Sunteți pe pagina 1din 34

Rugăciune pentru ajutor la examen, adresată Maicii Domnului ....................

9
RUGĂCIUNEA ELEVILOR .................................................................................. 9
Cuprins
NĂSCĂTOARE DE DUMNEZEU ......................................................................... 2 Rugaciune pentru liminarea mintii ................................................................. 9

ÎMPĂRATE CERESC .......................................................................................... 2 Rugaciune Maicii Domnului "Sporirea mintii" .............................................. 10

ÎMPĂRĂTEASA MEA ........................................................................................ 2 Rugaciune catre Maica Domnului pentru a obtine har................................. 10

CREZUL SĂU SIMBOLUL CREDINŢEI................................................................. 3 RUGĂCIUNE LA ÎNCEPEREA LUCRULUI .......................................................... 10

RUGĂCIUNILE ÎNCEPĂTOARE .......................................................................... 3 RUGĂCIUNI PENTRU SĂNĂTATE.................................................................... 11

RUGĂCIUNEA DE DIMINEAŢĂ ......................................................................... 3 RUGĂCIUNE PENTRU CĂLĂTORIE.................................................................. 11

RUGĂCIUNE CĂTRE PREASFÂNTA TREIME ...................................................... 4 RUGĂCIUNE LA VREME DE NECAZ ................................................................ 11

Altă rugăciune: ............................................................................................ 4 RUGĂCIUNE PENTRU ŢARĂ ........................................................................... 11

RUGĂCIUNILE DE LA VREMEA MESEI .............................................................. 5 RUGĂCIUNE PENTRU CEI ADORMIŢI ............................................................. 11

Înaintea micului dejun ................................................................................ 5 RUGĂCIUNE ÎNAINTE DE SPOVEDANIE ......................................................... 12

După micul dejun ........................................................................................ 5 RUGĂCIUNI ÎNAINTE DE SFÂNTA ÎMPĂRTĂŞANIE ......................................... 12

Înainte de masa de la amiază ...................................................................... 5 RUGĂCIUNI DUPĂ SFÂNTA ÎMPĂRTĂŞANIE .................................................. 12

Înainte de cină............................................................................................. 6 RUGĂCIUNEA DE DIMINEAŢĂ A PĂRINTELUI ARSENIE BOCA ....................... 12

După cină .................................................................................................... 6 RUGĂCIUNEA DE DIMINEAŢĂ A STAREŢILOR DE LA OPTINA ........................ 13

RUGĂCIUNEA DE SEARĂ.................................................................................. 6 RUGĂCIUNEA SFÂNTULUI EFREM SIRIUL ...................................................... 13

RUGĂCIUNI CĂTRE PĂRINTELE CERESC ........................................................... 7 RUGĂCIUNEA SFÂNTULUI SILUAN ATHONITUL PENTRU LUME .................... 13

RUGĂCIUNI CĂTRE DOMNUL NOSTRU IISUS HRISTOS.................................... 7 Rugaciuni legate de casatorie, familie si copii ........................................................... 13

RUGĂCIUNE PENTRU PĂRINŢI ......................................................................... 8 Rugaciune pentru sot (sotie) ......................................................................... 13


RUGĂCIUNE PENTRU FRAŢI ŞI SURORI ........................................................... 8 Rugaciunea tinerilor care vor sa se casatoreasca ......................................... 14
RUGĂCIUNE PENTRU PRIETENI ....................................................................... 8 Rugaciunea credinciosilor ce se casatoresc .................................................. 15
RUGĂCIUNI PENTRU BINEFĂCĂTORI............................................................... 8 Rugaciunea sotiei pentru sotul ei ................................................................. 15
RUGĂCIUNE PENTRU PROFESORI ................................................................... 8 Rugaciunea sotului pentru sotia sa ............................................................... 15
RUGĂCIUNEA COPILULUI BOLNAV .................................................................. 9 Rugaciuni legate de vrajmasi................................................................................. 17
1
Rugaciune pentru vrajmasi ........................................................................... 17
Rugaciune pentru izbavirea de vrajmasi ....................................................... 17
Rugaciuni legate de Biblie, mantuire, multumire si iertare ........................................... 17 Rugaciunile tinerilor
RUGĂCIUNE DE POCĂINŢĂ............................................................................ 17
Rugaciune pentru citirea cu folos a Sfintei Scripturi ..................................... 17 NĂSCĂTOARE DE DUMNEZEU
RUGĂCIUNI DE MULŢUMIRE ......................................................................... 17 Născătoare de Dumnezeu, Fecioară, bucurăte ceea ce eşti plină de
Rugaciune de multumire 2 ............................................................................ 18 har, Marie, Domnul este cu tine! Binecuvântată eşti tu între femei şi
binecuvântat este rodul pântecelui tău, că ai născut pe Hristos,
Rugaciune pentru binefacerile primite de la Dumnezeu .............................. 18
Mântuitorul sufletelor noastre. Preasfântă Marie, Maica lui
Rugaciune de multumire catre Maica Domnului .......................................... 18 Dumnezeu, roagăte pentru noi păcătoşii, acum şi în ceasul morţii
Rugaciune pentru mantuire .......................................................................... 19 noastre. Amin
Rugaciune care se citeste in fiecare post ...................................................... 19
Rugaciune de pocainta .................................................................................. 20 ÎMPĂRATE CERESC
Rugaciune la necazuri si suparari .................................................................. 20 Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, Care
pretutindenea eşti şi toate le plineşti, Vistierul bunătăţilor şi
TATĂL NOSTRU .............................................................................................. 20
Dătătorule de viaţă, vino şi Te sălăşluieşte întru noi, şi ne curăţeşte pe
RUGĂCIUNEA ŞCOLARILOR ........................................................................... 20
noi de toată întinăciunea, şi mântuieşte, Bunule, sufletele noastre.
RUGĂCIUNE CĂTRE ÎNGERUL PĂZITOR ......................................................... 21 Amin
RUGĂCIUNE LA INTRAREA ÎN CLASĂ ............................................................. 21
RUGĂCIUNE ÎNAINTE DE LECŢII..................................................................... 21 ÎMPĂRĂTEASA MEA
RUGĂCIUNE LA IEŞIREA DIN CLASĂ ............................................................... 22 Împărăteasa mea preabună şi nădejdea mea, Născătoare de
Acatiste si canoane .............................................................................................. 22 Dumnezeu, primitoarea săracilor şi ajutătoarea străinilor, bucuria
scârbiţilor şi acoperitoarea necăjiţilor, vezi-mi nevoia, vezi-mi necazul,
Canon de pocainta pentru cel cazut in desfranare ....................................... 22
ajută-mi ca unui neputincios, hrăneşte-mă ca pe un străin. Necazul
Rugaciunea celui cazut .................................................................................. 25 meu îl ştii, dezleagă-l precum vrei, că n-am alt ajutor afară de tine,
Acatistul domnului nostru Iisus Hristos ........................................................ 26 nici altă folositoare grabnică, nici altă mângâietoare bună; ci numai pe
Rugăciune către Domnul nostru Iisus Hristos, alcătuită de Sfântul Isaac Sirul tine, Născătoare de Dumnezeu, ca să mă păzeşti şi să mă acoperi în
...................................................................................................................... 33 vecii vecilor. Amin!

