Sunteți pe pagina 1din 12

CONTRACT DE SUBANTREPRIZA

Nr.________/______________
CAP. I PARTILE CONTRACTANTE
Art. 1 Antreprenorul principal si Subantreprenorul

(1) Societatea Comerciala_____________________________________________________,


Sediul: ___________________________________________________________________,
Inmatriculare la Oficiul Registrului Comertului__________Nr.____________________,
Cod Unic de Inregistrare/Cod fiscal:__________________________________________,
Cont bancar nr.____________________________________________________________,
Banca_____________________________sucursala_______________________________,
Telefon____________________________e-mail__________________________________,
reprezentata legal de
Dl/D-na__________________________________________________,
in calitate de:____________________________________________,
identificat(a) prin:_________________________________________,
Telefon:____________________e-mail________________________,
in calitate de Antreprenor principal, denumita in continuare in prezentul contract
ANTREPRENOR,
si
(2) Societatea Comerciala_____________________________________________________,
Sediul: ___________________________________________________________________,
Inmatriculare la Oficiul Registrului Comertului_________Nr._____________________,
Cod Unic de Inregistrare/Cod fiscal:__________________________________________,
Cont bancar nr.___________________________________________________________,
Banca_____________________________sucursala_______________________________,
Telefon____________________________e-mail__________________________________,
reprezentata legal de
Dl/D-na_________________________________________________,
in calitate de:_____________________________________________,
identificat(a) prin:_________________________________________,
Telefon:____________________e-mail________________________,
in calitate de Subantreprenor, denumit in continuare in prezentul contract SUBANTREPRENOR,

(3) Preambul
_______________________________________________________________________________________

Prezentul Contract de sub-antrepriza este intocmit si se supune Art.___________________ din


____________________.
Cat timp ANTREPRENORUL este proprietarul contractului de constructie:
a) Nume:
Amplasament:
Cat timp ANTREPRENORUL doreste sa sub-contracteze lucrarile de constructii,
Cat timp ANTREPRENORUL doreste, ca pe baza prezentului contract SUB-ANTREPRENORUL sa
execute urmatoarele lucrari:

1
1.__________________________,
2.__________________________,
3.__________________________,
4.__________________________,
5.__________________________,
Cat timp partile au capacitatea de a realiza prezentul contract,
Cat timp partile au convenit sa interpreteze urmatoarele definitii astfel:
Beneficiar este persoana care a semnat contractul de constructie cu ANTREPRENORUL si nu are legatura /
nu va intra in relatii cu SUBANTREPRENORUL,
Plata contractului este suma platita de ANTREPRENOR ca si contravaloare a serviciilor realizate de
SUBANTREPRENOR,
Documentatia de prezentare este materialul initial, realizat de ANTREPRENOR pentru prezentarea
lucrarii. Documentatia de prezentare va fi folosita doar in stadiul initial al ofertei.
Clauza de confidentialitate este Anexa 4 si reprezinta conditiile celor doua parti privitoare la pastrarea
secretului tranzactiilor, datelor comerciale si persoanelor implicate.
Anexa 1 este parte integranta a prezentului contract si reprezinta _______________________________,
Anexa 2 este parte integranta a prezentului contract si reprezinta _______________________________,
Anexa 3 este parte integranta a prezentului contract si reprezinta _______________________________,
Anexa 4 este parte integranta a prezentului contract si reprezinta _______________________________,
.......................................................................................................................................................
PRIN URMARE, PARTILE CONVIN PENTRU CELE CE URMEAZA:

(4) Preambulul prezentat aici face parte integranta din cele ce urmeaza.

