Sunteți pe pagina 1din 4

Academia d e Studii Economice

FABBY
INGINERIE FINMCIARA
Conf. Univ. Dr. Bogdan Negrea
Test
Anul universitar 2006-2007

I ngincrie Fina nciara


Mie rcu ri 18 aprilie 2007

Aveti grija la modul de expunere; prezentarea este luata in calcul la stabilirea notei finale,
Rezultatele trebuie sa fie justificate, fiecare etapa intermediar a trebuie sa fie justi ficata prin
rationamente explicite. Scrieti-va numele ~i prenumele eu majuscule.

Exerciti ul I:
Sa consideram 0 opti une put americana eu urmatoarele caracteristici:
Pretul activului suport (8): 95 € ; Pretul de exercitare (K) : 98 euros ;
Durata de viata a optiunii: 30 zile ; Rata dobanzii anuala ~i continua (r) : 7 % ;
Coefieient de crestcrc (u) : 1,1 ; Coeficient de descrestere (d) : 0,9.
Calculati prejul acestui put american utilizand ipotezele modelului Cox-Ross-Rubinstein cu 2
perioade. Determinati pretul optiunii call americane eorespondente. Deduceti a relatie de
arbitraj intre cele dona preturi.

Exer citiul II:


Fie procesul stocastic (Xt. t > 0), XI > O. Sc cunoaste urmatoarea dinamica:
d(X,') = -aX,' dt + flX,dB,
Determinati E[XTIFt ] ~i VAR[XT IFt ], t < T. a ~i Psuntparamctri constant].

Exercitiul III:
1. Functia profitului la scadenta (G,) a unci combinatii de mai multe optiuni avdnd aceeasi
scadenta (t) , in functie de pretul la scadenta al activului-suport (s,) si de patru preturi de
exercitare (K, w , • [ 1....,4] ~i K; <K i+1) , este data in labelul urmator:

I s, I K, K, K,
K,
Academia de Stud ii Economice
FABBV
ING INER IE FINANCIARA
Leet. Univ. Dr. Bogdan Negrea
T est
Anul universitar 2005-2006

Inginerie Fina nciara


Vineri 17 martle 2006. Durat a testului: I h20

Ayeti grijii la modul de exp unere; prezentarea este luata in ealcul la stabilirea notei finale.
Rezultatele trebuie sa fie j ustifieate, fieeare etapa intermediara trcbuic sa fie j ustificata prin
rationamente explicite. Scrieti-va numele ~ i prenumele eu majuscule.

Ex er citiui I:
S1\ consideram 0 cptiune put europeans al carei activ-suport are pretul P la data O. La data I ,
aeest aetiv poate avea doua valori: P(I +i) eu 0 probabilitate egala eu q ~ i P(I -i) cu 0
probabilitate egala eu (I -q). Folosind notiunile de portofoliu ~ra risc ~ i de absenta a
oportunitatilor de arbitraj,
I ) Determinati prima optiunii put stiind eli pretul de exercitare este P ~ i eli rata dobanzil ~ra
rise este r.
2) Determinati prima optiunii put utilizand un model eu doua perioadc. Valorile finale ale
activului-suport sunt (la data 2): P(I +i)l, P(I +i)(I-i) ~ i P(I _i)l.
3) Reluati primele doua cerinte ale exercit iului considerand ca. P = 1000, i = 10% sl r = 0 %.

Exe rc itiul II:


Fie procesul stocastie XIdefinit de:
ax , =k(e -Xt )dt +oAdBt
Determinati E[XTIFt ] ~i VAR[XTIFt ] , t < T. k, 8 ~i o sunt parametri constanti.

Exercitiul III :
1. Functia profitului la scadenta (a, ) a unei combinatii de mai multe optiuni avdnd aceeasi
scadenta (t), in functie de pretul la scadenta al activului-suport (s,) ~i de patru preturi de
exercitare (K j cu j .. (l.....~ ] ~ i K; <:K,.,), este data in tabeluJ urmator:

S, oG
Panta : - '
10 K'
5
K' . 2 K,
5
K. 0 I
I es,
Determinati doua com binati i diferite de optiuni call ~ i put ee permit obtinerea
profilului rezultatului dat in tabel. Reprezentati grafic profilul rezulta tului ~ i determinati
punetele moarte.
2. Determinati profilul rezultatelor pentru strategia urmatoare: cumpararea unei optiuni put
avand prima PI ~ i pretul de exere itare Kit vanzarea a doua optiuni put avand prima P2 ~ i pretul
de exercitare K2, cumpararea unci optiuni put avand prima PJ ~i pretu l de exercitare K). sa
presupunem ca Krc K2 < K). Optiunile au aceeasl durata de viatli ~i acelasi o.etiv-suport.
Stiind ca K2- K )= K) - K2• aratatl ca P2 S D,S (PI + PJ).