Sunteți pe pagina 1din 17

Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Comori ale

Ortodoxiei. Explorări în spiritualitatea liturgică și filocalică,

Cap V.Normele bisericii comori de libertate


Comentariu

Introducere

Cartea «Comori ale Ortodoxiei» Trinitas, Iași, 2007, 450 p scoate în


evidență bogăția spirituală a vieții creștine ortodoxe, luminile existențiale,
vindecătoare și mântuitoare ale credinței în Hristos-Domnul prin Care ne-a fost
descoperită taina iubirii veșnice a Preasfintei Treimi și dăruită posibilitatea vieții
veșnice, acea comoară care nu piere niciodată.
Mesaajul teologic al acestei lucrări este impresionant și se bazează pe
ideea că omul este o ființă personală si nemuritoare destinată comunicării
infinite cu Dumnezeu , pana la masura indumnezeeirii lui.
Numai Iisus Hristos oferă omului libertate deplină. Sfântul Apostol Pavel, în
Epistola către Galateni, cap. 5 versetul 1, „Staţi, deci, tari în libertatea cu care
Hristos ne-a făcut liberi şi nu vă prindeţi iarăşi în jugul robiei”.. Desi tema
libertății a preocupat omenirea de-a lungul timpului, totusi nu există o
definiție în esență a libertății. Se trăiește Libertatea, dar nu se definește.
Desigur că libertatea naturală și cea socială reprezintă o anumită liertate pentru
toți oamenii, dar pentru creștini ele nu reprezintă libertatea totală, descoperită
de Hristos și dăruită celor ce cred în El. Pentru că libertatea omului s-a pervertit
și a fost coruptă prin căderea din comuniunea de viață cu Creatorul universului
și al omului, Dumnezeu. Libertatea a fost grav coruptă prin neascultarea lui
Adam și a Evei, când omul a vrut să fie ca Dumnezeu, dar în despărțire și uitare
de El. Întrucât toți oamenii au moștenit firea păcătoasă, libertatea omului pe
pământ este pervervetită de păcat. Și ce este păcatul? Un mod de existență
egoist și posesiv, care-l împiedică pe om să iubească deplin și permanent pe
Dumnezeu și pe oameni. .
Al doilea factor care împiedică libertatea să se manifeste este faptul
că libertatea omului este pervertită adesea de duhurile răutății sau puterile
demonice, care îndeamnă omul la necredință și neascultare de Dumnezeu,
precum și la ura față de oameni In acest context, în lucrarea de faţă, încercăm
să investigăm intersul pentru dimesiunea spirituală în cazul omului modern,
religios sau areligios. Căutarea se face dintr-o perspectivă transdisciplinară,
necesară pentru a depăşi limitele impuse de cercetarea disciplinară şi a ajunge
la ceea ce est

In vastul capitol de antropologie ortodoxă sunt cuprinse urmatoarele


subcapitole:
1.Libertatea omului in lumina antropolgiei teologice si spirituale ortodoxe
2.libertatea premisă a unei comuniuni personale adevarate
3.libertatea este dar a lui Dumnezeu ce se împlineste prin maturizare
spirituală permanentă
4.Păcatul lui Adam ,cadere din starea de comuniune și pervertire a libertatii
5.Iisus Hristos -împlinirea libertății în iubirea divino-umană
6.Asceză si libertate in viața spirituală a Bisericii
7.Responsabilitate și libertate la nivelul structurilor eclessiale
8.Ascultrea si libertatea în actul teologic eclesial
9.Unitate și libertate in relatia Biserică locală ,Biserică universală.Primat și
sinodalitate,autocefalie si sobornicitate
10.Biserica în lume și lumea în Biserică.problema libertatii intr -o societate
secularizată.

Capitolul V începe cu prezentarea conceptelor de libertate , antropologie


teologică ortodoxă.si relatia dintre ele.
Termenul “Antropologie” provine de la rădăcinile grecești “antropos” (om)
și “logos” (tratat). Acesta configurează așadar denumirea acestei minunate
științe prin următorii termeni: tratat asupra omului.
Fără îndoială, nu este nimic mai interesant decât studiul pe care îl realizăm
asupra speciei umane în toate manifestările sale.

Sensul conceptual al libertății: Libertatea este constitutiva chipului lui


Dumnezeu in om .Izvorul libertății este Dumnezeu.A fi liber pentru crestin
,inseamnă a cunoaște și a răspunde iubirii răstignite a Fiului lui Dumnezeu.

Constituţia hristologică a omului.