CAP. II OBIECTUL CONTRACTULUI


Art.2 Descrierea obiectului contractului. Mentiuni
(1) In baza contractului de antrepriza Nr______/______, Antreprenorul a contractat cu
Beneficiarul______________________________executia de lucrari de constructii constand
in________________________________________________________________________.
(2) In vederea executarii partii de lucrare constand in__________________________________,
Antreprenorul incheie cu Subantreprenorul prezentul contract de subantrepriza.
(3) Obiectul prezentului contract il constituie executarea de catre Subantreprenor in regim de
subantrepriza, pe riscul sau si in mod independent, in favoarea Antreprenorului principal, a
lucrarii/lucrarilor constand in__________________________________________________,
descrisa/descrise in Anexa Nr.1 la prezentul contract ce face parte integranta din acesta,
denumita in continuare in prezentul contract “lucrare/lucrari”, in schimbul pretului achitat de
Antreprenor Subantreprenorului.
(4) Subantreprenorul se obliga sa respecte termenele contractuale, planurile si indicatiile
Antreprenorului principal, proiectul de executie, planurile general si de detaliu precum si
toate planurile si specificatiile atasate, executand lucrarea la calitatea si parametrii indicati,
tinandu-se cont de tolerantele admise de Legea_____________ in industria constructiilor,
pentru lucrarile de profilul celor subcontractate.
(5) Pentru orice chestiune legata de lucrare, Subantreprenorul va trata cu Antreprenorul , si nu
direct cu Beneficiarul.

2
Art.3 Materialele de constructii
(1) Conform conventiei partilor, Subantreprenorul va realiza lucrarea contractata:
 cu materialele procurate de Antreprenorul;
 cu materialele procurate de Beneficiar si puse la dispozitia Antreprenorului;
 cu materialele procurate de Subantreprenor.
(2) Materialele vor fi cele specificate in Anexa Nr.2 la prezentul contract si in caietul de
sarcini.
(3) Subantreprenorul nu raspunde de depasirea termenului de executie, daca aceasta se
datoreaza exclusiv intarzierii Beneficiarului sau Antreprenorului in a-i furniza materialele
necesare atunci cand acestia se obliga sa le puna la dispozitia sa, si are dreptul sa refuze
executarea lucrarii daca i s-au pus la dispozitie materiale neconforme cu caietul de sarcini.
(4) In cazul in care lucrarea se realizeaza cu materialele Subantreprenorului, Subantreprenorul
este proprietarul materialelor pana la predarea lucrarii si raspunde de calitatea acestora.
Art.4 Desfasurarea contractului
(1) Subantreprenorul poarta intreaga raspundere pentru modul de lucru al muncitorilor,
securitatea si sanatatea in munca a acestora.
(2) Antreprenorul se obliga sa aduca la cunostinta Subantreprenorului toate informatiile de
orice natura, pe care acesta din urma le solicita si le considera a fi utile si necesare in
vederea desfasurarii lucrarilor, pe tot parcursul desfasurarii prezentului contract.
(3) Subantreprenorul nu raspunde de depasirea termenului de executie a lucrarii, daca aceasta se
datoreaza exclusiv unui defect de proiectare a constructiei ce trebuie remediat.
(4) In toate etapele de executie, Antreprenorul poate sa verifice stadiul lucrarilor la fata
locului. In cazul in care, Antreprenorul principal constata orice deficienta in executie,
neconcordanta cu proiectul de executie, sau calitate scazuta fata de cea la care s-a obligat
Subantreprenorul, va notifica in scris Subantreprenorul si acesta va avea obligatia sa
remedieze lucrarile pe propria sa raspundere si cheltuiala in termen de ___________zile
lucratoare de la primirea notificarii scrise, sub sanctiunea rezilierii contractului de catre
Antreprenor.
(5) Beneficiarul poate verifica lucrarile la fata locului, dar pentru orice observatie trebuie sa
trateze cu Antreprenorul . Subantreprenorul nu este obligat sa dea curs solicitarilor directe
venite din partea Beneficiarului, daca acestea nu i-au fost solicitate de catre Antreprenor.
(6) La finalizarea lucrarii, in termen de __________zile lucratoare de la receptia finala,
Subantreprenorul se obliga sa curete zona si sa inlature orice fel de deseuri, resturi de
material, etc., rezultate in urma lucrarilor, pe propria sa raspundere si cheltuiala, cu
respectarea prevederilor legale, in caz contrar fiind raspunzator conform art.10 al.(3).
Art.5 Subcontractarea (subantrepriza)
Subantreprenorul are dreptul sa subcontracteze in tot sau in parte lucrarile la care s-a angajat
prin prezentul contract.

