Sunteți pe pagina 1din 35

Anexa nr.

11

RAPORT TEHNICO-FINANCIAR

Investeşte în oameni !
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 3: „Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si a intreprinderilor”
Domeniul major de intervenţie 3.2: „Formare profesionala si sprijin pentru intreprinderi si
angajati pentru promovarea adaptabilitatii”
Titlul proiectului: ”ADAPTEAZA-TE SI FII FLEXIBIL PERMANENT LA NOU !”
Numărul de identificare al contractului: POSDRU/34/3.2/G/23931

RAPORT TEHNIC DE IMPLEMENTARE


NR 2

aferent cererii de rambursare intermediară nr. 2

Titlul proiectului: „ADAPTEAZA-TE SI FII FLEXIBIL PERMANENT


LA NOU !”
Codul proiectului: ID 23931
Valoare: 616.000,00
Data începerii proiectului: 01.07.2009
Data finalizării proiectului: 31.07.2010

AMPOSDRU
Adresă: Str. Calea Plevnei, nr. 46-48, sector 1, Bucuresti,
Romania, cod postal: 010222
Persoană de contact: Cristina Zevedei
Nr. telefon: (+40)0213150209
Nr. fax: (+40)0213150206
E-mail: posdru@fseromania.ro

Organism Intermediar Regional pentru Programul Operational Sectorial


„Dezvoltarea Resurselor Umane” Regiunea Sud-Est

1
Adresă: Str. Calea Calarasilor, nr. 13, judetul Braila, localitatea
Braila, Romania, cod postal: 810017
Persoană de contact: Octavian Marius Banica
Nr. telefon: (+40)0239613301
Nr. fax: (+40)0239610749
E-mail: oir_se@oiposdru.ro

[Beneficiar] Fudatia de Sprijin a Varstnicilor


Adresă: Str. Barbosi, nr. 6, judetul Galati, localitatea Galati,
Romania, cod postal: 800436
Persoană de contact: Bogos Octavian
Nr. telefon: (+40)0236470040
Nr. fax: (+40)0236470040
E-mail: fsv_galati@yahoo.com

Raport elaborat de: Bogos Octavian


Semnătură / Data: 03.05.2010

1. REZUMATUL PROIECTULUI

Obiectivul proiectului:

Cresterea nivelului de competente profesionale si imbunatatirea cunostintelor pentru


adaptabilitate si flexibilitate pe piata muncii a angajatilor si managerilor din ONG-urile ce
apartin Regiunii Sud-Est.

Obiectivele specifice:

1. Cresterea gradului de adaptabilitate si mobilitate a 45 persoane (angajati si manageri) din


ONG-uri ce apartin judetelor Galati, Braila si Tulcea din Regiunea Sud-Est, prin organizarea
si desfasurarea de cursuri de formare profesionala specifica;
2.Constientizarea necesitatii instruirii prin workshop-uri a 60 de persoane angajate din ONG-
uri ce apartin judetelor Galati, Braila si Tulcea din Regiunea Sud-Est, pentru imbunatatirea
abilitatilor de comunicare si aplicare a reglementarilor UE privind dezvoltarea durabila si
protectia sociala;
3.Sensibilizarea angajatilor si managerilor din ONG-urile ce apartin Regiunii Sud-Est asupra
necesitatii accesarii fondurilor UE prin “Biroul documentar de informare si publicitate”.

2
Domeniul major de intervenţie:

[] 3.2 „”Formare profesionala si sprijin pentru intreprinderi si angajati pentru promovarea


adaptabilitatii”

Tipul proiectului:
 Naţional
 Sectorial
 Multi-regional
 Regional X
 Local

Clasificarea domeniilor:
 Rural
 Urban
 Rural şi urban X

Locaţia proiectului:
 România
 Regiunea/regiunile: SUD-EST
 Judeţ/judeţe: Galati, Braila, Tulcea
 Altele: ……………………………………. (inclusiv transnaţional)

Obiective orizontale ale POS DRU (descrieţi contribuţia proiectului la temele şi obiectivele
orizontale):

 Egalitate de şanse X

Proiectul adopta integrarea principiilor egalitatii de sanse si de gen in toate activitatile fie
ele financiare, fie administrative si procedurile organizationale, contribuind la o
transformare organizationala reala.. Principiul privind egalitatea de şanse este integrat în
implementarea proiectului, în identificarea grupului tinta, realizarea activităţilor şi în
managementul proiectului.
Contributia pentru elaborarea documentatiei necesare desfasurarii activitatilor proiectului a
fost comuna, participatia fiind repartizata in mod egal atat solicitantului, cat si partenerului
punandu-se accentul pe o cooperare deschisa si transparenta, la care participa atat femei cat
si barbati, cu varste diferite, fiind respectat principiul egalitatii si tratamentului egal dintre
barbati si femei, persoane pensionate.
Selectarea „grupului tinta” abordeaza egalitatea de sanse si elimina orice alt criteriu care
are ca scop sau efect restrangerea, inlaturarea sau nerecunoasterea exercitarii drepturilor
omului si a libertatilor fundamentale, fiind analizate punctele critice si obstacolele care
impiedica realizarea balantei de gen.
Informarea si publicitatea oferita ONG-urilor implicate in acest proces, au ca tema
principala, pe care se fundamenteaza strategia acestei interventii, egalitatea de sanse,
subliniind importanta tratamentului egal intre femei si barbati.

3
Activitatile destinate formarii profesionale specifice si instruirii prin workshop-uri urmaresc
promovarea temelor si obiectivelor orizontale, iar serviciile oferite prin proiect se fac pe baza
unor criterii clar definite ce vor ţine cont de egalitatea de sanse si de gen.
Tematica workshop-urilor cuprinde si seminarii de constientizare a necesitatii aplicarii
egalitatii de sanse si protectie a grupurilor vulnerabile, facand referire in mod deosebit la
femeile gravide, femeile ante/post nastere, persoane cu dizabilitati, “sensibile la risc” si cele
cu varsta inaintata.
Managerii de la toate nivelurile vor fi instruiti sa identifice ocupatiile specifice femeilor si sa
le promoveze atat la nivel de executie, cat si de conducere, realizand astfel balanta de gen in
cadrul organizatiei.
Grupul tinta este format din 105 persoane din care 63 femei, 4 persoane cu dizabilitati si 7 in
varsta pentru: formare profesionala specifica 45 persoane din care cel putin 27 femei (60%) ,
iar pentru instruirea prin workshop-uri 60 persoane, din care 36 femei (60%).

 Dezvoltare durabilă X

Promovarea principiilor dezvoltarii durabile este prezenta in activitatile proiectului, atat in


tematica cursurilor de formare profesionala specifica, cat si in workshop-urile ce se vor
desfasura. Astfel, unul din workshop-uri trateaza aceasta tema pe larg -„Impactul
reglementarilor UE din domeniul dezvoltarii durabile asupra angajatilor si managerilor,
acum ori niciodata”, fiind destinate 24 de ore pentru prezentarea si dezbaterea conceptului,
cerintelor etc. cu accent pe imbunatatirea continua a calitatii vietii, a protectiei mediului atat
pentru generatiile prezente, cat si pentru cele viitoare. Vor fi aplicate domeniile
fundamendale ale invatarii, urmarind indeplinirea obiectivului “a invata pentru a cunoaste,
pentru a actiona ...”, si a fi pregatiti pentru a face fata provocarilor prezente si viitoare, fara
a pune in pericol dezvoltarea generatiilor ce vor veni.

 Inovare şi TIC X

Promovarea activitatilor inovatoare si TIC este realizata prin facilitarea accesului


participantilor la societatea informationala utilizand noi instrumente: “Birou documentar de
informare si publicitate” dotat cu un notebook, imprimanta, videoproiector, flipchart etc.,
internet-ul si paginile web. Accesul la educatie si formare profesionala specifica, inclusiv TIC
si instruirea prin workshop-uri, precum si utilizarea echipamentelor multimedia moderne si a
unui corp didactic profesionist contribuie la imbunatatirea competitivitatii, adaptabilitatii si
flexibilitatii capitalului uman. Aceasta noua abordare inseamna noi oportunitati de asimilare
si punere in practica a cunostintelor, noi instrumente in educatie si formare, acces mai usor
la informatie si pe piata muncii.

 Îmbătrânire activă X

Proiectul promoveaza imbatranirea activa atat prin structura echipei de implementare, cat si
a grupului tinta, astfel din 45 cursanti 7 sunt persoane in varsta, obtinandu-se astfel o
atitudine pozitiva fata de imbatranirea activa, intrucat cresterea capacitatii de ocupare a
persoanelor varstnice are un impact pozitiv asupra tuturor, deoarece imbina experienta
persoanei invarsta cu profesionalismul celui tanar, contribuind la dezvoltarea relatiilor dintre
generatii si realizand beneficii atat pentru angajatori, cat si pentru angajati. Promovarea
4
imbatranirii active si asigurarea de oportunitati pentru forta de munca varstnica constituie o
prioritate pentru solicitant si partener prin activitatea de informare si publicitate, diseminare
a informatiei prin ghidul informativ si mijloacele avute la dispozitie prin “Biroul documentar
de informare si publicitate”, contribuind la sustinerea si promovarea nu numai a imbatranirii
active, dar si a inovarii prin schimbul de experienta in ceea ce priveste identificarea si
implementarea bunelor practici rezultate din proiect, consolidarea parteneriatelor pentru
dezvoltarea retelelor, consolidarea capacitatii organizationale.

