Sunteți pe pagina 1din 2

ACTIVELE

A. ACTIVE IMOBILIZATE
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE
1. Cheltuielile de constituire: taxe și alte cheltuieli de înregistrare și înmatriculare, cheltuieli privind emiterea și vânzarea de acțiuni
și obligațiuni, alte cheltuieli de aceeași natură legate de înființarea și extinderea activității unei entități.
2. Cheltuielile de dezvoltare: costuri suportate în etapa de dezvoltare a unor produse/servicii/tehnologii noi, referitoare la
proiectarea, construcția și testarea de prototipuri, modele, instrumente, șabloane, matrițe, tipare, dispozitive, procese, produse,
sisteme etc. înainte de faza de producție și utilizare.
3. Concesiunile, brevetele, licențele, mărcile comerciale, drepturile și activele similare și alte imobilizări necorporale (dacă au
fost achiziționate cu titlu oneros).
4. Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale: cheltuieli cu achiziția drepturilor de a explora, studii
topografice, geologice, geochimice și geofizice, foraje de explorare, săpături, eșantionare, activități de evaluare a fezabilității
tehnice și a viabilității comerciale ale extracției unei resurse minerale.
5. Fondul comercial (în măsura în care a fost achiziționat cu titlu oneros): clientela, vadul comercial, firma, reputația.
6. Avansurile pentru achiziția de imobilizări necorporale.
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE
1. Terenuri și construcții: terenuri, și amenajări de terenuri (alei, gazon, împrejmuiri), construcții.
2. Instalații tehnice și mașini: echipamente tehnologice, mașini, utilaje și instalații de lucru, mijloace de transport.
3. Alte instalații, utilaje și mobilier: mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte
active corporale.
4. Investiții imobiliare: terenuri, clădiri sau părți ale acestora, aflate în proprietatea entității sau deținute în baza unui contract de
leasing financiar, mai degrabă pentru a obține venituri din chirii sau pentru creșterea valorii capitalului (ori ambele), decât în scopul
utilizării sau vânzării; terenuri a căror utilizare viitoare nu a fost încă determinată; clădiri în curs de construire sau amenajare în
scopul utilizării viitoare ca investiții imobiliare.
5. Imobilizări corporale în curs de execuție: active corporale realizate de întreprindere pentru nevoi proprii, a căror execuție a
fost demarată, dar nefinalizată la data raportării.
6. Investiții imobiliare în curs de execuție: active corporale (construcții) realizate de întreprindere pentru a genera venituri din
chirii, a căror execuție a fost demarată, dar nefinalizată la data raportării.
7. Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale: vehicule și instalații de forare.
8. Active biologice productive: animale de lapte, viță de vie, pomi fructiferi, copaci din care se obține lemn de foc dar care nu sunt
tăiați.
9. Avansuri (pentru achiziția de imobilizări corporale).
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE
1. Acțiuni deținute la filiale
2. Împrumuturi acordate entităților din grup
3. Acțiuni deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun
5. Alte titluri imobilizate
6. Alte împrumuturi
Pentru simplificare, putem folosi termenii:
1* „Acțiuni deținute pe termen lung” sau „titluri de participare” (1+3+5)
2* „Împrumuturi acordate pe termen lung” sau „creanțe imobilizate” (2+4+6)
3* „Alte imobilizări financiare”.

B. ACTIVE CIRCULANTE
I. STOCURI
1. Materii prime și materiale consumabile: materii prime; materiale consumabile (materiale auxiliare, combustibili, materiale
pentru ambalat, piese de schimb, semințe și materiale de plantat, furaje și alte materiale consumabile); materiale de natura
obiectelor de inventar (bunuri cu valoare mai mică decât 2.500 lei, indiferent de durata lor de utilizare sau cu o durată mai mică
de un an, indiferent de valoare: echipament de protecție, echipament de lucru, îmbrăcăminte specială, mecanisme, dispozitive,
verificatoare, aparate de măsură și control, forme și matrițe folosite la executarea anumitor produse); stocuri aflate la terți (în
custodie, prelucrare sau consignație); ambalaje (refolosibile); stocuri în curs de aprovizionare.
2. Producție în curs de execuție: produse, lucrări și servicii în curs de execuție.
3. Produse finite și mărfuri: semifabricate, produse finite, produse reziduale (rebuturi, materiale recuperabile, deșeuri), active
biologice de natura stocurilor (animale destinate producției de carne, animale deținute în vederea vânzării, pești din fermele
piscicole, culturi și copaci crescuți pentru cherestea), produse agricole (lână, copaci tăiați, bumbac, lapte, fructe culese) și mărfuri.
4. Avansuri (pentru cumpărări de stocuri) sau furnizori-debitori pentru cumpărări de stocuri.
II. CREANȚE
1. Creanțe comerciale: clienți, efecte de primit (cambii, bilete la ordin) și avansuri pentru achiziții de servicii (furnizori-debitori
pentru prestări de servicii).
2. Sume de încasat de la entități afiliate
3. Sume de încasat de la entități asociate și entități controlate în comun
4. Alte creanțe: creanțe față de personal, bugetul statului, organisme publice, asigurări sociale, protecție socială, debitori diverși.
5. (Creanțele privind) Capitalul subscris și nevărsat: creanțe față de acționari referitoare la subscrierile de capital social nedepuse.
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT
1. Acțiuni deținute la entități afiliate
2. Alte investiții pe termen scurt: acțiuni cotate și necotate, obligațiuni emise de entitate și răscumpărate, obligațiunile și alte
valori mobiliare achiziționate de entitate în vederea obținerii unui profit pe termen scurt (de exemplu, în urma unor speculații
bursiere), certificatele de emisii de gaze cu efect de seră, certificatele verzi, depozite bancare pe termen scurt.
(„titluri de plasament” - acțiunile deținute la alte entități, cumpărate în scop speculativ).
IV. CASA ȘI CONTURILE LA BĂNCI
Conturi la bănci: cecuri și alte efecte comerciale depuse la bănci, disponibilități bănești în lei și devize aflate în conturile de la bănci
și depozitele bancare pe o perioadă de cel mult trei luni, doar în măsura în care sunt deținute cu scopul de a acoperi nevoia de
numerar pe termen scurt (nu și în scop investițional).
Casa: disponibilități bănești aflate în casieria întreprinderii în lei și în devize; alte valori de trezorerie (timbre fiscale și poștale,
bilete de tratament și odihnă, tichete și bilete de călătorie etc.).
Acreditive: depozite bancare ale entității rezervate în vederea achitării unor obligații față de anumiți furnizori pe măsura
îndeplinirii condițiilor de livrare sau prestare de servicii.
Avansuri de trezorerie: sume virate la bănci sau sume în numerar puse la dispoziția personalului sau a terților pentru realizarea
de plăți în numele entității.

