Sunteți pe pagina 1din 3

PROCEDURA DE SISTEM Cod : F PS-05.

04
NECONFORMITATI.ACTIUNI Ediţia: 5 Revizia:0
GIP GRUP S.A. CORECTIVE.AUDIT INTERN Pag. 1/2

APROBAT
DIRECTOR GENERAL

RAPORT DE AUDIT GESTIUNE DESEURI GIP GRUP SA

1. PERIOADA AUDITATA : 03.2017-03.2018


2. PERIOADA AUDITULUI : 02.03-06.03.2018
2. DATA EMITERII RAPORTULUI DE AUDIT : 09.03.2018
3. SPECIFIC ACTIVITATE

OBIECT PRINCIPAL DE ACTIVITATE Cod caen


Alte lucrari speciale de constructii n.c.a. - 43.99

OBIECTE SECUNDARE
1 Lucrari de constructii a lucrarilor rezidentiale si nerezidentiale 41.20
2 Lucrari de demolare a constructiilor 43.11
3 Lucrari de pregatire a terenului 43.12
4 Alte lucrari de instalatii pentru constructii 43.29
5 Lucrari de invelitori sarpante si terase la constructii 43.91
6 Lucrari de finisare 43.3
7 Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea 71.12

Activitati desfasurate : executie lucrari de constructii montaj conform activitatilor prezentate


precum si activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea pentru realizarea de
proiecte tehnice si detalii de executie in cadrul constructiilor industriale (silozuri, turnuri, castele de
apa, cosuri de fum, platforme betonate, alte constructii industriale) .

Compartimentele functionale ale GIP GRUP SA definite in organigrama societatii (AMSMI-03.01 /


ed/rev 4/4 din 14.07.2016 si revizuita Anexa A- MSMI ed/rev 5/0/01.03.2018) .

4. Standard de referinta :
-SR EN ISO 14001 - Sisteme de management de mediu. Cerinte cu ghid de utilizare
-LEGEA 211/2011- GESTIUNEA DESEURILOR
-SR EN 19011:2011 - Ghid de auditare a sistemelor de management
- DECIZIA COMISIEI din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de
stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a
Consiliului (Text cu relevanță pentru SEE) (2014/955/UE)

5. Obiectivul auditului privind gestiunea deseurilor :


- COLECTAREA SELECTIVA A DESEURILOR
- URMARIREA EFECTUARII operaţiunile de tratare în conformitate cu prevederile art. 4
alin. (1)-(3) şi art. 20 sau de a transfera aceste operaţiuni unui operator economic
autorizat care desfăşoară activităţi de tratare a deşeurilor sau unui operator public ori
privat de colectare a deşeurilor în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1)-(3) şi art. 20.
Legea 211/2011 republicata .

6. Locurile de desfasurare:
 Sediul firmei din str. Bucureşti Str.C.F. Robescu, Nr. 12, sector 3,
 santier TASCA – beneficiar HEIDELBERG Ciment Romania
 santier ALESD – beneficiar HOLCIM Romania
 santiet TG-JIU – beneficiar CRH
 baza Popesti Leordeni
PROCEDURA DE SISTEM Cod : F PS-05.04
NECONFORMITATI.ACTIUNI Ediţia: 5 Revizia:0
GIP GRUP S.A. CORECTIVE.AUDIT INTERN Pag. 2/2

7. Persoanele intervievate:
 responsabili gestiune deseuri : Mustatea Dorina, Caraba Lucretia, Mihai Mihnea ,
sef punct de lucru : Popescu Marian , Mosor Marius, Babut Radu
8. Echipa de audit:
 coordonator echipa audit : ing. Orosz Janos
9. Documente de referinta:
 Legea 211/2011 - privind gestiunea deseurilor actualizata
 SR EN ISO 14001:2015- Sisteme de management de mediu - Ghid de utilizare
 SR EN ISO 14004:2016- Sisteme de management de mediu. Linii directoare
referitoare la principii, sisteme şi tehnici de aplicare
 Documentele sistemului de management de mediu : proceduri de sistem , inregistrari