 Abordare transnaţională şi interregională

Nu este cazul

Indicatori atinşi:
Valoare Valoare realizată Valoare
prognozată1 până la ultimul realizată în
RTF aprobat2 de perioada de
Indicatori la 01/07/2009 raportare3
pana la
31/01/2010

Indicatori de realizare
imediată (output)4
71. Numarul cursantilor in 30 18 18
managementul si
organizarea muncii.
72. Din care femei 18 14 14
73. Numarul cursantilor 15 0 0
pentru actualizarea si
imbunatatirea
competentelor
74. din care medici 0 0 0
75. din care asistente 0 0 0
76. Numarul campaniilor 0 0 0
de constientizare si
informare co-finantate
privind combaterea
discriminarii la locul de
munca
77. Numarul cursurilor de 3 1 1
formare profesionala
1
Valoarea prognozată – reprezintă valoarea indicatorilor prevăzută în contract sau dacă este cazul conform
ultimelor modificări (Acte Adiţionale)
2
Valoarea realizată până la ultimul RTF aprobat - se va insera valoarea indicatorilor realizată de la începutul
perioadei de de implementare a proiectului şi inclusiv până la ultimul Raport Tehnico-Financiar aprobat. De
asemenea se va menţiona perioada (de la …/…./…./ până la …/…/…).
3
Se va insera valoarea indicatorilor realizată în perioada de raportare
4
Se vor insera indicatorii de realizare imediată (output) conform contractului

5
cofinantate
78. din care TIC 1 0 0
79. dintre care in 0 0 0
probleme legate de mediu
80. dintre care in 0 0 0
probleme legate de
sanatate si securitate
Indicatori de rezultat5
81. Ponderea cursantilor 100 56,7 56,7
certificati in
managementul si
organizarea muncii
82. Ponderea cursantilor 100 0 0
certificati pentru
actualizarea si
imbunatatirea
competentelor
Indicatori adiţionali6
Indicatori de realizare
imediată (output)
adiţionali
1. Numarul participantilor 105 38 38
la cursuri de formare
profesionala si workshop-
uri.
2. Numarul participantilor 60 20 20
la workshop-uri.
3. Numarul femeilor 36 15 15
participante la workshop-
uri
4. Numarul O.N.G –urilor 20 21 11
informate
Indicatori de rezultat
adiţionali
Ponderea participantilor 100 36,2 36,2
la cursuri de formare
profesionala si workshop-
uri.
Ponderea participantilor 100 33,3 33,3
la workshop-uri
Ponderea femeilor 100 41,7 41,7
participante la workshop-
uri.
Ponderea O.N.G.-urilor 100 105 55
5
Se vor insera indicatorii de rezultat conform contractului
6
Se vor insera indicatorii adiţionali conform contractului

6
informate.
Grup ţintă în perioada raportată:
Grup ţintă7 Valoare prognozată8 Valoare realizată Valoare realizată în
până la ultimul perioada de
RTF aprobat9 raportare 10
Perioada: de la
01/07/2009 pana la
31/01/2010
Femei Bărbaţi Femei Bărbaţi Femei Bărbaţi
Angajati 51 34 60 16 21 6
Intreprinzatori 0 0 0 0 0 0
Manageri 12 8 11 7 6 5
Persoane fizice 0 0 0 0 0 0
autorizate
Personal din 0 0 0 0 0 0
sectorul
sanatatii.
Specialisti in 0 0 0 0 0 0
domeniul
medicinii muncii

Notă: fiecare raport va avea anexat formularul de înregistrare a grupului ţintă (Anexa
10 a Ghidului Solicitantului) pentru fiecare persoană nou introdusă în proiect.

2. PROGRESUL PROIECTULUI

2.1. Alte aspecte contractuale


[acte adiţionale]

Notificarea nr. 2 cu numar de inregistrare 003 / 18.01.2010 privind:

a. Modificarea solicitată
1.Modificarea planului de implementare al activitatilor pentru urmatoarele activitati din
graficul de implementare:
- activitatea 4 – Achizitii, subactivitatea 4.2 - Desfasurarea achizitiilor – se va prelungi de la 4
luni (conform graficului activitatilor modificat prin actul aditional nr.1) pana la finalizarea
perioadei de implementare a proiectului.

7
Grup ţintă – se va insera grupul ţintă conform contractului
8
Valoarea prognozată – se va insera valoarea grupului ţintă prevăzută în contract sau dacă este cazul în
conformitate cu ultimele modificări (Acte Adiţionale)
9
Se va insera valoarea grupului ţintă realizată de la începutul perioadei de implementare a proiectului şi inclusiv
până la ultimul Raport tehnico-financiar aprobat. De asemenea se va menţiona perioada (de la …/…./…./ până la
…/…/…).
10
Valoare realizată în perioada de raportare – se va insera valoarea grupului ţintă realizată în perioada de
raportare

7
- activitatea 11 – Auditul, prevazuta conform graficului activitatilor modificat prin actul
aditional nr.1 in ultima luna de implemntare, va fi efectuata in lunile 5, 8, 11, 13 ale
proiectului.
- activitatea 12 - Managementul proiectului si monitorizarea activitatilor, subactivitatea 12.3 -
12.3 Raportarea rezultatelor va fi facuta in lunile 5,8,11 si 13 ale proiectului.
2. Modificarea Anexei 15- Lista achizitiilor publice – privind datele estimate pentru
inceperea si, respectiv finalizarea procedurii de achizitie, in conformitate cu perioada stabilita
prin prezenta solicitare de modificare contractuala.
b. Motivaţie
1.a) In conformitate cu Manualul Operational al Beneficiarilor – revizuit, Cap. IV Achizitii
publice in cadrul proiectului, Subcapitolul 4.1 Respectarea regulilor privind achizitiile
publice, “Desfăşurarea procedurii de achiziţie precum şi derularea efectivă a contractului de
achiziţie publică, inclusiv plata bunurilor/serviciilor/lucrărilor achiziţionate trebuie să se
încadreze în interiorul intervalului de timp prevăzut în graficul activităţilor proiectului
(cuprins în cererea de finanţare – anexă a contractului de finanţare) şi după data menţionată
în contractul de finantare ca data de incepere a demararii proiectului.
Beneficiarul/partenerul are obligaţia să ia măsurile şi să întreprindă toate demersurile
necesare pentru efectuarea achiziţiilor în interiorul perioadei de implementare a proiectului
stabilită în contractul de finanţare.”.

Datorita faptului ca in graficul de implementare al activitatilor au fost prevazute 4 luni


pentru implementarea Activitatii 4. Achizitii echipamente, bunuri - Subactivitatea 4.2.
Desfasurarea achizitiilor, iar unele contracte de achizitie publica pe care dorim sa le
incheiem in cadrul acestui proiect sunt cu executare succesiva in timp (lunar sau trimestrial)
va solicitam modificarea planului de implementare al activitatilor, astfel incat sa putem
asigura o implementare eficienta a tuturor activitatilor descrise in proiect.
b) Activitatea de audit va fi facuta pe toata perioada de implementare a proiectului,
trimestrial, si nu doar la finalul proiectului, asa cum a fost initial gandita.
c) Raportarea rezultatelor proiectului va fi efectuata trimestrial, asa cum am descris in
Cererea de finantare, sectiunea ,,activitatile proiectului”. Aceasta va fi efectuata in
lunile 5, 8, 11, 13 ale proiectului.
2. In concordanta cu planul de implementare al activitatilor modificat conform prezentei
notificari, prin prelungirea Activitatii 4. Achizitii, Subactivitatea 4.2 - Desfasurarea
achizitiilor, implicit, am actualizat si Anexa 15- Lista achizitiilor publice – privind datele
estimate pentru finalizarea procedurii de achizitie, deoarece “Desfăşurarea procedurii de
achiziţie precum şi derularea efectivă a contractului de achiziţie publică, inclusiv plata
bunurilor/serviciilor/lucrărilor achiziţionate trebuie să se încadreze în interiorul intervalului
de timp prevăzut în graficul activităţilor proiectului.

Notificarea nr. 3 cu numar de inregistrare 011 / 29.01.2010 privind:

a. Modificarea solicitată
1.Inlocuirea Responsabilului instruire – SC Centrul de Consultanta si Studii Europene SRL
Galati, functie detinuta de dna Bumbaru Aurora Gabriela cu dl Otelea Mihaita.
2.Inlocuirea Asistentului logistica – SC Centrul de Consultanta si Studii Europene SRL
Galati, functie detinuta de dl Otelea Mihaita cu dna Chirita Mihaela.

8
b. Motivaţie
1.Dna Bumbaru Aurora Gabriela doreste retragerea din functia de Responsabil instruire din
motive personale. Inlocuirea dnei Bumbaru Aurora Gabriela cu dl Otelea Mihaita este
motivata de cei 21 ani experienta profesionala generala si 7 ani experienta specifica pe
accesarea si implementarea de proiecte din fonduri europene ai acestuia.
2.Pe locul vacant de Asistent logistica eliberat de dn Otelea Mihaita va fi incadrata dna
Chirita Mihaela, motivat de cei 9 ani experienta profesionala generala si 5 ani experienta
specifica pe accesarea si implementarea de proiecte din fonduri europene ai acestuia.

