Sunteți pe pagina 1din 58

1. In care dintre situatii este stimulata sinteza acizilor grasi?

C
A. Concentratie celulara crescuta a palmitoil-CoA
B. Cresterea adrenalinei in sange
C. In cazul cresterii concentratiei de citrat in citosol
D. Cresterea activitatii protein kinazei A
E. Scaderea insulinei in sange
2. Acetil~SCoA folosit la biosinteza citoplasmatica a acizilor graşi, apare ca rezultat B
al activităţii locale a enzimei:
A. Citrat-sintetază;
B. Citrat-liază;
C. Izocitrat-DH;
D. -cetotiolază;
E. Carnitin-acil-transferază.
3. Activarea etapei limitante de viteza din biosinteza acizilor grasi este determinata A
urmatoarele situatii?
A. Creşterea raportului insulina/glucagon
B. Creşterea nivelului glucagonului în sânge
C. Scăderea citratului citosolic
D. Scăderea palmitoil-CoA în citosol
E. Scăderea acetil-CoA în cytosol
4. Sinteza acizilor graşi este stimulata de: D
A. O concentraţie scazută a malatului în citoplasmă;
B. Concentratie celulară crescută de palmitoil-CoA;
C. Scăderea insulinemiei
D. Creşterea insulinemiei;
E. Creşterea activităţii protein-kinazei AMPc-dependente;
5. Răspunsul corect referitor la complexul acid gras sintetază este: B
A. Este enzima cheie in gluconeogeneza din acizi grasi;
B. Produsul final al acţiunii complexului enzimatic este palmitoil~SCoA;
C. Etapele reductive utilizează NAD;
D. Adăugarea unui rest malonil~SCoA are ca efect elongarea lanţului în
creştere cu câte 3 atomi de carbon;
E. NADH2Se poate sintetiza acidul cerebronic.
6. Menţionaţi precursorul în biosinteza următorului acid gras: C20, 4, 5,8,11,14: E
A. Palmitoleatul;
B. Arahidonatul;
C. Palmitatul;
D. Stearatul.
E. Linoleatul;
7. Afirmatia INCORECTA privind sinteza acizilor graşi din malonil-ScoA este: C
A. Este stimulată de citrat;
B. Necesită biotina drept cofactor;
C. Necesită FADH ca oxidant;
D. Utilizează NADPH ca reducător;
E. Necesită consum de ATP.
8. Cea mai importantă sursă de echivalenţi reducători (NADPH+H+) pentru sinteza D
acizilor graşi în ficat este:
A. Oxidarea acidului glucuronic;
B. Oxidarea acetil~SCoA;
C. Glicoliza;
D. Suntul pentozo-fosfaţilor
E. Ciclul Krebs;
9. Care dintre urmatoarele etape parcurse in degradarea acizilor grasi este inhibata de D
malonil-CoA?
A. Formarea acizilor grasi liberi din trigliceride in tesutul adipos
B. Transportul acizilor grasi liberi din tesutul adipos spre ficat
C. Formarea acil-CoA din acizi grasi si coenzima A in citoplasma
D. Formarea acil-carnitinei in citoplasma
E. Formarea acil-CoA din acil-carnitina in mitocondrie
10. Care dintre următoarele valori redă cel mai corect numărul de molecule de ATP E
produse prin oxidarea acidului stearic la CO2 şi apă?
A. 40 molecule de ATP;
B. 70 molecule de ATP;
C. 148 molecule de ATP;
D. 131 molecule de ATP;
E. 146 molecule de ATP.
11. Toate afirmaţiile privind activarea acizilor graşi superiori, în vederea -oxidării B
sunt false, cu o excepţie:
A. Are loc în mitocondrie;
B. Reacţia de activare este:
R-COOH + CoA-SH + ATP R-CO~SCoA + AMP + PPa
C. Enzima este acil-CoA liaza;
D. Reacţia de activare constituie etapa cheie a -oxidării.
E. La activare participă carnitina;
12. Se dă reacţia de mai jos. În ce proces metabolic aţi întânit-o? D

R-COOH + CoA-SH + ATP R-CO~ScoA + AMP + PPa

A. Biosinteză de colesterol;
B. Biosinteză de corpi cetonici;
C. Biosinteza acizilor biliari;
D. Activarea acizilor graşi în vederea -oxidării mitocondriale;
E. -oxidarea mitocondrială a acizilor graşi.
13. În cursul -oxidării unui acid gras saturat s-a ajuns la intermediarul: A
R-CH=CH-CO~SCoA
Care sunt reacţiile care urmează până la detaşarea unui rest de acetil-CoA şi
enzimele specifice?
A. Hidratare, dehidrogenare cu NAD+, scindare tiolitică (tiolază).
B. Tioliză cu ajutorul enzimei tiolaza şi hidratare;
C. Îndepărtarea hidrolitică a HS-CoA cu hidrolază;
D. Dehidrogenarea cu coenzima FAD;
E. Reducere cu NAD+, dehidrogenază;
14. Alegeţi răspunsul incorect: C
A. Corpii cetonici se formează când rata -oxidării acizilor graşi este crescută;
B. Cetoacidoza este o complicaţie acută a diabetului zaharat;
C. Raportul acetoacetat : βhidroxibutirat depinde de raportul NADPH/NADP+;
D. Cetogeneza se amplifică în inaniţie;
E. Pentru sinteza corpilor cetonici sunt necesare 3 molecule de H3C-
CO~ScoA.
15. Deficitul enzimei CAT-1 (carnitin-acil-transferaza-1) afectează: B
A. Sinteza cetoacizilor;
B. Catabolismul acizilor graşi.
C. Catabolismul corpilor cetonici;
D. Catabolismul aminoacizilor glucogeni;
E. Catabolismul aminoacizilor neesenţiali;
16. Deficitul de carnitină poate interfera cu: C
A. Sinteza acetoacetatului din -OH-butirat;
B. Sinteza „de novo” a acizilor graşi;
C. -oxidarea palmitoil~SCoA;
D. Depunerea trigliceridelor în ţesutul adipos;
E. Clarifierea postprandială a plasmei.
17. În procesul de -oxidare a unui acid gras saturat, s-a ajuns la intermediarul: D

Urmează reacţia:
A. Dehidrogenare cu coenzima FAD;
B. Eliminarea de apă;
C. Tioliză;
D. Dehidrogenare cu coenzima NAD+;
E. Îndepărtarea hidrolitică a CoA-SH.
18. Detaşarea unui fragment H3C-CO~SCoA în cursul -oxidării acil gras~SCoA, B
implică desfăşurarea unei succesiuni de patru reacţii. Ordinea corectă a acestei
succesiuni este:
A. Oxidare, deshidratare, reducere, clivare;
B. Dehidrogenare, hidratare, dehidrogenare, clivare;
C. Reducere, deshidratare, reducere, clivare;
D. Hidrogenare, deshidratare, hidrogenare, clivare;
E. Reducere, hidratare, dehidrogenare, clivare.
19. În cursul -oxidării unui acid gras saturat, s-a ajuns la intermediarul: D
R-CH=CH-CO~ScoA.
Ce reacţie urmează şi care este enzima?
A. Hidrogenare în prezenţa unei hidrogenaze – NADPH2 –dependentă, enoil-
reductaza;
B. Izomerizare cis-trans, izomerază;
C. Tioliză, tiolaza;
D. Adiţie de apă, hidrataza;
E. Izomerizare trans-cis, izomerază.
20. Structura următoare corespunde compusului: E

A. Ornitinei;
B. Putresceinei;
C. Acid hidroxi butiric
D. Glutationului;
E. Carnitina
21. În -oxidarea mitocondrială a acizilor graşi sunt implicate: B
A. Carnitina;
B. NADH +H+
C. Biotina;
D. NADPH +H+;
E. Acetoacetatul.
22. Care este răspunsul corect referitor la activarea acizilor graşi superiori, în vederea D
-oxidării:
A. Reacţia de activare este:
R-COOH + CoA-SH + ATP R-CO~SCoA + ADP + Pa
B. La activare participă carnitina;
C. Are loc în mitocondrie;
D. Necesita enzima acetil-tanslocaza
E. Enzima ce catalizeaza reactia este acil-CoA sintetaza
23. O crestere a raportului insulina/glucagon inhiba beta-oxidarea acizilor grasi in ficat E
in principal ca urmare a inhibitiei:
A. Tiolazei
B. Acil-CoA sintetazei
C. Acil carnitin translocazei
D. Carnitin acil transferazei II
E. Carnitin acil transferazei I
24. Precizaţi răspunsul corect referitor la propionil SCoA: D
A. Este un precursor direct al acetil SCoA;
B. Intră direct în ciclul Krebs
C. Metabolismul este afectat la pacienţii cu deficit de vitamină B6;
D. Rezultă din oxidarea acizilor graşi cu număr impar de atomi de carbon;
E. Rezultă din acidul aceto-acetic , prin activare în prezenţa HS-CoA + ATP.
25. Precizaţi răspunsul incorect referitor la diferenţele dintre sinteza acizilor graşi şi D
-oxidarea acizilor graşi:
A. Sinteza este accelerată, iar beta-oxidarea este depresată în prezenţa
insulinei;
B. Malonil SCoA este un intermediar al sintezei şi nu al oxidării;
C. Sinteza se petrece în citoplasmă, în timp ce beta-oxidarea în mitocondrie;
D. Sinteza utilizează NADH + H+, iar oxidarea NADP+, drept cofactori;
E. Ţesutul major este ficatul (beta-oxidare), iar ţesutul adipos şi ficatul pentru
sinteză de acizi graşi.
26. Acizii graşi destinaţi -oxidării sunt transferaţi în mitocondrie sub formă de: C
A. Acil-SCoA;
B. Citrat;
C. Acil-carnitina;
D. Malat;
E. Oxalacetat.
27. Celulele adipoase utilizează ca precursori pentru sinteza de trigliceride: C
A. Monoacilglicerol
B. Acetil~SCoA;
C. Diacil glicerol;
D. Colina;
E. Malonil~SCoA.
28. Care dintre următoarele etape în mobilizarea acizilor graşi din ţesutul adipos este A
inhibată de insulină?
A Hidroliza trigliceride în ţesutul adipos
B. Transportul acizilor grasi liberi din ţesutul adipos spre ficat
C. Formarea acil-CoA din acizi grasi şi coenzima A în citoplasmă
D. Formarea acil-carnitinei in citoplasmă
E. Formarea acil-CoA din acil-carnitina în mitocondrie
29. La nivelul metabolismului lipidic glucagonul intervine astfel: C
A. Inhibă degradarea trigliceridelor din ţesutul adipos prin fosforilarea lipazei
hormon-sensibile;
B. Inhibă biosinteza colesterolului la nivel hepatic prin fosforilarea 7-alfa
hidroxilazei;
C. Inhibă biosinteza acizilor graşi prin stimularea fosforilării acetilCoA
carboxilazei ;
D. Inhibă biosinteza de corpi cetonici;
E. Activează esterificarea colesterolului în plasmă,.
30. Procesul necesar pentru mobilizarea acizilor graşi din trigliceridele de depozit, este: A
A. Activarea lipazei hormon-sensibile;
B. Activarea CAT-2 (carnitin-acil-transferaza-2);
C. Activarea CAT-1 (carnitin-acil-transferaza-1);
D. Activarea acetil-CoA-carboxiligazei.
E. Activarea tiokinazei
31. Care dintre următorii hormoni limitează procesul de degradare a lipidelor din C
ţesutul adipos?
A. Adrenalina;
B. Noradrenalina;
C. Insulina;
D. Glucagon;
E. Hormonul tiroidian T3.
32. Transportul trigliceridelor plasmatice se realizeaza de: E
A. Albumina;
B. Carnitina;
C. Citrat;
D. Gama-globuline.
E. Lipoproteine;
33. In ţesutul adipos biosinteza trigliceridelor necesită: E
A. Niveluri intracelulare crescute de AMPc;
B. Niveluri plasmatice crescute de adrenalină;
C. Creşterea vitezei de eliberare a glicerolului din celule;
D. Scăderea nivelului plasmatic al insulinei.
E. Creşterea influxului de glucoză în celule;
34. Triglicerolii alimentari sunt absorbiţi din lumenul intestinal, mai ales sub formă de: E
A. Acizi graşi şi 1,2-diacilglicerol;
B. Acizi graşi şi glicerol;
C. Acizi graşi şi glicerol-P;
D. Acil~SCoA şi glicerol;
E. Acizi graşi şi 2-monoacilgliceroli.
35. Trigliceridele alimentare sunt hidrolizate în lumenul intestinal de către: B
A. Lipaza AMPc-dependentă;
B. Lipaza pancreatică
C. Colipaza pancreatică;
D. Lipaza hepatică;
E. Lipoprotein-lipaza;
36. Lipaza hormon sensibila din tesutul adipos este: D
A. Activata ca urmare a actiunii insulinei
B. Neafectata de adrenalina
C. Inhibata prin fosforilare sub actiunea protein kinazei A
D. Activata prin actiunea glucagonului
E. Inhibata de malonil-CoA
37. Referitor la trigliceride alegeti răspunsul incorect: C
A. Sunt molecule neutre din punct de vedere electric;
B. Se dizolvă bine în mediu lipofil;
C. Au in structra legaturi de tip ester si de tip fosfat
D. Constituie principala formă de depozit a lipidelor;
E. Se saponifică, în mediu alcalin, la glicerol şi acizi graşi;
38. Lipoliza trigliceridelor în ţesutul adipos conduce la: A
A. Glicerol, care este convertit la glucoză, în ficat;
B. Glicerol-3-P, care părăseşte celula adipoasă şi este metabolizat de ficat;
C. Glicerol, care este convertit la glicerol-3-P, în celula grasă;
D. Glicerol, care este oxidat de către muşchi;
E. Glicerol-3-P, care este convertit la glucoză în celula grasă.
39. Referitor la corpii cetonici selectaţi răspunsul incorect: E
A. Corpii cetonici se formează când rata beta-oxidării acizilor graşi este
crescută;
B. Cetoacidoza este o complicaţie acută a diabetului zaharat;
C. Corpii cetonici sunt utilizaţi de muşchi şi sistemul nervos drept combustibil;
D. Spre deosebire de acizii graşi, corpii cetonici pot fi oxidaţi de creier.
E. Supraproductia lor creste pH-ul mediului intern
40. Afirmaţia incorectă asupra următorului compus H3C-CO-CH2-COOH este: E
A. Se numeşte acetoacetat şi este un corp cetonic;
B. Se sintetizează în ficat;
C. Concentraţia sa în sânge este mare în diabetul zaharat dezechilibrat;
D. Ţesuturile periferice îl utilizează pentru producerea de energie;
E. Este precursor pentru acizi grasi:
41. Care dintre următoarele afirmaţii despre corpii cetonici este incorectă? E
A. Ei sunt solubili în soluţie apoasă şi astfel nu necesită un transportor în
sânge;
B. Nivelul ridicat al acizilor graşi în ficat, generează o cantitate excesivă de
acetil SCoA care depăşeşte capacitatea oxidativă a ficatului;
C. Acetona nu este utilizată de către corpul uman drept combustibil;
D. Spre deosebire de acizii graşi, corpii cetonici pot fi oxidaţi de către creier;
E. Când nivelul corpilor cetonici din plasmă este ridicat, ficatul ii utilizeaza ca
sursa energetica.
42. Enzima necesara atat pentru biosinteza acetoacetatului, cat si pentru utilizarea sa C
drept combustibil este:
A. Succinil-CoA: acetoacetat CoA transefraza
B. HMG-CoA sintetaza
C. Tiolaza
D. HMG-CoA liaza
E. Beta-hidroxibutirat dehidrogenaza

