Sunteți pe pagina 1din 119

• ••

ISCRICILC
OlDOIJH T
DIN

xV 11- L( ~

~I ~L

XVIII-LE: ~

1933
BISERICILE
51 MANAST1-R1LE
MOLDOVENEST1
DIN VEACURILE AL XVTI=LEA51 AL XVIII=LEA

G. B A L 5
iV1EM131~U
AI. ACADEMIEI ROMANE
.';it
AI. COM1SlUNli MO 'UMENTELOI~ ISTORICF-:

BISERICILE LUI 5TEF AN CEL MARE


~I LA:
BI5ERICILE 51 MANAsTIRILE MOLDOVENE5TI
DIN VEACUL AL XVI=lea

I:\'S'l'ITUT Ill·: AI:l.T1-: GHAFICE "K MARVA:"" BlJLI-:VARDl;L PRI:\'ClI'l-:L1-: WltCl-:A 10


nUC1'RE:-jTI
- 1 9 3 3 --
PREcuvANTARE
In doua volume precedente : Bisericile lui ~tc- lemn, care ar constitui cel din urma capitol al
fan cel Mare i;ii: Bisericile i;iimanastirile mol do- studiului intreprins ~) .
venesti din veacul al XVI-lea, am descris monu-
mentele religioase ale Moldovei dela inceputurile Am datoria de a aduce multumirile mele Fun-
lor f?ipana in ultimii ani ai veacului al XVI-lea. datiunii "Regele Ferdinand I" care a binevoit sa
Am cercetat inrauririle ce s'au exercitat asu- ia asupra sa tiparirea acestei lucrari. De aseme-
pra lor, detaliile lor de constructie f?i evolutiu- nea si,
cola bora tori lor , ami cali si
"
inimosi - mai
nea lor. S'a facut prin inf?iruirea acestor c1adiri toti din cadrele Comisiunii Monumentelor Isto-
?i un fel de inventar al lor. rice - care au dat ajutorul lor pentru ridicarea
Azi paf?im mai departe pe calea deschisa f?i pbnurilor ce Ie publicam, cat f?ipentru fotogra-
vom vorbi de monumentele biscricqti moldove- fiarea unor monumente.
nef?tide zid, pana in preajma veacului al XIX-lea Sunt - in ordinea lor alfabetiC:i - d-nii :
cand in cepe vremca contimporana f?i cand se arhitect ~tefan Balf?, arh. E. Costescu, arh. Gri-
termina istoria vechiei noastre arhitecturi pa- gore Ionescu, O. Kania-junior, arh. Horia
mantene. Teodoru.
Yom cauta a descrie toate bisericile f?i toate Insemnari speciale arata aportul fiecaruia.
cladirile anexe ale manastirilor pana in 1700, pc Datoresc recunof?tinta f?i d-lui ing. 1. Mihala-
::::atne sunt astazi cunoscute. Dupa aceasta data, che pentru ajutorul ce mi l'a dat f?ide asta data
vom da numai monumentele cele mai tipice : au ca f?iin trecut.
devenit prea numeroase f?imulte din ele sunt de Comisiunea Monumentelor Istorice mi-a pus
un interes prea redus ca s'incercam a Ie cita pe la dispozitie 0 mare parte din c1if?eelece se pu-
toate 1). blica f?imulte fotografii.
Cea mai mare parte din fotografiile cc Ie pu-
blicam sunt datorite d-lor : Luchian Balan (Cer-
Pentru ca tabloul inceput sa fie complet, ar nauti), A. Chevallier (fotograf la P.-Neamt),
mai trebui sa se vorbeasca f?ide constructiile de N. Tatu (fotograf la Bucuref?ti), W. Weiss (fo-
tograf la Bucuref?ti), Sig. Packer (fotograf la
l) Dupa publica rea volume lor precedente ,~i ca com pIe.
tare a unor scapari din vedere, am publicat in memori;le Iaf?i) precum f?i Domnilor arhitecti aratati mai
sectiunii istoricC' Academiei Romane (1930) 0 notita despre SLIS. Sunt insemnate prin initialele lor.
biserica din Lujeni (din veacul al XV-lea) ce nu fusesC' po·
menita, ~i 0 rectificare ~i completare in privintd pridvoare· ~) De aceasta lucrare - aCUllla in curs - ingrijeste unu!
lor dela Neamt ~i dela Sf. Gheorghe din Suceava. dintre colaboratorii la prezenta carte.
Pe cand in vremea lui $tefan cel Mare ~i in nate intre ele intr'unele privinti, -- se leaga, fie'
veacul al XVI'lea, formele, atat cele interioare care, dintr'alte puncte de vedere, cu cladiri di11'
cat 9i cele exterioare, ale bisericilor moldove' tr'o alta serie de monumente.
ne9ti prezintau 0 destul de reguladi evolutie 9i Acest amestec, aceste interferente, ascund fi,
urmau dispozitiuni putin variate, ce se puteau reasca evolutie a bisericilor noastre 9i dau la pri'
readuce la un mic numar de tipuri inrudite in' ma vedere 0 impresie de confuzie 9i de nedu'
tre ele, incep~nd cu ultimii ani din acest din merire in mintea cercetatorului ; dar, in acela~
urma veac 9i in tot decursul secolului al timp, tocmai acest amestec de indluriri 9i de ca'
XVII,lea ~i al XVIII'lea, in cepe 0 diversitate ractere diverse de filiatiune intipare9te monu'
mult mai mare, precum rezulta din descriptia mentelor acestui veac aspecte speciale 9i nc dau
monumentelor ce 0 yom face. caracteristice ce ne permit a Ie clasa 9i a Ie data
Nu mai avem aface cu aceasta lini9tita des' cu destula precizie, chiar cand pisaniile sau do'
voltare a unoI' forme impamantenite de mult 9i cumentele ne lipsesc.
consfintite, ci apar diverse forme straine, care Tot din aceasta pricina in9irarea bisericilor
gasesc tiecare mai mult sau mai putin rasunet in ordinea lor pur cronologica nu da totdeauna
~i imitatii, dar care nu formeaza 9iruri deose' o imagine destul de clara a diferitelor grupari
bite, preCUITI ar fi daca s'ar trage fiecare din' sau familii de monumente 9i uneori ar fi mai 10'
tr'un monument,tip printr'o directa 9i clara fi, gic, sau mai interesant pentru cititor de a pu'
liatiune. Caracterele se amesteca 9i sunt monu' tea urrnari deosebit unele 9iruri cu caractere co'
mente, bunaoara, care pot fi legate de doua sau mune lasand la 0 parte cladirile de alt gen sau
trei prototipuri, pe cand altele - foarte inveci' mai putin caracteristice care pot fi studiate in
urma -- ~i poate cu mai mult folos - in lu- nu parasi - pe cat va fi Cll putinta - metoda
mina capatata prin examinarea monumentelor adoptata in volumele precedente. E adevarat ca
celor mai reprezentative. din veacul al XVIII-lea, in~irllirea cronologica
Nu trebue uitat ca 0 in~iruire cronologica nu mai are acea~i importanta, deoarece - pre-
este - cel putin in parte - ceva relativ, caci cum am spus-o in precuvantare --- in acest se-
mai multe biserici nu au date precise de cons- col nu mai am pretentia de a prezenta toate
truire ~i sunt trecute in catastif dupa caracte- monumentele ce Ie avem. Sunt prea numeroase,
rele lor sau dupa anumite ~tiri ~i nu se claseaza multe sunt prea putin interesante ~i descrierea
deci la randullor decat cu 0 aproximatie de ca- lor completa ar fi fastidioasa, obositoare ~i
tiva ani. aproape fara folos pentru scopul ce-l urmarim.
Totu~i, avand in vedere ~i caracterul de in- Ajunge, in acest veac, descrierea monumentelor
ventar ce l'am dat dela inceput stucliului biseri- celor mai tipice.
cilor moldovene~ti, am crezut ca este bine de a
mor, la Moldovita 9i la Sucevita, ba9ca la care
se ajunge printr'o scara in grosimea zidului. Pe
Actuala biserica 9i manastire de la Galata a urma vine pronaosul 9i un pridvor ceva mai lar'
fast zidita de Petru ~chiopul in 1584, in a doua git decat restul bisericii.
sa damnie. In cea dintaia, in 1579, facuse 0 Regasim 9i procedeul specific moldovenesc
prima manastire - a "Galatei in vale" care, de reducere a cliametrului turlei precum 9i dis'
precum spune cronicarul "fara zabava s'au ri' pozitia stelata a bazelor ci ; clar se ivesc 9i in
sipit" 1). plan detalii noui, 9i mai cu seama fatacla se in'
Biserica acestei manastiri se poate crede ca fatigeaza cu mari cleosebiri fata cle ceeace se cu'
era ficuti dupa normele obi9nuite ale arhitec' n09tea pana atuncea. In primul rand, este a doua
turii moldovene9ti. Intr'adevar se 9tie di Pe' turla, a~ezata pe pronaos care, pentru prima
tru $chiopul inca din 1577 scrise Bistritenilor data, apare in Molclova, clar care se putea veclea
-astfel precum obi9nuiau 9i predecesorii lui, in Muntenia la Snagov, la Tismana, la biserica
inca dela Petru Rare9 - sa,i trimeata me9teri episcopala clin Arge9'
(;1 sa'i faca 0 manastire, caci cei care,i are nu,l Patacla, pcntru prima clata in Moldova, e im'
multumesc 2). partita in cloua registre, precum se vecle la Deal,
Din aceasta prima manastire n'a ramas nici la Arge~, la T utana (1582), la biserica Dom'
a urma de zidarie - numai un c1opot ni s'a neasca di n Targovi9te (1 582), la Snagov ~i la
pastrat 3). alte, printr\m brau in forma cle tor prins intre
(jauza acestei naruiri a9a de imediata nu ne cloua cornige de caramizi.
este cunoscuta. Daca cumva c1adirile au fost Principiul lungilor arcade oarbe --- firicle
a~ezate "de vale", nu tocmai in ges, ci pe coasta, lungite - care impoclobesc inca clin vrcmea lui
atuncea s'ar ex plica U90r caci, mai peste tot, $tefan cel Mare, absidele -- ~i numai absi'
aceasta coasta este alcatuita de terenuri insta' dele - acest principiu, pana acuma constant.
bile, in continua alunecare. dispare 9i toata fatacla - cu exceptia pridvoru'
Biserica actuala a Galatei "din deal" cea din lui - este impoclobita cu aceste firicle oarbe
1584 4), este zidita dupa alte norme decat bi, pe cloua rancluri 9i suh braul 9i cleasupra lui.
sericile vechi din Moldova de pana atuncea. In loc ca arhivoltele lor sa fie simple fara
Totu~i dispozitiile generale ale planului moldo' e9itura sau intratura, ele sunt dupa moda bizan-
venesc sunt pastrate. Avem, dupa altar 9i naos, tina ~i munteana intrate in raport cu planul zi-
a gropnita cu 0 ba9ca deasupra, ca la Ho' dului 9i arata aceasta deformatie specific mun'
teneasca pricinuita cle lipsa cle spatiu dintre cloua
J)) Nicolae Costin. Apendix x, pag. .98..
arcacle consecutive.
2) AI. Lapedatu, Mqterii bisericilor moldovene din sec. Picioarele arcaclelor oarbe ale ranclului supe'
XVI-lea. in Bul. Com. Mon. 1st., 1912, p. 23. rior, cele de sub stra9ina, nu corespuncl peste
~) N. Iorga. Inscriptii, 1, pag. 16.
tot cu cele din ranclul de desubtul lor; nici nu'
4) Letop. Urechc cd. Kogalniceanu, I" p .. 203. "In acest an
(7092= 1584) daca s'au a~ezat Petru Voda la domnie n'au
marul lor nu corespunclc ; mai mult, la priclvor
iasat in de~ert pomana sa, manastirea Galata, care 0 zidise de pilcla, aceste din urma arcacle nu se opresc
inteiu in vale ~i se risipise, ci cu toata nevointa au zidit la colt, ci ultimul are, inceput pe 0 fatacla este
Galata din deal. care trae~te ~i pfma astazi". intors peste colt ~i continua pe fatada cealalta.
gg (1\ "

o 0
O~~l

~-
I
I
~
I' /- --. '"
_00--- - 'I

,
P
IltJ':
,
:'
I.,
,I
:
,

,',
:1
I "'" .:1
I
I

Acest bizar ~i neobi~nuit procedeu e foarte in- Aceste principii noui de impodobire a fata-
trebuintat in Muntenia (Biserica Domneasdi din delor se gasesc in Tara Romaneasca in special
Targovi~te, Dealul, etc.) fiind la origina 0 ca- la bisericile citate mai sus.
racteristica georgiana. In plan apar, pentru prima data in Moldova,
Paramentul - tencuit de curand - se com- cate trei ferestre la abside (ca la Arge~, la Tu-
pune din mai multe randuri de caramizi apa- tana la cele laterale, la Biserica Domneasdi. si la
rente - in genere trei - separate prin randuri Mitropolia din Targovi~te la absida mare, etc.),
de piatra destul de bine cioplita, adica paramen- in loc de una singura. Apare pentru prim::!.data
tu! clasic bizantin. in loc de un zid de separatiune a naosului de
compartimentul vecin din spre Apus (aici ca- In tarile balcanice n Ll Ie gasHl1 sub aceasta
mera mormintelor), zid plin cu 0 U9a mica, 0 forma, nici in general in domeniul bizantin (sau
separatiune alcatuita din trei arcade age~ate pe foarte rar) .
doua coloane libere 9i doua semi-coloane anga- Prezenta la Galata 9i in bisericile aratate mai
jate. 5US a unei intregi serii de elementc de inraurire
(Aceste coloane erau - dupa descrierea lui meridionala - munteana sau mai general bi-
Paul de Alep - octogonale, acum au 0 sec- zantine, cu cateva trasaturi mai orientale, ne
tiune circulara, probabil din cauza refacerii duce lesne la ganelul ca tot in aceasta directie
tencuelii) . trebue cautata originea arcade10r noastre, mai cu
De unde ne vine aceasta dispozitic, 9i sub cc seama ca se prezinta dela inceput cu caractere bi-
inraurire? zantine sau mai general sud-est europene (sau
o vom regasi in curand la Aroneanu 9i la est mediteraneene) : coarde de tensiune de lemn,
Hlincea, pe urma la cele doua biserici din Dra- arhivolte reintrate in pia nul zidului, acolade 9i
gomirna 9i va deveni un element aproape cons- altele. De altmintrelea nici in alte tari din afara
tant in cele mai multe biserici din veacul al de domeniul bizantin (sau otoma~) nu Ie ga-
XVII-lea. Slm.

In Muntenia nu gasim aceste coloane la mo- La Constantino pol, Hodja-Mustafa Djami


numentele ce ne-au ramas, anterioare sfar9itului (Sf. Andrei in Krisei) -- poate din veacul al
veacului al XVI-lea 1) dar in ultimi ani ai aces- VII-lea - prezinti 0 trecere din nartex in naos
tui secol (Mihai Voda 1594), in al XVII-lea, de acest fel 2) (Van Millingen fig. 37).
9i in cele urmatoare vor deveni aproape regula o serie de alte biserici ca Maica Domnului
generala. Panalcrantos, Maica Domnului Pammakaristos

j) Poate sa fj fost la Deal in dreptul arcului nou. (Co- ~) Cf. pag. 135 ~i 152. Van Millingen. Byzantine Chur-
municat de d-I Arh. N. Ghica-Bude~ti). ches of Const:Jntinopcl.
(- inainte de modificarile turce9ti ) S-ta Teo- La Sf Iaso 9i Sasopiter, la Corfu 2) sunt age-
dosia (Gul Djami), - serie din care, dupa 0 in' menea doua coloane care formeaza arcadele de
cercare de restaurare. a lui Van Millingen, ar separatiune,
face parte tocmai 9i Sf Andrei in Krisei - pre- Rezulta din aceasta expunere ca constructii,
<;inta un plan in care arcurile mari ale naosului daca nu similare, dar de un spirit foarte apro-
sunt impartite in doua etaje, din care eel infe- piat, sau putand u90r suggera 0 asemenea dispo-
rior pre<;inta trei arcaturi de cate trei arcuri, din zitie, exista in diferite puncte din Peninsula Bal-
care una separa altarul de naos 9i e mascata de camca,
iconostas, 9i una formea<;a separarea dintre naos (Nu vorbesc de numeroasele treceri din nar-
91 pronaos, tex in naos prin trei deschizaturi mai mari sau
Tot a9a 9i la Monastir Mesgid (trape<;aria mai mici in peretele de separare; aici este 0
manastirii lui Manoil 1), din al XIII-lea sau al deosebire : sunt comunicatii deschise intr'un <;id
XIV-lea veac, avem trei arcade la fel ca ale iar nu coloane sustinand, arcade; este 0 nota-
noastre, bila deosebire de spirit constructiv 9i un alt
principiu - plinul dominant in Ioc de golul do- dovene!?ti, totu!?i produce asupra celui care intra
minant) . sau ese din naos un efect aproape identic.
Deci putem vedea ca aceasta dispozi~ie dela In rezumat, putem afirma ca aceste arcade
Galata exista in Balcani. pe stalpi sunt in trod use in Moldova de 0 in-
In vremea ce ne ocupa trebue sa fi corespuns raurire sLldica, poate direct din Balcani, - cu
unei noui trebuin~i ~i unui nou spirit, atat din care legaturile directe erau destul de stabilite
partea crcdincio~ilor cat !?idin partea preo~ilor : pentru a ad mite aceasta posibilitate - dar n 'ar
o nevoe ca toti sa participc Ia sfanta slujha in- fi exc1us, ar fi chiar mai verosimil, de a presu-
valuiti de mai pu~in mister. pune ca tot prin Muntenia (l fast transmisa, prin
In fa~a acestei trebuinti s'au cautat exemple monumente azi disparute sau a~a de transfor-
de constructii -- sau in lipsa lor, - inspira~ii mate incat nLlmai cercetari speciale sau intam-
care puteau veni din mai multc din construc- pIa rea ne-ar face sa Ie regasim. A~a, bunaoara,
~iiIece Ie-am aratat mal sus. s'au regasit deunazi in biserica Mihai Voda din
Dar cum se face ca in Muntenia care a fost Bucure~ti. zididi. Ia 1)'94, unde nu se banuiau.

totdeauna deschisa inrauririlor deia Sud, nu ga- In bol~ile pronaosLllui, trecerea dela patrat I"
sim aceasta dispozi~ie mai de vreme, pe cand cere, se ob~ine nu prin pendentivi ci prin patru
vedem ca ea a transmis Moidovei 0 serie de aite trompe, c:onstruc~ie orientala, dar care se gase~te
detalii de construc~ii bizantine? Nu trebue uitat ~i in Muntenia, la biserica episcopal a din Arge~.
ca din Iungul ~ir de biserici construite in Tara ~i la turla naosului, deasupra ranclului de
Romaneasca in veacul al XVI-lea, cea mai mare arcuri piezi~e la 4)'0 se mai gasesc opt mici trom-
pare a disparut. N'ar fi de mirare ca unele din pe a~ezate in octogon care mai rcduc diametrul
de sa fi avut asemenea arcade. turlei -- pe cand in pronaos aceasta reducere
Daca, de altmintrelea, examinam planul bise- este ob~inuta intr'un chip mai accentuat prin-
ricii episcopale din Arge~, vedem ca patru din- tr'un al doilea rand de arcuri a~ezate Ia 450 fa~a
tre coloanele pronaosului sunt astfel a~ezate in de cele piezi~e ~i peste de (ca la Zahare~ti).
cat formeaza trei arcade inchizand trecerea spre Aceasta rcducere mai mare a diametrului tur-
naos. Fara a fi asemanatoare de loc - din punc- lelor de cat era obiceiul pana atuncea in Mol-
tul de vedere constructiv -- CLl cele mol- dova are ca urmare tur1e care par, in exterior.,
prea inguste, prea subtiri in raport cu bazele lor, naos 9i care are un profil gotic 9i baze ornate la
dand 0 impresie de mai putin reu9ite proportii. colonete, are 0 forma de arc frant care nu mai
Contraforturile agezate in plan dupa normele e gotica dar mai curand oriental a ; de altmin-
curente moldovene9ti, eel putin la naos 9i la col- trelea este 9i foarte U90r in acolada.
turile despre apus ale pridvorului, nu mai all A vea 9i un cadru dreptunghiular profilat in
silueta gotica obi9nuita. Sunt mai masive, mai exterior, ca la intrarile bisericilor cele mai im-
greoaie 9i cu copertine de alta constructie 9i de portante din veacul al XVI-lea; n'a ram as vi-
alt prohl ; nici piatra cioplita nu au la partea zihila decat partea lui inferioara.
e9inda, ci un parament amestecat de caramida - U9a propriu zisa se inchee sus printr'un arc
cate trei randuri - $i de piatra, ca la restul zi- de piatra, tot turtit 9i terminat spre dreapta 9i
durilor. spre stanga printr'un mic ornament tot de gust
~i pe soc1urile turlelor se vad randuri de 6i- oriental. (fig. 719).
Dar soc1ul a mai pastrat pe alocurea profilul
sau ce se vede a fi fost gotic. (fig. 823).
Ferestrele sunt toate la fel, mici 9i dreptun-
ghiulare cum sunt 9i cele muntene din aceasta
vreme.
Ferestrele pridvorului sunt in arc frant 9i sunt
mai mari ca celelalte. Erau pana deunazi 9i mai
lungi de cat se vad acuma dar s'a astupat 0
parte din spatiul lor inferior.
Caramizile sunt de 22-2., em. lungime,
10--12 em. latime 9i 4--41/2 em. grosime. Sunt
deci dimensiuni diferite dc cele din epoca lui ~te-
fan cel Mare, a lui Petru Rare9 sau Lapu9neanu.
Rosturile sunt de aproximativ 3 pana la 4 cm.
iar mortarul, des roz-galben, contine in multe
parti 0 mare proportie de caramida pisata.
Rosturile sunt sau la nivelul fetei paramen-
tului caramizilor sau cate odata chiar ceva
e9ite ; des sunt foarte bine lustruite cu mistria,
ca 9lefuite.
Din podoaba dela inceput a bisericii a ramas
baldachinul de lemn poleit de deasupra altaru-
lui cd vazuse Paul de Alep 9i despre care vom
vorbi mai tarziu. Pictura cea veche a disparut ;
din pietrele de mormant mai se vede una cu 0
inscriptie care de abia se desluge9te, aceea a Des-
pinei, fata lui Petru ~chiopul.
In rezumat atat in fatada cat 9i unele dispo-
zitiuni ale planului cat 9i prin unele detalii de
impodobire sau de constructie 9i chiar prin ma-
ramizi zugravite pe tencuiala, iar bazele ste1ate, terialul intrebuintat 9i modul de constructie nu
cu douasprezece varfuri, arata in ocnitele de pe numai inraurirea din Sud - din Muntenia -
laturile lor cate un disc - 0 farfurie smaltuita apare peste tot, dar se vadqte prin toate aceste
verde fixata in tencuiala. Exteriorul turlelor pro- manifestari mana me$terilor de 9coala bizantina
priu zis, a fost refacut in vremuri mai recente. veniti din Tara Romaneasca.
U9ile de miaza zi 9i miaza noapte au de asu- P;in ace~te caracteristice se distinge Galata
pra lor un arc turtit -- in segment de cere -- de ceeace s'a facut pana acuma in Moldova.
de marmora amintind unele arcuri de intrare Astfel a,est monument capata 0 importanta
arabe sau turce9ti, ce Ie gasim 9i in Muntenia foarte mare in istoria arhitecturii moldovenqti
la Deal 9i la Arge9 - unde intr'adevar sunt mai insemnand 0 cotitura 9i un moment hotaritor
complicate ca cioplire. in evolutia ei.
De asemenea U9a ce da din pridvor in pro- ~tim 6i se facuse ~1 mai inainte in Moldova
cladiri in stiluri mai meridionale. Baia din Iasi
a lui Lapu~neanu, pentru care ~tim ca aduse;c
L1narhitect dela Constantinopol ~i pentru care Biserica fostei manastiri a lui Aron Voda -
ni se spune 1) ca era 0 cladire de tip oriental :4isa Aroneanu - langa Ia~i, a fost ~idita in
(asiatic), este 0 piHi, ciaI' aceste constructii nu 1 ')94 de catre Aron Voda care a urmat in scaun
crall biserice~ti ~i de altmintrelea, neramanand pe Petru ~chiopul.
nimic din ele, nu putem ~ti pana la ce punct au "Insa intaiu au socotit, dupa atata rautati ce
putut a yea vr'o inraurire. ficusE':, sa se apuce sa faca vreun lucru bun, sa
nu'i fie cu osanda de tot : ~i s'au apucat in anii
7102 de au ~idit m;:mastirea in tearina Ia~ilor

