Sunteți pe pagina 1din 3

1.

Tema aleasǎ pentru proiectul de cercetare ştiinţifică cu desfǎşurarea pe capitole

Tema de cercetare propusǎ este intutilatǎ „Influenţele guvernanţei corporative asupra


performanţei globale a întreprinderii”.
Proiectul de cercetare va fi structurat astfel:
• Analiza stadiului actual al implementareii guvernanţei
corporative în context naţional şi internaţional
• Analiza rapoartelor anuale cu caracter naţional şi internaţional
• Elaborarea unui sistem de indicatori specifici de analiza si evaluare a performanţei globale.
• Analiza influenţelor guvernanţǎ corporativǎ – performanţǎ globalǎ.

2. Prezentarea succintã a stadiului actual al cercetãrii ştiinţifice şi bibliografia selectivã,


românã şi strãinã, propusã pentru tema aleasã.

De la 1 ianuarie 2006, toate companiile din Romania, aplicǎ Reglementǎri contabile conforme
cu directivele europene. Totodatǎ, de la 1 ianuarie 2007, societǎţile ale cǎror valori mobiliare sunt
tranzacţionate pe pieţele bursiere, întocmesc situaţii financiare consolidate, conforme cu
standardele internationale de raportare financiarǎ.
Calitatea sistemului de guvernanţă corporativă este criteriul relevant de apreciere a
performanţei globale a companiilor. Conceptul de performanţã globalã a companiei are la bazã
teoria deţinãtorilor de interese. Managerii nu pot maximiza valoarea firmei dacã ignorã interesele
partenerilor sãi sociali: acţionari, salariaţi, creditori, furnizori, clienţi, etc.
Cuantificarea corecta a performantelor globale este esentiala pentru realizarea unei evaluari
realiste a situatiei organizatiei şi a studiilor comparative relevante în contextul naţional şi
internaţional, astfel încât diagnosticarea activitatii sa ofere o apreciere cât mai fidelǎ realitatii.

Bibliografie selectivǎ

Robu, V., Vasilescu, C., „Îmbunãtãþirea sistemului de guvernanþã corporativã –strategie de


creştere a performantei globale a întreprinderii”, Contabilitate şi informaticã de gestiune, nr. 10,
2004.
Perez, R., La gouvernance de l’entreprise, La Decouverte, Paris, 2003
L Feleagǎ, N. Feleagǎ, “Contabilitate financiarǎ – o abordare europeanǎ şi internţionalǎ”,
Editura Economicǎ, Bucuresti 2007
Hennie van Greuning , Standarde internationale de raportare financiarǎ - ghid
practic (International financial reporting standards - a practical guide), editie
revizuitǎ 2007

Metodologia de cercetare cuprinde mai multe etape, ce se întind pe parcursul a 2 ani:


conturarea cadruluifinanciara
Gestiunea de abordare, constituireaEditura
a intreprinderii, unei baze de date
didactica si statistice
pedagogica semnificative din punct
de vedere statistic prin analiza societǎtilor care au aderat la codul de guvernanţǎ al BVB;
selectarea societǎţilor cu raportǎri financiare pe IFRS; culegerea, prelucrarea şi sintetizarea
3. Metodologia
datelor din de cercetare
situaţiile financiare anuale.propusã (analizã aconceptele,
Vor fi identificate datelor, previziune, validare
ipotezele şi etc.), de
metodologiile
inclusiv
analizǎ fezabilitatea
folosie cercetãriiindicatorilor
pentru determinarea (disponibilitatea datelor
financiari, etc.); identificǎrii limitelor
în vederea
acestora şi selectarea celor relevanţi pentru evidenţierea corelaţiilor guvernanţǎ corporativǎ –
performanţǎ globalǎ. Ca metode de cercetare, sunt vizate colectarea şi analiza datelor

4. Etapizarea cercetãrii şi elaborãrii tezei de doctorat (recenzii, referate,


capitole);