43. În calea majoră de sinteză a corpilor cetonici, precursorul imediat al B


acetoacetatului este:
A. Acetoacetil SCoA;
B. -OH- -CH3-glutaril SCoA;
C. Mevalonil SCoA;
D. Două molecule de H3C-CO SCoA;
E. -OH-butiratul;
44. În calea majoră de sinteză a corpilor cetonici, precursorul imediat al acidului C
acetoacetic este:
A. Acetoacetil~SCoA;
B. -OH-butiratul;
C. HMG~SCoA;
D. 2 molecule de H3C-CO~SCoA;
E. Malonil~SCoA.
45. Toate ţesuturile pot utiliza corpii cetonici, cu excepţia: D
A. Creierului;
B. Miocardului;
C. Cortexul renal;
D. Eritrocitului;
E. Muşchii scheletici.
46. În calea majoră de sinteză a corpilor cetonici, precursorul imediat al acidului beta- B
hidroxibutiric este:
A. Acetoacetil~SCoA;
B. Acetoacetatul;
C. -OH-butiratul;
D. HMG~SCoA;
E. Malonil~SCoA.
47. Ficatul nu poate utiliza corpii cetonici pentru productia de ATP deoarece este lipsit E
de enzima:
A. HMG-CoA liaza
B. Succinil-CoA: acetoacetat CoA transferaza (tioforaza)
C. HMG-CoA sintetaza
D. Beta-hidroxibutirat dehidrogenaza
E. Tiolaza
48. In ficat Etapa care nu poate avea loc pentru sinteza corpilor cetonici este: C
A. Transportul corpilor cetonici prin membrana mitocondriala interna
B. Interconversia acetoacetatului si beta-hidroxibutiratului
C. Formarea acetoacetil-CoA din acetoacetat
D. Formarea acetoacetatului in 2 molecule de acetil-CoA
E. Transportul corpilor cetonici prin membrana plasmatica
49. Un precursor al prostaglandinelor este: D
A. Acidul palmitic (C16:0)
B. Acidul linolenic (C18:0)
C. Acidul palmitoleic C16:1, 9)
D. Acidul linoleic (C18:2, 9,12)
E. Acidul oleic (C18:1, 9)
50. Care din compusii urmatori este precursor în biosinteza acidului gras C20: 4, 5, 8, B
11, 14
?
A. Acidul palmitoleic;
B. Acidul linoleic;
C. Acidul palmitic;
D. Acidul arahidonic;
E. Acidul stearic.
51. Afirmaţia incorectă în legătură cu acidul arahidonic este: C
A. Se redă prescurtat prin formula C20,4, 5,8,11,14;
B. În glicerofosfolipide esterifică, de regulă, poziţia 2 a glicerolului;
C. Se poate sintetiza în organism din acid linolenic;
D. Este precursorul tromboxanilor de tip TxA2;
E. Este precursorul prostaglandinelor de tip PGE2.
52. Afirmaţia incorectă în legătură cu eicosanoizii este: C
A. Au ca precursor acidul arahidonic
B. Prostaciclina face parte din aceasta clasa
C. Acidul HPETE apare ca urmare a actiunii enzimei COX1
D. Unii dintre eicosanoizi au actiune bronhoconstrictoare
E. Se pot sintetiza ca urmare a actiunii enzimei 5-lipoxogenaza
53. Ce reprezintă structura de mai jos? Denumeşte compusul şi precizează unde se B
găseşte:
A. Fosfatidiletanolamină, din ficat;
B. Lecitină,;
C. Fasfatidiletanolamină, din plasma sangvină;
D. Lizolecitina, din intestin;
E. Fosfatidilserina din dublul strat fosfolipidic al membranei celulare;.
54. Precizaţi răspunsul incorect referitor la fosfolipide: B
A. Au rol structural găsindu-se la nivelul membranelor celulare şi subcelulare;
B. Sunt compusi rezultati din degradarea esterilor de colesterol
C. Fosfatidil etanolamina se poate metila şi transforma în lecitină;
D. În general în poziţia 2 a glicerolului conţin acizi graşi nesaturaţi;
E. Fosfolipaza C poate scinda fosfatidil inozitolul-4,5difosfat în inozitol-3-
fosfat şi diglicerid.
55. În legătură cu acidul glicocolic, care este afirmaţia corectă? D
A. Este un acid biliar secundar;
B. Stimulează HMG-CoA reductaza
C. Este precursor al hormonilor steroizi;
D. Este un acid biliar primar
E. Are 14 atomi de carbon.
56. Dintre compusii urmatori care este o sare biliară? A
A. Glicocolatul de sodiu
B. Acidul dezoxicolic;
C. Acidul litocolic;
D. Acidul colic;
E. Acidul chenodezoxicolic.
57. Diferenţe structurale între un acid biliar primar şi unul secundar sunt: D
A. Gruparea –OH de la C3;
B. Prezenţa unui rest de glicerol;
C. Prezenţa unei duble legături la C5;
D. Gruparea –OH din C7;
E. Absenţa grupării –COOH.
58. Structura de mai jos este ? D
A. Ester de colesterol;
B. Lecitină;
C. Acid biliar secundar;
D. Acid biliar primar
E. Lanosterol.
59. Selectaţi răspunsul incorect referitor la sărurile biliare: C
A. Sunt principalii produşi de degradare ai colesterolului;
B. Se conjugă cu glicina în ficat;
C. Sunt produşi de degradare ai hemoglobinei;
D. În apă, împreună cu acizii graşi, formează micelii;
E. Activează lipaza pancreatică.
60. Inhibarea HMG-CoA-reductazei scade sinteza de: C
A. Glicocolat;
B. Malonat;
C. Colesterol;
D. -OH-butirat;
E. Palmitat.
61. Enzima cheie în biosinteza colesterolului total este: E
A. ACAT hepatică;
B. LCAT în plasma sangvină;
C. HMG-SCoA- sintetaza hepatică;
D. Colesterolesteraza pancreatică;
E. HMG-SCoA- reductaza hepatică.
62. Etapa limitantă de viteză în biosinteza colesterolului este: E
A. Formarea aceto-acetil-CoA din acetil-CoA;
B. Formarea HMG-CoA din acetoacetil-CoA şi acetil-CoA;
C. Ciclizarea scualenului la compusul lanosterol;
D. Formarea scualenului în prezenţa scualen sintetazei;
E. Formarea acidului mevalonic din HMG-CoA
63. Care din afirmaţiile legate de biosinteza colesterolului este falsă? A
A. Este activată de glucagon;
B. Are loc în ficat;
C. Necesită consum de NADPH+H+;
D. Necesită consum de ATP;
E. Compusul de plecare este H3C-CO~ScoA.
64. Statinele reprezintă o clasă de medicamente folosite pentru scăderea C
colesterolemiei. Mecanismul de actiune este:
A. Activarea transformării colesterolului în acizi biliari;
B. Creşterea eliminării colesterolului prin bilă;
C. Inhibarea enzimei HMG-CoA-reductaza;
D. Captarea colesterolului din sânge, esterificarea sa şi apoi introducerea
acestuia în structura membranelor celulare;
E. Acţiune asupra enzimei limitante de viteză din calea de degradare a
colesterolului
65. Alegeţi varianta incorectă referitoare a HMG-CoA (hidroxi-metil-glutaril-CoA): E
A. Este un intermediar în biosinteza corpilor cetonici şi colesterolului;
B. Se sintetizează din acetil-CoA, atât în citosol cât şi în mitocondrie;
C. Sinteza sa este etapă intermediară din biosinteza colesterolului;
D. Este precursorul acidului mevalonic;
E. În ţesutul adipos se transformă în acetoacetat sub acţiunea HMG-CoA
liazei.
66. Inhibitia HMG-CoA reductazei de catre statine determina (indirect) o crestere a: D
A. Sintezei acizilor biliari
B. Sintezei VLDL
C. Sintezei apoB-100
D. Sintezei de receptori pentru LDL
E. Esterificarii colesterolului
67. Precizaţi răspunsul incorect referitor la clasa de compuşi numită lipoproteine: B
A. Reprezintă forma de transport al lipidelor în plasmă;
B. Partea proteică se numeşte coenzimă;
C. Intervin atât în transportul cât şi în metabolismul lipidelor plasmatice;
D. Nu includ, în general, acizi graşi liberi (neesterificaţi);
E. Conţin lipide neutre (esteri de colesterol şi trigliceride).
68. După o masă bogată în grăsimi, serul recoltat devine lactescent. Care din fracţiunile A
lipoproteice se va găsi în cantitate mai mare:
A. Chilomicroni;
B. LDL;
C. HDL;
D. IDL;
E. VLDL.
69. Urmatoarea apoproteina se gaseste numai in componenta chilomicronilor: D
A. A-I
B. A-II
C. B-100
D. B-48
E. C-II
70. Un pacient cu un nivel crescut al chilomicronilor in plasma sufera de un deficit al: B
A. Apoproteinei A-I
B. Lipoprotein lipazei
C. Lipoproteinelor VLDL
D. Receptorilor LDL
E. LCAT (lecitin colesterol acil transferaza)
71. Deficienta urmatoarei apoproteine duce, cel mai probabil, la cresterea nivelului C
VLDL in sange:
A. B-100
B. B-48
C. C-II
D. E
E. A-1
72. Lipoprotein-lipaza (LPL) este o enzimă prezentă în lumenul capilar şi este B
activată de o proteină asociată complexelor lipoproteice Acest cofactor este:
A. Apo CI;
B. Apo CII;
C. Apo AI;
D. Apo B100;
E. Apo A II.
73. Alegeţi răspunsul incorect referitor la lipoprotein-lipază (LPL). B
A. Are ca substrat trigliceridele din VLDL;
B. Se mai numeşte şi lipaza hormon sensibilă;
C. Este stimulată de apo CII;
D. Catalizează hidroliza trigliceridelor din chilomicroni şi VLDL, la nivelul
capilarelor din vasele de sânge;
E. La un pacient cu deficit genetic de LPL, după ingestia unei mari cantităţi de
grăsimi, se va produce creşterea plasmatică a chilomicronilor, VLDL .
74. Care din situaţiile de mai jos se constată la un pacient cu activitate scăzută a B
lipoprotein-lipazei.
A. Creşterea exclusivă a chilomicronilor în ser;
B. Creşterea chilomicronilor şi VLDL;
C. Creşterea exclusivă a fracţiunii HDL;
D. Creşterea exclusivă a fracţiunii LDL;
E. Creşterea HDL cât şi a LDL.
75. Apoproteina C-II este activator al: D
A. Proteinei de transfer al esterilor de colesterol
B. LCAT (lecitin colesterol acil transferaza)
C. ACAT (acil-CoA colesterol acil transferaza)
D. Lipoprotein lipazei
E. Lipazei hepatice
76. Urmatoarea apoproteina este cofactor al lipoprotein lipazei: E
A. A-I
B. A-II
C. B-100
D. B-48
E. C-II
77. O crestere pronuntata a trigliceridelor plasmatice poate fi cauzata direct de: B
A. Cresterea sintezei apoA-I
B. Scaderea activitatii lipoptrotein lipazei
C. Cresterea activitatii lipazei hepatice
D. Deficitul transportorului ABC-1
E. Cresterea sintezei proteinei de transfer a esterilor de colesterol
78. O mutatie care determina scaderea activitatii lipoprotein lipazei (LPL) duce la: E
A. Cresterea nivelului HDL in palsma
B. Scaderea capacitatii celulelor hepatice de a capta LDL
C. Scaderea nivelului LDL in plasma
D. Scaderea capacitatii de esterificare a colesterolului in plasma
E. Cresterea nivelului plasmatic al chilomicronilor
79. Care clasa de lipoproteine este sintetizata si secretata de ficat pentru a transporta C
trigliceridele spre tesuturile extrahepatice?
A. Chilomicronii
B. IDL
C. VLDL
D. LDL
E. HDL
80. Urmatoarele particule lipoproteice sunt transformate in IDL si acizi grasi sub C
actiunea lipoprotein lipazei:
A. HDL
B. LDL
C. VLDL
D. Chilomicroni
E. Chilomicroni remanenti
81. Care clasa de lipoproteine este implicata in aprovizionarea tesuturilor extrahepatice D
cu colesterol?
A. Chilomicronii
B. VLDL
C. IDL
D. LDL
E. HDL
82. Răspunsul incorect referitor la lipoproteina LDL: D
A. Conţine în principal colesterol şi foarte puţine trigliceride şi fosfolipide;
B. Apoproteina principală este Apo B100;
C. Intervine în transportul plasmatic al esterilor de colesterol către ţesuturile
extrahepatice, periferice;
D. Este extrasă din plasmă de către receptorul SR-B1;
E. La concentraţii mari poate deveni aterogenă.
83. Captarea mediată de receptori a particulelor LDL duce la următoarele consecinţe B
reglatorii, CU EXCEPŢIA:
A. Creşterea esterificării colesterolului
B. Creşterea producţiei de acid mevalonic
C. Scăderea sintezei HMG-CoA reductazei
D. Scăderea sintezei receptorului LDL
E. Scăderea endocitozei mediate de receptor a LDL
84. Lipoproteinele plasmatice care au cel mai mare conţinut procentual în colesterol C
sunt:
A. Chilomicronii;
B. VLDL;
C. LDL;
D. HDL;
E. Lipidele asociate serumalbuminei.
85. Stabileşte corespondenţa reală dintre enzima ACAT şi procesele metabolice pe care E
le favorizează.
A. Sinteza de colesterol;
B. Mobilizarea lipidelor din ţesutul adipos;
C. Hidroliza trigliceridelor din chilomicroni;
D. Esterificarea colesterolului în plasmă;
E. Esterificarea colesterolului în celule.
86. Urmatoarea apoproteina este recunoscuta de receptorul pentru LDL: C
A. AI
B. AII
C. ApoB100/E
D. B48
E. CII
87. Alegeţi afirmaţia incorectă referitor la lipoproteinele HDL: B
A. Extrag colesterolul din ţesuturi cu ajutorul proteinei transportoare ABC-1
(„ATP-binding cassette transporter -1”);
B. LCAT transformă HDL născânde (discoidale) în HDL mature (sferice),
endocitate de către hepatocite;
C. Subiecţii cu concentraţii mari de HDL-colesterol prezintă un risc aterogen
scăzut;
D. La nivel hepatic cedează esteri de colesterol;
E. Un deficit de LCAT în plasmă poate provoca scăderea conţinutului de esteri
de colesterol a HDL.
88. Proteina transportoare de esteri de cholesterol (CETP): B
A. este o enzimă funcţională
B. transportă lipide hidrofobe între complexele lipoproteice
C. creşterea activităţii sale este însoţită de creşterea concentraţiei de esteri de
cholesterol în HDL
D. este ataşată de endoteliul vascular
E. este recunoscută de receptorul B100 de pe suprafaţa celuleor extrahepatice
89. Care dintre clasele de lipoproteine realizează transportul revers al colesterolului, de E
la ţesuturile extrahepatice la ficat?
A. Apo B100;
B. LCAT (lecitin colesterol acil transferaza);
C. VLDL;
D. Chilomicroni;
E. HDL.
90. Precizaţi răspunsul incorect referitor la lipoproteina HDL: B
A. Se sintetizează în ficat (80%), dar şi în intestin (20%);
B. Este o particula transportoare de trigliceride exogene;
C. Conţine în principal apo AI cât şi apo E;
D. Apoproteina Apo AI, pe care o conţine, este stimulator al LCAT;
E. Intervine în transportul revers al colesterolului.
91. Care clasa de lipoproteine faciliteaza eliminarea colesterolului din tesuturile E
extrahepatice sub forma de acizi biliari in intestin?
A. Chilomicronii
B. VLDL
C. IDL
D. LDL
E. HDL
92. Cresterea urmatoarei fractiuni lipoproteice este asociata cu reducerea riscului de A
ateroscleroza:
A. HDL
B. LDL
C. VLDL
D. Chilomicroni
E. Chilomicroni remanenti
93. Care particula transforma colesterolul in acil-colesterol? B
A. VLDL
B. HDL
C. Chilomicronii
D. LDL
E. IDL
94. SR-B1 ( scavanger receptor B1): E
A. Este un receptor de pe suprafaţa monocitelor
B. Este o moleculă proteică cu localizată exclusiv la nivelul hepatocitului
C. Este un receptor pentru apo A1 de pe LDL
D. Permite extragerea colesterolului din particulele de chilomicroni remanenţi
E. Intervine în extragerea esterilor de colesterol din alfa lipoproteine
95. Lipoproteinele sunt complexe macromoleculare cu rol în transportul lipidelor şi B
care prezintă o serie de proteine ataşate. Alege corect o proteină ataşată acestor
complexe, cu rolul ei specific.
A. Apo CII, activator al transportului trigliceridelor de către chilomicroni;
B. Apo AI, activator al LCAT;
C. Apo AII, inhibitor al ACAT, cofactor pentru lipaza hepatică;
D. Apo B100, transportul acizilor graşi, de către chilomicroni;
E. Apo B48, transportul chilomicronilor, influenţează efluxul colesterolului.
96. Alegeţi răspunsul incorect referitor la apoproteine: D
A. S-au descris cel puţin 5 clase majore de apoproteine, notate A-E;
B. Au rol major în menţinerea structurii, respectiv în stabilitatea complexului
lipoproteic;
C. Apo AI este un ligandul receptorului scavanger SR-B1
D. Apo B100 este apoproteina principală din chilomicroni;
E. Apo CII este un activator al LPL (lipoprotein-lipaza).
97. Alegeţi răspunsul incorect. Un deficit de LCAT în plasmă poate avea următoarele D
consecinţe:
A. Scăderea conţinutului în esteri de colesterol a HDL;
B. Creşterea conţinutului de fosfatidilcolină în HDL;
C. Creşterea conţinutului de colesterol liber a HDL;
D. Creşterea conţinutului de apo CII a HDL;
E. LCAT transformă HDL născânde (discoidale) în HDL mature (sferice).
98. Răspunsul corect în legătură cu enzima LCAT (lecitin cholesterol aciltransferaza) D
este:
A. Este o lipază (pancreas);
B. Este o izomerază (ficat);
C. Acţionează în ficat;
D. Acţionează în sânge;
E. Este o enzimă hormon-sensibilă (ficat).
99. Precizaţi răspunsul incorect referitor la LCAT (lecitin-colesterol-acil-transferaza): B
A. Este o enzimă sintetizată în ficat;
B. Catalizează reacţia: Lizolecitină + colesterol Lecitină + Esteri de
colesterol;
C. Intervine în acilarea colesterolului total;
D. Intervine în transferul unui rest acil din poziţia C2 a unui fosfolipid pe
colesterol;
E. Este activată de apo A1.
100. Care este principalul transportor al acizilor grasi liberi spre tesuturi in cursul E
inanitiei?
A. VLDL
B. HDL
C. Chilomicronii
D. LDL
E. Albumina
101. Celulele adipoase utilizează ca precursori pentru sinteza de trigliceride: B
1) Glicerol-3-P
2) Digliceride
3) Acid fosfatidic
4) Colina
5) Serina
A. Dacă 1, 3 şi 5 sunt corecte;
B. Dacă 1,2 şi 3 sunt corecte;
C. Dacă 1, 2 şi 4 sunt corecte;
D. Dacă 2, 3, 4 şi 5 sunt corecte;
E. Dacă 1-5 sunt corecte.
102. Care dintre afirmaţiile referitorare la colesterolul prezent în particulele LDL sunt A
adevărate?
a. Intră în celule prin endocitoza mediată de receptor;
b. În celule activează sinteza colesterolului prin acţiune asupra HMG-CoA
reductazei;
c. Sub acţiunea LCAT este convertit intracelular în esteri de colesterol;
d. Inhibă sinteza receptorilor apo B100/E;
e. Concentraţii mari ale LDL-colesterol favorizează dezvoltarea plăcilor de
aterom.
A. Afirmaţiile a, d, e sunt adevărate;
B. Afirmaţiile b şi d sunt adevărate;
C. Afirmaţiile a, b, c sunt adevărate;
D. Afirmaţiile d şi e sunt adevărate;
E. Toate sunt adevărate.
103. Alege care din următoarele afirmaţii în legătură cu lipoproteinele VLDL sunt C
corecte.
a) Transportă în plasmă trigliceridele sintetizate în ţesutul adipos;
b) Sunt metabolizate de către lipoprotein-lipază;
c) Conţin apoproteina B48;
d) Prin remaniere generează particule LDL;
e) Sunt o sursă de acizi graşi pentru ţesuturile extrahepatice.