Întâlnim adeseori la Părinţi expresia că omul e o fiinţă


raţională/cuvântătoare [on logiko] pentru că a fost zidit după chipul lui
Dumnezeu. Omul este raţional/cuvântător pentru că a fost zidit după Chipul lui
Hristos Care e Raţiunea/Cuvântul ipostatic al Tatălui. Atanasie cel Mare, care
cercetează în special această temă, o formulează cu claritate: „După însuşi
Chipul Său i-a făcut pe ei, dându-le şi puterea Cuvântului/Raţiunii Lui, ca având-
o în ei ca un fel de umbră a Cuvântului/Raţiunii şi făcându-se raţionali, să poată
rămâne în fericire”. În acelaşi mod putem înţelege că omul
e creator [demiourgos], pentru că e chipul Cuvântului/Raţiunii creatoare prin
excelenţă: „Şi în această privinţă omul este făcut chip al lui Dumnezeu, întrucât
ca om conlucrează [synergei] la facerea (naşterea) omului” (Clement
Alexandrinul). Este stăpân [kyriarchos], pentru că Hristos, după al Cărui Chip a
fost zidit, este Domn şi împărat atoateţiitor: „Faptul că a fost făcut chip al
naturii care stăpâneşte toate nu înseamnă nimic altceva decât că natura lui a
fost creată dintru început ca împărăteasă” (Grigorie de Nyssa).
Este liber[eleutheros], pentru că e chip al libertăţii absolute: „În libertatea
alegerii şi-a avut asemănarea cu Cel ce stăpâneşte toate şi ca atare, nu a fost
aservit prin nici o necesitate la ceva din afara lui, ci după propria lui voie s-a
condus spre ceea ce i se părea potrivit şi a ales ce i-a>fost plăcut cu deplină
putere” (Grigorie de Nyssa). Este responsabil pentru creaţie, ca unul ce este
recapitulare şi conştiinţă a întregii creaţii, pentru că Arhetipul lui, Hristos, este
Recapitularea şi Mântuitorul a toate: "Iar ultimul în ordinea creaţiei 1-a creat
pe om, dup Chipul propriu, de parcă întreaga creaţie s-ar arăta legată de
nevoile omului" (Teodor de Mopsuestia). Este constituit din suflet şi din trup,
stă în mijlocul creaţiei şi uneşte în el materie şi spirit, pentru că Hristos, prin
care a fost zidit, este unirea neînţeleasă, ipostatică, nedespărţită şi în acelaşi
timp neamestecată a Dumnezeirii necreate şi a zidirii create. Este în acelaşi
timp persoană şi natură[prosopo kai physe] sau, mai exact, persoană care face
concretă şi revelează natura, pentru că este chip al Fiului care reprezintă un
ipostas personal distinct al fiinţei unice şi indivizibile, comună Tatălui, Fiului şi
Duhului Sfânt. În fapt, aceste elemente le-am putea sintetiza astfel: persoană şi
în acelaşi timp natură, omul este caracterizat în mod fundamental de misterul
iubirii care împinge din interior persoanele spre o comuniune naturală;
existenţă personală conştientă în timp; unitate psihosomatică indisociabilă, cu
profunzime psihică incomensurabilă; liber, stăpân, creator, raţional, ştiutor,
etc. - Sunt atributele ce revelează în mod realist constituţia adevărată a omului.

A doua parte a acestui capitol începe cu o prezentare conceptului de


,,Libertatea premisa a unei comuniuni personale adevarate.,,
Dimensiunea trinitară a antropologiei ortodoxe arată că,, omul nu a
fost creeeat după chipul unui Dumnezeu.....ci după chipul unei Comuniuni
eterne de viata si iubire care se descoperă in istorie ca Unitate perfectă a Trei
Persoane distincte:TATĂL ,FIUL și SFANTUL DUH
Sfantul Grigorie de Nyssa arată că dacă iubirea lipseste toate
trăsăturile chipului din om ,,chip al Treimii,,,...toate trăsăturile sunt deformate
,, iubire a fiind expresie a chipului uman.
3.Libertatea este dar al lui Dumnezeu ce se implineste prin maturizare
spirituală permanenta
Această constatare reiese din ,,Dimensiunea pnevmatologică a
antropologiei ortodoxe ,,conform a căreia omul creat după chipul lui Dumnezeu
este de la creearea san ,,purtător al Duhului lui Dumnezeu,,sau al,, Duhului
Sfant,,.
,,Libertatea pe care o aduce prezenta Duhului Sfant in om se traduce prin
familiaritatea care se stabileste intre om si Dumnezeu....,,,,
,,Omul cănd lucrează în comuniune cu Duhul lui Dumnezeu el lucrează in
modul cel mai liber...,,,.
,,Unde este Duhul Domnului acolo este libertate,,II Corinteni 3,17
Scopul acestei legături ,comuniuni este ca omul să ajungă la asemănarea cu
Dumnezeu.

La subcapitolul 4,autorul descrie ,, Păcatul lui Adam ,căderea din starea de


comuniune și pervertire a libertătii,,.