C. CHELTUIELI ÎN AVANS: chirii, abonamente sau asigurări plătite în avans pentru exercițiile financiare viitoare, onorarii și
comisioane bancare achitate în vederea obținerii unor împrumuturi pe termen lung.

CAPITALURILE PROPRII
J. CAPITALURI PROPRII
I. Capital subscris (capital social )
1. Capitalul subscris vărsat
2. Capitalul subscris nevărsat (corelat întotdeauna cu o creanță de valoare egală în activ)
Acțiuni proprii (acțiunile emise și puse în circulație de entitatea raportoare, dar care au fost răscumpărate temporar).
II. Prime de capital: prime de emisiune (în cazul majorării de capital prin aporturi noi în numerar), prime de aport (în cazul majorării
de capital prin aporturi noi în natură), prime de fuziune (majorarea de capital se realizează prin fuziunea cu o altă entitate), prime de
conversie a obligațiunilor în acțiuni (majorarea de capital se realizează prin transformarea unor obligațiuni în acțiuni).
III. Rezerve din reevaluare: plusuri de valoare create prin reevaluarea activelor imobilizate.
IV. Rezerve
1. Rezerve legale
2. Rezerve statutare sau contractuale
3. Alte rezerve
V. Profitul sau pierderea reportat(ă) („Rezultatul reportat”): reprezintă rezultatul (total sau parțial) obținut în exercițiile financiare
anterioare, a cărei repartizare a fost amânată de AGA, adică profit nerepartizat sau pierdere neacoperită.
VI. Profitul sau pierderea exercițiului financiar („Rezultatul exercițiului”) reprezintă rezultatul obținut în cursul exercițiului curent,
calculat ca diferență între veniturile și cheltuielile entității, inclusiv cheltuielile cu impozitul pe profit.
Repartizarea profitului: profit utilizat sau repartizat pe anumite destinații.

DATORIILE
D. DATORII PE TERMEN SCURT

G. DATORII PE TERMEN LUNG


Atât în structura datoriilor pe termen lung, cât și în structura datoriilor pe termen scurt sunt incluse următoarele categorii de datorii:
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni.
2. Sume datorate instituțiilor de credit: credite bancare pe termen lung și credite bancare pe termen scurt (credite de
trezorerie), datorii din contracte de leasing financiar.
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (clienți-creditori).
4. Datorii comerciale - furnizori.
5. Efecte de comerț de plătit: cambii, bilete la ordin de plătit.
6. Sume datorate entităților din grup.
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun.
8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale și datorii privind asigurările sociale: datorii fiscale, față de bugetul statului (impozite și
taxe), față de personalul angajat (salariile și alte drepturi asimilate), față de asigurările sociale (contribuția la asigurările sociale),
față de asociați (capital de rambursat, dividende de plată), față de creditori diverși etc.
H. PROVIZIOANE:
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților
2. Provizioane pentru impozite
3. Alte provizioane: pentru litigii, garanții acordate clienților, dezafectarea imobilizărilor corporale, pentru acțiuni de
restructurare și reorganizare, pentru cheltuieli legate de protecția mediului înconjurător, pentru obligații asumate în comun cu o
terță parte și pentru orice alte situații care au generat o datorie probabilă la data raportării.
I. VENITURI ÎN AVANS
Subvenții aferente activelor (subvenții pentru investiții).
Venituri înregistrate în avans: chirii, abonamente sau asigurări încasate în avans pentru exercițiile financiare viitoare.