A. a şi b sunt corecte;
B. b şi c sunt corecte;
C. b, d şi e sunt corecte
D. c, d, e sunt corecte;
E. d şi e sunt corecte.
104. Alege răspunsul corect. Degradarea prin -oxidare a stearil-CoA (acid gras saturat B
cu 18 C) la acetil-CoA:
A. Are loc în citoplasmă;
B. Necesită parcurgerea de 8 ori a celor 4 reacţii ale -oxidării;
C. Prin cuplare cu degradarea în ciclul Krebs a acetil-CoA rezultate se
generează un număr de 131 moli de ATP;
D. Acetil-CoA rezultată poate fi transformată direct în acizi biliari primari;
E. Sunt necesari ca precursori aminoacizi cu un număr impar de carbon.
105. Ordinea corectă de succesiune a etapelor implicate în biosinteza acizilor graşi este: D
A. Reducerea enoil-ACP; reducerea -OH-acil-ACP; deshidratarea -
cetoacil–ACP;
B. Reducerea enoil-ACP; deshidratarea -OH-acil-ACP; oxidarea -cetoacil-
ACP;
C. Reducerea -OH-acil-ACP; reducerea enoil-ACP; deshidratarea -
cetoacil-ACP;
D. Reducerea -cetoacil-ACP; deshidratarea -OH-acil-ACP; reducerea
enoil-ACP;
E. Nici una dintre ele.
106. Alege care dintre afirmaţiile de mai jos sunt false: B
Particulele HDL:
a. Aprovizionează ţesuturile extrahepatice cu acizi graşi;
b. Sunt implicate în transportul colesterolului de la ţesuturile extrahepatice
spre ficat;
c. LCAT (lecitin-colesterol-acil-transferaza) asociată particulelor HDL
catalizează esterificarea colesterolului în prezenţa apo A-I;
d. Sunt sursa de apoproteine (C, E) pentru alte clase de lipoproteine;
e. Indivizii cu concentraţii mari de HDL-colesterol au un risc aterogen crescut.

A. b, c, d sunt false
B. a şi e sunt false;
C. d şi e sunt false;
D. a, b, c, sunt false
E. toate afirmaţiile sunt false.
107. LCAT (lecitin-colesterol-acil-transferaza) este o enzimă cu rol important în E
metabolismul lipoproteinelor. În urma reacţiei catalizate de această enzimă, se
formează:
A. Acid fosfatidic şi colesterol-3-fosfat;
B. Lecitina cuplată cu colesterol;
C. Acid fosfatidic şi colesterol legat de colină;
D. Chilomicroni;
E. Lizolecitina şi colesterol esterificat.
108. Stabileşte corespondenţa corectă dintre procesele metabolice menţionate mai jos C
(notate cu litere) şi caracteristicile adecvate (notate cu cifre).
a) Biosinteza acizilor graşi;
b) -oxidarea acizilor graşi;
c) Biosinteza trigliceridelor
1. În cursul său se formează ca intermediar acidul fosfatidic;
2. Este afectat la indivizii cu deficit de biotină;
3. Nu poate avea loc în absenţa carnitinei.
Utilizaţi cheia:
A. a + 1
B. c + 2
C. b + 3
D. a + 3
E. c + 3
109. În reacţia de mai jos (ce se desfăşoară în celulă) precizaţi corect numele enzimei B
implicată şi numele compuşilor participanţi la reacţie

A. LCAT; lecitină; lizolecitină;


B. ACAT; colesterol; ester de CT;
C. 7- -hidroxilaza; CT; acid biliar primar;
D. LCAT; CT; acid biliar secundar;
E. Colesterolesterază, CT; colesteridă
110. Referitor la sinteza de colesterol, care din următoarele afirmaţii sunt false? A
A. 3-hidroxi-3-metil-glutaril-CoA (HMG-CoA) este sintetizată de o HMG-
CoA sintetază mitocondrială;
B. HMG-CoA reductaza catalizează reacţia limitantă de viteză;
C. Conversia acidului mevalonic în farnezil pirofosfat necesită mai mult decât
un mol de ATP/1 mol acid mevalonic;
D. Lanosterolul, intermediar în biosinteza colesterolului, este un triterpenoid;
E. Enzima scualen-epoxidaza necesită O2, NADPH2 şi FAD pentru a cataliza
reacţia de transformare a scualenului în scualen-2,3-epoxid.

111. Un pacient prezinta xantoame cutanate (acumulari de colesterol), o concentratie E


plasmatica a LDL-colesterolului de 375 mg/dl (VN: 80-120mg/dl) si o concentratie
normala a trigliceridelor. Aceasta situatie ar putea fi cauzata de:
A. Scaderea activitatii lipoprotein lipazei
B. Supraexpresia ACAT (acil-CoA colesterol acil transferaza)
C. Scaderea sintezei de apoproteina B-100
D. Cresterea captarii LDL oxidate de catre monocite/macrofage
E. Scaderea sintezei receptorului LDL
112. In cursul transformarii VLDL in IDL au loc urmatoarele transformari, CU B
EXCEPTIA:
A. Miezul IDL devine imbogatit cu esteri de cholesterol?
B. Miezul IDL devine imbogatit cu trigliceride
C. O parte din apoE disociaza, dar o parte ramane asociata cu IDL
D. Majoritatea apoC-II disociaza si este captata de HDL
E. ApoB-100 ramane strans asociata in cadrul IDL si nu este transferata

113. O celula care nu este capabila sa-si satisfaca necesitatile de sinteza de novo a D
colesterolului ar recurge la urmatorul mecanism compensator:
A. Cresterea activitatii ACAT (acil-CoA colesterol acil transferaza)
B. Scaderea productiei de acid mevalonic
C. Scaderea activitatii colesteril ester hidrolazei
D. Cresterea sintezei receptorului LDL
E. Scaderea endocitozei mediate de receptor a LDL

114. Celulele adipoase utilizează ca precursori pentru sinteza de trigliceride: C


1. Glicerol-3-P
2. Digliceride
3. Colina
4. Dihidroxiaceton-fosfat
5. Serina
A. Dacă 1, 3 şi 5 sunt corecte;
B. Dacă 1,2 şi 3 sunt corecte;
C. Dacă 1, 2 şi 4 sunt corecte;
D. Dacă 2, 3, 4 şi 5 sunt corecte;
E. Dacă 1-5 sunt corecte.
115. Degradarea proteinelor este realizata de enzime proteolitice care sunt secretate in A
forma inactiva si numite la modul general…X… Acestea sunt activate la locul
actiunii sub influenta unor factori locali sau autocatalitic si printre ele se
numara..Y,.. Z,..W.
Alegeti raspunsul corect referitor la denumirea generala si individuala a acestor
enzime:
A. X = zimogeni, Y = pepsina, Z = tripsina, W = chimotripsina
B. X= zimogeni, Y= tripsina, Z= amilaza, W = ureaza
C. X = tripsina, Y = ureaza, Z = amilaza, W = zimogeni
D. X = zimogeni, Y = tripsina, Z =chimotripsina, W = ureaza
E. X = zimogeni, Y =pepsina, Z = amilaza, W = tripsina
116. Degradarea proteinelor provenite din alimentatie este realizata de catre enzime E
proteolitice care au urmatoarele caracteristici:
A. Sunt secretate sub forma de zimogeni
B. Sunt actívate la locul actiunii si prin autocataliza
C. Prezinta specificitate unica de substrat deoarece hidrolizeaza doar
legaturapeptídica din proteine
D. Toate raspunsurile corecte
E. Primele doua raspunsuri corecte
117. Care din urmatoarele enzime proteolitice are cel mai mare efect asupra activitatii A
altor enzime proteolitice implicate in digestie?