2.2. Calendar de raportare


[Informaţii cu privire la rapoartele produse de la începutul proiectului şi până la sfârsitul
perioadei de raportare – datele transmiterii, comentarii – după caz – numărul de versiuni]

De la inceputul proiectului si pana la sfarsitul perioadei de raportare, adica in perioada


01.07.2009 – 31.01.2010, a fost depus Raportul Tehnico-Financiar nr. 1 cu nr. de inregistrare
005 din 18.01.2010 cu 1 versiune.

3. PROGRESUL PROIECTULUI ÎN PERIOADA RAPORTATĂ

3.1. Activităţi implementate pe parcursul perioadei de raportare


Prezentare detaliată a activităţilor implementate pe parcursul perioadei de raportare.
Activităţile prezentate în cadrul acestui capitol trebuie să fie corelate cu cele prezentate în
cererea de finanţare. Beneficiarul va menţiona codul activităţii subactivităţii şi acţiunile
întreprinse.

4. Achizitii, 01.11.2009-31.01.2010.
4.2. Desfasurarea achizitiilor, 01.11.2009-31.01.2010.
A) Produse: materiale consumabile – papetarie.
B) Servicii: publicitate-media, intretinere actualizare si dezvoltare aplicatii informatice si
pagini web, audit financiar, expertiza contabila. Achizitiile s-au desfasurat in conformitate cu
lista de achizitii publice 0019 / 14.08.2009.
Urmatoarele achizitii sunt cu desfasurare succesiva pe toata perioada de implementare a
proiectului, inclusiv 01.11.2009 – 31.01.2010: materiale consumabile – papetarie,
publicitate-media, intretinere actualizare si dezvoltare aplicatii informatice si pagini web,
audit financiar, expertiza contabila.
Activitatea a fost realizata de manager-ul proiect si consilierul juridic.

5.Informare si publicitate, 01.11.2009-31.01.2010.


5.2 Informarea, 01.01.2010-31.01.2010, s-a facut printr-un “Birou documentar de informare
si publicitate”, ce s-a constituit la sediul solicitantului, dotat cu un notebook, imprimanta,
videoproiector, flipchart si deservit de un consilier de informare si publicitate si precum si de
un responsabil instruire. Activitatea s-a desfasurat atat la sediul solicitantului, cat si “pe
teren” pentru a informa angajatii ONG-urilor despre proiect si beneficiile acestuia si a
culege informatii, pe baza chestionarelor si a fiselor de inscriere, ce au fost completate de

9
participanti, in vederea intocmirii analizei partiale privind necesitatile concrete de instruire .
Datele privind informarea si publicitatea sunt conforme cu planificarea anexata la prezentul raport.
5.3 Publicitate, 01.11.2009-31.01.2010. S-a efectuat prin publicarea de anunturi, articole in
mass-media scrisa, interviuri radio si TV si materiale publicitare: pliante, buletine
informative, fluturasi, banner (S) si site-uri web (S+P).
Resursa umana destinata implementarii activitatii este formata din consilierul de informare si
publicitate precum si responsabilul instruire.

6. Formarea „ grupului tinta”, 01.01.2010-31.01.2010.


6.1 Selectarea “grupului tinta”, 01.01.2010-31.01.2010. S-a facut prin culegerea
informatiilor din analiza necesitatilor de instruire intocmita pe baza chestionarelor pentru
participanti si ONG-uri si a fiselor de inscriere completate de participantii la informare.
6.2 Intocmirea bazelor de date si a centralizatorului, 01.01.2010-31.01.2010, a fost facuta in
vederea constituirii grupelor pentru formarea profesionala specifica, respectiv grupa 2
privind managementul si organizarea muncii pentru cursul de manager proiect si grupa
pentru workshop-ul 2 privind “Protectia grupurilor vulnerabile, o sansa pentru toti”.
Aceasta activitate a fost realizata de consilierul de informare si publicitate, responsabilul
instruire si operatorul PC.

7. Organizarea si desfasurarea cursurilor de formare profesionala, 01.11.2009-31.01.2010.


7.2 Desfasurarea cursurilor, 01.11.2009-31.12.2009.
A fost desfasurat 1 curs continand 1 tematica autorizata (P1) pentru: a)management si
organizarea muncii - “Manager proiect”, 60h (lector P1), 1 grupa x 18 participanti;
Activitatea a fost desfasurata de coordonatorul monitorizare si implementare proiect partener
si responsabilul instruire.

8. Organizarea si desfasurarea workshop-urilor, 01.12.2009-31.12.2009.


8.2 Desfasurarea workshop-urilor: 01.12.2009-31.12.2009
A fost desfasurat 1 workshop continand 1 tematica (lector S): a) respectarea reglementarilor
UE din domeniul dezvoltarii durabile, 24 h - „Impactul reglementarilor UE din domeniul
dezvoltarii durabile asupra angajatilor si managerilor. Acum ori niciodata”;
Activitatea a fost desfasurata de manager-ul proiect si consilierul de informare si publicitate.

9. Evaluarea si acordarea diplomelor: 01.12.2009-31.12.2009.


Finalizarea cursului de manager proiect seria I s-a facut prin sustinerea examenului final
asistat de o comisie mixta formata si din reprezentanti CNFPA, acordarea certificatelor de
absolvire acreditate de MMFES si MECT , iar pentru workshop-ul nr. 1 privind „Impactul
reglementarilor UE din domeniul dezvoltarii durabile asupra angajatilor si managerilor.
Acum ori niciodata” s-au eliberat certificate de participare. Activitatea a fost desfasurata
de: manager proiect, coordonator de monitorizare si implementare proiect partener.

12. Managementul proiectului si monitorizarea activitatilor, 01.11.2009-31.01.2010.


12.1 Managementul proiectului, 01.11.2009-31.01.2010, s-a facut pe toata perioada de
raportare a activitatilor prevazute in proiect prin: sedinte de lucru bilunare unde au fost
stabilite activitatile ce urmeaza a se desfasura, termenele de executie si masuri de eliminare
a disfunctiilor aparute. Instrumentele utilizate in managementul proiectului sunt: rapoartele
lunare ale membrilor echipei de management si fisele de pontaj ale membrilor echipei de

10
implementare, procesele verbale ale sedintelor de lucru (bilunar), notificari, planificarea
privind organizarea si desfasurarea achizitiilor, precum si a informarii si publicitatii
proiectului.
12.2 Monitorizarea activitatilor si a cheltuielilor, 01.11.2009-31.01.2010, s-a facut pe etape
prin culegerea informatiilor si compararea rezultatelor obtinute cu cele planificate,
evidentierea abaterilor si aplicarea corectiilor, respectiv raportul trimestrial prezentat de
responsabilul monitorizare/implementare proiect. Au fost verificate permanent cheltuielile
destinate implementarii proiectului cu accent pe utilizarea eficienta a resurselor materiale,
financiare si a timpului de lucru al personalului.
12.3 Raportarea rezultatelor, pentru perioada cuprinsa intre 01.11.2009-31.01.2010, este
facuta prin raportul tehnico-financiar, evidenta cheltuielilor, graficul estimativ privind
depunerea cererilor de rambursare, previziuni actualizate, formulare de identificare
(inregistrare) a grupului tinta.
12.4 Arhivarea documentelor, 01.11.2009-31.01.2010, este facuta permanent de catre
responsabilul monitorizare si implementare proiect si coordonatorul monitorizare si
implementare proiect partener, in loc special amenajat si asigurat prin fiset metalic, sistem de
alarma si stingator.
Activitatile au fost organizate si desfasurate de catre managerul de proiect, coordonatorul
monitorizare-implementare proiect partener si echipa de management.

3.2 Abateri de la planificarea iniţială şi motive


Dacă există modificări în cadrul Planului de Implementare al activităţilor, acestea trebuie
prezentate şi justificate (în conformitate cu art.9A(12) din contractul de finanţare,
Beneficiarul are obligaţia de a încheia un act adiţional în cazul modificării planului de
implementare a activităţilor). Dacă există activităţi planificate şi nerealizate, Beneficiarul
trebuie să le menţioneze, împreună cu motivele întârzierilor şi perioada pentru care au fost
reprogramate. Mai mult decât atât, dacă există activităţi planificate iniţial şi derulate în
avans, Beneficiarul trebuie să le menţioneze şi să prezinte cauzele/motivele pentru această re-
planificare.

Nu este cazul.

3.3 Rezultate / realizări atinse pe perioada de raportare


Se vor menţiona rezultatele / realizările atinse pe perioada de raportare. Chiar dacă
rezultatele finale nu sunt atinse pe parcursul perioadei de implementare, Beneficiarul va
prezenta stadiul rezultatelor în conformitate cu activităţile implementate. Această secţiune
trebuie corelată cu secţiunea 3.1.

