza S.F. Page 100
Suprafata Construita Parter existenta Sc=28 mp

Suprafata desfasurata existenta Sd=28 mp

TOTAL Suprafata Construita existenta (Corp A + Corp B + Corp C + G.S. dezafectat+


Magazie) - Sc=1566,61 mp

TOTAL Suprafata desfasurata existenta (Corp A + Corp B + Corp C + G.S. dezafectat+


Magazie) - Sd=2012,61 mp

SITUATIE PROPUSA CORP B

Regim de înălţime propus: - Parter + Etaj partial


Aria construită propus corp B: - Sc = 552,93 m2
Aria desfăşurată propus corp B: - Sdc = 856,21 m2
Aria utilă propus corp B: - Su = 681,06 m2
Volum: -V = 3800 m3

EXTINDERE CORP B
Aria construită extindere corp B: - Sc = 61,32 m2
Aria desfăşurată extindere corp B: - Sdc = 364,60 m2
Aria utilă extindere corp B: - Su = 289,20 m2

TOTAL SUPRAFETE PROPUSE (Corp A + Corp B EXTINS + Corp C + G.S.


dezafectat+ Magazie):

Suprafata Construita Parter propusa (Corp A + Corp B EXTINS + Corp C + G.S. dezafectat+
Magazie) - Sc=1627,93 mp
Suprafata desfasurata propusa (Corp A + Corp B EXTINS + Corp C + G.S. dezafectat+
Magazie) - Sd=2377,21 mp

P.O.T. existent=12,93% P.O.T. propus=13,43%

C.U.T. existent=0,17 C.U.T. propus=0,20

c) indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare,


stabiliţi în funcţie de specificul şi ţinta fiecărui obiectiv de investiţii;
Indicatori financiari

„Modernizarea, extinderea şi dotarea infrastructurii educationale a Scolii profesionale Coarnele Caprei, comuna
Coarnele Caprei, judetul Iasi" faza S.F. Page 101
Indicatorii financiari rezultați în urma realizării analizei financiare sunt reprezentați de:
 valoarea actualizată netă a proiectului (VAN);
 rata financiară internă a rentabilităţii (RIR);
 fluxul de numerar cumulat.
Tabelul nr. 5.4.1 - Rezultatele analizei financiare
Nr.
Denumire indicator UM Rezultate - investiţie
crt.
1. Rata internă de rentabilitate % -38,42
2. Valoarea actualizată netă lei -2.379.418

Pe baza rezultatelor obţinute la indicatorii analizaţi rezultă următoarele apecte:


 valoarea actualizată netă (VAN) este negativă, deci investiţia totală nu se amortizează
în perioada analizată;
 valoarea RIR este sub rata de actualizare şi nu acoperă un ipotetic cost al capitalului,
deci se justifică finanţarea nerambursabilă primită de la UE.
Fluxul de numerar cumulat este pozitiv în fiecare an al perioadei de referinţă după cum
rezultă din tabelul nr. 7 Sustenabilitate financiară din cadrul Anexei nr. 1. Ca urmare a
rezultatelor pozitive în ceea ce privește fluxul de numerar total cumulat al investiției, pe
durata întregii perioade de referință luată în considerare, se poate afirma faptul că proiectul
nu întâmpină riscul unui deficit de numerar care să pună în pericol realizarea sau operarea
investiției. Se dovedește astfel că proiectul pentru care se dorește investiția este sustenabil
din punct de vedere financiar.