10. Opinii divergente: nu au existat

11. Zone auditare:


- Gestiunea deseuri : sediul social, santiere (imagini foto, informatii documentate transmise email)

9. Limba utilizata: romana

10. Modalitatea de desfasurare a auditului :

Au fost purtate discutii cu personalul compartimentului functional/ punctului de lucru. Au fost


vizualizate inregistrarile intocmite si daca acestea respecta standardul aplicabil, procedurile de
sistem de mediu aplicabile si legislatia in vigoare .

11.Prezentare activitate
In confrmitate cu Legea 211/2011 republicata, Conducerea GIP GRUP s-a preocupat de
cunoasterea si respectarea in activitatea proprie a reglementarilor legale priind gestionarea
deseurilor .

Prin Sistemul de management de mediu, se asigura cadrul organizational necesar pentru


organizarea si desfasurarea activitatii de identificare a deseurilor generate din activitatea proprie .

In conformitatea cu art.22 alin.3 , prin care operatorii au obligatia de a desemna o persoana din
randul angajatilor proprii care sa urmareasca si sa asigure indeplinirea obligatiilor privind gestiunea
deseurilor, a fost numita doamna Mustatea Dorina ca responsabil gestiune deseuri in baza deciziei
nr. .... / ......... . avand instruirea necesara (curs Gestiunea Deseurilor).

Pentru activitatile de constructii si activitatea de birouri au fost numiti responsabili deseuri pe


fiecare punct de lucru in baza deciziilor emise de directorul general .

Responsabili de gestiune deseuri la nivel de compartiment functional/santier au intocmit fise de


deseuri tinand cont de lista aspectelor de mediu identificate impreuna cu RMM pentru fiecare
activitate/articol de lucrare .

Au fost incheiate contracte de preluare deseuri cu firme specializate (RER Ecologic-REBU


preluare deseuri menajere , CERTO, Electronic Recycling F&M SRL- deseuri DEEE,POLARIS
MEDIU, POLARIS-TRANPORT, ECO-FIRE ) .

Conform art.42 Legea 211/2011, a fost intocmit un program de prevenire a generarii deseurilor
FPSM -02.06 ed/rev 3/0 /2018 prin care au fost stabilite urmatoarele obiective :
- reducerea cantitatii de deseuri prin reutilizarea resturilor de materiale rezultate daca este posibil
- identificarea tuturor activitatilor generatoare de deseuri si gestionarea cat mai exacta
PROCEDURA DE SISTEM Cod : F PS-05.04
NECONFORMITATI.ACTIUNI Ediţia: 5 Revizia:0
GIP GRUP S.A. CORECTIVE.AUDIT INTERN Pag. 3/2

- schimbarea de tehnologie prin achizitionarea de utilaje noi moderne (consum scazut de energie,
prelucrarea materialelor mai eficient etc)

12. Concluziile auditului:


 Sunt organzate la fiecare punct de lucru / sediul social estiuni de deseuri cu colectarea
selectiva ( sticla, fier, lemn
 Sistemul de management al mediului corespunde cerintelor standardului de referinta SR
EN ISO 14001:2015 si cerintelor societatii.
 Sistemul de management al mediului corespunde obligatiilor de conformare din Legea
211/2011 republicata. Aceasta este implementata si organizataie se conformeaza legislatiei
deseurilor

Recomandari:
- Se recomanda conformarea cu legislatia in toate activitatile desfasurate
- Se recomanda urmarirea si gestionarii deseurilor rezultate prin prevenire , reutilizare, reciclare
sau eliminare prin firme specializate

Anexe la raport:
 Programul de prevenire a generarii deseurilor 2016
 plan de actiune - deseuri 2016

Comisia de audit ,

Auditor : Mustatea Dorina ________________________