CAP. III PRET SI MODALITATI DE PLATA


Art.6 Pretul
(1) Pretul datorat de Antreprenorul principal Subantreprenorului este de_________________si
reprezinta manopera folosita in executarea lucrarilor, si daca este cazul si
contravaloarea materialelor, aceasta executandu-se:

3
 la pret forfetar, totalizand in final suma de __________________________________;
In acest caz, Subantreprenorul nu poate solicita o majorare de pret pe motiv ca s-a marit
pretul materialelor sau a fortei de munca si nici pe motiv ca a efectuat modificari sau
adaugiri, daca acestea nu au fost aprobate in scris de catre Antreprenorul principal.
 la pret de deviz, stabilit potrivit documentelor de plata. In acest sens, pretul este
provizoriu pe articole, in raport cu costul manoperei si/sau materialelor pentru fiecare
faza de executie, potrivit situatiilor provizorii sau definitive de lucrari si a celorlalte
documente de plata prezentate de Subantreprenor. Pretul total al lucrarii va depinde de
cantitatea lucrarilor efectiv executate si nu va fi cunoscut decat dupa executarea
integrala a lucrarilor odata cu prezentarea situatiei definitive de lucrari.
(2) Valoarea totala a lucrarii contractate nu poate depasi _______________________, si se
achita esalonat, in_________transe, pentru fiecare etapa de lucru executata, conform Anexei
nr.1 la prezentul contract. Inainte de fiecare data a efectuarii platii, Subantreprenorul va
remite Antreprenorului principal factura cu precizarea datei scadente a efectuarii platii.
(3) Antreprenorul principal va achita Subantreprenorului un acont inainte de inceperea
lucrarilor, urmand ca diferenta de pret sa fie achitata pe etape de executare sau la finele
prezentului contract, conform conventiei partilor si conform efectuarii platii de catre
Beneficiar catre Subantreprenor.Cuantumul pretului, acontul si modalitatile de plata sunt
evidentiate detaliat in Anexa nr.3, cu referire la etapele de lucru si lucrarile executate.
(4) In cazul in care, in prima etapa de executie, Antreprenorul principal nu mai doreste sa
contracteze, din cauze neimputabile Subantreprenorului, acesta poate solicita desfiintarea
contractului, cu consecinta pierderii acontului, avand obligatia sa achite Subantreprenorului
si contravaloarea materialelor, daca acestea au fost obtinute de Subantreprenor.
(5) In cazul in care, in prima etapa de executie, Subantreprenorul nu mai doreste sa contracteze,
din cauze neimputabile Antreprenorului , si solicita desfiintarea contractului, acesta va
achita cu titlu de despagubiri catre Antreprenor, suma de ______________.
(6) Partea care doreste sa puna capat raporturilor contractuale in mod unilateral, are obligatia de
a notifica cealalta parte despre intentia sa cu un preaviz de ________zile. In cazul in care
desfiintarea se face fara preaviz, partea indreptatita la plata despagubirilor poate solicita
daune – interese in cuantumul prevazut in prezentul contract.
(7) Ca modalitati de plata, fiecare transa se va achita prin virament bancar, din contul
Antreprenorului indicat in art.1 al.(2) al prezentului contract in contul Subantreprenorului,
indicat in art.1 al.(1) al prezentului contract.
(8) Nici o plata efectuata prin ordin de plata nu va fi considerata primita decat in momentul
ajungerii ei in contul bancar al Subantreprenorului. Daca data platii coincide cu o zi de
sambata sau duminica sau cu o sarbatoare legala in Romania, Antreprenorul va lua toate
masurile necesare pentru ca plata sa fie receptionata de Subantreprenor in ziua lucratoare
care precede respectiva sambata, duminica sau zi de sarbatoare.
(9) Sub sanctiunea rezilierii contractului cu daune, Subantreprenorul garanteaza
Antreprenorului ca nu vor exista nici un fel de solicitari de plata a muncii efectuate din
partea muncitorilor sai direct catre Beneficiar, atata timp cat este platit intocmai si la termen
pentru lucrarile efectuate. In cazul in care Antreprenorul principal nu plateste pretul datorat
si la termen pentru lucrarile realizate de Subantreprenor, acesta din urma are dreptul sa
solicite plata pentru munca sa direct de la Beneficiar, cu conditia sa nu fie in culpa sau
intarziere.
Art.7 Penalitati de intarziere
(1) Subantreprenorul isi rezerva dreptul de a nu incepe lucrarile pana la achitarea acontului de
catre Antreprenorul principal, respectiv pana la primirea dovezii efectuarii platii, dovada
care se va face in baza extrasului de cont al Subantreprenorului, vizat de banca.