A. Tripsina
B. Chimotripsina
C. Carboxipeptidaza A
D. Pepsina
E. Aminopetidaza
118. Transportul L-aminoacizilor in interiorul celulelor este realizat prin transportori B
specifici, simport cu Na+. Aceasta inseamna ca:
A. Aminoacidul este absorbit simultan cu iesirea Na+din celula
B. Aminoacidul ce urmeaza a fi absorbit si ionul de Na+ sunt introdusi
simultan in celula intestinala
C. Acest tip de transport nu necesita energie pentru absorbtia aminoacizilor
D. Proteinele sunt degradate in vederea absorbtieie la aminoacizii constituenti
cu ajutorul Na+
E. Nici un raspuns corect
119. Ciclul γ-glutamil este un proces care are loc in membrana celulei hepatice in D
scopul:
A. transportului glucozei in interiorul celulei
B. transportului lipidelor in interiorul celulei
C. transportului acidului glutamic in interiorul celulei
D. transportului aminoacizilor in interiorul celulei
E. transportului aminoacizilor in afara celulei
120. In ciclul γ-glutamil au loc urmatoarele procese cu exceptia: C
A. aminoacidul din lumen reactioneaza cu glutationul in membrana celulara
B. sub actiunea γ-glutamil transferazei(γ-GT) se formeaza γ-glutamil-
aminoacid si cisteinil-glicina
C. sub actiunea γ-glutamil transferazei(γ-GT) se formeaza acid glutamic,
dipeptidul cisteinil-glicina si aminoacidul ajuns in celula
D. aminoacidul este transportat prin memebrana celulara atasat de γ-glutamil
E. γ-glutamil este reutilizat pentru sinteza glutationului
121. Un aminoacid este considerat esential daca: D
A. Lipseste in proportia cea mai mare din proteinele celulare
B. Accelereaza cresterea
C. Daca favorizeaza luarea in greutate
D. Lipseste sau este in cantitate insuficienta in aportul alimentar in anumite
perioade de dezvoltare
E. Se gaseste incorporate in proteine
122. In enumerarea de mai jos ( scrisa ingrosat) exista un aminoacid esential. D
Alanina, acid glutamic, acid piruvic, fenilalanina, acid acetic
Alegeti raspunsul corect referitor la denumirea aminoacidului esential.
A. alanina
B. acid glutamic
C. acid acetic
D. fenilalanina
E. acid piruvic
123. Un compus cu actiune vasodilatatoare poate fi generat prin decarboxilarea: D
A. Argininei
B. Acidului Aspartic
C. Glutaminei
D. Histidine
E. Glutamatului
124. In figura de mai jos este prezentat un proces biochimic…X…care necesita A
prezenta...Y..si in urma caruia se genereaza in organism compusii numiti…Z…

Alegeti raspunsul corect referitor la denumirea procesului, a coenzimelor implicate


si a compusilor generati:
A. X= decarboxilare, Y= B6 (piridoxal-fosfatul sau PLP), Z= amine
biogene
B. X= dezaminare, Y= B2 (riboflavina), Z= aminoacizi esentiali
C. X= dezaminare, Y= B6 (piridoxal-fosfatul sau PLP), Z= amine biogene
D. X= decarboxilare, Y= B2 (riboflavina), Z= amine biogene
E. X= dezaminare, Y= B6 (piridoxal-fosfatul sau PLP), Z= amoniac
125. Decarboxilarea reprezinta indepartarea gruparii α-COOH din aminoacizi sub C
actiunea unor enzime care utilizeaza drept coenzima…X… In urma decarboxilarii
din aminoacizi rezulta compusi numiti…Y.
Alegeti raspunsul corect referitor la denumirea coenzimei si a compusilor formati:
A. X = piridoxal-fosfatul, Y= hormoni
B. X=NAD, Y= amine biogene
C. X= piridoxal-fosfatul, Y= amine biogene
D. X=tetrahidrofolat, Y= amine biogene
E. X= piridoxal-fosfatul, Y=H-COOH
126. Alegeti raspunsul corect referitor la denumirea procesului si al enzimeicare il D
catalizeaza:

A. Dezaminare, alanin aminotransferaza (ALT)


B. Transaminare, Aspartat aminotransferaza (AST)
C. Dezaminare, Aspartat aminotransferaza (AST)
D. Transaminare, Alanin aminotransferaza (ALT)
E. Transdecarboxilare, Aspartat aminotransferaza (AST),
127. Care dintre urmatoarele afirmatii descrie procesul din figura? D

A. Alanin aminotransferaza transfera gruparea amino pe glutamat


B. Aminotransferazele transfera gruparea amino intre doi aminoacizi
C. Aspartat aminotransferaza transfera gruparea amino pe fumarat
D. Aspartat aminotransferaza transfera gruparea amino generand aspartat
E. Decarboxilazele catalizeaza inlocuirea gruparii –C=O cu gruparea –NH2
128. In reactia de transaminare de mai jos, care dintre compusii enumerati sunt produsii B
X si Y?
Oxalacetat + glutamat → X + Y
A. Alanina, α-cetoglutarat
B. Aspartat, α –cetoglutarat
C. Glutamat, α -cetoglutarat
D. Piruvat, aspartat
E. Piruvat, alanina
129. Transaminazele utilizeaza drept coenzima; B
A. ATP
B. B6 – PO4
C. FAD+ NAD
D. Tetrahidrofolat-ul
E. Tiamin pirofosfat-ul
130. Transaminarea este un proces: B

A. Ireversibil
B. Reversibil
C. Ambele
D. Nici una din cele doua de mai sus
E. Inclus obligator intr-un process mai amplu numit dezaminare oxidativa
131. Transaminazele hepatice catalizeaza transferul gruparii α-amino de la diferiti D
aminoacizi la α-ketoglutarat. Produsul intermediar obtinut este dezaminat
regenarand α-ketoglutaratul si eliberand ionul de amoniu. Care este intermediarul
produs.
A. Aspartat
B. Alanina
C. Oxaloacetat
D. Glutamat
E. Pyruvat
Se da structura α-ketoglutaratului.

132. Glutationul este un tripeptid care: B


A. participa la sinteza a 3 molecule de ATP in ciclul γ-glutamil
B. are rol antioxidant si in anumite celule participa la transportul
transmembranar al aminoacizilor
C. are rol in transportul lipidelor prin membrama celulara
D. participa la sinteza glutaminei
E. participa la sinteza acidului glutaric
133. In glutation pe langa cisteina mai sunt prezenti si: E
A. Serina
B. Glicina
C. Acidul glutamic
D. Primii doi aminoacizi
E. Ultimii doi aminoacizi
134. Alegeti raspunsul corect referitor la denumirea procesului de mai jos si a rolului D
compusului final:
A. Ciclul γ-glutamil, transportul aminoacizilor din celule in circulatie
B. Ciclul γ-glutamil, rol in procesele oxidative
C. Sinteza GABA, neurotransmitator
D. Sinteza glutationului, rol antioxidant
E. Nici un raspuns corect
135. Alegeti raspunsul corect privind denumirea compusului de mai jos: D

A. ornitina
B. citrulina
C. cretinina
D. creatina
E. cromatina
136. Alegeti compusulcare serveste pentru determinarea ratei de filtrare glomerulara? D

A. X =creatina
B. X =creatinina
C. Y = creatin fosfat
D. Z = creatinina
E. Z =creatina
137. Creatinina este: A
A. molecula mica care se elimina exclusiv prin filtrare glomerulara servind la
determinarea ratei de filtrare glomerulara
B. molecula ce serveste drept depozit energetic
C. forma de eliminare a cromoproteinelor
D. forma de eliminare a proteinelor deoarece se gaseste in muschi
E. un indiciu de infarct de miocard cand concentratia ei creste in sange
138. UNUL dintre compusii din figura se elimina exclusiv prin filtrare glomerulara si D
serveste pentru determinarea “clearance-ului” renal. Alegeti raspunsul corect
referitor la denumirea compusului:

A. compusul 1 (creatinina)
B. compusul 2 (creatina)
C. compusul 3(creatina)
D. compusul 3 (creatinina)
E. compusul 2(creatin fosfat)
139. Gruparea α-NH2 din aminoacizi este indepartata sub forma unui compus toxic D
numit…X…care este ulterior detoxificat la compusul…Y…

Alegeti raspunsul corect referitor la denumirea celor doi compusi:


A. X=amoniac, Y= uridina
B. X= amoniac, Y= acid uric
C. X=amoniac, Y= urina
D. X= amoniac, Y=uree
E. X= acid uric, Y=uree
140. Dezaminarea reprezinta procesul de indepartare a gruparii α-NH2 a aminoacizilor B
sub forma de amoniac (NH3). Acest proces este:
A. reductiv deoarece coenzima NAD poate fi convertita la NADH + H+
B. oxidativ deoarece indepartarea gruparii amino este insotita de un proces de
oxidare la care participa coenzimele NAD/NADP
C. proteolitic deoarece NH3 reprezinta forma de eliminare a azotului proteic
D. ireversibil deoarece amoniacul fiind foarte toxic trebuie eliminat
E. fiziologic, deoarece in urma dezaminarii rezulta amine biogene
141. O sursa de amoniac liber in ficat este o reactie de dezaminare oxidativa care B
implica NAD(P)+ si:
A. Histidina
B. Glutamatul
C. Glutamina
D. Arginina
E. Serina
142. Indepartarea gruparii α-amino din aminoacizi, sub forma de amoniac, are loc prin: B
A. Hidroliza si aminare reductiva
B. Transaminare si dezaminare oxidativa
C. Numai prin transaminare
D. Transaminare si hidroliza
E. Decarboxilare
143. Surse pentru formarea amoniacului sunt,cu exceptia: E
A. Degradarea bazelor purinice
B. Hidroliza glutaminei si asparaginei
C. Deshidratarea serinei
D. Actiunea ureazei la nivel intestinal
E. Dezhidratarea glutaminei si asparaginei
144. Care din urmatoarele cupluri de enzime catalizează reactii de incorporare a C
amoniacului liber, contribuind la diminuarea efectelor toxice ale hiperamoniemiei?
A. Glutamic piruvic transaminaza si glutamat dehidrogenaza
B. Glutamat dehidrogenaza si glutaminaza
C. Glutamat dehidrogenaza si glutamin sintetaza
D. Glutamic oxalacetic transaminaza si glutamin sintetaza
E. Glutamic piruvic transaminaza si glutaminaza
145. Alegeti raspunsul corect referitor la denumirea compusului generat si a scopului E
reactiei:

A. α-ketoglutarat, degradarii glutamatului


B. glutamat, detoxificarii amoniacului
C. glutamat, detoxificarii amoniacului
D. glutamina, eliminarii renale a gruparii amino
E. glutamina, incarcarii amoniacului in scopul transportului la ficat si rinichi
146. Alegeti raspunsul corect referitor la denumirea compusului generat si a scopului D
reactiei:

A. amoniac, degradarii glutaminei


B. α=ketoglutarat, detoxificarii amoniacului
C. uree, detoxificarii amoniacului
D. amoniac, descarcarii amoniacului adus de la tesuturi la ficat si
rinichi
E. uree, eliminarii renale
147. Alegeti raspunsul corect referitor la denumirea si localizarea enzimelor implicate in B
detoxifierea amoniacului:

A. glutaminsintetaza localizata in zona periportala si glutaminaza situata in


zona perivenoasa
B. glutaminsintetaza localizata in zona perivenoasa si glutaminaza situata in
zona periportala
C. glutaminaza situata in zona zona perivenoasa si arginaza situata in zona
periportala
D. arginaza situata in zona perivenoasa si glutaminaza situata in zona
periportala
E. arginaza localizata in zona periportala si glutaminaza situata in zona
perivenoasa
148. Care dintre urmatorii compusi este precursorul direct al ureei C
A. Acidul glutamic
B. Glutamina
C. Arginina
D. Ornitina
E. Citrulina
149. Biosinteza ureei la nivel hepatic are loc in: E
A. Numai in Citosol
B. Numai in Microsomi
C. Numai in Nucleu
D. Numai in Mitochondrie
E. Nici un raspuns corect
150. Reactiile care consuma ATP in ciclul ureei sunt cele in care se formeaza: E
A. Ornitina si citrulina
B. Citrulina si Carbamoil fosfat
C. Carbamoil fosfat si Arginino-succinat
D. Nici un raspuns correct
E. Corect doar raspunsul C
151. Precizati numarul de aminoazici proteinogeni implicati in sinteza ureei la nivel B
hepatic:
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
E. 5

152. Precizati numarul de aminoazici implicati in sinteza ureei la nivel hepatic: D


A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
E. 5

153. Ureea este eliminata din organism: E


A. Pe masura ce se formeaza
B. Fara sa prezinte un prag de eliminare
C. Doar daca depaseste un anumit prag de acumulare
D. Nici un raspuns correct
E. Primele doua raspunsuri corecte
154. Alegeti raspunsul corect referitor la denumirea procesului din care face parte D
reactia si a denumirii compusului reciclat.

A. Sinteza creatinei, creatinina


B. Ciclul γ-glutamil, ornitina
C. Degradarea argininei, glutamina
D. Ciclul ureei, ornitina
E. Nici un raspuns corect
155. Activitatea carbamoil fosfat sintetazei este modificata in prezenta: A
A. N-Acetil glutamat
B. N-Acetil glutamina
C. N-Acetil Aspartat
D. N-Acetil ornitina
E. Ornitinei
156. Simptomele intoxicatiei cu amoniac apar atunci cand nivele amoniacului la nivel E
cerebral sunt:
A. Usor diminuate
B. Mult diminuate
C. Mult crescute
D. Primele doua raspunsuri corecte
E. Raspunsul al treilea corect
157. Simptomul clinic ale deficitului enzimatic din ciclul ureei este: A
A. Retard mental
B. Somnolenta
C. Diaree
D. Edem
E. Alcaptonurie
158. Alegeti raspunsul corect referitor la denumirea procesului din care face parte C
reactia si a denumirii enzimei care il catalizeaza.

A. sinteza bazelor pirimidinice, carbamoil fosfat sintetaza II


B. sinteza creatinei, amidino transferaza
C. ureogeneza, carbamoil fosfat sintetaza I
D. sinteza bazelor puriniPRPP amido transferazace, carbamoil fosfat sintetaza I
E. ureogeneza carbamoil fosfat sintetaza II
159. Alegeti raspunsul corect referitor la denumirea procesului din care face parte C
reactia si a scopului acesteia.

