Sunteți pe pagina 1din 3

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

OLIMPIADA DE RELIGIE
FAZA JUDETEANĂ
1 MARTIE 2014
CLASA A VIII-a

 Toate subiectele sunt obligatorii


 Timpul efectiv de lucru este de 3 ore
 10 puncte se acordă din oficiu

Subiectul I 30 puncte

Citiţi cu atenţie textul următor, apoi rezolvaţi cerinţele formulate: “Şi alta a căzut pe
piatră şi, răsărind, s-a uscat, pentru că nu avea umezeală.” (Luca 8, 6)
1. Precizaţi pilda;
2. Explicaţi 2 (două) simboluri din pildă;
3. Formulaţi 2 (două) învăţături morale care se desprind din pildă;
4. Argumentaţi, printr-un exemplu, în ce momente influenţa celor din jur poate deveni ispită;

Subiectul II 20 puncte

Alcătuiţi o compunere cu titlul “Icoana - fereastră spre cer” de 10-12 rânduri, în care să
folosiţi:
- cuvântul care defineşte revărsarea Duhului Sfânt asupra icoanei, la rugăciunea preotului;
-sintagma care denumeşte prima icoană nefăcută de mână omenească;
-sintagma care indică starea ce se naşte la privirea unei icoane;
-numele celui care a pictat prima icoană;
-sinonim al icoanei, dat printr-o denumire metaforică;

Notă! Ordinea integrării cuvintelor/ expresiilor în cuprinsul textului este la alegere. Evidenţierea
folosirii acestora se va realiza prin sublinierea lor în interiorul textului redactat.

Subiectul III 40 puncte

Pornind de la textul “Biserica este o corabie, iar creştinii care merg la Sfânta Biserică şi
intră în ea sunt izbăviţi din furtuna păcatelor.” (Sfântul Nicodim), elaboraţi o compunere de 1-2
pagini, în care să-i răspunzi prietenului tău la întrebarea: “Cât de importantă este Biserica în
viaţa creştinilor?”

Notă! Se puncteză structura compoziţiei (introducere, cuprins, încheiere), înlănţuirea logică a


ideilor, originalitatea lucrării, utilizarea adecvată a limbajului religios şi citate din Sfânta
Scriptură.
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
_____________________________________________________________________

Olimpiada de Religie

CLASA A VIII-a

BAREM DE CORECTARE ŞI NOTARE

Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele prevăzute explicit prin barem.
Se vor puncta orice alte formulări şi modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor, în acord cu
ideile precizate în barem.

Subiectul I 30 puncte

1. Pentru precizarea corectă a pildei se acordă 3 puncte, pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia
nu se acordă niciun punct;
2. Pentru explicarea corectă simbolurilor se acordă 6 puncte (2x3p), pentru răspuns parţial corect
sau incomplet se acordă 3 puncte, pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia nu se acordă niciun
punct;
3. Pentru formularea corectă a învăţăturilor se acordă 6 puncte (2x3p), pentru răspuns parţial
corect sau incomplet se acordă 3 puncte, pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia nu se acordă
niciun punct;
4. Pentru argumentarea corectă se acordă 5 puncte, pentru răspuns parţial corect sau incomplet se
acordă 2,5 puncte, pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia nu se acordă niciun punct.

Subiectul II 20 puncte

Pentru fiecare răspuns corect (sfinţire, Sfânta Mahramă, stare de rugăciune/ căinta/ respect/
dragoste/ bucurie, Sfântul Evanghelist Luca, Evanghelie în culori) se acordă câte 4 puncte
(5 x 4p), pentru fiecare răspuns eronat sau omiterea acestuia nu se acordă niciun punct.

Subiectul III 40 puncte

Pentru cunoaşterea şi precizarea rolului Bisericii în viaţa creştinilor se acordă 10 puncte, pentru
răspuns parţial corect sau incomplet se acordă 5 puncte, pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia
nu se acordă niciun punct;
Pentru argumentarea necesităţii Bisericii în viaţa creştinilor şi a importanţei acesteia în drumul
creştinilor spre mântuire se acordă 15 puncte, pentru răspuns parţial corect sau incomplet se
acordă 7 puncte, pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia nu se acordă niciun punct;
Pentru utilizarea adecvată a limbajului religios şi citarea din Sfânta Scriptură se acordă 5 puncte,
pentru respectarea parţială a cerinţei se acordă 2 puncte, pentru nerespectarea cerinţei nu se
acordă niciun punct;
Pentru construirea logică şi coerentă a textului, cu respectarea părţilor unei compuneri se acordă 5
puncte, pentru respectarea parţială a cerinţei se acordă 2 puncte, pentru nerespectarea cerinţei nu
se acordă niciun punct;
Pentru caracterul creativ şi originalitatea textului redactat se acordă 5 puncte, pentru lipsa
creativităţii şi a originalităţii textului nu se acordă niciun punct.

Total test - 90 de puncte. Se acordă 10 puncte din oficiu.


Nota finală se stabileşte prin împărţirea la 10 a punctajului obţinut.