4. Achizitii, stadiul implementarii: realizat 100% / perioada raportare


4.2. Desfasurarea achizitiilor. A) Produse: materiale consumabile – papetarie (conform
facturilor lunare),; combustibil (conform BCF-uri comsumate anexate la evidenta
cheltuielilor); B) Servicii: publicitate-media = conform activitatii 5. Informare si publicitate;
audit financiar = 1 serviciu / perioada de raportare, expertiza contabila = 3 servicii /
perioada de raportare; Intretinere, actualizare si dezvoltare aplicatii informatice 1 serviciu /
perioada de raportare; Actualizare pagina web solicitant si partener : 2 pagini web
actualizate / perioada de raportare.

11
5.Informare si publicitate, stadiul implementarii: realizat 100% / perioada raportare
5.2 Informare. 1 birou documentar de informare si publicitate, 11 O.N.G-uri; 106 persoane
informate; 2 site-uri web (S+P), 1 anunt presa scrisa, 1 analiza partiala a necesarului de
instruire.
5.3 Publicitate: prin: 2 site-uri web S+P; aparitii mass-media: 2 articole presa scrisa, 2
interviuri radio, 2 interviuri TV; materiale publicitare: 150 pliante, 150 fluturasi, 106
buletine informative, 106 persoane informate din care au completat 64 chestionare, 64 fise
de inscriere/inregistrare;

6.Formarea „grupului ţintă”, stadiul implementarii: realizat 100% / perioada raportare


6.1.Selectarea “grupului tinta”: din 106 persoane informate, 64 persoane
inscrise/inregistrate din care 11 persoane selectate pentru curs manager proiect seria 2 (7
femei, 4 barbati, 1 persoana cu dizabilitati, 3 persoane in varsta) si 15 persoane pentru
workshop-ul nr. 2 privind “Protectia grupurilor vulnerabile, o sansa pentru toti” (5 femei, 6
barbati, 3 persoane in varsta, 1 persoana cu dizabilitati), 10 persoane selectate pentru seria
3 curs manager proiect care urmeaza a fi propus, 2 persoane selectate pentru cursul de
„Operator introducere, prelucrare si validare date” si 26 persoane neselectate care au
raspuns informarii prin completarea formularului de inregistrare. Completarea grupelor de
formare profesionala si instruire s-a facut cu persoane selectate in etapa 1 de informare si
selectare a grupului tinta.
6.2.Intocmirea bazelor de date: 1 baza de date curs manager proiect – grupa 2 (S+P); 1
baza de date workshop 2 (S); 1 baza de date persoane selectate pentru seria 3 manager
propus, 1 baza de date persoane selectate pentru cursul de operator introducere, prelucrare
si validare date, 1 baza de date persoane neselectate, 1 centralizator baze de date (registru
grup tinta).

7. Organizarea si desfasurarea cursurilor de formare profesionala, stadiul implementarii:


realizat 100% / perioada raportare
7.2 Desfasurarea cursurilor: 1 curs continand 1 tematica autorizata (P) pentru a)
management si organizarea muncii – “Manager proiect”, 100 h (lector partener), 1 grupa x
18 participanti;

8. Organizarea si desfasurarea workshop-rilor, stadiul implementarii: realizat 100% /


perioada raportare
8.2 Desfasurarea workshop-urilor: 1 workshop continand 1 tematica (lector S): a)
respectarea reglementarilor UE din domeniul dezvoltarii durabile, 24 h - „Impactul
reglementarilor UE din domeniul dezvoltarii durabile asupra angajatilor si managerilor.
Acum ori niciodata”; 1 grupa x 20 participanti.

9. Evaluarea si acordarea diplomelor, stadiul implementarii: realizat 100% / perioada


raportare
Finalizarea cursului de manager proiect seria I s-a facut prin sustinerea examenului final si
acordarea a 17 certificate de absolvire acreditate de MMFES si MECT (au absolvit 18
cursanti si au primit certificate 17), , iar pentru workshop-ul nr. 1 privind „Impactul
reglementarilor UE din domeniul dezvoltarii durabile asupra angajatilor si managerilor.
Acum ori niciodata” s-au eliberat un numar de 20 certificate de participare.

12
12. Managementul proiectului si monitorizarea activitatilor, stadiul implementarii: realizat
100% / perioada raportare
12.1 Managementul proiectului: 2 notificari , 7 sedinte de lucru; 12 functii x 3 luni = 36 fise
de pontaj, 2 caiete prezenta (S+P).
12.2 Monitorizarea activitatilor si a cheltuielilor: 1 raport de monitorizare trimestriala a
activitatilor / reponsabil monitorizare si implementare proiect, 8 functii x 3 luni = 24
declaratii echipa management.
12.3 Raportarea rezultatelor: 1 raport tehnico-financiar (Anexa 11), 1 formular evidenta
cheltuielilor (Anexa 16), 1 formular previziuni actualizate (Anexa 14) regasite la raportul
financiar.
12.4 Arhivarea documentelor, 1 incapere dotata cu 1 fiset metalic, 1 instinctor, 1 sistem
alarma.

3.4 Abateri / întârzieri în atingerea rezultatelor / realizărilor aşteptate


Dacă există abateri / întârzieri în atingerea rezultatelor, acestea trebuie menţionate şi
justificate.

Nu este cazul.

3.5 Sinteza implementării următoarelor activităţi (după caz):


 Acţiuni care au ca scop creşterea participării imigranţilor pe piaţa muncii şi
consolidarea integrării lor sociale;
Nu este cazul.
 Acţiuni care au ca scop intensificarea integrării pe piaţa muncii şi, prin urmare,
îmbunătăţirea incluziunii sociale a minorităţilor;
Nu este cazul.
 Acţiuni care au ca scop consolidarea integrării pe piaţa muncii şi incluziunea socială a
altor grupuri vulnerabile, inclusiv a persoanelor cu dizabilităţi;
Principiul egalitatii de sanse, protectia grupurilor vulnerabile, inclusiv a persoanelor cu
dizabilitati a fost integrat in activitatile de informare si selectare a grupului tinta, destinate
formarii profesionale specifice si instruirii prin workshop-uri care au ca scop constientizarea
abordarii si aplicarii egalitatii de sanse, consolidarea integrarii pe piata muncii si incluziunea
sociala a acestora, raspunzand astfel temelor si obiectivelor orizontale ale proiectului. Grupul
tinta selectat in perioada raportata este format din 64 persoane inscrise/inregistrate din care 11
persoane selectate pentru curs manager proiect seria 2 (7 femei, 4 barbati, 1 persoana cu
dizabilitati, 3 persoane in varsta) si 15 persoane pentru workshop-ul nr. 2 privind “Protectia
grupurilor vulnerabile, o sansa pentru toti” (5 femei, 6 barbati, 3 persoane in varsta, 1
persoana cu dizabilitati), 10 persoane selectate pentru seria 3 curs manager proiect care
urmeaza a fi propus, 2 persoane selectate pentru cursul de „Operator introducere, prelucrare si
validare date”.

 Acţiuni inovatoare, inclusiv descrierea temelor şi a rezultatelor acestor acţiuni,


diseminarea şi abordarea integratoare a acestora;

13
Numarul mic de cursanti/grupa, participanti/grupa s-a stabilit in ideea facilitarii procesului
de instruire si cresterii responsabilitatii fiecarui cursant/participant. Pe lânga metodele
clasice de formare se vor folosi tehnici de predare interactiva, benchmarking cu studiu de
caz si mijloace moderne de instruire, videoproiectii, calculatoare, flipchart, ecran
proiector, etc.
Abordarea de activitati transversale (organizarea workshop-urilor) creste valoarea reala a
proiectului si calitatea celor 20 participanti la workshop-ul nr. 1 (15 femei, 6 persoane in
varsta); crearea unui „birou documentar de informare si publicitate”, dotat cu un un
notebook, imprimanta, videoproiector, flipchart etc., care isi desfasoara activitatea atat la
sediul solicitantului, cat si “pe teren” pentru a informa angajatii ONG-urilor despre proiect
si beneficiile acestuia; elaborarea unui buletin informativ destinat angajatilor si
angajatorilor din ONG-uri pentru promovarea proiectului si beneficiile acestuia adresat
grupului tinta si altor persoane interesate.

 Acţiuni transnaţionale şi/sau interregionale.