A. Sinteza creatinei, regenerarea ornitinei


B. Ciclul γ-glutamil, regenerarea glutationului
C. Ciclul ureei, introducerea unei noi grupari amino
D. Ciclul ureei, formarea ciclului fumarat ->aspartat
E. Nici un raspuns corect
160. Un mecanism reglator major al ciclului ureei consta in activarea alosterica a D
carbamoil fosfat sintetazei I de catre:
A. Glutamat
B. Glutamina
C. N-acetil glutamina
D. N-acetil glutamat
E. Carbamoil fosfat
161. Cofactorul esential in sinteza acidului -aminolevulinic din glicina si succinil- B
CoA, in prima etapa din biosinteza hemului, este:
A. Vitamina B12
B. Piridoxal fosfatul (B6)
C. Tetrahidrobiopterina
D. Biotina
E. Tetrahidrofolatul
162. Urmatoarele afirmatii referitoare la biosinteza hemului sunt corecte, CU E
EXCEPTIA:
A. Are loc in maduva osoasa
B. Are ca precursori succinil-CoA si glicina
C. Un intermediar cheie este -aminolevulinatul
D. Este inhibata de catre hem
E. Etapa limitanta de viteza este catalizata de hem sintetaza
163. Principalul compus implicat in reglarea biosintezei hemului la nivelul - C
aminolevulinat sintetazei este:
A. -aminolevulinatul
B. Porfobilinogenul
C. Hemul
D. Protoporfirina IX
E. Nici unul dintre acestia
164. Schema de mai jos prezinta prima reactie din calea de sinteza a unui compus cu A
functie biologica notat compusul Z dintr-un precursor notat compusul Y.
Alegeti raspunsul corect referitor la denumirea compusilor Y si Z.

A. Y= acid delta-aminolevulinic, Z=hem


B. Y= acid delta-aminolevulinic, Z=hemoxigenaza
C. Y= succinil-CoA, Z=hemoxigenaza
D. Y= hemina, Z= bilirubina
E. Y=porfobilinogen, Z= bilirubina
165. Schema de mai jos prezinta prima reactie din calea de sinteza a unui compus cu D
functie biologica notat compusul Z.
Alegeti raspunsul corect referitor la denumirea si functia biologica a acestui
compus.
A. Z= uree, rol in indepartarea gruparii -NH2 a aminoacizilor
B. Z= creatinina, rol in filtrarea glomerulara
C. Z= creatina, rol de depozit energetic
D. Z= hem, rol in fixarea O2 in scopul transportului de la plamani
E. Z=hem, rol in fixarea Fe in vedera eliminarii
166. Schema de mai jos prezinta prima reactie dintr-o cale de sinteza care pleaca de la B
compusul X ducand la formarea unui prim intemediar compusul Y. Produsul final
al acestei cai de sinteza este compusul Z care are rolul de a fixa oxigenul molecular
(O2).
Alegeti raspunsul corect referitor la denumirea compusilor X, Y si Z.

A. X= succinil-CoA, Y= delta-aminolevulinat, Z=acid dezoxicolic


B. X=succinil-CoA, Y= delta-aminolevulinat, Z= hem
C. X= acetoacetil-CoA, Y= aminoadipat , Z= acid chenodezoxicolic
D. X= hidroxi metil glutaril–CoA, Y=acid mevalonic, Z=colesterol
E. X= acetoacetil-CoA, Y= acid biliar primar, Z= acid biliar secundar
167. Schema de mai jos prezinta prima reactie din calea de sinteza a unui compus cu C
functie biologica in transportul oxigenului de la plamani la tesuturi.

Alegeti raspunsul corect referitor la denumirea acestei cai de sinteza


A. sinteza mioglobinei
B. sinteza hemoglobinei
C. sinteza hemului
D. sinteza hemoxigenazei
E. sinteza hemoxidazei
168. Care din afirmatiile de mai jos, referitoare la notiunea de «porfirii», este adevarata? E
A. Sunt afectiuni datorate unor deficite enzimatice in calea de degradare a
hemului
B. Sunt afectiuni cauzate de sinteza in exces a hemului
C. Sunt afectiuni cauzate de acumularea de bilirubina conjugata
D. Sunt afectiuni cauzate de acumularea de purine
E. Sunt afectiuni datorate unor deficite enzimatice in calea de sinteza a
hemului
169. Hemul isi regleaza propria sa sinteza in modul urmator: C
A. Activeaza alosteric -aminolevulinat sintetaza
B. Creste sinteza de -aminolevulinat sintetaza
C. Are efect represor asupra -aminolevulinat sintetazei
D. Are efect represor asupra hem sintetazei
E. Inhiba alosteric hem sintetaza
170. In procesul de degradare a hemoglobinei: D
A. Protoporfirina IX este transformata in protoporfirinogen
B. Este implicata actiunea ferochelatazei
C. Bilirubina este conjugata cu acidul glucuronic in splina
D. Bilirubina este transportata in sange de catre albumina, pana la ficat
E. Bilirubina este transformata in urobilinogen la nivel hepatic
171. Catabolismul hemoglobinei presupune urmatoarele transformari, CU EXCEPTIA: E
A. Oxidarea hemoglobinei sub actiunea hem oxigenazei
B. Deschiderea nucleului de protoporfirina
C. Reducerea biliverdinei la bilirubina
D. Conjugarea bilirubinei cu acidul glucuronic in ficat
E. Reducerea bilirubinei la urobilinogen in ficat
172. Degradarea hemoglobinei presupune urmatoarele procese CU EXCEPTIA: C
A. un proces prehepatic ce duce la formare de bilirubina indirecta (insolubila)
B. un proces hepatic de conjugare cu acidul glucuronic, ce duce la formare de
bilirubina directa (solubila)
C. un proces hepatic de conjugare cu taurina, ce duce la formare de bilirubina
directa (solubila)
D. un proces intestinal de formare a urobilinogenului
E. un proces renal de convertire a urobilinogenului la urobilina
173. Degradarea hemoglobinei presupune urmatoarele procese CU EXCEPTIA: E
A. un proces prehepatic ce duce la formare de bilirubina indirecta (insolubila)
B. un proces hepatic de conjugare cu acidul glucuronic, ce duce la formare de
bilirubina directa (solubila)
C. un proces intestinal de formare a urobilinogenului
D. un proces renal de convertire a urobilinogenului la urobilina
E. un proces renal de convertire a urobilinogenului la stercobilina
174. Toate afirmatiile urmatoare referitoare la degradarea hemului sunt adevarate, CU E
EXCEPTIA:
A. Formarea biliverdinei este prima etapa in degradarea hemului
B. Reducerea biliverdinei genereaza bilirubina
C. Bilirubina este conjugata cu acidul glucuronic in ficat
D. Incapacitatea de conjugare a bilirubinei cu acidul glucuronic duce la aparitia
icterului
E. Bilirubina poate fi redusa la urobilinogen in ficat
175. Derivatul carui compus glucidic este implicat in procesul de conjugare al C
bilirubinei?
a) Fructoza
b) Manoza
c) Glucoza
d) Galactoza
e) Maltoza
176. Procesul in urma caruia bilirubina devine solubila si astfel usor de eliminat se C
numeste:
a) emulsionare
b) transaminare
c) glucurono-conjugare
d) dezaminare
e) decarboxilare
177. In procesul de degradare a hemoglobinei: D
a) Protoporfirina IX este transformata in protoporfirinogen
b) Este implicata actiunea ferochelatazei
c) Bilirubina este conjugata cu acidul glucuronic in splina
d) Bilirubina este transportata in sange de catre albumina, pana la ficat
e) Bilirubina este transformata in urobilinogen la nivel hepatic
178. Catabolismul hemoglobinei presupune urmatoarele transformari, CU EXCEPTIA: E
a) Oxidarea hemoglobinei sub actiunea hem oxigenazei
b) Deschiderea nucleului de protoporfirina
c) Reducerea biliverdinei la bilirubina
d) Conjugarea bilirubinei cu acidul glucuronic in ficat
e) Reducerea bilirubinei la urobilinogen in ficat
179. Degradarea hemoglobinei presupune urmatoarele procese, CU EXCEPTIA: C
a) un proces prehepatic ce duce la formare de bilirubina indirecta (insolubila)
b) un proces hepatic de conjugare cu acidul glucuronic, ce duce la formare de
bilirubina directa (solubila)
c) un proces hepatic de conjugare cu taurina, ce duce la formare de bilirubina
directa (solubila)
d) un proces intestinal de formare a urobilinogenului
e) un proces renal de convertire a urobilinogenului la urobilina
180. Degradarea hemoglobinei presupune urmatoarele procese CU EXCEPTIA: E
a) un proces prehepatic ce duce la formare de bilirubina indirecta (insolubila)
b) un proces hepatic de conjugare cu acidul glucuronic, ce duce la formare de
bilirubina directa (solubila)
c) un proces intestinal de formare a urobilinogenului
d) un proces renal de convertire a urobilinogenului la urobilina
e) un proces renal de convertire a urobilinogenului la stercobilina
181. Bilirubina conjugata NU este: B
A. solubila
B. insolubila
C. obtinuta in urma conjugarii cu acid glucuronic
D. formata la nivel heptic
E. eliminata prin bila
182. Notiunea de icter se refera la: D
a) cresterii concentratiei de uree in sange
b) decolorarea pielii si a mucoaselor ca urmare a hipobilirubinemiei
c) colorarea pielii ca urmare a cresterii concentratiei de hemoglobina
d) colorarea pielii si a mucoaselor ca urmare a hiperbilirubinemiei
e) cresterii concentratiei de acid uric in sange
183. Icterul este o manifestare, a unor boli, care se caracterizeaza prin: B
a) cresterea concentratiei de hemoglobina in sange
b) cresterea concentratiei bilirubinei in sange
c) scaderea concentratiei bilirubinei in sange
d) cresterea concentratiei de acid uric in sange
e) cresterea concentratiei de amoniac in sange
184. Hiperbilirubinemiile cu bilirubina conjugata se pot datora: E
A. Scaderii capacitatii de captare a bilirubinei de catre ficat
B. Cresterii vitezei de degradare a hemoproteinelor
C. Scaderii capacitatii ficatului de conjugare a bilirubinei
D. Hemolizei excesive
E. Blocarii cailor biliare
185. Care din urmatoarele afirmatii referitoare la icterul datorat cresterii bilirubinei B
neconjugate (indirecte) in sange este INCORECTA?
A. Poate fi cauzat de distrugerea excesivă a eritrocitelor
B. Se poate datora obstructiei cailor biliare
C. Poate fi cauzat de deficitul UDP-glucuronil transferazei hepatocitare
D. Poate fi cauzat de o incapacitatea de preluare a ficatului
E. Prezinta riscul de lezare ireversibila a celulelor nervoase
186. Un icter cu bilirubina neconjugata crescuta poate avea drept cauza: D
A. Hemoliza excesiva
B. Deficitul UDP-glucuronil-transferazei
C. Deficitul captarii bilirubinei din sange in celulele hepatice
D. Toate aceste cauze
E. Numai primele doua cauze
187. Care din urmatoarele afirmatii referitoare la icterul mecanic este INCORECTA? C
A. Creste bilirubina conjugata in singe
B. Materiile fecale sunt decolorate
C. Eliminarea de urobilinogen in urina este crescuta
D. Pigmentii biliari sunt prezenti in urina
E. Nu exista pericolul lezarii creierului
188. Pacientii cu boli hepatice cum este hepatita virala dezvolta icter deoarece: C
a) reducerea biliverdinei la bilirubina este crescuta
b) sunt produse niveluri crescute de monoxid de carbon in organism ca rezultat
al accelerarii degradarii hemului
c) activitatea glucuronil transferazei este anormal de scazuta
d) hidroliza bilirubinei conjugate de catre microorganisme este crescuta
e) transformarea urobilinogenului in stercobilina in intestinul gros este
inhibata
189. Urmatoarele afirmatii sunt caracteristice unui icter cu bilirubina libera (indirecta), D
CU EXCEPTIA:
a) Poate fi cauzat de un deficit al glucuronil transferazei hepatice
b) Poate fi cauzat de distrugerea excesiva a eritrocitelor
c) Urobilinogenul urinar este crescut
d) Se asociaza cu prezenta de bilirubina in urina
e) Prezinta riscul de afectare a celulelor nervoase
190. Urmatoarele afirmatii pot fi atribuite unui icter cu bilirubina conjugata (directa), E
CU EXCEPTIA:
a) Poate fi cauzat de un deficit al secretiei bilirubinei in caile biliare
b) Se poate datora unei obstructii a cailor biliare
c) Pigmentii biliari sunt prezenti in urina
d) Materiile fecale sunt decolorate
e) Prezinta riscul de afectare a celulelor nervoase
191. O crestere a bilirubinei directe (conjugate) in sange se poate instala in: B
a) Anemiile hemolitice
b) Deficit al secretiei bilirubinei in caile biliare
c) Absenta glucuronil transferazei
d) Scaderea preluarii de catre ficat a bilirubinei
e) Deficit de biliverdin reductaza
192. In cazul icterului neonatal precizati raspunsul INCORECT: B
a) este rezultatul hemolizei accelerate si / sau sistemului de conjugare hepatic
imatur
b) este cauzat de cresterea concentratiei de bilirubina conjugata
c) in cazul in care concentratia de bilirubina este mai mare de 20 mg/dl, poate
conduce la icter nuclear
d) este tratat cu fenobarbital si fototerapie
e) daca nu este tratat, determina retard mental
193. Icterul asociat cu hepatita poate fi determinat de incapacitatea de: A
a) a forma glucurono-conjugati
b) a converti urobilinogenul la stercobilina
c) a reduce biliverdina la bilirubina
d) a converti bilirubina la urobilinogen
e) a oxida hemul
194. Alegeti raspunsul corect referitor la numele compusului din figura si a functiei lui B
metabolice.

A. acid nicotinic; rol in transportul unor unitati de un atom de carbon


B. acid tetrahidrofolic, rol in transportul unor unitati de un atom de carbon
C. acid tetrahidrofolic; rol in procesele de reducere
D. acid tetrahidrofolic, rol in eliminarea unor unitati de un atom de carbon
E. cobalamina, rol in transportul gruparilor – CH3
195. Cantitati mici de acid oxalic eliminate in urina provin din metabolizarea A
aminoacidului:
A. Glicinei
B. Tirozinei
C. Alaninei
D. Serinei
E. Cisteinei
196. Alegeti raspunsul corect referitor la denumirea compusilor X, Y si a afectiunii E
generate de blocarea procesului din figura.