Indicatori socioeconomic şi de impact


Implementarea prezentului proiect de investiții are drept țintă dezvoltarea infrastructurii
învățământului profesional pentru a-i crește atractivitatea și a contura un profil educațional
capabil să contribuie la creșterea economică durabilă și la atingerea coeziunii economice și
sociale a Regiunii de Dezvoltare Nord-Est.
Proiectul de investiţii va avea un impact important asupra dezvoltarii economiei locale,
implementarea proiectului contribuind la îmbunătăţirea infrastructurii de învăţământ a Şcolii
Profesionale Coarnele Caprei, prin stimularea participării dinamice a populaţiei şcolare în
procesul educaţional, care va spori implicarea activă, ulterioară a tinerilor în dezvoltarea
economică locală, ca urmare a facilităţii accederii acestora pe piaţa muncii, în contextual
dezvoltării abilităţilor practice.
Astfel, principalul indicator socioeconomic generat de proiect este reprezentat de capitalul
uman format în cadrul unităţii de învăţământ care va fi disponibil pe piaţa muncii şi va avea o
influenţă pozitivă asupra mediului de afaceri local, capacitatea corpului modernizat prin
prezentul proiect fiind de 72 de elevi.
În ceea ce priveşte personalul care va beneficia de prezenta investiţie, este vizată păstrarea
numărului curent de personal didactic, nedidactic şi auxiliar, numărul acestora fiind de
aproximativ 18 persoane.
Indicatori de rezultat/de operare
Nr. crt. Denumire indicator Valoare indicator
1. Capacitatea infrastructurii de educație
care beneficiază de sprijin – număr 72
persoane
2. Mp de suprafață construită extinsă şi
552,93 mp
modernizată prin proiect
3. Mp de suprafaţă utilă extinsă şi 681,06 mp

„Modernizarea, extinderea şi dotarea infrastructurii educationale a Scolii profesionale Coarnele Caprei, comuna
Coarnele Caprei, judetul Iasi" faza S.F. Page 102
Nr. crt. Denumire indicator Valoare indicator
modernizată prin proiect
4. Funcţionalul construcţiei extinsă şi 3 săli de clasă, 3 laboratoare, 1
modernizată prin proiect bibliotecă, grupuri sanitare, spaţii de
depozitare, spaţiu tehnic (centrală
termică), vestiar, holuri, casa scării,
windfang.

d) durata estimată de execuţie a obiectivului de investiţii, exprimată în luni.


Perioada de execuţie a lucrărilor va fi de 24 luni, perioada de implementare a
proiectului urmând să fie de 36 de luni.

5.5. Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu reglementările


specifice funcţiunii preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor
cerinţelor fundamentale aplicabile construcţiei, conform gradului de
detaliere al propunerilor tehnice

Solutia tehnica selectata pentru investitie este conforma cu normele si reglementarile


specifice functiunii de unitate de învăţământ:

Arhitectura
 STAS 1478 – 90 alimentarea cu apa la constructiile civile si industriale
 INDICATIV NP 068-02 normativ privind proiectarea cladirilor
 civile din punct de vedere al cerintei de siguranta in exploatare
 NP010-97 normativ privind proiectarea cladirilor civile din punct de vedere al
cerintei de siguranta in exploatare
 P 118 – 99 normativ de siguranţă la foc a construcţiilor
 Normele de la Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor
persoanelor cu handicap, cu modificarile si completarile ulterioare.
 Codul civil, cu modificarile si completarile ulterioare.
 Legea 10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile si completarile
ulterioare.
 Legea 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modificarile
si completarile ulterioare.
 Ordinul 119/2014 privind norme de igiena si sanatate publica, cu modificarile si
completarile ulterioare.
 LEGE nr. 153/2011 privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a
clădirilor, cu modificarile si completarile ulterioare.
 HG 525/1996, privind Regulamentul general de urbanism, cu modificarile si
completarile ulterioare.
 LEGE nr. 481/2004 privind protecţia civilă, cu modificarile si completarile ulterioare.

REZISTENTA
 Legea 10/1995, modificată în anul 2001, privind calitatea lucrărilor de construcții;
 P100-1/2013 Normativ pentru proiectarea antiseismică a construcțiilor de locuințe,
social culturale, agrozootehnice şi industriale.

„Modernizarea, extinderea şi dotarea infrastructurii educationale a Scolii profesionale Coarnele Caprei, comuna
Coarnele Caprei, judetul Iasi" faza S.F. Page 103
 SR EN 1991-1-1:2004 si SR EN 1991-1-1:2004/NA:2006;
 SR EN 1991-1-3:2005/NA:2006;
 SR EN 1992-1-1:2004;
 CR0-2012 Bazele proiectării structurilor în construcții;
 CR6-2013 Cod de proiectare pentru structuri din zidărie;
 NP007-1997 Normativ pentru proiectarea structurilor în cadre din beton armat;
 NE012-07 Cod de practică pentru executarea lucrărilor de beton, beton armat şi
beton precomprimat;
 C169-88 Normativ pentru executarea lucrărilor de terasamente pentru realizarea
fundațiilor construcțiilor civile si industriale;
 NP112-04 Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare directă;
 CR1-1-3-2012 Cod de proiectare. Evaluarea actiunii zăpezii asupra construcţiilor;
 CR1-1-4-2012 Cod de proiectare. Evaluarea acţiunii vântului asupra construcţiilor.