În vederea realizarii tezei de doctorat se vor elabora lucrǎri, articole, referate care vor fi
publicate în reviste în reviste cotate ISI sau indexate în baze de date internaţionale şi în publicaţii
de specialitate clasificate CNCSIS..
Se vor elabora recenzii şi comentarii pentru articole publicate deja în revistele de specialitate
cu referire la problematica proiectului.
Tema şi obiectivele cercetării se reflectă în capitolele tezei scrise astfel:
- Introducere
Capitolul 1 „Analiza stadiului actual al implementareii guvernanţei corporative în context
naţional şi internaţional”, cu subcapitolele:
1.1. Modele de guvernanţǎ corporativǎ.
1.2. Studiul privind principiile guvernanţei corporative OCDE şi impactul implementǎrii
acestora asupra societǎţilor listate.
1.3. Studiul privind corelatia guvernanţa corporativǎ - responsabilitate sociala corporative.
1.4. Studiul privind atuurile şi inconvenienţele raportǎrilor conform guvernanţei corporative.
1.5. Indentificarea relatiei guvernanţǎ corporativǎ – performanţǎ globalǎ.
Capitolul 2 “Analiza rapoartelor anuale”
2.1. Prezentarea reglementǎrilor privind raportǎrile cu caracter naţional şi internaţional.
2.2. Studiul comparativ privind modificǎrile raportǎrilor financiare în timp.
2.3. Analiza situatiilor financiare anuale în context naţional şi internaţionale.
Capitolul 3 “Analiza influenţelor guvernanţei corporative asupra performanţelor globale ale
întreprinderii”
3.1. Constituierea bazei de date semnificativǎ din punct de vedere statistic şi evidenţierea
eventualelor probleme privind lipsa datelor pentru soluţiile adoptate
3.2. Studiu privind evidenţierea influentelor guvernanţei corporative asupra performanţei
globale a intreprinderii.
3.3. Practica politicii de dividend şi influenţa acesteia asupra performanţelor viitoare a
intreprinderii
Capitolul 4 “Indicatori specifici de analizǎ şi evaluarea a performanţei financiare”
4.1. Prezentarea indicatorilor financiari pentru evidenţierea corelaţiilor guvernanţǎ corporativǎ
– performanţǎ financiarǎ.
4.2. Indicatori specifici de analizǎ a corelaţiei responsabilitate sociala corporativa-performanţǎ
financiarǎ.
Concluzii şi soluţii de dezvoltare a cercetǎrii în viitor
Bibliografie

5. Argumentele (atuurile) personale pentru abordarea temei propuse

În contextul globalizǎrii, procesul de armonizare a reglementǎrilor contabile şi financiare, a


generat necesitatea elaborǎrii unor norme de raportare financiare comune, şi care au influenţǎ
asupra metodelor de analizǎ a rezultatelor financiare ale companiilor.
6. Rezultatele ştiinţifice estimate că vor rezulta din cercetare, relevanţa lor în raport cu
cercetãrile anterioare şi cu realitatea economicã

Identificarea şi dezvoltarea unui sistem de indicatori specifici de:


- evidenţǎ a corelaţiilor: guvernanţǎ corporativǎ – performanţǎ globalǎ; guvernanţǎ corporativǎ
– responsabilitate socialǎ corporativǎ; responsabilitate socialǎ corporativǎ – performanţǎ
financiarǎ.
- analizǎ şi evaluare a performanţei financiare specifice întreprinderilor.

6. Planul diseminãrii rezultatelor cercetãrii de doctorat prin studii, articole, comunicãri,


publicaţii

Publicarea şi răspândirea rezultatelor cercetării ar fi de un real folos nu numai domeniului


ştinţific, ci şi companiilor.
Diseminarea cercetării în rândul potenţialilor beneficiari va avea loc prin:
• participarea la conferinţele organizate de facultatile FABBV şi CIG, ASE, Bucuresti
• articole şi lucrări de cercetare în reviste cotate ISI sau indexate în baze de date internaţionale
şi în publicaţii de specialitate clasificate CNCSIS.
(http://ectap.ro/, http://www.insse.ro );
• susţinerea proiectelor de cercetare în faţa comisiilor de evaluare din cadrul Şcolii doctorale
organizate de ASE Bucureşti;