o A , 3 .,. 5 9 ....•
0 fJ\ _

r;;;;q;;.;;:;:JJJ ! I I I I I! I
rig. .IIJ. - Biserica AroneanH. Sectiunea lon!?itudinala.
care se chiama Aron Yoda, pre numele dom' dcschizaturi intr'un zid plin, iar nu de a fi sus'
nului ce au zidit, unde este hramul Sfete Ne' tinute prin arcuri pe stalpi sau coloane, accen'
culai" 1). tuate prin capitele.
Cu ocazia reparatiunilor ce i s'au facut in Intr'un caz, principalul este zidul, in care s'au
1907 prin ingrijirile Comisiunii Monumentelor gaurit lumini, in eel l'alt caz, deschizatura este
Istorice, i s'au consacrat doua articole, de ca' ceeace predomina, zidaria coloaneIor fiind re'
tre d'nii AI. Lapedatu 9i N. Ghika Bude9ti 2) la dusa la minimul necesar pentru a sustine cons'
care trimitem cititorii 9i care ne vor scuti de a tructia.
intra in multe detalii. Yom insista mai mult asu' C~nstructiv vorbind ~i ca infati9are sunt doua
pra caracterelor noui care fac din aceasta ela' principii opuse. In primul caz avem aface cu
dire un monument important in evolutia stilu' plinuri - in al doilea cu goluri .
lui bisericesc moldovenese, cautand tot odata Daca trecem acuma la caracterele secundare
sa dovedim originea acestor inrauriri noui. ale fatadei, vom observa ca turla agezata pe un
Biserica are silueta generala a bisericilor mol, prim'soelu patrat 9i pe un al doilea stelat - du'
dovene9ticu 0 singura turla 9i fara contrafor' pa datina moldoveneasca - cu douasprezece
varfuri, prezinta caractere ne'
obi9nuite in Moldova. Sunt
acele colonete de profil semi,
circular care inseamna cell'
douasprezece muchii ale turlei
9i arhivoltele celor douaspre'
zece nige depe laturile ei. Sunt
aceste ciubucuri ce Ie cunoa9'
tem in Muntenia inca dela in'
ceputul veacului al XYI,lea.
Fatadele sunt impodobite
printr'un brau in forma de tor,
compus din caramizi rotunjite
9i agezate pe muchie, precum
ne este cunoscut tot in Mu11'
tenia (9i precum am vazut 9i
in Moldova pentru prima data
la Galata). Este insa agezat mai
sus ca la Galata.
Ferestrele sunt inalte 9i in'
guste, terminate sus cu 0 u90a,
ra acolada ; la nivelul lor toa'
ta eladirea este incinsa de un
rand de arcaturi formate ~
ca la turla - de un budin.
turi, dar cu un pridvor deschis, pentru prima
Mai jos, deasupra soelului, se gase9te un rand
data in Moldova, pe stalpi 3). La colturi sunt
de canelure verticale, inalte de aproape un me'
doi pila9tri patrati, pe laturile Nord 9i Sud cate
tru, compuse din caramizi agezate piezi9.
o coloana de sectie rotunda 9i doua la fel pe
Acest motiv decorativ se intalne9te aici pen'
latura Yest. Sunt astfel trei arcade pe aceasta
tru prima data. In Muntenia este necunoscut.
fatada 9i cate doua pe celelalte. Am vazut in
Corniselc sau braurile in forma de zimti ce Ie
veacul al XYI,lea alte pridvoare dcschise in
gasim 'acolo sunt toate inguste, de 2-3 ;anduri,
Moldova: Parhauti 9i Baia, Moldovita 9i Ho,
nici odata a~a inalte. In Moldova Ie vom regasi
mar, dar toate prezinta caracterul de a avea
la Maica Domnului din Itcani'Yechi, la Sf. loan
din Siret 9i la doua'trei alte biserici.
1) Gr. Ureche in Letopioi(cle Tclrei Moldouci. cd. Ko-
giliniceanu, 1852, p. 209. Dar ceeace da monumentului 0 nota curioasa
~) Bul. Com. Mon. 1st. anul 1909, p. 5. 9i originala, sunt teracotele smaltuite de diverse
:1) Sau a doua, daca intr'adevar, pre cum se pare, Hlincea forme ce sunt agezate pe toata fatada. Sunt
ar fj fost zidita in vremea lui Petru ;;chiopul. discnri, avand oare care asemanare cu cele deIa
Sf. Gheorghe din Suceava, cu bumb la mijloc tele de separatiune este rezemat pe trei arcuri
si sunt stele cu sase varfuri, randuite alt-:rnativ care recad pe doua ccloane ce seamana cu cele
~u discurile in ~rcaturi. Sunt trei randuri age' din pridvor. Asemenea 9i capitele, trunchiate la
zate sub brau 9i unul deasupra. In fine sub stra' colturi prin taeturi de un mod oriental, 9i coar'
$ina e un rand de flori - ca 0 Hoare de crin - dele de lemn la inaltimea na9terii arcurilor.
de un desen oriental foarte cunoscut, dar earn Aceste doua coloane le'am vazut pentnl pri'
deform at ; ea punct de comparatie pot servi ma data la Galata intre nacsul f;i camera mor'
florile dela Curtea de Arge9 ce au fost a$a de mintclor. De acuma inainte Ie yom intalni mai
leks eopiate in Muntenia. des in Moldova precum 9i in Muntcnia unde
Asemenea teracote sunt $i la turla. devin aproape regula generala.
Ornamente de teracota smaltuita au fost in' Pridvorul e boltit prin doua calote gemcne.
trebuintate 9i in Moldova 9i in Muntenia pam ~.1ai toate archivoltele sunt insemnate printr'o
in aceasta vreme, dar nu cu 0 aseme'
nea profuziune $i astfel de randuiala.
De unde ne poate veni inraurirea
noua, ce dupa trei sferturi de veac
readuce acest gust de ornamentatie,
dar cu alte caractere ? Inraurirea pare
aici mai curand orientala.
Aceasta aparitie de carater mai orien'
tal este intarita de prezenta unei or-
namentatii zugravite; repreZinta porn]
intn: cari sunt 9i chiparo9i, zugraveaEi
ce pare intr'adevar a fi dela inceput.
De asemenea se vad pe brauri 91
chenarele arcadelor, insemnate in
tencuiala 9i purtand inca urme de
culoare, randuri de caramizi, - unele
inc1inate - mai cu seama pe aceste
caneluri despre care am vorbit.
Inauntru sunt iosemnati prin zugra'
veala pe arcuri, boltari alternativ alb~ •.
9i verzi, cari au 9i ei 0 aparenta orier:
tala.
In interior planul nu preCl.difera
de eel cunoscut pentru bisericile mai •
simple inca din vremea lui ~tefan eel
Mare.
Un naos cu sanuri, 9i cu turla reo
zemata pe cunoscutul sistem de arcuri
pieziE,iemoldovene9ti. E de notat ca
in intcriorul turlei, se vad doua ran'
duri de arcade formate de cate doua'
sprezece arcuri, cate sunt 9i fetele ex'
terioare ale turlei.
Pronaosul pat rat e boltit printr'o
singura calota semisferica. Dar pere'
intratura in planul zidariei dupa modul bizantin
intrebuintat in Muntenia.
Zidaria e de piatra lucrata ; intrc asizele de
piatra vin asize de mai multe rancluri de cara'
midi.
Acestea au dimensiuni de 25-26 em. lungi'
me pe D--14 em.. latime 9i 4,5-5 em. gro'
Sl1ne.Sunt deci mai apropiate de dimensiunile pridvor la Aroneanu. ~i aici, dealtmintrelea s'ar
bizantine decat cele vechi moldovene9ti, care putea face ipoteza. ca unele din multele bi-
crau cele gotice din tarile vecine noua. serici muntene din veacul al XVI-lea ce au dis-
Rosturile sunt de P/2 cm. pana la 2 cm. 9i parut, au putut avea 9i ele pridvoare deschise
sunt netezite cu mistria ; dte odata sunt ceva
indinate.
Chenarul u9ii de intrare in pronao~ t: foarte
stricat ; dar se vede bine ca e in arc frant 9i cu Biserica manastirii Hlincea a fost facuta in
un profil gotic inca bine deslu9it. (fig. 799). 1660 dupa cum arata pisania scrisa grece9te de-
Deci, pe langa vechiul plan moldovenesc ~i asupra intrarei, in interior:
cateva detalii, rama9ite din modul de a c1adi
"S'a ridicat din temeliile pamantului aceasta
din Moldova, vedem 0 sumedenie de elemente
cucernica 9i vrednica de inchinare biserica a
si de detalii munteano- bizantine si chiar orien-
sfantului 9i slavitului mare mucenic Gheorghe
tale, care ne indica foarte clar inraurirea din
purtatoru1 de biruinta, prin ajutorul 9i chel-
partea principatului vecin, inrauriri trecand in
tuiala prea evlaviosului 9i prea stralucitului
parte prin Galata, altele probabil direct.
Damn domnul 10 Vasilie Voevod 9i s'a zugra-
De unde ne-a venit pridvorul deschis pe stal-
vit de catre prea stralucitul fiu al lui domnul
pi?, care, precum am aratat mai sus, trebue deo-
10 ~tefan Voevod, Damn a toata Tara Moldo-
sebit principial de cel in care sunt numai des-
veneasca, pentru sufleteasca lor mantuire, 9i
chideri intr'un zid plin.
pentru trainica amintire a lor 9i a parintilor lor,
Este ca principiu, evident, 0 constructie sud-
fiind arhiereu Prea sfin~itul Mitropolit al Mol-
estica; legaturile de lemn ce subtind arcurile
dovei Sava 9i carmuind prea cucernicul domn
confirma aceasta origina.
Dosofteiu, anul de la Facerea Lumii 7169, iar
Exonartexele deschise sunt foarte raspandite
de la intrupare 1660, indictia a 13-a, luna lui
la Constantinopol, in Grecia 9i in toti Balcanii.
Noiemvrie in 20" 3)) (fig. 738).
Au insa, de obiceiu, aparenta de a fi c1adiri
adaogate, chiar daca constructia e contimpo- Dar inaintea ei a existat 0 alta biserica fa-
rana cu corpul principal. Nu se gasesc (sau cuta cu manastirea toata, precum arata un do-
sunt rare) cazurile unde aceste exonartexe sunt cument recent publicat 4), de catre Maria, fat a
sub acela9 acoperi9 ca restul c1adirii. lui Petru ~chiopul, impreuna cu barbatul ei
In Muntenia totu9i, la Snagov, gasim 0 ase- Zota spatarul, chiar in timpul domniei lui Petru
menea pilda (Snagov e din veacul al XV-lea ~chiopul.
sau poate chiar al XIV-lea, dar a fast refacuta Intrebarea este deci, daca biserica a fost in
pe 1a 1517 9i reparata mai t5..rziu). Acest intregime refacuta, din temelie, de catre Vasile
pridvor are multe asemanari cu acel al Mitro- Lupu sau daca a ramas ceva din vechea ctitorie,
poliei din Targovi9te 1) inceputa de catre Neagoe care, ziee Maria Zota, era in 1616 pustie, caei
~i terminata sub Radu Paisie pc la 1533 2). B,- ealugarii dela Dionisat eareia ii era inehinata
serica Domneasca din Targovi9te zidita in 1582, "nici au mai purtat grija de metoh 9i de sate ci au
are 9i ea un pridvor pe stalpi. ~i Sf. Dimitrie lasat tot de s'au pustiit".
din Craiova, reinoit de Matei Basarab, avea un Planul biserieii are a foarte mare asemanare
pridvor deschis pe stalpi ; nu se 9tie insa dad cu acel al bisericii dela Aroneanu. Diferentele
a9a era dela inceput. Nu vorbim de pridvorul sunt de ordin secundar. Cele mai mari 9i mai
bolnitei Coziei fiindca intra in categoria celor importante sunt prezenta contraforturilor 9i pa-
de zid cu deschideri 9i nu in acea a arcadelor ramentul in ger.eral, - inauntru 9i in afara 9i
ell stalpi. mai cu seama turla.
Este adevarat ca la Aroneanu, silueta gene· Daca, deci, biserica de azi, ar fi aceea a Ma-
rala a bisericii arata a urutate 9i 0 continuitate riei Zota, similitudinea devine foarte naturala,
care nu se gase9te in Muntenia decat la Snagov; cele doua biserici fiind atuncea aproape eontim-
totu9i nu cred ca se grege9te daca se atribue in- porane (Hlincea fiind cu cativa ani mai veche).
rauririi Munteniei adoptarea acestui gen de Dealtmintrelea, cu 0 foarte mare probabilitate,

I) N .. Ghika-Bude~ti. Evo/u(ia arhitecturii in Muntcni'l. 3) N . .Iorga. lnscriptii. II. 108..


BlI!. Com. Mon. 1st.. anul 1927. 4) G. Ungureanu. M anastirea Hlincea. in Opinia din 15
2) N. !orga. lnscrip(ii, II. p. 117. Oct. 1931 ; vezi ~i Bul.. Com. Mon. 1st. 1907. pag. 17.
)
j

)
'l
~

~.:.-.:.::-.:-:--~.=_:;:-:~: ': -::'·-f:

" ,,
"
" '
\.,:~fR
,',M
..!, ,:::'

:!:
,',

y :11, ,

,,
';1'"
',',
J't]
, "
.:: I.
',-'.
I~_
",

• .:_-::~:-.:-.-: __ .:-.
"

__ ._~
.'.
, •.•. 0.1'0'_': •. !

si Sf. Ion din Siret si Maica Domnului din Itcani documente1e, 9i mai curand spre sfar~itul ei. ~i
;unt aproape din a~ela~i timp. ' vremii lui Vasile Lupu putem atribui poate re-
A vand in vedere modul foarte deosebit de facerea boltilor ~i a turlei ~i 0 prefacere a para-
acest tip in care sunt zidite bisericilc moldove- mente1or.
ne~ti din jurul anului 1660, cred ca nu riscam Zugraveala, de 0 calitate destul de mediocra,
sa gm;;im mult agezand c1adirea Hlincei in tim- se mai vede in interior. Pe tabloul votiv, ce ne-a
pul domniei lui Petru ~chiopul, precum arata fost pastrat, vedem biserica reprezentata cu aco-
peri~ul tipic moldovenesc. Este de observat ca impodobite cu arcaturi plate; pi1a~trii m1Cl se
pe aceasta reprezentare a c1adirii se vad ~i ni~te gasesc formati prin adancirea ni~elor vecine in
cercuri insemnate cum sunt rotocoalele de pe planul Zidariei ~i arhivoltele sunt de asemenea
bisericile din vremea lui ~tefan cel Mare ~i de reintrate precum e la Galata 9i la 0 serie de bi'
pe un ell' biserici dela inceputul veacului al serici muntene. Ca punct cle comparatie yom
XVII,lea intre care se prenumara, pe langa alege Tutana ~i mai cu seama Bucovat (Mo'
Aroneanu, Galata, Radeana ~i Buciule~ti. fleni) .
Aici braul -- exceNional - nu este insotit
decat de un rand de zimti, anume randul infe-
nor.
Manastirea Secu a fost zidita la 1602 de ca' Totu9i la Secu randuirea ni9elor nu e tocmai
tre Nistor Ureche. Aici - claca planul bisericii, la fel ca la cele cloua biserici citate. La Tutana
mai cu seama prin in~iruirea cliferitelor incaperi ~i la Bucovat, numarul lor este la fel in cell'
(naos, camera monnintelor, pronaos ~i pridvor) doua registre, cu toate ca nu corespund sus 9i
mai urmeaza oranduirea molcloveneasca, - ex' jos ; la Secu, in general, sunt doua arcade sus
teriorul capatrt () infrtti~arc CLlclesavar~ire mun' pentru una jos, dar nici aici regularitatea nu e
teneasca. perfecta.
Fatacla, fara contraforturi, cstc impartita in La Secu sunt dou~t turlc ca la Galata, age'
doua registre printr\m brau c1asic muntean, aI, zate pe doua haze, una patrat:i 9i cealalta octo'
catuit dintr\m tor intrc Joua randLlri cle cadi, gonala. Lipsesc cleci obi9nuitclc bazc stelate mol,
mizi a~ezate pieZi~ - in zimti. dovene9ti. Aceste baze sunt la fel cu aceea a tur'
Sub stra~ina, e 0 puternica corni~a de mai lei dela Bucovat - avand 9i unele 9i altele cate
multe randuri de caramiZi, alternand randurile trei mici nige pe fiecare latura, cu arhivolte1e
drepte cu cele in zimti. Cele doua registre sunt reintrate in pIa nul Zidariei.
·~ I;;
, . ,
j.-_.LL

,
-----------r--
~:"':T.1
t~~Al~ _
,
'7:~_·Lr
. _._---._--,
I(; , /
~'C-::
-,
•.•./
_
I

--~--
~
La turlele deb Secu
avem inca amintirea sti'
lului moldovenesc. Pe
fiecare latura cate doua
arcade recad pe mici con'
sale deasupra ferestrelor
ce sunt in axele turlei, iar
pe laturile celelalte, pe
mici pila~tri care amill'
tesc contraforturile din
vremea lui ~tefan eel
Mare ~i lui Rare~. Deasu'
pra vine un rand de mi6
ocnite
, moldovenesti, si, sub
strasina 0 cornisa in zimti
mu~teneasca ; ~i arcadel~
cele mari au la turla, ca
la corpul bisericii, arhi'
voltele lor intrate in pia·
nul Zidariei.
Caracterelc moldove'
ne~ti ~i muntene~ti sunt,
deci, amestecate aici.
Constructii moderne, c
proscomidie, 0 vestman'
tarie ~i un pridvora~
toate din v e a cui al
XIX,lea, ingreuneaza bi,
senca.
Ferestrelc sunt toate
dreptunghiulare ~i se pare
ca formele sunt schim'
bate 'precum ~i forma
u~ilor.
Erau doua intran 111
pridvor pe partile de Sud
~i de Nord ca la Galata; cea de miaza'
noapte e acuma zidita.
Daca fatada are un parament de
caramizi alternate cu randuri de pia'
tra sau de tencuiala, nu se poate ve'
dea acuma din cauza groaselor stra'
turi de varuiala, ce acopera toata cia'
direa.
Nici proportiile nu mai sunt cele
moldovene~ti. Galata i~i mai pastrase
svelteta veacului trecut ; aici c1adirea
e mai scunda, mai putin inalta in ra'
port cu cclelalte dimensiuni ale ei ;
iar turlele din cauza lipsei arcurilor
piezi~e moldovene~ti in boltirea lor,
sunt mai late ; ~i inaltimea lor e pro'
portional mai mid.
In plan yom observa in primu1
rand ca lipsesc, in boltirile naosului ~i ale pro- stapanului Hristos, Nestor Ureaehe Mare
naosului, arcurile caracteristice moldovene~ti a- Vornie al Terii de JOS ~t doamna lui Mi'
~ezate la 45° in raport cu arcurile mari. Sunt trofana 9i eopiii lui Vasilie 9i Grigorie 9i
pastrate insa in camera mormintelor, care nu al~i... ai lor. "Cinstite sfinte Innainte,Mergato'
are turla. rule, pleaca.'~i pomenirea blagocestivului Dom'
Peretele despar~itor dintre naos ~i aceasta ca- nlllui nostru 9i a robului lui (Hristos?) Nistor
mera a disparut, ~i nu putem ~ti daca era plin Ureehe Mare,Vornie de Tara,de'jos ... 9i nea'
eu 0 singura u~a sau desehis eu trei area de ? mul lui, 9i pentru iertarea paeatelor lui 9i pen'
~i u9ile ramase, adica aeeea ee da din pronaos tru ... ~i s'a inceput in anul 7110 (1602) Iu'
in gropni~a 9i cea eare duee din pridvor in pro' nie 7 9i s'a mintuit in aeda9 an, Octombre 5" I).
naos, au fost largite. Nu mai gasim aeum niei Mai multe pietre de morminte eare aeopera
un ehenar. trupurile unor episeopi se mai gasese pe langa
Pridvorul impar~it in doua, ea la Aroneanu, zidurile biserieii.
printr'un are transversal, este boltit prin doua Pietura a fost refaeuta in uleiu la 1850. Nu'
ealote turtite. mai in firida eu pisania 9i in aeelea ale lui Nistor
In gropni~a sunt doua firide; una eu mor' 9i Mitrofanei se mai vad cateva resturi din fresea
mantul lui Nistor Ureehe ~i cealalta eu aee! al primitiva.
Mitrofanei, so~ia lui. In exterior este ~i 0 alta
firida eu mormantul mitropolitului Varlaam. BISERICA MICA DIN DRAGO-
Pisania agezata pe zidul de miaza-zi, cam in MIRNA ZISA: A SCHITULUI
dreptul zidului care separa gropni~a de pronaos
e prinsa intr'o fresca inca bine eonservata 9i Prima etitorie a mitropolitului Anastasie
care - aproape sigur - e dela inceput, eeeaee Crimea inainte de marea manastire a Dragorr,ir-
ne face sa eredem ea - printr'o rara exeep~ie, nei a fost biserica ce exista inea azi la cimitirul
piatra nu a fost agezata deasupra u9ii de intrare manastirii 9i a fost denumita a Sehitului.
(un alt exemplu e Baline~ti).
Pisania suna astfel :
"Cu vrerea Tatalui ~i eu aju'
torul Fiului, 9i eu savar~irea
sfantului Duh, eu rugaeiunea
Preeistei Naseatoarei de Dum>
nezeu 9i a Sfantului Innainte-
Mergator loan ~i ale tuturor
sfin~ilor, eu bunavoin~a drept-
eredinciosului Domn al nostru
10 leremia Movila Voevod, cu
mila lui Dumnezeu Domn al Tt>,
rii Moldovei 9i eelor de Dum
nezeu darui~i fii ai sai : 10 Cos-
tandin ~i Alexandru Voevozii
~i a eeluilalt frate al sau 10 Si-
mion Movila Voevod ~i a copii-
lor lui, ~i cu bineeuvantarea fra-
telui lor 9i prea sfintitul ehir
Gheorghie Mitropolit al Suee)
vei, cu buna ravna ~i cu adeva)
rata a lui de la Dumnezeu da'
ruidi agonisita a facut aeest
hram dumnezeiese intru numele
sfintului Slavitului prooroe In'
nainte,Mergator ~i Botezator al
lui Hristos loan 9i al cinstitei lui
taieri a capului, smeritul ~i mult,
gre9itul ~i nevrednieul robul
Pisania se mai gase9te 9i azi agezata deasupra Crimca tinand bisericuta in mana sa, aceste tur'
usii de intrare. E de 80 cm. in latime si de 57 nulete nu exista. .
C~1.inaltil11e. E scrisa slavone9te 9i 'glasu~9te : I) Ceeace deosebe9te accst mic monument de
celelalte, mai mult sau mai putin contimporane,
este pridvorul sau poligonal 9i deschis. Sunt
cinci deschizaturi din care doua servesc de in'
trari. Grinzi de lcmn Ie subtind.
Forma poligonala, pana atuncea cunoscuta
in Moldova numai la Balinqti, va fi repetata
peste putini ani la biserica mare din Dragomirna.
lar deschizaturile libere, pe stalpi, ale acestui
pridvor sunt 0 dovada de inraurirea noua deb
Sud.
Aroneanu din 1594 9i Hlincea poate dinainte
5 <0 7 8. '" -10",,, de 1590, au acest pridvor pentru prima data.
I I I J I Aceste deschizaturi in arc frant au arhivol'
FilI. 2'3. - Dra\1omirna mica. Plan (c!. C. M. J.) tele lor in retragere in raport cu planul zidului.
(rei. O. Kank.)
Ferestrele - acuma cel putin - sunt far~l
nici un ornament i?i infatigeaza simple deschiZ~l'
In numele Tatalui si al Fiului si al Sfantului turi dreptunghi ulare.
D~h care se cinstest~ in sfanta' T rei me un ui Altarul e semi'circular $i are trei ferestre, cum
Dun;nezeu 9i prea cL;ratei lui Maice 9i sfantului nu se vazuse pana acuma decat la Galata.
dreptului Enoh, 9i sfantului prooroc
Ilie 9i sfantului loan Teologul, au zi'
dit aceasta biserica smeritii, robi si
, il1'
chinatori sfantei Treimi, chir Anas'
tasie Crimkovici, fost episcop de Ra'
dauti 9i pan Lupul Stroici, mare logo'
fat 9i fratele sau pan Simion, marc
vistiernic, in zilele blagocestivului
Domn loan Eremia MoghiEi Voevocl
9i ale prea iubitilor sai fii, loan, Cons'
tantin 9i AJexandru 9i Bogdan Voe'
vozii, in anul 7110 (1602) lulie 27".
Anastasie Crimca fusese deci in
aceasta vreme episcop de Radauti,
dar nu fusese inca mitropolit.
Biserica este foarte mica, dar to'
tU9i de proportii frumoase i?i inaldi
in raport cu dimensiunile ei transver'
sale.
Acuma e tencuita, dar se mai v;id
in mai m ulte locuri randuri de cara'
mizi smaltuite, verzi, la soclu ; unul
pe partea de jos a retragerii acestui
soclu 9i doua deasupra. Daca sunt 9i
alte randuri nu se poate vedea acuma
din cauza tencuelii.
Un mare acoperi9 de 9indrila paarta
trei turnulete de lemn, adaagite, caci
pe un desen dintr'un manuscris (inv. fill'. 24. - DralIomirna mica. Vedere (cl. C. M. J.) (fat. A. C.)

