Sunteți pe pagina 1din 6

Aprobat la şedinţa catedrei Coordonat cu catedra Aprobat la Consiliul Coordonator al

„Contabilitate şi Analiză responsabilă de programul de Școlii Masterale de Excelenţă în


Economică”, masterat Economie şi Business
proces-verbal (după necesitate ) proces-verbal
nr.1 din 28.08.2014 nr.__ din _______

Şef catedră, Şef catedră, Preşedintele CCŞMEEB


___________ _____________ ________________

PROGRAMA ANALITICĂ
(CURRICULUMUL CURSULUI)

Denumirea cursului Audit financiar


Autorul (autorii) Bîrcă Aliona (semnătura)
programei analitice

Programul de masterat FINANŢE CORPORATIVE ŞI ASIGURĂRI

Limba de
Anul I Semestrul II Nr. credite Rom., rus.
Categoria formativă a cursului (F-fundamentală, S-de specialitate) 5 instruire F
Condiţii
Categorie
Total de opţionalitate
ore de
pe acces a Obligatorii Bazele
cursului (O- obligatorie, contabilităţii,
A- opţională,
Ore în auditoriu Contabilitate
L- liberă alegere) Ore financiară
activitateO
minim necesar de Recomandate
semestru
Numărul (P-prelegere,
masteranzi înscrişi la curs L-laborator) Finanţe
S-seminar, individuală15
Total P S L
150 106
44 30 14 0

Fundamentare Auditul financiar reprezintă, domeniu de vârf al profesiei contabile și cel


mai important element care nu trebuie uitat se referă la faptul că auditul este
considerat ca o disciplină economică de sinteză, deoarece se bazează pe
investigarea logică a proceselor și fenomenelor economice studiate și la celelalte
ştiinţe economice. Latura tehnică a acestei discipline: învăţarea noţiunilor şi
elementelor carateristice auditului, având la bază Standardele Internaţionale de
Audit şi Codul Etic al Profesioniștilor Contabili.
Pentru o entitate, auditul reprezintă şi o vedere critică de ansamblu pentru
evaluarea unei situaţii financiar–contabile determinate. Evaluarea critică a
situaţiei financiare se face de un profesionist independent, care trebuie să-şi
îndeplinească misiunea fără a ţine seama de posibile conflicte de interese
existente între utilizatorii externi de informaţie şi unitatea auditată. Totodată,
auditorul trebuie să fie foarte precaut în activitatea sa, deoarece:
a) Obţinerea unui nivel satisfăcător de dovezi, îi va permite auditorului să-şi
îndeplinească pe deplin obligaţiile sale şi totodată să păstreze prestigiul
firmei de audit.
b) Menţinerea în limitata stabilită a cheltuielilor planificate pentru
verificării de audit, îi va permite firmei de audit să menţină clienţii.
c) Evitarea conflictelor cu clienţii, îi va permite auditorului prestarea unor
servicii eficiente

În rezultatul studierii disciplinei, masteranzii vor obţine următoarele:


 Competenţe de cunoaştere: să identifice domeniile importante ale
activității entității auditate; să îmbine cu succes datele reale cu actele normative;
- Competenţe de conducere a activităţilor: să utilizeze informația
financiar-contabilă pentru luarea deciziilor privind raportul de audit; să
stabiliească gradul de efectuare a auditului intern şi îndeosebi a controlului
intern;
- Competenţe de gestionare a informaţiei: identificarea controlului
operaţional prin sistemul procedurilor de lucru şi a gradului de implimentare a
Standardelor de Management Financiar şi control în entităţile autohtone; să
urmărească relaţiile între managementul entităţii, consiliul de administraţie,
Obiectivele/ acţionarii, salariaţii şi alte grupuri de interese la determinarea obiectivelor în
Rezultatele contextul guvernanţei corporative; să examineze diversele misiuni de audit;
învăţării - Competenţe etice: să conştientizeze importanţa auditului extern şi
impactul asupra activităţii economice şi bunăstării în societate;
- Competenţe de cercetare: să investigheze căile de asigurare a
economicităţii, eficienţii și siguranţei resurselor; să analizeze gradul de
implicaţie a auditului finanicar în activitatea entității şi a atitudinii
managementului faţă de recomandările prescrise de auditori în rapoartele de
audit.
Conţinutul Conţinutul cursului
cursului Nr.
(materia) rd. Denumirea temelor şi subiectelor Număru Lecţii
Prelegeri
l de ore practice
Tema 1. Considerațiuni generale
privind nevoia de audit 8 6 2
1.1 Auditul- scurt istoric, tipologia auditului
1.2. Confruntarea dinte audit și celelalte
disciplini
1.3 Interacţiunea auditului financiar cu
auditul intern
1.4. Suportul normativ al auditului financiar
Tema 2. Etica profesională 6 4 2
2.1. Principiile fundamentale ale profesiei
contabile
2.2. Comportamentul profesioniștilor
contabili în practica publică