A. X = tetrahidrofolat; Y=acid folic, icter posthepatic


B. X = SAM; Y=SAH, hiperhomocisteinemie
C. X =metil-B12; Y=B12, hiperhomocisteinemie
D. X = tetrahidrofolat; Y=acid folic, pelagra
E. X =tetrahidrofolat; Y=acid folic, anemie megaloblastica
197. Care este rolul tetrahidrofolatului si al S-adenozil metioninei (SAM)? E
A. Ambii transfera patru atomi de hidrogen
B. Ambii transfera grupari -SH
C. Ambii actioneaza ca agenti reducatori
D. Ambii actioneaza ca agenti oxidanti
E. Ambii transfera unitati de un atom de carbon
198. Hiperhomocisteinemia considerata factor de risc pentru bolile cardiovasculare D
poate fi generata de:
A. Deficitul de vitamina B12
B. Deficitul de acid folic
C. Deficitul de biotina si vitamina B6
D. Primele doua afirmatii corecte
E. Primele trei afirmatii corecte
199. Hiperhomocisteinemia este o afectiune care afecteaza: B
A. Endoteliul vascular prin initierea placii de aterom
B. Endoteliul vascular favorizand tromboza
C. Tubii renali prin depuneri de cristale de homocisteina
D. Tubii renali prin depuneri de cristale de cisteina
E. Tesuturile moi si articulatiile prin depuneri decristale de cisteina
200. Alegeti raspunsul corect referitor la denumirea intermediarului si a rolulprocesului E
in care acesta este implicat.
A. Sulf adenozil metionina, rol in formarea aminelor biogene
B. Sulf adenozil metionina, rol in captarea gruparii–CH3 dela B12-CH3
C. Sulf adenozil homocisteina, rol in formarea cistatinei
D. Sulf adenozil homocisteina, rol in formarea cisteinei
E. Sulf adenozil metionina, rol in metilarea unor substrate
201. In procesul din figura se formeaza urmatorii compusi, cu exceptia: B

A. Adrenalina
B. Melanina
C. Melatonina
D. Creatinina
E. Lecitina
202. Alegeti compusulale carui concentratii crescute in sange reprezinta un risc de boala D
cardiovasculara.

A. X = homocisteina
B. Intermediar = sulf adenozil metionina
C. Intermediar = sulf adenozil homocisteina
D. Y = homocisteina
E. Y= metionina
203. Care dintre aminoacizii de mai jos este precursorul cisteinei? B

A. Threonine
B. Methionine
C. Glutamine
D. Lysine
E. Alanine
204. Fenilcetonuria este generata de deficitul de: B
A. fenilalanin hidroxilazei si/sau tetrahidrofolat
B. fenilalanin hidroxilazei si/sau tetrahidrobiopterina
C. fenilpiruvat hidroxilazasi/sautetrahidrobiopterina
D. tirozin hiroxilaza si/sautirozinaza
E. tirozin hiroxilaza si/sau tetrahidrobiopterina
205. Schema de mai jos prezinta caile de metabolizare ale unui aminoacid...X... in E
diferite tesuturi. Alegeti raspunsul corect referitor la denumirea aminoacidului.

A. Triptofan
B. Fenilaalanina
C. Tironina
D. Metionina
E. Nici un raspuns corect
206. Fenilcetonuria numita si idiotia fenil piruvica este o afectiune ce duce la apartitia C
retardului mental. Aceasta afectiune este cauzata de deficitul de:
A. Homogentizat oxidaza
B. Tetrahidrobiopterina, exclusiv
C. Fenilalanin hidroxilaza si/sau tetrahidrobiopterina
D. Tirozin hidroxilaza
E. Triptofan hidroxilaza
207. Care dintre metabolitii de mai jos este precursorul tirozinei? E
A. L-dihydroxifenilalanina (dopa)
B. Dopamine
C. Norepinepfrina
D. Epinepfrina
E. Fenilalanina
208. In organism sunt sintetizati doi compusi: melatonina sintetizata din compusul X si B
melanina sintetizata din compusul Y.
Alegeti raspunsul corect referitor la compusii X si Y
A. X= tirozina, Y=triptofan
B. X= triptofan, Y= tirozina
C. X= fenilalanina, Y=triptofan
D. X= triptofan, Y=fenialanina
E. X=tirozina, Y=triptofan
209. Alegeti afirmatia corecta privind fenilcetonuria. E
A. Pacientul prezinta concentratii crescute de fenilalanina in sange
B. Concentratiile crescute de fenilalanina sunt convertite la acid fenilpiruvic
printr-o reactie de transaminare
C. Boala se manifesta prin retardare mintala
D. Este cauzata de deficitul de fenilalanin hidroxilaza
E. Toate afirmatiile sunt corecte
210. Alegeti raspunsul corect referitor la denumirea coenzimei si aproceselor la C
care participa.

A. Tetrahidrofolatul, transferul unei grupari hidroxil


B. Tetrahidrobiopterina, transferul unei grupari hidroxil
C. Tetrahidrobiopterina, introducerea unei grupari hidroxil la un nucleu
aromatic
D. Tetrahidrofolatul, introducerea unei grupari hidroxil la un nucleu aromatic
E. Tetrahidrofolatul, introducerea unei atom de oxigen la substrate
211. Aminoacidul precursor al NAD+ si NADP+ este: C
A. Lizina
B. Arginina
C. Triptofanul
D. Tirozina
E. Metionina
212. Sinteza neurotransmitatorului serotonina implica: B
A. Decarboxilarea fenilalaninei
B. Decarboxilarea 5-OH triptofan
C. Hidroxilarea tirozinei
D. Hidroxilarea triptaminei
E. Decarboxilarea acidului glutamic
213. Melatonina, denumita si hormonul somnului este sintetizata din aminoacidul: D
A. Fenilalanina
B. Metil malonic
C. Tirozina
D. Triptofan
E. Metionina
214. Enzima care catalizeaza etapa limitanta de viteza in biosinteza de novo a purinelor E
si care este inhibata de AMP si GMP este:
a) Asparatat transcarbamilaza
b) Hipoxantin-guanin fosforibozil transferaza (HGPRT)
c) Nucleozid monofosfat kinaza
d) Orotat fosforibozil transferaza
e) PRPP-glutamin amido-transferaza
215. Produsul final al degradarii purinelor la om este: E
a) Ureea
b) CO2
c) Beta-alanina
d) Creatinina
e) Acidul uric
216. Carbamil-fosfat sintetaza intervine in: A
a) Sinteza de uree si sinteza nucleotidelor pirimidinice
b) Numai in sinteza de uree
c) Numai in sinteza de pirimidine
d) Sinteza nucleotidelor purinice
e) Sinteza acidului uric
217. Allopurinolul este un medicament eficient pentru tratarea hiperuricemiilor, actiunea B
sa terapeutica explicandu-se prin:
a) Inhibitia PRPP-glutamin amido-transferazei
b) Inhibitia xantin oxidazei
c) Inhibitia adenin-fosforibozil transferazei
d) Cresterea solubilitatii acidului uric în plasma
e) Favorizarea eliminarii acidului uric în urina
218. Hipoxantin-guanin fosforibozil transferaza (HGPRT): C
a) Sintetizeaza nucleotide pirimidinice
b) Sintetizeaza hipoxantina si guanina
c) Intervine in sinteza nucleotidelor purinice prin calea de salvare
d) Este inhibata de UTP
e) Consuma mai multa energie decat sinteza de novo a purinelor
219. Acidul orotic este un intermediar al sintezei: E
a) Nucleotidelor purinice
b) Hemului
c) Fosfolipidelor
d) Catecolaminelor
e) Nucleotidelor pirimidinice
220. Biosinteza nucleului de pirimidina necesita urmatorii precursori: D
a) Glicina, aspartatul si CO2
b) Aspartatul, formil-tetrahidrofolatul si CO2
c) Glutamina, formil-tetrahidrofolatul si glicina
d) Aspartatul, glutamina si CO2
e) Carbamil-fosfatul si glutamatul
221. Care din reactiile urmatoare necesita fosforibozil pirofosfat (PRPP) ca substrat? A
a) Formarea 5-fosforibozil aminei in calea de sinteza a nucleotidelor purinice
b) Formarea acidului orotic in cursul biosintezei nucleotidelor pirimidinice
c) Transformarea IMP in AMP
d) Transformarea dUMP in TMP
e) Transformarea xantinei in acid uric
222. Dezoxiribonucleotidele se formează prin reducerea: C
a) Ribonucleozidelor
b) Ribonucleozid monofosfaţilor
c) Ribonucleozid difosfaţilor
d) Ribonucleozid trifosfaţilor
e) Dezoxiribonucleozidelor
223. Un pacient bolnav de leucemie (proliferare maligna a leucocitelor) acuza, dupa C
radioterapie, dureri importante la nivelul articulatiilor. De care dintre urmatoarele
cai metabolice ar putea fi legate aceste manifestari?
a) Sinteza de uree
b) Sinteza hemului
c) Degradarea nucleotidelor purinice
d) Degradarea nucleotidelor pirimidinice
e) Degradarea creatin-fosfatului muscular
224. Reducerea ribonucleotidelor la dezoxiribonucleotide necesita: B
a) N5,N10-metilen-tetrahidrofolat si NADPH
b) Tioredoxina si NADPH
c) ATP si tioredoxina
d) Glutation si NADH
e) Glutamina si formil-tetrahidrofolat
225. Transformarea dUMP in dTMP necesita: A
a) Timidilat sintetaza si N5,N10-metilen-tetrahidrofolat
b) PRPP sintetaza si ATP
c) Carbamil-fosfat sintetaza si ATP
d) PRPP-glutamin amido-transferaza si glutamina
e) Orotat fosforibozil-transferaza si PRPP
226. In biosinteza de pirimidine, cum este legata covalent riboza de nucleul de C
pirimidina?
a) Nucleul de pirimidina este construit atom cu atom pe PRPP
b) Nucleul de pirimidina este construit atom cu atom pe riboza-5-fosfat
c) Nucleul de pirimidina este completat inainte de legarea covalenta cu riboza-
5-fosfat
d) Riboza este construita atom cu atom pe nucleul de pirimidina
e) Un intermediar in calea de sinteza a pirimidinelor este legat cu PRPP inainte
de inchiderea nucleului pirimidinic
227. Toate reactiile urmatoare necesita PRPP (fosforibozil pirofosfat) ca substrat, CU D
EXCEPTIA:
a) Formarea 5-fosforibozil-aminei
b) Transformarea hipoxantinei in IMP
c) Transformarea adeninei in AMP
d) Formarea acidului orotic in cursul biosintezei pirimidinelor
e) Transformarea acidului orotic in OMP
228. Afirmatiile urmatoare referitoare la biosinteza nucleotidelor pirimidinice sunt D
adevărate, CU EXCEPTIA:
a) Carbamil fosfatul, precursor al nucleului pirimidinic, este sintetizat din
glutamina (Gln), CO2 si ATP sub actiunea carbamilfosfat sintetazei
citosolice
b) UMP este precursorul CTP si TMP
c) Nucleotidele pirimidinice (UTP, CTP) inhiba feedback activitatea unor
enzime implicate in biosinteza de novo
d) In biosinteza de novo, baza pirimidinica acid orotic este construita din
precursori pe molecula PRPP (fosforibozil pirofosfat)
e) TMP se sintetizeaza din dUMP cu participarea unui derivat al
tetrahidrofolatului
229. Structura primara a ADN reprezinta: C
A. Secventa de baze azotate(A, G, T, C)
B. Lantul de poliribonucleotide legate prin legatura esterica realizata intre
gruparea 3’OH a unei riboze cu gruparea 5’fosfat a altei riboze
C. Secventa de nucleotide
D. Secventa de baze azotate legate intre ele prin intermediul deoxiribozei
E. Secventa de aminoacizi
230. In figura de mai jos este prezentat un fragment nucleotidic. Sensul fragmentului D
este:

A. 3’GAATTC 5’
B. 3’CAATTG 5’
C. 5’CAATTC 3’
D. 5’GAATTC 3’
E. 5’GAATTG 3’
231. Figura de mai jos reprezinta. E

A. Structura dublu catenara, paralela si polara a ADN-ului


B. Structura dublu catenara, non-paralela si polara a ADN-ului
C. Structura dublu catenara anticomplementara a ADN-ului
D. Structura dublu catenara si legaturile hidrofobe dintre cele doua catene
E. Structura dublu catenara si legaturile de hidrogen dintre cele doua
catene
232. ADN este format din doua catene care sunt mentinute impreuna de legaturile de E
hidrogen ce se stabilesc intre bazele complementare astfel:
A. T formeaza 3 legaturi cu A
B. T formeaza 2 legaturi cu A
C. dG formeaza 3 legaturi cu dA
D. dG formeaza 2 legaturi cu dC
E. dT formeaza 2 legaturi cu dA
233. Care dintre urmatoarele structuri este complementara cu timina in ADN? D

A. X
B. Y
C. Z
D. V
E. W
234. Probe prelevate de la 5 tulpini de AND bacterian arata ca acestea au un continut C
procentual diferit de reziduuri de guanina astfel:
Tulpina 1: 40%
Tulpina 2: 35%
Tulpina 3: 30%
Tulpina 4: 25%
Tulpina 5: 20%

Care dintre cele 5 tulpini va contine 20% reziduuri de adenina?


