Sunteți pe pagina 1din 57

UNIVERSITATEA SPIRU HARET

DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI DIDACTIC

Lector univ. dr. Nadia Mirela Florea Lector univ. dr. Adela Mihaela Ţăranu

CAIET
DE
PRACTICĂ PEDAGOGICĂ

2008
CUPRINS

A. FUNDAMENTELE ACTIVITĂŢII DE PRACTICĂ PEDAGOGICĂ


1. Baza normativ-legislativă a pregătirii pentru profesia didactică
2. Obiectivele practicii pedagogice
3. Conţinutul şi secvenţele practicii pedagogice
4. Planificarea activităţilor de practică pedagogică: orarul săptămânal al profesorului mentor şi planificarea lecţiilor de probă şi
a lecţiei finale

B. DOCUMENTELE PORTOFOLIULUI DE EVALUARE A ACTIVITĂŢII DE PRACTICĂ PEDAGOGICĂ ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL


PREUNIVERSITAR OBLIGATORIU (1)
1. Fişa de asistenţă
2. Grilă de observare a lecţiei
3. Planificare calendaristică
4. Proiectul unităţii de învăţare
5. Proiect de lecţie
6. Raport asupra practicii pedagogice desfăşurate în semestrul 5 (anul III, sem.1) - o copie se depune la facultate / centrul territorial ID -

C. DOCUMENTELE PORTOFOLIULUI DE EVALUARE A ACTIVITĂŢII DE PRACTICĂ PEDAGOGICĂ ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL


PREUNIVERSITAR OBLIGATORIU (2):

1. Ghid în alegerea metodologiei de predare


2. Proiect de lecţie
3. Fişă de evaluare a lecţiei
4. Proiect didactic pentru activităţi educative (Proiect didactic pentru activitate extraşcolară; Proiect didactic pentru ora de dirigenţie)
5. Fişă de caracterizare psihopedagogică
6. Raport asupra practicii pedagogice desfăşurate în semestrul 6 (anul III, sem.2) - o copie se depune la facultate / centrul territorial
ID -
A. FUNDAMENTELE ACTIVITĂŢII DE PRACTICĂ PEDAGOGICĂ

1. BAZA NORMATIV-LEGISLATIVĂ A PREGĂTIRII PENTRU PROFESIA DIDACTICĂ

Certificatul de absolvire a Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic acordă dreptul de exercitare a profesiei didactice în
învăţământul secundar, postliceal şi superior, potrivit legii.
Legea învăţământului nr.84/1995
Art. 68. - (1) Studenţii si absolvenţii care optează pentru profesiunea didactica sunt obligaţi să participe la activităţile Departamentului pentru
Pregătirea Personalului Didactic.
(2) Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic funcţionează în instituţiile de învăţământ superior, pe bază de regulament, şi are
planuri de învăţământ distincte, care cuprind discipline de pregătire teoretică si practică în domeniile pedagogiei, psihologiei, logicii, sociologiei
si metodicii de specialitate.
(3) Pregătirea studenţilor prevă zută la alin. (1) şi (2) se realizează în regimul activităţilor didactice opţionale. Planurile de învăţământ ale
departamentului sunt integrate în planurile de învăţământ ale facultăţilor de profil.
(4) Absolvenţilor Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic li se eliberează certificate de absolvire, pe baza cărora sunt abilitaţi să
funcţioneze în calitate de cadre didactice.

Potrivit art.2, alin.2 al Ordinului MECT nr. 4316, publicat in Monitorul Oficial al României – Partea I, anul 176 nr. 520/10 iulie 2008,
privind aprobarea Programului de studii psihopedagogice în vederea certificării pentru profesia didactică prin Departamentul pentru Pregătirea
Personalului Didactic, certificarea pentru profesia didactică se obţine la două niveluri, respectiv:
a) Nivelul I (iniţ ial): acordă absolvenţilor de studii universitare dreptul să ocupe posturi didactice în învăţământul preuniversitar obligatoriu,
cu condiţia acumulării unui minimum de 30 de credite transferabile din programul de studii psihopedagogice;

b) Nivelul II (de aprofundare): acordă absolvenţilor de studii universitare dreptul să ocupe posturi didactice în învăţământul liceal, postliceal
şi universitar, cu satisfacerea a două condiţii:
• acumularea unui minimum de 60 de credite transferabile din programul de studii psihopedagogice;
• absolvirea unui program de master în domeniul diplomei de licenţă.

În art.9. din acelaşi ordin se precizează:


(1) Absolvenţii studiilor universitare (de licenţă, masterat sau doctorat) care au obţinut Certificatul de absolvire a DPPD, Nivelul I, pot ocupa
posturi didactice în învăţământul preuniversitar obligatoriu constituite din discipline şi activităţi didactice corespunzătoare domeniului studiilor
de licenţă absolvite .

(2) Absolvenţii studiilor universitare care au obţinut Certificatul de absolvire a DPPD, Nivelul II, pot ocupa posturi didactice în învăţământul
liceal, postliceal şi superior constituite din discipline şi activităţi corespunzătoare domeniului studiilor de licenţă absolvit.

(3) Corespondenţa dintre domeniile studiilor universitare absolvite şi disciplinele care pot fi predate în învăţământul preuniversitar se stabileşte
potrivit Centralizatorului privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializările, precum şi probele de concurs, pentru încadrarea
personalului didactic din învăţământul preuniversitar, aprobat anual, prin ordin al ministrului educaţiei.

(4) Corespondenţa dintre domeniile studiilor universitare de licenţă, masterat sau doctorat absolvite şi disciplinele care pot fi predate în
învăţământul superior se stabileşte de către senat, prin regulamentele interne privind ocuparea posturilor didactice.

Programul de studii psihopedagogice oferit de DPPD este conceput şi aplicat în sistemul creditelor de studiu transferabile. Obţ inerea creditelor
necesare celor două niveluri de certificare pentru profesia didactică se conformează principiilor de transfer, recunoaştere şi acumulare a
creditelor de studiu.
Extras din Anexa 2 la OM. Nr. 4316 din data 03.06./2008

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
pentru programul de studii psihopedagogice de 30 de credite pentru Nivelul I (iniţial) de certificare pentru profesia didactică
-monospecializare-
începând cu anul universitar 2008/2009*
Nr.crt.