2
CREZUL SĂU SIMBOLUL CREDINŢEI ( de trei ori )
Cred întru Unul Dumnezeu, Tatăl Atoţiitorul, Făcătorul cerului şi al
Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care
pământului, al tuturor celor văzute şi nevăzute.
pretutindenea ești și toate le plinești, Vistierul bunătăților și
Şi întru Unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul-Născut, Care dătătorule de viață, vino și Te sălășluiește întru noi, și ne curățește pe
din Tatăl S-a născut mai înainte de toţi vecii. noi de toată întinăciunea și mântuiește, Bunule, sufletele noastre.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe
Lumină din Lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat,
noi (de trei ori).
născut iar nu făcut; Cel de o fiinţă cu Tatăl, prin Carele toate s-au
făcut. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii
vecilor. Amin.
Care pentru noi oamenii şi pentru a noastră mântuire S-a pogorât din
ceruri şi S-a întrupat de la Duhul Sfânt şi din Maria Fecioara, şi S-a Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele
făcut om. noastre. Stăpâne, iartă fărădelegile noastre. Sfinte, cercetează și
vindecă neputințele noastre, pentru numele Tău
Şi S-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponţiu Pilat şi a pătimit şi S-a
îngropat şi a înviat a treia zi, după Scripturi. Şi S-a suit la ceruri şi şade Doamne miluiește (de trei ori), Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și
de-a dreapta Tatălui. acum și pururea și în vecii vecilor. Amin

Şi iarăşi va să vină cu slavă, să judece viii şi morţii, a Cărui Împărăţie Tatăl nostru, Care ești în ceruri, sfințească-Se numele Tău, vie
nu va avea sfârşit. împărăția Ta, fie voia Ta, precum în cer așa și pe pământ. Pâinea
noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă
Şi întru Duhul Sfânt, Domnul de viaţă făcătorul, Care din Tatăl
greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce
purcede, Cel ce împreună cu Tatăl şi cu fiul este închinat şi slăvit, Care
pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Pentru rugăciunile Sfinților
a grăit prin prooroci.
Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase Fiul lui Dumnezeu
Întru una, sfântă, sobornicească şi apostolească Biserică. Mărturisesc miluiește-ne pe noi. Amin
un Botez, întru iertarea păcatelor. Aştept învierea morţilor. Şi viaţa
veacului ce va să fie. Amin. RUGĂCIUNEA DE DIMINEAŢĂ
După ce te scoli şi te speli, adună-ţi gândurile, alungă toate grijile, fă-
RUGĂCIUNILE ÎNCEPĂTOARE ţi semnul Sfintei Cruci, şi cu evlavie şi fără grabă rosteşte mai întâi
Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție. rugăciunile începătoare.

3
Şi continuă cu rugăciunile de mai jos. Altă rugăciune:
Slavă Ție, Împărate, Dumnezeule atotputernice, Care, cu purtarea Ta
Sculându-ne din somn, cădem către Tine, Bunule, și cântare
de grijă cea dumnezeiască și de oameni iubitoare, m-ai învrednicit pe
îngerească strigăm Ție, Puternice: Sfânt, Sfânt, Sfânt ești,
mine, păcătosul și nevrednicul, a mă scula din somn și a dobândi
Dumnezeule; pentru rugăciunile îngerilor Tăi, miluiește-ne pe noi.
intrare în casa Ta. Primește, Doamne, și glasul rugăciunii mele, ca și al
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh Din pat și din somn m-ai ridicat,
sfintelor și înțelegătoarelor Tale puteri, și binevoiește ca, din inimă
Doamne; mintea mea o luminează, inima și buzele mele le deschide
curată și cu duh de umilință, să Ți se aducă Ție laudă din necuratele
ca să Te laud pe Tine, Sfântă Treime: Sfânt, Sfânt, Sfânt ești,
mele buze; ca și eu să mă fac părtaș fecioarelor celor înțelepte, cu
Dumnezeule; pentru rugăciunile tuturor sfinților Tăi, miluiește-ne pe
luminata făclie a sufletului meu, și să Te slăvesc pe Tine, Dumnezeu-
noi. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin
Cuvântul Cel slăvit în Tatăl și în Duhul Sfânt. Amin
Fără de veste Judecătorul va veni și faptele fiecăruia se vor descoperi.
Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu! Veniți să ne
Ci cu frică să strigăm în miezul nopții: Sfânt, Sfânt, Sfânt ești,
închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu! Veniți
Dumnezeule, pentru Născătoarea de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
să ne închinăm și să cădem la Însuși Hrisos, Împăratul și Dumnezeul
Doamne, miluiește (de 12 ori), apoi :
nostru (cu trei inchinăciuni)!

Apoi Psalmul 50:


RUGĂCIUNE CĂTRE PREASFÂNTA TREIME
Din somn sculându-mă, mulțumescu-ți Ție, Preasfântă Treime, că Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea
pentru multă bunătatea Ta și pentru îndelungă-răbdarea Ta, nu Te-ai îndurărilor Tale, șterge fărădelegea mea. Mai vârtos mă spală de
mâniat pe mine, leneșul și păcătosul, nici nu m-ai pierdut pentru fărădelegea mea și de păcatul meu mă curățește. Că fărădelegea mea
fărădelegile mele, ci ai arătat iubire de oameni, după obicei; și, întru eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unuia am
deznădăjduire zăcând eu, m-ai ridicat, ca să mânec și să slăvesc greșit și rău înaintea Ta am făcut așa încât drept ești Tu întru
puterea Ta. Deci, acum luminează-mi ochii gândului, deschide-mi cuvintele Tale și biruitor când vei judeca Tu. Că iată întru fărădelegi
gura, ca să mă învăț cuvintele Tale, să înțeleg poruncile Tale, să fac m-am zămislit și în păcate m-a născut maica mea. Că iată adevărul ai
voia Ta, să-Ți cânt întru mărturisirea inimii și să laud preasfânt numele iubit; cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii Tale, mi-ai arătat
Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și in mie. Stropi-mă-vei cu isop și mă voi curăți; spăla-mă-vei și mai vârtos
vecilor vecilor. decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie;
bucura-se-vor oasele mele cele smerite. Întoarce fața Ta de la
Amin
păcatele mele și toate fărădelegile mele șterge-le. Inimă curată
zidește intru mine, Dumnezeule și duh drept înnoiește întru cele

4
dinlăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel sfânt RUGĂCIUNILE DE LA VREMEA MESEI
nu-l lua de la mine. Dă-mi mie bucuria mântuirii Tale și cu duh
Înaintea micului dejun
stăpânitor mă întărește. Învăța-voi pe cei fără de lege căile Tale și cei
În numele Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Duh. Tatăl nostru, Care eşti
necredincioși la Tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de
în ceruri, …..
sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele; bucura-se-va limba
mea de dreptatea Ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Amin.
va vesti lauda Ta.
După micul dejun
Că de ai fi voit jertfă, Ți-aș fi dat; arderile de tot nu le vei binevoi. În numele Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Duh.
Jertfa lui Dumnezeu: duhul umilit; inima înfrântă și smerită Dumnezeu
nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea Ta, Sionului și să se Cuvine-se cu adevărat să te fericim pe tine, Născătoare de Dumnezeu,
zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății, cea pururea fericită şi prea nevinovată şi Maica Dumnezeului nostru.
prinosul și arderile de tot; atunci vor pune pe altarul Tău viței. Ceea ce eşti mai cinstită decât Heruvimii şi mai slăvită fără de
asemănare decât Serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeul-
Apoi CREZUL şi Cuvântul ai născut, pe tine, cea cu adevărat Născătoare de
Dumnezeu, te mărim.
Cuvine-se cu adevărat să te fericim, Născătoare de Dumnezeu, cea
pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru. Ceea Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Amin.
ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită, fără de asemănare,
decât serafimii, care, fără stricăciune, pe Dumnezeu Cuvântul ai Înainte de masa de la amiază
născut, pe tine, cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim. În numele Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Duh. Tatăl nostru Care eşti în
ceruri...
Slavă... Și acum..., Doamne miluește (de 3 ori). Pentru rugăciunile
sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Amin.
miluiește-ne pe noi. După masa de la amiază În numele Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Duh.
Amin Mulţumim Ţie, Hristoase Dumnezeul nostru, că ne-ai săturat pe noi
de bunătăţile Tale cele pământeşti. Nu ne lipsi nici de cereasca Ta
împărăţie, ci, precum în mijlocul ucenicilor Tăi ai venit, Mântuitorule,
pace dându-le lor, vino şi la noi şi ne mântuieşte. Amin.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Amin.

5
Înainte de cină Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale
În numele Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Duh. Mânca-vor săracii şi se și numele Tău chemăm. Și acum...,
vor sătura şi vor lăuda pe Domnul, iar cei ce-L caută pe Dânsul, vii vor
Ușa milostivirii deschide-o nouă, binecuvântată Născătoare de
fi inimile lor în veacul veacului. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.
Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce nădăjduim întru tine, ci să ne
Amin.
mântuim prin tine din nevoi, că tu ești mântuirea neamului creștinesc.
După cină
Doamne, miluiește (de 12 ori).
În numele Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Duh. Veselitu-ne-ai pe noi,
Doamne, întru făpturile Tale şi întru lucrul mâinilor Tale ne-am Îţi mulţumim, Dumnezeule Sfinte, că ne-ai păzit în această zi. Îţi
bucurat. Însemnatu-s-a peste noi lumina feţei Tale, Doamne. Dat-ai mulţumim şi Te mărim că ne-ai învrednicit să ajungem în acest ceas al
veselie în inima noastră din rodul grâului, al vinului şi al serii. Şi încă Îţi mai cerem să ne trimiţi înger păzitor de orice rău.
untdelemnului, ce s-au înmulţit. Cu pace ne vom culca şi vom adormi, Învredniceşte-ne, Doamne, să trecem cu bine această noapte.
că Tu, Doamne, deosebi, întru nădejde ne-ai aşezat. Slavă Tatălui şi Învredniceste-ne să ne sculăm dimineaţa sănătoşi şi bucuroşi, ca să-Ţi
Fiului şi Sfântului Duh. Amin. mulţumim şi să mărim sfânt numele Tău. Amin.