354/28) al manastirii pe care se vede Anastasie Chenarul u9ii de intrare este de piatra: 0
simpla tei?itura a muchiei, cu un racord inferior
de forl115.gatica, iar in calturile superioare pro'
filul, tot gotic, bine cunoscut pentru u9ilc se' schimbare in arhitectura moldoveneasca. Galata
cundare din veacul al XVI,lea. Deasupra u9ii intr'adevar a introdus deosebiri mult mai mari
eo corni9a'linte1 de profil Rena9tere. (fig. 815). fata de vechiul stil din 'Moldova, 9i mai cu sea'
In interior lipse9te pronaosul. Naosul are 0 ma deosebiri de principii 9i de metode de lucru.
simpla cupola in calota sferica, care se reazinl~l Dragomirna nu prea a schimbat planul obi9'
prin mijlocirea a opt mici trompe turtite pe cei nuit 9i a introdus mai mult principii noui de'
patru pendentivi sub care vin celc patru arcuri corative, dar cari au gasit numai decat rasunet
mari, foarte U90r in acolad~. 9i au devenit pentru un veac 9i mai bine, ele'
Nao~;ul Galatei este' cred ' primul exem- mente caracteristice ale stilului moldovenesc.
plu in Moldova de aceasta tranzitie de1a ce1e Mitropolitul Anastasie Crimca mai zidise in
patru arcuri mari ]a boldi. Dragomirna inca din 1602 mica biserica care
Arcurile mari laterale se desprind abia din este 9i azi biserica cimitirului, zisa a schitului.
ziduri, trecand la pendentivi intr'un mod cam Dupa putini ani a inceput marea zidire a ma'
stangaciu. nastirii. Arhitectul ar fi un oarecare Dima 1),
Sanuri nu sunt. Ele sunt inlocuite pnn ni9te care, dupa traditie, ar fi inmormantat chiar in

nige late 9i foarte putin adanci, terminate in hiserica suh 0 lespede [u-;t \'1"0 inscriptie.
u90ara acoladrl. Ca distrihutie interioara a planului, aceea din
Aceasta mica hiserica, prin imprumuturile hisericile atuncea in fiinta cu care se aseamana
facute celur dela Aruneanu 9i Galata' cu toatrl mai mult este Sf. Gheorghe din Suceava, din
diferenta foarte mare de dimensii ' ne arata
Mith. der K. K. Central Commission. XXV, 1899; Zaha-
inraurirea nascanda a acestor biserici. N e arata
rievicz, Dragomirna, S. 111 118 Heft. Ill.
gustul personal al Mitropolitului Anastasie 9i Melchisedec, 0 vizita la cateva manastiri din Bucovina.
introducerea unor principii noui care vor fi in Kozak, Die Steininschriften aus der Bllcovina.
parte desvoltate la biserica mare din Drago' N. 10rga, Neamlll romanesc din Bucovina.
mlrna. Romstorfer. Die Moldauisch-Bv=antinische Ba/lk/lllst.
Ep. Ipolit Vorobchievici, [storia s{intci m"". Dragomima.
1) Dupa Kozak (lac. cif .. pag. 20) aceasta atrioutie de
nume e bazata gre~it pe uncle cuvinte din inscriptid gre-
Dupa Galata, dupa Aroneanu, Dragomirna ceasca antica ce se gase~te in biserica, a~ezata ca 0 piatra
cste a treia biserica care arata 0 insemnata de mormant pe groapa unui necunoscut.
Fi~. 26. - Dragomirna. Secliunl'a longitudinala (cl. C. M. I.)
(reI. Zaharievicz. dupa l<om,t01·Fer)
pricina largilor bolti in semi'cilindru (berceau) Exonartexul are aceasta forma poligonala.
care lungesc naosul prin ai?ezarea lor la rasarit ai?a de rara in Moldova, care am vazut'o la Ba'
i?i apus de turla naosului. linei?ti cu 0 suta de ani 'mai de vreme i?i la bi'
Peretele despartitor dintre naos i?i pronaos serica mica a schitului, chiar din Dragomirna.

este 1I1sa sustinut de doua coloane care il im' Numeroasele nervuri din bolta pridvoruilli, dall
part in trei deschizaturi, in loc de a fi 0 singura un aspect asemanator goticului.
ul?a precum a fost in Moldova, fara exceptie, Boltirile pronaosului desvolta tot tema celor
pima la zidirea Galatei. dela Sf. Gheorghe din Suceava, dar mai mult
inca a celor dcla Probota : un arc median im' absidelor laterale se urca cate un manunchiu
parte pronaosul in doua parti, in care prin arcuri de aceea1?i forma; tot astfel sunt impodobite
longitudinalc se formeaza doua patrate (de alt, 1?iarcurile celor patru ni1?ede pe peretii Nord ~i
mintrelea inegale); aici doua sisteme de areuri Sud ai naosului (reminiscenta a planului sarbesc,
incruei1?ate alcatuesc un octogon peste care se mo~teDita prin Sf. Gheorghe din Suceava).
ridica 0 calota sferid ; dar la Dragomirna toate Cele patru arcuri mari au aceea~i impodobire,
liniile intreti'iierilor sunt intarite de nervuri, iar precum 1?ipila1?trii angajati pe care ele cad. Peste
primul cerc al turlei, la locul obi1?nuitelor arcuri
piezi1?e moldovene1?ti, gasim ca in boltile pro'
naosului, 0 incruci1?are de doua sisteme de ar'
curi, care se repeta inca odata in calota sferica
a turlei, dar deviate cu nY2°' in raport cu cele
dela baza turlei, deviare ce se poate vedea 1?iin
unele monumente arabe din Spania sau in India.
Boltile din spre Vestul turlei Pantocratorului
1?icele de Est spre altar au iar multa asemanare
cu cele de la Probota fara a fi identice. Pila1?trii
in torsada despre care am vorbit mai sus 1?icare
marginesc oare cum spatiul central nu ajung
pana jos, dar se opresc pe ni1?te console.
o tendinta noua este aceea de a sublinia na1?'
terea boltilor printr'o corni1?a (foarte veche dis'
pozitie bizantina ce 0 vedem mai cu seama la
Constantine pol) . Arcurile pornesc de pc capi'
tele profilate, cam in felul cum se vede la Pro'
bota, la Slatina, la Roman. Sunt insa mult mai
numeroase aici la Dragomirna, nelipsind de la
nici 0 recadere de arc, fie sub forma de capitele,
fie sub forma de consola.
ApJicate pe torsade, gasim ni1?te scuturi mici,
care - cu toate ca au mai fost intrebuintate,
din cand in cand, 1?iin cursu I veacului trecut -
se prezinta acuma cu 0 bogatie mult mai mare.
~i pe corni1?ele cupolelor 1?ipe nervurile arcuri,
lor incruci1?ate, ca 1?ipe. nervurile boltii pridvo'
mlui, se vad asemenea scuturi mai mici, flori 1?i
rozase, care Ie impodobesc intr'un mod aproape
exagerat.
Coloanele ce suporta zidul de separatiune
dintre naos 1?ipronaos sunt octogonale 1?isunt
re7,amate pe ni1?te soc1uri (piedestale), patrate
in sectiune, pe cand pila1?trii angajati la zid sunt
in forma de torsada.
Ferestrele, toate larg deschise spre interior,
sunt toate in acolada 1?icu arhivoltele lor ceva
reintrate in raport cu planul z,idului.
in ealotele care inchee boltilc, ele sunt randuite Sunt trei ferestre la altar ca la Galata, trei fe'
radial. restre a1?ezate in cate 0 ni1?a, iar partilc de Est
Stalpii eu eolonete ~i nervurile dela Probota, I;>iVest ale naosului au pe fiecare perete cate 0
sunt aici intor~i ca 0 franghie -- ca un fel de fereastra ca la Sf. Gheorghe din Suceava.
torsacla - cand spre stanga, cand spre dreapta, Pronaosul, in mod firesc, arc patm fercstre,
alcatuind aceasta impodobire naua despre care _. cate doua pe fiecare peretc - ceva mai mari
vom vorbi mai departe mai pe largo ca cele din naos.
~i tot astfel in naos, in cele patru colturi ale Pridvorul in fine, cu cate 0 u1?a spre mlaza'
noapte ~i miaza-zi -- ca la mai toate pridvoarele franghiei intoarse cand la dreapta cand la
din epoca precedenta - are ~i patru ferestre de stanga - ca 9i tors,!-dele din interior. Jos un
marime earn redusa, mult mai mici ca cele din soc1u inaJt 9i profilat inconjoara toata c1adirea.
timpul lui Rare9 ~i al lui Lapu9neanu. Dealt- Ferestrele naosului 9i ale pronaosului, cu des-
mintre1ea, aceea~i observatie se aplica ~i la fc- chizaturi in acolada, se aseamana eu ferestrele
restre1epronaosului. naoselor din vremea lui Rare9' Sunt prinse in-
U~a de intrare in pronaos este ca la toate tr'un chenar dreptunghiular impodobit eu ba-
biserieile mari, inca din vremea lui ~tefan cel ghete incruci9ate la colturi. Deasupra 9i de-
Mare, eu nervuri de profil gotic in arc frant, - desubt sunt cornige in felul celei deja descrisa
aieea si in acolada - cu 0 rama exterioara si deasupra u9ii de intrare.
una i~terioara, dreptunghiulare. (fig. no ~l Ferestre1e pridvorului, eeva mai mari, in arc
792). frant, de un gotic nu prea corect, inraurit de
Colonetele profilaturii se reazama pe soc1u Orient, au 0 impodobire gotica, care amesteca
prin une1e baze mici ornate. Inovatia aici sunt
cele trei rozete de deasupra primei rame inte-
rioare ~i mica corni~a de deasupra u9ii, ele-
ment wI yom vedea foarte raspandit 9i la ex-
terior ~i care are de sigur originea lui in cor-
ni~e1elintele ce se vad in bisericile mol dove-
ne~ti din veacul al XVI-lea precum 9i la unele
ferestre 9i u9i ale c1adirilor anexe ale manasti-
rilor.
Forma actuala este mai redusa 9i se prezinta
prin a~e~area 9i toata infati9area ei ca un orna-
ment fara rost constructiv 9i deci ca ceva nou.
Pardoseala bisericii este agezata la nivele
foarte diferite. ~ase trepte la Sud, una la Nord,
due din afara in pridvor, trei din pridvor in
pronaos, doua de acolo in naos iar trei spre al-
tar; deci urcare continua din afara pana la
altar.
In exterior biseriea are un aspect foarte deo-
sebit de cele din veacul al XVI-lea. Fatada e im-
partita in panouri prin ni9te contraforturi putin
pronuntate 9i cu doua qituri - doua lezene -
eu un mic relief, 9i care sus, sub stra9ina, sunt
legate printr'o friza de mici arcaturi, in multipla
acolada, rezemate pe console.
Dedesubt,- ceva mai in retragere - e un alt
rand mai slmplu cu picioare lungite, rezemate fi!? 31. -- Dral?omirna. Jnterior. (c!. C. M. 1.)
pe console mai simple. (dupa A nalele Arhiteeturei)
Asemenea contraforturi sunt in numar de raionantul cu flamboiantul ; menourile ce Ie im-
trei pe fiecare latura, unulla altar in axa, 9i unul parteau in doua azi au disparut.
la priclvor. Sunt intarite mai mult pentru orna- U9ile de intrare in pridvor sunt ceva mai
mentare decat pentru a folosi prin alte mici con- simple dar tot cu 0 profilatura gotica ; sunt 9i
traforturi care se urca cam pana la nivelul infe- ele in acolada. Deasupra lor, intr\m chenar de
rior al ferestrelor. un gotie mai decadent se vad icoane zugravitc.
Scobitura sanurilor laterale nu se inseamna ~i aici sunt cornige agezate deasupra acestor
prin nimic in exterior, contraforturile ee aici rame.
eompenseaza miqorarea grosimei zidului nedeo- Fatada se inchee sub stra9ina, printr'o cor-
sebindu-se intru nimic de acelea care sprijinesc ni9a simpla, putin proeminenta, dar care a fost
arcul transversal al pronaosului. largita ulterior, probabil intr'o epoca recenta,
o corni9a imparte fatada in doua ca la Ga- atuncea cand s'a schimbat 9i forma primitiva a
lata, dar aceasta corni9a are aiei tot aspectul invelitorii. Episeopul Vorobchievici, in br09ura
sa 1) spune ca la corm~a este un alt brau in' inseamna interiorul ocnitelor ; sunt in~iruitc pe
colacit, dar ca a fost aeoperit cu ten cui ala la contraforturi ~i ocupa toate planurilc ramase
1855. libcre.
Actualmente, invelitoarea, - care a fost fad Actuala invelitoare de tabla n 'are nici panta,
indoiala, de forma eunoscuta moldoveneasca l11ci formele eelei veehi.
- este in doua ape, joasa, incheiata la Vest ~i Par\ilc laterale ale soclurilor stelate ramase
Est, pc pridvor ~i altar, prin parti eonice, sau neornate, arata prin aceasta lipsa de impodobire
mai bine zis, piramidale, aproape la fel la aceste ca la inceput aceste parti nu se vedeau ; se poate
doua extremitati ale bise'
nCll.

Turla, inalta ~i relativ in'


gusta se inalta pe 0 tripla
baza ; cea de jos, care aeu'
ma de abia se zare~te e~ind
din invelitoare, e patrata ; a
doua si a treia sunt stelate
cu cate douasprezece laturi
~i impodobite cu ocnite in
aeolada. Turla propriu zisa
este octcgonala ; are in axe'
Ie prineipale patru ferestre
in dreptunghiu lungit; in
diagonale se gasesc micile
corttraforturi ee Ie cunoa~'
tem inca din vremea lui ~te'
fan cel Mare ~i din aceea a
lui Petru Rar~.
Arcade duble pe fiecare
latura sunt randuite deasu'
pra lor, ~i mai sus vine 0 tor-
sada care ineonjoara turla ;
torele incolacite sunt unele
netede, altele impodobite.
Partea superioara a turlei
arata doua randuri de ocnite
pe console ~i 0 corni~a.
Sunt deci elemente cunos'
cute ~i a~ezate cum Ie ~tim
din vechime. Aici insa sunt
toate de piatra sculptata ~i
cu 0 profuziune de orna'
mente agezate ori un de a
fost eu putinta, ajungand
astfel sa acopere liniile cons'
. tructiei ~i dand acestei fru'
moase arhitecturi ceva ne'
clar, nelini~tit ~i nepotrivit cu fatada corpului recunoa~te care era vcchea panta ~ eoama era
bisericii. mai ridicata, corni~a bisericii fiind la inccput
Nici 0 piatra n '(1 ramas neimpodobita. mai putin proeminenta 9i baza pat rata a turlei
Sunt, mai cu seama, rozase de diferite marimi, era mai libera, iar nu ca aCLlma aproape CLl totul
rotunde 9i patrate, care amintese pe cele care ingropata in invclitoarc.
impodobesc nervurile boltilor interioare 9i care Este aproape sigur ea i;'i aici trebue sa fi fost
forma caraeteristica a acoperii;'urilor moldove'
nei;'ti. Sc vede, printre zugravelile interioare, un
sfant, Sfantul Pimen, tinand in mainele sale 0 unde s'a mutat in schimb unul dela Drago'
biserica.cu un astfel de acoperii?, care lasa bine mirna din 1675' 1), (dar care acuma nu se mai
liberabaza turlei , dovada ca aceasta forma era vede acolo).
cevaobi90uit caod biserica a fost zugravita. Proportiile acestei biserici es din cele obii?'
Aeeasta extraordinara impodobire a turlei, ouite. Raportul inaltimii catre largime este sur'
pe langa relativa simplicitate a corpului biseri' prinzator de mare, atat in afara cat i?iinauntru.
cii, ne duee la gandul ca in ideile arhitectului Avem in prooaos 16.60 m. inaltime pentru
fuseseea 9i restul fatadelor sa primeasca 0 or' o largime de 6.80 m.
namentatiede acelai?fel (precum s'a facut mai In naos H=13.30 m. la cheea arcurilor mari,
tar~iula Trei Ierarhi din Ia9i). Timpul i?i mii' pe 6.80 m. largime=b.
loaceleau lipsit. Inaltimea interioara a cupolei Pantocrato·

Zugraveala care mai acopera zidurile 9i bol, rului este de 27 m.


tile oaosului i?iale altarului este inca de 0 buna In afara corni9a bisericii este la 18.20 m. i?i
calitate ; straluce~te de aurul omit intrebuintat aceea a turlei la 32 m., pe cand largimea exte'
~ieste de un perfect efect decorativ. Com para' rioara. a bisericii (fara contraforturi) este de
tia cu pronaosul i?i pridvorul, care sunt acuma 9.60 m. Lungimea totala interioara L este de
albe, arata cum pictura, prin impodobirea ele' 31.60 m., iar cea exterioara de 35'.5'0 m. (fara
meotelor arhitectonice, atenueaz.a ceeace este ci?itura contraforturilor). Inaltimea totala, indu'
exagerat in formele lor, ca - spre pilda- siv crucea turlei, este de 42 m.
aeeste groase torsade ai?a de mult intrebuintate
~i earn Hira de masura. Avem deci raporturile ~=2 i?i~ =4,5' ; lar
Ieooostasul, de un frumos elect, 9i care este
din veacul al XVIII'lea, ar proveni de la Solca
in exterior, ace1 al inaltimii la corni1?acatre lar' i~be1?teprivitorul, era in spiritul arhitecturii
.
glme este de 18 29
9.~O -
2 ( Cl"f ra~ rotun d~)
a =A 1?1
. moldovene1?ti din veacul precedent. Este aici
numai 0 exagerare a acestei tendinte, dar nu
ace1 al inaltimii corni1?eiturlei catre largime este
de ;~6 =3,3 (cifra rotunda) " B.
ceva nou, pe cand in decoratie nu numai ca
motive dar ca principii, sunt inovatii, este un
In interior inaltimea cupolei Pantocratorului spirit nou.
este egala cu lungimea bisericii. Fata de bisericile din veacul trecut observam
In bisericile lui 9tefan cel Mare ~1ale lUl parasirea fatade10r ~ugravite - parasite in'
Rare~ raporturile nu sunt de cat : tr'adevar 1?ila Galata, la Aroneanu, la Secu, dar