Perioada de studiu a Număr de Total ore


disciplinei ore pe
săptămână*

Forme de evaluare semestru


Semestrul

Număr de săptămâni
Anul
Discipline de învățământ C A C A Total

Credite
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
7 Practică pedagogică în III 5 14 - 3 - 42 42 C 3
învățământul preuniversitar
obligatoriu (1)
8 Practică pedagogică în III 6 12 - 3 - 36 36 C 2
învățământul preuniversitar
obligatoriu (2)
*Precizări:
1. Numărul de săptămâni şi, respectiv, numărul de ore pentru practica pedagogică rezultă din faptul că, potrivit standardelor actuale,
ultimul semestru al studiilor universitare este de 10-12 săptămâni.
2. Perioada de 2 săptămâni prevăzută pentru examenul de absolvire este alocată pentru finalizarea portofoliului didactic.
3. Se aplică şi în cazul studiilor universitare de licenţă cu durata de 4/5/6 ani.
4. Studenţii care predau într-una din specialităţile pentru care se pregătesc nu au obligaţia de a asista la alte lecţii. Pentru
confirmarea acestei activităţi, studentul prezintă adeverinţă eliberată de şcoală. Pentru evaluarea practicii pedagogice (2) şi studenţii aflaţi
în această situaţie vor susţine două lecţii de probă şi o lecţie finală, asistate de mentorul de practică pedagogică (şef de catedră, directorul
şcolii).
5. Coordonarea şi evaluarea practicii pedagogice, îndrumarea şi coordonarea efectivă a practicii pedagogice este asigurată:
a) de personalul didactic al D.P.P.D. inclusiv titularii cursurilor de Didactica specialităţii;
b) de către profesorii-mentori din unităţile de învăţământ în care se desfăşoară practica, care acţionează ca agenţi şi garanţi ai
efectuării şi calităţii practicii pedagogice. Profesorul-mentor apreciază două lecţii de probă şi o lecţie finală prin note, pe care le
consemnează în fişele de evaluare (un model posibil este în caietul de practică pedagogică). Studenţii depun fişele semnate de
profesorul-mentor la facultate, respectiv la Centrele teritoriale. Centrele ID comunică la facultăţi aceste rezultate odată cu
rezultatele de la celelalte discipline.
6. Colocviul de practică pedagogică se susţine în ultima săptămână de activitate didactică, în sistemul evaluării asistate de calculator, prin
Platforma Blackboard. Subiectele de evaluare vizează verificarea competenţelor enunţate în programa activităţii de practică pedagogică
corespunzătoare fiecărui semestru şi dobândite în urma completării, prin efort personal, a caietului de practică pedagogică.
Nota finală a activităţii de practică pedagogică va ţine seama de aprecierea transmisă de profesorul mentor în Raportul asupra practicii
pedagogice şi depus de studentul practicant la sfârşitul fiecărui semestru.

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
pentru programul de studii psihopedagogice de 30 de credite pentru Nivelul I (iniţial) de certificare pentru profesia didactică
-dublă specializare-
Valabil începând cu anul universitar 2008-2009*
Nr.crt.

Perioada de studiu a Număr de Total ore


disciplinei ore pe
săptămână*

Forme de evaluare semestru


Semestrul

Număr de săptămâni
Anul
Discipline de învățământ C A C A Total

Credite
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
7 Practică pedagogică (în III 5 14 - 3 - 42 42 C 3
învățământul preuniversitar
obligatoriu) –Specializarea
A
8 Practică pedagogică (în III 6 12 - 3 - 36 36 C 2
învățământul preuniversitar
obligatoriu) –Specializarea
B
*Precizări:
1. Precizările de la Anexa 2.a (monospecializare) se aplică şi în cazul programului de studii psihopedagogice pentru dublă
specializare.
2. În cazul dublei specializări, practica pedagogică de la fiecare specializare cumulează, pe parcursul unui semestru, cerinţele (asistenţă,
proiectare, lecţii de probă) de la monospecializare
3. Cele 5 credite suplimentare nu pot fi acumulate în pachetul de 60 de credite necesar obţinerii Nivelului II de certificare pentru profesia
didactică.
2. OBIECTIVELE ACTIVITĂŢII DE PRACTICĂ PEDAGOGICĂ

Practica pedagogică, disciplină obligatorie în pregătirea pentru profesia didactică, are următoarele obiective:
- consolidarea şi aprofundarea pregătirii de specialitate, psihopedagogice şi metodice;
- învăţarea, exersarea şi formarea abilităţilor şi competenţelor necesare exercitării profesiunii didactice;
- cunoaşterea documentelor şcolare care fundamentează organizarea şi conducerea procesului didactic;
- aplicarea particularizată la disciplinele de învăţământ a tuturor componentelor procesului general de predare-învăţare-
evaluare (principiile, finalităţile, conţinutul, metodele, mijloacele, formele de organizare, sistemele de evaluare a rezultatelor
şcolare);
- formarea şi dezvoltarea abilităţilor practice de proiectare didactică, valorificând pregătirea teoretică dată de psihologia
educaţiei, pedagogie, didactica specialităţii;
- formarea capacităţii de cunoaştere a elevilor (individual şi în grupul şcolar), în vederea tratării diferenţiate a acestora;
- cultivarea capacităţilor de autoevaluare/ de integrare a rezultatelor autoevaluării în proiecţia personală a dezvoltării
profesionale.

3. CONŢINUTUL ŞI SECVENŢELE PRACTICII PEDAGOGICE

a. Componentele de bază ale conţinutului practicii pedagogice sunt:


- cunoaşterea unităţilor de învăţământ, ca organizaţii sociale având ca misiune formarea, educarea şi socializarea tinerei
generaţii;
- cunoaşterea structurii organizatorice, a relaţiilor funcţionale dintre compartimentele şi serviciile componente, a sistemelor
manageriale ale unităţilor şcolare;
- cunoaşterea sistemului de activităţi didactice, educaţionale, administrative, economico-financiare, etc., a relaţiilor şi a
interacţiunilor reciproce dintre acestea;
- înţelegerea raporturilor reciproce dintre şcoală-familie-organizaţiile sociale şi ale administraţiei locale, comunităţile locale şi a
schimburilor permanente cu mediul în care acţionează;
- asimilarea principalelor componente, calificări, responsabilităţi, îndatoriri şi drepturi ale profesiei de cadru didactic ;
- capacitatea de transpunere a conţinutului ştiinţific, de specialitate al obiectelor de studiu, în conţinuturi didactice, în măsură să
facă posibilă şi accesibilă însuşirea de către elevi a valorilor ştiinţei, tehnologiei şi culturii;
- construirea de demersuri şi strategii didactice adecvate finalităţilor şi conţinuturilor disciplinelor de studiu, formarea şi
dezvoltarea deprinderilor de apreciere şi susţinere a activităţilor didactice cu elevii;
- formarea abilităţilor şi a capacităţii de observare şi de studiere a particularităţilor de vârstă şi individuale ale elevilor;
- dezvoltarea capacităţii de evaluare şi apreciere a activităţilor instructiv-educative proprii, ale elevilor şi ale colegilor.
b. Structura practicii pedagogice
Sistemul practicii pedagogice este structurat şi conţine următoarele etape şi secvenţe:
- etapa pregătitoare, de început a practicii, în care se realizează primul contact cu realităţile unităţilor şcolare şi se asigură
cunoaşterea de către studenţi a tuturor elementelor teoretice şi a instrumentelor necesare pentru trecerea la efectuarea propriu-
zisă a activităţilor practice;
- practica observatorie care urmăreşte formarea capacităţilor de identificare a principalelor componente ale procesului de
învăţământ, precizarea etapelor activităţilor didactice în succesiunea lor şi a capacităţii de observare a fiecărui eveniment al
diferitelor forme de activităţi didactice (tipuri de lecţii, activităţi educative şcolare şi extraşcolare, dirigenţie etc.);
- proiectarea didactică care se concretizează în realizarea următoarelor documente şcolare: planificare calendaristică, proiectarea
unei unităţi de învăţare, proiectarea principalelor tipuri de lecţii; stabilirea, în timp util, a datelor necesare acţiunilor de proiectare,
analiza curriculumului şcolar, identificarea obiectivelor cadru/competenţelor generale şi a obiectivelor de referinţă/competenţe
specifice, diagnoza nivelului de pregătire a elevilor ca premisă în formularea obiectivelor operaţionale ale lecţiei;
- desfăşurarea lecţiilor de probă şi a lecţiilor finale, care presupune construirea de demersuri didactice bazate pe adoptarea
de strategii didactice adecvate conţinuturilor şi finalităţilor educaţionale urmărite; integrarea acţiunilor evaluative în funcţie de
celelalte componente ale procesului didactic; exersarea capacităţilor de stimulare a creativităţii, motivaţiei, interesului elevilor
prin intermediul interacţiunilor şi comunicării educaţionale;
- integrarea feed-back-ului în proiecţia personală a dezvoltării profesionale prin analiza şi autoanaliza activităţilor
educaţionale (lec ţii, activităţi extraşcolare, ore de dirigenţie) desfăşurate.