Doamne Iisuse Hristoase, ştim că atunci când erai pe pământ îi


RUGĂCIUNEA DE SEARĂ primeai cu multă dragoste pe copiii care veneau la Tine, îi mângâiai şi
Mergând să te culci, rosteşte mai întâi de toate rugăciunile
îi binecuvântai. Te rugăm să ne primeşti şi pe noi, copiii Tăi, în acest
începătoare..… În numele Tatălui ….Împărate ceresc… Sfinte ceas şi să asculţi această rugăciune de seară. Păzeşte-ne cu
Dumnezeule… Slava Tatălui… Preasfântă Treime… Doamne miluieşte… atotputernica Ta purtare de grijă pentru ca fără frică şi cu pace să
Tatăl nostru. trecem cu bine această noapte. Şi învredniceşte-ne să ne sculăm
Continuă apoi cu aceste tropare de umilinţă dimineaţa sănătoşi, să-Ţi mulţumim din adâncul inimii şi să mărim
numele Tău cel sfânt. Căci Tu eşti Domnul nostru cel bun, Care ne
Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că, nepricepându- ocroteşti şi ne iubeşti. Amin.
ne de nici un răspuns, această rugăciune aducem Ție, ca unui Stăpân,
noi păcătoșii robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Încă Te rugăm, Doamne, să-i iubeşti şi să ocroteşti pe părinţii noştri,
pe fraţii noştri şi toată familia. Ajută-ne să fim cuminţi, să-i ascultăm
Slavă..., pe părinţi şi pe cei care ne învaţă cele bune. Luminează-ne să-I iubim
pe fraţii noştri, pe rude, pe colegi, pe vecini şi pe toţi oamenii, şi să-I
Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit; nu Te mânia
ajutăm pe săraci. Amin.
pe noi foarte, nici pomeni fărădelegile noastre, ci caută și acum ca un
Milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești
6
Învredniceşte-ne ca fără de păcat să ne păzim în această seară. Tu eşti Tată ceresc, Te rugăm luminează-ne şi întăreştene să săvârşim
adevăratul nostru Dumnezeu în Care credeau şi strămoşii noştri şi de pururea faptele iubirii de fraţi şi să ne purtăm ca nişte copii ai Tăi, că
aceea ne închinăm Ţie şi noi din adâncul sufletului nostru. Vrednic de milostiv şi iubitor de oameni Tu eşti, Dumnezeul nostru. Amin.
a fi preamărit pururea este numele Tău, ziua şi noaptea, în orice ceas.
Trimite-ne, Doamne, harul şi iubirea Ta. Binecuvântat eşti, Doamne,
RUGĂCIUNI CĂTRE DOMNUL NOSTRU IISUS HRISTOS
învaţă-mă să fac voia Ta întotdeauna şi să împlinesc poruncile legii
Doamne Iisuse Hristoase, Tu eşti atotputernicul Fiu al lui Dumnezeu.
Tale. Luminează-mă să pot înţelege poruncile Tale şi să împlinesc cu
Te rugăm, apără-ne de duşmanul diavol şi de păcat şi întăreşte-ne să
sârguinţă voia Ta. Fă să fie pururea cu noi iubirea Ta. Toţi suntem
împlinim totdeauna voia Ta. Amin.
făpturile Tale, nu ne uita şi nu ne părăsi în veci. Ţie Îţi cântăm cu
bucurie şi preamărim numele Tău, al Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Dumnezeule Preabun, Tu care ne-ai dat porunca iubirii, dă-ne nouă şi
Duh. Amin. harul Tău ca să-i iubim pe toţi oamenii şi să-i ajutăm în nevoi. Amin.

Apoi să-ţi săruţi crucea ta şi să faci semnul Sfintei Cruci pe patul unde Doamne Iisuse Hristoase, Cel ce eşti Fiul lui Dumnezeu, Sfânt şi fără
o să te culci. de păcat, Te rugăm păzeşte-ne de faptele cele rele şi ne dăruieşte
inimă curată. Amin.
RUGĂCIUNI CĂTRE PĂRINTELE CERESC Doamne Iisuse Hristoase, Care ai binecuvântat lucrarea Apostolului
Preabunule Părinte, Îţi mulţumim că ne păzeşti împreună cu sfinţii Tăi Petru, binecuvântează şi lucrarea părinţilor noştri şi a tuturor
îngeri. Te rugăm să ne dăruieşti nouă înger de pace, călăuzitor, oamenilor, ca să câştige cele de trebuinţă pentru a avea grijă de noi.
credincios şi păzitor al sufletelor şi trupurilor noastre. Amin. Amin.
Părinte ceresc, Tu eşti singurul Dumnezeu adevărat. Tot ceea ce ne Doamne Iisuse Hristoase, Tu ai venit în lume să mântuieşti sufletele
înveţi este adevărat şi ceea ce ne făgăduieşti este cu neputinţă să nu noastre şi ne-ai învăţat că sufletul are o valoare nepreţuită. Te rugăm
împlineşti. Te rugăm luminează-ne să cerem pururea ocrotirea Ta şi să curăţeşte sufletele noastre de păcat şi dă-ne harul şi puterea Ta ca să
ne orânduim viaţa după poruncile Tale. Amin. nu mai păcătuim, ci să ne deprindem sufletul cu faptele bune. Amin.
Tatăl nostru, cel din ceruri, Tu eşti creatorul nostru, păzitorul şi Doamne Iisuse Hristoase, Tu Care i-ai învăţat pe cei smeriţi, dăruieşte-
binefăcătorul nostru. Luminează-ne ca pururea să cinstim şi să ne şi nouă această mare virtute. Ajută-ne să scăpăm de orice mândrie
binecuvântăm numele Tău cel Sfânt. Amin. şi slavă deşartă şi să avem iubirea şi apărarea Ta. Amin.