4
Subantreprenorul nu raspunde de neexecutarea la timp a lucrarilor daca acest lucru se
datoreaza prelungirii termenului din vina exclusiva a Antreprenorului principal de a achita
acontul, indiferent care sunt motivele pentru care acontul nu a fost platit.
(2) Pentru diferenta de pret datorata de Antreprenor Subantreprenorului, si respectiv
pentru plata pretului stabilit pe etape de executie, conform Anexei nr.1, se percep
penalitati de intarziere, socotite de la data semnarii procesului verbal de predare-primire si
respectiv a inmanarii facturii de catre Subantreprenor, in suma de_______% pe zi de
intarziere.
(3) Penalitatile incep sa curga de la data scadenta si Debitorul este de drept pus in intarziere,
fara sa mai fie nevoie de o notificare scrisa in acest sens.

CAP. IV DURATA CONTRACTULUI


Art.8 Termenul. Obligatia respectarii acestuia.Raspunderea in caz de nerespectare
(1) Subantreprenorul va incepe lucrarile :
 in termen de _______zile de la data incheierii prezentului contract;
 in termen de ______zile de la solicitarea scrisa din partea Antreprenorului principal;
si va finaliza lucrarea pana cel mai tarziu la data de____________. In vederea desfasurarii
prezentului contract se vor stabili termene pe faze de executie, de comun acord intre parti,
si care vor fi evidentiate pe etape, in Anexa nr.1 la prezentul contract.
(2) Pentru neindeplinirea la termen a partii din lucrare pentru etapele stabilite in actul anexa sau
a intregilor lucrari la predarea finala, din culpa, Subantreprenorul va raspunde
conform.art.10 al.(4) si (5).
(3) In cazul in care Subantreprenorul nu incepe lucrarile in termenul prevazut la al.(1) sau
intrerupe executarea lucrarilor pe o perioada mai mare de ________zile, fara sa fie vorba
despre caz fortuit sau forta majora, raspunde conform. art.10 al.(6).
(4) Partile pot conveni de comun acord, orice modificare cu privire la termenul final de predare
a lucrarilor, sau la termenele de predare stabilite pe etape, prin Act aditional la prezentul
contract, scris si semnat de parti.
(5) Subantreprenorul nu raspunde pentru prelungirea termenului daca aceasta se datoreaza
exclusiv unui defect de proiectare ce trebuie remediat in termenul mentionat, sau pentru
efectuarea de modificari ce nu tin de culpa sa, precum si in cazul in care lucrarile urmeaza sa
fie executate cu materialele Beneficiarului/Antreprenorului principal iar acesta intarzie sa le
puna la dispozitia Subantreprenorului..
Art.9 Receptia lucrarilor
(1) Receptia lucrarilor se va efectua atat pe faze de executare, cat si la incheierea prezentului
contract, respectiv la predarea finala a lucrarilor.
(2) Receptia lucrarilor se face de catre Antreprenorul principal care poate apela la o persoana de
specialitate. De asemenea, in cazul in care Antreprenorul considera necesar, la receptia
lucrarilor poate participa si Beneficiarul acestora.
(3) La fiecare etapa de receptie a lucrarilor, si la predarea finala a acestora, se va incheia
Proces-verbal de predare-primire,.cum este prevazut in Anexa nr.1.
(4) Modificarile solicitate de catre Antreprenor se executa conform art.4 al.(4).
(5) Daca Antreprenorul nu aduce nici o obiectie lucrarilor facute, etapa de lucrare se
considera aprobata, iar lucrarile se vor desfasura conform contractului.