Raspuns:
A. Tulpina 1
B. Tulpina 2
C. Tulpina 3
D. Tulpina 4
E. Tulpina 5
235. Histonele sunt proteine cu urmatoarele caracteristici: C
A. Prezinta resturi de lizina si histidina incarcate pozitiv la pH
fiziologic
B. Prezinta resturi de histidina dand numele acestei clase de proteine
C. Prezinta resturi de lizina si arginina incarcate pozitiv la pH fiziologic
D. 5 tipuri de histone care intra in componenta nucleozomului
E. Ajuta la impachetarea AND-ului la virusuri, procariote si eucariote
236. Fixarea ADN-ului este realizata prin: C

A. Legaturi ionice intre bazele azotate si resturile de histidina ale


histonelor
B. Legaturi de hidrogen intre lantul monocatenar si sarcinile pozitive
de pe suprafata histonelor
C. Legaturi ionice intre resturile de lizina sau arginina si gruparea
fosfat apartinand legaturii fosfodiesterice
D. Legaturi reversibile intre dublul helix al ADN si proteine histonice
E. Legaturi covalente intre dublul helix al ADN si proteine histonice
237. Termenul de denaturare a ADN-ului se refera la: D
A. ruperea legaturii fosfodiesterice
B. disocierea dublului helix de proteinele histonice
C. ruperea legaturilor hidrofobe dintre bazele azotate
D. ruperea legaturilor de hidrogen dintre bazele azotate
E. separarea bazelor azotate de deoxiribozele pe care sunt fixate
238. Alegeti fragmentul care reprezinta o portiune de ADN: B

A. 3’C C T G A C T A A5’
B. 5’C C T G A C T A A3’
C. 3’C C U G A C U A A5’
D. 5’T T A G T U A C C3’
E. 5’U U T C A G U C C3'
239. Termenul de replicare se refera la: C
A. copierea unei portiuni de ADN in scopul repararii
B. copierea integrala a unei catene a ADN
C. copierea integrala a ambelor catene a ADN
D. copierea partiala a unei catene a ADN
E. copierea integrala a unei portiuni a dublului helix
240. Topoizomerazele: D
A. Sunt enzime monofunctionale
B. Au rol in impachetarea ADN-ului
C. Au rol in indepartarii mutatiilor
D. Au rol in indepartarea suprarasucirilor.
E. Au rol in sigilarea golurilor din ADN
241. Alegeti fragmentul care reprezinta o portiune de ARN: C

A. 3’C C T G A C T A A5’
B. 5’C C T G A C T A A3’
C. 5’U U T C A G U C C3'
D. 3’C C U G A C U A A5’
E. 5’T T A G T T A C C3’
242. Alegeti structura care “citeşte” codul genetic în cursul sintezei polipeptidelor. B
A. X= ARN mesager
B. Y= ARN transfer
C. Z= ARN ribozomal
D. X= ARN ribozomal
E. Z= ARN transport

243. In cursul transcriptiei catena copiata poarta numele de: E


A. catena sens
B. catena non-sens
C. catena anti-sens
D. catena continua
E. catena discontinua
244. ARNm mesager reprezinta: D
A. o copie a unei portiuni a dublului helix
B. molecula care citeste mesajul
C. molecula care transmite mesajul de sinteza a aminoacizilor
D. o copie a unei portiuni de pe o catena a ADN
E. molecula care transmite mesajul de formare a codonilor
245. ARNm mesager este un lant polinucleotidic momocatenar care contine informatia A
necesara sintezei unei proteine. El este alcatuit din doua tipuri de fragmente numite:
A. exoni si introni
B. exoni care sunt protiunile terminale si introni care sunt portiunile din
interiorul lantului
C. secvente sens si secvente Okazaki
D. codoni si secvente palindrom
E. secvente sens si secvente non-sens
246. Alegeti tipul de ARN reprezentat in figura si a rolului pozitiei indicate de sageata. D
A. ARNm, rol in legarea ARNm la ribozom
B. ARNt, rol in legarea aminoacizilor
C. ARNm, anticodon cu rol in legarea codonului
D. ARNt, rol in citirea codonului
E. ARNr rol in citirea anti-codonului
247. Alegeti tipul de ARNreprezentat in figura si a rolului pozitiei indicate de sageata. B

A. ARNm, rol in legarea ARNm la ribozom


B. ARNt, rol in legarea aminoacizilor
C. ARNm, anticodon cu rol in legarea codonului
D. ARNt, rol in citirea codonului
E. ARNr rol in citirea anti-codonului
248. Toate afirmatiile referitoare la codul genetic sunt adevarate cu exceptia: E
A. Unii aminoacizi sunt codificati de mai multi codoni
B. Contine trei codoni care nu specifica nici un amonoacid
C. Contine un codon care indica pozitia de “start” a citirii mesajului din
ARNm
D. Este comun eucariotelor si procariotelor
E. Codul genetic este degenerat adica un codon poate specifica unul
sau mai multi aminoacizi
249. Prin codon se intelege: B
A. un grup de trei nucleotide care specifica un exon
B. un grup de trei nucleotide care specifica un aminoacid
C. un grup de trei nucleotide care specifica un intron
D. un grup de trei exoni care specifica un aminoacid
E. un grup de trei introni care specifica un aminoacid
250. Alegeti afirmatia corecta referitoare la codul genetic: D
A. contine toate cele 5 baze azotate
B. contine T
C. ultimele doua baze sunt strict specifice ptr un aminoacid
D. contine U
E. este ambiguu
251. Initierea replicarii presupune prezenta tuturor elementelor de mai jos, cu exceptia: A
A. Un primer de ARN care sa furnizeze gruparea 2’OH libera
B. Enzime capabile sa inlature superhelicarile, numite topoizomeraze
C. ADN helicaza
D. Un grup de proteine, numite single-standed DNA binding-proteins (SSB)
E. Un primer de ARN care sa furnizeze gruparea 3’OH libera
252. Etapa de elongare din cadrul replicarii presupune prezenta tuturor elementelor de C
mai jos, cu exceptia:
A. ADN polimeraza I necesara indepartarii primerului de ARN
B. ADN polimeraza III necesara adaugarii succesive de deoxi-ribonucleotide
C. Primeri de ADP atat pe catena continua cat si pe catena discontinua
D. Nucleotide activate sub forma de NTP
E. ADN ligaza necesara legarii fragmentelor Okazaki
253. ADN polimeraza III este o enzima care indeplineste urmatoarele functii cu B
exceptia:
A. Realizeaza legatura fosfodiesterica in directia 5’-3’
B. Realizeaza indepartarea primerului de ARN de la capatul 5’ al catenei
nou formate
C. Realizeaza corectarea erorilor de elongare printr-o functie exonucleazica
exercitata in directia 3’-5’
D. Citeste catena ce urmeaza a fi copiata in directia 3’-5’
E. Adauga deoxi-ribonucleotide la capatul 3’OH al unui primer de ARN
254. Sigilarea unui gol dintr-o catena de AND este realizata de enzima ...care catalizeaza D
legarea... care sunt situate pe... Alegeti raspunsul corect referitor la denumirea
enzimei, a fragmentelor si a catenei pe care se gasesc aceste fragmente.

A. ADN polimeraza III, fragmente wobble, catena sens


B. ADN ligaza, fragmente Okazaki, catena matrita
C. ADN polimeraza II, fragmente “splicing”, catena “leading”
D. ADN ligaza, fragmente Okazaki, catena discontinua
E. ADN polimeraza I, fragmente Okazaki, catena continua
255. ADN polimeraza I difera de ADN polimeraza III (enzima implicata in elongarea B
catenei noi sintetizate) prin aceea ca:
A. Are actiune corectoare, exonucleazica, in directia 3’-5’
B. Adauga deoxiribonucleotide succesiv complementar cu matrita
C. Realizeaza indepartarea primerului de ARN de la capatul 3’ al catenei
nou formate
D. Citeste matrita in directia 3’-5’
E. Utilizeaza deoxiribonucleotide trifosfat (dNTP)
256. Enzima responsabila de initierea sintezei fragmentelor Okazaki este: D
A. DNA polimeraza
B. topoizomeraza
C. helicaza
D. primaza
E. ligase
257. Care din urmatoarele procese este responsabil de fidelitatea replicarii ADN-ului: D
A. Copiera in directia 5’->3’
B. Citirea matritei in directia 3’->5’
C. Actiunea topoizomerazelor
D. Actiunea exonucleazica in directia 3’->5’
E. Actiunea exonucleazica in directia 5’->3’
258. Dezaminarea citozinei reprezinta un tip de leziune suferita de ADN in urma careia: D
A. Se elimina ionul de amoniu
B. Se formeaza dimeri de timina
C. Guanina este inlocuita cu Timina
D. Guanina este inlocuita cu Adenina
E. Cele doua catene se separa datorita imperechierii gresite
259. Care din urmatoarele structuri poate suferi fenomenul de dezaminare ducand la B
formare de uracil.

Raspuns:
A. X
B. V
C. Z
D. Y
E. W
260. Actiunea razelor ultraviolete asupra ADN: E
A. Determina inlocuirea gruparilor NH2 din bazele azotate cu gruparea OH
B. Determinaruperea unor baze purinice
C. Determina ruperea unei catenei a ADN
D. Determina ruperea dublului helix al ADN
E. Determina formarea unor dimeri de timina
261. Mecanismul “nucletid excision repair” (NER) presupune indepartarea: B
A. bazelor de timina
B. unei portiuni de ADN monocatenar in prezenta unor excinucleaze
specifice
C. unei portiuni de ADN bicatenar in prezenta unor endonucleaze specifice
D. unei portiuni de ADN monocatenar in prezenta unor helicaze
E. unei portiuni de ADN monocatenar in prezenta unor topoizomeraze
262. In afectiunea “xeroderma pigmentosum” mecanismul deficitar de reparare a ADN- E
ului este:
A. Mecanismul de actiune al helicazei
B. Mecanismul BER (base excision repair)
C. Mecanismul de splicing
D. Functia de corectare in directia 3’->5’
E. Mecanismul NER (nucleotid excision repair)
263. Leziunea AND care determina aparitia afectiunii “xeroderma pigmentosum” este B
cauzata de:
A. lipsa functiei de corectare in directia 3’->5’ a ADN polimerazei
B. formarea dimerilor de timina
C. dezaminarea unor baze azotate
D. inlocuirea unei baze purinice cu o baza pirimidinica
E. inactivare topoizomerazelor
264. Repararea prin BER (base excizion repair) presupune ruperea legaturilor: D
A. fosfodiesterice
B. dintre nucleozidul lezat si nucleozomi
C. dintre cele bazele azotate lezate
D. dintre baza azotata si riboza cu formarea unui site apurinic/apiridiminic
E. dintre dimerii de timina
265. In urma unei lezari ADN sub actiunea razelor UV in piele: A
A. O excinucleaza detecteaza aria lezata
B. Se formeaza dimeri purinici
C. Ambele lanturi sunt scindate
D. Endonuclease indeparteaza lantul lezat
E. ADN este hidrolizat in zona leziunii
266. Repararea prin BER (base excizion repair) presupune ruperea legaturilor: E

A. fosfodiesterice
B. dintre nucleozidul lezat si nucleozomi
C. dintre cele doua catene ale ADN
D. dintre dimerii de timina
E. dintre baza azotata si riboza
267. Repararea prin NER (nucleotid excizion repair) presupune: C

A. ruperea legaturilor dintre nucleozidul lezat si nucleozomi


B. dintre baza azotata si riboza
C. ruperea legaturilor fosofodiesterice
D. ruperea celor doua catene ale ADN
E. dintre dimerii de timina
268. In urma unei lezari ADN sub actiunea razelor UV in piele: A
F. O excinucleaza detecteaza aria lezata
G. Se formeaza dimeri purinici
H. Ambele lanturi sunt scindate
I. Endonuclease indeparteaza lantul lezat
J. ADN este hidrolizat in zona leziunii
269. O mutatie aparuta prin insertia unui grup de 12 nucleotide (ce alcatuiesc doar E
codoni sens) duce la:
A. modificarea cadrului de citire
B. inserarea a 3 aminoacizi suplimentari
C. inserarea a 12 aminoacizi suplimentari
D. inserarea a 6 aminoacizi suplimentari
E. aparitia unei proteine mailungi decat cea initiala
270. O mutatie aparuta prin insertia unui grup de 17 nucleotide (ce alcatuiesc doar D
codoni sens) duce la:
A. aparitia unei proteine mai lungi decat cea initiala
B. inserarea a 6 aminoacizi suplimentari
C. inserarea a 5 aminoacizi suplimentari
D. modificarea cadrului de citire
E. nici un raspuns corect
271. O mutatie prin deletie: A
A. Produce schimbarea naturii tuturor codonilor ce urmeaza dupa mutatie
B. Producerea unei proteine mai scurte
C. Produce analogi structurali ai bazelor purinice
D. Produce analogi structurali ai bazelor pirimidinice
E. Conduce la aparitia dimerilor de timina
272. Cate molecule de ARNt se pot lega la un singur codon. C
A. maxim 6
B. maxim 20
C. minim 1
D. raspunsul A si C corect;
E. raspunsul B si C corect;
273. In sinteza proteica : B
A. Fiecare aminoacid este atasat la locul potrivit datorita functiei ARNm
B. Fiecare aminoacid este atasat la locul potrivit datorita functiei ARNt
C. Fidelitatea traducerii este asigurata de ARNt
D. Mai intai este sintetizat aminoacidul si apoi atasat la anticodonul specific
E. Codonul si anticodonul au secventa bazelor identica
274. In sinteza proteica : C
A. Fiecare aminoacid este atasat la locul potrivit datorita functiei ARNm
B. Fiecare aminoacid este atasat la locul potrivit datorita functiei ARNr
C. Mai intai este sintetizat aminoacidul si apoi atasat la anticodonul specific
D. Fidelitatea traducerii este asigurata de aminoacil-ARNt sintetaza
E. Codonul si anticodonul au secventa bazelor inversa
275. Hormonii liposolubili: E
A. au receptori situati la nivelul membranei celulare
B. sunt molecule care circula libere in plasma in proportie de peste 90%
C. sunt sintetizati sub forma unor precursori (preprohormoni)
D. isi exercita actiunile prin intermediul mesagerilor secunzi
E. regleaza expresia unor gene specifice
276. Care hormon prezintă un receptor intracelular? E
A. insulina
B. adrenalina
C. TSH
D. glucagonul
E. triiodotironina
277. Care dintre următorii hormoni se leagă de receptori intracelulari? B
A. Adrenalina;
B. Mineralocorticoizii;
C. ACTH;
D. Glucagonul;
E. Insulina.
278. Mecanismul de acţiune al hormonilor steroizi presupune: B
A. Cuplarea cu receptori membranari;
B. Activarea sintezei ARNm la nivelul unor gene specifice
C. Generarea unor mesageri secunzi
D. Implicarea proteinelor G în calea de transducție a semnalului
E. Modularea activității unor enzime prin reglare covalentă.
279. Alegeţi răspunsul incorect referitor la mecanismul de acţiune al hormonilor E
steroidici sau tiroidieni:
A. Au receptori intracelulari;
B. Complexul hormon-receptor se asociază cu secvențe reglatorii din ADN
numite „hormon response element” (HRE);
C. Activează sau inhibă transcripția unor gene specifice;
D. Determină inducţia sau represia anumitor enzime.
E. Acționează prin intermediul unor mesageri secunzi;
280. Care este secventa ARN mesager, pentru urmatoarea secventa (sens) de ADN: E
5’GGACTGATT 3’?