7
RUGĂCIUNE PENTRU PĂRINŢI numai de el însuşi, ci ajută-ne să ne sprijinim unul pe altul.
Tatăl nostru cel din ceruri, Îţi mulţumim că neai dăruit părinţi care ne Învredniceşte-ne să-Ţi mulţumim întotdeauna şi cu bucurie să
iubesc atât de mult, se ostenesc şi au grijă de noi pentru binele preamărim numele Tău. Amin.
nostru. Te rugăm, Doamne , să-i păzeşti întotdeauna şi să fii milostiv
cu ei, să le dăruieşti sănătate, mulţumire şi toate bunătăţile iubirii
RUGĂCIUNE PENTRU PRIETENI
Tale. Luminează-ne să-I putem cinsti, să-i ascultăm, să nu-i întristăm,
Păzeşte-ne, Doamne, de prieteni răi şi prefăcuţi, care nu urmează
să-I ajutăm cât putem, să nu facem nimic în ascuns. Ajută-ne să fim
binele. Fereşte-ne de orice împrejurare vătămătoare sufletului şi de
cuminţi în familie şi să Te iubim pe Tine, pentru a preamări
orice îndemn la rău. Luminează-ne să alegem întotdeauna prieteni
întotdeauna sfânt numele Tău. Amin.
buni, credincioşi, care să fie copiii Tăi, să iubească Biserica Ta şi să
Doamne Sfinte, Împărate al cerului şi al pământului, caută din aibă purtare bună. Te rog, Doamne, să-i păzeşti pe toţi bunii mei
înălţimea Sfântului Tău locaş, cu milă şi cu îndurări asupra casei prieteni, să-i luminezi spre bine, să le dăruieşti spor şi bunăstare.
noastre. Dă sănătate şi toate cele bune tatălui şi mamei, ca să poată Amin.
îngriji de noi şi de toţi ai casei noastre, şi ne ajută şi nouă tuturor ca să
facem cele bune şi plăcute Ţie. Amin. RUGĂCIUNI PENTRU BINEFĂCĂTORI
Îţi mulţumim, Părinte ceresc, că ne-ai dăruit, pe lângă părinţi şi alţi
RUGĂCIUNE PENTRU FRAŢI ŞI SURORI oameni care ne iubesc şi se ostenesc pentru noi. Îţi mulţumim pentru
Doamne, Ţie mă rog ţine pe fraţii şi surorile mele, dându-le lor binefăcătorii care ne ocrotesc, pentru profesorii noştri, pentru preoţii
sănătate, viaţă lungă şi darul Tău cel sfânt, ca să umble în căile Tale şi Bisericii noastre şi pentru toţi cei care ne iubesc pe noi. Te rugăm,
să facă cele ce sunt după voia Ta cea sfântă. Dă-ne, Doamne, de acum Doamne, să le dăruieşti tuturor binecuvântarea Ta, să răsplăteşti
până la capătul vieţii să ne iubim şi să ne cinstim unii pe alţii, căci ce iubirea şi osteneala lor cu darul iubirii Tale. Şi învredniceşte-ne ca,
este mai bun şi mai frumos decât a vieţui fraţii împreună! Aşa, atunci când vom creşte, să devenim şi noi binefăcătorii tuturor, să ne
Doamne, ascultă rugăciunea noastră şi milostiv fii nouă, că bun şi arătăm prin fapte iubirea noastră creştină pentru a ne învrednici să
iubitor de oameni eşti şi Ţie mărire înălţăm, Tatălui, Fiului şi Sfântului preamărim sfânt numele Tău. Amin.
Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Îţi mulţumim, Părinte ceresc, că ne-ai dat viaţă şi neai dăruit părinţi şi RUGĂCIUNE PENTRU PROFESORI
fraţi. Fă, Doamne Dumnezeule, să stăpânească iubirea, pacea şi Doamne, Dumnezeul nostru, Îţi mulţumim că ne-ai dăruit această
bucuria în casa noastră. Ajută-ne să trăim în bună înţelegere, să nu ne mare binecuvântare a Ta, pe profesorii şcolii noastre. La şcoală auzim
invidiem unul pe altul, să nu ne certăm, să nu se îngrijească fiecare cuvintele Tale, acolo suntem învăţaţi cum să ne purtăm acasă, la
şcoală, în lume şi în biserică. Te rugăm, Doamne, să-i umpli de
8
bunătatea Ta pe toţi profesorii care se ostenesc să ne înveţe pe noi. deşertăciunea pământească şi slava deşartă să mă înalţ cu mintea şi cu
Te rugăm să ne luminezi ca să fim cuminţi şi atenţi, să împlinim tot inima spre cele nepieritoare şi veşnice. Amin.
binele pe care-l învăţăm şi să-l spunem şi altora. Astfel vom fi copiii
Tăi iubiţi şi vom preamări cu bucurie sfânt numele Tău. Amin. RUGĂCIUNEA ELEVILOR
Doamne Iisuse Hristoase, ştim că în Ziua Cincizecimii L-ai trimis pe
RUGĂCIUNEA COPILULUI BOLNAV Sfântul Tău Duh Apostolilor. Cu Acesta i-ai luminat şi i-ai făcut dascăli
Doamne Iisuse Hristoase, iată, trupul meu s-a îmbolnăvit. Te rog să-mi înţelepţi pentru întreaga lume. Te rugăm să ne luminezi şi pe noi cu
dăruieşti răbdare pentru a trece cu bine peste această încercare pe Sfântul Tău Duh, să ne dăruieşti sârguinţă şi spor la învăţătură.
care mi-ai trimis-o. Ştiu că Tu eşti aproape de toţi cei care suferă şi de Luminează-ne să-i preţuim pe cei care ne învaţă, să-i iubim pe colegi,
aceea Te rog să-mi dăruieşti bună nădejde de vindecare. Rânduieşte- să fim atenţi ce vorbim, să ne purtăm bine pentru a mări întotdeauna
mi cele trebuincioase pentru însănătoşire şi nu mă trece cu vederea, sfânt numele Tău. Amin.
căci Tu poţi vindeca numai cu cuvântul. Luminează-mă pe mine cu
darul Tău şi dăruieşte-mi sănătate sufletului şi trupului. Mângâie Rugaciune pentru liminarea mintii
sufletele tuturor copiilor şi oamenilor care se află în dureri, în boli şi în Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, lumineaza mintile
alte suferinţe. Mângâie-i şi pe toţi cei care au atâta grijă de mine. copiilor nostri cu harul Tau cel datator de viata. Tu, Care dai celor
Doamne Iisuse Hristoase, trimite ajutorul Tău asupra mea, căci numai intelepti intelepciunea si celor priceputi priceperea, trimite peste ei
Tu eşti doctorul sufletelor şi al trupurilor noastre. Slăvit să fie numele Duhul Tau cel Sfant, datatorul intelepciunii, al cunostintei si al
Tău, împreună cu al Tatălui şi al Sfântului Duh, în vecii vecilor. Amin. intelegerii. Tu i-ai luminat pe alesii Tai in toata vremea. Tu i-ai insuflat
pe cei trei mari dascali ai lumii si Ierarhi, Vasile cel Mare, Grigorie de
Rugăciune pentru ajutor la examen, adresată Maicii Domnului Dumnezeu Cuvantatorul si Ioan Gura de Aur, de s-au aratat vase alese
Preasfântă Stăpână Născătoare de Dumnezeu, Casa pe care Înţelepciunea ale sfinteniei, raspandind in lume dreapta credinta. Tu ai luminat-o pe
lui Dumnezeu Sieşi Şi-a zidit-o, Dătătoarea darurilor duhovniceşti, ceea ce Sfanta Mare Mucenita Ecaterina, si ea a rusinat multimea ritorilor
de la cele lumeşti la cele mai presus de lume mintea noastră o înalţi şi pe pagani.
toţi la cunoştinţa Adevărului îi ridici!
Tu, Doamne, lumineaza-i si pe copiii nostri (numele), ca sa invete cele
Primeşte puţina rugăciune a nevrednicului/ nevrednicei robului/ roabei tău/ bine placute Tie si sa se umple de cunostinta adevarului. Da-le lor
tale, care cu credinţă şi smerenie mă închin în faţa preacinstitei tale icoane stiinta, pricepere, rabdare si chibzuinta. Sa nu primeasca ei cunostinte
şi cu umilinţă te rog: Dăruieşte bună sporire minţii mele, luminează-mă cu
pierzatoare de suflet, nici sa invete ce e urat lui Dumnezeu. Fa-i
lumina cunoştinţelor, întăreşte-mi memoria, dă-mi priceperea cuvenită şi
ascultatori fata de dascalii care ii invata cele bune si sarguinciosi in
pune în gura mea cuvânt spre răspuns bun, ca înstrăinat fiind de
indeplinirea celor ce li s-au randuit. Iar la vremea potrivita, Doamne,
9
ajuta-i sa gaseasca locul in care sa foloseasca cele pe care le-au viata noastra, sa ne instrainam de desertaciunea pamanteasca si de
invatat si sa munceasca spre binele lor si spre folosul aproapelui. Tu ii prisositoarele griji lumesti si sa ne ridicam mintile si inimile noastre
osandesti pe cei care isi ingroapa talantii si ii binecuvantezi pe cei care spre cer, pentru ca, prin ocrotirea si ajutorul Tau, lauda, multumire si
ii inmultesc cu pricepere. Randuieste-le Tu, Doamne, Cel ce randuiesti inchinare pentru toate sa-i aducem Intreit Slavitului Dumnezeu si
toate spre mantuire, unde sa munceasca, ce sa munceasca si cum sa Ziditorul tuturor, acum si pururea si in vecii vecilor. Amin!
munceasca. Da-le lor, Doamne, spor in toata lucrarea cea buna si-i
intareste in credinta ca sa Te marturiseasca printr-o vietuire curata
Rugaciune catre Maica Domnului pentru a obtine har
pana in ultima clipa a vietii lor. Amin.
Sfanta Marie, Maica lui Dumnezeu si Maica noastra, care ai fost iubita
cu gingasie de Fericitul Ieremia, te rugam aprinde in inimile noastre o
Rugaciune Maicii Domnului "Sporirea mintii" vie si sfnta iubire fata de Dumnezeu si fata de aproapele, ca sa urmam
Preacurata Nascatoare de Dumnezeu, casa pe care Intelepciunea lui exemplul acestui slujitor al tau, care si-a dovedit prin fapte iubirea
Dumnezeu Siesi Si-a zidit-O, datatoarea darurilor duhovnicesti, ceea fata de Tatal ceresc si fata de fratii in suferinta.
ce de la cele lumesti la cele dinainte de lume mintea noastra o inalti si
Ajuta-ne ca, urmnd inspiratiile Duhului Sfant, sa ne angajam cu
pe toti la cunostiinta intelepciunii ii ridici! Primeste aceasta cantare
sinceritate si seriozitate in opera de promovare a bunei intelegeri in
de rugaciune de la noi, nevrednicii robii Tai, care cu credinta si cu
mediul in care traim si a unirii tuturor crestinilor in credinta si iubire.
smerenie ne inchinam in fata Preacinstitei Tale icoane! Indupleca-L pe
Fiul Tau si Dumnezeul nostru sa le dea mai marilor nostri intelepciune O, buna Mama, care te-ai aratat Fericitului Ieremia ca Regina a cerului
si putere, judecatorilor dreptate si necautare la fata omului, pastorilor spunndu-i ca Fiul tau este coroana ta stralucita, te rugam dobndeste-
intelepciune duhovniceasca, ravna si buna paza a sufletelor noastre, ne de la Tatal ceresc ajutorul de care acum avem att de mare nevoie
invatatorilor smerita intelepciune, fiilor ascultare si noua tuturor si, mai presus de toate, harul suprem sa-l cunoastem, sa-l iubim si sa-l
Duhul chibzuintei si al evlaviei, duhul smereniei si al blandetii, duhul imitam pe Iisus Hristos, Domnul si Mntuitorul nostru. Amin.
curatiei si al adevarului. Si acum, maica prealaudata, da-ne buna
sporire a mintii, pe cei aflati in vrajba si in dezbinare impaca-i, uneste-
RUGĂCIUNE LA ÎNCEPEREA LUCRULUI
i si pune intre ei o legatura de iubire nedespartita, pe cei rataciti din
Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, Care ai spus prin gura
nesocotinta intoarce-i spre lumina adevarului lui Hristos, povatuieste-
profetului David: “Omul merge la muncă şi trudeşte până se
i frica de Dumnezeu, infranarea si harnicia, da-le cuvantul
înserează”. Prin gura binecuvântatului apostol Pavel ai spus: “Cel ce
intelepciunii si cunostiinte folositoare de suflet celor ce le cer,
nu munceşte, nu va mânca.” Şi cu gura Ta prea curate ai spus: “Fără
lumineaza-ne cu bucuria cea nepieritoare, Ceea ce esti mai cinstita
Mine nu poţi face nimic.” Scapă-ne de nepăsare şi trândăvie. Dă-ne
decat Heruvimii si mai slavita decat Serafimii. Iar noi, vazand faptele
bunăvoinţă şi sârguinţă în efortul nostru. Întăreştene să lucrăm cu
minunate si preachibzuita intelepciune a lui Dumnezeu in lume si in
10
sinceritate, dreptate şi iubire, Te rugăm să binecuvântezi mereu RUGĂCIUNE LA VREME DE NECAZ
lucrările noastre, să câştigăm cele de trebuinţă şi să-i ajutăm şi pe Tatăl nostru Cel din ceruri, Tu ne-ai adus pe lume din marea Ta iubire
alţii. Amin. şi nu încetezi să ne iubeşti şi să Te-ngrijeşti de toate făpturile Tale. De
aceea cerem cu îndrăzneală ocrotirea Ta. În fiecare zi suntem
încercaţi de multe primejdii şi multe necazuri ni se pot întâmpla dacă
RUGĂCIUNI PENTRU SĂNĂTATE
Tu nu ne aperi. De aceea Te rugăm, Iubitorule de oameni, Doamne, să
Doamne Iisuse Hristoase, Tu Care prin cuvânt poţi să vindeci orice
nu ne părăseşti niciodată, ci să fii pururea cu noi, ajutător, apărător şi
boală, Te rugăm să ne păzeşti de orice rău şi să ne dăruieşti sănătate.
ocrotitor. Te rugăm păzeşte-ne şi ne izbăveşte de primejdii, pentru ca
Amin Doamne Iisuse Hristoase, Tu eşti bunul nostrum Creator. Tu ne-
pururea să-Ţi mulţumim şi să Te slăvim din adâncul inimii. Amin.
ai dăruit viaţa. Tu ne-ai dat sufletul şi trupul. Tu eşti ocrotitorul vieţii
şi al sănătăţii noastre. De aceea Te rugăm, Doamne, scapăne de boală
şi păzeşte sănătatea noastră. Când ne îmbolnăvim, dă-ne mângâiere, RUGĂCIUNE PENTRU ŢARĂ
alinare, curaj, nădejde şi însănătoşire grabnică. Pentru că Tu eşti Dumnezeule ceresc şi Părintele nostru, Te rugăm să asculţi această
Atotputernicul doctor al sufletelor şi al trupurilor noastre, rugăciune a noastră pe care Ţi-o aducem pentru iubita noastră ţară,
Dumnezeule, iubitor de oameni şi binefăcător al nostru. În Tine ne România. Îţi mulţumim că până acum ai ocrotit poporul nostru. Îţi
punem nădejdea şi preamărim numele Tău, pe care-L vom slăvi mulţumim că ne-ai izbăvit de duşmanii înfricoşători şi de stăpânirea
pururea, zi şi noapte. Amin. tiranică. Te rugăm, Doamne, să nu laşi ţara noastră fără ajutor. Te

