Sunteți pe pagina 1din 1

Poluarea mediului înconjurător

Cele mai des întâlnite forme de poluare sunt:


poluarea apei, poluarea solului, poluarea aerului (atmosferică)
. Aceste elemente
de bază vieţii omeneşti se pare că sunt şi cele mai afectate de acţiunileiresponsabile ale fiinţei
omeneşti.
Solul,
ca şi
aerul
şi
apa
este un factor de mediu cu influenţăd e o s e b i t ă a s u p r a s ă n ă t ă ţ i i . D e c a l i t a t e a
solului depinde formarea
ş i protecţia surselor de apă, atât a celei de suprafaţă cât mai ales a celeisubterane.
Apa
este un factor de mediu indispensabil vieţii. Ea îndeplineşte înorganism multiple funcţii, fără
apă toate reacţiile biologice devenindi m p o s i b i l e . L i p s a d e a p ă s a u c o n s u m u l
d e a p ă p o l u a t ă a r e m u l t i p l e consecinţe negative asupra omului şi sănătăţii sale.
Poluarea
reprezintă modificarea componentelor naturale
prin prezenţa unor componente străine, numite poluanţi, ca urmare aactivităţii omului, şi care
provoacă prin natura lor, prin concentraţia înc a r e s e g ă s e s c ş i p r i n t i m p u l c â t
a c ţ i o n e a z ă , e f e c t e n o c i v e a s u p r a sănătăţii, creează disconfort sau împiedică
folosirea unor
componentea l e m e d i u l u i e s e n ţ i a l e v i e ţ i i . ( C o n f e r i n ţ a M o n d i
a l ă a O . N . U . , Stockholm, 1972)Din cuprinsul definiţiei se poate constata clar că
cea mai mareresponsabilitate pentru poluarea mediului o poartă omul, poluarea fiindconsecinţa
activităţii mai ales social – economice a acestuia