Sunteți pe pagina 1din 9

PROIECT DIDACTIC

Şcoala: cu clasele I-VIII Gherăseni


Clasa: a III-a
Învăţătoare: Mihalcea Ioana
Disciplina : Educaţie civică
Unitatea de învăţare: Noi şi grupurile
Subiectul: Grupurile sociale
Tipul lecţiei: recapitulare - evaluare
Durata: 45 de minute
Locul de desfăşurare: Sala de clasă
Scopul: Verificarea cunoştinţelor referitoare la tipurile de grupuri sociale şi a relaţiilor
existente între membrii unui grup.
Obiective operaţionale
Pe parcursul şi la sfârşitul lecţiei copiii vor fi capabili:

O1 - să denumească grupurile sociale din care fac parte;


O2 - să ilustreze în scris comportamentul lor faţă de o situaţie problemă apărută în
cadrul grupului;
O3 - să găsească soluţii de aplanare a unui conflict apărut între membrii grupului;
O4 - să argumenteze alegerea făcută;
O5 - să formuleze opinii referitor la relaţiile şi comportamentele membrilor unui
grup;

Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, metoda ciorchinelui, eseul de cinci minute,


studiul de caz, brainstormingul, jocul de rol.

Materiale folosite: planşă, fişă de lucru, scrisoare, ecusoane , fişă de evaluare.


Forme de organizare: frontal, pe perechi, pe grupe şi individual

Bibliografie: ,, Educaţie civică”- manual pentru clasa a III-a ; Dumitru Radu , Gherghina
Andrei ; Editura Aramis , 2005.
RESURSE
NR
CRT ETAPELE OB ELEMENTE DE CONŢINUT METODE MIJLOACE ORGANI- EVA-
LECŢIEI OP ŞI ŞI ZATORICE LUARE
PROCEDEE MATERIALE
Asigur condiţiile optime pentru buna conversaţia frontal
1. Moment desfăşurare a lecţiei: aerisirea sălii de clasă,
organizatoric pregătirea materialului didactic, stabilirea liniştii.

Voi citi un fragment din povestea ,, Heidi, fetiţa


2. Captarea munţilor”, de Johanna Spyri din care reiese
Fragment din
atenţiei legătura strânsă de prietenie dintre cei trei copii. povestea ,, frontal
( anexa 1) Heidi, fetiţa
,, - Clara, trebuie să vezi şi tu aceste munţilor”, de
splendori! strigă Heidi. Johanna Spyri
Dar Clara căzuse de pe scaun. Heidi şi conversaţia
Peter s-au apropiat de ea. Au ridicat-o şi au
izbutit să o pună pe picioare. Fetiţa apăsa cu
putere tălpile pe iarbă şi făcu câţiva paşi.
- Vezi, Heidi! Vezi? Pot să merg! exclamă ea
fericită.
Împreună au mers până în mijlocul unei
adevărate grădini înflorite. Bucuria copiilor
era atât de mare încât inimile lor băteau cu
putere.”

,,Dacă cei trei sunt prieteni, iar voi, toţi din clasă
sunteţi colegi, ce formează ei? Dar voi? “

Îi anunţ pe copii că astăzi vom discuta despre


3. Anunţarea grupurile sociale. explicaţia frontal
temei şi a Se scrie titlul pe tablă şi pe caiete.
obiectivelor Se anunţă obiectivele urmărite pe parcursul
activităţii într-o formă accesibilă elevilor.
Voi împărţi grupul de elevi pe echipe, dacă
4. Desfăşurarea numărul de copii este impar unul dinter ei va metoda fişă de lucru pe echipe Aprecieri
activităţii O1 deveni ,,observator”. ciorchinelui verbale
O2 Fiecare echipă va primi câte o fişă de lucru cu o
O5 schemă sub formă de ciorchine pe care vor
O3 completa doar primele două rânduri. ( anexa 2) jocul de planşă frontal
O4 Observatorul va stabili momentul opririi rol model
lucrului şi va face verificarea la tablă , după o
planşă model, (anexa 3) apoi , împreună vor
completa ultimul rând al schemei date având ca
O5 cerinţă:
• Scrieţi cel puţin trei tipuri de relaţii ce pot
exista între membrii unui grup.

Le prezint copiilor o scrisoare prin care ni se studiul de scrisoare frontal


aduce la cunoştinţă că începând de mâine la noi caz Aprecieri
în calasă va veni un nou coleg. El se numeşte verbale
Dorel şi până acum a învăţat la o şcoală specială.
Realizaţi o compunere de cel mult zece rânduri eseul de 5 caiete individual
în care să precizaţi cum vă veţi comporta cu el. minute
2-3 copiii vor citi compunerile, purtându-se
apoi discuţii referitoare la conţinutul lor.
Se scot în evidenţă aspectele pozitive şi cele brainstor-
negative prezentate în conţinutul compunerilor. mingul
Se găsesc soluţii pentru aspectele negative.