c. Îndrumarea practicii pedagogice

Practica pedagogică, în ansamblul său este coordonată de că tre Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic
şi se efectuează în şcolile pilot de aplicaţ ie, stabilite de inspectoratele şcolare, pe baza unor protocoale încheiate între Rectoratul
Universităţii şi inspectorate. Îndrumarea şi realizarea efectivă a practicii pedagogice este asigurată:

a) de personalul didactic al Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic şi al facultăţilor de profil care:
- face legătura cu conducerile şcolilor şi cu profesorii-mentori care vor îndruma nemijlocit practica studenţilor;
- asigură documentaţia ştiinţifică necesară studenţilor în pregătirea activităţilor din cadrul practicii pedagogice;
- analizează şi avizează proiectele didactice pentru fiecare tip de activităţi practice ale studenţilor;
- analizează şi evaluează împreună cu profesorii- mentori rezultatele obţinute de studenţi la practica pedagogică;
- înscrie în documentele şcolare de evidenţă-activităţile fiecărui student efectuate în perioadele de practică pedagogică.
b) de către profesorii-mentori din şcolile pilot (de aplicaţie), care acţionează ca agenţi şi garanţi ai realizării şi calităţii practicii
pedagogice asigurând:
- planificarea activităţilor instructiv-educative înscrise în programele de practică;
- repartizarea săptămânală a studenţilor la activităţile didactice pe care le desfăşoară profesorii-mentori;
- îndrumarea ştiinţifică de specialitate şi didactică a studenţilor pentru toate categoriile şi tipurile de activităţi practice ce se
realizează, pe toată durata practicii pedagogice;
- urmăreşte ca proiectul didactic să includă toate componentele specifice unui proiect ştiinţific;
- verifică dacă este respectată în proiect concordanţa dintre obiectivele propuse, conţinutul ce trebuie predat, strategiile
didactice, structura lecţiei şi instrumentele de evaluare;
- urmăreşte alocarea corectă a timpului necesar fiecărei activităţi din proiectul didactic, în funcţie de nivelul de vârstă şi de
cunoştinţele elevilor;
- dezvoltă la studenţii practicanţi capacitatea de a face analiza critică a lecţiei;
- feed-back-ul se bazează pe o analiză obiectivă a lecţiei observate;
- transmite observaţiile sale cu privire la fiecare activitate a studentului practicant/stagiarului: a) observaţiile sunt obiective,
fără prejudecăţi şi comentarii subiective, focalizate pe activităţile didactice care vizează dezvoltarea în profesie a studentului
practicant/stagiarului; b) observaţiile oferă studenţilor practicanţi posibilitatea de a ajunge la propriile concluzii şi soluţii prin
intermediul reflectării; c) observaţiile facilitează explorarea de către studenţi a propriei gândiri şi dezvoltarea propriei teorii în
ceea ce priveşte predarea.
- analizează şi evaluează activitatea didactică a studenţilor practicanţi pe baza unor standarde minime de competenţe
profesionale pe care aceştia le cunosc de la începutul practicii pedagogice;
- încurajează autoevaluarea ca formă de autoreflecţie asupra activităţii didactice;
- întocmeşte rapoarte de analiză a activităţii studenţilor practicanţi: evaluarea realizată în cadrul raportului se bazează pe
un set de standarde ce evidenţiază competenţele profesionale pe care trebuie să le deţină în momentul respectiv studentul
practicant.

Desfăşurarea optimă şi realizarea corespunzătoare a obiectivelor practicii pedagogice implică în mod necesar participarea efectivă şi
responsabilă a studenţilor la toate acţiunile, proiectele şi programele înscrise în sistemul general al practicii pedagogice, componentă organică,
esenţial ă a pregătirii pentru profesiunea didactică.
4.PLANIFICAREA ACTIVITĂŢILOR DE PRACTICĂ PEDAGOGICĂ

ORARUL SĂPTĂMÂNAL AL PROFESORULUI MENTOR


(pentru orele şi activităţile demonstrative)

LUNI MARȚI MIERCURI JOI VINERI


ORA
Disciplina Clasa Disciplina Clasa Disciplina Clasa Disciplina Clasa Disciplina Clasa
08-09 English lesson XII G English lesson II English lesson English lesson II English lesson XI C
09-10 English lesson XII G English lesson III English lesson English lesson III English lesson -
10-11 English lesson VII A English lesson - English lesson English lesson XII G English lesson XF
11-12 English lesson XI F English lesson XF English lesson English lesson XF English lesson XII G
12-13 English lesson XI C English lesson XII G English lesson English lesson XI F English lesson XI F
13-14 English lesson XF English lesson XI F English lesson English lesson XII G English lesson VII A

PLANIFICAREA LECŢIILOR DE PROBĂ ŞI A LECŢIEI FINALE


Lecția de probă nr.1 Lecția de probă nr.2 Lecția finală

Disciplina: Disciplina: Disciplina:


Data/Ora Clasa Subiectul Data/Ora Clasa Subiectul Data/Ora Clasa Subiectul
B. DOCUMENTELE PORTOFOLIULUI DE EVALUARE A ACTIVITĂŢII DE PRACTICĂ PEDAGOGICĂ ÎN
ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR OBLIGATORIU (1)

1. Fişa de asistenţă1
la lecţia demonstrativă susţinută de profesorul mentor/ studentul practicant:

Date: 06.01.2015
Grade: 10 th F
Number of students: 23
Unit 7- Back to the future
Type of lesson: Mixed
Aims:
 To get the students involved in the topic
 To give Ss practice in using the if clauses
 To develop students’ listening skills
 To develop students’ writing skills
 To develop students’communication skills

Evaluation: -continue-through activitied,observation,error correction


-final- through feed back

Desfășurarea lecției Întrebări,aspecte semnificative în vederea discuțiilor cu profesorul


mentor
(identificarea și descrierea desfășurării fiecărei etape a lecției asistate)