Adam simbolizeaza primul om si imaginea lui Dumnezeu. Primul


inseamna aici mult mai mult decat intaietatea in plan temporal. Adam este
primul in ordinea naturii, este culmea creatiei terestre, fiinta suprema intru
umanitate.
In plus, el este facut dupa chipul si asemanarea Domnului. Dintr-un punct de
vedere simbolic, expresia poate fi inteleasa in sensul ca Adam este facut dupa
chipul si asemanarea lui Dumnezeu tot asa cum o capodopera este facuta dupa
chipul si asemanarea artistului care a realizat-o.
Adam simbolizeaza chiar aceasta realitatea a spiritului – este dupa chipul si
asemanarea lui Dumnezeu, dar este altul decat Dumnezeu. De aici decurg
urmatoarele innoiri in Univers: constiinta, ratiunea, libertatea, responsabilitatea,
autonomia – toate privilegii ale spiritului. Privilegii, insa, ale unui spirit intrupat,
deci facut dupa chipul si asemanarea lui Dumnezeu si nu identic cu Dumnezeu.
Tocmai pentru ca a vrut sa se identifice cu Dumnezeu, Adam a devenit si intaiul
cazut in greseala – cu toate consecintele pe care aceasta prioritate in pacat le-a
avut pentru descendentii sai.. Adam simbolizeaza pacatul originar, pervertirea
spiritului, folosirea absurda a libertatii, refuzul oricarei dependente. Or, acest
refuz al dependetei fata de Creator nu poate duce decat la moarte, pentru ca
aceasta depdendenta este insasi conditia vietii. In toate traditiile, omul care
incearca sa devina egalul lui Dumnezeu este imediat pedepsit.

Sfantul Grigorie de Nissa distinge ,,libertatea ca stare de spirit -eleutheria si


alegerea liberă proairesis. Apatheia (nepătimirea) semnifică libertatea si
independenta spirituluii in raport cu pathos-ul trupesc Theoria este libertatea
inteligentei.

5.Iisus Hristos-implinirea libertatii in iubirea divino-umnă


,, Legătura stransă care există intre comuniunea cu Dumnezeu și libertatea
omului se regăseste in intreaga istorie a mantuirii care este si istoria
eliberarii omului de sub robia pacatului. Libertatea lui Hristos este izvorul care
întăreste libertatea creștinului.,,
In subcapitolul 6......,.,Asceza si libertate in viata spirituala a
bisericii,,este descris sensul notiunii de asceză , sensul notiunii de spiritualitate
eclesială ,etc

Sensul de asceză vine din limba greacă . Etimologic, cuvântu lasceză derivă
din verbul grecesc ασκεω, care poate fi definit în trei sensuri : fizic, moral şi
religios. Mai precis în viața crestină ,asceza inseamnă răspuns liber si constient
la iubirea jertfitoare a lui Hristos și nu respectarea unor reguli formale și
constrangătoare. Prin asceză crștină ,vointa liberă a omului are un rol
prioritar.In acelasi timp,mergand pe calea ascezei carecv este prima treaptă
absolut necesară desavarsirii morale ,crestinul nu este singur .Însotitorul sau
tainic este Hristos prin lucrarea harului Duhului sfant.
În sens religios, asceza este – după Philon din Alexandria – exerciţiul
metodic care perfecţionează sufletul şi-l pregăteşte pentru contemplaţia lui
Dumnezeu.

Înainte de orice, asceza creştină este un eveniment eclezial, nu individual.


Ea este transformarea modului de existenţă individual al naturii în eveniment
personal de comuniune şi relaţie: intrarea dinamică în comunitatea de viaţă a
trupului Bisericii. Asceza vizează transfigurarea dorinţelor şi a necesităţilor
naturale impersonale în manifestări ale liberei voinţe personale care lucrează
„viaţa cea adevărată” a iubirii.

Experienta ascetică cuprinde pe om in integritatea fiintei sale: trup și suflet.


Fiind o expresiea ascezei trupului,Postul asumat in mod periodic înseamnă
depășirea unei atitudini posesive si agresive fata de lume
Rugăciunea este expresia cea mai concretă a a scezei sufletului.Sfintii spun că
nu ne putem apropia de Dumnezeu decat prin rugaciune neîncetatata.
Virtutea iubirii este culmea spre care tinde asceza crestina ,pentru că iubirea
tine de misterul comuniunii interpersonale dintre om si Dumnezeu ,dintre om
si om.
Importanta postului ,rugaciunii ,ascezei in general este prezentata in
numeroase scrieri ale B.O si anume FILOCALIA. Asceza crestină trebuie sa se
faca cu bucurie pentru că este liber acceptata in vederea unei comuniuni
religioase. Sf Ap Pavel foloseste cuvantul asko o singura data in FAPTE 24,16
dar ideea in sine apare de mai multe ori in gandirea sa . El numeste gymnasia
exercitiul pt o viața sfanta.

7. Responsabilitate si libertate la nivelul structurilor eclesiale


Vocatia primordiala si esentiala a Bisericii este comuniunea oamenilor cu
Sfanta Treime, prin predicarea Sfintei Evanghelii, prin Sfantul Botez, prin
Sfanta Euharistie si prin toate Sfintele Taine, toate savarsite de episcopi,
preoti si diaconi ortodocsi canonici, astfel incat viata Bisericii sa fie o imagine
sau o icoana a comuniunii Sfintei Treimi, ca toti sa fie una, precum Noi suntem
una (Ioan 17,21).O studiere atenta a raportului dintre unitatea si

