Sunteți pe pagina 1din 6

Teste grila la disciplina Asigurări

1. Asigurarea, constă în:


a)protecţia financiară pentru pierderi cauzate de o gamă larga şi variată de riscuri
b)protecţia financiară a activităţilor de comerţ exterior a întreprinderii;
c) protecţia financiară a asigurătorului.
2. In unele lucrări se consideră că asigurarea poate fi definită din două puncte de vedere, şi
anume:
a) ca "finanţare" a unei pierderi şi ca un mijloc prin care riscurile pentru două sau mai multe
persoane sau firme se combină prin contribuţii prezente sau promise la un fond din care se plătesc
despăgubirile pentru daunele suferite de unii dintre ei;
b) ansamblul activităţilor de asigurare, repartizare şi utilizare a resurselor băneşti necesare
desfăşurării continue şi rentabile a activităţii recunoaşterea crescândă a importanţei
managementului internaţional;
c) ansamblul activităţilor de asigurare, şi utilizare a resurselor băneşti necesare desfăşurării
continue şi rentabile a activităţii, precum şi de analiză şi control a rezultatelor obţinute.
3. La baza asigurărilor, stă:
a)principiul mutualităţii;
b)particularităţile producerii şi transmiterii informaţiilor în mediul internaţional;
c) necesarul de capital (fie prin emisiunea de acţiuni fie prin emisiunea de titluri de creanţă);
d) printre criteriile de clasificare ale întreprinderii se regăsesc:
4. Coasigurarea, este o modalitate de transfer al riscului:
a) de la un asigurat către mai mulţi asigurători;
b)de la un asigurat la alt asigurat;
c)de la client la asigurator.
5. Reasigurarea oferă capacitatea necesară asigurătorului direct (origina iniţial) pentru :
a)acoperirea riscurilor pe care, altfel, nu le poate suporta singur în cadrul unui compartiment
financiar distinct în cadrul unei organigrame a întreprinzătorului;
b) acoperirea riscurilor pe care le poate suporta singur în cadrul unui compartiment financiar
distinct în cadrul unei organigrame a întreprinzătorului;
c) a şi b.
6. In România, activitatea de asigurare se desfasoara sub forma :
a ) asigurărilor facultative si obligatorii, precum si a operaţiunilor de reasigurare, de societati
comerciale de asigurare, de asigurare-reasigurare si societati de reasigurare, denumite în
continuare asiguratori, respectiv reasiguratori;
b) operaţiuni de reasigurare;
c) asigurărilor facultative.
7. Care sunt legile care reglementează etivităţiie din domeniul asiguraţilor şi al
reasigurărilor?
a ) 1. Legea nr 136/1995 privind asigurarea şi reasigurarea din România
2. Legea nr. 32/2000 privind societăţile de asigurări şi supravegherea asigurărilor
3. Legea nr. 76/2003 privind modificările şi completarea legii 32/2000
4. Legea nr. 172/2004 pt modificarea şi completarea legii 136/1995
5. Legea nr 212/2004 privind asigurările private de sănătate
6. Legea 411/ 2004 privind fondurile de pensii administrate privat( pilonul II).
7. Legea 204/ 2006 privind pensiile facultative( pilonul III).
b) Legea nr. 32/2000 privind societăţile de asigurări şi supravegherea asigurărilor
1. Legea nr. 76/2003 privind modificările şi completarea legii 32/2000
2. Legea nr. 172/2004 pt modificarea şi completarea legii 136/1995
3. Legea nr 212/2004 privind asigurările private de sănătate
4. Legea 411/ 2004 privind fondurile de pensii administrate privat( pilonul II).
5. Legea 204/ 2006 privind pensiile facultative( pilonul III).
c) 1. Legea nr. 76/2003 privind modificările şi completarea legii 32/2000
2. Legea nr. 172/2004 pt modificarea şi completarea legii 136/1995
3. Legea nr 212/2004 privind asigurările private de sănătate
4. Legea 411/ 2004 privind fondurile de pensii administrate privat( pilonul II).
8. Utilizarea informaţiei de către analiştii financiari se referă Ia :
a) perspectivele de creştere ale economiei se bazează pe aşteptările viitoare, în ceea ce priveşte
economia;
b) ca întreg, industria în general şi societatea analizată,
c) în particular acordându-se atenţie deosebită factorilor care au cea mai mare influenţă asupra
performanţelor viitoare aşteptate;
d) perspectivele de creştere ale economiei se bazează pe aşteptările viitoare, în ceea ce priveşte
economia, ca întreg, industria în general şi societatea analizată, în particular acordându-se
atenţie deosebită factorilor care au cea mai mare influenţă asupra performanţelor viitoare
aşteptate
9. In asigurarea facultativa raporturile dintre asigurat si asigurator, precum si drepturile si
obligaţiile fiecărei parti se stabilesc prin :
a)contractul de asigurare.;
b) contractual de comodat;
c) contractual de vanzare.