5
(6) Prin semnarea proceselor-verbale de predare-primire, (pe faze sau final), se atesta faptul ca
Subantreprenorul si-a indeplinit obligatiile contractuale, si concomitent se naste dreptul sau
la plata lucrarilor realizate.
(7) La predarea finala a lucrarilor Subantreprenorul va inmana Antreprenorului documentatiile
necesare :___________________________________________, consemnate in procesul-
verbal de predare-primire.

CAP.V RASPUNDEREA SUBANTREPRENORULUI


Art.10 Termenul de garantie. Antrenarea raspunderii Subantreprenorului. Penalitatile de
intarziere pentru nepredarea la termen a lucrarilor
(1) In vederea garantarii calitatii lucrarilor executate de Subantreprenor, se stabileste un termen
de garantie de_________, calculat de la termenul final de predare a lucrarilor sau respectiv,
pe faze de executare, conform cu Anexa nr.1, in cadrul caruia, in caz de culpa exclusiva,
Subantreprenorul va reface lucrarile pe cheltuiala sa, fara a pretinde de la Antreprenorul
principal sau Beneficiar costuri suplimentare.
(2) Subantreprenorul raspunde de calitatea materialelor procurate de dansul, avand
obligatia sa le inlocuiasca in termen de _________zile de la primirea obiectiei
Antreprenorului principal, formulate in scris, iar in cazul in care s-a produs o paguba
rezultand din viciile materialelor este tinut sa o acopere in intregime, pe cheltuiala sa.
(3) In cazul in care Subantreprenorul nu inlatura reziduurile ramase in urma executiei, in
termenul si in conformitate cu art.4 al.(6), Antreprenorul poate sa le inlature pe cheltuiala
Subantreprenorului.
(4) Pentru neindeplinirea la termen a partii din lucrare pentru etapele stabilite in actul
anexa sau a intregii lucrari la predarea finala, din culpa, Subantreprenorul va suporta
penalitati de intarziere de______%, pentru fiecare zi de intarziere, calculate prin
reducerea proportionala a pretului, iar daca s-a produs o paguba in sarcina Beneficiarului
prin nepredarea la timp a lucrarii, Subantreprenorul datoreaza acestuia daune-interese in
cuantumul stabilit la art.17. Antreprenorul principal poate sista lucrarea si continua
executarea cu alt Subantreprenor. Penalitatile incep sa curga de la data scadenta si debitoul
este de drept pus in intarziere, fara sa mai fie necesara o notificare in acest sens.
(5) In sensul alineatului precedent, Subantreprenorul este exonerat de raspundere daca
prelungirea termenelor se datoreaza exclusiv culpei Antreprenorului sau omisiunii acestuia
de a-l informa cu privire la orice chestiuni de natura sa influenteze derularea lucrarilor,
precum si in cazul in care lucrarile se executa cu materialele Beneficiarului/Antreprenorului
si acesta nu le-a pus in timp util la dispozitia Subantreprenorului.
(6) In cazul in care Subantreprenorul nu incepe lucrarile in termenul prevazut la art.8, al.
(1) sau intrerupe executarea lucrarilor pe o perioada mai mare de ________zile, fara sa fie
vorba despre caz fortuit sau forta majora, Antreprenorul principal poate cere rezilierea
contractului, conform.art.17, al.(3), cu daune interese.
(7) Subantreprenorul raspunde pentru viciile lucrarii in conditiile legii.
Art.11 Forta majora si cazul fortuit
(1) Forta majora si cazul fortuit inlatura raspunderea partilor in cazul neexecutarii partiale sau
totale a obligatiilor asumate prin prezentul contract, cu conditia ca evenimentul sa fie
notificat de partea care il invoca, celeilalte parti in termen de ________(zile) de la
producerea lui, si partea care il invoca sa ia toate masurile posibile in vederea limitarii
consecintelor lui.
(2) Prin „forta majora se intelege un fenomen natural sau social exterior, extraordinar, de
nebiruit, si care nu putea fi prevazut (ex.calamitati naturale precum inundatiile).Prin „caz