8.Ascultarea si libertatea in actul teologic eclesial


Pentru mulți oameni cuvantul ascultare desemnează ceva bizar,ambiguu.In
orice caz el si a pierdut semnificatia originală si profundă.
Sfantul Apolstol Pavel descrie in Ep Catre Corinteni 13,4-7 ce este ascultarea:
,,...Adeziunea libera de fidelitate in interiorul dragostei resăponsabile traite
de o persoana sau un grup de persoane care se straduiesc să implineasca voia
lui Dumnezeru,in propria viata ...,,
Teologii ,Dumitru Staniloaie si S.Bulgakov au abordat problema ,, Ascultarii si
libertatii in actul teologic eclesial,,

In continuare autorul cartii tratează și tema ,,.Unitate si libertate in relatia


Biserica locală, Biserică universală.Primat si sinodaliatate ,autocefalie si
sobornicitate.
Autocefalia – nota caracteristica a Ortodoxiei
Ortodoxia sau Biserica Ortodoxa universala se prezinta astazi ca fiind o
comuniune de Biserici autocefale surori, egale intre ele, libere unele fata de
altele in ceea ce priveste conducerea administrativa, dar unite unele cu altele
prin aceeasi credinta, aceeasi viata sacramentala si aceeasi structura si
disciplina canonica (juridica)
Astfel, sinodalitatea, ca autoritate rezultata din comuniunea dogmatica,
liturgica si canonica a Bisericilor locale exprimata in sinodul episcopilor, nu
poate fi subordonata unei autoritati primatiale singulare: patriarh sau papa, ci
doar prezidata sau coordonata de cel dintai dintre episcopi. In Ortodoxie,
primatul, adica slujirea, oficiul sau rangul de protos, este integrat in
sinodalitate, dupa cum, in Sfanta Treime, Tatal este Protos , dar egal cu Fiul si
cu Duhul, iar unitatea lor este comuniunea lor de iubire reciproca si de
conlucrare fara subordonare, izolare sau separatie. Astfel, sinodalitatea este
imagine sau icoana a comuniunii apostolice, in care intaistatatorul intre
Apostoli nu este unul deasupra tuturor (unus super omnes), ci unul intre egali
(unus inter pares), chiar daca este in fruntea lor. In acelasi timp sinodalitatea
este si imagine sau icoana spirituala a comuniunii trinitare, in care Persoanele
divine distincte sunt deofiinta (consubstantiale), egale intre Ele, si unite in
comuniune de iubire, comuniune care se manifesta in daruirea lor reciproca si
in conlucrarea lor in creatie si in iconomia mantuirii lumii. In acest
sens, comuniunea trinitara devine normativa pentru comuniunea eclesiala, cum
se arata in Evanghelia dupa Ioan (17, 21-22) si canonul 34 Apostolic. In
consecinta, devierea de la sinodalitate poate deveni deviere de la eclesiologia
trinitara si apostolica.Specificul unitatii bisericesti a Ortodoxiei universale este
afirmarea principiului egalitatii si coresponsabilitatii Bisericilor surori, si nu
afirmarea principiului subordonarii sinodului regional sau ecumenic unui singur
ierarh, cu putere dogmatica si canonica suprema si absoluta, cum este puterea
singulara a papei in Biserica Romano-Catolica. La aceasta putere singulara si
absoluta a papei s-a ajuns treptat, in mileniul al II-lea, dupa Schisma din 1054,
printr-o subordonare sistematica a autoritatii sinoadelor provinciale si
universale (ecumenice) autoritatii papei, care aproba singur actele sinodului sau
conciliului ecumenic, pentru ca acestea sa poata fi valide. Din acest motiv, in
prezent singura autocefalie existenta in Biserica Romano-Catolica este
autocefalia personala a papei, nu cea a vreunui sinod al episcopilor.Totusi, in
pofida acestei mari deosebiri intre Ortodoxie si Romano-Catolicism, in
privinta relatiei dintre sinodalitate si intaietate sau primat, deosebire care
constituie pana astazi un obstacol major in calea unirii celor doua Biserici, ceea
ce este comun amandurora este importanta episcopatului in pastrarea unitatii
de credinta, de viata sacramentala si disciplina canonica, de-a lungul secolelor.
In acest sens, pentru ca dialogul teologic dintre Biserica Ortodoxa si Biserica
Romano-Catolica sa avanseze, trebuie ca discutia despre primatul papei sa fie
pusa in relatie cu autoritatea sinodului autocefal. Desigur, exista la Roma o
incercare de revenire la sinodalitate prin instituirea Sinodului episcopilor care
se intruneste periodic, insa acesta nu este in prezent un for decizional, ci doar
consultativ.Deci principiul autocefaliei multiple sau al pluricefaliei distinge
Ortodoxia de monocefalia absoluta a papei din Biserica Romano-Catolica, in
care toti episcopii Bisericilor locale (diecese), inclusiv patriarhii care prezideaza
sinoadele Bisericilor Orientale unite cu Roma, sunt subordonati papei ca
autoritate doctrinara si canonica suprema. Pe de alta parte, acelasi principiu al
autocefaliei multiple distinge Ortodoxia si de Protestantism, care, desi pune