Instalatii electrice

 I7 - 2011 Normativ pentru proiectarea, execuția și exploatarea instalațiilor


electrice aferente clădirilor
 I18/1 - 2001 Normativ pentru proiectarea și executarea instalațiilor electrice
interioare de curenți slabi aferente clădirilor civile și de producție.
 I18/2 - 2002 Normativ pentru proiectarea și executarea instalațiilor de semnalizare a
incendiilor și a sistemelor de alarmare contra efracției din clădiri.
 I 36 - 2001 Ghid pentru proiectarea automatizării instalațiilor din centrale şi puncte
termice.
 STAS 552 Doze de aparat și ramificație
 STAS 7757 Cablu coaxial izolat în polietilenă

Instalatii termice

 I13-2015 Normativ privind proiectarea, executarea si exploatarea instalatiilor de


incalzire centrala
 C107/1 Normativ privind calculul coeficientilor globali de izolare termica la cladirile
de locuit.
 C107/2 Normativ privind calculul coeficientilor globali de izolare termica la cladirile
cu alta destinatie decat cea de locuire.
 C107/3 Normativ privind calculul performantelor termoenergetice ale
elementelor de constructie ale cladirilor.
 C107/4 Ghid privind calculul performantelor termotehnice ale cladirilor de locuit
 C107/5 Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de constructie in contact
cu solul.
 SR 1907-1-97 Instalatii de incalzire. Necesarul de caldura de calcul. Prescriptii de
calcul
 SR 1907-2-97 Instalatii de incalzire. Necesarul de caldura de calcul. Temperaturi
interioare conventionale de calcul.
 GP-051-2000 Ghid pentru proiectare, executie si exploatare a centralelor termice
mici.

„Modernizarea, extinderea şi dotarea infrastructurii educationale a Scolii profesionale Coarnele Caprei, comuna
Coarnele Caprei, judetul Iasi" faza S.F. Page 104
 GT-060-03 Ghid privind criteriile de performanta ale cerintelor de calitate conform
Legii nr. 10 – 1995 privind calitatea in constructii pentru instalatii de incalzire
centrala.
 C56-2002 Normativ pentru verificarea calitatii lucrarilor de constructii si a
instalatiilor aferente.
 Legea nr.10/1995 Legea privind calitatea in constructii
 Legea nr.177/2015 Pentru modificarea si completarea legii nr. 10/1995 privind
calitatea in constructii

INSTALATII SANITARE

 STAS 1478/1990 Instalatii sanitare. Alimentarea cu apa la constructii civile si


industriale. Prescriptii fundamentale de proiectare
 I9-2015 Normativ privind proiectarea, executia si exploatarea instalatiilor sanitare
aferente clădirilor
 STAS 2250-73 Elemente pentru conducte. Presiuni nominale, presiuni de incercare si
presiuni de lucru maxim admisibile
 P 118/2-2013 Normativ privind securitatea la incendiu a constructiilor, partea a II-a –
Instalatii de stingere
 Legea 10/1995 privind calitatea in constructii cu modificarile si completarile
ulterioare
 Legea nr.177/2015 Pentru modificarea si completarea legii nr. 10/1995 privind
calitatea in constructii

5.6. Nominalizarea surselor de finanţare a investiţiei publice, ca urmare a


analizei financiare şi economice: fonduri proprii, credite bancare, alocaţii
de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau
contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal
constituite.

Finanţarea acestei investiţii va fi realizată din fonduri nerambursabile prin submasura 7.2.
– “Investiţii în crearea şi modernizarea infrastructurii de bază la scară mică”, FEADR

6. Urbanism, acorduri şi avize conforme

6.1. Certificatul de urbanism emis în vederea obţinerii autorizaţiei de


construire

A fost emis certificatul de urbanism nr. 4 din 26.05.2016 de către Primaria Comunei Coarnele
Caprei.

6.2. Extras de carte funciară, cu excepţia cazurilor speciale, expres


prevăzute de lege

S-a anexat extrasul de carte funciară nr. 10364 din data de 23.05.2016.