Nu este cazul

3.6 Informare şi publicitate


Descrieţi activităţile şi măsurile de informare şi publicitate desfăşurate în cadrul proiectului
în perioada de raportare.
Activitatile de informare si publicitate desfasurate in cadrul proiectului in perioada de
raportare cuprinsa intre 01.11.2009 – 31.01.2010 au fost:

1.Informare si publicitate
-Informarea, s-a facut printr-un “Birou documentar de informare si publicitate”, ce s-a
constituit la sediul solicitantului, dotat cu un notebook, imprimanta, videoproiector, flipchart
si deservit de un consilier de informare si publicitate, precum si de un responsabil instruire.
Activitatea s-a desfasurat atat la sediul solicitantului, cat si “pe teren” in judetele Galati,
Braila si Tulcea, in urma unui anunt publicitare, pentru a informa angajatii ONG-urilor
despre proiect si beneficiile acestuia si a culege informatii, pe baza chestionarelor si a fiselor
de inscriere, ce au fost completate de reprezentantii legali ai ONG-urilor si de catre angajatii
acestora, in vederea intocmirii analizei partiale privind necesitatile concrete de instruire .
Prin acesta subactivitate a luat fiinta un “Birou documentar de informare si publicitate” prin care au
fost informate 11 ONG-uri respectiv 106 persoane.
Tot in cadrul acestei activitati au fost actualizate doua site-uri web (S+P) cu informatii relevante
despre proiect, finantatori, grupul tinta, oferta de cursuri si workshop-uri si calendarul de desfasurare
a acestora.
-Publicitatea. S-a efectuat prin publicarea de anunturi si articole in mass-media scrisa,
interviuri radio si TV si prin distribuirea gratuita de materiale publicitare: pliante, buletine
informative, fluturasi, vizibilitatea banner-ului si informatiile cuprinse in cele doua site-uri web
ale proiectului (S+P).
Resursa umana destinata implementarii activitatii este formata din consilierul de informare si
publicitate precum si responsabilul instruire.
Datele privind informarea si publicitatea sunt conforme cu planificarea informarii si
publicitatii.

14
3.7. Respectarea regulilor cu privire la egalitatea de şanse
Prezentaţi modalitatea de respectare a principiilor/regulilor cu privire la egalitatea de şanse
Proiectul adopta integrarea principiilor egalitatii de sanse si de gen in toate activitatile fie
ele financiare, fie administrative si procedurile organizationale, contribuind la o
transformare organizationala reala.. Principiul privind egalitatea de şanse este integrat în
implementarea proiectului, în identificarea grupului tinta, realizarea activităţilor şi în
managementul proiectului.
Contributia pentru elaborarea documentatiei necesare desfasurarii activitatilor proiectului a
fost comuna, participatia fiind repartizata in mod egal atat solicitantului, cat si partenerului
punandu-se accentul pe o cooperare deschisa si transparenta, la care participa atat femei cat
si barbati, cu varste diferite, fiind respectat principiul egalitatii si tratamentului egal dintre
barbati si femei, persoane pensionate.
Selectarea „grupului tinta” a abordat egalitatea de sanse si a eliminat orice alt criteriu care
are ca scop sau efect restrangerea, inlaturarea sau nerecunoasterea exercitarii drepturilor
omului si a libertatilor fundamentale, fiind analizate punctele critice si obstacolele care
impiedica realizarea balantei de gen.
Informarea si publicitatea oferita ONG-urilor implicate in acest proces, au avut ca tema
principala, pe care se fundamenteaza strategia acestei interventii, egalitatea de sanse,
subliniind importanta tratamentului egal intre femei si barbati.
Activitatile destinate formarii profesionale specifice si instruirii prin workshop-uri au
urmarit promovarea temelor si obiectivelor orizontale, iar serviciile oferite prin proiect s-au
facut pe baza unor criterii clar definite ce ţin cont de egalitatea de sanse si de gen.
Managerii de la toate nivelurile, in cadrul cursului de manager proiect nr. 1 au fost instruiti
sa identifice ocupatiile specifice femeilor si sa le promoveze atat la nivel de executie, cat si de
conducere, realizand astfel balanta de gen in cadrul organizatiei.
Grupul tinta pentru perioada de raportare este format din 64 persoane inscrise/inregistrate
din care 11 persoane selectate pentru curs manager proiect seria 2 (7 femei, 4 barbati, 1
persoana cu dizabilitati, 3 persoane in varsta) si 15 persoane pentru workshop-ul nr. 2
privind “Protectia grupurilor vulnerabile, o sansa pentru toti” (5 femei, 6 barbati, 3
persoane in varsta, 1 persoana cu dizabilitati), 10 persoane selectate pentru seria 3 curs
manager proiect care urmeaza a fi propus, 2 persoane selectate pentru cursul de „Operator
introducere, prelucrare si validare date”.
Proiectul este in concordanta cu acquis-ul comunitar in ceea ce priveste egalitatea de sanse
(Tratatul de la Maastricht, Articolul 2; Articolul 2 si 13 al Tratatului CE, Directiva
Consiliului Europei nr. 76/207/EEC din 9 Februarie 1976, cu modificarile si completarile
aduse prin Directiva Parlamentului European si a Consiliului Europei nr. 2002/73/CE din 23
Septembrie 2002 , prin asigurarea că „toţi cetăţenii au dreptul la muncă, precum şi cu
afirmarea femeilor în condiţii sociale egale cu bărbaţii, beneficierea de un volum egal de
muncă, de salarii egale, precum şi de măsuri de protecţie sociala speciale”.

3.8. Respectarea regulilor cu privire la mediu


Prezentaţi modalitatea de respectare a regulilor cu privire la mediu – dacă este cazul
Tema privind protectia mediului este prezenta in proiect atat in tematica cursului de formare
profesionala specifica – manager proiect, cat si in workshop-ul care s-a desfasurat -
„Impactul reglementarilor UE din domeniul dezvoltarii durabile asupra angajatilor si
managerilor, acum ori niciodata”, fiind destinate 24 de ore pentru prezentarea si dezbaterea

15
conceptului, cerintelor etc. cu accent pe imbunatatirea continua a calitatii vietii, a protectiei
mediului atat pentru generatiile prezente, cat si pentru cele viitoare. Au fost aplicate
domeniile fundamendale ale invatarii, urmarind indeplinirea obiectivului “a invata pentru a
cunoaste, pentru a actiona ...”, si a fi pregatiti pentru a face fata provocarilor prezente si
viitoare, fara a pune in pericol dezvoltarea generatiilor ce vor veni. Deasemenea in cadrul
Biroului documentar de informare si publicitate, a salii de curs si in cele doua birouri de
lucru iluminarea cu becuri pe baza de filament a fost inlocuita cu iluminare economica si
ergonomica pe baza de halogen si leduri, iar deseurile de hartie sunt distruse cu ajutorul
unui distrugator de hartie si distribuite la centrele specializate de revalorificare. In plus
consumul de energie utilizat pentru functionarea calculatoarelor a fost diminuat prin
achizitionarea de laptopuri cu consum redus de energie, iar incalzirea si ventilarea
incaperilor destinate proiectului se face cu ajutorul aerelor conditionate cu clasa energetica
A si agent de racire ecologic R410A. Utilizarea acestor echipamente atrage dupa sine
reducerea semnificativa a emisiile de carbon.

3.9. Stadiul implementării recomandărilor formulate în cadrul altor vizite de verificare la


faţa locului
Prezentaţi stadiul implementării recomandărilor formultate în cadrul vizitei/vizitelor de
verificare la faţa locului efectuate de către structurile responsabile din cadrul
AMPOSDRU/OI responsabil. Se va menţiona stadiul îndeplinirii acestora în corelaţie cu
termenele stabilite şi documentele verificate care atestă realizarea acestora
Tipul vizitei de Data desfăşurării Recomandări Termen de Stadiul îndeplinirii
verificare la faţa vizitei de formulate în îndeplinire stabilit recomandărilor
locului verificare la faţa cadrul vizitelor de
locului verificare la faţa
locului
Nu este cazul. Nu este cazul. Nu este cazul. Nu este cazul. Nu este cazul.

4. PROGRESUL PROIECTULUI PENTRU PERIOADA URMĂTOARE DE


RAPORTARE

4.1 Activităţi planificate pentru următoarea perioadă de raportare


Descriere detaliată a activităţilor planificate pentru următoarea perioadă de raportare.
Activităţile prezentate în cadrul acestui capitol trebuie să fie corelate cu cele prezentate în
cererea de finanţare.

5.Informare si publicitate, 01.02.2010-31.05.2010.

16
5.2 Informarea, 01.03.2010-31.03.2010, care se va face prin “Biroul documentar de
informare si publicitate”, constituit la sediul solicitantului, dotat cu un notebook,
imprimanta, videoproiector, flipchart etc. Activitatea se va desfasura atat la sediul
solicitantului, cat si “pe teren” pentru a informa angajatii ONG-urilor despre proiect si
beneficiile acestuia si a culege informatii, pe baza unor chestionare si a unor fise de
inscriere, ce vor fi completate de participanti, in vederea completarii analizei privind
necesitatile concrete de instruire.
5.3 Publicitate, 01.02.2010 -31.05.2010 prin: site-uri web S+P1, banner(S), anunturi,
articole in mass-media,interviuri Rd si Tv si materiale publicitare. Raspunde consilier de
informare si publicitate, responsabil instruire.

6. Formarea „ grupului tinta”, 01.03.2010-31.03.2010.


6.1.Selectarea “grupului tinta”, 01.03.2010-31.03.2010. se va face prin culegerea
informatiilor din analiza necesitatilor de instruire pe baza chestionarele si fisele de inscriere
completate de participantii la informare.
6.2.Intocmirea bazelor de date si a centralizatorului, 01.03.2010-31.03.2010, in vederea
constituirii grupelor pentru formarea profesionala specifica si workshop-uri. Raspunde:
consilier de informare si publicitate,responsabil instruire.si operator calculator.