La Probota H =-1.66 iar A 1.15 ~1B 2.30 la Dragomirna faptul e mai demn de insemnat
b
caci biserica e de fapt, in liniile ei generale, dupa
La5f.G heo rghe ~ 1.56 1.3 2.7
din H arj au b plan, continuarea ~irului moldovenesc, pe cand
H cele1alte trei monumente citate mai sus, purced
La Neamt b - 1.56 1.2 2.65
dintr'o alta inraurire 1?idin alte principii.
Grosimea ~idurilor ajunge la 1.40 m. 1?ichiar Pe urma, e1ementul nou cel mai insemnat este
la 2.00 m. socotind intarirea din dreptul fe' aceasta fdnghie impletita, aceasta torsada pusa
restre1or. in evidenta ca un brau, ca 0 corni~a mediana,
car~ tae in doua fatada dupa obiceiul bisericilor
muntene, 1?icare se regase1?tepeste tot 1?iin in-
Care pot fi izvoare1e de unde ne au venit e1e" terior.
mente1e noi ce Ie distingem la Dragomirna ? Motivul fdnghiei impletite continuu sau
Tendinta spre inaltime - primul lucru ce discontinuu se regase;;te in mai toate regiunile
din Orientul apropiat, in Egipt, in toadi. partea Deasemenea in pronaosul dela Sucevita 0 se-
asiatica de apus pana in India; dar formele care rie de scene zugravite in fresca au chenare cam
'unt mai apropiate de ale noastre sunt cele din re- asemanatcare.
giunile caucaziene, armene i?iseldjucide, de unde Dar ca ornament arhitectural, cred d din
au treeut i?iin Turcia europeana. Exemple sunt regiunea monumentelor seldjucide intre Konia
numeroase 1). i?i Sivas i?i regiunile armenei?ti invecinate ne-a
Aeest motiv este, de altmintrelea, strans in- venit motivul de la Dragomirna i?i cel de la Ar-
rudit eu aeeste ornamente impletite, sapate in gei?, precum i?i alte detalii de ornamentatie tot
piatra, care impodobesc monumentele din toata de acolo au intrat in arta otomana.
regiunea est-mediteraneana din Caucaz pana in La Argei? insa, franghia este intoarsa in mod
Egipt, ~imanuscriptele, mai cu seama armene 2) continuu i?i in acelai? sens, ca 0 adevarata fran-
Prin aceasta cale, ornamentatii de tul de ve- ghie, pe cand la Dragomirna torurile ce com pun
cine erau deja cunoscute i?i introdusc la noi. cablul sunt intoarse cand la stanga, cand la
Intre altele putem cita chenarul pietrei de mor- dreapta i?i intre fiecare intorsatura merg in linii
drepte pc 0 distanta oarecare.
o alta deosebire este ca, la Argei? aceasta fran'
ghie este de proportie relativ mai potrivita, pe
cand la Dragomirna, cel putin in interior, este
o vadita disproportie; cablul e prea gros, "a'
fara de scara", dupa expresia lui Choisy.
Deci, chiar dad cornii?a de la Argei? a putut
da oarecare idee arhitcctului Dragomirnei, nu
este nici 0 copie, nici 0 adaptare, ci 0 alta 111'
raurire care s'a manifestat acolo.
Prin ce cale s'a facut oare aceasta transmi,
siune? Pentru Argei? bogatia de ornamente arabe
i?i otomane, pe linga cele caucaziene ne indica
ui?or prezenta unui mei?ter cunoscator al artei
din intreaga Asia Mica.3) .
rar pentru Dragomirma, chiar daca arhitectul
nu este acela pomenit de traditie, totui?i este ve'
rosimila ipoteza unui mei?ter care a putut lua
contact cu arta regiunii din Asia Mica aratadi
mai sus, potrivindu'se i?tiinta sa cu gustul mi,
tropolitului l\nastasie, i?i el artist i?i caligraf, i?i
care cunoi?tea i?i el, din manuscripte cel putin,
motivul franghiei impletite.
Dar tot ai?a de bine s'ar putea presupune ivi'
rea unui mei?ter caucazian sau in curent cu or'
fig. 35, - Miniatura d,ntr'un rnanuseris armenese din namentica caucaziana i?i anatoliana, venit prin
veaeul al XVIJ.lea (dupa Madere)
nordul Marii Negre, sau chiar prin Rusia, unde
mant al Oltci, mama lui Stefan cel Mare si cele imaurile caucaziene i?i in general orientale sunt
ale unora de la Radallti, ~nde mai mult de~enata ai?a de insemnate 4) .
eu dalta de cat sculptat, vedem 0 impletitura
destul de inrlldita. ::) Cf, G, Bal$, loco dt,
4) In privin!a momentului ivirii franghiei impletite, exista
1) Cf. G, Bal~, Influences armeniennes et gcorgiennes sur
totu$i un punet de intrebare $i 0 indoiala daca intr'adevar
i'architecture roumaine.
Dragomirna este primul mcnument unde acest ornament al
2) Vezi Mader, Miniatures armeniennes (1913), Minia-
torsadei discontinui a fost executat in Moldova, Biserica
turi eu arhiteeturi aratand unele Impletituri aplieate ea mo-
episcopala din Roman prezinta acuma acest motiv pe nero
tive decorative arhitecturale, corni~e, chenare (intr'un ma-
vurile pronaosului si ehiar la ehenarul pisaniei. Intr'o
nuscript eopiat in 1615),
lucrare preeedenta 1), avand in vedere evidentele $i nume·
Idem, Mader, Documents d'art armenien (1924) manus-
roasele prefaeeri ee IC-d suferit episeopia din Roman, am
eripte dip. veacurile ale XV-XVII eu chenare din imple-
tituri din acela$ gen, inrudit cu all' noastre. (Vezi pI.
LXXXII fig, 185),
Micile scuturi de aspect gotic ce Ie gasim a- buit sa primeasca pe langa plan, pe langa
~ezate pe nervuri, pe console t;>ipe cornit;>e;otu unele principii de bolt~re t;>i0 serie de clemente
aparut deja in veacul al XVI-lea. 9i de detalii care ii crau straine 9i care totu9i
Dar at;>ezarea lor era mult mai limitata t;>ise a trcbuit sa Ie pastrez,e 9i sa Ie amalgameze cu
facea in locuri mai potrivite, mai rationale. cele ce aducea el. ~i in primul rand, aceasta
Acuma se gasesc raspandite pe nervuri, fara ca inaltime neobit;>nuita, nu prea putea sa fie apor-
nimic s~. justifice prezenta lor afara de dorinta tulunui arhitect meridional dintr'o regiune unde
de a Ie impodobi cat se poate mai mult. proportiile sunt cu totul altele t;>i,contrar celor
Numeroasele rozete ce gasim, mai cu sea- dela Dragomirna, cu inaltimi mai red use. Rolul
ma la turla, t;>icare nu mai sunt bizantine, sunt acestui strain apare deci relativ modest 9i 0
in mare parte 0 inraurire a Renat;>terii, sau mai alta vointa a impus nu numai liniile principale
bine zis a barocului. Se gasesc destule exemple ale cladirii dar t;>iunele detalii.
in ~arile limitrofe, de un de ne-au putut veni. Ne-am gasi deci t;>iaici intr\1l1 caz analog cu
Altele sunt de motiv geometric t;>iraspandite in acel al me9terilor gotici, cari inca din vremea lui
multe tari t;>ila Est ~i la Vest. ~tefan cel Mare 9i in tot veacul al XVI-lea ve-
Dar principiul acoperirii fatadei - precum neau in Moldova, dar al carui rol nu trecerl mult
e la turla - cu 0 retea neintrerupta de orna- peste accl al cioplitorului de piatra t;>inu prea
mente, impodobind fie care piatra, este 0 carac- era acel al arhitectului propriu zis, al a9a zisului
teristica care nu e nici bizantina, nici occidel1' "maitre de l'oeuvre".
tala, ci orientala t;>imai special georgiana t;>iru- Marea. personalitatea a Mitropolitului Crim-
seasca. ca trebue sa fi fost aici un element determinant.
Acolada nu e un element nou; e destul de Un fapt analog s'a petrecut cand arhitectul
raspandita in Moldova in cele doua din urma italian Fioraventi a fost chemat la Moscova pen-
treimi din veacul al XVI-lea, dar la Dragomirna tru a construi biserica Adormirii Maicii Dom-
e raspandita cu profuziune. Se transform a prin nului din Kremlin (1475-79). Moscovitii i-au
multiple indoituri t;>iajunge ca la strat;>ina turlei dat un program foarte precis; trebuea sa cons-
sa infatigeze festoane. Suntem departe aici de truiasca dupa modelul bisericii Adormirii din
acoladele gotice sau ale Rena9terii 9i trebue Vladimir, unde a t;>ifost trimes ca s'o studieze 1) .
cautata aici 0 inraurire orientala sau ruseasca.
*
Printre elementele Rena9terii gasim aceste Nici 0 pisanie nu deslu9qte anul zidirii aces-
mici cornige care sunt agezate 9i deasupra 9i sub tei biserici. N umai din insemnarile scrise de Mi-
ferestre. tropolitul Anastasie pe doua tetraevanghelii ce
Reminiscenta din gotic este chenarul u9ii de Ie darue9te manastirii se poate conchide ca in
intrare, care este foarte asemanator in privinta anul 1609, biserica mare, cu hramul Pogorarii
compunerii 9i ca profil cu chenarele u~ilor de in- Sfantului Duh, era deja facuta. 2).
trare ale principalelor biserici din veacul trecut. Inraurirea bisericii din Dragomirna a fost
Sunt 9i chenare1e ferestrelor care infatigeaza insemnata. Sole a 0 copiaza intr'un mod mai
baghetele incruci9ate, cunoscute de mai bine de modest. Trei Ierarhi din Ia~i se inspira 9i din
un veac ; sunt nervurile pridvorului, sunt profi- principiile care au impodobit fiecare piatra din
lele banchinelor, contraforturilor 9i ale soc1u- turla t;>idin ornamentatia noua : franghia inco-
rilor. i:lcita, acolade, corni~e la ferestre, scuturi, ro-
zase t;>icelelalte.
Acest amestec de inrauriri 9i de elemente noi o serie de alte biserici moldovene9ti vor a-
cu cele vfchi, pune 9i aici un punct de intrebare dopta 9i ele multe din aceste impodobiri care
in ceeace privet;>te arhitectul t;>irolul sau. devin caracteristice ale stilului moldovenesc din
Arhitectul strain, 2cest ipotetic Dima, a tre- veacui al XVII-lea. Astfel Solea, Cetatuia, Golia
presupus ca prezenta torsadei este datorita unor transfcr- Barnova, Putna, Sf. Onofrei 9i altele multe.
mari ulteriodre. Asdel Dragomirna, impreuna cu Galata, au
Ar fi oarecum straniu ca UI1 motiv ornamental care - fost cele doua monumente care au intiparit mai
precum vom vedea - trebuia sa gaseasca 0 favoare a~a de
mult caractere1e lor arhitecturii moldovene9ti
mare in Moldova ~i-o a~a de mare raspandire incat sij
devie 0 cardcteristica a artei ei. sa se fi ivit la Roman
~i sa fi ramas mai bine de 0 jumatate de veac fara a se ') Alpatov ~i I:3/,UI1OV.Geslhicldc del' altrussischclI KU1lst.
Illai intalni intr'a!ta parte. Chcstiunea ar trcbui cercctati'\ pag. 95
deosebit pentru a putea ajul1gc la 0 concluzie definitiva. ~) Kozak. op. citat .. pag. 16.
/"--
I
I
I
....• "
I
I
I
";~), 0 7/
I/,,;.~. > 0 D
f@

~ .\0
-
r r Ir
din acest veac :;;icare au dat prin combina~ia lor la 0 singura fereastra a bisericii. Intrarea in
- nu tuturor bisericilor din acest timp, bine pridvor :;;iaceea ce de acolo duce in pronaos au
intdes, dar majorita~ii celor mai insemnate - :;;iele rame profilate. .
stilul nou al acestei vremi. o particularitate de insemnat e 0 mica feres-
truica in zidul de miaza-zi intre absida :;;icon-
BISERICA MANASTIRII DIN trafort, care - din aceasta pricina - este
BURDUJENI ceva deplasat din locul sau.
Fatada are firidele lungite :;;irandul de ocnite
Aceasta biserica este 0 amintire a eelor din ce impodobesc bisericile inca din vremea lui
vremea lui Rare:;; ; se aseamana cu Sf. Dumitru ~tefan eel Mare; la turla avem dispozitia de la
din Suceava vecina, dar in mai simplu. Sucevita ; lipsesc ins~l contraforturile mici.

Restabilind in gand peretele scos dintre naos La corpul c1adirii, avem, pe langa contrafor'
:;;ipronaos, regasim planul eel vechiu bine cu' tul mic de sub fereastra altarului :;;icele patru
noscut. care proptesc naosul. Ele sunt acoperite cu sim-
Pridvorul este boltit in semicilindru tot ca ple dale. Zidaria lor arata straturi alternante de
Sf. Dumitru. Intrarea aici este in axa. Nu mai piatra. :;;ide cate trei randuri de caramizi, ca la
regasim frumoasele chenare gotice dela Suceava; Galata.
totul e mai modest :;;imodificari ulterioare au mai Contraforturile care, 1a Sf. Dumitru, spriji'
distrus cea mai buna parte din ce era. Numai la nesc colturile din spre apllS ale pridvorllilli, lip'
turla au mai ramas chenare de ferestre gotice 9i sese la Burdlljeni.
Soclul nu mai are nici un profil de piatra ci
se termina printr'un rand de caramizi speciale. 1)
Pe copertina micului contra fort de la altar Biserica din Du1cqti a fost zidita In 1605
se citesc urmatoarele slove : precum arata inscriptia ce exist a i?i astaZi, de
KOS 1597 Bt: Dupa 0 ipoteza a d-lui catre marele paharnic loan Caraiman f,)isotia
lorga 2), ar putea insemna numele lui Constan- lui Anastasia pe 0 temelie mai veche :
tin 13atif,)teVevelli, - care ar fi fost ispravnic "In numele Tatalui i?i al Fiului, i?i al santului
Duh, Treimei cei Sante 9i
nedespartite. lata eu robul
stapanului Cristosului meu,
loan Caraiman, mare pa-
harnic, i?i Kneaghina mea
Anastasia, am zidit acest
templu intru lauda pogo-
rarei santului Duh, pe te-

o melia cea veche aici in sa-


tul Du1cei?ti, spre desufle-
tia noastra 9i a copiilor
n09tri i?i a ctitorilor primi-
tivi. S'a inceput 9i s' a sa-
var9it in zilele evseviosului
Domnului nostru Ion Iere-
mia Moghila V oe"od, in
anul 7113 (1605) Aprilie
16. ~i s'a sevar9it la Au-
gust 20. ~i s'a sfintit cu
mana Tot-sfintitului Kyr
Agathon Episcopul Roma'
nului 3) ".
E greu, acuma, sub hai'
na unei modernizari din
veacul al XIX-lea, de are·
cunoai?te vechea biserica.
T otu9i daca examinam pIa·
nul ei interior, nu vedem nici un
motiv de a nu admite ca sunt inca
vecbile ziduri in fiinta. Mai mult
chiar, mai observam inca un deta'
liu destul de caracteristic pentru
veacul al XVII·lea : este desaxarea
sanurilor cu axa transversala a cu·
polei ; aceasta particularitate des'
tul de curioasa 0 intalnim la Bu-
ciulei?ti, la Budei?tii-Chica, la Bo-
zieni, la Carligi, la Deleni, la Sf.
Atanasie dela Copou 9i la altele
din acelai? veac.
Din cele i?apte pietre de mor-
Jl cladirii, ctitorie a lui Toader Movila, unchiu mant vazute i?icitite de U rechia 4), nu mai sunt
Jl lui Eremia Movila. de cat trei ; s'a i?i inceput cioplirea cu dalta a
Zugraveala actuala e din veacul al XIX-lea ornamentatiei ce acoperea panoul central al pie'
iar iconostasul, destul de interesant, din 1785. trelor.
1) d. fig. 835. ~) V. A. Urechia. Miron Costin, II. pag. 594.
2) N. Iorga. Sate $i manastiri p. 6. 4) Operilc lui Miron Costin. II. pag. 594.
dis
mu
Deci patru care mai erau acolo in 1887 au moldavene~ti din veacul al XVI-lea, caCl data
disparut precum dispar, din nefericire, zilnic, 0 zidirii ei este nesigur~. Totu~i ajunsesem la con-
multime altele. cluzia, admisa, cred, de mai toti, ca actuala cia-
dire este din veacul al XVII-lea.
V oi repeta aici ce spusesem :
"Dupa traditie, biserica ar fi fast ridicata,
Am descris biserica acestei manastiri arme- ceva inainte de 1551, de catre un bogat armean,
ne~tiin cartea in care am tratat despre bisericile Agop~a. ~i intr'adevar, se gase~te in naos 0

o .A. 2. ;:\ •.•. os


bd Ld-L-LL-l I I
piatr~l de mormant care poarta mscriptia urma' cestei sfante biserici armeno'orientale, in anul
toare : "Aceasta piatra de mormant este a lui 1000", ceeace corespun~e cu anul erei noas'
AgoP9a, fiul lui Amira ~1 care este ziditorul a' tre 1551.
Biserica se compune dintr'un naos cu absida Vom arata la partea unde ne ocupam cle pa'
mare ~i un pronaos. Nu sunt nici sanuri late' radisul acestei man~stiri motivele pentru care
rale, nici pridvor. Dupa obiceiul armenesc, sunt credem ca aceste dadiri sunt de sigur din yea'
trei altare, eel mare i?i doua mici, in dreapta i?i cuI al XVII'lea.
In stanga.
Boltirea este cea moldoveneasca, dar turtita
~istangace, ceeace se poate atribui unor pre'
faceri.Pe latura nord este 0 fereastra, care nu e o intrebare care ne'am putea pune este daca
in axa transversala a naosului i?i 0 ui?a, iar pe biserica Zamcei a fost de la inceput facuta pen'
latura sud numai 0 fereastra (eel pu~in acuma). tru cultul armenesc sau daca, precum s'a spus 1),
Pronaosul e boltit printr'o calota sferica. Ui?a i'ar fi fost cedat la a data anumita.
exterioara pe latura de vest are ca lintel 0 veche Un argument ar putea fi ca planul Zamcei e
piatra de mormant, iar ui?a spre naos care este mai vecin de planul obii?nuit moldovenesc mai
in axa, intre doua ferestre, are un chenar dupa vechiu, decat alte biserici armenesti din Su'
tipul obi9nuit al ui?ilor interioare, cu baghete ceava. ~i Hacigadar i?i Sfta Cruce' (Sf. Simion
incruci~ate i?i cu rozase mici in col~uri, tip cu' insa nu) prezinta acest caracter special de a
noscut si in veacul al XVI,lea si in al XVII, lea cauta sa largeasca naosul, facand arcurile mari
tara a Ii deci 0 caracteristica. ' , longitudinalemai late decat celetransversale, in
U9a de pe partea Nerd da direct in naos, lac sa,l lungeasca, precum e tendin~a moldove'
ceeace se regasei?te aproape la toate bisericile neasca. Aceasta deosebire se explica prin fap'
armene9ti. Ea are un chenar dreptunghiular in' tul existentei celor doua altare laterale ale bise'
fluentat de clasic, dar de profil inca gotic. ricilor armene.
In exterior biserica' e foarte simpla. Ferestrele Cealaldi caracteristica armeana, intrarea late'
sunt aproape la fel, la pronaos i?i la naos ; sunt rala in naos, poate fi faarte bine datorita re'
cu muluri simple i?i ui?or ogivale, cu 0 ui?oara construirii ulterioare a bisericii, reconstruire
acolada i?ifara chenar dreptunghiular. Detaliile aratata prin diversitatea profilelor chenarelor,
chenarelor, ale ui?ilor i?i ale ferestrclor ne due prin agezarea ca lintel a unei pietre de morr.1ant
deci in veacul al XVII'lea. la intrarea de Vest i?i prin forma mai stangace,
52 9tie ca bisericile armene din Suceava au mai turtita, a arcurilor turlei naosului.
fost daramate in timpul lui $tefan Rarei?, toe'
mai in 1')51, anul mor~ii lui Agopi?a, ctitorul
bisericii.
Daca intr'adevar, biserica era in fiinta in a' Manastirea anneneasca Zamca din preajma
Sucevei, in jurul bisericii descrisa mai sus 2)
cest moment i?i a fost distrusa i?i pe un~a reta,
cuta, se mai nai?te intrebarea pana la ce punct are un zid de imprejmuire cu doua intrari .
a fost daramata. una la partea de rasarit cu 0 dopotni~a pa'
trata, iar pe partea de apus 0 alta intrare, mai
Pe de alta parte, planul bisericilor armenei?ti
desvoltata i?ila catul careia este un mic paradis.
- cu toate ca este in linii generale acelai? ca al
Mai sunt cateva incaperi, care pot servi de 10'
bisericilor moldovenesti - are totusi unele deo'
cuin~a, de magazie sau de sala de garda.
sebiri, in cat din prop~r~iile ceva dif~rite in plan
lata de celelalte biserici ortodoxe din veacul al
o lunga descriere a acestui mic moment este
de prisos, plani?ele ce Ie dam fiind indestulatoare
XVI,lea nu putem conchide sigur ca sunt din
pentru 0 buna in~elegere a lui.
alta epoca.
Amintesc numai ca in pendentivi se gasesc
In rezumat ceeace pare mai verosimil este
oale de rezonanta si ca mai sunt ramasite de
de a admite ca biserica de azi e refacuta in yea'
[resci destul de int~resante. ' ,
cui al XVII,lea (precum arata unele detalii)
In exterior, la prima vedere, apare in mod
insa pe vechile funda~ii ale hisericii dinainte
evident faptul ca. dadirea nu este omogena ci
de 155l.
este compusa din doua constructii deosebite a'
9i aceasta presupunere este cu atat mai piau' lip~e. "
siblla cu cat celelalte constructii ale manastirii
1nsa aceasta alipire este numai a partilor su'
sunt din veacul al XVII,lea si arata deci 0 in'
semnata activitate constructi~a in acest secol. J) Polek, Jahrbllch des BlIk. Landes Mllseum. 1901, pag.
Aceste dadiri sunt intr'adevar si fara in' 54.
doiala mai recente decat anul 1551".' ~) d. ~i B. C. M. 1st.. 1928 pag. 171.
~/

c. D.

Filii. 46. - Paradisul Zamcei. Sectiunea A. B. filii. 47. - Paradisul Zamcei. Sectiunea C. D.
(d. C. M. 1.) (rel. O. Kania) (d. C. M. L) (reI. O. Kania)

filii. 48. - ParaclisuJ Zamcei. Planul e/:ajului fill. 49. - Paraclisul Zamcei. Planul par/:erului
(cl. C. M. J.) (reI. O. Kania) (d. C. M. 1.) (reI. 0 Kania)
perioare. Cladirea pnmltlva se compune din 5US. Acest soi de caramizi smaltuite a fost, in'
parter i?i un etaj ajungand numai pana la inal' .
tr'adevar, intrebuintat, in vremea lui Stefan
, cel
~imeabriului de caramida, pe cand partea spre Mare t;>iinca catva timp mai tarziu, dar nu este
Nord, unde braul este de piatra i?i in forma de un motiv suficient ca sa dasam orice dadire ce
iranghie rasueita, ea la Dragomirna - adidi va arata asemenea caramizi in aceasta vreme,
partea eu paradisul - a fost de la inceput pana ari care ar fi caraeterele sale celelalte.
sus cum se vede astaZi. La Aroneanu, spre pilda gasim ornamente
Se vede c1ar cum este intors acest brau'tor' de teracota smaltuite, i?i la biserica mica din
sada sub naua zidarie adaogata pe partea de Dragomirna, dad ita in 1602 tot caramizi smal,
Sud ; de altmintrelea t;>imodul deosebit cum este tuite. Putin ani mai tarziu la Radeana, vom re'

exeeutata zidaria noua arata unde incepe a' gasi de asemenea ornamente smaltuite.
daosul. A fost la inceputul veacului al XVII,lea 0
S'a diseutat asupra datei aeestei eonstructii reluare a acestui mod de ornamentatie. Pe de
~i Polek 1), preeum t;>iRomstorfer 2) cred di aita parte s'ar putea presupune ca aceste cara'
poate fi din veacul al XV'lea, bazandu'se pc mizi smaltuite au fast luate din daramaturile
pre~enta earamizilor smaltuite colorate ce se unor dadiri mai vechi. ~tim - cu multa proba'
gasese sub t;>ideasupra braului cu franghia, pre' bilitate - ca biserica principala a Zamcei a fost
cum si, la arhivoltele unora din ocnitele
, de mai daramata - cel putin in parte - la mijlocul
veacului al XVI,lea.
I) lahrbuch des Buk. LandesmuscwlI. 190 I. pag. 54. In orice caz, prezenta dintr'o parte a braului
1) Romstorfer, Cetatca SucclJci, pag. 14. in torsada, ce apare pentru prima data la Dra,
gomirna, este - cred - un indiciu suficient patrate ca la ferestrele din fa~ada.
pentru a a~eza construc~ia acestei dadiri in yea' Aceste argumente dov.edesc cu prisosin~a ca
cul al XVII'lea. ~i chenarele gotice ale ferestre' dadirea cu paradis este de la inceputul veacu'
lor arata 0 acolada pronun~ata ca la Drago' lui al XVII'lea, cam din vremea So1cei ~i a ela'
mirna ~i bazele baghetelor lor sunt patrate cu dirilor anexe de la Dragomirna.
un ornament caracteristic in forma de frunZE Ar fi foarte verosimil de a admite ca a fost
a~ezate radial, ornamente ce regasim ~i inaun' inal~ata odata cu reconstruirea bisericii ~1 deci

tru ~1 In afara pe boltarii por~ii de intrare ~i a refacerii manastirii, indicata ~i prin datarea
care se gasesc tot la inceputul veacului la So1ca, din 1606 a turnului de Est, adica intr'o epoca
la Burdujeni, la Dragomirna la poarta de in' in care a fost 0 notabila activitate constructiva
trare. la Zamca ~i in general la bisericile armene din
Randul de ocni~e de deasupra braului, cu aco' Suceava.
lade ascu~ite, imiteaza in caramida formele fri, Partea adaogata e lucrata intr'un mod mult
zei de firide la Dragomirna. ~i ferestrele turlei mai stftngaciu, ~inu arata prin caractere mai pre'
au profile gotice in acolada, dar tot cu rozete cise, care poate fi data construc~iei sale.
naos cu 0 turla pe patru arcuri piezige moldove'
ne9ti. Precum ~i la Zamca, partea de sub aceste
Biserie;l armeneasdi Sf. Simian, dupa 0 ins' patru arcuri este oare cum deformata.; la Sf.
criptie moderna, ar fi fost zidita in 1') 13 de ca' Simion gasim 0 forma aberanta, un fel de nige
tre un anume Donig. Totm;;i din unele detalil, sferice in loc de pendentivi obi9nuiti.
din unele asemanari eu Zamca putem erede ea a'
Peretele de separatiune a naosului dinspre
ceasta etitorie a lui Donig - daca a existat -
pronaos a fost seas, dar 0 prabu9ire recenta a
a disparut ~i ea aetuala biseriea cste intr'adevar
silit sa se zideasca un arc nou de sustinere ala'
de la ineeputul veaeului al XVII'lea, earn dela
tori. Un alt arc spre altar pare 9i cl adaogat.
1600--1606 preeum arata d'l Goilav l).
Ca 9i la Zamca, avem 0 intrare in pronaos in
Planul este aproape la fel ea al Zamcei : un
axa, pe partea de apus, cu un chenar gotic sim'
pronaos boltit printr'o mare calota sferica 9i un
plu, ca la unele u9i secundare de biserici din
1) Goilav, Biscricile arl7lene de prin farile rOl7lane in Re- veacorile trecute, tocmai cum e la Zamca. Tot
"ista p. 1st. Arh. ~i {ilologie .. XII, I, p. 105. ca acolo 9i la celelalte biserici armene9ti din
~l Cf. Polek, lahrbllch des Buk. Landcs17l11SCU17l. 1901. Suceava, Ia9i 9i Roman, este 0 intrare laterala.
dand direct in naos. Ceva mai sus
sunt doua ferc3tre. Daca au fost fe-
restre pe partea Nord, ele sunt acuma
z.idite.
Ca Zamca, Sha Cruce ~i Haciga-
dar, Sf. Simion e fara sanuri.
In exterior numai perechea de con-
traforturi care sprijine~te arcul vestic
al naosului e ca la Zamca ; celelalte
sunt altmintrelea a~ez.ate. Inca 0 altii
pereche sprijinqte colturile de apus
ale bisericii.
Altarul, poligcnal in exterior, c
sprijinit pe 0 parte din inaltimea lui
de un z.id intarit de mici contraforturi
de 0 constructie mai recenta.
Turla este octogonala ~i scunda ;
o fereastra, sus, cu 0 deschidere in
acolada, are un chenar de baghete in-
cruci~ate, im podobit cu denticule ~j
eu 0 baz.a cu 0 floare intr'tm patrat
ca cele vaz.ute la Dragomirna ~i a~a de
raspandite in tot veacul al XVII-lea,
IT)C'.ieu seama pe boltarii portilor. 0
alta fereastra spre Nord are un simplu
profil in acolada.
Ca yi b Sf-ta Cruce se mai gasesc
@

CU 11
dfmd
uflet
tru p
o Jr. 1, :) ••. ~ c; 7 !> Q ~o Jr.')
r I J T Lbd-- [ I I , I ! I-----..L-r Ld 1- I--I....--L-I I J I I I T r ! I bLd---+--1=r:r- fiilor
I'i~. 57. - Biserica armeneasdi din Roman. Sec(tunea lonQitudinala (cl. C. M. L) (reI. O. Kania) ia fJ
10)'8
La

I) G
I t. Arh
I la Sf. Simian, in tinda de lemn f?iin jurul bi- reparatie radicala pe dinauntru f?i pe din afara,
\:riCli,interesante pietre de marmant. cu anexele, clopotnita,' ve9mantar f?ipridvor.
Biserica de azi este, deci, cea refacuta la 1868
BISERICAARMENEA..SCA DIN f?i astfel prefacuta in cat este foarte greu de a
ROMAN regasi ceace este din vechime.
Nici in plan, nici in sectie nu regasim for-
Aceasta hiseridi a fast zidi6i din piatra la mele obif?nuite ale secolelor trecute, doar nu-
i609 1). mai arcurile moldovenef?ti piezif?e, de doua ori
Pe peretele despre apus se afla 0 inscriptie : repetate ca la Zaharef?ti, la Galata f?i la biserica
.,Cu clarul, mila f?ivainta lui Dumnezeu, a tot armeneasca din Iaf?i, ar putea fi 0 urma din ve-
\lltorul, f?ipentru slava nascutului din el, in a- chea cladire f?iin acest caz f?izidurile principale
e te nemuri rele Dumnezeu a ales un om bun, ar fi cde vechi.