accentul, ca si Ortodoxia, pe libertatea Bisericilor locale, totusi nu mai are
capacitatea de a forma in totalitatea sa o singura Biserica si nici nu face dovada
de a fi pastrat unitatea de doctrina a credintei, de viata sacramentala si de
structura canonica din timpul sinoadelor ecumenice. Aceasta se explica mai
ales prin faptul ca Reforma protestanta a suprimat episcopatul sacramental si
sinodalitatea episcopala ca manifestare a coresponsabilitatii apostolice in
pastrarea unitatii de credinta de-a lungul secolelor (succesiunea apostolica pe
linie episcopala).Spre deosebire de Protestantism, care se prezinta sub forma
unei multimi de Biserici sau comunitati confesionale diferite intre ele in ceea ce
priveste atat doctrina credintei, cat si viata sacramentala si disciplina
canonica, Ortodoxia, fidela eclesiologiei apostolice si eclesiologiei sinoadelor
ecumenice din timpul arhiepiscopiilor, mitropoliilor sau patriarhiilor autocefale,
are constiinta vie de a fi sau forma o singura Biserica, in continuitatea Bisericii
nedespartite a lui Hristos, adica a Bisericii din timpul Apostolilor si al Sfintilor
Parinti adunati in sinoadele ecumenice. Ortodoxia afirma acest adevar, nu ca pe
un merit al oamenilor, ci ca pe un dar sau ajutor de la Dumnezeu in pastrarea
unitatii dogmatice, sacramentale si canonice a tuturor Bisericilor Ortodoxe
surori, intre ele, pe baza Traditiei apostolice si patristice. Astazi, aceasta
fidelitate fata de Traditia apostolica si patristica trebuie reafirmata ca baza de
dialog cu alte Biserici si uneori ca un corectiv adus unor tendinte interne de a
diminua rolul sinodalitatii in favoarea intaietatii sau primatului, care este
inteles mai mult ca privilegiu singular, decat ca responsabilitate in interiorul
sinodalitatii, slabind astfel fraternitatea si egalitatea Bisericilor Ortodoxe
autocefale surori.Din punct de vedere al eclesiologiei ortodoxe, o Biserica locala
ortodoxa canonica (in sensul cel mai restrans) este o episcopiecare are in
fruntea sa un episcop ortodox canonic, care se afla in comuniune cu intreg
episcopatul ortodox canonic universal, si implicit cu totalitatea Bisericilor
Ortodoxe autocefale surori. De aceea, in Ortodoxie nu oricine si oricum poate
infiinta Biserici locale noi, sub pretextul sau cu pretentia de a crea Biserici libere
sau independente , deoarece adevarata libertate crestina nu se realizeaza prin
razvratire, schisma sau separatie bisericeasca, dupa cum nici unitatea sau
comuniunea eclesiala nu se impune prin constrangere, ci libertatea eclesiala se
manifesta prin afirmarea impreuna, in comuniune, a unitatii de credinta, de
viata sacramentala, de iubire si de respect reciproc. Iar cand trebuie corectate
abuzuri sau devieri de la normele comune si cand se doreste innoirea vietii
bisericesti, acestea trebuie sa se faca, pe baza Traditiei Bisericii nedespartite, nu
impotriva ei si nici sub forma rupturii cu ea, ci printr-o fidelitate reinnoita fata
de Biserica cea una, sfanta, soborniceasca si apostolica a lui Hristos de-a lungul
veacurilor.
II.Drepturile unei Biserici autocefale
Biserica autocefala este o Biserica avand conducere proprie sau de sine (in
greceste autos = de sine, propriu; kefalé = cap, conducere). Organismul de
conducere al unei Biserici autocefale este Sfantul Sinod prezidat de
intaistatatorul acelei Biserici: patriarh, mitropolit sau arhiepiscop. Bisericile
autocefale sunt Biserici surori, egale intre ele si libere unele in raport cu altele in
ceea ce priveste organizarea intregii vieti bisericesti.Autocefalia unei Biserici
implica in acelasi timp: multe drepturi, multa libertate si multa responsabilitate
in hotararile pe care le ia aceasta. Desi drepturile unei Biserici autocefale nu
sunt expuse intr-un cod canonic, ele deriva dintr-un consens al practicii vietii
Bisericilor autocefale de-a lungul veacurilor, intrucat totdeauna au existat mai
multe Biserici autocefale, in frunte cu patriarhiile vechi Roma, Constantinopol,
Alexandria, Antiohia, Ierusalim (Pentarhia), iar Sinodul III ecumenic (431), prin
canonul 8 acorda autocefalie si Bisericii Ciprului.Drepturile Bisericilor autocefale
sunt:a. dreptul de a avea propriul sinod al episcopilor, prezidat de un patriarh,
mitropolit sau arhiepiscop; acest sinod fiind singura autoritate canonica pentru
tot ceea ce priveste organizarea vietii bisericesti; hotararile sale sunt definitive
si nu trebuie confirmate de vreo autoritate eclesiala externa;b. dreptul de a
alege proprii sai episcopi, inclusiv pe intaistatatorul ei (patriarh, mitropolit, sau
arhiepiscop), fara o confirmare a acestora de catre o autoritate bisericeasca