1
Fişă de asistenţă aplicabilă la toate tipurile de lecţie (dobândire de cunoştinţe, mixtă, formare de priceperi şi deprinderi, recapitulare şi evaluare) şi la toate lecţiile şi
activităţile demonstrative la care s-a asistat. Această fişă este un model posibil. Pot fi utilizate şi alte variante de Fişe de asistenţă oferite de profesorii mentori.
Stage of Teacher’s activity Students’ activity Interaction Skills and Materials used Aims
lesson/ methods
Timing
1. Teacher enters the The students greet T- Ss -speaking -blackboard -to assure the
Organizational class, greets the the teacher and tell introductive part
moment/ 2 min students, and then T the absentees. A of the lesson
asks if there are any students writes the
absentees. Then T date on the
asks one of the Ss to blackboard and the
write the date on the others open their -questioning -chalk
blackboard. notebooks and write
the date.
2. The T asks the Ss to The Ss write the T-Ss -speaking -blackboard -to assure the
Warm-up / 3 write 3 sentences sentence they’ve transition
min with If clauses on chosen on the between the
groups of two and blackboard and then -writing Organizational
then each group read it. Ss alone -chalk Moment and the
write one of the Checking of
sentences of the -reading Previous
blackboard. Knowledge

-to revive the


spirit of the class
and assure a
proper
atmosphere for
the lesson
3. The T asks the Ss The Ss answer that T- Ss -speaking -blackboard - to put the Ss in
Checking the what they have done the previous time the situation to
previous the previous time they have studied read their
knowledge and they have met. Then about the If clauses -writing homework
the homework/ the T asks the Ss to and hoyw they are -chalk
10 min remember how the if formed Ss alone
clauses are formed The Ss answer the -reading
and to give teacher’s question -students’
examples. and give examples of -explanations notebooks and
The T asks if the Ss if clauses. books -to capture the
had a homework to The Ss say that their Ss’interest and
do. Then the T and homework was attention
the Ss to check the exercise 1 on page
homework together. 86 and they go to the
blackboard to write
the correct form of
the verb .
4. Once they have The Ss write the title T- Ss -speaking -blackboard -to inform Ss
Introduction of remembered about and the example in about the topic
the new topic/ the types of if their notebooks . they are going to
3 min clauses, the T tells learn
the Ss that they will
move on to speak -writing
about the special -chalk
cases of the if Ss alone
clauses.
Then the T writes on -reading
the blackboard the -students’notebooks
rule and examples:

1.If+should
+imperative -explanations
( condition unlikely
to fulfill)
Ex: If he should
come tell him to
wait.

2.If+will/would to
express:
a) willingness
Ex: If you will listen
to me I will take you
on a tour.
b) polite request
Ex: Please sir, if you
will kindly sit down,
I’ll see if the prime-
minister is in.
c) refusal
Ex: If she won’t help
me, I’ll never speak
to her again.
5. The T tells the Ss to The Ss read the text T-Ss -speaking Students’ books and - to
Reading and open their books on and correct the notebooks put the Ss
acquiring the page 86 and solve mistakes in the
new topic/ the exercise 2: situation
12 min correct the mistakes. Ss alone of getting
implied in
-writing the topic
6. T gives the Ss a Ss receive the T-ss -reading -handouts -to put the Ss in
Feed-back and handout with handouts and work, the situation of
discussion/ exercises where they in pairs, the given using the new
17 min have to put the verbs exercises acquired topic
in brackets at the Ss alone -writing -blackboard,chalk
correct form. Then, some of the Ss
go to the blackboard
and write the correct
verbal form.
7. The T tells the Ss The Ss write in their T-Ss -listening -students’books and -to consolidate
Homework/ that for the next time notebooks their notebooks and use the new
1 min they will have to homework for the acquired topic
write the exercise 5 next English class -writing
on page 88, to fill in Ss alone
missing gaps with
the correct form of
the verb
8. T appreciates Ss’ The Ss also say T-Ss -listening -to increase Ss
Evaluation/ activity both “Good-bye” to the self-confidence
2 min verbally-praising the teacher and encourage
activity of the Ss-and -speaking them in their
also by giving study of English
marks.

Then the teacher


says “Good-bye” and
leaves the classroom.
2. GRILĂ DE OBSERVARE A LECŢIEI
demonstrative susţinută de profesorul mentor/ studentul practicant:

Data : 06.01.2015
Clasa : X F
Nr. de elevi (prezenţi/înscrişi) : 23
Disciplina : Limba engleză
Subiectul lecţiei :If clauses-special cases
Tipul lecţiei : Mixtă

Resurse procedurale (metode, procedee, interacţiuni, forme de organizare a activităţii elevilor) :


Metode şi procedee :
- conversaţia: frontală, individuală, recapitulativă dezvoltată şi expozitivă, explicaţia, descoperirea
- aplicaţii pe calculator
Forme de organizare a activităţii elevilor : - Individual - Pe grupe - La nivelul întregii clase

Resurse materiale (mijloace de învăţământ): FCE Gold Plus, fise de lucru

Indicatori Recunoașterea acțiunii Descrierea indicatorilor


indicatorilor observați,exemple
(se bifează)
1. Aspect informativ
-conținut științific
-adaptarea la nivelul clasei X Doamna profesoara s-a adaptat la nivelul
-încadrarea noilor cunoștințe în sistemul cunoștințelor X de cunostinte al clasei. S-a realizat o
anterioare legătură între cunoştinţele anterioare si
-realizarea cerințelor prrogramei școlare (obiective- X cele noi prin referire la if clauses
cadru,obiective de referință) respectându-se realizarea cerinţelor
programei şcolare .
2. Aspect formativ S-au utilizat metode moderne de predare-
-utilizarea metodelor activ-participative (sugerate de X învăţare sugerate de programa şcolară
programa școlară) inclusiv prin utilizarea dezvoltării de
-realizarea conexiunii inverse X abilităţi de comunicare orală, lucru pe care
-dezvoltarea capacităților intelectuale X s-a pus accent, doamna profesoara
-valorificarea valențelor educative ale temei X dovedind a avea cunostinte bogate de
-dezvoltarea capacității de transfer (realizarea de corelații X metodica si pedagogie .
intra/inter/transdisciplinare)
3.Metodologia didactică S-a folosit conversaţia în toate tipurile ei,
-aplic. metodelor și a procedeelor didactice X realizându-se un feed-back permanent.
-utilizarea mijloacelor de învățământ X Încadrarea în timp a lăsat de dorit,
-încadrarea în timp X deoarece numărul mare de activităţi
solicita o perioadă mai
mare de timp.
4.Evaluarea activității elevilor
-inițială X S-au rezolvat exercitii recapitulative din
subiectul de gramatică discutat ora trecută.
-formativă
-finală
5.Relația profesor-elev, elev-elev
-atmosfera de lucru în clasă X Atmosfera a fost relaxantă,elevii putând
-organizarea activității pe grupe sau independent/individual X discuta atât între ei, cât și cu doamna
profesoară, nedepășind limitele impuse de
dumneaei.Lucrul s-a desfășurat atât pe
grupe cât și individual,oferind posibilitatea
tuturor elevilor de a participa interactiv la
lecție.
6.Alți indicatori
3. Planificare calendaristică (semestrială/anuală)
În interiorul planificării anuale se poate face o demarcaţie între semestre.