rugăm s-o păzeşti şi s-o fereşti de duşmani, de războaie şi de toată


RUGĂCIUNE PENTRU CĂLĂTORIE reaua întâmplare. Luminează-ne pe noi toţi să avem bunătate, pace şi
Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Cela Ce eşti Calea, iubire. Învredniceşte-ne pe noi să fim poporul Tău şi astfel toţi într-un
Adevărul şi Viaţa şi ai călătorit împreună cu sluga Ta Iosif, precum şi suflet şi cu o inimă să-Ţi mulţumim pururea şi să preamărim sfântul şi
cu cei doi ucenici ce mergeau spre Emaus. Stăpâne, călătoreşte şi cu slăvitul Tău nume. Amin.
mine robul Tău, binecuvântând călătoria mea. Trimite-mi ca lui Tobie,
pe Îngerul păzitor, ca sămi fie povăţuitor şi ocrotitor şi să mă ferească
RUGĂCIUNE PENTRU CEI ADORMIŢI
nevătămat de toate întâmplările rele, ca în pace şi în sănătate să mă
Miluieşte-i, Doamne Iisuse Hristoase, pe cei adormiţi ai noştri: rude,
întorc întru ale mele şi toată viaţa mea să preamăresc numele Tău, al
binefăcători şi prieteni. Dăruieşte-le împărăţia Ta cea cerească şi viaţă
Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Duh. Amin
veşnică. Pentru că Tu eşti viaţa şi învierea şi odihna adormiţilor robilor
Tăi şi Ţie slavă Îţi înălţăm, împreună şi celui fără de început al Tău
Părinte şi Sfântului Duh. Amin.