BISERICA ARMENEASCA
DIN IA~I
Biserica armeneasca din Ia9i ar fi, dupa tra-
ditie, din veacul al XIV-lea. Dar de sigur ca sub
forma ei actuala, e mult mai recenta, fara a
vorbi de transformarile ce Ie-a suferit in veacul
al XIX-lea.
Din comparatia planului cu biserica arme-
neasca din Roman, construita in 1609 f?ifoarte
schirnbata pe la 1868, se vede 0 evidenta in-
rudire : mai cu seama dubla af?ezare de arcuri
moldovenef?ti la baza turlei naosului este de il1'
semnat.
i\ceasta dispozitie, ce am vazut-o la Zaha-
ref?ti in veacul al XVI-lea, a reaparut la Galata
in 1584. Daca, deci, aceasta constructie la Ro-
man este 0 ramaf?ita a lucrarilor dela inceputul
veacului al XVII-lea, am fi oare cum indrepta-
titi a socoti ca f?i biserica armeneasca din Ia9i e
din acea9i epoca, cand se pare ca a fost in Mol-
dova 0 speciala activitate constructiva elin par-
tea Armenilor.

DIMACHENI (Jud. Dorohon

Biserica din Dimacheni a fost zielita de hat-


fill. 58. - Biserica Armeneasca din Roman. Vedere
manul !sac Balica, in primii ani ai veacului al
(c!. C. M. I.) (fot. A. C.)
XVI-lea ?).
Astfel spune 0 inscriptie af?ezata la 1842 pe
cu numele Agopf?a, care a zidit acest templu, pridvorul adaogat ; tot astfel arata pomelnicul
dandu-inllmele de Sf. Maria, pentru pomenirea
-- care trebue sa fie copiat elupa unul vechiu -
sufletuluisau f?ia sotiei sale dag. Muhala, pen-
ce a~eaza in data elupa ~tefan Voda (Tomf?a) pe
tru parintii sai, baron Vartan f?i Takuhia, a Isac. Tsac Balica a avut mOf?iiledinprejur, 3) in-
iiilorsai, baron Vartan, Tomf?a 9i baron Donic,
cat e foarte probabil ca traditia, care-i atribue
~ia fiicelar sale Meluf?a f?i Dolvath. Era arm. zielirea bisericii, este aelevarata.
1058 Sept. 16. Preotul Bisericei Haciadur. 1)".
La 1868, adaoga Goilav, s'a facut bisericii 0
~) 1610- dupa inventarul Mitropoliei Moldovei, in orice
caz inamte de 1fi22, data confiscarii mosiilor lui Isac Balica
I) Goilav, Bis. armcne dc prin farile romane in Rep. p. de catre ;>tefan Tomsa.
/st. Arheol. ~i .5i filologie. XII, pag. III. :1) Ungurednu. Mlinasflrea Hangului. pag. 17.
:fill' 59. - Biserica armeneasca din Ia~i. Sectiunea lonllitudinala (cl. C. M. I.) (rel. arh. Grill. lonescu)
r·-·--i\ ~1
~©. ·v,
rr .... _jrr~l~ -<,~l~~,_~_._"
.~
'.'.
~~, ..J
.. __ ._.J-._.

~

fi~. 60. - Biserica armeneasca din la~i Plan


(cL C. M. I.) (reI. arh. Grill. lonesru)
01 '\ 2, '1 1 5, 6, 7, 11 91 .;qM.
fig. 64. - Dimaebeni. Plan (el. C. M. 1.) (reI. arb. :)t. Baj~)

In arice caz, detaliile de arhitectura ale cIa' ce le'am gasit, incepand cu Aroneanu, la 0 serie
dirii, confirma aceasta data. de biserici din prima jumatate a veacului al
Pe langa trasaturile obi~nuite ale arhitecturii XVIHea (d. loan din Siret, Maica Domnului
m0ldovene~ti, gasim arhivoltele reintrate in din Itcanii vechi, Nicorita, Socola, ~i, sub 0
planul zidului ~i la biserica ~i la turla, ceeace forma vecina, la Radeana, Buciule~ti, Mirauti)
dateaza monumentul dupa Galata. Imediat dea' toate datate sau grupate printr'o serie de alte
supra soclului vedem un rand din acest caneluri caractere in aceasta epoca.
:\ce te caneluri erau mai lungi inainte, cam Kozak, din cuvantul "ponOVl - - a reinoit,
de un metru (dupa a comunicare a unui batran conchide ca a fost 0 biserica mult mai veche,
om localitate); acuma nu mai au c1ecat 48 cm., caei, zice D'sa, nu se simte nevoe de reinoire
r~tul fiind ingropat intr'un soclu nou .. de cat dupa un timp destul de lung.
$i la soclurile turlei se vad asemenea caneluri. Se poate raspunde ca aeeasta depinde de eve-
Acoperi~ul actual e mai inalt acuma decat nimentele petrecute ~i dintr'alta parte nu se
~cl primitiv, fiind 9i zidurile mai ridicate. Li' pot totdeauna interpreta ad litteram cuvintele
niile\"echiinsa se \Tad inca foarte bine. unei inscriptii.
o reparatie la 1842, cand s'a facut 9i c1opot, In orice caz, dupa infati9area actuala, cla&
nita cu un pridvor, a facut oarecare schimbari. rea nu pare a fi mai veche de cat inceputul yea'
'J cos ~i zidul dintre naos ~i pronaos 9i aeel al cului al XVII'lea.
mtrarii dintre noua clopotnita ~i pronaos. De Planul nu prezinta nici a caracteristica deo-
sebita, in ceeace prive9te naosul 9i pronaosul.
Pridvorul cu turnul-clopotnita se potrive9te
eu ceeace cunoa9tem din veacul al XVII,lea;
dar a anomalie este boltirea altarului care are 0
torma unica in tara.
Se poate face a comparatie cu altarul para-
clisului manastirii Sf. Gheorghe tot din Sucea'
va E a incapere dretunghiulara, boltita in se'
micilindru. Aceasta forma se vade9te 9i in exte'
rior; colturile, insa, fiind foarte rotunjite, im-
presia este a unei abside semicirculare obi9nuita,
dar deformata.
In balta pronaosului se vad gauri de oale de
rezonanta. Tot in pronaos se gase9te, intr'un
colt, 0 camaruta ncobi9nuita. Sa nu fi fast
cfmdva a intrare la scara, care acuma porne9te
din pridvor? Sau a fast adaogata ulterior,
cum ar putea arata et?itura ce se vecle in exte-
rior ; 9i, daca aceasta constructie a fost f5.cuta
pentru intrarea scarii, se na9te presupunerea ca
tot turnul clopotnitei a fost adaogat dupa epoca
primei constructii. Biserica fiind bine tencuita 9i
spoita, nu se pot vedea urmele unor eventuale
racordari de zidarie.
$i in aceasta biserica, s'ar phea ca a fast un
perete despartitor intre naos t?i pronaos.
In interiorul turlei Pantocratorului, foarte
,lsemeneas'a modernizat ciubu6iria dup:i gus' lungita, se vad doua inele de caramizi in zimti,
tul zilei. cum este unul la Maica Domnului din Itcanii
vechi.
In afara, biserica are la inaltimea ferestrelor
un brau de caramizi in zimti, iar mai sus un mic
Dupa pisania ce se gasqte incastrata in zid, budin ; sub strat?ina vine un rand de ocnite cu
bisericaa fast zidita, sau poate numai reinoita, arhivoltele reintrate in raport cu planul zidului.
in 1611. La fel 9i la clopotnita.
"Cu voia Tatalui 9i cu ajutorul Fiului ~i Cll Afara de contraforturile mari se mai vad 9i
siivar~ireaSfantului Duh s'a inceput 9i s'a fa cut altele - adaogate - sub ferestrele naosului.
acest hram in numele ierarhului Sf. Nicolae 9i Ferestrele, cu chenare unele dreptunghiularc
I'a inoit Pan Nicoara Prajescul Vel Vistiernic 9i altele circulare sus, sunt de forma gotica ; a'
~i kneaghina lui Maria ~i copiii lor in anul
7119".
DO

m r=

?,
II //--~~'::::'" r
,
;1 j/ 1'v;-~-"'~~ '\: [
I
[
/,f ~" \1 [
"~

" "'1
r!1

r/
[ [

I 'I II I I II
I " II II / I
\. \, I [
II
11\ \.~~ ;.1/ /1 i
II \', /.7' / i
11" \"0:::.=:::=::// /1 I I I
i ',,', -' // I I
- -~.:_-
-
'V

= -==

cuma sunt in acolada, dar Lxista banuiala ca. inceput, atunci Sf. Nicolae ar fi cea dintai bi'
aceste acc1ade au fost 6iiate ulterior. (fig. 758). serica moldoveneasca cu aceasta dispozitie, ve'
Detalii1c turlei sunt acuma, in parte, ascunse nind inainte de Barnova 9i cle Barnovschi.
de t~ncuiaEi. Cum se vad a~i, executia lor pare Biserica contine morminte clin veacul al
stangace 9i fara frumusete. XVII+~a, cu fru!l1oase ornaQente. (fig. 554).
Daca turnul'clopotnita este intr'adevar cle la Se mai gase9te, ca la cateva biserici bucovi'
~
~~
Ii
*
A, ~
A
jt
>.{
<
I
I
>
I
I
~ > I •
~I ~I J \..,
...r ~, 5 ~,
,
/
,
/ \
\

"
\ I '
, I ,
\
/
I \
,
I
I
~
\
,
\
(
,

> (
I

:1
\ ,
i'
I
I I
I I
I I
I :
I
I
I
,
I
I
8"
I I
I
)~
,
,.-J \',
; \,
._._._._.L.':it __
I I
_________ ~._._ ___ ..T \.
,,
\
\

I
I
I
I
I I I I
I I I I
+dt- ----~:
JS~-- -- - ~ 7~'
nen~~i din nordul Moldovei, un stalpi~or octo'
gonal de piatra, scoblt la partea, superioara ~i
care erv~te la pastrarea mangalului necesar Biserica din manastlrea Ra~ca, facuta la 1542,
cultului. Aceasta piatra e din anul 1616. (vezi numai cu naos ~i pronaos ~i poate cu pridvor,
fIg. 916). a fost mult marita intre anii 1611 ~i 1617 de
catre mare1e vornic Costea Bacioc, precum se din afara, i?i s'au im pod obit cu m ultc ocloara,
vede din pisania ee se gasei?te deasupra intrarii inturnandu-se multe drituri 9i m0911 Impresu'
facuta atuncea pe latura Sud. rate" .
"Cu vrerea Tatalui i?i cu ajutorul Fiului i?i cu Se vede deci ca atuncea s'a faeut intrarea de
savari?irea sfantului Duh,.s'a ineeput aeest prid- apus a bisericii cu pridvorai?ul semicircular ce
vor intru numele Sfantului archierach i?i faca- a fiintat pana la reparatia de dupa inccncliul din
tor de minuni Nicolae, cu che1tuiala i?i buna 1923, cand a fost scos.
vointa dumisale Costea Bacioc, Marele Vornic al Atuncea a aparut 9i vechea intrare a lui Ba-
Tarii-de-jos i?i cu doamna lui Candachia 9i a in- elOC CCl.refusese zidita la 1827, cum se vede de
ceput a se zidi in zile1e blagocestivului Domn altmintre1ea 9i din pictura refacura tot atuncea
To Constantin Moghila Voevod, in anul 7119
(1611) Iunie 6 zile, i?i cu voia lui Dumnezeu
s'a savarr;it in zilele blagocestivului Domn 10
Radu Mihnea, in anul 7126 (1617) luna lui
Septembrie 30 de zile t).
Bacioc ii?i nume9te c1adirea: pridvor, cu
toate ca are cu tot un alt aspect de cat obii?nui-
te1e pridvoare. Dupa un compartiment boltit in
semicilindru, ai?ezat indata la apus de veehea
biserica, vine 0 constructie care seamana, de~i
mai simpla, cu naosul dela Dragomirna, precum
arata aeeste doua arcuri transversale in relief,
care recad pe doua console in care regasim ca-
blul cu trei toroane ce incepea atuncea sa fie la
moda :, 9i turla intreaga, ce se inalta pe acest
"pridvor'" i?i care seamana cu turle1e de naos,
arata 0 imitatie a recentei inovatiuni de la Ga-
lata i?i Secu.
Un lucru ce nu se inte1ege este de ce aceast2.
constructie naua a lui Bacioc nu este a~ezata in
aceia9i axa ca aceea a bisericii vechi ?
Tuda de pe partea veche pare a fi fast i?i ea
refacuta in acela9 timp cu c1adirea noua : ocni-
~e1e au arhivolte1e lor reintrate in planul zidu-
lui, ceeace nu apare in Moldova de cat in ultimi
ani ai veacului al XVI-lea.
Biserica a trait astfe1 pana la inceputul vea-
cului al XIX-lea, dmd un egumen a facut im-
portante lucrari ce Ie descrie intr'o inscriptie ce
se gase9te agezata in zid :
"lntru cinstea r;i marirea Sfantului ierarh Ni-
colae, patronul acestei monastiri, la anul 1827,
il1 zilele preasfintitului Mitropolit Veniamin
Costache, prin s~xguinta i?i che1tuiala preacu-
viosului arhimandrit chir loan egumenul acestui 9i pe care se infatigeaza biserica cu cele trei turle
sfant laca9 care s'au prefacut dupa mode1ul (clintre care cea din mijloc, de lemn, tot a-
obi9nuit acum in Moldova, s'au largit in laun- tuncea s'a c1adit - dupa moda din aceasta
tru prin daramarea unui parete din mijloe, s'au vreme) - i?i fara intrarea lui Baeioc.
marit i?i s'au intarit ferestre1e cu gratii, s'au a- Interesanta este aceasta pisanie, fiindca vor-
daos proscomidia, s'au informat fostul pridvor bei?te de seoaterea peretelui dintre naos 9i pro-
in trupul bisericii, adaagindu-i-se altul, de nou naos, atuncea fa cut a "dupa mode1ul obii/l1uit
s'a acoperit, s'au zugravit pe dinauntru si pe acum in Moldova". Aeest pasaj, pus pe langa
acel allui Melchisedec, din Cronica Romanului,
(unde ne spune vorbind de Episcopia Roma
,
;;2
0
u

<l)
k

r
i ""
>"
cr,
co
j•..
<l)
c
:>
....;
C/)

!
.,..;
"-
o•
.:;:::

.~.I'
/
":l
C/)

~" k
co
0-

"
0-
<l)
k

.•..•.."
c
co
..r: "
tJ

>"
••cr,
tJ

a."
e
!
.f.
a "-
ti,
Ii:

v
t
a I

J, \' t
t'-
nului : "Ace~ti doi pereti s'au distrus la repa' pietei halei". 1).
ratia facuta de Episcopul Gherasim in anul Dam, dupa N. Bogdan, planul ~i e1evatia a'
1.80). Acest fe1 de vandalism s'a urmat pe la cestei biserici precum ~i 0 fotografie.
inceputul veacului prezent ~i la alte biserici de Se vede ca avem aface cu 0 biserica din
stilul acesta : la Neamt, la Slatina") ne arata prima jumatate a veacului al XVII'lea, precum
ca aceasta suprimare de perete a fost facuta ne'o arata mai cu seama braul, intre doua ran'
peste tot - sau aproape peste tot -- in aceasta duri de caramizi in zimti, archivolte1e ocnitelor
vreme, sau incepand din aceasta vreme. bazei ste1ate a turlei ~i aceea a u~ii de intrare
~i mai tarziu s'a urmat cu aceasta nenorocita (de altmintre1ea toate in acolada).
operatie, bunioara la Solca, cu ocazia L"estaurarii La turla muchiile i'i archivolte1e sunt insem'
facuta de Romstorfer. nate printr'o mulura de sectiune semicirculara
- in budin - precum se vede ~i la Aroneanu.
Toate aceste- caractere corespund cu faptul
cunoscut ca Sf,ta Vineri era 0 ctitorie a lui Nis'
"Pana la 1878 a existat in la~i biserica pro' tor Ureche, 2) datand deci dinainte de anul
numita S'ta Vineri cu hramul Cuvioasa Paras- 1617.
chiva ; ajungand in ruina, ea s'a desfiintat ~i in
locul altarului s'a ridicat un monument de pia' 1) N. Bogdan. Ia~i, pag. 92.
tra ... care se gase~te astazi situat in mijlocul ~) N. Iorga. Istocia bisericii romanqti, I, p. 261.

o
-_J

,
mintelor (care lipsef?te la Dragomirna), un pro'
naos impartit - ca boltire - in doua printr'un
Biserica manastirii So1ca, cu hramul Sf,tilor arc transversal, f?i un pridvor cu cite 0 uf?a ex'
Apostoli Petru f?iPavel a fost inceputa in 1612 terioara pe laturile de miaza'zi f?i miaza'noapte.
de ditre Stefan Tomsa, dar nu pare a fi fost is' Ca si la unele biserici din veacul trecut (Ho·
pravitad~cat in a do~a sa domnie, pe la 1620 1). mor, Mc1dovita) la So1ca gasim 0 baf?ca, 0 ca'
In mod vadit, So1ca se inspira dela Drago' me6i. a tezaurului, deasupra camerei morminte'
mirna,atat ca proportii generale cat f?iin ceeace lor: scara pornef?te insa - excePtional - din
priv*e ornamentatia. $i planul e desigur in' naos f?iduce pana deasupra boltilor pronaosului.
raurit de al Dragomirnei, cu toate ca amintef?te Dispozitia boltilor naosului ~i ale pronaosului
mult 9i alte planuri mai vechi, precum al Suce' este aceea dela Dragomirna, cIar eu mai putin~l
vitei al Bistritei si al Slatinei. Ca si in aceste bi' bogatie.
se~ici,avem dupi altar, cu anexeie sale, naosul Diametrul turlei in interior este redus prin
cu absidele lui laterale, un compartiment al mor' patru randuri de caramizi in zimti.
In exterior, este tot inraurirea Dragomirnei
fill. 79. - 5olca. 5ectiunea lon[,lit':udinala
(c1. C. M. 1.) dupa Romstorfer
carepredomina, dar 1?iaici amestecata cu remi' na - cu toate ca Solca e mai putin inalta 1?imai
niscentemai vechi, ingusta,
Sanurile laterale apar in afara ca ni1?te ingro' Ferestrele foarte mici 1?icu gratii puternice,
~ri de zid intarite de cate doua contraforturi. sunt a1?ezate foarte sus.
Dar contraforturile sunt vecine cu cele din yea' In interior, franghia incolacita a Dragomir'
cul al XVI, lea 1?inu au forma prea speciala a nei impodobe1?te nervurile naosului 1?iale pro'
celorde la Dragomirna, cari se leaga cu friza de naosului ; regasim 1?iaici scuturile mici 1?icon'
arcaturi de sub stra1?ina, friza care, la Solca, solele cu profile in stilul Rena1?terii ca 1?icorni1?a'
nici nu exista 1?ieste oare cum inlocuita prill' lintel deasupra u1?iiprincipale, a1?ade respandita
tr'un rand de mici console care suporta e1?itura la Dragomirna.
str~inei, Nici imparteala in doua a fatadei, prill' Un alt element este imprumutat dela Arbora;
tr'un brau nu exista aici. Vechiul pridvor din sunt stalpi1?orii angajati cari formeaza ca un
\'eacultrecut, boltit prin doua calote, inlocue1?te chenar in dreapta 9i in stanga absidelor late'
exonartexul poligonal al Dragomirnei 1?isavanta rale,
'a impodobire de nervuri. Ca 1?ila Dragomirna, fata arhivolte1or este re'
In rezumat, cu toata dorin~a sa de a pa1?i in intrata in planul zidului, dupa modul bizantin
noua directie, Solca ramane mai arhaidi ca cti' nou introdus in Moldova.
toria lui Crimea 1?imai putin indrasneata 1?iele' Multe din aceste arcuri se termina in acolada
ganta. atat in interiorul c1adirii cat 1?iin exterior, la
Zidurile sunt excePtional de groase 1?ise apro' bazele turlei.
pie de doi metri - mai groase ca la Dragomir' Caracteristice, ca la Dragomirna, sunt torsa-
t /!\\
.':,'",
'

tII
I'"

:'~~~~~',\",~,,, " ',-, " . "--,.,, " """ ", ~"''..~,'\:~

fill'. 82. Solca, Elevatia Est


000

: 200
Fi~. 89. - Solca. Sectiune orizontala deasupra boltilor (c!. C. M. 1.) (dupa Romstorfer)
o~~o 0000 u~~u
mmm 000 illillffi

g
T
Jele care insotesc arcurile mari ale naosului 1?i afara de acele ale pridvorului care sunt ceva
carerecad, prin mijlocirea unor capitele, pe mai mari. (fig. 759, 760, 761, 811, 812).
m,teconsole ca ni1?testalpi90ri tot in torsada. Ferestrele turlei, din contra, au chenare ceva
Chenarele u9ilor interioare se inspira de la a- mai simple.
celeadin vremea lui ~tefan cel Mare 9i din vea- Camera tezauruilli e de abia lllminat~ printr'o
:ul al XVI-lea, dar cu modificari de decadenta. mica deschizatura de 0.20 m. pe 0.30 m.
u se mai respecta nici nu se intelege fac- U9a de intrare din pridvor in pronaos, in
tura gotica. Toate baghetele se ageaza acuma arcuri frante, bogat profilate dupa norme gotice,
intr'un singur plan 9i intretaerile lor se fac fara se aseamana cu u9ile de intrare din veacul tre-
ro't, devenind mai mult un fel de gratar care cut 9i are 9i un chenar dreptunghiular exterior,
lasa intre vergelele sale 0 serie de mici drept- ca la toate bisericile mai de seama din acest seco!'
unghiurisau patrate, care se impodobesc cu mici Bazele mici ale nervurilor nu mai sunt in
rozetesau frunzulite. (fig. 790). spirit gotic, ci amintesc oare cum pe cele dela in-
Acelas fel de deformatie ornamentala sufera trarea Bistritei.
~iferest;'e1e,care aminte~c, de altmintrelea, pe Luneta are un chenar in forma de franghie
celedin veacul al XVI-lea. Ele sunt toate la fel, impletita. (fig. 789).
Deasupra u~ii ~i completand motivul orna- Acuma vreo trei zeci de ani, biserica din Sol-
mental, se gase~te 0 mica corni~a ca cele dela ca a fost restaurata ~i, cu aceasta ocazie, a su-
Dragomirna. ferit in interior 0 nenorocita prefacere, prin su-
Contraforturile, inalte ~i greoaie, mai au co' primarea peretilor transversali dintre pronaos
pertine cu profile gotice ; soclul, in schimb, nu ~1 naos.

