Sunteți pe pagina 1din 5

NOTĂ DE PREZENTARE

Documentele internaţionale privind respectarea drepturilor copilului cu


deficienţe evidenţiază ideea că toţi copiii pot şi trebuie să fie educaţi, indiferent
de posibilităţile lor fizice sau psihice. Dreptul la educaţie trebuie respectat, apărat
şi valorizat într-o ţară care doreşte integrarea în Uniunea Europeană. Ca urmare,
apare necesară elaborarea unor programe de limbi moderne pentru copiii cu
dizabilităţi și copiii cu cerințe educaționale speciale..

Argument:

Prin acest curriculum ne propunem să abordăm limba engleză


din perspectiva integrării elevilor cu CES în învăţământul de masă deoarece
sistemul educaţional trebuie sa asigure participarea la procesul de învăţare tuturor
copiilor indiferent de cît de diferiţi sunt ei prin modelul personal de dezvoltare.
Dacă acceptăm ideea că, după absolvirea şcolii, toţi copiii trebuie să beneficieze
de şansa de a participa activ la viaţa socială, atunci trebuie să le acordăm
necondiţionat această şansă încă din şcoală.
De asemenea, această programă este utilă şi cadrului didactic pentru
că poate adapta cerinţele curriculum-ului naţional la capacităţile proprii fiecărui
elev.
Prezenta programă se doreşte a fi un suport real şi accesibil pentru studiul
limbii moderne, cu accent pe:
- stabilirea unor conţinuturi de învăţare uzuale, pe arii tematice bine definite;
- dezvoltarea capacităţii de exprimare orală şi comunicare;
- necesitatea adaptării conţinuturilor predate în functie de nevoile de comunicare
ale elevului din şcolile speciale;
- asigurarea continuităţii şi a progresiei de la un an de studiu la altul, ţinînd cont
de obiectivele curriculare;
- dezvoltarea interesului pentru studiul limbii moderne ca o alternativă în
comunicare şi orientarea în spaţiul european.
OBIECTIVE CADRU

1. Dezvoltarea capacităţii de receptare a


mesajului oral.
2. Dezvoltarea capacităţii de exprimare
orală.
3. Dezvoltarea capacităţii de receptare a
mesajului scris.
4. Dezvoltarea capacităţii de exprimare
scrisă.
5. Dezvoltarea interesului pentru studiul
limbii şi al civilizaţiei. engleze.
Achiziţionarea unor informaţii despre
Marea Britanie şi civilizaţia engleză.
CLASA A II-A
Obiective cadru/ competențe generale:

Dezvoltarea capacitaă ţii de receptare a mesajului oral;


Dezvoltarea capacitaă ţii de exprimare oralaă ;
Dezvoltarea capacitaă ţii de receptare a mesajului scris;
Dezvoltarea capacitaă ţii de exprimare îîn scris;
Dezvoltarea unor reprezentaă ri culturale şi a interesului pentru
studiul limbii engleze şi al civilizaţiei spaţiului cultural anglofon.

CONȚINUTURILE ÎNVĂȚĂRII:
Copilul despre sine: nume, sex, vîrstă, culori, jucării şi jocuri, cifre.
Familia: membrii familiei, ocupaţii.
Casa: încăperi.
Şcoala: obiecte şcolare, activităţi specifice.
Animale: denumire.
Vremea: anotimpuri,lunile anului, zilele săptămînii.
Copilul şi lumea înconjurătoare: oraşul/ satul (clădiri).
Activităţi: activităţi curente, activităţi pentru timpul liber,
momentele zilei.
Cultură şi civilizaţie: nume şi prenume tipice, cîntece şi poezii.
OBIECTIVE CADRU/ OBIECTIVE DE REFERINȚĂ/ COMPETENȚE ACTIVITATEA DE ÎNVĂȚAR
COMPETENȚE GENERALE SPECIFICE PENTRU ELEVII CU CES
ELEVII CU CES/ CURRICULUM ADAPTAT
1.Dezvoltarea capacitaă tţii 1.1. saă recunoascaă sunete specifice limbii Exercitţii de identificare.
de receptare a mesajului engleze. Exercitţii de raă spuns
oral. 1.2 să identifice silabe, cuvinte, sintagme, îîntrebaă ri / comenzi.
tipuri de enunţuri de diferit grad de Exersare de formule simple
dificultate şi lungime (enunţiative, salut.
exclamative, interogative, afirmative,
negative), precum şi conturul intonaţional
al acestora;
.
2. Dezvoltarea capacitaă tţii 2.1 saă articuleze sunete, izolat sţ i îîn cuvîînt / Exercitţii de pronuntţie
de exprimare oralaă . respectîînd accentual sţ i intonatţia specifice intonatţie.
limbii engleze. Exercitţii de repetare du
2.2 saă reproducaă cuvinte simple / partţi ale model a unor cuvin
unui enuntţ . sintagme.
Dialoguri simple îîn perechi.
Dialoguri dirijate.
Jocuri didactice.
3. Dezvoltarea capacitaă tţii 3.1 saă recunoascaă litere / grupuri de litere îîn Exercitţii de identificare a un
de receptare a mesajului cuvinte sţ i cuvintele îîin spatiul grafic. litere îîn cuvinte.
scris. 3.2 saă citeascaă un scurt text cunoscut, cu Exercitţii de citire cu model.
voce tare, cu intonatţie adecvataă sensului Exercitţii de alegere din sol
textului. multiple.
Potrivirea unor imagini
texte.
4. Dezvoltarea capacitaă tţii 4.1 saă reproducaă îîn scris litere, grupuri de Exercitţii de copiere,
de exprimare îîn scris. litere, cuvinte. completare de spatţii.
4.3 saă scrie cuvinte, sintagme, propozitţii Exercitţii de completare
scurte. baza unui suport vizual.
Exercitţii de redactare
propozitţii scurte, simple.
Jocuri didactice (rebus, grila
5. Dezvoltarea unor 5.1 saă manifeste curiozitate pentru Portofolii cu imagini.
reprezentaă ri culturale sţ i a descoperirea unor aspecte legate de viatţa Panouri.
interesului pentru studiul copiilor din spatţiul cultural anglo-saxon. Prezentaă ri PPT.
limbii engleze sţ i al Filmuletţe video.
civilizatţiei spatţiului
cultural anglofon.

MODALITĂȚI DE EVALUARE:
tema de lucru (îîn clasaă , acasaă ) conceputaă îîn vederea evaluaă rii;
proiectul;
portofoliul;
observarea sistematicaă .

STANDARDE CURRICULARE DE PERFORMANȚĂ


OBIECTIVELE CADRU/ STANDARDELE DE PERFORMANȚĂ
COMPETENȚE GENERALE
1. Dezvoltarea capacitaă ţii  Desprinderea sensului global al
de receptare a mesajului unui scurt mesaj audiat.
oral.

2. Dezvoltarea capacitaă ţii  Reproducerea unor mesaje orale


de exprimare oralaă . scurte
 Participarea cu îîntrebaă ri simple
şi raă spunsuri scurte la
interacţiuni verbale simple.

3. Dezvoltarea capacitaă ţii  Identificarea semnificaţiei unor


de receptare a cuvinte şi propoziţii simple, îîn
mesajului scris. texte autentice comune
(etichete, anunţuri, afişe).
4. Dezvoltarea capacitaă ţii  Redactarea unui enunţ scurt /
de exprimare îîn scris. mesaj, pe baza unui suport
verbal / a unei imagini.

S-ar putea să vă placă și