7.Organizarea si desfasurarea cursurilor de formare profesionala, 01.02.2010-31.05.2010


7.2.Desfasurarea cursurilor, 01.02.2010-31.05.2010:
• 2 cursuri continand 2 tematici autorizate (partener) pentru:
a) management si organizarea muncii - “Manager proiect”, 60h (lector partener), 1 grupa x
15 participanti
b)actualizarea şi îmbunătăţirea competenţelor - „Operator introducere, validare si
prelucrare date”, 100h (lectorP1), 1 grupa x 15 participanti. Raspunde: coordonator
monitorizare si implementare proiect partener, responsabil instruire.

8. Organizarea si desfasurarea workshop-urilor, 01.02.2010--28.02.2010 si 01.04.2010-


30.04.2010.
8.2 Desfasurarea workshop-urilor, 2 workshop-uri continand 2 tematici (lectori solicitant):
In perioada 01.02.2010--28.02.2010 se va desfasura workshop-ul privind b) protectia
sociala a grupurilor vulnerabile, 24h -„Protectia grupurilor vulnerabile o sansa pentru toti”;
In perioada 01.04.2010-30.04.2010 se va desfasura workshop-ul privind c) comunicarea si
dezvoltarea relatiilor interpersonale, 24h –“Comunicarea, cheia succesului in dezvoltarea
relatiilor interpersonale”. Raspunde: manager proiect, consilier de informare si publicitate.

9. Evaluarea si acordarea diplomelor, 01.03.2010-31.03.2010 si 01.05.2010-31.05.2010 -


finalizarea cursurilor se va face prin sustinerea examenului final si acordarea certificatelor
de absolvire acreditate de MMFES si MECT, iar pentru workshop-uri se elibereaza certificate
de participare.
Raspunde managerul proiect, coordonator de monitorizare si implementare proiect partener
si responsabil instruire.

11. Auditul, 01.02.2010-31.05.2010 – se va desfasura odata cu ocazia raportarii tehnico-


financiare a proiectului.

17
12. Managementul proiectului si monitorizarea activitatilor, 01.02.2010-31.05.2010.
12.1 Managementul proiectului, 01.02.2010-31.05.2010., se face pe toata perioada de
implementare a proiectului : bilunar prin sedinte de lucru, se stabilesc activitatile ce urmeaza
a se desfasura, termenele de executie si masuri de eliminare a disfunctiilor aparute.
12.2 Monitorizarea activitatilor si a cheltuielilor, 01.02.2010-31.05.2010., pe etape prin
culegerea informatiilor si compararea rezultatelor obtinute cu cele planificate, evidentierea
abaterilor si aplicarea corectiilor, daca este cazul. Verificarea permanenta a cheltuielilor, cu
accent pe etapele de implementare a principalelor activitati si a timpului de lucru al
personalului.
12.3 Raportarea rezultatelor, 01.02.2010-31.05.2010., –se face trimestrial de catre S.
12.4 Arhivarea documentelor, 01.02.2010-31.05.2010. –se va face permanent de catre
responsabilul monitorizare si implementare proiect si coordonatorul monitorizare si
implementare proiect partener.
Raspunde: manager de proiect, coordonator monitorizare,implementare proiect partener
si echipa de management.

4.2 Rezultate / realizări pentru următoarea perioadă de raportare

[Descriere detaliată a rezultatelor planificate a fi realizate pe parcursul următoarei perioade


de raportare]

5.Informare si publicitate
5.2 Informarea prin: 1 Birou documentar de informare si publicitate, 5 ONG-uri, 50
persoane informate, 2 site-uri web (S+P), 4 anunturi presa scrisa, 1 analiza partiala a
necesarului de instruire.
5.3 Publicitate prin: 2 site-uri web S+P, 2 articole presa scrisa, 3 interviuri Rd, 3 interviuri
Tv, materiale publicitare: 150 fluturasi, 150 pliante, 50 buletine informative, 50 persoane
informate, 50 chestionare, 50 fise inscriere.

6. Formarea „ grupului tinta”.


6.1.Selectarea “grupului tinta”, din 50 persoane informate, 35 persoane inscrise din care 15
persoane selectate pentru curs operator introducere, prelucrare si validare date si 20
persoane pentru workshop-ul 3 - comunicarea si dezvoltarea relatiilor interpersonale, 24h
–“Comunicarea, cheia succesului in dezvoltarea relatiilor interpersonale”.
6.2.Intocmirea bazelor de date si a centralizatorului, 1 baza de date curs operator
introducere, prelucrare si validare date (S+P); 1 baza de date workshop 3 (S); 1
centralizator/registru grup tinta baza de date curs operator introducere, prelucrare si
validare date si workshop 3.

7.Organizarea si desfasurarea cursurilor de formare profesionala


7.2.Desfasurarea cursurilor,
01.02.2010-31.03.2010: • 1 curs continand 1 tematica autorizata (partener) pentru:
a) management si organizarea muncii - “Manager proiect”, 60h (lector partener), 1 grupa x
15 participanti;
01.04.2010-31.05.2010: • 1 curs continand 1 tematica autorizata (partener) pentru:

18
b)pentru actualizarea şi îmbunătăţirea competenţelor: “Operare. Validare si introducere
date”, 100h (lector partener), 1grupa x 15 participanti.

8. Organizarea si desfasurarea workshop-urilor,


01.02.2010-28.02.2010, 1 workshop continand 1 tematica (lector solicitant): b) protectia
sociala a grupurilor vulnerabile, 24h -„Protectia grupurilor vulnerabile o sansa pentru
toti”;
01.04.2010-30.04.2010, 1 workshop continand 1 tematica (lector solicitant): c)
comunicarea si dezvoltarea relatiilor interpersonale, 24h –“Comunicarea, cheia succesului
in dezvoltarea relatiilor interpersonale”, 1 grupa x 20 participanti.

9. Evaluarea si acordarea diplomelor. In perioada 01.03.2010-31.03.2010 – 15 certificate de


absolvire (curs manager proiect 2), 20 certificate de participare workshop 2;
In perioada 01.05.2010-31.05.2010 - 15 certificate de absolvire (curs operator introducere,
prelucrare si validare date), 20 certificate de participare workshop 3.

11. Auditul – 1 audit in perioada de raportare

12. Managementul proiectului si monitorizarea activitatilor


12.1 Managementul proiectului, 8 sedinte de lucru (2/luna x 4 luni); 2 caiete prezenta
(S+P), 12 functii x 4 luni = 48 fise de pontaj.
12.2 Monitorizarea activitatilor si a cheltuielilor, 1 raport de monitorizare a
activitatilor/reponsabil monitorizare si implementare proiect (pentru 4 luni), 32
declaratii/echipa management,
12.3 Raportarea rezultatelor, 1 raport tehnico-financiar (Anexa 11), 1 formular evidenta
cheltuielilor (Anexa 16), 1 formular previziuni actualizate (Anexa 14).
12.4 Arhivarea documentelor – actualizare continua

5. OBSERVAŢII IMPORTANTE PENTRU SUCCESUL PROIECTULUI

TABELE

TABEL 1: GRAFICUL DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI

Anul 1
Semestrul 1 Semestrul 2
Activitatea 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Organizaţia care
implementează
Activitatea 1 Solicitantul
Formarea cadrului
organizatoric

19
Activitatea 2 Solicitantul
Lansarea si Partener national 1
promovarea
proiectului
Activitatea 2.1 Solicitantul
Pregatirea activitatii Partener national 1
de lansare si
promovare a
proiectului
Activitatea 2.2 Solicitantul
Lansarea proiectului Partener national 1
Activitatea 2.3 Solicitantul
Promovarea Partener national 1
proiectului
Activitatea 3 Solicitantul
Amenajarea si Partener national 1
dotarea sediilor
Activitatea 3.1 Solicitantul
Amenajarea sediilor Partener national 1
Activitatea 3.2 Solicitantul
Dotarea sediilor Partener national 1
Activitatea 4 Solicitantul
Achizitii
Activitatea 4.1 Solicitantul
Pregatirea
documentatiei
pentru achizitia
echipamentelor si
bunurilor
Activitatea 4.2 Solicitantul
Desfasurarea
achizitiilor
Activitatea 5 Solicitantul
Informare si Partener national 1
publicitate
Activitatea 5.1 Solicitantul
Pregatirea Partener national 1
materialelor de
informare si
publicitate
Activitatea 5.2 Solicitantul
Informarea Partener national 1
Activitatea 5.3 Solicitantul
Publicitate Partener national 1

20
Activitatea 6 Solicitantul
Formarea Partener national 1
“grupului tinta”.
Activitatea 6.1 Solicitantul
Selectarea “grupului Partener national 1
tinta”
Activitatea 6.2 Solicitantul
Intocmirea bazelor Partener national 1
de date si a
centralizatorului
Activitatea 7 Solicitantul
Organizarea si Partener national 1
desfasurarea
cursurilor de
formare profesionala
Activitatea 7.1 Solicitantul
Pregatirea cursurilor Partener national 1
Activitatea 7.2 Solicitantul
Desfasurarea Partener national 1
cursurilor
Activitatea 8 Solicitantul
Organizarea si
desfasurarea
workshop-urilor
Activitatea 8.1 Solicitantul
Pregatirea
workshop-urilor
Activitatea 8.2 Solicitantul
Desfasurarea
workshop-urilor
Activitatea 9 Solicitantul
Evaluarea si Partener national 1
acordarea
diplomelor
Activitatea 10 Solicitantul
Diseminarea Partener national 1
informatiei si
promovarea
rezultatelor
proiectului
Activitatea 10.1 Solicitantul
Pregatirea activitatii Partener national 1
de diseminare a
informatiei