6
fortuit”se intelege o imprejurare care isi are originea in campul de activitate a debitorului
sau o imprejurare de origine externa, care nu are caracter extraordinar si poate fi prevazuta si
evitata cu diligenta si grija de care este in stare omul cel mai capabil. (ex.caz de boala).
(3) Daca in termen de_______(zile) de la producere, evenimentul respectiv nu inceteaza,
partile au dreptul sa-si notifice incetarea de plin drept a contractului fara ca vreuna dintre ele
sa pretinda daune-interese.
(4) Pe perioada existentei cazului fortuit sau a fortei majore derularea contractului se
suspenda urmad apoi a se continua dupa incetarea acestuia. Dupa incetarea cazului fortuit
sau a fortei majore, daca termenele de executare a lucrarilor nu pot fi respectate, sau daca
valoarea prestatiilor se modifica datorita acestui eveniment, partile vor incheia Act aditional
la prezentul contract, scris si semnat, prin care vor renegocia termenii contractului.

CAP.VI DREPTURILE SI OBLIGATIILE PARTILOR


Art.12 Drepturile si obligatiile partilor
(1) Atat drepturile cat si obligatiile Antreprenorului reies din cuprinsul intregului contract, cu
respectarea fiecarei clauze contractuale, precum si din prevederile legale in materie.
(2) Atat drepturile cat si obligatiile Subantreprenorului reies din cuprinsul intregului contract,
cu respectarea fiecarei clauze contractuale, precum si din prevederile legale in materie.
Art.13 Confidentialitatea
(1) Partile se obliga sa respecte confidentialitatea prezentului contract, pe toata perioada
desfasurarii acestuia.
(2) Sub sanctiunea daunelor interese, Subantreprenorul nu va putea sa utilizeze proiectul de
executie sau parti de proiect, pentru o alta lucrare sau in scop de comercializare, fara acordul
prealabil scris, al________________________(Antreprenorului/Arhitectului/Proiectantului
si Beneficiarului).