„Modernizarea, extinderea şi dotarea infrastructurii educationale a Scolii profesionale Coarnele Caprei, comuna
Coarnele Caprei, judetul Iasi" faza S.F. Page 105
6.3. Actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia
mediului, măsuri de diminuare a impactului, măsuri de compensare,
modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu în
documentaţia tehnico-economică

S-a anexat Clasarea notificării emisă de Agentia pentru Protectia Mediului nr. 4060 din
30.05.2016.

6.4. Avize conforme privind asigurarea utilităţilor

S-a anexat Avizul de principiu emis de DELGAZ GRID S.RL. privind realizarea investiţiei.
S-a anexat Avizul emis de operatorul regional de alimentare cu apă şi canalizare.

6.5. Studiu topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru şi Publicitate


Imobiliară

S-a anexat studiul topografic întocmit de PFA Cristache Claudiu Viorel.

6.6. Avize, acorduri şi studii specifice, după caz, în funcţie de specificul


obiectivului de investiţii şi care pot condiţiona soluţiile tehnice

Au fost obţinute pentru prezentul obiectiv de investiţii următoarele documente: Notificarea


nr. 11069-64/30.05.2016 emisă de DSP şi Notificarea nr. 76/30.05.2016 emisă de DSVSA.

7. Implementarea investiţiei

7.1. Informaţii despre entitatea responsabilă cu implementarea investiţiei


Entitatea responsabila cu implementarea proiectului este Comuna Coarnele Caprei
reprezentata de primarul comunei – Grigoras Constantin.

7.2. Strategia de implementare, cuprinzând: durata de implementare a


obiectivului de investiţii (în luni calendaristice), durata de execuţie, graficul
de implementare a investiţiei, eşalonarea investiţiei pe ani, resurse necesare

Durata de implementare a investiţiei este de 36 de luni.

Durata de execuţie a lucrărilor de construcţii este de 24 de luni.

„Modernizarea, extinderea şi dotarea infrastructurii educationale a Scolii profesionale Coarnele Caprei, comuna
Coarnele Caprei, judetul Iasi" faza S.F. Page 106
Eșalonarea investiției pe ani:
Valori – lei, TVA Valori – lei, fără TVA
An
inclus
An 1 INV 266.948 225.223
C+M 183.013 153.792
An 2 INV 1.111.884 934.356
C+M 1.073.088 901.755
An 3 INV 1.219.155 1.025.376
C+M 922.146 774.912
TOTAL INV 2.597.987 2.184.955
C+M 2.178.247 1.830.459

