Sunteți pe pagina 1din 8

Chimie, clasa a VIII-a

PLAN DE RECAPITULARE A MATERIEI


ÎN VEDEREA SUSŢINERII EVALUĂRII INIŢIALE
Competenţe specifice de evaluat:
C1: identificarea legilor, principiilor, caracteristicilor definitorii ale unor particule, mărimi caracteristice, proprietăţi ale unor substanţe chimice;
C2: clasificarea şi compararea diferitelor particule, componente ale soluţiilor, a unor reacţii chimice studiate;
C3: rezolvarea unor probleme cu caracter teoretic sau aplicativ;
C4: analizarea/generalizarea/interpretarea relaţiilor cauzale prezente în cadrul fenomenelor fizice şi chimice studiate
C5: aprecierea/evaluarea/transferul proceselor, fenomenelor, situaţiilor în contexte diferite.
Conţinuturi ştiinţifice vizate:
Noţiuni de structura atomului. Soluţii Concentraţia soluţiilor. Simboluri chimice.Valenţa Formule chimice. Denumirea unor
compuşi chimici anorganici. Masă moleculară. Ecuaţii chimice.
Nr. Tema C.S. Conţinuturi Activităţi de învăţare Metode Săpt./ Nr. Obs.
crt. ore
alocate
Soluţii.Concen C1 Atom. Nucleu atomic. Particule Reactualizarea noţiunilor elementare - ciorchinele S1
traţia C2 nucleare. Număr atomic Z. Număr referitoare la atom şi la structura acestuia. - exerciţiul
1. soluţiilor C3 de masă A. Învelişul electronic. Rezolvarea unor exerciţii folosind p, n, e, Z, A. - modelarea
Atom. Structura învelişului electronic.Exerciţii de modelare a structurii unor -problematizarea
Structura Repartiţia electronilor pe straturi
atomi şi de stabilire a poziţiei în S.P. a unor
atomului şi poziţia în S.P. elemente.
Soluţii. Rezolvarea de probleme cu concentraţia
procentuală.
2. Valenţa. Ioni. C1 Valenţa. Reguli de stabilire a Reactualizarea noţiunilor teoretice. - exerciţiul S1
Molecule C2 valenţei. Ioni. Formarea Exerciţii de modelare a structurii unor ioni. - modelarea
compuşilor ionici. Molecule Reprezentarea formării unor molecule prin
punere în comun de electroni.
3. Formule C1 Formule chimice ale substanţelor Exerciţii de scriere a formulelor chimice. - exerciţiul S2
chimice. Masa C3 simple. Formule chimice ale Exerciţii de determinare a masei - algoritmizarea
moleculară C4 substanţelor compuse. Calcularea moleculare sau a numărului de moli. - modelarea
masei molare.
4. C3 Clasificarea substanţelor chimice
Exerciţii de scriere a formulelor chimice S2
Clasificarea C4 Calcule pe baza formulelor (oxizi, acizi, baze, săruri).
substanţelor chimice Exercitii şi probleme
5. Reacţii C1 Reacţii chimice. Ecuaţii ale Exerciţii de scriere a ecuaţiilor chimice - exerciţiul S3
chimice C2 reacţiillor chimice. Tipuri de Rezolvarea unor scheme de reacţie cu grad - modelarea
C5 reacţii chimice diferit de dificultate, care să cuprindă toate -problematizarea
tipurile de reacţii studiate.
EVALUARE TESTARE INIŢIALĂ
INIŢIALĂ S3
TEST DE EVALUARE FINALĂ
Disciplina chimie
Clasa a VIII-a
Partea I (40p)
1. Adevărat sau fals? (A/F) 8p
a) Soluţia reprezintă amestecul omogen de doua sau mai multe substanţe între care nu au loc
fenomene chimice.
b) Grăsimile sunt solubile în apă.
c) Temperatura influenţează dizolvarea substanţelor.
d) Prin adăugare de solvent soluţia se concentrează.
2. Alege răspunsul corect: 12p
A) Calciul are simbolul chimic : a. Cr; b. Ca; c. C; d. Co.
B) Simbolul chimic Na reprezintă elementul chimic pentru:
a. siliciu; b. sodiu; c. sulf; d. staniu.
C) Numărul grupei principale în care se găseşte un element chimic în tabelul periodic este dat de
a. numărul protonilor din învelişul electronic; b. numărul electronilor din nucleul atomic;
c. numărul electronilor de pe ultimul strat electronic; d. numărul nucleonilor din nucleul atomic.