CAP. VII CESIUNEA, MODIFICAREA SI INCETAREA CONTRACTULUI


Art.14 Cesiunea contractului
Nici una din partile prezentului contract nu va cesiona drepturile si obligatiile sale rezultate
din acest contract unei terte persoane, fara acordul scris al celeilalte parti. Acordul scris
trebuie comunicat cedentului in termen de maximum ________zile de la data la care
cedentul a cerut cedatului consimtamantul. In cazul in care cedatul nu raspunde in termenul
aratat, se considera ca cedatul nu consimte la cesiunea contractului.
Art.15 Modificarea contractului
Prevederile prezentului contract pot fi modificate, dupa o prealabila notificare, cu acordul
ambelor parti, prin act aditional, scris si semnat de parti. Contractul va fi adaptat
corespunzator reglementarilor legale ulterioare incheierii acestuia, care ii sunt aplicabile.
Art.16 Incetarea contractului
(1) Acest contract inceteaza in una din urmatoarele situatii:
a) Expirarea duratei stipulate in contract; respectiv la predarea lucrarilor dupa receptia
finala;
b) prin rezolutiunea contractului de catre oricare dintre parti, inainte de termen, conform
art.17;
c) Cand una din parti ii da celeilalte un preaviz, anuntand-o in scris ca intentioneaza sa
puna capat raporturilor contractuale, conform art.6 al.(6);
7
d) Prin falimentul uneia dintre parti, persoana juridica si respectiv decesul uneia dintre
parti, persoana fizica, sau a reprezentantului principal al persoanei juridice, parte in
contract, in masura in care contractul este incheiat intuitu personae (in considerarea
persoanei), si partile convin astfel, si daca contractul nu se poate derula fara
reprezentarea acesteia.
(2) Partea care invoca o cauza de incetare a prezentului contract o va notifica celeilalte parti cu
cel putin ________ zile inainte de data la care incetarea urmeaza sa-si produca efectele.
(3) Prevederile prezentului articol nu inlatura raspunderea partii care, din culpa, a cauzat
incetarea contractului.
Art.17 Rezolutiunea contractului.Clauza-penala
(1) In cazul in care una din parti nu isi executa culpabil obligatiile asumate prin prezentul
contract, cealalta parte poate solicita rezolutiune contractului cu plata de daune-interese
reprezentant _________% din valoarea lucrarii estimate de experti la data rezolutiunii.
(2) Subantreprenorul poate solicita rezolutiunea contractului in cazul in care Antreprenorul
nu ii plateste pretul sau il plateste cu intarziere mai mare de ______zile, de _____ori.
(3) In cazul in care Subantreprenorul nu incepe lucrarile in termenul prevazut la art.8, al.
(1) sau intrerupe executarea lucrarilor pe o perioada mai mare de ________zile, fara sa fie
vorba despre caz fortuit sau forta majora, Antreprenorul poate cere rezolutiunea
contractului.
(4) Neexecutarea si predarea la termen a lucrarilor, precum si executarea defectuoasa a
acestora, atrage obligarea Subantreprenorului la daune interese precum si dreptul
Antreprenorului pincipal de a sista lucrarea si a o continua cu alt Subantreprenor, solicitand
rezolutiunea contractului in termen de _________zile, de la data notificarii Antreprenorului
in acest sens.
(5) Antreprenorul principal poate opta pentru rezolutiunea contractului cu daune-interese, sau
obligarea Subantreprenorului la executare.
(6) Rezolutiunea contractului va opera de drept la data mentionata in notificarea scrisa
prealabila, fara punere in intarziere sau fara indeplinirea unei alte formalitati prealabile, cum
ar fi obtinerea unei hotarari judecatoresti.

CAP. VIII DISPOZITII FINALE


Art.18 Notificari intre parti
In acceptiunea partilor contractante, orice notificare adresata de una dintre acestea celeilalte
este valabil indeplinita daca este transmisa la adresa/sediul prevazut in partea introductiva a
prezentului contract. In cazul in care notificarea se face pe cale postala, ea va fi transmisa
prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire si se considera primita de destinatar la
data mentionata de oficiul postal primitor pe aceasta confirmare. Daca notificarea se
transmite prin telex, telefax, e-mail, sau sms, ea se considera primita in prima zi lucratoare
dupa cea in care a fost expediata. Notificarile verbale se iau in considerare in masura in
care acestea sunt confirmate si in una din modalitatile descrise mai sus.
Art.19 Litigii
(1) Litigiile care se vor naste din prezentul contract sau in legatura cu prezentul contract,
inclusiv cele referitoare la validitatea, interpretarea, executarea sau desfiintarea lui vor fi
solutionate pe cale amiabila, iar daca partile nu vor ajunge la o intelegere amiabila, atunci
litigiile vor urma caile legale de solutionare, partile adresandu-se instantelor de judecata
competente, alegandu-si ca instanta de solutionare________________________________.

