Sunteți pe pagina 1din 1

Anul universitar 2017/2018

Specializarea: Informatică Economică, an III, zi


Colectivul de Informatică Economică

PROIECTE ECONOMICE
PLAN ORIENTATIV

1. Abordarea conceptuală a temei de licenţă pe bază de documentare bibliografică (literatura de specialitate)


Prezentarea va include:
 motivarea, importanţa şi scopul temei,
 definirea termenilor cheie ai temei,
 prezentarea evoluţiei istorice şi tehnologice (unde este cazul),
 clasificări, avantaje, dezavantaje şi riscuri, în funcție de specificul temei,
 detalierea caracteristicilor principalelor componente abordate prin tema de licență,
 prezentarea tehnologiei/tehnologiilor specifice temei de licenţă etc.
2. Particularizarea temei de licenţă pe o firmă/ instituţiepublică/ ONG
 prezentarea unei organizaţii pretabile temei de licenţă (de ex. pentru o lucrare de programare va fi aleasă o
firmă în care se dezvoltă aplicaţii; pentru o lucrare de reţele de calculatoare poate fi aleasă o firmă care oferă
suport pentru infrastructuri specifice sau care nu poate funcționa fără astfel de infrastructuri; pentru o lucrare
pe analiza gestiunii resurselor umane la o instituţie spitalicească poate fi ales un spital etc.);
 obiect de activitate, structură organizatorică, piaţa (parteneri de afaceri: clienţi, furnizori, bănci, instituţii ale
statului şi concurenţa);
 analiza și interpretarea situaţiei financiare pe bază de indicatori (cifra de afaceri, nr. salariaţi, lichiditate,
profit/pierdere, rata rentabilităţii etc.);
 analiză critică a sistemelor/tehnologiilor informaţionale existente (inclusiv arhitectura sistemului
informaţional), cu menționarea punctelor tari și slabe, a elementelor ce necesită modificări, îmbunătățiri,
adăugări de componente.
3. Analiza componentei (specifice temei de licenţă) din arhitectura sistemului informaţional
 descrierea detaliată a sistemului/aplicațiilor/tehnologiilor specifice temei;
 evidenţierea rolului tehnologiilor specifice temei de licenţă în procesul economic/decizional;
 analiza comparativă a tehnologiei/tehnologiilor existente cu soluţii similare existente pe piaţă;
 platforme proprietare vs. platforme open-source vs. platforme cloud-computing (unde este cazul schimbării
sistemului);
 propunerea unei soluţii viabile pentru îmbunătățirea sistemului/aplicațiilor;
 avantaje tehnologice ale soluţiei propuse şi evidenţierea importanţei investiţiei pentru viitorul organizației;
 gradul de accesibilitate pentru utilizatori (protecţia informaţiilor din sistem, acolo unde este cazul).
4. Tendinţe în domeniulspecific temei de licenţă (din literatura de specialitate şi/sau practică)

Calendar
Capitole de predat Termen de predare (la orele planificate în orar)
Capitol 1 & Capitol 2 30 octombrie - 3 noiembrie 2017
Capitol 3 4 - 8 decembrie 2017
Predare proiect final 8 ianuarie 2018
Susţinere + Evaluare 8 - 19 ianuarie 2018

Ponderea componentelor de evaluare în nota finală (EVP – 100%):

 20% respectarea calendarului;


 30% evaluarea pe parcurs a capitolelor – condiție obligatorie pentru susținerea finală a proiectului;
 40% susținerea finală a proiectului cu aprecierea prezentării orale în fața auditoriului;
 10% evaluarea colegială.


Planul va avea în vedere şi structura stabilită pentru lucrarea de licenţă, împreună cu profesorul coordonator (în prímele 2
săptămâni din semestru).