Sunteți pe pagina 1din 2

OLIMPIADA DE LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ

-clasa a VI-a – etapa locală- 2008


• Toate subiectele sunt obligatorii
• Timpul efectiv de lucru este de 2 ore
• MULT SUCCES !
Citeşte cu atenţie fragmentul, apoi elaborează răspunsul pentru sarcina de lucru precizată mai
jos:

Copilăria, iscoditoare ca un copil în faţa uşii care ascunde pomul de Crăciun, se


înălţa, în trupul lui, în vârful picioarelor: creştea. Putea urni un scăunel, înhămându-şi toată
puterea prin braţe: era întâiul avânt.
Putea, urcându-se pe scăunel, să-şi moaie degeţelul în gavanosul cu dulceaţă de pe
măsuţă, ca mai apoi, după ce şi l-a supt el, să-l întindă şi mamei: era întâia dărnicie. Putea
păşi singur în cerdac: era întâia pribegie.
În curând, paşii lui se căzniră prin ogradă; uliţa îl privea înduioşată pe sub poartă,
făcându-i semne cu portiţa: îl chema la ea... Acesta purta rochiţă pe atunci şi se numea
Puiuţu.
(I. Teodoreanu, Uliţa copilăriei)
• gavanos = borcan; vas de lut ( pentru dulceaţă)
• cerdac = mic pridvor; verandă

I. Pornind de la textul dat, alcătuieşte o compunere de cel mult o pagină, cu titlul Mama,
icoana copilăriei. În elaborarea compunerii, vei avea în vedere următoarele cerinţe:
• vei respecta structura unei compuneri;
4p
• vei realiza un conţinut adecvat cerinţei;
4p
• vei valorifica elementele de portret studiate la clasă;
4p
• vei utiliza cel puţin patru figuri de stil diferite;
4p
• vei da un titlu sugestiv compunerii tale.
4p
Total pentru subiectul I – 20 de puncte
II. Citind fragmentul de mai sus, pe care îl poţi considera o situaţie iniţială/ expoziţiune,
realizează o compunere narativă hazlie, de cel puţin o pagină, în care personajul principal să
fie Puiuţu.
Pentru a obţine punctajul maxim, în redactarea compunerii vei respecta următoarele cerinţe:
• vei construi textul pe baza momentelor subiectului operei literare;
6p
• vei introduce în compunerea ta cel puţin încă două personaje;
6p
• vei folosi toate modurile de expunere cunoscute;
8p
• vei da un titlu potrivit compunerii tale;
2p
• vei utiliza şi figuri de stil învăţate.
8p
Total pentru subiectul al II-lea – 30 de puncte
III. Având ca suport textul de la punctul I, răspunde următoarelor sarcini de lucru:
1. Identifică, în text, două cuvinte derivate cu sufixe diminutivale.
4p
2. Indică doi termeni din familia lexicală a cuvântului singur.
4p
3. Precizează modalitatea de formare a cuvintelor: înhăma, înduioşată, pe sub.
6p
4. Indică valoarea morfologică a verbului „a fi” din text.
4p
5. Extrage, din ultimul paragraf al textului, două pronume personale diferite; precizează-le
cazul. 4p
6. Scrie funcţia sintactică a verbelor la modurile nepersonale din structura: „Putea urni un
scăunel, înhămându-şi toată puterea...”
6p
Total pentru subiectul al III-lea – 30 de puncte

Notă. 10 puncte vei primi dacă: întreaga lucrare va respecta convenţiile de text (1 p.); textul
va fi aşezat corect în pagină (1 p); textul va fi coerent prin logica şi claritatea enunţurilor (4
p); exprimarea scrisă va fi de calitate prin corectitudine, ortografie, punctuaţie (4 p);10
puncte vei primi din oficiu . Total- 100 de puncte