Sunteți pe pagina 1din 1
ÑÑ "ÑÀÕÀÐÇÅÄÊÍÑ ÁÀÌÉØÈ" ÉÊÈÄÌÒÈÑ ÀÌÂÀÐÈØÆÄ ÇÀÌÞÄÁÈÑ ÄÐÍÅÌÓÊ

ÑÑ "ÑÀÕÀÐÇÅÄÊÍÑ ÁÀÌÉØÈ" ÉÊÈÄÌÒÈÑ ÀÌÂÀÐÈØÆÄ ÇÀÌÞÄÁÈÑ ÄÐÍÅÌÓÊ ÅÀÊÓÒÀØÈ (ÊÀÐÈ) ÙÀÐÈÚÞÅÈÑÀÇÅÈÑ ÀÓÚÈÊÄÁÄÊÈ ÑÀÁÀÌÉÍ ÐÄÉÅÈÆÈÒÄÁÈ

ËÈËÖÄÁÈÑ ÁÀÌÉÈ:

ËÈËÖÄÁÈÑ ÃÀÑÀÞÄÊÄÁÀ:

ËÈËÖÄÁÈÑ ÀÌÂÀÐÈØÈÑ ÌÍËÄÐÈ:

ÑÀÀÕÚÈÍ ÑÀÆÍÂÀÃÍÄÁÀ "ÑÀÕÀÐÇÅÄÊÍÑ ÁÀÌÉÈ"; ÁÀÌÉÈÑ ÉÍÃÈ: BAGAGE22; ÂÀÂÀÐÈÌÈÑ Õ. 29À, ÇÁÈÊÈÑÈ, 0160, ÑÀÕÀÐÇÅÄÊÍ

ÙÈÒÐÄÉÀØÅÈÊÈ ËÀÐÈÀË

GE97BG0000000576119700

ÒÄÊ.:

ÄÊÔÍÑÒÀ:

(995 32) 2444 444

welcome@bog.ge

ÑÀÁÀÐÀÇÄ ÀÌÂÀÐÈØÈ

2444 444 welcome@bog.ge ÑÀÁÀÐÀÇÄ ÀÌÂÀÐÈØÈ BANK DETAILS FOR TRANSFERS IN US DOLLAR IN FAVOUR OF

BANK DETAILS FOR TRANSFERS IN US DOLLAR IN FAVOUR OF CUSTOMERS OF JSC BANK OF GEORGIA

Intermediary Bank:

Account With Institution:

Citibank N.A., New York, USA; SWIFT: CITIUS33

Bank of Georgia, SWIFT: BAGAGE22; 29a Gagarin street, Tbilisi 0160, Georgia

Beneficiary:

Account:

CHITREKASHVILI MARIAM

GE97BG0000000576119700

Tel.:

E-Mail:

(995 32) 2444 444

welcome@bog.ge

ÑÀÁÀÐÀÇÄ ÀÌÂÀÐÈØÈ

2444 444 welcome@bog.ge ÑÀÁÀÐÀÇÄ ÀÌÂÀÐÈØÈ BANK DETAILS FOR TRANSFERS IN EURO IN FAVOUR OF CUSTOMERS

BANK DETAILS FOR TRANSFERS IN EURO IN FAVOUR OF CUSTOMERS OF JSC BANK OF GEORGIA

Intermediary Bank:

Account With Institution:

Commerzbank, Frankfurt, Germany; SWIFT: COBADEFF

Bank of Georgia, SWIFT: BAGAGE22; 29a Gagarin street, Tbilisi 0160, Georgia

Beneficiary:

Account:

CHITREKASHVILI MARIAM

GE97BG0000000576119700

Tel.:

E-Mail:

(995 32) 2444 444

welcome@bog.ge

ÑÀÁÀÐÀÇÄ ÀÌÂÀÐÈØÈ

2444 444 welcome@bog.ge ÑÀÁÀÐÀÇÄ ÀÌÂÀÐÈØÈ BANK DETAILS FOR TRANSFERS IN POUND STERLING IN FAVOUR OF

BANK DETAILS FOR TRANSFERS IN POUND STERLING IN FAVOUR OF CUSTOMERS OF JSC BANK OF GEORGIA

Intermediary Bank:

Account With Institution:

Citibank N.A., London, UK; SWIFT: CITIGB2L

Bank of Georgia, SWIFT: BAGAGE22; 29a Gagarin street, Tbilisi 0160, Georgia

Beneficiary:

Account:

CHITREKASHVILI MARIAM

GE97BG0000000576119700

Tel.:

E-Mail:

(995 32) 2444 444

welcome@bog.ge

ÑÀÁÀÐÀÇÄ ÀÌÂÀÐÈØÈ

ÉÍÌÔÈÃÄÌÚÈÀÊÓÐÈ - Confidential -