SCOALA COLELGIUL NAȚIONAL NICOLAE GRIGORESCU, CÂMPINA


Disciplina:Limba Engleză
Manual: Snapshot (pre-intermediate), Longman
Clasa: a-VII-a, 2 ore pe săptămână
Profesor: Andreescu Liliana
An scolar 2014/2015

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ

Nr. Unităţi de Nr.


C.S. Conţinuturi Perioada Observaţii
crt învăţare ore
S1
1. Revision 2
Vocabulary: countable and
uncountable nouns ; jobs and
occupations
Function:
1.1.
F3 - giving personal information,
1.2.
2 I’m here to F7- showing interest or surprise S2, S3
2.3 4
. work Structure:
3.2
 Present Simple and
4.2
Continuous (Revision),
Infinitive of purpose

3 Over three 1.2 Vocabulary: Past time adverbials: 3 S4, S5


yesterday, last..., ... ago,
this(morning)
Function:
F1 - talking about past journeys
2.2 Structure:
2.3  Past Tense Simple
hours late
3.4 (revision),
4.2  Conjunctions: so and
because,
 Linkers: first (of all),
then, before..., after that, later,
the next day, in the end.
4 Fast rewind S5
1
. Units 1 and 2
Vocabulary: the natural
environment
Function:
F4 - expressing the agreement or
the disagreement;
F5 - giving and responding to
1.1
A place invitations
2.1
5 which Structure: S6, S7
2.3 3
. attracts  Relative pronouns
3.3
tourists  *Relative clauses
4.1
with who, which, where;
 Future with going to
or Present Continuous
Vocabulary: *adjectives with
negative prefixes; un-, in-, im-
Function:
F3 - asking and talking about
details and experiences;
F1 - making comparisons;
1.2
How long Structure:
6 2.2 S7, S8
have you  Present Perfect 3
. 3.4
been here? Simple ( for & since);
4.2
 adjectives describing
nationality
 *comparison of
adjectives; intensifier much +
comparative adjectives;
comparison with (not) as...as
7 Wide angle: Consolidation of language and S9
2
. South Africa skills
8 The car was 1.2 Vocabulary: verbs of movement 3 S10, S11
. sinking 2.3 Function:
3.3 F1 - talking about past incidents,
4.1 F2 - asking for and giving
4.2 information
Structure:
 Past Simple and
Continuous(Revision);
 Time markers- while,
as, when;
 Prepositions of
motion: across, along, from,
towards, through, past, into,
over, under, up, down.

Vocabulary: clothes and parts of


clothes; humour
Function:
1.1
F2 - checking information
1.2
You’re Structure:
9 2.3 S11, S12
Nicola, aren’t  *Question tags; 3
. 3.1
you?  Present Perfect
3.2
Simple with time adverbials
5.1
just, already, yet;
 Past Simple and
Present Perfect Simple
1 Revision
Fast rewind S 13
0 1
Units 6 and 7
.
1 You ought to 1.2 Vocabulary: food and cooking 3 S13, S14
1 try them 2.1 Function:
. 3.3 F6 - giving advice, talking about
4.2 obligations;
5.1 F10 - making requests with
reasons
Structure:
 should and ought to,
have to and must/mustn’t,
 would you like +
gerunds
Vocabulary: nouns and adjectives
of emotions
Function:
F5 - offering, accepting and
refusing an offer;
1
They’ve been F1 - talking about past events S15, S16
2 3
bullying me which continue to the present
.
Structure:
 would you like me
to...?, shall I...?,
 Present Perfect
Continuous with for and since
1 Revision
Fast rewind S16
3 1
Units 8 and 9
.
1 Consolidation of language and
Wide angle: S17, S18
4 skills 4
Stowaway
.
1 Unless I get 1.2 Vocabulary: Verb get, parts of the 3 S19, S20
5 to bed ... 2.2 body
. 3.1 Function:
4.1 F1 - Talking about future
possibility, showing surprise
Structure:
 Verbs will/won’t,
may or might for predictions.
 1st conditional:
if/unless clause + ’Il
(will)/won’t.
 Negative questions

Vocabulary: adjectives describing


behaviour
Function:
1.1
1 They were F3 - describing process;
2.1 S20, S21
6 delivered F6 - complain, request and 3
3.1
. today apologise
4.2
Structure:
 *The Passive- Present
and Past Simple
1 Fast rewind Revision
S22
7 Units 11 and 1
. 12
Vocabulary: Personality
adjectives: sensitive, aggressive,
etc.
Function:
1.2 F1 - talking about imaginary
1 2.2 situation in the future;
If I had the S22, S23
8 3.2 F6 - asking for and giving advice 3
money, ...
. 4.2 Structure:
4.1  *Pronouns: some-,
any-, no-, every- + thing, one,
where;
 * 2nd conditional: if
clause + ’d (would)/wouldn’t
Vocabulary: musical genres
Function:
F1 - talking about events before
other events in the past;
1.2
F4 - expressing pleasure and
2.2
1 thanks.
Someone had 3.1 S24, S25
9 Structure: 3
dropped it 3.2
.  Past Perfect Simple
4.1
too many, too much, not
4.2
enough;
 *Reported requests
and commands (verb + object
+ infinitive)
2 Fast rewind Revision
S25
0 Units 13 and 1
. 14
2 Wide angle: Consolidation of language and
S26
1 A circus with skills 2
. a difference
1.2 Vocabulary: words building from
2.1 different parts of speech
2
3.2 Function:
2 They used to 2 S27
4.2 F1 - talking about past habits;
. hide here
Structure:
 *verb used to;
2 He said he’d 1.2 Vocabulary: noun formation with 3 S28, S29
3 been away 2.2 endings: -ment, -ion, -er, -ance
. 3.1 Function:
4.1 F7 – expressing emotions;
F10 - using the telephone
Structure:
 *Reported statements
Revision
2 Fast rewind
S29
4 Units 16 and 1
. 17

Vocabulary: phrases of
approximate time and quantity: a
few (minutes ago), about, a couple
1.1
of, several, lots of (people), etc.
2 1.2
Function: S30, S31
5 The birds 2.2 3
F1 - reporting what people asked;
. 3.1
F2 - asking permission with do
4.2
you mind/is it all right if I...?
Structure:
 *Reported questions
Vocabulary: neutral and strong
adjectives
Function:
F9 – expressing compassion;
1.2
2 Structure:
He’s too good 2.2 S31, S32
6  *too + 3
to fall 3.1
. adjective/adverb + to;
4.1
 *(not) +
adjective/adverb + enough to;
 *verb +
infinitive/gerund
2 Fast rewind Revision 1 S33
7 Units 18 and
19
Wide angle:
2 The boy who Consolidation of language and
S33, S34
8 was taught to skills 3
. talk by
dolphins
2 Final Revision
4 S35, S36
9 Final revision
.