mai arata decat 0 simpla te~itura. Cu acest prilej s'a mutat ~i una din u~ile ve-
Se mai vad in fatada - ca la V olovat ~i la chi interioare in zidul de miaza-zi al bisericii,
alte biserici, gauri de ventilatie, care raspund sub fereastra camerei mormintelor.
in interior in spatiul de deasupra boltilor. Romstorfer a publicat un releveu foartc com-
plet al bisericii ~i credem interesant a,l reda, pu-
Invelitoarea actuala este refacuta la ultima
blicatia in care a aparut fiind putin cunos-
restaurare, cam dupa vechea ei forma originala.
cut a 1).
Romstorfer a regasit pe bazele turlei liniile ve'
cniului acoperi~. S'au regasit ~i zugraveli in oc'
nitele bazelor ei, zugraveli care repreZinta plante
stilizate oriental, tratate in gen rusesc. Corni~a Biserica Sf. V oevozi din Roman a fost zidita
ce Ie este suprapusa arata 0 alternanta de ca' de ~tefan Tom~a.
ramizi colorate in ro~u, alb, negru, verde ~ibruno "Aceasta sfanta manastire a fost zidita din
Podeala bisericii este orizontala ~i nu pre' temelie de fericitul Domn Ion ~tefan Tom~i:1
Zinta aceasta treptata ridicare sprc altar ce am
vazut la Dragomirna.
Voevod. Iar dupa 100 de ani rasipindu'se, zi' Vedem i?iaici micile capitele care separa arcu'
ditu's'au cum se vede de dumnealui Vasil1e rile de coloanele scurte angajate, ca ni~te con'
Kantacuzino Vel Spatar, nepot dintr'o nepoata sole lungite, impodobite cu scuturi, precum
de fiica a celui pomenit Domn intru slava lui le'am vazut Ia Dragomirna, Ia So1ca i?i precum
Dumnezeu ~i intru ertarea pacatelor sale : Vleat se vad i?i la Episcopia din Roman.
7204. Sept. I" (1696). In afara, ca ramai?ite din trecut, se vede pro'
A suferit multe transformari care au schim' filul soclului care amintqte pe cele dela Sf.
bat mult infati~area ei primitiva. Totu~i, mai Gheorghe ~i Sf. Dumitru din Harlau, Popauti
pastreaza inca multe din trasaturile ei dela in' ~i altele din veacul al XVI'lea, profilele coperti'
ceput. ne10r contraforturilor, inca gotice, in fine, che'
Pianul este simplu ; un naos cu altar ~i sa' narul ui?ii de intrare cu 0 profilatura amintind
nuri laterale ~i un pronaos. Zidul de separatiu' pe cele gotice, dar care se des parte de ele prin
ne, acuma nu mai exista. Boltile au fost toate formele ei decadente. (fig. 835).
refacute dupa un alt calapod decat eel primitiv. In linii generale, acest chenar se apropie de
Desigur ca era 0 turla pe naos. Au mai ramas eel dela So1ca, prin potrivirea intretaierelor staI,
arcurile principale transversale i?i longitudinale pii?oriIDr. (fig. 99).
impodobite cu 0 franghie rasucita ca la So1ca Prefacerile principale ce Ie'a suferit aceasta
- cealalta ctitorie a lui Tom~a. biserica sunt : Schimbarea totala a bolti1or, scoa'
Aceste arcuri transversale, aici ca i?i la So1ca terea zidului ~lintre naos i?i pronaos, inlocuit
sunt a~ezate la oarecare departare de zidul printr'o arcada cu pila~tri ~i arhitrave clasice ;
\'ecin (acuma disparut). Este 0 inraurire dela in fine, acuma in urma, i s'a adaogat un fel de
Dragomirna. pridvor, fara rost ~i absolut disproportionat,
~i in pronaos se poate vedea aceeai?i construc' care a desavari?it nimicirea caracterului artistic
tie. i?i istoric al acestui monument, care prin treeu'
, '"
Q)

~-
!~
- </)
ci
. '"a
o &.~.
N
o
:>
Q)
o
>-
1(-
~
J"-
, ---- ------------
,..-
J~YI~LQICN DIN OTLF~ E~11 .0

(CUV. P~Qr;:1~CH\VA.)

o rATr-::;\ a rCl ~) UI2)


00>-_ <> ()

i .
OOOOOOOjOOOOO
IOI;lIOIC1Il~X13~WiJUilX0m)'''JJ.mJ15..1Ulll1l.IUt~''''~1I
~1I~.;r~y:lt.arta~l .• a.ttn::!t«W:.\!ta"')l,.&:.~"lfl:
oaoooao 0 000
,-

! '
j• I

L~

tul sau ~i frumoasele sale proportii ar fi meri, putea presupune ca naosul ~i pronaosul sunt din
tat 0 soarta mai huna. epoca lui $tefan cel Mare, daca lasam la 0 parte
oarecare mici detalii.
SFANTA. PARASCHIVA DIN "Boltile insa ~i chiar arcurile ce Ie suporta nu
~TEFANE~TI (Boto~ani) sunt dupa tipul celor din aceasta vreme. Nici
exonartexul nu e din acest timp ~i nu pare a fi
Aceasta biserica a fost descrisa in buletinul un adaos ulterior, caci examinarea fatadei arata.
Comisiunii Monumentelor Istorice 1). ca este unitara ~i facuta toata dintr'o'data.
Reproducem releveurile datorite d,lui arhi, "Aceste arcade oarbe, cari continua pe tot
tect R. Bolomey ~i cele cateva randuri prin care inconjurul bisericii (pe cand sub $tefan cel
aratam atunci care sunt motivele pentru a Mare Ie gasim numai la abside) ~i sunt impar-
a~eza aceasta biserica - crezuta de multi ca tite in doua printr'un brau, sunt caractere care
fiind din vremea lui $tefan cel Mare - printre apar in Moldova numai in ultimii ani ai veacu'
cele din veacul al XVII,lea ~i putem adaoga : lui al XVI,lea ; ele arata in mod evident inrau'
printre cele din prima jumatate a acestui veac. rirea bisericii din Galata, langa Ia~i, zidita pe
"Intr'adevar, la prima vedere a planului, am la 1584, de catre Petru $chiopul.
"Forma braului, intre doua randuri de zimti
1) Bul. Com. Mon. Istorice. 1926. G. Bals si R. Bolomey, arata tot influentele cari au domnit in Moldov'a
Sffmta ParaschilJa din $tefanqti (Botosani). p. 28. in veacul al XVII,lea ~i mai tarziu. Archivoltele
fi~.106.- Sf. loan din Sire£. Sectiunea lonllil:udinala
(d. C. M. 1.) (reI. O. Kania)

- ....., I

" 1
\1
\1
I
A
/ 1
/1
// I
intrate in planul Zidariei, preeum ~i eheriarele rele arhiteeturale nu lasa nici 0 indoiala in a-
ferestrelor in aeolada, ea ~i u~a de intrare arata ceasta privinta.
si ele forme din veaeul al XVII-lea. Chenarul S'ar putea ea sa fie' ridieata pe funda~iile unei
~u baghete intretaiate ale u~ii interioare, profi- biseriei mai veehi. Planul ei simplu. ar permite
lul soclului, ale eontrafor~ilor, de asemenea sunt aeeasta ipoteza ; dar asemenea planuri se intal·
de forme drzii ~i nu se asamana de loe eu aeelea nesc ~i in veaeurile urmatoare incat el nu ne da
din vremea lui ~tefan, eari sunt de un gotie ea- niei 0 indicatie.
raeteristic. Planul ~i seetia longitudinala sunt aproape
"In rezumat toate elementele principale ea identice cu acele ale Adormirii Maieii Domnu-
~i detaliile coneorda pentru a a~eza biseriea din lui din Itcanii vechi, ~i ale biserieii Aron Voda
~tefane~ti, eel putin in veaeul al XVII-lea. Nu de langa Ia~i. Doar ca la Siret, peretele median
vorbim, bine inteles, de partea superioara a c1o- fiind seos, nu ~tim daca acolo erau arcadele ee Ie
potnitei, refacuta intr'o vreme ~i mai reeenta", vedem la Aroneanu sau nu. Altii deosebire este
adica din 1828 preeum arata 0 inseriptie. ca la Sf. loan absida eea mare are trei ferestre,
Mai trebue notat ca chenarul u~ii ee da din caracter nou introdus prima data in Moldova la
pridvor in pronaos are forma earacteristica cu Galata.
baghete incruci~ate pe un singur
plan, form and un fel de gratar.
•. )it""

,I'
of
~
Aeeasta forma este cea dela Solca,
Sf. Voevozi din Roman, amandoua --l
zidite de ~tefan Tom~a ~i a altora
din aceea~i vreme. (cf. fig. 99 ~i
790).
Mai atragem atentia ~i asupra 'r'.~

mieii ferestre de pe peretele sudic • ...f"!


al partei de apus al naosului. Ase-
menea ferestre am vazut ~i la Bur-
dujeni, la Baia, la Mirauti, la Sf.
Gheorghe din Galati.
In calatoria ambasadorului polon
Krasinski (de un anonim 1), eare
treee in 1636 pe la ~tefane~ti se
spune : " ...biserica de zid frumos
cladita, dar ruinata. Acum se
transporta piatra pentru rest au-
rarea ei, asemenea ~i alte mate-
riale" .
Daea cum-va biserica ar fi intr'adevar din Pe langa asemanarea planului sunt ~i asema-
vremea lui ~tefan Voda Tom~a, atuneea s'ar ex' nari in fatade.
pliea atributia legendara a bisericii lui ~tefan Indi, deasupra soclului, gasim la eele trei
eel Mare, printr'o confuzie in amintirea poporu' biserici aeeste bizare caneluri eompuse din ca'
lui intre eei doi ~tefan Voda. ramizi a~ezate piezi~, - inalte de 0,70-0,80 ill.
Tot astfel biserica in ruina dela Bueiulqti, Pe urma sunt aeele arcade ornamentale in
langa Piatra, zidita de Dumitra~cu ~tefan e atri- budin, aplicate pe fatada, care impreuna ell
buita de popor lui ~tefan eel Mare. braul ii dau 0 infati~are munteneasea. La Siret
sunt doua registre ~i braul e prins ca in Munte·
nia intre doua randuri de earamizi in zimti.
Dupa traditie aceasta biserica ar data dela Pridvorul pe sdlpi, din care eei din eolturi
Petru al Mu~atei dar, in forma ei actuala, e din sunt de sectiune patrata, are 0 dispozitie ea la
veacul al XVII-lea. Nu posedam nici 0 pisanie ~i Aron· Voda, dar deoarece 0 prefaeere a modifi,
nici un document lamuritor, dar toate earaete- cat partea de sus, stricand boltile nu putem ~ti
daca erau toemai la fel.
J) P. P. Panaitescu. Ca/atori po/ani in tarile romane, p. Numarul fetelor turlei si ale bazelor sunt di-
23. ferite, dar ~i l~ Siret ca l~ Aroneanu gasim a·
~
e
"a
e
I'

a
n
e
,e
O~
-,
>

la

(]
o 00 ([) CO
eeasta dispozitie, - destul de partieulara - a In interiorul turlei se vad eolonete angajate
eolonetelor angajate care formeaza deasupra ar' (carora Ie lipsese areurile de unire), care co·
eadelor un ehenar dreptunghiular. respund eu areaturile ee Ie vedem la Aroneanu
Ferestrele dela Sf. loan, in arc frant, arata 0 in aeela~ loe, areaturi foarte earaeteristiee.
profilatura gotiea, ~i se mai gase~te in eurte 0
piatra seulptata, de profil tot gotie, probabil Ca ~i la Siret, absida mare are trei ferestre. Ca
rama~ita a unui ehenar de u~a. (fig. 800). fatada, biseriea, - eu toate ca e mai seunda -
e aproape la fel eu Sf. loan. Are aeela~ rand de
ADORMIREA MArCIl DOMNULUI caneluri deasupra soc1ului, eele doua registre de
DIN ITCANII VECHT areaturi oarbe in budinuri relativ subtiri; are a'
cela~ pridvor pe eoloane ~i stalpi patrati la eol'
Aeeasta biseriea a fost a unei manastiri de turi, deasupra earora vin areaturi, mai miei din
maiei, care, dupa documente, era foarte veehe. eauza lipsei de spatiu ; ehiar ~i loea~ul pisa'
S'au ga8it morminte dela sfar~itul veaeului al niei - sau al unei ieoane - deasupra intrarii,
XV,lea 1). este la fel in eele doua biseriei.
Biseriea aetuala - ea ~i Sf. loan din Siret - Turlele sunt eu cite opt laturi. La lteani in'
este din veaeul al XVIHea ~i foarte asemana' sa nu mai gasim impodobirea eu eolonete dela
toare ~i eu Sf. loan ~i eu Aroneanu, ea plan ~i Aroneanu ~i dela Siret ; 0 prefaeere ulterioara
ea seetie longitudinala. le'a faeut, probabil, sa dispara.
Braul e ea la Aron,Voda; nu se vad aiei ran'
1) d. Kozak. Inschriften, §i Gh. Bal§. Bisericilc moldovc- durile de earamizi in zimti ea la Sf. loan.
nC$ti, pag. 346. Arhivoltele sunt reintrate in planul zidului
dupanormele veacului al XVII-lea ale diror ca- euit 0 alta biserid mult mai veche a carei amin-
ractereapar peste tot. tire s'a pastrat, pe cand faptul reconstruirii lor
Au dimas cateva chenare gotice la ferestre 9i totale - care este evident - a disparut din
la usa; sunt la fel ca la Sf. loan din Siret, cu memoria oameni10r.
~re' Adormirea Maicii Domnu1ui arata prin Dup~. toate trasaturile care unesc aceste doua
tOdtedetaliile sa fie contimporana (fig. 826, biserici cu Aroneanu 9i cu Hlincea 9i judecand
29) . dupa profile1e gotice inca destul de pure care
De altmintrelea, dad n 'ar fi unele detalii, au mai ramas 9i care par anterioare deformarilor
precu\TI e, de pilda, randul de caneluri din par- ce, de pilda, Ie constatam la So1ca, suntem dis-
tea mferioara a fa~adei, aceasta biserica ar pu' pU9i a ageza data construirii in primii ani ai vea-
tea fi luata drept 0 biserica munteana. cului al XVII-lea (dad nu chiar in cei din urma
Cladirea e de piatra bruta, afara de unele ail veacului al XVI-lea).
de
paI1ispeciale, cum sunt coloanele, canelurile,
de SOCOLA
braul~ialtele.
: a-
Totul este tencuit. In general, execu~ia lucru- Se zice ca biserica dm 80cola a fost zidita de
:01-
luiestedestul de neglijata. o fata a 1ui Lapu9neanu.
din
mai vad in pridvor resturi de fresci mai Sub forma ei actua1a este desigur din veacul
[sa-
recente~j in unele locuri, imita~ie, in zugraveala, al XVII-lea. De altmintrelea, chiar ~i c1adirea
nl,
de caramizi aparente. de azi a fost facuta in doua, daca nu in trei ran-
Inauntru sunt ni~e pentru morminte, inchise duri.
in-
printr'un arc U90r in acolada. Partea naosului 9i pronaosului - despartite
lela
foarte probabil, in vremuri, printr'un perete -
tste de mirat cum construc~ia acestor doua formeaza prima biserica care avea, poate, 9i un
bi riCl,foarte asemanatoare, ~i care trebue sa pridvor. Pe urma s'a adaogat actualul pridvor
h fo-t construite, dad nu in acela9 timp, 1a 0 modificandu-se eel vechiu 9i facandu-se a doua
epocafoarte invecinata, n'a lasat nici 0 urma in turla.
J cumentele cunoscute. ~i una 9i alta au in1o- Se cunoa9te 0 inadire in zidurile de miaza-zi
o
[)

I
1
i
I
I I I
HI:
ii'
• I I
: L_""",o_-r--.J ,
I
I

L ..1- 1

~i miaza-noapte, intre cele doua ferestre mai de absidelor laterale, relativ mult e~ite, ~i faptul di
apus ale c1adirii. ~i forma frizei de care vom la absida mare sunt numai doua ferestre, dispo·
vorhi, e alta incep~nd dela aceasta crapatura. zitie rara in Moldova. (d. Brani~teni).
Forma foane scunda a turlelor ~i faptul ca A vem insa cateva detalii destl1l de caracte-
n'au nici un soclu aparent da bisericii 0 infati- ristice ca sa putem fixa, cu destula aprox:ima-
~are foarte diferita de celelalte din Moldova sau tie, data c1adirii. Este acest rand de caramizi in
din Muntenia, incat se poate presupune sau 0 zimti inalti, ca ni~te caneluri, terminate la par-
transformare a acestor turle la vreo refacere, sau tea superioara printr'o concavitate ; e a~ezat in
o inraurire s!;raina inca dela inceput. iosul zidului imediat deasupra soc1ului, peste
Printre caractere1e speciale ale planului vom doua randuri de caramizi orizontale. Est~ a-
nota ~i forma poligonala numai cu trei latl1ri ale prmpe la fel ca la Aroneanu, la Ac10rmirea
Maicii Domnului din Itcani, Sf. loan din Siret, Biserica, in afara de ocnitele, arcurile 9i fri-
Nicorita 9i inca doua-trei alte biserici; aici zele despre care am vorbit, este zidita din piatra
la Socola canelurile sunt mai putin inalte. Pe bruta. .
cand la celelalte biserici ating 9i un metrIJ, aici Chenarul u9ii de intrare in pronaos are 0
nu au decat vr'o 55 cm. Dar ca 9i la Aroneanu profilatura gotid dar nu e in ogiva. (fig. 795).
de pilda 9i la Maica Domnului, cu toate ca Ferestrele actuale sunt marite.
constructia aceasta este de caramizi pieZige age- In rezumat, Socola este, probabil, 0 biserica
zate orizontal, 0 ornamentatie fal9a este insem' din prima treime a veacului al XVII-lea, cons'
nata pe tencuiala, scrijelata in mortar 9i aratand truita dupa normele noi, bizantine, introduse
rosturi indinate par'ca ar fi 0 preocupare de atuncea in Moldova, dar care a fost marita ulte,
perspectiva. De asemenea la to ate aceste biserici rior 9i turlele - sau turla naosului - au fost
se vad inca urme de colorare in fresca a acestor schimbate.
imitatii de caramizi. Forma actuala bulbucata a invelitorii peste
Precum am spus-o la inceput, forma acestor altar 9i noul pridvor poate fi atribuita unei in'

uno
caneturi este schimbata la partea dadirii adao' fluente directe sau Lt1directe, de la Trei Ierarhi
gata, lipsind rotunjirea de sus. 9i Cetatuia, care au avut dela inceput 9i ele ase'
Epoca caracterizata de acest criteriu se intin- menea forme.
de dela cei din urma ani ai veacului al XVI-lea De altmintrelea infati9area generala a bise'
pana in veacul al XVII-lea, dar mai curand ar ricii e greoae 9i de proportii putin agreabile
coincide cu inceputul veacului. ochiului at at in interior cat 9i in afara.
~i formatul caramizilor ne ageaza cel putin in
aceasta perioada, dad nu mai tarziu, precum 9i
braul de mai sus, in zimti.
De asnpra braului se vede un rand de ocnite Biserica Sf. Sava este de un tip cu totul ne'
din care nnele tencuite de doua ori ne arata 0 obi9nuit in Moldova 9i nu face parte din 9irul
simpla ni9a in semi-cerc, pe cand cele care nu monumentelor noastre pamantene.
au acest nou strat de tencuiala, infatigeaza arcuri Totu9i trebue pomenita caci e 0 dadire prea
frante de un aspect oriental, cu imitatie de ros' insemnata pentru a fi lasata la 0 parte; mai pre'
tori zugravite. zinta interesul de a avea oare care detalii din aT'
hitectura contimporana moldoveneasea i?i poate Skarlatos, intru numele Adormirii Maieii Min-
incaacel de a fi eontribuit la raspandirea un or tuitorulni nostru, stapinei Nascatoarei de Dum-
elementedda Sud. nezeu i?i pururea-feeioarei Mariei, pentru ruga'
Biserica, ridieata in vremea lui Petru ~ehio- ciunea sa i?i a parintilor sai, in ,zilele bineeinsti'
pul,a fast rezidita la 1625 de eatre vel postelni- torului stapinitor 10 Radul-Yoevod, Domn al
cui Ianache - (fiind atuneea inca mitropolit terii Moldovei, sub Mitropolitul ehir Anastasie
al Tarii, Anastasie Crimea, etitorul Dragomir- Crimeoviei, al Mitropoliei Sueevei, i?i Athana-

1,'1
I 111

;--'--1: :
I j"

t 1\'
-',,

".... ,------- ..•....."


, ,

,,
"
, \\
SF. ~AVA - iA~i-
\
\
, oI \.3 .'\.."j, 51 M,

nei) - iar protomaistor a fost Gheorghe din sie, episeop de Roman, in arml 7133 (1625)
Constantinopol. luna lui Maiu, s'a savari?it".
Daua pisanii la intrarea eea veehe ne lamu- Iar deasupra ui?ii din spre Yest, pe greeei?te :
rescin aceasta privinta, una slavona i?i alta gre- "Minunata aeeasta i?i vredniea de lauda biseriea
ceasca.Textul este aeelai? : s'a innoit din temelii de eatre prea eueernieul
"Cu voia Tatalui i?i eu ajutorul Fiului i?i eu boer loan Postelnieul, nepot einstitului domn
sa\'ir~ireasfantului Duh a ineeput a se zidi i?i Skarlatos din Constantinopol fiind egumen Ie'
a se innai acest sfant hram dumnealui Ianaehie roteiu icromonahul din prea vestitul ostrov Ci'
fast MawPOStelDle i?1.,. nepot al dumnealui pru i?i capetenie maii?trilor Gheorghe din Cons'
tantinopol, in anul 7133
(1625') Maiu, s'a man-
tuit" 1).
Cladirea este larga ~i inalta
~i foarte luminoasa. E un
dreptunghiu lungit fara sa-
nuri, dar cu un altar spatios.
Zidul dintre naos ~i pronaos
pare a nu fi existat. In locul
lui e un larg arc, frant la varf,
ca ~i celelalte laterale. Impre,
sia generala este a unei cladiri
otomane.
Chiar ~i Paul de Alep a
fost iz,bit de aceasta asemana'
re ~1 spune :
"Sunt doua mari cup ole
turce~ti, adica ca cele dela
. "2) .
no1...
In exterior, turlele - po'
ligonale - foarte late ~ijoase,
fac 0 impresie stranie ~i de
un efect absolut opus celui
ce,l fac hisericile moldove'
ne~ti ~i cele romane~ti in ge,
neral.
Turnul'clopotnita este de
sigur adaogat, dar are un
brau in forma de franghie,
sub friz,a de ocnite ce 0 in·
conjoara.
N'ar fi de altmintrelea ex'
clus ca forma lor actuala sa
nu fie tocmai cea dela ince'
put.
Turnul-clopotnita este de
sigur adaogat, dar putin timp sericii. Scari inguste prinse i;1 grosimea z'idurilor
l) N. lorga. lnscriptii. II. p. 137. duc la 0 serie de incaperi, ~i sus de tot la laca'
2) Voyage du Patriarche Macaire, Trad. suI clopotelor cu mari deschideri de sunet.
Radu. p. 160.
U~a de intrare de sub acest turn are un in'
teresant chenar cu muluri gotice, earn stan- rilor fel estre10r erau 9i e1e in retragere, dar au
gaciu executate, iar rama dreptunghiulara ex- fost umplute cu prilejul unei reparatii.
terioara este marginita prin fdnghia impletita Din diaconicon porne9te 0 scara ascunsa in
caracteristica a veacului. (fig. 798). grosimea ziclului. Acuma e astupata incat nu se
In spatiul liber de deasupra m;.ii sunt ro~ete ~tie uncle rasp uncle ; la 0 ascunzatoare sau la 0
9i ornamente florale orientale. e9ire secreta?
Deasupra, impodobita cu mici scuturi este Nici 0 alta c1adire nu s'a luat dupa Sf. Sava,
. . w

plsa111acea greceasca. incat in privinta evolutiunii arhitecturii biseri·


Chenarul u9ii - acuma principala - de in-
trare este modern - din veacul al XIX-lea.
Inauntru, in pronaos, se gasesc zidite in pe-
:'ete 0 serie de rozete patrate, in felul ce10r ce

. ~);; %
Fifl. 123. - Paraclisul 5f. Gheorflhe (5uceava). 5ectiunea
lonflitudinala (c!. C. M. 1.) (reI. O. Kania)

Fifl. 125. - Paraclisul 5f. Gheorflhe (5uceaval.


