Sunteți pe pagina 1din 7

Proiect de lecţie

Model propus de prof. Romandaș Bogdan Florin


Unitatea de învățământ: C.N.” Dimitrie Cantemir” ONESTI

Data: 24.XI. 2017;


Disciplina: Istorie;
Clasa: a XI-a→ştiinţe-sociale;
Unitatea de învăţare: Religia în lumea contemporană;
Tema lecţiei: Marile religii şi problemele contemporane;
Tipul lecţiei: mixtă (predare-învăţare);
Metode şi procedee didactice: conversaţia euristică, explicaţia, brainstorming, expunerea, problematizarea, demonstraţia, învăţarea prin
cooperare;
Mijloace de învăţământ: manualul pentru clasa a XI-a, hărţi istorice (sec. XV–XXI), videoproiector, prezentări în Power-point, filme
documentare (sursa: Youtube);
Competenţe specifice:
1.3. Compararea unor opinii şi argumente diferite referitoare la o temă de istorie
2.2. Analizarea instituţiilor, normelor şi procedurilor de guvernare
3.3. Descoperirea în sursele de informare a perspectivelor diferite asupra evenimentelor şi proceselor istorice
4.2. Folosirea mijloacelor şi a tehnologiilor de informare şi comunicare pentru investigarea unui eveniment sau a unui proces istoric.
Bibliografie:
Eliade, Mircea, Istoria credinţelor şi ideilor religioase, Bucureşti, 2000.
Nouschi, Marc, Mic atlas istoric al secolului XX, Iaşi, 2002.
Pisier, Évelyne (cord.), Istoria ideilor politice, Bucureşti, 2001.
Venette, Jean, Secolul XXI va fi mistic sau nu va fi deloc, Bucureşti, 2003.
Weber, Max, Etica protestantă şi spiritul capitalismului, ediţia a II-a, Bucureşti, 2007.

Momentele Competen Activitatea profesorului Activitatea elevului Strategii Mijloace de Evaluare


lecţiei şi ţe didactice învăţământ,
conţinuturile (metode, resurse de
procedee şi timp
forme de
organizare)
I.Moment notarea absenţelor Se pregătesc de lecţie 1 minut
organizatoric organizarea mijloacelor de
învăţământ
II. Captarea 1.3 Propune spre analiză elevilor Îşi exprimă punctul de Problematizarea; 5 minute Aprecierea
atenţiei 3.3 următorul citat „Secolul XXI va vedere. analiza pro sau răspunsuril
fi religios sau nu va fi deloc!” contra. or
(André Malraux) Evaluarea
implicării
Aprecierea
argumente
lor

III. Anunţarea 1.3 Prezintă: Notează titlul lecţiei Explicaţia 1 minut Evaluarea
lecţiei noi şi 2.2 → Marile religii şi problemele Demonstraţia atenţiei şi
precizarea 3.3 contemporane a
competenţelor pe 4.2 →competenele specifice lecţiei interesului
care elevii vor elevilor
trebui să le
probeze la
sfârşitul lecţiei
IV. Dirijarea 1.3 Prezintă principalele aspecte ale Definesc: Brainstorming 30 minute Evaluarea
învăţării (trecerea 2.2 lecţiei: Secularizare: trecerea în Activitate pe implicării
de la ceea ce ştiu 3.3 Secularizare şi laicizare patrimoniul statului a unui grupe şi
elevii la ceea ce 4.2 Originile mişcării de bun ce aparţine Bisericii, cf. Conversaţia interesului
trebuie să înveţe) secularizare: https://dexonline.ro/definitie euristică elevilor
→Iluminismul (sec. XVIII) şi /secularizare; Problematizarea Evaluarea
→Revoluţia franceză (1789) Laicizare: scoaterea unei Expunerea logicii şi
→Revoluţia industrială şi instituţii de sub autoritatea Demonstraţia rapidităţii
1.3 urbanizarea (sec. XVIII-XIX) Bisericii, cf. Hărţi istorice stabilirii
2.2 Comunismul http://www.dexx.ro/index (sec. XV–XXI) unor
3.3 Prezintă succint principalele Utilizând resurse Videoproiector legături
4.2 religii din perioada educaţionale (manualul, Power-point istorice
contemporană: Internetul, dicţionare,
→Creştinismul (catolicismul, enciclopedii etc.) realizează
ortodoxia, protestantismul) :
→Islamul →o prezentare a religiilor
→Iudaismul contemporane.;
→Budismul →valorifică şi informaţiile
Organizează → şase grupe acumulate la alte discipline
(patru/cinci elevi în fiecare (ex: Religie): Evaluarea
grupă) care au ca sarcină de Grupa 1: prezintă implicării
lucru prezentarea unei religii: informaţii despre→Acordul şi
Grupa 1: Catolicismul de la Lateran (1929), interesului
Grupa 2: Ortodoxia Conciliul Vatican II (1962– elevilor
Grupa 3: Protestantismul 1965), pontificatul papei Evaluarea
Grupa 4: Islamul Ioan Paul al II-lea (1978– logicii şi
Grupa 5: Iudaismul 2005) rapidităţii
Grupa 6: Budismul Grupa 2: prezintă stabilirii
informaţii: →Biserica unor
ortoxă rusă, română şi legături
greacă; istorice
→impactul regimului
comunist asupra Bisericii
ortodoxe (1917: Rusia;
1948: România);
1.3 Grupa 3: prezintă
2.2 informaţii:
3.3 →cultele protestante: Evaluarea
4.2 luteranism, calvinistă, implicării
baptistă, metodistă etc. şi
(1969: →Biserica interesului
presbiteriană acceptă elevilor
principiul hirotonisirii Evaluarea
femeilor; 1985: Biserica logicii şi
anglicană acceptă rapidităţii
hirotonisirea femeilor); stabilirii
Grupa 4: prezintă unor
informaţii despre: legături
→religia islamică (Coran, istorice
sunniţi, şiiţi, ayatollah,
immam etc.);
→state cu populaţie
islamică:
1947 (divizarea Indiei:
Pakistan, stat islamic),
regimurile fundamentaliste:
Libia (1969) şi Iran (1979:
revoluţia islamică);
Grupa 5: iudaismul→prima
mare religie a Lumii; bazată
pe alianţa dintre IHWE şi
poporul ales; 70 d.
H.→răspândirea evreilor; 14
mai 1948→independenţa
statului modern Israel;
Grupa 6: un ansamblu de
credinţe religioase şi
filosofice (Buddha→sec. VI
î.H.; răspândire→sud-estul
Asiei, China, Japonia,
Coreea).
V.Fixarea 1.3 Adresează următoarele întrebări: Îşi exprimă punctele de Activitate 10 minute Evaluarea
cunoştinţelor 2.2 Care sunt formele revenirii vedere. frontală argumenţi
spiritului religios astăzi? Conversaţia ei
Care este raportul dintre sacru euristică prezentate
şi profan în societatea actuală? Problematizarea
Activitate
individuală
VI. Evaluare Formulează aprecieri generale Se autoevaluează. Conversaţia 3 minute Notarea
asupra lecţiei; invită elevii să se Problematizarea elevilor.
autoevalueze; notează elevii care
s-au remarcat în timpul lecţiei.