8
(2) Partile convin ca prezentul act sa constituie, prin vointa lor titlu executoriu, oricare dintre
parti putand pretinde celeilalte executarea obligatiei sau plata daunelor stipulate in prezentul
contract.
Art.20 Alte dispozitii finale
(1) Prevederile prezentului contract se completeaza cu dispozitiile legislatiei romane in materie,
si intra in vigoare la data semnarii lui de catre parti.
(2) Prezentul contract, impreuna cu modificarile si anexele sale, reprezinta vointa partilor si
inlatura orice intelegere verbala dintre acestea, anterioara sau ulterioara incheierii lui.
(3) In cazul incalcarii de catre una din parti a obligatiei(ilor) sale, neexercitarea de catre partea
prejudiciata a dreptului de a cere executarea intocmai sau prin echivalent a respectivei
obligatii nu inseamna ca partea prejudiciata a renuntat la acest drept.
(4) Prezentul contract s-a incheiat azi, ___________________, (la sediul)_______________, in
limba ______________, continand un numar de VIII (opt) capitole, 23 (douazecisitrei)
articole, fiind redactat pe un numar de 12 (douasprezece) pagini in format A 4, in 2 (doua)
exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte. Orice act aditional sau anexa semnate
ulterior, se vor redacta in acelasi numar de exemplare originale, si se va face mentiune
despre acestea pe exemplarele prezentului contract

ANTREPRENOR ____________ SUBANTREPRENOR___________

9
ANEXA nr. 1
La CONTRACTUL DE SUBANTREPRIZA, nr._______/_________

DESFASURAREA OBIECTULUI CONTRACTULUI.


- DESCRIERE LUCRARI .TERMENE DE PREDARE. PRET -

 ANTREPRENOR PRINCIPAL:_____________________

 BENEFICIAR:________________________

 COMANDA BENEFICIAR Nr./DATA:_________________________________________________________________________;

 TIP LUCRARE:____________________________________________________________________________________________;

 LOCATIE:________________________________________________________________________________________________;

 IMOBIL:_________________________________________________________________________________________________;

 TEREN:__________________________________________________________________________________________________;

 PRET TOTAL LUCRARE:______________________________________________________________________________________;

 MODALITATE DE PLATA:_________________________________________________________________________________;

 TERMEN DE PREDARE FINAL:____________________________________________________________________________;

 NR. ETAPE DE LUCRU NECESARE:________________________________________________________________________;

 ALTCEVA:______________________________________________________________________________________________.

1
NOTA: Prezenta anexa are un format orientativ. Partile pot sa inscrie si alte date, conform vointei lor, intr-un alt format.
Anexa 2 - ETAPA DE LUCRU 1-

1. 1 DESCRIERE LUCRARI
1
2
1.2 MATERIALE, MANOPERA, PRETURI
MATERIALE NECESARE MANOPERA
Tip material Cantitate Pret Obtinute Mod de calcul Pret
de
1
2
3
TOTAL =
Avans
Rest de plata

1.3 TERMENE
Incepere lucrari Termen de predare Termen de garantie Termen de plata
Termen de garantie Valoarea acoperita de Avans Rest de plata
scrisoarea de garantie

1.4 RECEPTIA LUCRARILOR


Termen Proces verbal de predare - primire nr.1

1
ANTREPRENOR PRINCIPAL__________________ SUBANTREPRENOR________________
Anexa 3 - ETAPA DE LUCRU 2-

2. 1 DESCRIERE LUCRARI
1
2
2.2 MATERIALE, MANOPERA, PRETURI
MATERIALE NECESARE MANOPERA
Tip material Cantitat Pret Obtinute Mod de calcul Pret
e de
1
2
3
TOTAL =
Avans
Rest de plata

2.3 TERMENE
Incepere lucrari Termen de predare Termen de garantie Termen de plata
Termen de garantie Valoarea acoperita de Avans Rest de plata
scrisoarea de garantie

2.4 RECEPTIA LUCRARILOR


Termen Proces verbal de predare - primire nr.1

ANTREPRENOR PRINCIPAL__________________ SUBANTREPRENOR________________