A. 5’C C T G A C T A A3’
B. 5’G G A C T G A T T3’
C. 5’T T A G T C A C C3’
D. 5’U U T C A G U C C3'
E. 5’GGACUGAUU3’
281. Pentru initierea transcriptiei unei gene sunt necesare toate elementele de mai jos, cu C
exceptia:
A. Recunoasterea promotorului genei
B. Asamblarea complexului bazal de transcriptie
C. Recunoasterea casetei TATA\CAAT din interiorul genei
D. Fosforilarea domeniului C terminal al ARN polimerazei II
E. Legarea unor factori reglatori pe anumite portiuni ale ADN numite
enhanceri/silanceri
282. Fragmentul ADN bicatenar este transcris in directia indicata de sageata. Alegeti E
raspunsul corect cu privire la denumirea catenei “X” respectiv “Y”

A. X = continua, Y= matrita
B. X = matrita, Y = catena anti-sens
C. X = catena de codare, Y = catena antisens
D. X = catena sens, Y = catena non-sens
E. X = anti-sens, Y = sens
283. Procesul de transcriptie se incheie atunci cand: D
A. apare un codon “stop”
B. se ajunge la sfarsitul moleculei de ADN
C. helicaza nu mai separa cele doua catene ale ADN
D. Pe matrita apare o regiune bogata in G si C, urmata de o regiune bogata
in A
E. Pe catena sens apare o regiune bogata in G si C, urmata de o regiune
bogata in A
284. Alegeti raspunsul corect referitor la denumirea tipului de ARN(X) sintetizat in E
procesul din figura, a secventei (Y) si a rolului fragmentului (Z).

A. X = hnARNm, Y = accelerarea transcriptiei, Z= activarea ARN


polimerazei II
B. X = ARNt, Y = palindrom, Z = eliberarea ARN polimerazei II de pe
matrita
C. X = ARNr, Y = modulator, Z = activarea ARN polimerazei II
D. X = ARNm, Y =promotor, Z = despriderea ARNm de pe matrita
E. X = hnARN, Y = franarea transcriptiei, Z = desprinderea hnARNm de
pe matrita
285. Excizia intronilor reprezinta una dintre modificarile postranscriptie ale ARNm D
transcript primar notat si hnARNm. Aceasta operatie este posibila datorita:
A. Rolului catalitic al gruparii 3’ OH apartinand ribozei,
B. Prezentei gruparii fosfat in pozitia 5’ a ribozei
C. Actiunii unei enzime endonucleazice care rupe legatura fosfodiesterica
din interiorul hnARNm
D. Rolului catalitic al gruparii OH din pozitia 2’ a ribozei
E. ARN polimerazei II care are si actiune corectoare
286. O secventa dintr-o gena si protein ape care o codifica sunt prezntate in figura de B
mai jos. Sub secventa normala este prezentata secventa mutanta a genei.

Proteina: Leu Lys Arg Glu Phe Gly Pro

Gena Normala: TTG AAA CGC GAG TTT GGA CCC


Gena Mutanta: TTG AAA CGC TAG TTT GGA CCC

Tipul mutatiei este:


A. mutatie silent
B. mutatie nonsense
C. mutatie missens
D. wobble
E. Okazaki
287. Pentru hormonii hidrosolubili (polipeptidici, catecolamine), receptorii se află: B
A. Intracelular;
B. În membrana celulară;
C. În nucleu;
D. În reticulul endoplasmatic;
E. Numai în celulele hepatice.
288. Insulina stimulează intrarea glucozei în celula musculară prin: E
A. activarea unor canale de Ca2+
B. inhibarea unor canale de K+
C. stimularea protein kinazei AMPc-dependente
D. stimularea proteinei G trimere
E. creşterea, la nivel membranar, a numărului de molecule proteice GLUT4
289. Insulina stimulează intrarea glucozei în celulă prin influenţarea cărui proces? B
A. fosforilarea unui rest de tirozină din structura glucokinazei
B. recrutarea de proteine GLUT4 la nivelul membranei celulare
C. stimularea sintezei de proteine GLUT4
D. fosforilarea unui rest de tirozină din structura GLUT4
E. activarea fosfolipazei C
290. Insulina determină la nivelul celulelor: D
A. Creşterea concentrației AMPc;
B. Creşterea concentrației inozitol-trifosfatului;
C. Activarea unei serin-protein kinaze;
D. Activarea unei tirozin-protein kinaze;
E. Inactivarea fosfoprotein-fosfatazei-1.
291. Insulina este eliberată din celulele beta ale pancreasului atunci când: C
A. Concentraţia aminoacizilor în sânge este sub normal;
B. Concentraţia acizilor graşi liberi în sânge este crescută;
C. Nivelul glucozei sanguine este crescut peste normal;
D. Aportul de glucide prin alimentație este scăzut;
E. Eliberarea insulinei este dependentă de acțiunea fosfoprotein fosfatazei.
292. Privind insulina, următoarele afirmaţii sunt corecte, cu o excepţie: D
A. Stimulează sinteza de glicogen
B. Inhibă lipoliza
C. Crește numărul de transportori pentru glucoză în celulele musculare și
adipoase (GLUT4)
D. Acționează prin intermediul unor receptori cu activitate serin-kinazică
E. Influențează activitatea unor enzime cheie din căile metabolice prin
promovarea formei lor defosforilate
293. Care din următorii hormoni prezintă receptor membranar care în domeniul B
intracelular are o funcţie enzimatică intrinsecă?
A. Glucagonul
B. Insulina
C. Adrenalina
D. Triiodotironina
E. Aldosteronul
294. Insulina: E
A. se sintetizează din proinsulină prin îndepărtarea unor fragmente C- şi N-
terminale
B. se sintetizeazeză din proinsulină după îndepărtarea hormonilor de creştere
IGF1 şi IGF2
C. în celulele beta insulare se depozitează sub forma unor complexe formate în
prezenţa ionilor de Ca2+
D. se sintetizează din proinsulină prin scindarea unei singure legături peptidice
E. se sintetizează din proinsulină prin îndepărtarea peptidului C
295. Identificați răspunsul incorect referitor la insulină: E
A. Derivă dintr-un precursor numit preproinsulină
B. Stimulează sinteza de glicogen
C. Inhibă lipoliza
D. Are un receptor membranar alcătuit din 4 subunități: 2 alfa și 2 beta
E. Secreția sa este stimulată de hipoglicemie
296. Care din următoarele afirmații referitoare la insulină este incorectă? C
A. Insulina se leagă la subunitățile α extracelulare ale receptorului său tetrameric
B. După legarea insulinei, o protein kinază din domeniul intracelular al
subunităților β este activată
C. Prin autofosforilare, receptorul insulinic este inactivat și devine rezistent la
insulină
D. Insulina stimulează activitatea protein fosfatazei-1 și astfel promovează formele
defosforilate ale unor enzime cheie din căile metabolice
E. Insulina stimulează translocarea transportorilor de glucoză din citoplasmă spre
membrana plasmatică
297. Identificaţi enunţul fals referitor la insulină: C
A. Insulina stimulează procesul de degradare al glucozei (glicoliza);
B. Insulina stimulează procesul de stocare al glucozei (glicogenogeneza);
C. Insulina stimulează procesul de sinteză al glucozei (gluconeogeneza);
D. În ţesutul adipos, insulina stimulează lipogeneza și inhibă lipoliza;
E. Insulina acționează prin intermediul unui receptor membranar
heterotetrameric.
298. Glucagonul își exercită rolul său asupra metabolismului glucidic prin: E
A. Creşterea activităţii lipazei hormon-sensibile;
B. Creşterea activităţii glicogen-sintetazei;
C. Scăderea cantității enzimelor cheie ale gluconeogenezei;
D. Creșterea concentrației inozitol-trifosfatului în celula hepatică;
E. Activarea protein kinazei A.
299. Identificaţi enunţul fals referitor la glucagon: C
A. Este un hormon hiperglicemiant;
B. Are ca mesager secund AMPc;
C. Este implicat în reglarea covalentă a activității unor enzime, promovând
forma lor defosforilată;
D. Circulă liber în plasmă, nefiind ataşat de o proteină transportoare;
E. Conține un singur lanț polipeptidic, fiind sintetizat sub formă de precursor
pre-pro-glucagon.
300. Care afirmaţie privind glucagonul este adevărată? B
A. Activează glicogenoliza musculară;
B. Inhibă glicoliza hepatică;
C. Inhibă gluconeogeneza;
D. Stimulează captarea glucozei de către muşchii scheletici;
E. Are ca mesager secund AMP.
301. Ordinea corectă în calea de sinteză a catecolaminelor în glandele C
medulosuprarenale este:
A. Tirozina – DOPA – adrenalina – dopamina – noradrenalina
B. Tirozina – DOPA – dopamina – adrenalina – noradrenalina
C. Tirozina – DOPA – dopamina – noradrenalina – adrenalina
D. Tirozina – dopamina – DOPA – noradrenalina – adrenalina
E. Tirozina – noradrenalina – dopamina – DOPA – adrenalina
302. Vitamina C (acidul ascorbic) este implicat în reacții de hidroxilare catalizate de D
monooxigenaze. Acest compus este implicat în sinteza catecolaminelor în etapa de
transformare a:
A. Fenilalaninei în tirozină
B. Tirozinei în dioxifenilalanină (DOPA)
C. DOPA în dopamină
D. Dopaminei în noradrenalină
E. Nordrenalinei în adrenalină
303. Etapa limitantă de viteză în calea de sinteză a adrenalinei este catalizată de: B
A. DOPA decarboxilaza
B. Tirozin hidroxilaza
C. Dopamin beta-hidroxilaza
D. Monoamin oxidaza
E. Feniletanolamin-N-metil transferaza
304. Care din următoarele afirmații referitoare la adrenalină nu este adevărată? B
A. Adrenalina acționează prin intermediul mai multor tipuri de receptori
adrenergici, efectele realizate fiind uneori diferite
B. Cuplarea adrenalinei cu receptorii β-adrenergici determină creșterea
concentrației inozitol-trifosfatului în celulă
C. Adrenalina stimulează degradarea glicogenului
D. Adrenalina stimulează lipoliza
E. Monoamin oxidaza este implicată în degradarea adrenalinei în acid
vanilmandelic
305. Care afirmaţie privind sinteza hormonilor steroidici nu este adevarată: E
A. Au ca precursor comun pregnenolona
B. Etapa reglatorie este cea de oxidare și scindare a catenei laterale a
colesterolului
C. O 17-hidroxilază este implicată în sinteza cortizolului
D. O 18-hidroxilază este implicată în sinteza aldosteronului
E. Sinteza aldosteronului este inhibată de angiotensina II
306. Forma de depozit a hormonilor tiroidieni la nivelul foliculului tiroidian este: A
A. Tiroglobulina
B. TRH
A. Monoiodtirozina și diiodtirozina
B. Thyroxine binding globulin (TBG)
C. Hormonul tireotrop (TSH)
307. Care dintre urmatoarele transformari nu este implicata in sinteza hormonilor D
tiroidieni?
A. captarea ionilor de iodura din plasma
B. organificarea iodului
C. sinteza monoiodtirozinei si diiodtirozinei
D. eliberarea tiroglobulinei in plasma
E. secretia hormonilor tiroidieni in sange
308. Care dintre afirmatiile despre sinteza homonilor steroizi este falsa? E
A. precursorul comun este colesterolul
B. sinteza pregnenolonei reprezinta etapa limitanta de viteza
C. sinteza presupune actiunea mai multor hidroxilaze
D. concentratia plasmatica a cortizolului este autoreglata prin mecanism de
feedback ce implica hormonii ACTH si CRH
E. sinteza de cortizol este inhibata de angiotensina II
309. Care dintre afirmatiile referitoare la cortizol este falsa? C
A. are efect hiperglicemiant
B. este implicat in raspunsul la stresul prelungit
C. isi exercita efectele prin intermediul unui mesager secund
D. are o structura chimica derivata din cea a colesterolului
E. sinteza sa se afla sub controlul ACTH-ului.
310. Care din afirmațiile referitoare la hormonii tiroidieni este falsă? A
A. Au ca precursor molecule de tirozină libere din citoplasma celulelor
foliculare tiroidiene
B. Conțin iod în structura lor
C. Concentrația lor plasmatică este autorgelată prin mecanism de feedback
implicând hormonii TSH și TRH
D. T3 plasmatic provine parțial din deiodinarea T4
E. Cresc rata metabolismului bazal
311. Care afirmație despre hormonii steroizi este corectă? A
A. În biosinteza hormonilor steroizi sunt implicate reacții de hidroxilare
dependente de citocromul P450
B. Hormonii steroizi circulă în plasmă în formă liberă
C. Hormonii steroizi sunt degradați la acetil-CoA
D. Hormonii steroizi sunt captați în celulele țintă prin endocitoză mediată de
receptor
E. Hormonii steroizi se leagă la promotorii genelor țintă
312. Care afirmați despre cortizol nu este corectă? C
A. Cortizolul este sintetizat în cortexul suprarenalelor sub influența ACTH
B. Biosinteza sa este dependentă de citocromul P450
C. Etapa limitantă de viteză în biosinteza cortizolului este catalizată de 21-
hidroxilază
D. Pregnenolona este un intermediar în biosinteza cortizolului din colesterol
E. Cortizolul poate fi sintetizat din progesteron prin mai multe reacții de
hidroxilare
313. Intermediarul comun pe calea de sinteză a hormonilor corticosuprarenalieni din B
colesterol este:
A. progesteron
B. pregnenolona
C. testosteron
D. corticosteron
E. aldosteron
314. Secreția căruia din următorii hormoni este reglată de hipofiza anterioară? E
A. Insulina
B. Adrenalina
C. Glucagonul
D. Calcitriolul
E. Tiroxina
315. Care dintre urmatoarele vitamine este implicata in sinteza hormonilor adrenergici? B
A. Vitamina B1
B. Vitamina C
C. Vitamina B12
D. Vitamina D
E. Vitamina B6
316. Referitor la adrenalina care afirmatie este incorecta? E
A. In calea de sinteza a hormonului intervine o reactie de decarboxilare
B. Pentru sinteza este necesara biopterina ca si co-enzima
C. Degradarea are loc sub actiunea enzimei COMT
D. Degradarea are loc sub actiunea enzimei metilacetiloxidaza
E. Prin degradare formeaza acid homovanilic
317. Referitor la hormonii tiroidieni afirmatia corecta este: D
A. In plasma circula predominant liberi
B. T3 si rT3 se sintetizeaza prin iodurare directa
C. Au receptori membranari
D. Oxidarea iodului are loc in prezenta tiroperoxidazei
E. La nivel hepatic inhiba degradarea glucozei