11
RUGĂCIUNE ÎNAINTE DE SPOVEDANIE şi să ne întăreşti ca să ne ferim de orice rău şi să facem voia Ta.
Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul şi Mântuitorul nostru, vrem să Învredniceşte-ne să devenim copiii Tăi şi să moştenim în ziua de apoi
ne curăţăm sufletul de păcat. De aceea, Te rugăm, întăreşte-ne să ne împărăţia Ta cerească. Amin.
mărturisim greşalele duhovnicului cu sinceritate şi cu pocăinţă
adevărată. Iartă-ne, Doamne, şi ajutăne să ne ferim de rău. Şi
RUGĂCIUNEA DE DIMINEAŢĂ A PĂRINTELUI ARSENIE BOCA
învredniceşte-ne să fim de acum înainte copiii Tăi sfinţiţi şi
Doamne Iisuse Hristoase, ajută-mi ca astăzi toată ziua să am grijă să
binecuvântaţi.
mă leapăd de mine însumi, că cine știe din ce nimicuri mare vrajbă am
să fac, și astfel, ținând la mine, Te pierd pe Tine. Doamne Iisuse
RUGĂCIUNI ÎNAINTE DE SFÂNTA ÎMPĂRTĂŞANIE Hristoase ajută-mi ca rugăciunea Preasfânt Numelui Tău să-mi lucreze
Îţi mulţumim, Doamne Iisuse Hristoase, că din multa Ta iubire ne dai în minte mai repede decât fulgerul pe cer, ca nici umbra gândurilor
nouă să ne împărtăşim cu Trupul şi Sângele Tău. Te rugăm, Doamne, rele să nu mă întunece, că iată mint în tot ceasul. Doamne, Cela Ce vii
să ne ierţi păcatele pe care le-am făcut până acum. Învredniceşte-ne în taină între oameni, ai milă de noi, că umblăm împiedicându-ne prin
să ne împărtăşim bucuroşi cu Sfintele Tale Taine. Te rugăm să întunerec. Patimile au pus tină pe ochiul minții, uitarea s-a întărit în
întăreşti cu această Împărtăşanie sufletele noastre, să ne curăţeşti de noi ca un zid, împietrind inimile noastre și toate împreună au făcut
orice păcat şi să ne izbăveşti de cel rău. Amin. Doamne Iisuse temnița în care Te ținem bolnav, flămând și fără haină, și așa risipim
Hristoase, ştim că Tu eşti hrana sufletelor noastre şi vrei să ne în deșertăciuni zilele noastre, umiliți și
împărtăşim cu Trupul şi Sângele Tău. Îţi mulţumim pentru acest mare
dosădiți până la pământ. Doamne, Cela ce vii în taină între oameni, ai
dar prin care Îţi arăţi iubirea faţă de noi. Te rugăm curăţeşte-ne şi
milă de noi. Pune foc temniței în care Te ținem, aprinde dragostea Ta
păzeşte-ne de păcat. Şi învredniceşte-ne să fim pregătiţi şi să ne
în inimile noastre, arde spinii patimilor și fă lumină sufletelor noastre
împărtăşim cu vrednicie, spre iertarea păcatelor şi spre viaţa de veci.
Doamne, Cela ce vii în taină între oameni, ai milă de noi. Vino și Te
Amin.
sălășluiește întru noi, împreună cu Tatăl și cu Duhul, că Duhul Tău cel
Sfânt Se roagă pentru noi cu suspine negrăite, când graiul și mintea
RUGĂCIUNI DUPĂ SFÂNTA ÎMPĂRTĂŞANIE noastră rămân pe jos neputincioase. Doamne, Cela ce vii în taină între
Slavă Ţie, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru. Îţi mulţumim, oameni, ai milă de noi, că nu ne dăm seama ce nedesăvârșiți suntem,
Mântuitorul nostru, că ne-ai învrednicit să ne împărtăşim cu Sfântul cât ești de aproape de sufletele noastre și cât Te depărtăm prin
Tău Trup şi cu Cinstitul Tău Sânge. Sufletele noastre se umplu de micimile noastre, ci luminează lumina Ta peste noi ca să vedem lumea
bucurie şi mulţumire pentru marele Tău dar. Te cântăm, Te prin ochii Tăi, să trăim în veac prin viața Ta, lumina și bucuria noastră,
binecuvântam şi Te rugăm, Doamne, să te sălăşluieşti şi să rămâi slavă Ție. Amin.
pentru totdeauna în sufletele noastre. Te rugăm să ne luminezi mereu

12
RUGĂCIUNEA DE DIMINEAŢĂ A STAREŢILOR DE LA OPTINA m-ai zidit, Dumnezeule, mântuiește-mă. (o închinăciune) Fără de
Doamne dă-mi să întâmpin cu linişte sufletească tot ce-mi va aduce număr am greșit, Doamne, iartă-mă. (o închinăciune)
ziua de azi. Doamne, dă-mi întru totul să mă supun voii Tale Sfinte. În
tot ceasul acestei zile povăţuieşte-mă şi ajută-mă în toate. Toate câte
RUGĂCIUNEA SFÂNTULUI SILUAN ATHONITUL PENTRU LUME
le voi auzi şi mi se vor întâmpla în această zi, învaţă-mă să le primesc
Doamne, îndreptează-ne, precum o mama duioasă își îndreptează
cu sufletul liniştit şi cu credinţă tare, că peste toate este Sfântă voia
copiii săi mici. Dă fiecărui suflet să cunoască bucuria mântuirii Tale și
Ta. În toate cuvintele şi faptele mele călăuzeşte-mi gândurile şi
puterea ajutorului Tău. Dă ușurare sufletelor chinuite ale poporului
simţămintele. În toate întâmplările neprevăzute, fă să nu uit că totul
Tău și pe noi, pe toți, ne învață prin Duhul Sfânt, să Te cunoaștem pe
este trimis de către Tine.
Tine. Se chinuiește sufletul omenesc pe pământ, Doamne, și nu poate
Doamne, învaţă-mă să mă port cu dreptate şi înţelepciune cu toţi să se întărească cu mintea întru Tine, pentru că nu Te cunoaște pe
fraţii mei, să nu tulbur şi să nu supăr pe nimeni. Doamne, dă-mi Tine, nici bunătatea Ta. Mintea noastră este întunecată de grijile
putere să duc povara zilei şi toate câte mi se vor întâmpla în această zi lumești și nu putem pricepe bunătatea dragostei Tale. Tu ne
cu pace în suflet. Doamne, călăuzeşte-mi voia mea şi învaţă-mă să mă luminează. Milostivirii Tale toate îi sunt cu putință. Tu ai spus în
rog, să cred, să nădăjduiesc, să rabd, să iert şi să iubesc. Sfânta Evanghelie, că morții vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu și vor
învia. Așa fă acum: ca sufletele noastre moarte să audă glasul Tău și
Amin. să învie, întru bucurie. Amin.

RUGĂCIUNEA SFÂNTULUI EFREM SIRIUL


Doamne și Stăpânul vieții mele, duhul trândăviei, al grijii de multe, al
Rugaciuni legate de casatorie, familie si copii
iubirii de stăpânire și al grăirii în deșert nu mi-l da mie. (o metanie)

Iar duhul curăției, al gândului smerit, al răbdării și al dragostei, Rugaciune pentru sot (sotie)
dăruiește-l mie, robului Tău. (o metanie) Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, care ne-ai invatat sa ne
rugam tot timpul unul pentru celalalt, ceea ce facem acum cerandu-Ti
Așa Doamne, Împărate, dăruiește-mi ca să-mi văd greșalele mele și să mila si bunavointa, ai grija si pazeste pe sotul meu (sotia mea) de
nu osândesc pe fratele meu, că binecuvântat ești în vecii vecilor. toate relele, cele vazute si cele nevazute. Da-i lui (ei) sanatate si
Amin. (o metanie) intelepciune ca sa-si indeplineasca toate indatoririle, cele dupa vointa
si porunca Ta. Pazeste-l (o) de toate ispitele carora le-ar putea cadea
Dumnezeule, milostiv fii mie păcătosului. (o închinăciune)
prada. Sprijineste-l (o) in credinta adevarata si dragoste, ca sa putem
Dumnezeule, curățește-mă pe mine păcătosul. (o închinăciune) Cel ce
trai impreuna in cinste, si lumineaza-ne caile dupa voia Ta.