10. Constatarea producerii riscurilor asigurate, evaluarea pagubelor, stabilirea si plata
despăgubirilor si a sumelor asigurate se efectueaza:
a) în condiţiile legii;
b) in condiţii concrete;
c )in condiţii asigurate.
11. Prin contractul de asigurare asiguratul:
a) nu se obliga sa plateasca o prima asigurătorului, iar acesta seobliga ca, la producerea unui anume risc,
sa plateasca asiguratului sau beneficiarului despăgubirea sau suma asigurata, denumita în continuarea
indemnizaţie, în limitele si în termenele convenite;
b) se obliga sa plateasca o prima asigurătorului, iar acesta seobliga ca, la producerea unui anume risc, sa
plateasca asigurătorului despăgubirea sau suma asigurata, denumita în continuarea indemnizaţie, în
limitele si în termenele convenite;
c)se obliga sa plateasca o prima asigurătorului, iar acesta seobliga ca, la producerea unui anume risc, sa
plateasca asiguratului sau beneficiarului despăgubirea sau suma asigurata, denumita în continuarea
indemnizaţie, în limitele si în termenele convenite;
12. Contractul de asigurare se încheie în forma scrisa si va cuprinde:
a)- numele sau denumirea, domiciliul sau sediul pârtilor contractante;
- obiectul asigurarii: bunuri, persoane si răspundere civila;
- riscurile ce se asigura;
b)- momentul începerii si cel al încetării răspunderii asigurătorului;
- primele de asigurare;
- sumele asigurate;
- alte elemente care stabilesc drepturile si obligaţiile pârtilor.
c) a ş i b
13. Contractul de asigurare:
a ) se poate dovedi prin martori;
b)nu se poate dovedi prin martori
c) a şi b.
14. Dovada încheierii contractului de asigurare rezulta si din :
a)emiterea si trimiterea unui document de asigurare, cum ar fi poliţa sau certificatul, cererea de plata a
primei ori din înscrisul prin care se manifesta voinţa asigurătorului de a încheia contractul.;
b) facturi achitate;
c)din CEC-uri.
15. Documentul de asigurare poate fi, dupa caz:
a) nominal;
b), la ordin sau la purtător;
c) a ş i b
16. Părţile care intervin în asigurare:
a)asiguratul şi clientul;
b)salariaţii şi directorul;
c) asiguratul şi asigurătorul.
17 Raporturile juridice de asig iau naştere între asigurător şi asigurat, ei fiind legaţi prin:
a) obligaţii reciproce.
b) relaţii;.
c) Afaceri.
18. Asigurătorul este :
a)persoană juridică, de obicei societate de asig care în schimbul primei de asigurare încasate de
la asiguraţi îşi asumă răspunderea de a acopri pagubele produse bunurilor asigurate de anumite calamităţi
naturale sau accidente, de a plăti suma asigurată la producerea unui anumit eveniment în viaţa pers
asigurate, sau de a plăti o despăgubire pt prejudiciul pe care asiguratul l-a adus unei terţe pers şi de care
acesta răspunde în baza legii.
b)persoană fizică de obicei societate de asig care în schimbul primei de asigurare încasate de la
asiguraţi îşi asumă răspunderea de a acopri pagubele produse bunurilor asigurate de anumite calamităţi
naturale sau accidente, de a plăti suma asigurată la producerea unui anumit eveniment în viaţa pers
asigurate, sau de a plăti o despăgubire pt prejudiciul pe care asiguratul l-a adus unei terţe pers şi de care
acesta răspunde în baza legii.
c) a şi b.