UNITATEA DE INVATAMANT:COLEGIUL NAȚIONAL NICOLAE GRIGORESCU, CÂMPINA


PROFESOR: ANDREESCU LILIANA
MANUAL: CAE GOLD PLUS
PLANIFICARE CALENDARISTICA PENTRU CLASA a XI a F
LIMBA MODERNA 1
ANUL SCOLAR 2014-2015
Nr. Unitate/ Conţinuturi Competenţe specifice Nr. ore Evaluare Săptămâna Obs
crt. vizate alocate

1.
 CAE Information 2 Formativã
 discussion of textbook ; learning 3.1, 4.1 S1
techniques

2. Revision – initial test 1.3, 2.2, 2.3, 3.2 2 Formativ- S2


sumativã
3. Tuning In

Grammar: verb tenses in the perfect aspect 1.1, 1.2


Lexis: word formation- suffixes 2.1
Reading/ Use of English: multiple match, cloze 3.1 4 Formativã S3, S4
test 3.2
Writing: *stages 4.1
 informal letters
Speaking: Music

4. Spend It or Save it
Grammar: articles, defining and non- defining
relative pronouns/ 1.1 , 1.2 , 1.3
defining and non- defining relative clauses 2.1
Formativã
Lexis: compound adjectives 4 S5, S6
3.1, 3.3, 3.4
Reading/ Use of English: multiple match, cloze
test, error check
Writing: *editting – checking for mistakes
Speaking: Advertisements- information or
manipulation technique
at its best? / On money and possessions
5. What makes us tick

Grammar:- gerunds and infinitives


- modal verbs -I- 4 Formativã S7, S8

Lexis: compound adjectives; adjectives describing


character and 1.1 , 1.2, 1.3
behaviour 2.1
3.1, 3.3
Reading/ Use of English: multiple match, cloze
test, error correction

Writing: newspaper articles; paragraphing;


introductory paragraphs

Speaking: possibility, speculation, deduction;


attitude and
decision- making

6. Always on my mind

Grammar: modal verbs- II-


4 Formativã S9, S10
Lexis:- verbs related to cognitive processes ; 1.1, 1.2, 1.3
-phrasal verbs with THINK; 2.1, 2.3
- expresion with TAKE, MIND, BRAINS 3.1, 3.3, 3.5
4.3
Reading/ Use of English: multiple choice, cloze
test, error correction,
sentence completion
Writing: newspaper articles; adding interest

Speaking: possibility, speculation, deduction;


inversion- used for
emphasis; individual long turn; use of
collocations

7. Pushing the boundaries

Grammar: conditional types; inversion in 1.2, 1.3


conditional subordinates 2.1 4 Formativã S11, S12
mixed conditionals

Lexis: fixed phrases and idioms; word families

Reading/ Use of English: multiple match, cloze


test, error correction
Writing: connectors
Speaking: main topic- Science; agreeing and
disagreeing

8. Thrills and skills

Grammar: -comparative forms; 1.1, 1.3


- intensifiers 2.2 4 Formativã S13, S14
- modifiers 3.1, 3.2
- intensifying comparative forms
- word formation

Lexis : - sport idioms


- preposition use; fixed phrases

Reading/ Use of English: multiple match, cloze


test, error correction
Writing: including relevant information
Speaking: arguing and debating: How to stay fit

9. Family ties

Grammar: -ellipsis 4 Sumativã S15, S16


- wish + subordinate backshift 1.1
2.1, 2.3
Lexis:- frequently misused words 3.1, 3.4
- prefixes

Reading/ Use of English: multiple match, cloze


test, error correction
Writing: persuasive structures; the argumentative
point of view
Speaking: collaborative talk ; agreeing,
disagreeing, adding
information
10. Creative talents

Grammar: making future reference


1.1, 1.3 4 Formativã S17, S18
Lexis: - synonyms; 2.1, 2.2
- phrasal verbs 3.2
4.1
Reading/ Use of English: multiple match, cloze
test, error correction
Writing: reviews
Speaking: two- way conversation; individual long
turn

11. What keeps us going

Grammar: - reporting verbs;


- reported speech 6 Formativã S1,S2,S3
1.1, 1.2
Lexis: three- part phrasal verbs 2.1
3.2, 3.5
Reading/ Use of English: multiple match, cloze
test, error correction
Writing: reports; proposals
Speaking: compare and contrast

12. On the road

Grammar: narrative tenses 1.1, 1.2, 1.3 6 Formativã S4, S5,S6


Lexis: adjective+ preposition; noun+ preposition 2.1
Reading/ Use of English: multiple match, cloze 3.5
test, error correction
Writing: competetion entries; key elements
Speaking: commenting on an image; individual
long turn
13. Close to nature
1.1, 1.3
Grammar: countable/ uncountable nouns 2.1, 2.2
3.2 4 Formativã S7, S8
Lexis: - compound nouns; 4.1
- phrasal verbs with KEEP ,MAKE
,CATCH

Reading/ Use of English: multiple match, cloze


test, error correction
Writing: report dos and don’ts
Speaking: expressing interest

14. A matter of time

Grammar: - passive structures; passive voice 1.1, 1.2


- future in the past 2.1 4 Formativã S9, S10
3.2, 3.5
Lexis: idioms and phrases

Reading/ Use of English: multiple match, cloze


test, error correction
Writing: linking words and phrases; giving
arguments
Speaking: two- way conversation

15. A way with words


Grammar: narrative tenses
Lexis: adjective+ preposition; noun+ preposition 1.1, 1.2, 1.3 S11, S12
Reading/ Use of English: multiple match, cloze 2.1 4 Formativã
test, error correction 3.5
Writing: competetion entries; key elements
Speaking: commenting on an image; partner
discussion
16. It’s how you tell it
1.1, 1.3
Grammar and lexis: mistakes triggered by word- 2.1, 2.2
by- word translation 3.2 6 Formativã S13,
4.1 S14,S15
Lexis: synonyms and paraphrases
Reading/ Use of English: multiple match, cloze
test, error correction
Writing: reviews
Speaking: two- way conversation; individual long
turn

17. Final assessment


Grammar: - reporting verbs;
- reported speech 1.1, 1.2
Lexis: three- part phrasal verbs 2.1 6 Sumativã S16,S17,
Reading/ Use of English: multiple match, cloze 3.2, 3.5 S18
test, error correction
Writing: reports; proposals
Speaking: compare and contrast

4. Proiectul unităţii de învăţare 1


Clasa : VII A
Disciplina : LIMBA ENGLEZĂ
Unitatea de învăţare: UNIT 9 –They’ve been bullying me
Număr de ore alocate (cf. Planificării anuale): 3
Data/date corespunzătoare numărului de ore : 5-9 Jan; 12-16 Jan
CONȚINUTURI COMPETENTE SPECIFICE NR.ORE SAPT. OBSERVAȚII
NR. -TEMA VIZATE
CRT. -ELEMENTE DE CONSTRUCȚIE A
COMUNICĂRII
-FUNCTII COMUNICATIVE ALE LIMBII
1.1 The separation of the global
THEY’VE BEEN BULLYING ME meaning of a clearly articulated
7.
message, emitted with a normal
THEMATIC ORGANIZATION
speed.
Customs and traditions: family celebrations
1.3.The approach of the 3 S15,
COMMUNICATIVE FUNCTIONS
eveniments’order relatated in a S16
-To make,to accept,to refuse an offer
short text
-to express physical and spiritual moods
2.1 The construction of
CONSTRUCTION ELEMENTS OF THE
affirmative, negative,
COMMUNICATION
interrogative, exclamatory
-modal verbs: will for decisions and promises
sentences
-Present Perfect Continuous with for and Since
VALUES AND ATTITUDES 3.1 The anticipation of the
The formation of constructive attitudes to resolve the theme or the subject of a text
conflicts between people. using the title,images,key words.
The disponibility for the acceptance of the differences
and for the manifestation of the tolerance through the 4.5Writtten answers of some
critical approach of some cultural stereotypes questions regarding the texts or
personal experiences

