Sunteți pe pagina 1din 1

Fișă de lucru – Limba şi literatura română –

Clasa a VII-a – semestrul al II-lea

Subiectul I (60 de puncte) Citeşte cu atenţie textul dat. Scrie, pe foaia de teză, răspunsul la fiecare dintre
cerinţele de mai jos.

„Noaptea-i dulce-n primăvară, liniştită, răcoroasă, Către munţi prin întuneric un lung bucium se aude.
Ca-ntr-un suflet cu durere o gândire mângâioasă, El aminte suvenirul celor timpuri negre, crude,
Ici, colo, cerul dispare sub mari insule de nori, Când din culme-n culme noaptea buciumele răsunau
Scuturând din a lui poale lungi şi repezi meteori. Şi la lupte sângeroase pe români îi deşteptau.

Pe un deal în depărtare un foc tainic străluceşte Acum însă viaţa-i lină; ţara doarme-n nepăsare!
Ca un ochi roş de balaur care-adoarme şi clipeşte. Când şi când, un câine latră la o umbră ce-i apare,
Sunt păstori în şezătoare sau vreo ceată de voinici? Şi-ntr-o baltă mii de broaşte în lung hor orăcăiesc,
E vro tabără de care sau un rond de tricolici? Holbând ochii cu ţintire la luceafărul ceresc!”
(Vasile Alecsandri – „Noaptea”)

A. Limba română
1.Transcrie, din text, un pronume, un verb copulativ, un numeral cardinal. 6 p.
2.Identifică substantivele, din versul următor, precizând cazul lor: „El aminte suvenirul celor timpuri negre,
crude”. 6 p.
3.Indică verbele din prima strofă, precizând felul, modul şi timpul lor. 6 p.
4.Menţionează funcţia sintactică a următoarelor cuvinte din text: „scuturând”; „a lui”; „îi”. 6 p.
5.Identifică valoarea morfologică şi funcţia sintactică a cuvântului „lină”, construieşte două enunţuri: în primul
enunţ cuvântul să aibă aceeaşi valoare morfologică, dar funcţie sintactică diferită, iar în al doilea enunţ
cuvântul să aibă valoare morfologică diferită, precizând funcţia sintactică obţinută. 6 p.
6.Alcătuiește propoziții în care o să aibă trei valori morofologice diferite. 6 p.
7.Alcătuiește propoziții în care fiecare să aibă funcția sintactică de nume predicati în Dativ și complement de
agent în Acuzativ. 6 p.

B. Înţelegerea textului
8.Menţionează imaginile artistice din ultimele versuri ale poeziei, şi numeşte-le. 6 p.
9.Transcrie versurile care conţin o comparaţie. 6 p.
10.Selectează, din text, doi termeni referitori la indicii temporali şi menţionează modul de expunere folosit în
text. 6 p.

Subiectul al II-lea (30 de puncte)


Scrie o compunere de 200-250 de cuvinte, în care să argumentezi că textul dat aparține genului liric.
În compunerea ta trebuie:
-să precizezi patru trăsături ale genului liric; (4 puncte)
-să ilustrezi două trăsături ale genului liric, valorificând textul dat;(16 puncte)
-să ai un conţinut adecvat cerinţei;(6 puncte)
-să respecţi precizarea referitoare la numărul de cuvinte (4 puncte)

Notă! Respectarea, în lucrare, a ordinii cerinţelor nu este obligatorie. Vei primi 20 puncte pentru conţinut (câte
4 puncte pentru fiecare cerinţă rezolvată) şi câte 14 puncte pentru redactare ( unitatea compoziţiei – 1 p.;
coerenţa textului – 3 p.; registrul de comunicare, stilul şi vocabularul adecvate conţinutului – 3 p.; ortografia – 3
p.; punctuaţia – 2 p.; aşezarea corectă a textului în pagină; încadrarea în spaţiul acordat, lizibilitatea – 2 p.)
În vederea acordării punctajului pentru redactare, compunerea trebuie să aibă cel puţin 200 de cuvinte
scrise.

S-ar putea să vă placă și