19. Asiguratul este:
a) pers juridică îndreptăţită prin lege sau prin contractul de asigurare care, în schimbul primei
plătite asigurătorului solicită acoperirea pagubelor suferite sau plata sumei asigurate, precum şi pers fizică
sau juridică ce se asigură pt prejudiciul pe care îl poate produce unor terţe persoane.
b)pers fizică sau juridică îndreptăţită prin lege sau prin contractul de asigurare care, în schimbul
primei plătite asigurătorului solicită acoperirea pagubelor suferite sau plata sumei asigurate, precum şi
pers fizică sau juridică ce sc asigură pt prejudiciul pe care îl poate produce unor terţe persoane.
c) persoana străină, îndreptăţită prin lege sau prin contractul de asigurare care, în schimbul primei
plătite asigurătorului solicită acoperirea pagubelor suferite sau plata sumei asigurate, precum şi pers fizică
sau juridică ce se asigură pt prejudiciul pe care îl poate produce unor terţe persoane.
20. Beneficiarul asig este:
a)pers căreia îi este plătită despăgubirea sau suma asigurată în momentul realizării evenimentului sau fen
asigurat. în cazul în care beneficiarul este o altă pers decât asiguratul;
b)clientul;
c) a şi b.
21. în cazul în care există mai mulţi beneficiari, suma asigurată se împarte după cum urmează:
a)- în modul stabilit de asigurat, rep în procente, multiplu de câte 5, mai mari decât 0%, a căror
însumare nu poate depăşi 100%
b)- dacă nu este specificat în poliţă, în mod egal se împarte la moştenitorii de drept.
c) a şi b.
22 Dacă un beneficiar este stabilit în mod expres de către asigurat, această decizie a asiguratului:
a)nu poate fi atacată de nici o instanţă.
b) poate fi atacată de o instanţă
c) a şi b
23 întotdeauna, în cazul asig de răspundere civilă, beneficiarul este:
a) o terţă pers;
b) asiguratul;
c) a şi b
24 Deţinătorul asig (contractantul asig) este:
a) pers fizică ce încheie contactul de asig cu soc de asig şi se obligă să efectueze plata primelor de
asig.
b) aşic
c) pers juridică ce încheie contactul de asig cu soc de asig şi se obligă să efectueze plata primelor de
asig
25. Distincţiile clare între contractant şi beneficiar apar numai în asigurările:
a) de persoane.
b) de bunur.
c) a şi b.
26. Nu pot fi asigurate evenimente petrecute:
a) în trecut sau a cărei producere este imposibilă sau sigură;
b)anul trecut;
c) a şi b
27. Noţiunea de risc are şi alte înţelesuri în asigurare:
a)-este privit ca o probabilitate de producere a riscului asigurat
b)-amploarea fen produs;mărimea răspunderii asumate de asigurător.
c) a şi b.
28. Singura formă de asigurare în care obligaţia asigurătorului faţă de despăgubit apare numai în
momentul în care asiguratul este vinovat de producerea pagubelor este:
a)asiguirarea de răspundere civilă;
b)asigurarea de viaţă;
c) a şi b.
29. Din asigurare se exclude numai acele evenimente care:
a) nu pot fi determinate direct şi exclusive de voinţa asiguratului;
b) pot fi determinate direct şi exclusive de voinţa asiguratului;
c) a şi b.
30. împărţirea răspunderii se poate face prin diverse modalităţi tehnice:
a)- acoperirea parţială sau primirea în asigurare a bunurilor pt o sumă asigurată mai mică decât
valoarea acestora
b)- răspunderea limitată prin aplicarea franşizei care constă în suportarea de către asigurat a unei
cote din valoarea pagubei;
c) a şi b.
31. Decăderea asiguratului din dreprurile de despăgubire are loc în situaţia în care:
a) nu respectă o serie de obligaţii ce decurg din contractul de asigurare;
b) respectă o serie de obligaţii ce decurg din contractul de asigurare;
c) a şi b.
32. Selecţia riscurilor:
a)are limite;
b)nu are limite;
c) a şi b.
33. Selecţia riscurilor poate avea şi alte efecte :
a) negative, cum ar fi pt cazul de mai sus orientarea spre a construe clădiri din materiale mai puţin
inlfamabile pt a corespunde regulamentului de primire în asigurare.
b)pozitive cum ar fi pt cazul de mai sus orientarea spre a construe clădiri din materiale mai puţin
inlfamabile pt a corespunde regulamentului de primire în asigurare.
c) a şi b.
34.Evaluarea este o operaţiune prin care se stabileşte:
a) valoarea bunurilor în vederea cuprinderii lor în asigurare;
b)pretul,
c) a şi b.