Copiii îşi vor alege câte un ecuson fiind astfel


împărţiţi în 3 grupe de câte 6. jocul de rol Ecusoane pe grupe
Fiecare grupă va primi câte un joc de rol, iar reprezenta-
copiii îşi vor alege rolul în cadrul grupului, tive :
după cum urmează: (anexa 4) familie,
grup şcolar,
grup de
a),,Familia model” – 2 părinţi, 2 bunici, 2 copii joacă.
jocul de rol pe grupe
,, În familia voastră s-a stabilit pentru copii un
program de acces la calculator de 2 ore pe zi. În Aprecieri
lipsa părinţilor aceştia au încălcat regulamentul, verbale
iar calculatorul s-a stricat.”
• Precizaţi ce soluţii găsiţi să rezolvaţi
problema. fişe

b) ,, Cei mai buni colegi”- 1 învăţător şi 5 elevi

,, Unul dintre colegi , în pauză , a desprins


caloriferul din suporţii de fixare.”
• Ce faceţi în acel moment? Relataţi discuţia
dintre voi. dramatizrea pe grupe

c) ,, Ţările “ – 5 jucători şi 1 intrus Aprecieri


verbale
,, În timpul desfăşurării jocului vine un copil
care doreşte să intre în joc.”
• Cum procedaţi? Întrerupeţi jocul, îl acceptaţi jocul de rol pe grupe
şi începeţi alt joc , sau îl refuzaţi şi continuaţi
jocul, ţinănd cont că situaţia jocului este
următoarea.:
 Jucătorul 1 - ,, Anglia” - deţine câte 1 parte
din Germania şi România;
 Jucătorul 2 – ,, Franţa” - deţine câte 1 parte din
Italia şi Germania;
 Jucătorul 3 - ,, România “- a pierdut 1 parte;
 Jucătorul 4 - ,,Italia” – a pierdut 1 parte ;
 Jucătorul 5 - ,, Germania” - a pierdut 2 părţi.
Voi trece pe la fiecare grup şi voi completa cu
îndrumări sarcinile date.

După un timp stabilit , fiecare grup va


prezenta în faţa clasei situaţia dată.

conversaţia evaluare
5. Evaluare Fiecare copil va rezolva individual sarcinile fişei explicaţia individual Fişe de scrisă
de evaluare. exerciţiul evaluare

evaluare
6. Încheierea Voi face aprecieri asupra desfăsurării lecţiei, conversaţia frontal finală
activităţii asupra cunoştinţelor elevilor.
Anexa 1

Heidi, fetiţa munţilor, de Johanna Spyri


-fragment-

- Clara, trebuie să vezi şi tu aceste splendori! strigă Heidi.


Dar Clara căzuse de pe scaun. Heidi şi Peter s-au apropiat de ea. Au ridicat-
o şi au izbutit să o pună pe picioare. Fetiţa apăsa cu putere tălpile pe iarbă şi
făcu câţiva paşi.
- Vezi, Heidi! Vezi? Pot să merg! exclamă ea fericită.
Împreună au mers până în mijlocul unei adevărate grădini înflorite.
Bucuria copiilor era atât de mare încât inimile lor băteau cu putere.
Anexa 2

Grupul
Definiţie……………………………
………………………………………
………………………………………

Denumire ........................
Denumire ......................... Denumire ........................
Definiţie............................
........................................... Definiţie................................ Definiţie..............................
........................................... .............................................. .............................................
........................................... .............................................. .............................................
................................... .............................................. .............................................
...................... ............................
Anexa 3

Grupul
Două sau mai multe personae care se
reunesc deoarece au interese comune
formează un grup

Familia
Este grupul social, Grupul de joacă
relativ permanent, de Grupul şcolar
Este grupul format din Este grupul format din
indivizi legaţi între ei
copii de vârste copii de vărste apropiate ,
prin origine, căsătorie
apropiate, care au care au scopuri şi interese
sau adopţie comune
preferinţe şi preocupări
comune
Anexa 4
Joc de rol

,,Familia model” – 2 părinţi, 2 bunici, 2 copii

,, În familia voastră s-a stabilit pentru copii un program de acces la calculator de 2 ore pe
zi. În lipsa părinţilor aceştia au încălcat regulamentul, iar calculatorul s-a stricat.”

• Precizaţi ce soluţii găsiţi să rezolvaţi problema.

,, Cei mai buni colegi”- 1 învăţător şi 5 elevi

,, Unul dintre colegi , în pauză , a desprins caloriferul din suporţii de fixare.”

• Ce faceţi în acel moment?


• Relataţi discuţia dintre voi.

,, Ţările “ – 5 jucători şi 1 intrus

,, În timpul desfăşurării jocului vine un copil care doreşte să intre în joc.”

• Cum procedaţi? Întrerupeţi jocul, îl acceptaţi şi începeţi alt joc , sau îl refuzaţi şi continuaţi
jocul, ţinănd cont că situaţia jocului este următoarea.:

Jucătorul 1 - ,, Anglia” - deţine câte 1 parte din Germania şi România;


Jucătorul 2 – ,, Franţa” - deţine câte 1 parte din Italia şi Germania;
Jucătorul 3 - ,, România “- a pierdut 1 parte;
Jucătorul 4 - ,,Italia” – a pierdut 1 parte ;
Jucătorul 5 - ,, Germania” - a pierdut 2 părţi.