7.3. Strategia de exploatare/operare şi întreţinere: etape, metode şi resurse


necesare
Urmarirea comportarii in exploatare a constructiilor se face pe toata durata de existenta a
acestora si cuprinde ansamblul de activitati privind examinarea directa sau investigarea cu
mijloace de observare si masurare specifice, in scopul mentinerii cerintelor.
Obiectul urmaririi comportarii în exploatare a cladirii si al interventiei în timp este
evaluarea starii tehnice a constructiei si mentinerea aptitudinii în exploatare pe toata durata
de existenta a acesteia.
Urmarirea comportarii în exploatare este una din componentele sistemului calitatii în
constructii si are la baza u Regulamentul privind urmarirea comportarii în exploatare,
interventiile în timp si postutilizarea constructiilor" aprobat cu HGR nr. 766 din
21.11.1997, precum si Normativul P13O/88 - "Norme metodologice privind
comportarea constructiilor, inclusiv supravegherea curenta a starii tehnice a acestora".
Urmarirea comportarii în exploatare a cladirii se face în vederea depistarii din timp a
unor degradari care conduc la diminuarea aptitudinii în exploatare .
Urmarirea comportarii în exploatare a constructiei se face prin urmarirea curenta,
care are un caracter permanent, durata ei coincizând cu durata de serviciu efectiva a cladirii.
Princiala metodă de urmarirea curenta se realizeaza prin examinare vizuala directa si
cu ajutorul unor mijloace simple de masurare, rezultatul supravegherii urmând a fi
consemnat în cartea tehnică a construcţiei.
Principalele etape ce trebuie parcurse în vederea realizării inspecţiei clădirii sunt:
- Stabilirea datei inspecţiei;
- Delimitarea zonei studiate;
- Consemnarea constatărilor iniţiale;
- Verificarea constatărilor identificate cu cele anterioare;
- Verificarea stadiului precedentelor reparatii;
- Propuneri de masuri ce trebuiesc luate.
In cazul aparitiei unor deteriorari ce se considera ca pot afecta rezistenta, stabilitatea si
durabilitatea constructiei, proprietarul sau utilizatorul va comanda o inspectie extinsa a
cladirii, urmata daca este cazul de o expertiza tehnica.
Beneficiarul are obligatia verificarii comportarii o data pe trimestru, precum si dupa
orice eveniment deosebit (cutremur, inundatie, ploi torentiale, caderi masive de zapada,
supraîncarcari accidentale cu materiale, explozii, incendii, etc.).
Urmarirea curenta se face la urmatoarele capitole de lucrari, analizându-se :
- situatia terenului de fundare (tasare, umplere, umezire avansata, alunecare);
- fundatii (fisurare, deplasare);
- structura de rezistenta a infrastructurii.
Lista fenomenelor supuse urmaririi curente:
- Schimbari evidente a pozitiei constructiei, manifestate prin deplasari vizibile pe
orizontala, verticala sau prin rotiri in raport cu locul initial de amplasare;
- Deformatii evidente ale elementelor structurale manifestate prin incovoieri, dezaxari,
deplasari, tasari, rotiri sau prin caderea finisajelor;
- Schimbari in gradul de protectie si confort prin cedarea izolatiilor termice sau
hidrofuge, manifestate prin igrasie sau condens;
- Defecte si degradari ale elementelor structurale manifestate prin fisuri, in elemente
de zidarie si beton, sau pete de rugina pe elementele din beton armat;
- Deschiderea sau inchiderea rosturilor de diferite tipuri dintre elementele de
constructie, tronsoane de cladiri;
- Defecte si dregradari cu implicatii asupra functionalitatii obiectelor de constructie;
- Infundarea scurgerilor (guri de scurgere, burlane, jgeaburi, drenuri, canale);
- Flambajul unor elemente componente comprimate sau ruperea altora intinse.
Lista fenomenelor supuse urmaririi in exploatare:
- Asigurarea scurgerii apelor de pe pardoseli si terase la sifoane si la canalizare pentru a
evita infiltrarea acestora la terenul de fundare si pentru a preveni tasarea fundatiilor;
- Mentinerea etansa a pardoselilor prin chituirea imediata a crapaturilor sau fisurilor;
- Asigurarea indepartarii imediate a apelor de suprafata din preajma constructiei prin
ridicari de trotuar, amenajari de rigole cu panta orientata spre gurile de scurgere ale
canalizarii pluviale;
- Supraincarcarea constructiilor prin supraetajare, recompartimentarea incaperilor cu
pereti suplimentari, amplasarea de rezervoare pe plansee, etc, precum si practicarea de
noi goluri in pereti, desfiintarea partiala sau totala a unor pereti, se va face numai pe
baza unei documentatii tehnice intocmite de un proiectant de specialitate autorizat si
numai dupa obtinerea unei noi Autorizatii de construire.
Lista fenomenelor supuse urmaririi in exploatare:
- Zonele de cuplare dintre trotuare si cladire;
- Terasa cladirii;
- Gurile de scurgere, jgheaburile si burlanele;
- Fatada cladirii;
- Instalatiile din canale si camine de vizitare (sanitare, termice);
- Instalatiile comune pe etaje;
- Caminele de canalizare exterioare;
- Rigolele de evacuare ale apelor meteorice.
Programul de verificari, masuratori si inregistrari:
- Inspectarea trotuarelor – o data pe an;
- Inspectarea subsolului cladirii - o data pe an;
- Inspectarea terasei cladirii - o data pe an;
- Inspectarea fatadei cladirii – o data pe an;
- Inspectarea instalatiilor din camine si canale (sanitare, termice) – o data pe an;
- Inspectarea instaltiilor comune pe etaje – o data pe an;
- Inspectarea caminelor de canalizare exterioare – o data pe an;
- Inspectarea rigolelor de evacuare a apelor meteorice – o data pe an.
Programul de verificari nu este limitativ in ceea ce priveste zonele de inspectare si nici
in ceea ce priveste intervalul de timp.
Reparatii obligatorii:

