Sunteți pe pagina 1din 6

Nr Competențe Competen-țele Unități de învățare/ Conținuturi Nr.

Data Strategii de Strategii de Strategii de evaluare Strategii de


de specifice specifice conținuturi modificate ore predare-învățare predare-învățare evaluare adaptate
ord. modificate adaptate

16 1.Dobîndirea 1.Dobîndirea • Modelul planetar • Modelul 1 Problematizarea Problematizarea • Compararea Compararea


cunoștințelor cunoștințelor al atomului. planetar al Analiza Conversația structurii atomilor. structurii
fundamentale, fundamentale, atomului. Studiul de caz Planșe atomului.
• Structura Conversaţia Fișă de lucru • Alcătuirea Alcătuirea
abilităților și din domeniul 1 schemelor
atomului şi • Structura Planşe schemelor
valorilor din chimiei învelişului atomului S.P. electronice ale electronice.
17 domeniul electronic. atomilor
chimiei Problematizarea Analiza elementelor.
Analiza Explicația Compararea
Studiul de caz Fișă de lucru structurii atomilor
1
• Repartizarea • Repartizarea Conversaţia
electronilor pe Explicaţi • Alcătuirea Alcătuirea
18 electronilor pe schemelor
straturi.Z= 1-20 Planşe schemelor
straturi Z= 5 electronice ale
S.P. electronice ale
Fişe de lucru. atomilor atomilor
elementelor cu elementelor cu Z
2.Competenţa de Z =1-20. =5
2.Competenţa • Compararea
a comunica în 1 Problematizarea Explicația
de a comunica • Structura Analiza Conversația structurii atomilor.
limbaj specific
19 în limbaj • Structura atomului şi Studiul de caz Algoritmul • Caracterizarea Caracterizarea
chimiei pentru poziţia
specific atomului şi Conversaţia Fișă de lucru elementelor elementelor
undele poziţia Explicaţia chimice cu
chimiei. elementului în chimice cu
conținuturi. elementului în Sistemul Algoritmul numerele de
numerele de
Sistemul periodic. periodic.(nr de Exercitiul ordine 1-5 după
ordine 1-20
ordine, simbol Planşe, algoritmul: nr de
1 S.P. conform ordine,
chimic,
denumirea, Fişe de lucru, algoritmului. denumirea,
masa atomică Proiector video simbol chimic,
relativă,) masa atomică
relativă.
2.Definirea și 2.Definirea 1
explicarea noțiunilor Problematizarea Studiu de caz
20 noțiunilor • Valenţa • Valenţa Explicația
chimice de Analiza Definirea
elementului şi elementului şi Studiul de caz Analiza • Determinarea noțiunii de
chimice de bază.
numărul grupei, numărul grupei Explicaţia Planșe valenţei superioare valență.
bază.
valenţa superioară, (definiția Exercitiul Fișă de lucru a elementului
valenţa constantă valenței.) Planşe, chimic după
şi variabilă. S.P. numărul grupei din
Fişe de lucru. Sistemul periodic.

