Sunteți pe pagina 1din 1

ACTELE NECESARE PENTRU ÎNREGISTRAREA MODIFICĂRII ACTELOR

CONSTITUTIVE ŞI / SAU ORGANELOR ASOCIAŢIILOR DE PROPRIETARI SE


DEPUN LA JUDECĂTORIA ÎN A CĂREI RAZĂ TERITORIALĂ SE AFLĂ
CONDOMINIUL

 Cerere către Judecătoria Timişoara, semnată de preşedintele asociaţiei de proprietari,


motivată în fapt şi în drept;
CEREREA TREBUIE SĂ CUPRINDĂ ÎN MOD OBLIGATORIU ADRESA LA CARE SĂ FIE
COMUNICATE CITAŢIILE / HOTĂRÂREA JUDECĂTOREASCĂ, PURTÂND
MENŢIUNEA DE ADRESĂ DE CORESPONDENŢĂ.
SE RECOMANDĂ SĂ FIE INDICATE ŞI ALTE DATE DE CONTACT: nr. telefon, e-mail.
 taxă judiciară de timbru în cuantum de 20 lei, în original;
 procesul-verbal al adunării generale + tabelul anexă cu participanţii la adunarea generală
şi semnăturile acestora; 1 copie conformă cu originalul;
 acordul de asociere şi statutul asociaţiei de proprietari, actualizate (NUMAI dacă
modificările / completările privesc aceste acte);
 cazier judiciar, în original, prevăzut de art. 46 alin. 7 din Legea nr. 196/2018 şi copie
conformă cu originalul cărţii de identitate a fiecărui membru din comitetul executiv şi
comisia de cenzori;
 copia hotărârii judecătoreşti de acordare a personalităţii juridice a asociaţiei de
proprietari;
 copia hotărârii(lor) judecătoreşti de modificare a actelor constitutive ale asociaţiei de
proprietari;
 copia certificatului fiscal al asociaţiei de proprietari.

Comitetul executiv este format din preşedintele asociaţiei şi un număr par de membri, nu mai
mare de patru, astfel încât numărul membrilor comitetului executiv nu poate fi mai mare de
cinci.

Cenzorul / Comisia de cenzori este formată dintr-un număr impar de membri, nu mai mare de
cinci.

Înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari este reglementată de Legea nr.


196/2018.