Fill. 124. - Paraclisul 5f. Gheorllhe (5uceava). Plan Jntrarea si pis anie
(cl. C. M. 1.) (reI. O. Kania)
ce9ti moldovene9ti, ea este c1e un interes foarte
reclus.
impodobesc intrarea turnului Golia, de pilda, 9i
altele multe din aceasta vreme.
In afara se vad niste contraforturi - de sigur PARACLISUL MANASTIRII SF.
adaogite 9i fara nici 0 frumusete. GHEORGHE DIN SUCEAVA
Soc1ul are inca in unele parti un profil foarte
simplu, iar sus este 0 corni9a de piatra. "Aceasta ec1isiarnita a fa cut arhiepiscopul
Toate archivolte1e, in general, sunt in retra- Kir Anastasie Krimkovici, Mitropolit al Suw
gere in raport cu planul zidului. Ace1e ale arcu- vei, in ~i1e1e blagocestivului Domn Miron Bar-
no\'schiVoevod, Domn al tarii Moldovene~ti Ferestrele au 0 profilatura gotlCa ca in epo-
inanul 7..." 1). Adica intre 1626 ~i 1629. cile bune. U~a de intrare - de un profil bas-
Aceastaeclisiarnita care servea de capela pen- tard - aminte~te, in trasaturile ei generale,
tw iarna e 0 mica c1adire de 0 forma neobi~- u~ile interioare din vremea lui ~tefan eel Mare.
nuita.E un simplu dreptunghiu, care cuprinde Deasupra u~ii ~i a ferestrelor sunt corni~e-
unpridvor boltit in semicilindru, un naos bol- lintele, ca cele din veacul al XVI-lea, adica mai
tIt in caleta sferica ~i un altar acoperit prin doua lungi ~i mai putin indesate ca cele dela Drago-
calcte separate printr'un arc in axa c1adirii, mirna. (fig. 725, 757, 802, 810).
dICa astfe1cum se boltesc multe pridvoare, dar Pisani a este a~ezata deasupra u~ii exterioare
nu ~l altare1e. ~i este inchisa intr'o ocnita tara adancime, in
Un zid gros cu doua deschideri separa aceasta acolada, ~i impodobita cu rinsouri stangace.
incaperede naos ~i un altulla fel, naosul de prid·
\ r.
In interiorul bisericutei, arhivoltele arcurilor Biserica Adormirea Maicii Domnului din
unt reintrate in planul zidariei. Ia~i, numita Barnovschi, a fost zidita in 1627 ;
adica cam in acela~ timp ca manastirea din Bar-
nova cu a carei biserica se aseamana, cu toate ca
~1 o
000
,,
I

,
I

,,:
, '

Ij~- ,

II/~M<'~i I III '


I , ,
IJ

II I

d I,

-- /~~

Z _ /'~

'0- ~O:
'0 " . ,~

:0:
Q] :a

dese1e schimbari ce Ie-a suferit fac, la prima ve' Erau la acest pronaos patru ferestre ce se mai
dere, ea aceasta asemanare sa nu se vaza. vad, cu toate ca doua sunt partial zidite.
Daca, insa, restabilim zidul de separatie din' Naosul prezinta aceasta constructie speciala
tre naos i?i pronaos sus~inut de doi stalpi, pre- 9i earn anormala ce am gasit 9i la Dragomirna
cum 9i arcul transversal median al pronaosului 9i la Barnova, adica recaderile arcurilor trans'
ale chor lesene de sustinere, precum 9i capitelp versale de apus 9i rasarit ale naosului sunt age'
se mai yael, aceasta asemanare apare, biserica zate ceva excentric pe arcade1e oarbe ce flan'
Barnovsehi fiind insa mai simpla i?i mai lipsita cheaza in dreapta i?i in stanga absidele laterale.
de impodobire decat cea dela Barnova. $i biserica Barnovschi avea - inca vizibile-
Boitile vechi, dl?-sigur, au disparut i?i ce1e ce ferestre1e ce Ie vedem la Dragomirna in zidurile
Ie vedem azi sunt refacute. de miaza'zi 9i miaza-noapte sub recaderile arCll'
Ce1e ale pronaosului, impartit prin arcul lui mare de apus.
transversal ce azi lipsei?te, erau duble ea la toate In exterior acea9i forme dreptunghiulare ale
bisericile moldovenei?ti cu un asemenea arc, 9i absidelor laterale cu aceea9i intarire prin mici
ca la Barnova. contraforturi, cari insa aici au fost duse pana
deasupraferestrelor (ca la
lea) ~isunt acuma unite
printr'un arc cu 0 invali-
toarede a sinuositate ce
trebuesa fie contimporana
cupridvora~ul deschis, a~a
de bizar acoperit, ~i care
- ered - trebue datat
delasfar~itul veacului al
XVIII-lea,sau din primi
amai veacului al XIX,lea.
Pridvorul propriu zis a
instdesehis ; se vad inca
binestalpii ingropati in zi-
dariamai noua ~i se mai
(unose colturile im podo-
biteale eapitelelor.
Turnul de deasupra
pndvoruluieste a~ezat ceva
mentric.
BiserieaBarnovschi, im'
preunaeu aceea din Bar-
nova,este cea dintai bise'
nca.eu turn deasupra prid-
\(,ruluidaea cumva turnul-
cJopotnita al bisericii Sf.
,Ticolaedin Suceava n'a
fo,teonstruit dela inceput.
U~a de intrare in pro- Fill" 129. - Barnovschi.la~i. Vedere (d. C. M. I) (fot. 5. P.)
naosera cu un chenar dreptunghiular cu mulun ficare a unor caneluri in felul celor dela Aro'
gotiee~icu rozase ; acum chenarul a fost cioplit neanu sau Nicorita.
inarc de cerc. Turla naosului ese din acoperi~ f ara nici 0
Ferestrele pridvorului zidit sunt mutate din baza; are douasprezece laturi ~i cate trei fe'
loculeelor ce au fost largite ; cele care au ramas restre, a~ezate pe partile de Nord ~i Sud. De'
la locul lor au fost zidite, chenarele lor fiind asupra lor se vede un brau cu torsada subtire ~j
\'izihilein exterior. un rand de ocnite mici.
Tot astfel s'au mutat ~i a~ezat doua alte che' Atilt lipsa bazei cat ~i infati~area braului ~i
narein zidul de rasarit al pridvorului, in dreap' dispozitia neobi~nuita a ferestrelor, precum ~i
ta ~iin stanga u~ii. diametrul a~a de mare al turlei, ne intare~te in
Chenarele ferestrelor sunt cu muluri de ca' opinia ca a fost refacuta.
racterinca gotic ~i asemanatoare, in general, Cll Turnlll de peste pridvor e patrat ~i are doua
·eledelaDragomirna. Chenarul exterior e drept' randllri de ocnite, cele mai multe, in acolada
unghiular~i cel interior sau in arc de cerc sau Dela brau in sus - brall Cll 0 friza de ocnite
in acolada. In triunghiurile colturilor se vael mici deasupra - muchiile turnului sllnt te~itc.
miciornamente, flori, palmete, rozase mici, ca
Ia Dragomirna ~i precllm se vad deja, rudimen'
tar,la unele chenare din veacul al XVI,lea (Ho- Familia Dragomirnei cuprinde deci dintr'o
rodnieeni,Moldovita, Sf. Dumitru din Suceava). parte Solca ~i dintr'alta parte Barnova ~i Bar-
Fatada e impodobita cu un rand de ocnite novschi (la care s'ar plltea adaoga Sf,tii Voevozi
lungiteeu arhivolta reintrata in planul zidllilli, din Roman).
Jarjosare un alt rand la fel. Nu se mai vede nici Dar dintr'alte pllncte de vedere - precum
unbrau. Acest rand inferior de ocnite este ceva am mai aratat - inraurirea ei se intinde ~i
neohi~nuitin Moldova ~i ne putem intreba daca Jsupra altor monumente, care se leaga insa mai
a~aa fost dela inceput ~i daca nu este 0 modi, putin ca plan ~i ca detaliu cu cele de mai sus.
RADEANA (Jud. Bacau) deri de sunet. Se zice ca ar fi fost 0 c1opotnita
mai inalta care s'ar fi surpat.
Biserica din Radeana a fost zidita in 1628 de Frontonul cd vedem azi este, probabil, facut
catre mare1e logofat Dumitra9cu ~tefan (tatal in veacul al XIX,lea.
lui Gheorghe ~tefan care a domnit dupa Vasile Inscriptia agezata in peretele de apus zice :
Lupu). Acela9 Dumitra9cu a mai zidit 9i bise' "Cu vointa Tatalui 9i cu conlucrarea Fiului
rica, acuma in ruina, dela Buciule9ti 9i este ctitor 9i cu savar9irea Sfantului Duh. Aceasta sfanta
9i la Bisericani unde a facut turnul cel mare. biserica 0 facu panul Dumitra9cu ~tefan, Ma-
Biserica este refacuta in partile ei de sus, lip' rele logofat 9i kneaghina lui Maria Zenica 9i fiil
sind acuma toate boltile 9i arcurile. Numai la lor ,unde este serbarea sfantului Arhangel Mi-
altar se mai cunoa9te na9terea unui arc trans' hail. In zile1eevseviosului 9iiubitoriului de Chris-
versal. tos loan Miron Barnovski Moghila Voevodd
Zidurile de despartire dintre pridvor 9i pro' Domnitorul tarei Moldovei. S'a inceput in anul
naos 9i dintre pronaos 9i naos au disparut. 7136 April 4. ~i s'a savar9it in luna Noembrie
Din ceeace a ramas din partile de jos se re' 8" 1).
cunosc caracteristicile epocei. Sanurile mici sunt, Chenarul u9ii 9i acelea ale ferestrelor arata 0
in afara, aratate prin e9ituri mici dreptunghiu- ornamentatie rustica cum se obi9nue9te la cons·
lare. Arhivoltele arcurilor sunt in retragere fata tructii de lemn. In aceasta privinta se poate com-
de planul zidului. para cu unele chenare dela Baia, dela Zamca ~i
In exterior se vede un brau deasupra caruia -:lelaBerzunti. (fig. 756, 787, 754).
vine un rand de ocnite cu arhivoltele reintrate. Ceeace este de insemnat este bogata impodo-
Mai sus este un al doilea rand de ocnite mai bire a fatadei cu stele 9i discuri de pamant smal-
mlCl. tuit ~i colorat, cu cate un bumb la centru. Sunt
Partea de deasupra fostului pridvor, care s'a
trandormat in c1opotnita, are mari 9i largi deschi,
I I
9 10

de comparat cu cele dela Aroneanu i?i probabil apucat s'o desavari?easca hind sfari?ita tocmai de
cu cele ce se vedeau pana deunaz.i la Buciulei?ti. Dabija Voda. Dar se vede ca aceasta terminare
lmediat deasupra sodului sunt caneluri, pe a lucrarilor trebue sa fi fost de mica insemna'
tencuiala carora e imitat, prin linii sgariate in tate, dadirea find probabil deja pe deantregul
mortar i?i prin culori, un parament de caramizi. boltita, caci aratarile de un alt stil se vad toc'
Aceste rosturi inchipuite sunt indinate, cu gan' mai la paramentul turlei, unde se poate sa fi fost
dul naiv - probabil -- de a da un efect de refaceri i?i mai tarzii.
perspectiva. Acelai? lucru, hm vazut la Aro' Biserica are 0 infatii?are mareata atat in afara
neanu, la Maica Domnului din ltcani, la Buciu· cat 9i inauntru. Paramentul de piatra cioplita
lei?ti, la Socola. precum i?i toata ornamentatia se inrudei?te cu
Iconostasul pare a fi, in parte cel putin, dela Dragomirna i?i Soka. Dragomirna lui Anastasie
1658 , de cand dateaza 0 frumoasa inscriptie Crimca a fost de altmintrelea ispravita cu aju'
zugravita in litere albe pe fond albastru i?i care torul lui Barnovschi i?i cand a inceput el Bar·
se intinde pe toata latimea catapitezmei, i?i care nova, poate ca batranul mitropolit mai traia.
arata ca donatorul ei pe Gheorghe ~tefan. Daca Soka urmeaza mai mult svelteta Drago'
Se mai gasesc ~i doua pietre de mormant dil1 mirnei, Barnova, mai putin severa, se aseamaoa
Ctlre una din veacul al XVlII,lea are aceasta mai omIt cu planul Dragomirnei.
particularitate de a arata i?i numele mei?terului. Prezenta turnului de deasupra pridvorului
(turn poate neprevazut in planul primitiv)
schimba intr'adevar infatii?area ~i 0 ingreuneaza,
Biserica manastirii Barnova, cu hramul Tae· lmpartirea bisericii e ca la Dragomirna, lip
rii capului Sf. loan Botezatonll a fost inceputa sind i?i aici compartimentul mormintelor, ce
pe la 1629 de catre Miron Barnovschi, dar n'a exista la Soka, i?i peretele de apus al naosului,
o 0

caree inlocuit prin arcade (in acolada) susti- jinit de eontraforturi la eolturi ; are 0 bolta e\J
nutede stalpi octogonali. doua ealote eu frumoase torsade in jurul lor,
Aceea~i alcatuire are pronaosul ca eel dela timbrate eu miei seuturi.
Dragomirna, dar mai simpla ea impodobire i?i $i naosul are dispozitia Dragomirnei, lipsind
maisimpla ca boltiri. nervurile impodcbite ell torsade i?i areaturile
Pridvorul e dreptLlnghiular ca la Soka, spri- inerueii?ate ale boltii. Dar se observa aeeea9i
construc~iefoarte particulara de1a Dragomirna In exterior e~iturile dreptunghiulare ce im-
(ve4isect. long it. ) unde greutatea turlei trans- braca abside1e laterale, duse pana sus ca la Dra-
misape 4idurile laterale prin arcurile transver- gomirna, sunt sprijinite - tot ca acolo -- de
salenu recade pe stilpii angaja~i, dar ceva ex' un scund contrafort. Un puternic brau in tor'
centricpe arcade1e ce inso~esc (flancheaz.a) n i~a sada incinge toata cladirea. Daua randuri de
absidei. ocnite mai arhaiz.ante vin sub stra~ina sustinuta
Tot ca la Dragomirna bolti1e naosului se ra- de a corni~a cu un profil care aminte~te inca
cordea4acu cele ale altarului prin patru arcuri goticul.
in cara descrescanda. Impodobirea turlei se vede a fi mai tarz.ie ~i
sdlpi90rii arcaturii ar putea sa fie inra.uriti de La un contrafort se mai vede un profil gotic.
Trei Ierarhi pe cand deasupra ferestre10r se vad Intrarea in pronaos se face printr'o u9a cu
ni9te triunghiuri care apar in mod curent la bi- chenar gotic foarte stricat.
sericile din jumatatea a doua din veacul al Dar 9i aici, tot ca la Dragomirna, se arata in-
XVIII-lea. ceputuri de impodobire inraurita de Rena9tere
Ferestre1e sunt tot de tipul Dragomirnei 9i la capitele, la consolele mici 9i altele.
foarte asemanatoare, avand age~ate deasupra lor Soclul - de piatra - e foarte simplu : 0 sim-
o mica corni9a. ~i ferestre1e mari din partea de pIa rotunjire fara profilatura.
apus a pridvorului sunt ca ce1ede1a Dragomirna
inca gotice, poate de un alt desen ca ornamen-
tatie ; dar nu se poate conchide in aceasta pri- Biserica cu hramul Sf. loan cel Nou a fost
vinta de oarece singura fereastra un de se mai ~idita de hatmanul Nicoara in vremea lui Miron
vede ceva e prea stricata ; ce1elalte ferestre sunt Barnovschi, pe la 1626-7 1).
~idite: poate ca in umplutura lor s'ar gasi frag- Nici 0 inscriptie veche nu a ramas ; deasupra
mente din vechile sculpturi. Tot ca la Drago- u9ii de intrare este asta~i 0 inscriptie greceasca
mirna, arcul frant mulurat, cu toate ca e gotic, pomenind 0 reparatie facuta la 1818 de arhi-
nu mai are un traseu curat, ci dupa inceputul mandritul Nicodim.
curburei se prelunge9te pana in varf printr'o li-
llie dreapta, cu tendinta de acolada.
Planul este, in linii generale, tot eel vechiu deosebiri de parament intre turnul-priclvor ~i
moldovenesc, dar cu doua ferestre pe zidurile restul cladirii. Pare ca aceasta deosebire ramane
de miaza-noapte ~i miaza-zi in dreptul arcului ca 0 amintire a unor constructii la care intr'acle-
Vest al naosului, cam cum este ~i la Sf. Gheor- var turnul a fost adaogat.
ghe din Suceava, existand ~i la Nicorita cele Ceea ce mare~te indoiala, in cazul nostru, este
doua ni~e putin adancite in clreapta ~i in stanga o oarecare asemanare cu Aron Voda.
absidelor laterale. Fatacla are deasupra soclului un rancl cle cane-
E probabil ca intre naos ~i pronaos a existat luri ina)te verticale (de 75 em.), formate de
un perete cu trei deschideri, rezemate pe stalpi. caramizi a~ezate piezi~ ca 1a Aroneanu, la Itcani

Se mai vacl acuma cei cloi pila~tri angajati care ~i la Sf. Ion din Siret ; e1e se opresc la pridvor,
poarta cate un capite!. Jar pe cand la Aroneanu e1e continua pe zidul
eu toate ca scara ce duce la etajul turnului de pe latura cle Est a pridvorului, la Nicorita
de peste priclvor in cepe din pronaos, constructia nu Ie vedem 1n acest pridvor.
da impresia ca zisul pridvor ~i turnul au fost "- Deasupra acestor cane1uri fatada e impodo·
adaogate, caci paramentul este foarte diferit de bita cu un rand de arcade de sectiune semi-cir·
acela al bisericii propriu zisa. Dar nu trebue culara (in "budin") tot ca la Aroneanu ; e1e
uitat ca acest criteriu singur este insuficient caci se urca pana la trei sferturi din inaltimea zidu-
sunt multe biserici, zidite cleodata, care prezinta lui, uncle vine un banclou din tencuiala, acolo
unde la Aroneanu avem braul. piezise obi9nuite moldovene9ti. Arcurile mari
Pridvorul are 0 aldi decora~iune, anume un transversale recad par~ial pe console, care sunt
rand de ocni~e. o amintire ruc1imentara a ce10r ce, la Drago-
Partea de sus a turnului, foarte greoae, este mirna, sus~in arcurile in torsada. Archivolte1e
deschisa, servind de c1opotni~a. S'ar putea face abside10r laterale sunt reintrate in raport cu pia-
ipoteza ca partea aceea de sus a pridvorulU1 a nul zidului ca 9i arhivolta arcului u9ii de in-
fost adaogata iar ceea de jos - poate cu arcade trare.
c1eschise- a existat de1a inceput. Pronaosul este boltit tot in calota sferid ; are
Turla cu opt fe~e se ric1ica pe 0 baza steladi in grosimea zidului 0 scara care duce in pod.
cu 16 varfuri 9i una patrata. Corpul turlei are Perete1e de separa~iune dintre naos 9i pronaos
patru ferestre in axe 9i patru ocni~e oarbe in a fost scos. Chenarul u9ii din acest zid se mai
diagonale ; la col~uri sunt contraforturi mici. gase9te aruncat in curte 1).
UneJe deschizaturi sunt in acolada 9i inaun- U9a de intrare e pe perete1e Nord; chenarul
tru 9i in afara ; de asemenea gasim 9i arhivolte e gotic, .tn genul celor de la Solca dar mai sim-
intrate in planul zidului. plu. Tot astfe1 sunt 9i chenare1e ferestre10r cu
Nu sunt pietre sculptate sau profilate, cu ex' baghete incruci9ate 9i cu acolade. (fig. 765').
cep~ia capitele10r stalpilor angaja~i ce sus~in ar' Locurih;: sfmurilor sunt aratate in exterior
cui dintre naos 9i pronaos. printr'o ingro9are dreptunghiulara a zidului, in-
gro9are ce nu se urea pana la acoperi9. Altaru]
TOPORAUTI c semi'circular.
Biserica cu hramul Sf. Ilie e mica 9i foarte o particularitate destul de stranie este un
simpla ca plan: un naos cu doua scobituri ca 1) Romstorfer, Die alte griechisch-orthodoxe Pfarrkirche
sanuri, cu 0 holta in calota sferica fara arcurile in Toporoufz.
brau in zimti care se in'
tinde pe latura de apus
~inumai pe 0 parte a la'
turilor exterioare ale pro'
naosului.
Aceasta biserica pre'
Zinta deci, in simplicita'
tea ei, caractere destul ;.
de precise pentru a 0 data
dela inceputul veacului
al XVII'lea, ceea ce con'
firma traditia ca a fost
zidita de Miron Bar'
novschi.
Partea podului de de'
asupra boltilor, era or'
ganizata pentru a putea
aparabiserica tragand prin
metereze, care se mai vad
azi inauntru, partea ex'
terioara <1. deschizaturilor
fiind azi zidita. Sunt pe
fiecare parte de miaza'zi
~irniaza'noapte cate cinci
din aceste metereze, cinci
la abside ~i trei pe par'
tea de apus. Acest sis'
tern de aparare este de
cornparat cu ace1 de la
Sf. loan Botezatorul din
Ia~i,tot din vremea lui Mi,
ron Barnovschi, ~i cu ace!
alPrecistei din Galati, cam
tot din acea~i vreme.

ceea ce de asemenea e rar.