Proiectul unităţii de învăţare 2


Clasa : XI F
Disciplina : LIMBA ENGLEZĂ
Unitatea de învăţare: UNIT 6-Family ties
Număr de ore alocate (cf. Planificării anuale): 4
Data/date corespunzătoare numărului de ore : 5-9 Jan; 12-16 Jan

CONȚINUTURI COMPETENTE SPECIFICE NR.ORE SAPT. OBSERVAȚII


NR. -TEMA VIZATE
CRT. -ELEMENTE DE CONSTRUCȚIE A
COMUNICĂRII
-FUNCTII COMUNICATIVE ALE LIMBII
1.1 The separation of the global
FAMILY TIES meaning of a clearly articulated
7.
message, emitted with a normal
Grammar: -ellipsis
speed.
- wish + subordinate backshift
2.1
Lexis:- frequently misused words 4 S15,
- prefixes S16

Reading/ Use of English: multiple match, cloze test,


error correction
Writing: persuasive structures; the argumentative
point of view
Speaking: collaborative talk ; agreeing, disagreeing,
adding information
5. Proiect de lecţie
(întocmit de studentul practicant după o structura propusă de profesorul mentor)

19
2
0
6. Raport asupra practicii pedagogice desfăşurate în semestrul 5 (anul III, sem.1)
- o copie se depune la facultate / centrul teritorial ID -

Unitatea de învăţământ: _____________________________________________________________________________________

Adresa unităţii de învăţământ: ________________________________________________________________________________

Telefon/fax: __________________________________________________________________________

Directorul unităţii de învăţământ (numele şi prenumele, semnătură şi ştampilă): _________________________________________

Raport asupra practicii pedagogice desf ăşurate în semestrul 5 (anul III, sem.1)

Student practicant:……………………………………………………………………

Facultatea:…………………………………………………………. Specialitatea:………………………….

Anul de studiu:…… Forma de învăţământ : .......

Perioada desfăşurării activităţii de practică pedagogică: ___________________________________

Disciplina/disciplinele şcolare: _______________________________________________________________________

21
Nr. de ore de asistenţă (lecţii demonstrative ale profesorului mentor, lecţii de probă ale colegilor): ____________________
- minim cinci tipuri de lecţie -

Nr. participări la alte activităţi educative (dirigenţie, excursii şcolare, lectorate s.a.): ____________________________
- cel puţin o activitate -

Data Clasa Interval orar Disciplina / Activitatea educativă Subiectul lecţiei/ Denumirea activităţii

Numele şi prenumele profesorului mentor: __________________________________________________

Semnătura:

22
C. DOCUMENTELE PORTOFOLIULUI DE EVALUARE A ACTIVITĂŢII DE PRACTICĂ PEDAGOGICĂ ÎN
ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR OBLIGATORIU (2)

1. GHID ÎN ALEGEREA METODOLOGIEI DE PREDARE

În cele ce urmeaza prezentăm un ghid care ar putea orienta demersurile practicianului în alegerea metodologiei de predare pornind de la
stilul de învăţare al elevilor, precum câteva materiale de sprijin în proiectarea activităţii sale:

stilul de învăţare:
Scopul predării Strategia de predare Vizual Auditiv Practic

Ce speraţi să obţineţi? Cum veţi proceda?


Generarea entuziasmului şi a interesului în privinţa Expunere orală X
unui anumit subiect
Lectură dirijată X
Vizită X X
Video / multimedia X X X
Explorarea şi influenţarea opiniilor, emoţiilor, Discuţie X X
convingerilor şi atitudinilor
Joc de rol şi studii de caz x x
Film şi Video x x x
Rezolvarea de probleme (Planificarea şi organizarea Tutorial individual / 1:1 / x
propriei învăţări) Mentorat
Brainstorming x x x

Planificarea şi revizuirea x
acţiunilor
Oferirea de informaţie Expunere orală x
De la teorie la practică:
Explicarea conceptelor teoretice
Suport de curs / fişe de lucru x x x

Citire x

23
Demonstraţie x x

De la teorie la practică: Legarea teoriei de practică Tutoriale individuale (schimburi x


în ambele sensuri)
Atelier de lucru /Simulare / Joc de x x
rol
Dobândirea de abilităţi / consolidarea Atelier de lucru / Simulare / x x
De la teorie la practică: Practică
Exersarea practicilor
Demonstraţie x x

Formare (coaching) x

Învăţarea unui sistem “mecanic”, sau a unor fapte Învăţare mecanică x


concrete, sau a unei succesiuni
Dezvoltarea de abilităţi de comunicare orală Discuţie : x x
• Dezbatere
• Masă rotundă
Joc de rol / Piesă de teatru / x x
Simulare

Lucru în grup x x
• Grup cu sarcină precisă
• Grup mic
• Brainstorming
• Grup creativ
Dezvoltarea de abilităţi de comunicare în scris Temă scrisă x
Dezvoltarea lucrului în echipă Jocuri / Piesă de teatru / joc de rol x
Teme /proiecte integrate x x x
Vizită de două sau mai multe zile x x x

24
Lucru în grup x x
Generarea de idei:
• Brainstorming
Consolidarea ideilor:
• Grup cu sarcină precisă
Grup mic
Consolidarea informaţiei Seminar x

Joc de rol x x x
Evaluare /Test x
Temă de lucru / proiect x
(individual / în grup)
Analiza şi evaluarea învăţării Întrebări şi răspunsuri verbale x
(profesor şi elev)
Examen / test x
Suport de curs cu spaţii goale de x x x
completat
Întrebări de control x x
Evaluare practică / activitate cu x
sarcină / schiţarea profilului de
abilităţi

Exemplu:
Idei privind strategiile pe care practicienii le-ar putea folosi pentru a adecva strategia de predare aleasă la stilurile individuale de învăţare al
elevilor.

Scopul predării – Ce vă doriţi să realizaţi?


Rezolvarea de probleme Strategia de predare
(Planificarea şi organizarea propriei învăţări) Cum veţi proceda?

BRAINSTORMING

25
Propuneri pentru activitatea elevilor

Tipul vizual Tipul auditiv Tipul practic


• Aceasta va fi o situaţie de învăţare în • Aceasta va fi o situaţie de învăţare în care • Aceasta va fi o situaţie de
care elevii se vor simţi în largul lor, vor elevii se vor simţi în largul lor, vor avea învăţare în care elevii se vor
avea încredere în această strategie. încredere în această strategie. simţi în largul lor, vor avea
încredere în această strategie.
• Puneţi elevul să-şi noteze idei de la • Puneţi elevul să-şi noteze iniţial pe scurt
brainstorming folosind creioane ideile şi apoi să le dezvolte în propoziţii • Notaţi ideile /conceptele cheie de
colorate, “spidergrams”, imagini şi care au sens pentru el. la brainstorming şi cereţi acestor
simboluri care au sens pentru el. elevi să alcătuiască o listă cu
• Puneţi elevul să-şi noteze cuvântul acţiunile necesare şi să ordoneze
• Utilizaţi culori pe scheme pentru a /conceptul / ideea de la brainstorming şi aceste acţiuni după gradul lor de
indica zonele de legătură. apoi s-o descrie cu propriile sale cuvinte. prioritate.