21
Activitatea 10.2 Solicitantul
Promovarea Partener national 1
rezultatelor
proiectului
Activitatea 11 Solicitantul
Auditul
Activitatea 12 Solicitantul
Managementul Partener national 1
proiectului si
monitorizarea
activitatilor
Activitatea 12.1 Solicitantul
Managementul
proiectului
Activitatea 12.2 Solicitantul
Monitorizarea Partener national 1
activitatilor si a
cheltuielilor
Activitatea 12.3 Solicitantul
Raportarea
rezultatelor
Activitatea 12.4 Solicitantul
Arhivarea Partener national 1
documentelor

TABEL 2: RAPORT DE REALIZARE A REZULTATELOR

[Acest tabel va fi completat cu informaţiile de la începutul perioadei de implementare a


proiectului până la data de finalizare a perioadei de raportare]

Perioada: 01.07.2009 – 31.01.2010

22
Stadiul
(început, în
curs,
realizat) şi,
Procent după caz,
Activităţi Rezultate planificate Rezultate atinse de comentarii
realizare cu privire la
motivele
abaterilor,
constrângeri
şi riscuri
Activitatea 1
Formarea cadrului organizatoric
9 sedinte de lucru cu
membrii echipei de
management si
coordonatorul
implementare proiect
6 sedinte de lucru cu
partener; 1 plan de
membrii echipei de
actiune anual, 8 planuri
management si
Activitatea 1 de actiune individuale, 2
coordonatorul
Formarea cadrului caiete prezenta, 12 fise 100 % realizat
implementare proiect
organizatoric de post, 7 contracte
partener (2/luna x 3
individuale de munca si
luni);
4 acte aditionale la
contractele individuale
de munca, 12 fise
pontaj, 1 grafic Gant al
activitatilor modificat.

Activitatea 2
Lansarea si promovarea proiectului
Activitatea 2.1
Pregatirea 60 pliante, 60 fluturasi, 60 pliante, 60 fluturasi,
activitatii de 30 mape de lucru si 30 mape de lucru si
100 % realizat
lansare si 1banner 1banner
promovare a
proiectului
4 comunicate de presa, 4 comunicate de presa,
din care: 2 presa scrisa, din care: 2 presa scrisa,
Activitatea 2.2 1 Rd, 1Tv; 1 conferinta 1 Rd, 1Tv; 1 conferinta
Lansarea de presa; 30 de presa; 30 100 % realizat
proiectului participanti. participanti.

23
2 articole presa scrisa; 2 articole presa scrisa; 1
1 interviu Rd; 1 interviu interviu Rd; 1 interviu
Activitatea 2.3 Tv; si materiale de Tv; si materiale de
2.3.Promovarea promovare si promovare si 100 % realizat
proiectului publicitate: 30 mape de publicitate: 30 mape de
lucru; 60 fluturasi; 60 lucru; 60 fluturasi; 60
pliante; 30 participanti. pliante; 30 participanti.
Activitatea 3
Amenajarea si dotarea sediilor
Activitatea 3.1 1 sala de curs, 1 sala 1 sala de curs si
Amenajarea conferinta, 1 birou conferinta, 1 birou
sediilor documentar de documentar de 100 % realizat
informare si publicitate informare si publicitate
si 4 birouri de lucru si 4 birouri de lucru
Activitatea 3.2 Resurse existente:
Dotarea sediilor
e)solicitant
• o sala de curs cu: - 20
mese de lucru; - 20
scaune; - 1 biblioteca; -
1 corp birou; - 1 dulap.
• o sala de conferinte
cu: - 30 scaune; - 20
mese; - 1 biblioteca; -
1corp birou lector; • un
birou documentar de
informare si publicitate
cu:- 2 birouri; - 2
scaune; -1 biblioteca; •
doua birouri de lucru
cu:- 2corpuri birou; -
2scaune; -2 corpuri
biblioteca; -1 dulap.•
echipamente birotica: -7
calculatoare;-1 video-
proiector; -1 ecran
proiector; -1 flipchart;-
1 imprimanta;- 1
scanner;- 1 copiator. •
echipamente
telecomunicatii:-3
telefoane fixe;-1 fax;- 1
autoturism 7 locuri;- 1
site web.

24
f)partener
• echipamente birotica:-
1 videoproiector;- 1
copiator;- 1 ecran
proiector;- 1 flipchart;-
1 autoturism; - 1 site
web. • echipamente
birotica:- 1
videoproiector;- 1
copiator; - 1 ecran
proiector; - 1 flipchart; -
1 autoturism;- 1 site
web.
Resurse inchiriate:
a) partener: • o sala
de curs cu: - 20
Resurse achizitionate 100 % realizat
mese de lucru; -
coform punctului
20 scaune;- 1 corp
4(achizitii)
birou; • doua
birouri de lucru
cu : - 3 corpuri
birou; - 2 corpuri
bibliotec;- 3
dulapuri; - 4
scaune; - 5
calculatoare;- 2
imprimante.

Resurse achizitionate
coform punctului
4(achizitii)
Activitatea 4
Achizitii

25
Activitatea 4.1 S-au intocmit 15 dosare
Pregatirea de achizitii care contin:
documentatiei
pentru achizitia
echipamentelor • invitatie/anunt de
si bunurilor participare;
• nota justificativa de
alegere a procedurii;
• nota estimativa a
valorii contractului;
• referat de necesitate a
achizitiei
Echipamente si bunuri: • documentatia tehnica
8 notebook, 15 licente si pentru ofertanti;
programe notebook, 1
multifunctional laser • procese verbale de
color, 1 videoproiector, evaluare si selectie;
2 imprimante color, 1 • declaratii de
sistem wireless, 1 sistem confidentialitate si
alarma, 1sistem audio, impartialitate; 100 % realizat
2 aparate aer
conditionat, 1 aparat • informare privind
indosariere, 1 rezultatul procedurilor
laminator, 1 ghilotina de achizitii;
hartie, 25 mp tamplarie • contracte de achizitii;
PVC cu geam
• anunturi de atribuire;
termopan(1 usa, 3
ferestre). • procese verbale
receptie. Au fost emise:
1 decizie de numire a
responsabilului cu
achizitiile; 1 decizie de
numire a comisiei de
evaluare si intocmire a
documentatiei pentru
achizitii; 1 decizie de
numire a comisiei de
receptie a
produselor/serviciilor/lu
crarilor;

26
Activitatea 4.2 A) Produse: materiale realizat
Desfasurarea consumabile – papetarie
achizitiilor (conform facturilor
lunare), materiale de
natura obiectelor de
inventar – birotica: 1
aparat indosariat, 1
laminator, 1 distrugator
documente, 1 ghilotina
hartie; combustibil
(conform BCF-uri
comsumate anexate la
evidenta cheltuielilor);
licente si programe PC:
8 office, 8 windows, 1
antivirus; carti si
Echipamente si bunuri:
reviste: cf contratului ,
8 notebook, 15 licente si
cheltuieli de tip FEDR:
programe notebook, 1
8 notebook-uri, 1
multifunctional laser
multifunctional, 2
color, 1 videoproiector,
imprimante, 2 aparate
2 imprimante color, 1
aer conditionat, 1 sistem
sistem wireless, 1 sistem
alarma, 1 sistem
alarma, 1sistem audio,
wireless, 1 100 %
2 aparate aer
videoproiector, 1 sistem
conditionat, 1 aparat
audio, tamplarie PVC cu
indosariere, 1
geam termopan: 3
laminator, 1 ghilotina
ferestre, 1 usa. B)
hartie, 25 mp tamplarie
Servicii: publicitate-
PVC cu geam
media = 1 serviciu /
termopan(1 usa, 3
perioada implementare
ferestre).
si raportare conform pc.
2 si 5; intretinere
actualizare si dezvoltare
aplicatii informatice si
pagini web = 1 serviciu /
perioada implementare
(12 interventii),
asigurari bunuri
(autovehicule) = 1
serviciu / 2
autovehicule, audit
financiar = 4
interventii / perioada
implementare, expertiza
contabila = 12
interventii / perioada
27
Activitatea 5
Informare si publicitate
Activitatea 5.1 500 fluturasi, 500
500 fluturasi, 500
Pregatirea pliante, 200
pliante, 200
materialelor de chestionare, 200 fise de
chestionare, 200 fise de
informare si inscriere; 200 buletine 100 % realizat
inscriere; 200 buletine
publicitate informative
informative

Activitatea 5.2 1 birou documentar de


1 birou documentar de
Informarea informare si publicitate,
informare si publicitate,
21 O.N.G-uri; 2
15 O.N.G-uri; 2
anunturi presa scrisa, 2
anunturi presa scrisa, 2
site web S+P, 2 analize 100 % realizat
site web S+P, 2 analize
partiale
partiale

Activitatea 5.3 aparitii mass-media, din aparitii mass-media, din


Publicitate care: 3 articole presa care: 3 articole presa
scrisa, 3 interviuri scrisa, 3 interviuri
radio, 3 interviuri TV; radio, 3 interviuri TV;
materiale publicitare: materiale publicitare:
200 pliante, 200 211 pliante, 211 100 % realizat
fluturasi, 200 buletine fluturasi, 211 buletine
informative, 200 informative, 211
persoane informate, 100 persoane informate, 113
chestionare, 100 fise de chestionare, 113 fise de
inscriere ; inscriere ;
Activitatea 6
Formarea “grupului tinta”.