Sanurile naosului sunt putin accentuate ~i
Biserica manastirii Buhalnita, fosta a Han' ferestre1e lor sunt acuma marite. Intre zidul
gului, cu hramul Sf-tei Treimi, a fost zidita de pronaosului ~i cupola naosului se intercaleaza 0
Miron Barnovschi, adica intre anii 1626 si 1629. bolta in semicilindru ; in zidurile de miaza'zi si
In afara biserica e simpla, fara san~ri late' miaza'noapte, sub recaderile ei, se vede cate ~
rale.Absida mare e semicirculara, iar pronaosul ni~a scobita in perete (d. sect. 10ngitudinaUi
poligonal,dispozitie rara ce 0 gasim la Baline~ti, dela Barnova ~i Barnovschi) .
la Sf. loan Botezatorul din Suceava, la biserica Toate arhivolte!e sunt 1n retragere.
mica din Dragomirna (unde e deschis). Actualmente, s'a cautat, prin scoaterea unei
Un briu de caramida cu zimti, la inaltimea parti din grosimea zidului, in stanga ~i in dreapta
na~teriiboltilor inconjoara partial biserica (d. sanurilor pana in proscomidie - sa se lar'
T oporauti) . geasca spatiul bisericii.
Inauntru pronaosul e separat de naos prin Ferea.stra altarului ~i cea a prona6sului la
arcade cu trei deschizaturi pe stalpi de sectie Vest au chenare1e lor ce1e vechi cu baghc>~ in'
rotunda. Pronaosul e boltit 1n sfert de sfedi, cruci~at~ ~i a~ezate in ace1a~ plan ; deasupra lor
se vede cate 0 mica cornisa'lintel. Tot astfe1 e
chenarul u~ii de intrare. (fig. 727).
Acuma se vede pe acoperi~ 0 lYucaturla de cerui Miron Ciogolea pe mormantul sotiei sale.
lemn, tencuita, ~i a~ezata cam la jumatatea cm' (vezi fig. 972).
mei - nu insa pe cupola naosului.
Au ramas din mobilierul vechiu frumoase BUCIULE~TI (Podoleni)
fragmente din vechia tampla- cred cea dela in'
ceput - - ~i frumoase strane de lemn sapat cu JUD. NEAMT
motive geometrice, care poarta 0 inscriptie ma-
nuscrisa cu data de 1660 (comunicarea d'lui Aceasta biserica in ruina este 0 cIadire foarte
G. Kirileanu). interesanta prin faptul chiar al starii ei, de oare
Se mai gase~te 0 piatra de mormant din 1652, ce se poate studia in toate detaliile, modul de
--- cu 0 cruce in planul median - pusa de cIu- struct~ra ~i procedeele Intrebuintate la zidi'
rea el.
Prezinta toate caracteristicele vea-
cului al XVII,lea ~i este un excelent
exemplu de imaurire munteana in
Moldova.
Planul ei este simplu : un naos cu
altar ~i doua sanuri putin pronuntate
~.iun pronaos. Pe latura sudica a a-
cestuia se ridica un turn,clopotnita
ca la Baline~ti, Mirauti, gerbe~ti, Bo'
zieni, Pa~cani ~i altele multe din acest
veac.
Se poate vedea ~i aici desaxarea Fe-
restrelor naosului in raport cu axa
transversala a cupolei naosului.

o Boltile sunt surpate; nu se mai


cunosc de cat cercurile de baza ale
cupolelor, insemnate prin caramizi pe
lat, in zimti.
Toate arcurile au arhivoltele lor
reintrate in raport cu planul zidului,
iar arcurile au extradosul lor insem'
nat prin caramizi pe lat, dupa modul
Fill. 150. - Buhalnita. Seetiunea lonllitudinala bizantin ~i muntean.
(el. C. M. I.) (reI. arb. St. Bal~)
~--.._-~ Grinzi de lemn erau inecate in zi'
~- - --~
r--r--d----1~- T-:C;-' darie la diferite nivele ~i legate din
j •. -_. - !: loc in loc prin mici piese transversale.
,'
, I
, I Urmele lor sunt : la inaltimea pa-
": I
, I
, I
mantului, ceva mai sus de na9terea
I I
: I boltilor 9i la partea superioara a zi-
, I
I I
,, dului.
:'
:;
, , Alte grinZi subtind arcurile turnu'
-', lui la catul clopotelor.
In afara, un brau in tor intre doua
randuri de caramizi imparte doua re'
gistre ; eel inferior are firide lungi cu
arhivoltele arcadelor adancite in zid ;
deasupra braului vin doua randuri
de ocnite construite dupa acela9 prin'
cipiu. Firidele ~i ocnitele fac tot in'
coniurul cladirii ; numai turnul este
impodobit de un singur rand de ase'
r-./><---
,
--::<~>'- . ~".:>::
, ,
::::~',v<,__,,:
! \ ,.' \,
~~.F.;\
~-----<31
\: :
'u,
,
:

fill. 153. - Buciule~ti. Sectiunea lon!lHu=


dinala (d. C. M. 1.) G. B.

~,----:::"'--=-'==;\
, "
"
j
"~:
~o ,.

"
""

,:
"
"
"
"
"
"
I:
"

"
i" '

"
"
"
"

':
"
"

"

"
"
"
"0:
"il

""
':
/;
~ ~i_-_-Jr---------=-= =':= = =-=---=---..:--=---==-= -=====;::.;;;;::!J "
fill. 154. - Buciule~ti. Plan (d. C. M. J.) G. B.
menea ocni~e imediat deasupra braului. rinduri de ocnite" 1).
Jos, deasupra soc1ului, e un alt brau de patru Acum nu se mai vad de cat urme1e circulare
randuri de caramizi agezate piezi9, alcatuind ace1e ale acestor discuri.
cane1uri ce am vazut, incepand de1a Aroneanu, Aceea9i impodobire am vazut-o la Aroneanu
la 0 serie de biserici din acest inceput de veac. 9i la Radeana, zidita de ace1a9 ctitor Dumitra9cu
Pe tencuiala, zugravirea imiteaza randurile de ~tefan.
caramizi, inc1inate ca pentru a da 0 impresie o mare parte din biserica, coltul de Nord-Vest
de perspectiva. al naosului. mai mult de jumatatea pronaosului
Soc1ul e de piatra, precum 9i zidurile drepte: ~i jumatatea turnului s'au naruit, malul pe care
arcurile, boltile sunt de caramida de un format biserica este construita fiind sapat de ape1e Bis-
rdativ subtire. tritei, care, intr'o vreme, trecea mai aproape de
In axa altarului, se mai vede un chenar de fe- c1adire de cat acuma.
reastra gotic, in genul ce10r ce le yom gasi 9i in Vechea pisanie slavona se afla acuma adapos-
vremea lui Vasile Lupu. tita in biserica din satul vecin Podoleni.
Sanurile laterale se traduc in exterior printr'c Ea grae9te astfe1 :
ingro9are dreptunghiulara a zidului, - carac- "eu vrerea Tatalui 9i cu ajutorul Fiului 9i
teristica a veacului al XVII-lea. eu savar9irea sfantului Duh, aceasta sfanta bi-
Biserica a fost tencuita 9i se mai cunosc pe serica unde este hramul preapodona maica noa-
alocurea rama9ite de zugraveli imitand randurile stra Paraschiva, a inceput 9i a facut Pan Dumi-
de caramida. "Discuri de caramizi cafenii, alter-
nand cu altele in forma de stea separa cele doua
tra~>Cll~tefan, mare logofat iji kneaghina lui alipita de intrarea de miaza'noapte. In general,
Maria iji copiii lor, in zile1eblagocestivului iji de ea are toate caracteristicile mijlocului acestui
Christos iubitorului 10 Moisie Voevod la anul veac, adica pe langa turnul,c1opotnita lipit de
7138 (1630) Oct. 20". trupul bisericii iji absidele laterale dreptunghiu-
lare iji randurile de caramizi in zimti la baza cu'
pole1or, mai are iji un brau simplu la inaltimea
naijterii boltilor.
Micul iji pitorescul schit Hangu, se gaseijte Turnu1-clopotnita, alipit de trupul bisericii
la poale1e Ceahlaului pe drumul schitului Du' este una din ce1e mai vechi pilde ale acestui gen
rau. de constructie.
Biserica a fost zidita in 1630 de hatmanul Largul acoperi~ de ijindrila ce 0 invalueijte ii
Gheorghe, frate1e lui Vasile Lupu. Pisania cea da 0 nota de pitoresc foarte placut.
dintai n'o mai avem dar 0 frumoasa inscriptie Intre turn iji sanul stang ca intr'o firida se
zugravita, mai recenta, ne spune : vede 0 gaura unde se goleijte apa botezului.
Turnul de intrare in ograda arata pe 0 ins'
"Aceasta sfanta biserica intru care sa praz-
criptie ca zidul de imprejmuire a fost facut la
nueijte hramul Pogorarii sfantului Duh ieste zi-
1678.
dita de raposatul Georgie hatman frate1e ku Va-
sile Voevd leat 7147 (1639): iar akuma leat
MIRAUTr
7328 (1820) ku blagos1.: preaosfint Mitropo1.:
kyrio kyr. Veniamin iji prin osardia kuvioijieJ Am aratat in Buletinul Comisiunii Monumen·
sale ieromonah Iosif egumen acestei sfan: Mana' te10r Istorice 1) motive1e pentru care cred ca
s'au deschis zidirea s'au tenkuit 9i s'au akoperit actuala biserica Mirauti din Suceava, nu mal
1820 10",
Biserica e mica, fara turla, dar cu 0 c1opotnita
6=-1
r
!
1
!
~..
-t I t b
'i
j
f
!-d -:;
;
.-
j
----+---t-d
';J AO

Fill. 159. = Schitu! Man'll1. Secticmea lon'litudinala


(cl. C. M.1.) G. B.
este aeeea din veacul 0.1XV'lea, care dupa Elti' In ceeace priveElte planul, gaslm zidul dintre
rileee Ie avem a fost didita in jurul anului 1400 naos 9i pronaos cu cele trei arcade caracteristice
~iprobabil reparata sau refacuta de $tefan eel vremurilor de dupa Galata, 9i turnuklopotni~a,
Mare, dar distrusa in 1513 de un eveniment alipit de biserica., 2.90.de raspandit in veacul 0.1
necunoseut. XVII'lea, (pe cand inainte il gasim numai 10.
N'ar fi de mirat co. acest eveniment sa fi fost Baline9ti) .
o aluneeare de teren, de oarece in toata aceasta Se vad arhivoltele arcurilor reintrate in pIa'
regiune a ora9ului sunt multe semne de aseme' nul zidu1ui Eliferestre in acolada.

- \
r'
I
L

0 oJ LI f.
i ,I

l_jU
:---j
i/
;:,

% / ',.(,.
' . ,
I
I

I
00 f-~
Ii ,I nil
I.,

"
/
~ <\ '. -;
~ .,"- 'n --.

neami9cari. A.mintim Elide biserica ce loan zi' Vedem in exterior braul muntean in forma
Jarul a faeuse in Suceava pentru Petru Rare9 de tor intre doua randuri de caramizi in zimti,
- ~icare s'a surpat - inainte de zidirea bise' introdus in ultimii ani ai veacului al XVI'lea,
riciiSf. Dumitru. vedem arhivoltele arcurilor, racordandu'se cu
Am aratat cum s'au gasit in rosturile zidarii· cele vecine intr'un mod specific muntean pro'
lorturlei 9i din par~ile din pod monede suedeze, venind din lipsa de spa~iu necesar, pilaEltrii fiind
ellmonograma G. l\. a lui Gustav A.dolf (1611, mai inguElti co. dubIo. largime a arhivoltei.
1632) 9i monede din vremea 1ui Sigismund 0.1 La unghiurile turlei sunt colonete semi'circu'
1II'lea (1587-1632). lare angajate, unite prin arcuri ; aceste eolonete
apar pentru prima data in Moldova la Aroneanu cel Mare 9i in veacul al XVI'lea, ci mal tarziu
ca 9i cele din interiorul turlei. la Nicorita, Buhalnita, Mirauti, Hadambu, Sf,tii
Toate aceste detalii concord a pentru a arata Atanasie 9i Chiril.
ca actuala biserica Mirauti (sau mai bine zis cea Mai caracteristica este prezenta acestei feres'
dinaintea restaurarii lui Romstorfer la 1900) tre agezata in perete1e de miaza'zi in partea de
este din veacul al XVIHea 9i mai precis dinainte vest a naosului, dispozitie ce n'0 gasim decat la
de jumatatea acestui seco!' Burdujeni, Mirauti 9i Sf,ta Paraschiva din $te'
fane9ti - aceste doua biserici din urma fiind,
Mai este de observat in plan, in partea de prin toate caracterele lor - agezate in veacul aJ
Vest a naosului, in zidul de miaza'Zi, c fereastra XVII'lea.
care nu exista in cel de miaza'noapte. Sanurile sunt insemnate in afara prin doua
e9ituri, ce se opresc mult mai jos ca stra9ina 9i
cari sunt intarite prin cate doua contrafarturi
joase, astfel cum vedem la Soka, la Barnovschi,
Se presupune ca Biserica Alba din Baia a fost la Toporauti, la Sf. loan Botezatorul din Ia9i,
c1adita de catre $tefan cel Mare putin dupa la Radeana, la Buciulqti, la Orhei, la .Bude9ti,
1467, data luptei in care a invins pe Matei Cor' la Bode9tii de jos 9i la alte biserici, toate din
vin, in aceasta localitate. veacul al XVII,lea.
Totu9i analiza cladirii facuta de d'l arhitect In vremea Illi Stefan cel Mare si in veacul
N. Ghika Budesti in Buletinul comisiunii mo- al XVHea, singu;ile biserici ce au' loclll Sanll'
nwnentelor istdrice I) 9i de mine 2) a aratat rilor dreptunghiular in afara, adica Sf. loan din
ce greu se potrive9te aceasta presupunere. Piatra, Sf. loan Botezatorul din Sllcea va (a Ele'
Turla, examinata in detaiiu, arata toate carac' nei Rare9) 9i Slatina, au 0 ingr09are a zidului
teristicile mai de seama din veacul al XVII'lea, care tine cat tine naosul 9i e terminata prin
incepand cu Sucevi~a, iar planul bisericii are doua contraforturi adevarate. Aici aceasta in'
unele particularitati care nu sunt din vremea lui gro9are e foarte scurta 9i prin pozitia ei nu poate
~tefan cel Mare. In nedumerirea provocata de servi de contrafort ci cel mult compenseaza sla'
acestec1eosebiri, s'a facut ipoteza ca Biserica AI, birea pricinuita zidului prin scobirea sanurilor.
ba era - poate - 0 cladire mai veche, din epo'
ea necunoscuta, dinaintea lui $tefan cel Marc, In interior vedem toate archivoltele deschiza'
preschimbata sub domnia lui, iar ca turla a fost turilor, reintrate in planul zidului, caracter bi'
ccmtruita in veacul al XVII'lea. zant!n ce nu,l intalnim in Moldova inainte de
Aceasta ned umerire provenea deci din fap' Galata.
tul C3. ne gaseam in fata unui plan 9i a unor de' Baza boltilor este insemnata printr'un rand
taliice nu se potrivesc cu epoca la care traditia de caramizi in zimti.
a~ea~aaceasta biserica. In lumina studiului ce In exterior, biserica nll preZinta la absida al·
!-amfacut acuma asupra bisericilor din veacul tarului arcadele oarbe si ocnite1e din vremea llll
al XVII,lea (biserici mai putin cunoscute in $tefan cel Mare 3), ca'la Piatra - bllnioara.
intregullor 9i mai putin cercetate pana azi fata Turla, precum am mai spus'o, are dOlla ran·
de cele clin veacurile precedente) - cred ca duri Sllprapuse de arcaturi dubie, Cll piciorul
arice neclumerire va dispare 9i ca nu in cape a' median oprit la nivelul centrului pe 0 mica cor'
cumainc!oiala ca Biserica Alba este 0 cladire din ni9a ; randul de sus ese mai mult in afara ca cel
primajumatate a veacului al XVII'lea. de jos. Sus, mai vine inca un rand de ocnite.
Planul arata un pronaos impartit in doua Aceasta dispozitie, mai' exact vorbind, nu 'se
printr'un arc transversal, precum se vede in' gase9te decat la Sucevita, la Sf. loan Botezato'
tr'adevarin unele biserici din vremea lui Stefan rul (a lui Vasile Lupu) din Suceava, la Hlincea.
eelMare si din veacul al XVI,lea dar si din al LljJse9te ferestrelor once profilatura, ce se
XVII'lea,'la Dragomirna, la Sok~, la Ba mova, vede totdeauna in vremea lui Stefan cel Mare
labisericaBarnovschi. Sub aceste ferestre gasim un fel de brau alcatui~
E luminat prin doua ferestre numai prin par' din patru randuri de caramizi asezate
, in zimti, ,
teade Sud ceeace nu gasim in vremea lui $tdan f ormand ca niste
, mici cane1uri ca la Dimacheni ,

I) Bu/. Com. Mon. 1st., 1909. paq. 65. 3) Ocnitele actuale datea3;] dela recenta restaurare a mo-
~I Idem. 1925. pag. 17. r.umentului.
,\O~1~4~
f--~-i I I I I

ia Hlincea, la baza turlei, (iar la Maica Dommy Suceava, 1a Socola, la Buciule~ti, etc., adidi la
lui din ltcani in interiorul tamburului turlei). o serie de biserici din aceasta prima jumatate a
Sunt de asemanat cu ace1e, mai inalte, ce le ga· veacului al XVII-lea, une1e fiind datate, altele
sim deasupra soc1ului la Aroneanu, la Nicorita, a~ezate in aceasta epoca prin toate caracterele
]a Sf. loan din Siret, la Maica Domnului din lor.
Ocnitele baz.elor arata ~i de acest caracter al Caramiz.ile au dimensiuni diferite oe cele din
arhivoltei reintrata 1n raport cu planul z.idului ; vremea lui ~tefan eel Mare; cle sunt 1n general
extradosul este 1nsemnat printr'un rand de ca' mai subtiri, adica au' dimensiuni mai biz.antine.
ramiz.i a~ez.ate pe lat, alt caracter biz.antin. Paramentul corpului bisericii, de piatra bruta
putin lucrata, nu da nici 0 indi-
catie; doar firida deasupra in'
trarii are arhivolta ei reintrata.
De notat este ca nu gaslm nici
o caramida smaltuita, nici ma,
car randuri de caramiz.i oriz.on'
tale ca la Probota, de pilda.
Ferestrele, fara profilaturile
din vremea lui ~tefan eel Mare
sau ale veacului urmator, sunt
in acolada.
De asemenea, corni~a ce se
gase~te deasupra u~ii de intrare,
are un profil simplu care nu e
gotic dar care este asemanator
cu acelea din veacul al XVI,lea
~i din veacul al XVII'lea.

Deasupra acestei U~l se ga'


seste 0 mica sterna a Moldovei
as~pra careia d'l arhitect Ghika
Bude~ti a atras atentia ; e capul
de bour cu soarele i?iluna. Fara
a vroi sa credem ca este un argu'
ment de mare valoare, yom re'
fi~. 170. = Baia. Vedere (lnainte de restaurare) (c!. C. M. I.) leva totu~i ca - pe cand astfel
de sterne, a~ez.ate 1n acest mod,
nu se gasesc 1n timpullui ~tefan eel Mare - se
aWi la Sf. Gheorghe din Suceava, la turnul de
intrare facut de Petru ~chiopul, ~i la Sucevi~a
tot 1n acela~ loc la intrare, tot sub aceea~i forma
simpla.

Deci, toata aceasta serie de detalii - 1nce'


pand cu planul - ce le'am examinat, ne aduc
tcate concordant 1n acea~i epoca, adi6i. prima
jumatate a veacului al XVII'lea.
A ram as 1nca un punct de examinat, anume
acela al chenarului u~ilor, care prez.inta 0 1m'
podobire stranie 9i neobi~nuita, absolut diferita
de toate chenarele gotice sau 1n stilul Rena~terii
ce Ie cunoa~tem din vremurile precedente.
Primitivitatea acestei ornamentatii poate fi
pusa 1n socoteala unor vremuri vechi, dar ~i a
UDor vremuri de decaclenta si de revenire la 0
sim plicitate rustica. "
Precur.1 cand lucreaz.a pe lemn, me~terii popu'
lari 1~i compun ornamentatia lor din cercuri ~i
linii drepte, se poate admite ca ne gasim ~i aici
in fat a unui fenomen de acela~ gen.
Alte cazuri, cam simibre, sunt chenarele bi' de turburari si
, de decadenta,, cum a fost veacul
sericilor dela Zamca, Ra9ca (1611-17) 9i Jela al XVII'lea.
Radeana din 1628, tratate tot ca sapaturi In In rezumat daca ar fi sa facem 0 propunere
lemn (vezi fig ... ). pentru a data mai precis aceastzl biserica, cred
$i ferestrele, de altmintrelea, in lipsa lor de ca n 'am gre9i mult atribuind'o vremii lui Miron
impodobire, arata 9i ele acela9 caracter de sim' Barnovschi, sau timpului imediat urmator.
plicitate prin ne9tiinta sau rusticitatea me9te'
rului.
Biserica Sfintii V cevozi din Cozme9ti nu are
Chiar numele de Biserica Alba este un argu, nici 0 inscriptie lamuritoare, iar traditia locala
ment pentru a crede ca cladirea nu e din vre' spune - ca in multe parti - ca biserica este
mea lui ~tefan cel Mare. Biserica alba inseamna din vremea lui $tefan cel Mare. Vecinatatea
$cheei, care este in apropiere, peste Siret, ar
putea da 0 care care probahiJitate acestei tra'
ditii.
Totu$i nu se arata nici una din trasaturile ca'
racteristice ale acestei vremi.
Planul 9i fatada bisericii sunt foarte simple
9i seamana destul de mult cu Cotnari 9i mai
mult inca cu Biserica Domneasca clin TarguJ
Frumos (abstractie facancl cle turnul aclaogat)
caci lipsesc 9i la Cczme9ti arcurile piezise mol,
dovene9ti ale naosului ce se mai vad la Cotnari.
Ne gasim in nedumerire.
Singurul element care poate cia a inclicatie
este chenarul u9ii de intrare in pronaos care
are 0 bogata profilatura gotica cu baghete in'
cruci9ate la colturi. (fig. 806). Deasupra vine
o corni9a'lintel cu prohl din Rena9tere. (fig.
804).
f\ceste elemente ar arata cleci mai cur and
veacul al XVI'lea, fara ca sa fie absolut exclusa
o varsta mai recenta, aclica veacul al XVII'lea.
Ceeace este in8a 0 nota originala este fru'
moasa decorare florala ce impodobe9t? fata a'
ceste cornige 9i care nu seamana cu nici 0 alta
ornamentatie de acest fel clin Moldova, dar a'
minte9te mai curand impodobirea pietrelor de
mormant.
Fig, 172. - Baia. Incrarea in biserica (inaince de
rescaurare) (cl. C. M. l.) Ornamentul pare taiat in lung, in cat se pune
intrebarea dadi. nu cste 0 piatra care a avut 0
biserica fara zugraveli; dar, daca $tefan cel alta intrebuintare 9i a fost folosita pe urma pen'
Mare ar fi ridicat acest laca9 - 9i inca pe b tru scopul de azi.
1467 - nu se poate ad mite ca - pe cand s'au Pridvorul adaogat are arhivclta intrarii in re'
~ugravit, sau in vremea lui sau putin in urma, trag ere din planul zidulUl, ceeace este un carac'
toate bisericile ce le'a facut, - sa fie ramas bi' ter din veacurile a1 XVII 9i al XVIII.
serica din Baia - alba. Profilul soclului a fcst 0 simpla te9itura, pre'
cum se mai vede in pridvorul ce a fost adaogat,
De altmintrelea - afara de nezugravirea ei,
de altmintrelea, intr'o vreme mai recenta 1).
'ie mai vede din gaurile schelelor ce au mai ra,
mas neastupate in fatada bisericii, ca - de fapt 1) Din cele de mai sus rczu!ta ca nimic nu ne arata data
- ea n'a fost niciodata terminata, ceea ce se ex' construirii acestei biscrici. Locu! unde am asezat-o in siru!
plica mai u90r daca a fost ridicata intr'o vreme cladtri]or des crise este deci arbitrar.
savari?irea Sfantului Duh a inceput a zidi bise'
rica 10 Miron Barnovschi Voevod, Domn al
Aceasta biserica este inca una din numeroa' ~arii Moldovei 9i n'a ajuns a 0 savari?i, ci 10 Va'
sele ctitorii ale lui Miron Barnovschi, care in silie Voevod, Domn al ~arii Moldovei a savar-
foarte scurta sa domnie de patru ani, a ridicat i?it'o de la varful ferestre10r toata i?i a savari?it
atatea laca9uri sfinte. toate ce1e de nevoie intru nume1e sfantului
Cladirea insa a ramas neterminata i?ia ispra' prooroc Inainte'Mergatorul i?i Botezatorul loan
vit'o - de1a ferestre in sus - Vasile Lupu. 9i al cinstitei lui Taieri in anul 7143 (1635)
Pisania ai?ezata deasupra intrarii in pridvor, luna lui Novembre in 9 zile 1).
pe latura Sud, spune :
"Cu voia Tatalui i?i cu ajutorul Fiului i?i cu

o
Plann1 biserieii este asemanator eu aee1a a1 lezene laterale.
biserieii Barnovsehi 9i ;.].1Barnovei. $i aiei ob· Numai bo1tiri1e sunt mai simple ea 1a Bar-
servam areadele din clreapta 9i stanga absicle10r nova, fiind simple ea10te sferiee.
1atera1e 9i ingro9area dreptunghiu1ara a zidu1ui $i aiei e probabi1 ea a exist at 0 despar~itura
\n dreptu1 lor, ingro9are sprijinita de a1te doua pe do! sdlpi intre naos 9i pronaos.
o

S-ar putea să vă placă și