„Modernizarea, extinderea şi dotarea infrastructurii educationale a Scolii profesionale Coarnele Caprei, comuna
Coarnele Caprei, judetul Iasi" faza S.F. Page 109
- Vor fi reparate denivelarile, tasarile si vor fi etanseizate crapaturile la trotuare,
platforme si rigole;
- Repararea neetanseitatilor instalatiilor de alimentare cu apa, canalizare si termoficare;
- Repararea terasei, a jgheaburilor si burlanelor;
- Repararea pardoselilor si tencuielilor degradate dupa indepartarea cauzelor.

În ceea ce priveşte resursele necesare pentru asigurarea unei exploatări eficiente a clădirii,
acestea vor fi consemnate în rapoartele tehnice întocmite de către expertul care evaluează starea
clădirii, sau în cadrul expertizei, în cazul în care se impune întocmirea acestui document tehnic.

7.4. Recomandări privind asigurarea capacităţii manageriale şi


instituţionale

Recomandăm ca la nivelul unităţii de învăţământ vizată de prezentul proiect să fie desemnată


o persoană cu funcţie de conducere care să supravegheze comportarea în timp a clădirii şi
modalitatea de utilizare a utilajelor şi echipamentelor achiziţionate prin proiect.

De asemenea, pentru perioada de implementare a proiectului, recomandăm să existe o


colaborare strânsă cu beneficiarul investiţiei, având în vedere că locul de implementare a
proiectului se regăsește în același teritoriu unde are loc derularea activităților didactice.

8. Concluzii şi recomandări

In concluzie, se recomanda realizarea prezentei investiţii in Comuna Coarnele Caprei,


cu scopul contribuirii la realizarea obiectivelor strategice stabilite la nivelul strategiei de
dezvoltare locale. Mai mult, având în vedere situaţia economiei locale şi gradul scăzut de
dezvoltare a sectorului agricol, se recomandă realizarea de investiţii în vederea creşterii
atractivităţii sistemului educaţionl profesional, factorul uman calificat influenţând direct
dimensiunile socio-economice ale comunei.

„Modernizarea, extinderea şi dotarea infrastructurii educationale a Scolii profesionale Coarnele Caprei, comuna
Coarnele Caprei, judetul Iasi" faza S.F. Page 110
B. PIESE DESENATE

ARHITECTURA

Situatie existenta
A01 - Plan de amplasare in zona sc. 1/5000
A02 - Plan de situatie sc. 1/1000
A1 - Plan parter sc. 1/100
A2 - Plan invelitoare sc. 1/100
A3 - Sectiune caracteristica A-A’ sc. 1/100
A4 - Fatada principala/ Fatada posterioara/ Fatade laterale sc. 1/100

Situatie propusa
A5 - Plan parter sc. 1/100
A5’ - Plan parter – dotări sc. 1/100
A6 - Plan etaj 1 sc. 1/100
A6’ - Plan etaj – dotări sc. 1/100
A7 - Plan invelitoare sc. 1/100
A8 - Sectiune caracteristica A-A’ sc. 1/100
A9 - Fatada principala/ Fatada posterioara/ Fatade laterale sc. 1/100

STRUCTURA

R01 - Plan consolidare funatii


R02 - Detalii consolidare fundatii I
R03 - Detalii consolidare fundatii II
R04 - Detalii consolidare suprastructura

INSTALATII

I0 - Plan coordonator retele sc. 1/200

E1 - instalatii electrice - Plan parter sc. 1/200


E2 - instalatii electrice - Plan etaj sc. 1/200
E3 - instalatii electrice – Schema tablou general

S1 - instalatii sanitare - Plan parter sc. 1/200


S2 - instalatii sanitare - Plan etaj sc. 1/200
S3 - instalatii sanitare – Schema coloanelor

T1 - instalatii termice - Plan parter sc. 1/200


T2 - instalatii termice - Plan etaj sc. 1/200
T3 - instalatii termice – Schema coloanelor

„Modernizarea, extinderea şi dotarea infrastructurii educationale a Scolii profesionale Coarnele Caprei, comuna
Coarnele Caprei, judetul Iasi" faza S.F. Page 111