28
Activitatea 6.1 30 persoane selectate
37 persoane selectate
Selectarea pentru curs manager
pentru curs manager
“grupului tinta” proiect seria 1 + seria 2
proiect seria 1 + seria 2
(60 % femei), 20
(60 % femei), 20
persoane selectate
persoane selectate
pentru pentru
pentru workshop-ul 1
workshop-ul 1 privind
privind respectarea
respectarea
reglementarilor UE din
reglementarilor UE din
domeniul dezvoltarii
domeniul dezvoltarii
durabile, “Impactul
durabile, “Impactul
reglementarilor UE din
reglementarilor UE din
domeniul dezvoltarii 100 % realizat
domeniul dezvoltarii
durabile asupra
durabile asupra
angajatilor si
angajatilor si
managerilor” (60 %
managerilor” (60 %
femei), 23 persoane
femei), 20 persoane
selectate pentru
selectate pentru
workshop-ul 2 privind
workshop-ul 2 privind
protectia sociala a
protectia sociala a
grupurilor vulnerabile,
grupurilor vulnerabile,
24h -„Protectia
24h -„Protectia
grupurilor vulnerabile o
grupurilor vulnerabile o
sansa pentru toti”;
sansa pentru toti”;
Activitatea 6.2 2 baze de date curs
Intocmirea 2 baze de date curs
manager proiect seria
bazelor de date manager proiect seria
1+2 (S+P); 1 baza de
si a 1+2 (S+P); 1 baza de
date workshop 1 (S); 1
centralizatorului date workshop 1 (S); 1
baza de date workshop 2
baza de date workshop 100 % realizat
(S); 2 centralizatoare
2 (S); 2 centralizatoare
baza de date/registru
baza de date curs
grup tinta curs manager
manager proiect 1+2 si
proiect 1+2 si workshop
workshop 1+2.
1+2.
Activitatea 7
Organizarea si desfasurarea cursurilor de formare profesionala

29
Activitatea 7.1 1 programa curs
Pregatirea manager proiect; 1
cursurilor programa curs operator
60 suporturi de cursuri
introducere, validare si
manager proiect si
prelucrare date, 60
operator introducere, 100 % realizat
suporturi de cursuri
validare si prelucrare
manager proiect si
date;
operator introducere,
validare si prelucrare
date;
Activitatea 7.2 1 curs continand 1 1 curs continand 1
Desfasurarea tematica autorizata (P1) tematica autorizata (P1)
cursurilor pentru: a)management pentru: a)management
si organizarea muncii - si organizarea muncii - 100 % realizat
“Manager proiect”, 60h “Manager proiect”, 60h
(lector P1), 1 grupa x (lector P1), 1 grupa x 18
15 participanti; participanti
Activitatea 8
Organizarea si desfasurarea workshop-urilor
Activitatea 8.1 1 programa workshop 1, 1 programa workshop 1,
Pregatirea 1 programa workshop 2, 1 programa workshop 2,
workshop-urilor 1 programa workshop 3, 1 programa workshop 3,
20 suporturi workshop1, 20 suporturi workshop1, 100 % realizat
20 suporturi workshop2, 20 suporturi workshop2,
20 suporturi workshop3 20 suporturi workshop3
60 pliante. 60 pliante.
Activitatea 8.2 1 workshop continand 1 1 workshop continand 1
Desfasurarea tematica (lector S): a) tematica (lector S): a)
workshop-urilor respectarea respectarea
reglementarilor UE din reglementarilor UE din
domeniul dezvoltarii domeniul dezvoltarii
durabile, 24 h – durabile, 24 h –
„Impactul „Impactul
100 % realizat
reglementarilor UE din reglementarilor UE din
domeniul dezvoltarii domeniul dezvoltarii
durabile asupra durabile asupra
angajatilor si angajatilor si
managerilor. Acum ori managerilor. Acum ori
niciodata”, 1 grupa x niciodata”, 1 grupa x 20
20 participanti participanti

30
Activitatea 9 15 absolventi curs
18 absolventi curs
Evaluarea si manager proiect seria
manager proiect seria 1;
acordarea 1; 15 certificate de
17 certificate de
diplomelor absolvire manager
absolvire manager
proiect seria 1;
proiect seria 1; 100 % realizat
20 participanti la
20 participanti la
workshop 1; 20
workshop 1; 20
certificate de
certificate de participare
participare acordate la
acordate la workshop 1
workshop 1
Activitatea 12
Managementul proiectului si monitorizarea
Activitatea 12.1 1 act aditional de
Managementul modificare a
proiectului contractului de
finantare, 3 notificari,
16 sedinte de lucru; 1
plan de actiune anual, 8
planuri de actiune
7 luni individuale, 2 caiete 100 % realizat
prezenta, 12 fise de post,
7 contracte individuale
de munca si 4 acte
aditionale la contractele
individuale de munca,
74 fise pontaj.

Activitatea 12.2 3 rapoarte de


Monitorizarea monitorizare lunara a
activitatilor si a activitatilor/reponsabil
cheltuielilor monitorizare si
implementare proiect, 1
raport trimestrial de
monitorizare a
activitatilor/reponsabil
7 luni
monitorizare si 100 % realizat
implementare proiect, ,
50 rapoarte de
lucru/echipa
management, 1 grafic
Gant al activitatilor
modificat,

31
Activitatea 12.3 2 rapoarte tehnico-
Raportarea financiare (Anexa 11), 2
rezultatelor formulare evidenta
2 rapoarte 100 % realizat
cheltuielilor (Anexa 16)
2 formulare previziuni
actualizate (Anexa 14).
Activitatea 12.4 1 incapere dotata cu 1
Arhivarea fiset metalic, 1
documentelor 7 luni instinctor, 1 sistem 100 % realizat
alarma.

TABEL 3: PLANIFICAREA ACTIVITĂŢILOR PROIECTULUI PENTRU


URMĂTOAREA PERIOADĂ DE RAPORTARE

Perioada de raportare
No PRINCIPALELE 01.02.2010 – 31.05.2010
ACTIVITĂŢI
Luna 8 Luna 9 Luna 10 Luna 11
1 ACTIVITATEA 5: Informare si publicitate
1.1
5.2 Informarea
1.2
5.3 Publicitate
2 ACTIVITATEA 6: Formarea „grupului tinta”
2.1
6.1 Selectarea grupului
tinta
2.2
6.2 Intocmirea bazelor de
date
3 ACTIVITATEA 7: Organizarea si desfasurarea cursurilor de formare profesionala
3.1
7.2 Desfasurarea cursurilor
4 ACTIVITATEA 8: Organizarea si desfasurarea workshop-urilor
4.1 8.2 Desfasurarea
workshop-urilor
5 ACTIVITATEA 9: Evaluarea si acordarea diplomelor
5.1 Evaluarea si acordarea
diplomelor

32
6 ACTIVITATEA 11: Auditul
6.1 Auditul
7 ACTIVITATEA 12: Managementul proiectului si monitorizarea activitatilor
7.1 12.1 Managementul
proiectului
7.2 12.2 Monitorizarea
activitatilor si a
cheltuielilor
7.3 12.3 Raportarea
rezultatelor
7.4 12.4 Arhivarea
documentelor

33
RAPORT FINANCIAR
Catego 1. Bugetul 2. Cheltuieli 3. Cheltuieli 4. Total (2+3) 5. Diferenţa de
rii de aprobat cerute spre certificate până la cheltuit (1-4)
cheltui (valoare)12 rambursare13 ultima cerere de
eli rambursare
eligibil inclusiv14
e11

valoare valoare % valoare % valoare % valoare %


I. 328.000,00 35.000,00 10,67 57.100,00 17,41 92.100,00 28,08 235.900,00 71,92
Resurs
e
umane
II. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Partici
panţi
III. 191.652,18 35.632,40 18,59 44.736,91 23,34 80.369,31 41,93 111.282,87 58,07
Alte
tipuri
de
costuri
Total 519.652,18 70.632,40 13,59 101.836,91 19,60 172.469,31 33,19 347.182,87 66,81
(I+II+I
II)

[semnătura]
[ştampila]
[BOGOS OCTAVIAN]
[Manager proiect]

11
Se precizează denumirea capitolelor bugetare din bugetul aprobat al contractului de finanţare.
12
Bugetul aprobat conform contractului sau dacă este cazul conform ultimelor modificări (Acte Adiţionale)
13
Cheltuielile cerute spre rambursare – reprezintă cheltuielile din cererea de rambursare
14
Cheltuielile certificate până la ultima cerere de rambursare inclusiv – reprezintă suma tuturor cheltuielilor
certificate de la începutul proiectului până la ultima cerere de rambursare aprobată

34
35