externa;c. dreptul de a infiinta si organiza eparhii sau mitropolii, sinoade
mitropolitane si adunari bisericesti eparhiale care privesc comunitatile din
jurisdictia sa canonica;d. dreptul de a intocmi si promulga legi sau regulamente
si reguli bisericesti cu valabilitate pentru toate comunitatile bisericesti din
jurisdictia sa;e. dreptul de a infiinta instante canonice de judecata sau tribunale
bisericesti in vederea reglementarii disciplinei bisericesti;f. dreptul de a cultiva
relatii fraterne cu alte Biserici Ortodoxe autocefale si de a intreprinde actiuni de
interes comun intr-o anumita regiune, precum si dreptul de a initia dialoguri
bilaterale de ordin practic cu unele confesiuni crestine, desigur, nu in numele
Ortodoxiei intregi;g. dreptul de a sfinti Sfantul si Marele Mir (care este folosit la
savarsirea Sfintei Taine a Mirungerii, la sfintirea antimiselor si a bisericilor);h.
dreptul de a canoniza sfinti locali si de a compune slujbele dedicate lor;i. dreptul
de a infiinta scoli teologice;j. dreptul de a pastori propria sa diaspora, asigurand
preoti si ierarhi pentru aceasta.In rezumat, Biserica autocefala este o Biserica
libera in deciziile sale privind: alegerea si hirotonirea episcopilor, administratia
bisericeasca, organizarea educatiei teologice, a vietii liturgice si a activitatii
pastorale si misionare, libera in ceea ce priveste misiunea sau slujirea sa in
societate, relatiile fratesti sau de cooperare cu alte Biserici, precum si relatiile
cu autoritatile civile din tara in care pastoreste comunitati eclesiale. O Biserica
autonoma se distinge de o Biserica autocefala prin faptul ca nu se bucura de
toate aceste drepturi enumerate mai sus: de pilda, intaistatatorul sau primatul
ei trebuie sa fie confirmat de Biserica Mama, care isi rezerva si dreptul de a
intocmi si promulga legi bisericesti, de a infiinta instante canonice si mai ales
dreptul de a consacra Sfantul si Marele Mir, iar uneori si dreptul de a
supraveghea relatiile Bisericii autonome cu alte Biserici Ortodoxe autocefale
sau cu unele confesiuni crestine.III. Conditiile obtinerii autocefalieiIn ceea ce
priveste acordarea sau recunoasterea autocefaliei unei Biserici locale de catre
Biserica Mama si de catre totalitatea Bisericilor Ortodoxe autocefale, trebuie sa
precizam ca Ortodoxia nu dispune la ora actuala de reguli canonice unanim
acceptate privind modalitatea acordarii sau recunoasterii autocefaliei, fapt
pentru care aceasta tema a si fost inscrisa pe agenda viitorului Sinod
panortodox. In decursul istoriei, recunoasterea autocefaliei unei Biserici dintr-o
tara sau regiune a fost, uneori, un proces complicat si dificil, conditionat nu
numai de principii canonice eclesiale, ci si de diferiti factori de ordin istoric,
misionar, etnic si politic. Astfel, au fost cazuri in care unele Biserici autocefale
si-au pierdut autocefalia pentru o perioada anume, sau chiar in mai multe
randuri (de pilda, Biserica Ortodoxa Sarba), tocmai datorita fluctuatiilor istoriei,
a stapanirilor si a frontierelor politice statale. Insa cand contextul istoric a fost
favorabil, autocefalia s-a impus ca o necesitate pastoral-misionara, ca libertate
de actiune sporita. Aceasta orientare are o baza canonica solida in hotarari ale
Sinodului IV ecumenic si ale Sinodului VI ecumenic, care permit Bisericii o
adaptare misionara si pastorala adecvata contextului istoric. De altfel, spre
deosebire de sfintele dogme care privesc credinta ortodoxa, sfintele canoane
sunt reguli pastorale de organizare a vietii, astfel incat sa fie aparata si
promovata lucrarea Evangheliei lui Hristos in viata poporului crestin (cf.
canonul 8 al Sinodului III ecumenic).Intre conditiile obtinerii autocefalieipot fi
enumerate:a. capacitatea spirituala si materiala a unei Biserici locale de a
mentine si promova credinta ortodoxa si de a organiza viata bisericeasca a unui
popor in totalitatea sa, fapt dovedit in decursul unei lungi perioade de timp;b.
numarul suficient (cel putin trei) al episcopilor titulari;c. dorinta sau vointa
episcopilor, a clerului si credinciosilor din eparhiile dintr-o tara de a se organiza
ca Biserica autocefala;d. un teritoriu bine definit si un context etnic sau cultural
in care aceasta Biserica locala si-a aratat capacitatea sa misionara si
pastorala.e. autocefalia a fost adesea conditionata de independenta statala sau
politica a teritoriului sau a tarii in care se afla Biserica locala respectiva. Aceasta
conditionare a organizarii vietii bisericesti de evolutia organizarii statale deriva
din spiritul canoanelor 17 si 28 ale Sinodului IV ecumenic (451), precum si al
canonului 38 al Sinodului VI ecumenic (Trulan, 692), potrivit carora, pentru o