13
Ca a Ta este puterea si gloria in vecii vecilor. Amin. Iar daca Tu stii ca din anumite pricini ne este mai de folos sa parasim
vrerea noastra si sa nu pornim impreuna pe drumul casatoriei, ajuta-
Bunule Doamne, ajuta-ne sa ne amintim mereu de sfintenia casatoriei
ne sa intelegem aceasta si sa parasim voia noastra fara a fi cuprinsi de
si intareste legatura noastra. Miluieste-ne ca sa putem trai vietile
tulburare sau de deznadejde.
noastre in credinta si dragoste. Ajuta-ne sa ne intelegem si sa avem
incredere unul in altul si departeaza de la noi certurile. Inaintea Ta, Doamne, sunt vietile noastre. Randuieste cu ele precum
stii ca este mai bine pentru noi. Ca vazand grija Ta sa iti multumim si
Binecuvanteaza-ne si ai mila de noi, ca sa fim demni de imparatia Ta;
sa Te laudam pana la sfarsitul zilelor noastre. Ca Tu esti Dumnezeul
ca Tu esti preasfant, si Tie ne inchinam.
nostru si Tie slava iti inaltam, Tatalui si Fiului si Sfantului Duh, acum si
In numele Tatalui, al Fiului si al Sfantului Duh, acum si in vecii vecilor. pururea si in vecii vecilor. Amin.
Amin.
O, Doamne preabunule, Tu mi-ai dat un sot al zilelor mele pe pamant,
partas sortii mele si sprijinul meu in vremea calatoriei acestei vieti. Fa
Rugaciunea tinerilor care vor sa se casatoreasca sa cunosc ca el se ingrijeste de mine si ajuta-ma sa nu intristez
Doamne, Dumnezeule al milostivirilor si a toata bunatatea, care niciodata zilele lui, nici sa fiu nemultumitoare fata de cel care ma
plinesti cererile celor care Te cheama cu credinta, asculta si sprijina si ma ingrijeste. Fa-ma supusa si indatoritoare, ca nu cumva
nevrednica noastra rugaciune. Tu vezi ca vrem sa ne unim vietile prin printr-o purtare necuviincioasa sa-i adaug la osteneli si sa-i amarasc
casatorie, Tu vezi dorirea inimilor noastre si stii daca este buna sau painea ce-o castiga pentru mine si copiii nostri.
este rea.
Izvorule al intelepciunii, lumineaza-ma sa cunosc toate virtutile
Daca este bineplacut Tie sa luam asupra noastra crucea casatoriei, familiei si printr-o inteleapta chivernisire sa pastrez ceea ce el aduna
ajuta-ne sa biruim toate piedicile cu care vrajmasul ne necajeste. cu osteneli si prin sudoarea fetei sale. Ajuta-mi ca prin supunere, prin
Ajuta-ne, Doamne, ca la Tine este nadejdea noastra. Daruieste-ne dulceata purtarii mele, prin rabdarea si dragostea mea, sa incununez
pace, daruieste-ne liniste si sanatate sufleteasca si trupeasca. zilele lui cu flori si cu bucurii, sa impart cu el fara cartire toate
loviturile vietii si sa-i fiu insotitoare nedespartita, precum in fericire
Fereste-ne de noroiul desfraului, fereste-ne de caderea in poftele
asa si in necaz.
trupesti. Lumineaza-ne mintile ca sa nu fie intunecate de vrajmas.
Curateste-ne Tu, ca sa nu ne intineze pacatul. intareste-ne sa mergem Pazeste-ma de impodobirile necumpatate si de necuviintele in care
pe calea cea ingusta, ocrotiti de Preacurata Ta Maica si de soborul cad femeile care nu cunosc pretul unui sot bun, punandu-si toata
tuturor sfintilor. Sa avem o familie in care sa straluceasca faclia fericirea lor in podoabe si petreceri zgomotoase si desarte ce atrag
credintei si a virtutilor, si pruncii nostri sa fie calauziti asa cum trebuie dupa sine neintelegeri, dezamagire si dureri. Ajuta-mi sa deprind
pentru a ajunge madulare vrednice ale Bisericii Tale. toate virtutile care fac podoaba femeii, pentru ca daca varsta sau
14
bolile imi vor ridica floarea frumusetii si a tineretii sa-mi ramana o Rugaciunea sotiei pentru sotul ei
inima vrednica de dragostea sotului meu si a fiilor nostri, ca sa le dau O, Doamne preabunule, Tu mi-ai dat un sot al zilelor mele pe pamant,
pilda buna, intarindu-i in puterea virtutii. Asculta, Preabunule, glasul partas sortii mele si sprijinul meu in vremea calatoriei acestei vieti. Fa
meu cel umilit, si trimite binecuvantarea Ta asupra zilelor noastre. sa cunosc ca el se ingrijeste de mine si ajuta-ma sa nu intristez
Amin. niciodata zilele lui, nici sa fiu nemultumitoare fata de cel care ma
sprijina si ma ingrijeste. Fa-ma supusa si indatoritoare, ca nu cumva
printr-o purtare necuviincioasa sa-i adaug la osteneli si sa-i amarasc
Rugaciunea credinciosilor ce se casatoresc
painea ce-o castiga pentru mine si copiii nostri. Izvorule al
Stapane, Doamne, Dumnezeul nostru, sfintitorul nuntii celei de taina
intelepciunii, lumineaza-ma sa cunosc toate virtutile familiei si printr-
si preacurate, pazitorul nestricaciunii si chivernisitorul cel bun al celor
o inteleapta chivernisire sa pastrez ceea ce el aduna cu osteneli si prin
lumesti, Cel ce dintru inceput ai zidit pe om si l-ai pus, ca pe un
sudoarea fetei sale. Ajuta-mi ca prin supunere, prin dulceata purtarii
imparat, peste fapturile Tale si ai zis: Nu este bine sa fie omul singur
mele, prin rabdarea si dragostea mea, sa incununez zilele lui cu flori si
pe pamant, sa-i facem ajutor,- pentru aceasta ai randuit sa lase omul
cu bucurii, sa impart cu el fara cartire toate loviturile vietii si sa-i fiu
pe tatal sau si pe mama sa si sa se uneasca cu sotia sa (sotul sau) si sa
insotitoare nedespartita, precum in fericire asa si in necaz. Pazeste-
fie amandoi un trup, iar pe cei ce Dumnezeu i-a impreunat, omul sa
ma de impodobirile necumpatate si de necuviintele in care cad
nu-i desparta. Insuti, Stapane, trimite darul Tau cel ceresc peste mine
femeile care nu cunosc pretul unui sot bun, punandu-si toata fericirea
nevrednicul robul Tau (roaba Ta) si binecuvinteaza casatoria pe care
lor in podoabe si petreceri zgomotoase si desarte ce atrag dupa sine
astazi o intemeiem inaintea fetei Tale. Curateste toate pacatele mele,
neintelegeri, dezamagire si dureri. Ajuta-mi sa deprind toate virtutile
iarta-mi toate faradelegile, dezleaga-mi toate gresalele cele de voie si
care fac podoaba femeii, pentru ca daca varsta sau bolile imi vor
cele fara de voie,- uneste gandurile, cugetele si inimile noastre in
ridica floarea frumusetii si a tineretii sa-mi ramana o inima vrednica
dragoste nefatarnica si in credinta nestramutata, indrepteaza-ne pasii
de dragostea sotului meu si a fiilor nostri, ca sa le dau pilda buna,
pe caile Tale, pentru ca pururea sa implinim voia Ta cea sfanta. Umple
intarindu-i in puterea virtutii. Asculta, Preabunule, glasul meu cel
casa noastra de toate bunatatile, daruieste-ne copii buni si ne
umilit, si trimite binecuvantarea Ta asupra zilelor noastre. Amin.
invredniceste ca impreuna sa petrecem vietuire fara prihana, sa
sporim in tot lucrul bun si bineplacut Tie, sa plinim cu inima curata
poruncile Tale si sa laudam si sa preamarim preacinstitul si de mare Rugaciunea sotului pentru sotia sa
cuviinta numele Tau: al Tatalui si al Fiului si al Sfantului Duh, acum si Dumnezeul meu, Tu mi-ai dat sotie ca sa imi fie insotitoare
pururea si in vecii vecilor. Amin. nedespartita a vietii mele si sa imi fie partasa sortii in vremea
calatoriei mele pe pamant. Fa, Preabunule, sa cunosc ca
incredintandu-mi aceasta faptura din mainile Tale, mi-ai incredintat-o
ca sa lucram impreuna toata virtutea; ca desi florile frumusetii,
15
blandetii si bunatatii sunt insusirile firii sale, prin insasi firea sa Pazeste inima mea, Dumnezeule, de ucigatoarea otrava a geloziei si
totdeauna este supusa la diferite slabiciuni si neputinte. Ajuta-mi sa banuielilor, si fa sa cunosc ca acestea nu fac decat a departa dintre