5. Scrie în faţa literei din coloana A, care corespunde unei formule chimice, cifra din
coloana B, care reprezintă denumirea sa. 20p
A B
..... a. KNO3 1. acid clorhidric
..... b. H2SO4 2. hidroxid de sodiu
..... c. NaOH 3. azotat de potasiu
..... d. BaCl2 4. acid sulfuric
5. clorură de bariu
Partea a II-a (50p)
1. Completează ecuațiile reacțiilor de mai jos cu coeficienţii corespunzători. 15p
Zn + HCl  ZnCl2 + H2
Ca + O2  CaO
Na + Cl2  NaCl
Na + H2O NaOH + H2
CaO + HCl  CaCl2 + H2O
Scrie în dreptul fiecărei reacții tipul ei și așază fiecare substanță în categoria căreia aparține
(metale, nemetale, oxizi, baze, acizi, săruri).
2. Se dau masele atomice: ACa = 40, AC = 12 şi AO = 16. Pentru CaCO3 calculaţi : (30p) 10p
a) raportul atomic; b) masa moleculară; c) raportul de masă; d) compoziția procentuală.
3. Calculaţi concentraţia procentuală a unei soluţii obţinută prin dizolvarea a 50 g sare de
bucătărie în 150 g apă. 5p
4. 500 g clorat de potasiu (KClO3) de puritate 95% se supun descompunerii termice. O parte din
gazul rezultat se folosește la oxidarea a 4 moli de hidrogen. Gazul rămas reacționează cu sulful.
Aflați cantitatea de gaz folosit în reacția cu hidrogenul și numărul de moli de oxid format din
reacția cu sulful. 20p
Se dau : AK=39, Acl=35,5, Ao=16; AS=32, AH=1.
TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ
Disciplina Chimie
Clasa a VIII-a
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE
Se punctează oricare alte formulări/ modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor.
Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. Nu se
acordă fracţiuni de punct.
Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea punctajului total
acordat pentru test la 10.
PARTEA I (40 de puncte)

Nr. Soluţie - rezolvare punctaj


item
1 a) A 2p
b) F 2p 8p
c) A 2p
d) F 2p
2 A) b 2p 6p
B) b 2p
C) c 2p
3 structură 2·1p 6p
repartiţie 2·1p
locul elementului în S.P. 2·1p
4 c 10p
5 3.a 2,5p
4.b 2,5p 10p
2.c 2,5p
5.d 2,5p
TOTAL PUNCTAJ PARTEA I 40p

PARTEA a II-a (50 de


puncte)

Nr.ite Soluţie - rezolvare punctaj


m
1 Zn + 2HCl  ZnCl2 + H2 2,5p
2Ca + O2  2CaO 2,5p
2Na + Cl2  2NaCl 2,5p 10p
CaO + 2HCl  CaCl2 + H2O 2,5p

2 a) Ca:C:O= 1:1:3 5p
b) M = 100 g/mol 5p
c) Ca:C:O= 40:12:48 => 10:3:12 10p 30p
d) 40% Ca; 12% C ; 48% O 10p

3 md 50
c 100   100  25%
ms 200 10p
MATRICEA DE SPECIFICAŢII a Testului Iniţial
Clasa a VIII-a
Disciplina CHIMIE

Competenţe Identificarea/ Ilustrarea/ Compararea/ Utilizarea/ Analizarea/ Punctaj


corespunzătoare Recunoaşterea Exemplificarea/ Clasificarea Aplicarea Generalizarea/ acordat
nivelurilor unor date, Descrierea unor fapte, cunoştinţelor Transferul pe
taxonomice concepte, unor fenomene, date, specifice faptelor, conţinut
Teme/ relaţii, procese, situaţii proprietăţi, chimiei în proceselor,
Conţinuturi/ categorii concrete, fenomene rezolvarea fenomenelor,
Concepte-cheie/ specifice proprietăţi caracteristice unor situaţii situaţiilor
Unităţi tematice chimiei specifice chimiei problemă specifice
chimiei chimiei

Soluţii. I.1.(8p) II.3.(10p) 18


Concentraţia
soluţiilor
Atom.Structura I.2.A.B(4p) I.2.C.(2p) I.3(6p) 12
atomului
Valenţa.Ioni şi
molecule
Formule chimice. I.5.(10p) II.2.(30p) 40
Calcule pe baza
f.c.
Reacţii I.4.(10p) II.1.(10p) 20
Chimice
Punctaj pe 14 8 12 46 10 90
competenţe