35. Valoarea cu care sunt cuprinse bunurile în asigurare trebuie să fie stabilită în concordanţă cu:
a) preţul acesteia;
b) valoarea reală a acestora;
c) a şi b
36. Subevaluarea bunurilor:
a) nu permite în caz de pagubă acordarea unei despăgubiri;
b) permite în caz de pagubă acordarea unei despăgubiri;
c)a şi b.
37. O evaluare peste cea reală poate conduce;
a) la slăbirea preocupării asiguraţilor pt prevenirea pagubelor, trecându-se pe un plan secundar
interesu privind păstrarea şi întreţinerea acestuia.
b)nu conduce ia nimic;
c)a şi b.
38. Valoarea de asigurare este :
a)un element care apare numai în cadrul asigurărilor dc bunuri;
b) un element care apare numai în cadrul asigurărilor de viată;
c ) a şi b.
39. Suma asigurată este:
a)partea din valoarea prevăzută de asigurare pt care asigurătorul îşi asumă răspunderea în cazul
producerii fenomenului sau evenimentului pt care s-a încheiat asigurarea;
b)pretul mărfii;
c)a şi b.
40. La asigurările de bunuri suma asigurată poate f i :
a) egala sau mai mică decât valoarea bunurilor respective;
d) negativă;
c)a şi b.
41. La asigurările obligatorii de bunuri suma asigurată se stabileşte pe baza :
a)normelor de asigurare;
b)primelor;
c) a şi b
42. La asigurările facultative suma asigurată se stabileşte
a) î n funcţie de propunerea asiguratului fără ca ea să poată depăşi valoarea din momentul
încheiem asigurării;
b) nu se stabileşte;
c) a şi b.
43, Prima de asigurare este:
a) înţelegerea pe care asiguratul (sau contractantul) o plăteşte asigurătorului în vederea constituirii
fondului de asigurare necesar achitării despăgubirii la producerea riscului asigurat;
b) suma de bani prestabilită (la momentul încheierii contractului de asigurare) pe care asiguratul
(sau contractantul) o plăteşte asigurătorului în vederea constituirii fondului de asigurare necesar achitării
despăgubirii la producerea riscului asigurat
c) a şi b.
44. Cota de primă tarifară este:
a)prima de asigurare pe o unitate de calcul, pt o fracţiune de sumă asigurată sau pt o unitate de
bun asigurat pt o anumită perioadă.;
b) tariff;
c)a şi b.
45. Sistemul de cote de primă tarifare formează;
a)tariful de asigurare;
b)preţul;
c)valoarea.
46. Durata asigurării este:
a) perioada de timp în care rămân valabile rapoartele de asigurări între asigurat şi asigurător aşa
cum au tost stabilite la momentul iniţial prin contractul de asigurare;
b)trimestrul;
c)a şi b.
47.Despăgubirea de asigurare este:
a) suma de bani pe care asigurătorul o datorează asiguratului conform contractului în vederea
compensării pagubei produse de riscul asigurat
b) tarif;
c)preţ.
48. Rezerva matematică, este:
a) fond pe care asigurătorii îl constituie în vederea onorării obligaţiilor de plată pe care le au faţă
de beneficiarii poliţelor pe tot parcursul contractului;
b)preţ pe care asigurătorii îl constituie în vederea onorării obligaţiilor de plată pe care le au faţă
de beneficiarii poliţelor pe tot parcursul contractului;
c)a şi b.
49. Nulitatea contractului de asigurare constituie:
a) o sancţiune îndreptată împotriva efectelor care contravin scopului asigurării;
b)un drept;
c)a şi b
50. Reactivarea contractului de asigurare poate interveni în sfera asigurărilor:
a)mixte de viaţă,
b)de bunuri;
e)a şi b.

RASPUNSURI TESTE GRILA

1. A 22. A 43. B
2. A 23. A 44. A
3. A 24. B 45. A
4 A 25. A 46. A
5. A 26. C 47. A
6. A 27. C 48. A
7. A 28. C 49. A
8. D 29. B 50. A
9. A 30. C
10. C 31. A
11. C 32. A
12. C 33. C
13. B 34. A
14. A 35. B
15. C 36. B
16. C 37. A
17. A 38. C
18. A 39. A
19. B 40. A
20. A 41. A
21. C 42. A