mai buna coordonare a vietii bisericesti si a activitatii misionare, organizarea
bisericeasca trebuie sa tina seama de evolutia organizarii civile din Imperiul
roman crestin. Insa, dupa ce imperiile crestine si Imperiul otoman s-au
destramat au aparut statele independente nationale, in care Bisericile s-au
organizat progresiv ca Biserici autocefale, iar unele dintre acestea au devenit
mai tarziu Patriarhii noi, adaugandu-se la vechile Patriarhii din timpul
Imperiului crestin, dupa cum intr-o familie, copiii care ajung la maturitate
intemeiaza propriile lor familii alaturi de familia in care s-au nascut.f. Biserica
Mama, care are responsabilitatea canonica si pastorala pentru Biserica locala
fiica aflata sub jurisdictia sa, trebuie sa fie convinsa de posibilitatea si
necesitatea acordarii sau recunoasterii autocefaliei dorita de aceasta Biserica
locala-fiica. Recunoasterea acestei autocefalii si, in general, drepturile si
indatoririle majore legate de ea, sunt precizate intr-un act oficial si solemn,
numit Tomos; aceasta recunoastere a autocefaliei de catre Biserica Mama, este
adusa la cunostinta tuturor Bisericilor Ortodoxe surori, carora li se cere sa
recunoasca, la randul lor, Biserica respectiva ca Biserica autocefala sora. In
prezent, aceasta procedura este considerata insuficienta si se afla in dezbatere
in cadrul unei comisii panortodoxe. Patriarhia Ecumenica doreste
ca Tomosul de autocefalie sa fie semnat numai de patriarhul ecumenic, pe cand
alte patriarhii (Rusa si Romana) doresc ca Tomosul sa fie semnat de toti
intaistatatorii Bisericilor Ortodoxe surori, dupa modelul actelor Sinoadelor
ecumenice semnate de ierarhii care au participat la eveniment.IV. Scopul
autocefaliei: comuniunea bisericeasca fraterna sau unitate in libertate
responsabilaAtat autocefalia cat si autonomia unei Biserici nu sunt un scop in
sine, ci ele vizeaza realizarea comuniunii fraterne si responsabile intre diferite
Biserici locale, reprezentate prin episcopii lor, comuniune care nu este nici
unitate constrangatoare, nici libertate schismatica (separatista), sau pretext
de izolare si de indiferenta fata de viata altor Biserici.Bisericile autocefale nu
sunt Biserici independente dupa modelul statelor independente si suverane,
care pot schimba, intr-un fel sau altul, regimul social-politic si constitutia lor
fundamentala, deoarece Bisericile autocefale ortodoxe au o constitutie
sacramentala si canonica-pastorala comuna, adica o identitate fundamentala
care le uneste pe toate si care transcende principiul autocefaliei ca principiu de
conducere administrativa proprie. Acest fapt implica indatorirea fiecarei Biserici
autocefale de a pastra unitatea de credinta, de viata sacramentala si de
structura canonica cu toate celelalte Biserici Ortodoxe, in spiritul Traditiei
apostolice si patristice a Bisericii nedespartite a lui Hristos. Vocatia primordiala
si esentiala a Bisericii este comuniunea oamenilor cu Sfanta Treime, prin
predicarea Sfintei Evanghelii, prin Sfantul Botez, prin Sfanta Euharistie si prin
toate Sfintele Taine, toate savarsite de episcopi, preoti si diaconi ortodocsi
canonici, astfel incat viata Bisericii sa fie o imagine sau o icoana a comuniunii
Sfintei Treimi, ca toti sa fie una, precum Noi suntem una (Ioan 17,21).O
studiere atenta a raportului dintre unitatea si libertatea eclesiala in intelegerea
lor ortodoxa, arata ca unitatea bisericeasca autentica nu deriva din
subordonare constrangatoare, ci din consultare reciproca si cooperare
fraterna, nici libertatea autentica bisericeasca nu deriva din izolare si
indiferenta fata de altii, ci este o libertate pentru comuniune, deci libertate
responsabila. De ce? Pentru ca iubirea crestina, slujirea si responsabilitatea in
Biserica sunt cu atat mai autentice, cu cat sunt implinite in mai multa libertate.
Aceasta legatura stransa care exista intre mentinerea unitatii de credinta si
libertatea bisericeasca responsabila este admirabil exprimata in
continutul Tomosului de recunoastere a autocefaliei Bisericii Ortodoxe Romane
(din anul 1885), care cuprinde, de fapt, principiile de baza ale invataturii
ortodoxe despre autocefalie.Din acest Tomos reies urmatoarele principii:a.
Conditia primordiala a acordarii sau recunoasterii autocefaliei unei Biserici este:
conservarea unitatii indisolubile a credintei in legatura dragostei . Aceasta
unitate ramanand neatinsa si neclintita in toate veacurile – se spune in tomos
–, chestiunile de administratie eclesiastica si ordinea demnitatilor se pot
modifica potrivit cu starea tarilor. De aceea, si Preasfanta, Marea Biserica a
lui Hristos, aproband cu toata bunavointa si recunoscand cu duhul pacii si al