• Aţi putea să folosiţi un astfel de elev • Permiteţi elevilor să vorbească şi să facă • Faceţi ca acest elev să se ofere
pentru a-l pune să exprime idei în schimb de idei, dar nu să domine sesiunea. voluntar pentru a nota ideile.
format vizual.
• Aţi putea folosi un astfel de elev pe post de • Aţi putea alege din rândul lor 2-
preşedinte de şedinţă, pentru a-i încuraja pe 3 voluntari care să noteze pe
ceilalţi şi a stimula exprimarea ideilor. flipchart, cu creioane de culori
diferite, ideile ce au legătură
unele cu altele.

Exemple:
Elevii au folosit brainstorming-ul pentru a alcătui o listă de posibile obiecte care ar putea fi fabricate spre vânzare folosind deşeurile
rămase într-o cutie. Celor cu dominantă practică li s-a cerut să prezinte deşeurile pentru a stimula apariţia ideilor la cei cu dominantă
vizuală şi auditivă.

26
2
2.Proiect de lecţie
DISCIPLINA:
CLASA:
SUBIECTUL:
TIPUL LECŢIEI
SCOPURI

CONŢINUT INFORMATIV:

OBIECTIVE OPERAŢIONALE
Până la sfârşitul orei, elevii vor fi capabili:
O1
O2
O3
O4

RESURSE PROCEDURALE (METODE ŞI PROCEDEE):

RESURSE MATERIALE (MIJLOACE DE ÎNVĂŢĂMÂNT):

ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII ELEVILOR:

STRATEGIE DE EVALUARE:

2
Structură orientativă pentru adaptarea sa orice tip de lecţie din sistem (dobândire de cunoştinţe, consolidare, mixtă, formare de priceperi şi deprinderi, recapitulare, evaluare)

27
CONDIŢII INIŢIALE DE REALIZARE:

BIBLIOGRAFIE:

DESFĂŞURAREA LECŢIEI
Conţinut, sarcini de predare-învăţare-evaluare
Obiective

Etapele Strategii (metode, mijloace,


lecţiei/ forme de organizare)
Timp

28
2
9
3. FIŞĂ DE EVALUARE A LECŢIEI 3

Data : Clasa : Disciplina : Subiectul lecţiei : Tipul lecţiei :


Nr. INDICATORI NOTE
crt. 4 5 6 7 8 9 10
PROIECTAREA LECŢIEI
1. Documentare metodico-ştiinţifică (concordanţa cu programa, terminologie), formularea obiectivelor
operaţionale, unitatea obiective-conţinut-itemi de evaluare
2. DESFĂŞURAREA LECŢIEI
Parcurgerea adecvată a etapelor lecţiei, densitatea sarcinilor şi ritmul de lucru, dozarea raţională a timpului
Prezentarea conţinutului (ştiinţific, logic, accesibil, esenţial, exemplificat., interdisciplinar)
Realizarea obiectivelor operaţionale
Realizarea comunicării didactice, dificultatea solicitărilor, succesiunea şi tipologia întrebărilor,
Aspecte formativ-educative (dezvoltarea creativităţii, a capacităţilor intelectuale, valorificarea educativă a
conţinutului, a aspectelor moral-civice, interculturale, ecologice etc); individualizare, motivare, activizare
Mijloace implicate în activităţile de învăţare, asigurarea caracterului practic-aplicativ
PERSONALITATEA STUDENTULUI PRACTICANT: Ţinuta, autoritatea în faţa clasei; limbajul (corect,
expresivitate, accesibilitate, corectarea răspunsurilor greşite); elemente de creativitate didactică (ex.: micro-
decizii luate în situaţii de feed-back); atmosfera şi climatul afectiv-motivaţional în lecţie; relaţia profesor-
elev, elev-elev.
3. CAPACITATEA DE EVALUARE ŞI DE AUTOEVALUARE: Formele de evaluare folosite;
conştientizarea elevilor asupra rezultatelor evaluării; propunerea unor măsuri corective pentru lecţia
viitoare; spirit autocritic; capacitate de identificare a aspectelor reuşite şi a celor mai puţin izbutite

NOTA SEMNĂTURA
Profesor- mentor,

…………………………………

Nota finală = media notelor corespunzătoare indicatorilor 1, 2 şi 3 = _________________ =


3 ……… ….……………..

3
Se multiplică pentru fiecare lecţiei susţinută. Pot fi utilizate şi alte variante propuse de profesorul mentor. Fişa de evaluare a lecţiei este ataşată Proiectului de lecţie
corespunzător.

30
5. Proiect didactic pentru activităţi educative
a) Proiect didactic pentru activitate extraşcolară
Data :
Clasa :
Nr. de elevi (prezenţi/înscrişi) :
Disciplina :
Subiectul lecţiei :
Tipul lecţiei :
Obiectivele activităţii:
Strategia didactică :
Resurse procedurale (metode, procedee, interacţiuni, forme de organizare a activităţii elevilor) :

Resurse materiale (mijloace de învăţământ):

Scenariul propriu- zis (organizarea clasei, motivarea elevilor, conduita didactică, oportunitatea alegerii temei, activitatea didactică,
gradul de implicare ş i participare a elevului, asigurarea feed-backului – aprecieri, evidenţieri, situaţii conflictuale, elevi problemă,
impasuri, observaţii):

31
b) Proiect didactic pentru ora de dirigenţie
Data:
Subiectul activităţii:
Strategii de realizare (metode, procedee, mijloace, forme de organizare):

Bibliografia consultată:

Scenariul desfăşurării activităţii:


1) Organizarea clasei în vederea desfăşurării activităţii

2) Motivarea elevilor

3) Anunţarea temei şi a obiectivului activităţii

3) Desfăşurarea activităţii

4) Asigurarea feed-back-ului

32
5. Fişă de caracterizare psihopedagogică (conform modelului utilizat de profesorul mentor)

33
6. Raport asupra practicii pedagogice (comasate) desfăşurate în semestrul VI (anul III, sem.2)
- o copie se depune la facultate / centrul territorial ID –

Unitatea de învăţământ: _____________________________________________________________________________________

Adresa unităţii de învăţământ: ________________________________________________________________________________

Telefon/fax: __________________________________________________________________________

Directorul unităţii de învăţământ (numele şi prenumele, semnătură şi ştampilă): _________________________________________

Raport asupra practicii pedagogice (comasate) desfăşurate în semestrul VI (anul III, sem.2)

Student practicant:……………………………………………………………………

Facultatea:…………………………………………………………. Specialitatea:………………………….

Anul de studiu:…… Forma de învăţământ : .......

Perioada desfăşurării activităţii de practică pedagogică: ___________________________________

Disciplina/disciplinele şcolare: _______________________________________________________________________