Tema 3. Planificarea şi documentarea 12 8 4


auditului
3.1. Stategia generală şi planificarea
misiunilor de audit
3.2. Riscul de audit
3.3. Evaluarea controlului intern
3.4. Pragul de semnificaţie
Tema 4. Abordarea auditului pe 12 8 4
secţiuni
4.1. Auditul imobilizărilor, amortismentelor şi
provizioanelor pentru depreciere
4.2. Auditul ciclului vânzări-încasări
4.3. Auditul ciclului salarii-personal
4.4. Auditul ciclului cumpărări-plăți
4.5. Auditul ciclului stocuri-depozitare
Tema 5. Finalizarea misiunii de audit 6 4 2

5.1. Documentarea misiunii de audit


5.2. Comunicarea cu persoanele însărcinate cu
guvernanța și scrisoare de misiune
5.3. Raportul de audit
Total 44 30 14

Bibliografia 1. Legea nr. 61-XVI din 16 martie 2007 privind activitatea de audit,
minimală republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 72-75, art.
230), cu modificările şi completările ulterioare
2. Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.180 din 23 martie 2012
„Privind aplicarea Standardelor de audit şi Codului etic pe teritoriul
Republicii Moldova” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 60-
62, art. 210)
3. Ordinul Ministerului de finante privind acceptarea si publicarea
Standardelor de audit-www.mf.gov.md
4. Standardele internationale de audit -www.mf.gov.md
5. Дима М. Григорой Л. Обзорные вопросы, ситуации, тесты –
Издательство МЭА, Кишинэу – 2008.
6. Ana Morariu, Eugeniu Turlea - Auditul financiar contabil, Editura
Economica, Bucuresti, 2008
7. Arens Loebbecke - Audit - o abordare integrata, Editura ARC, 2006
1. Dorina Poanta, Petre Brezeanu, Laura Elly Novac, Violeta Tataru, Iulian
Brasoveanu, Vera Morariu, Cristina Triandafil - Auditul financiar. Repere
metodologice, etice §i istorice. Reglementari international (ISA) - extrase,
Editura Cavallioti, 2008
4. Emil Horomnea - Audit Financiar. Concepte. Standarde.Norme, Editura
Alfa, 2010
5. Marin Toma - Initiere in auditul situatiilor financiare, Editura CECCAR,
2009
6. Mircea Boulescu - Auditul financiar, Editura Economica, 2003
6. Tatiana Danescu - Proceduri §i tehnici de audit financiar, Editura Irecson,
2007
8. Tatiana Danescu - Audit financiar-convergente intre teorie §i practica,
Editura Irecson, 2007
9. Violeta Tataru - Auditul financiar, Editura Cavallioti, 2007
8. OUG nr.75/1999 republicata, privind activitatea de audit financiar;
10. Federatia Internationala a Contabililor - Reglementari Internationale de
Audit, Asigurare si Etica. Audit Financiar 2008 (I + II), Editura Irecson, 2009
 Formele dominante de organizare: frontal, în grup
 Metodele de predare-învaţare-cercetare-evaluare: expunere, recunoaştere,
Tehnologiile argumentare, studii de caz
didactice Mijloace didactice: tabele, retroproiector, calculator, etc.

Modalitatea
evaluării finale Lucrare scrisă: test grilă, probleme şi elemente descriptive

Stabilirea notei Reuşita curentă (evaluarea formativă) 30%


finale
(ponderea %) Rezultatul la examen (evaluarea finală) 70%

Activităţi pentru studiu individual Nr. de ore


1. Descifrarea şi studiul notiţelor de curs 13
2. Studiul după manual, suport de curs 16

3. Studiul bibliografiei minimale indicate 4

4. Documentare suplimentară în bibliotecă 4

5. Activitate specificată de pregătire seminar 6

6. Realizare teme, referate, etc. 13

7. Pregătire teste, lucrari de control 17

8. Pregătire prezentări orale 6

9. Pregătire examinare finală 16

10. Consultaţii 4

11. Documentare pe teren 0

12. Documentare pe INTERNET 5

13. Alte activităţi 2

TOTAL ore studiu individual (pe semestru) 106 ore

Semnătura titularului (titularilor) disciplinei: _____________