• Substanţe binare: 1
determinarea • Substanţe Problematizarea Explicația
21 valenţei binare: Analiza Fișă de lucru
elementelor după determinarea Studiul de caz
formulă chimică valenţei Explicaţia • Determinarea Determinarea
elementelor ExercitiulPlanşe, valenţei valența
după formulă S.P. elementelor după elementelor
chimică pentru Fişe de lucru. formula chimică. pentrui
HCl, H2O, NH4 următoarele
formule chimice:
3. Competenţa • Substanţe HCl, H2O, NH4
3. Competenţa 1
de a rezolva de a rezolva • Substanţe binare: binare:
probleme / exerciții simple. alcătuirea alcătuirea
formulelor după formulelor după
22 situaţii-
problemă. valenţă. valenţă pentru • Alcătuirea Alcătuirea
HCl, H2O, NH4 formulelor chimice formuleleor
ale compuşilor chimice pentru
• Legătura binari după următorii
• Legătura chimică. Tipuri valenţele compuși. HCl,
chimică. Tipuri de de legătură elementelor. H2O, NH4
23 legătură chimică chimică 1 Problematizarea Explicația
(covalentă, ionică, Analiza Analiza • Determinarea
(covalentă). tipului de legătură
metalică). Studiul de caz Conversația Definirea
Explicaţia Exercițiul chimică pe baza noțiunii de
2.Competenţa 2.Competenţa de Exercitiul Fișă de lucru formulei substanţei legătură chimică,
de a comunica a comunica în • Legătura Planşe, simple şi compuse determinarea
în limbaj limbaj specific • Legătura covalentă S.P. (binare). tipul legăturii
specific chimiei pentru covalentă nepolară nepolară şi Fişe de lucru. chimice:
24 • Determinarea
chimiei. undele şi polară. Noţiunea polară (pentru 2 (Covalență)
conținuturi. exemple) tipului de legătură Identificarea
de 1
electronegativitate chimică pe baza tipul legăturii
formulei substanţei chimice pe cțteva
simple şi compuse exemple.
(binare).
•Formarea •Formarea
• Alcătuirea
legăturilor legăturilor Caracterizarea
formulelor
covalente în covalente în formării
electronice şi
25 1. Competenţa 1. Competenţa moleculele de: H2, moleculele de: legăturilor
H2, O2, , H2O. grafice pentru H2,
de a dobîndi de a dobîndi O2, N2, Cl2, HCl, 1 covalente în
O2, N2, Cl2, HCl,
cunoştinţe cunoştinţe H2O. Formulele moleculele de
H2O.
fundamentale, fundamentale, electronice, H2, O2, H2O.
abilităţi şi abilităţi şi valori grafice şi • Determinarea
valori din din domeniul modelele tipului de legătură Definirea
domeniul chimiei. moleculelor. chimică pe baza noțiunii de ion,
chimiei. formulei substanţei stabilirea
• Legătura
Problematizarea Conversația simple şi compuse legăturii chimice
ionică. Noţiunea 1
• Legătura ionică. Analiza Explicația (binare). în cel mult doi
26 de ion.
Noţiunea de ion. Algoritmul Planșe Experienţa de compuși chimici.
Formarea legăturii Exerciţiul Fișă de lucru laborator nr.2.
ionice pe Conversaţia Stabilirea tipului
exemplul clorurii Planşe, de legătură
27 de sodiu. •Evaluare 1 S.P. chimică în
sumativă Fişe de lucru. mostrele de
•Evaluare substanţe compuse
sumativă în baza Test de evaluare.
compoziţiei lor.
28 Test de evaluare
•Substanţe pure şi •Substanţe Problematizarea Explicația
pure şi 1 • Compararea
amestecuri. Analiza Fișă de lucru Definirtea
Amestecuri amestecuri. Studiul de caz Ustensii și substanţelor pure şi noțiunii de
amestecurilor,
omogene şi Amestecuri Explicaţia reactivi amestecuri și
2.Competenţa 2.Competenţa de neomogene. Fişe de lucru amestecurilor substanțe pure,
omogene şi Proiector video
de a comunica a comunica în Metode de Planşe omogene şi identificarea
neomogene. neomogene.
în limbaj limbaj specific separare a Ustensile şi amestecurilor cțt
specific chimiei pentru substanţelor din reactivi Clasificarea și substanțelor
chimiei. undele amestec Proiector video amestecurilor după dintr-un șir .
conținuturi. (decantarea, compoziţie.
filtrarea, Observarea şi
evaporarea, caracterizarea
distilarea,
amestecurilor
cristalizarea,
cunoscute.
acţiunea magnet).

29- 3. Competenţa 3. Competenţa • Apa naturală ca Descrierea


de a rezolva de a rezolva amestec de • Descrierea compoziției apei
30 probleme / exerciții simple substanţe. • Apa naturală Problematizarea Studiul de caz compoziţiei apei naturale.
situaţii- Purificarea apei ca amestec de 2 Analiza Explicația naturale.
problemă. naturale. substanţe. Studiul de caz Fișă de lucru
Explicaţia Ustensii și
Fişe de lucru reactivi
Planşe Model de filtru
Ustensile şi
reactivi
Model de filtru
4. Competenţa 4. Competenţa Proiector video
de a investiga de a investiga
experimental experimental Problematizarea
31 substanţele şi unele substanșe 1 Analiza Explicația
procesele chimice •Lucrarea practică Exerciţiul Experiment
•Lucrarea
chimice. nr.3: ”Purificarea Algoritmul Fișă de lucru
practică nr.3: Experienţa de
5. Competenţa sării de bucătărie.” Experimentul
5. Competenţa de a utiliza ”Purificarea Ustensile şi laborator nr.3.
de a utiliza inofensiv sării de reactivi. Purificarea apei de Experienţa de
inofensiv substanţele bucătărie.” impurităţi prin laborator nr.3.
substanţele chimice. metoda Purificarea apei
chimice. sedimentării, de impurităţi prin
filtrării prin hîrtia metoda
de filtru şi cărbune sedimentării.
activat.

32 2.Competenţa 2.Competenţa • Aerul – amestec • Aerul – 1 Analiza Explicașia • Descrierea • Descrierea


de a comunica de a comunica de substanţe amestec de Studiul de caz Anal.iza compoziţiei compoziţiei
în limbaj în limbaj gazoase. substanţe Explicaţia Fișă de lucru aerului. aerului.
Compoziţia gazoase, Fişe de lucru, • Identificarea
specific specific chimiei
aerului. compoziția Planşe, surselor şi
chimiei. pentru undele Substanţele care Proiector video consecinţelor
aerului.
conținuturi poluează aerul. poluării aerului.
Identificarea care
•Elaborarea şi sunt problemele
prezentarea unei mediului cu care
lucrări creative: se confruntă
3. Competenţa 3. Competenţa Acţiunea unor chimia.
de a rezolva de a rezolva • Chimia şi produse şi procese
33- • Chimia şi
exerciții exerciții simple probleme de probleme de
Analiza Analiza chimice asupra
34 mediu. Studiul de caz Studiul de caz omului şi mediului.
simple mediu. 2 Explicaţia Explicaţia
Proiector video Fișă de lucru