dragostei schimbarile necesare administratiei duhovnicesti din Sfintele
Biserici locale, le binecuvinteaza si le confirma spre mai buna zidire a
comunitatii credinciosilor. Deci putem afirma ca recunoasterea sau acordarea
autocefaliei unei Biserici locale care n-a facut, timp indelungat, dovada
capacitatii sale de a pastra neclintita unitatea credintei ortodoxe nu constituie
un bine pentru viata spirituala a acelei Biserici si nici o actiune responsabila din
partea Bisericii-Mame.b. Autoritatea suprema responsabila de administrarea
sau conducerea unei Biserici autocefale este Sfantul Sinod al acesteia, prezidat
de un arhiepiscop, mitropolit sau patriarh. Sfantul Sinod al acestei Biserici nu
este subordonat altei autoritati eclesiale, dar, Sfantul Sinod al unei Biserici
autocefale trebuie sa exercite aceasta libertate totala de conducere
bisericeasca avand constiinta responsabilitatii directe in fata lui Hristos, Capul
Bisericii si Arhiereul Vesnic, dupa cum se spune in Tomos:asadar dupa cum am
deliberat in Sfantul Sinod, cel de pe langa noi, al iubitilor nostri frati in Sfantul
Duh si coliturghisitori, declaram ca Biserica Ortodoxa din Romania sa fie si sa
se numeasca si sa se recunoasca de catre toti neatarnata si autocefala,
administrandu-se de propriul si Sfantul sau Sinod, avand ca presedinte pe
Inaltpreasfintitul si Preastimatul Mitropolit al Ungrovlahiei si Primat al
Romaniei, cel dupa vreme, nerecunoscand in propria sa administratie interna
nici o alta autoritate bisericeasca, fara numai pe Capul Bisericii Ortodoxe celei
una, sfanta, catolica si apostolica, pe Mantuitorul Dumnezeu-Omul, Care este
singura temelie si piatra cea din capul unghiului, si intaiul si supremul si
vesnicul Arhiereu si Arhipastor .c. Recunoasterea autocefaliei unei Biserici
locale implica, deci, recunoasterea autoritatii sale canonice egala cu
autoritatea canonica a celorlalte Biserici surori. De aceea, Sinodul noii Biserici
autocefale este numit Sinod frate in Hristos . Prin recunoasterea autocefaliei, o
Biserica fiica devine Biserica sora avand maturitate eclesiala deplina. Aceasta
noua Biserica autocefala se face cunoscuta tuturor Bisericilor autocefale,
pentru a fi primita in comuniunea lor universala.d. In Tomosul de autocefalie se
mai precizeaza ca aceasta conducere de sine, in deplina libertate, implica, insa,
o conformare libera cu Traditia continua si neintrerupta a Bisericii Ortodoxe.In
partea finala a Tomosului se enumera si alte responsabilitati ale Bisericii
Ortodoxe autocefale:e. Biserica autocefala, desi se bucura de toate
prerogativele si drepturile inerente autocefaliei are, totusi, datoria de a pastra
comuniunea de credinta si de viata sacramentala cu celelalte Biserici
autocefale si, ca atare, Sfantul ei Sinod trebuie sa pomeneasca in dipticele
sale pe intaistatatorii acestor Biserici; sa colaboreze si sa se inteleaga cu
celelalte Biserici Ortodoxe in toate chestiunile importante canonice si
dogmatice, care au trebuinta de o chibzuire mai generala si mai comuna,
dupa sfantul obicei al parintilor, pastrat de la inceput .Toate acestea arata
ca principiul autocefaliei nu este libertate in izolare, ci libertate in comuniune.
Iar daca aceasta comuniune se manifesta mai ales la nivelul comemorarii in
timpul Liturghiei celebrata de intaistatatorul unei Biserici autocefale, al
informarii reciproce privind intronizarea noilor intaistatatori si al consfatuirilor
privind problemele de ordin bisericesc, o colaborare mai intensa in ceea ce
priveste viata pastorala in diaspora, misiunea si marturia ortodoxa comuna
astazi in lume, ar putea contribui si mai mult la convingerea ca libertatea pe
care o ofera autocefalia nu se manifesta in izolare sau autarhie, ci in dinamica
vietii bisericesti, in cooperare si ajutorare frateasca.†

In finalul cap V , este scoasă in evidentă tema ,,Biserica in lume și lumea in


biserică .Problema libertatii intr -o societate secularizată. Sunt prezentate
aspecte ale problematicii libertatii Bisericii in lume .-
Secularizarea reprezintă fenomenul de desacralizare a lumii ca urmare a
tendinţei de a aduce sacrul sub autoritatea profanului.
Criza morală si spirituală de care se vorbeste astazi nu este altceva decat
criza unei conștiințe văduvite de sentimentul sacru al prezentei lui Dumnezeu
in lume sau mai profund absenta unei legaturi conștiente și neăntrerupte cu
Hristos cel VEsnic.
CONCLUZIE
Spiritualitatea ortodoxa cu intregul sau tezaur liturgic si sacramental vine
intru intampinarea dorului comunitar pe care constiinta omului modern il simte
cu gravitate. Teologul Berdiaev trateaza complex si vast această temă.

S-ar putea să vă placă și