nu fiu asupritor si nedrept cu ea. Sa nu pretind lucruri mai presus de noi iubirea si fericirea.
puterile ei si impotriva poruncilor Tale. Caci daca nu cerem de la
Ajuta-mi ca prin vorbe si fapte bune sa-i dovedesc sotiei mele ca are
stralucitorul trandafir sa infloreasca inainte de vremea sa si de la
in mine cel mai bun si mai iubitor insotitor. Si daca nu voi reusi in
frageda viorea sa aiba taria si trainicia copacilor, cum voi cere de la
acest chip, sa ma feresc a i-o dovedi intrebuintand mijloacele cele
sotia mea lucruri mai presus de puterile ei? Fa sa ma port fata de ea
nefolositoare. Asprimea si purtarea rea intarata duhurile in loc sa le
totdeauna cu dragoste si blandete, si cand rataceste sa o intorc cu
apropie; iar purtarii blande si intelepte si dragostei indelung
bunatate din amagirea ei. Alunga din inima mea mandria
rabdatoare nici cea mai stricata inima nu i se poate impotrivi pana in
neomeneasca si cruntul drept al celui mai tare, care m-ar indemna a
sfarsit; caci gheata groasa ce acopera raurile se topeste cand vantul
ma purta cu asprime si a chinui o faptura pe care dragostea a adus-o
cald al primaverii sufla fara oprire.
langa mine si pe care Legea o tine langa mine cand poate aceasta
dragoste se stinge. Fa sa inteleg ca este nedrept a asupri o faptura Dumnezeul meu, Tu care carmuiesti inimile oamenilor spre cele bune,
slaba si fara nici o aparare, ca este nevrednic a dispretui si a calca in carmuieste asemenea si pe ale noastre si fa ca deplina intelegere sa
picioare o floare ce mi-a pricinuit bucurie in frumoasele zile ale uneasca sufletele noastre.
primaverii vietii mele.
Iar daca Tu ai hotarat, Doamne, sa cerci inima mea, da-mi rabdare,
Dreapta judecata imi porunceste, o, Dumnezeul meu, ca fiind si eu ajuta-mi sa nu ma port impotriva poruncilor rabdarii, nici sa fiu
insumi cazut in mii de greseli si neajunsuri, sa le sufar cu rabdare pe nedrept cu altii pentru ca ei s-au aratat nedrepti fata de mine.
cele ale sotiei mele, si-mi arata ca omul este supus amagirilor si
ratacirii si ca fapta dragostei poruncite de Tine este a ierta si a trece Fa sa cunosc ca numai simtamintele de dragoste inrauresc celelalte
cu vederea greselile aproapelui. Si, numai astfel purcezand, iti cerem suflete. intareste inima mea in bunele hotarari, si ajuta-mi ca prin
ca Tu sa ne ierti, precum iertam si noi. purtarea mea sa nu fac nefericita faptura pe care bunatatea Ta mi-a
incredintat-o. Ci, printr-o inteleapta unire, bucurandu-ne de fericire
Fa sa cunosc ca aceasta faptura pe care mi-ai incredintat-o, fiind pe cat poate omul a se bucura pe pamant, sa binecuvantam
supusa prin gingasia si neputinta firii ei la multe feluri de boli si totdeauna numele Tau. Amin.
slabiciuni, se cuvine sa ma port cu ea cu blandete si iubire, sa ii fiu
sprijin in bolile si slabiciunile ce sunt legate de firea ei si sa nu uit
niciodata ca ea este mama acestor copii de care ma bucur si care ma
veselesc prin mangaierile lor; ca acestia sunt un dar al dragostei ei si
ar fi nedrept a dispretui pomul care a dat asa frumoase roade.
16
Rugaciuni legate de vrajmasi Rugaciuni legate de Biblie, mantuire, multumire si
iertare
Rugaciune pentru vrajmasi
Doamne Iisuse Hristoase, ai mila de cei ce ma pizmuiesc, de cei ce ma
urasc si de cei ce ma clevetesc ca sa nu patimeasca pentru mine, RUGĂCIUNE DE POCĂINŢĂ
Doamne. Ci zdruncina si sfarma pe vicleanul sarpe care ii invrajmeste Doamne, Iisuse Hristoase, Iubitorule de oameni, ştim că eşti plin de
pe ei impotriva mea. Si Te rog Stapane sa ii ierti pe fratii mei care ma iubire şi Te-ai făcut om şi Ţi-ai vărsat sângele Tău pe cruce, pentru a-i
hulesc pe mine acum, asa cum m-ai iertat si pe mine, robul Tau, de mântui pe cei păcătoşi. Şi eu mărturisesc cu mâhnire că am greşit, că
cate ori am gresit si am venit spre mila Ta. păcătuiesc de nenumărate ori şi îmi murdăresc sufletul cu păcatul.
Înaintea Ta hotărăsc acum că de azi înainte să mă îndrept, să-mi
schimb purtarea şi să nu mai fac rău. Te rog, Doamne, nu mă osândi,
Rugaciune pentru izbavirea de vrajmasi ci arată-Ţi marea Ta iubire faţă de mine şi iartă-mi orice greşeală.
Doamne, invata-ma sa-Ti cunosc marirea si bunatatea. Da-mi inima Întăreşte-mă să fiu copilul Tău, să fac voia Ta şi să preamăresc
curata si lesne iertatoare si cainta pentru supararile ce-am facut întotdeauna Sfânt numele Tău. Amin.
altora. Fa sa am dragoste crestineasca si sa pot rabda cu pace toate
necazurile ce-mi vin din partea lor, facand porunca Ta. Ma fagaduiesc
sa nu mai fac rau celor ce-mi fac rau,- pe cel ce ma blesteama, il voi Rugaciune pentru citirea cu folos a Sfintei Scripturi
binecuvanta. De va flamanzi vrajmasul, ii voi da paine,- iar de va Straluceste in inimile noastre, Iubitorule de oameni Doamne, lumina
inseta, il voi adapa. cea neinserata a cunostintei dumnezeirii Tale si deschide ochii
cugetului nostru spre cunoasterea evanghelicelor Tale propovaduiri;
De va cadea, il voi ridica si de se va rataci, il voi povatui. pune intru noi si frica de fericitele Tale porunci, ca poftele trupesti cu
totul calcandu-le, viata duhovniceasca sa petrecem, toate cele ce sunt
Doamne, eu nu sunt decat om neputincios. De aceea, ajuta-ma cu
spre placerea Ta cugetandu-le si facandu-le. Ca Tu esti luminarea si
darul Tau sa fiu statornic in poruncile Tale. Trimite binecuvantarile
sfintirea si mantuirea sufletelor noastre si Tie slava inaltam: Tatalui si
Tale peste vrajmasii mei si intoarce inima lor cu dragoste asupra mea.
Fiului si Sfantului Duh, acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.
Alunga suferintele si neodihna ce-mi vin de la ei si ne impaca pe noi.
Da-mi pacea Ta, Doamne, ca sa putem sa vietuim pe pamant cu pace,
cu bucurie, si sa-i zicem in unire, cu fata senina si cu inima curata: "Si RUGĂCIUNI DE MULŢUMIRE
ne iarta noua gresalele noastre, precum si noi iertam gresitilor Îţi mulţumim, Preabunule Doamne, că pe lângă bunătatea Ta ne-ai
nostri". Ca Tie se cuvine slava, cinstea si inchinarea in veci. Amin. dăruit şi alte binefaceri, neai dăruit şi înger păzitor al sufletelor şi
trupurilor noastre. Te rugăm ajută-ne să nu-l întristăm cu faptele
17
noastre pe bunul nostru înger, să ni-l dăruieşti ocrotitor până la cant ca pe un Domn, Stapan si facator de bine. Si iarasi cazand
ultima răsuflare, ca să ne păzească în această viaţă şi să ne conducă inaintea Ta, iti multumesc si cu smerenie ma rog nemasuratei si
sufletul în faţa Ta când vom părăsi această lume. Te rugăm, Doamne, negraitei Tale milostiviri, ca si de acum inainte sa-mi daruiesti faceri
luminează-ne şi ajută-ne să avem nu numai credinţa în Tine, ci şi fapte de bine, ca sa sporesc in dragostea de Tine si de aproapele meu.
bune. Şi învredniceşte-ne să ne pregătim pentru a intra în Împărăţia Izbaveste-ma de tot raul si necazul. Daruieste-mi liniste.
Ta şi a trăi cu Tine în veci. Îţi mulţumim pentru darurile şi bunătăţile
Si ma invredniceste ca in toate zilele vietii mele totdeauna multumire
pe care ni le-ai dat şi Te rugăm luminează-ne să cunoaştem că toate
sa-Ti aduc si sa graiesc si sa cant cele preabune Tatalui si Fiului si
acestea sunt de la Tine. Întăreşte-ne să le folosim după voia Ta pentru
Sfantului Duh, acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.
a câştiga şi darurile Împărăţiei Tale cereşti. Amin.

Rugaciune de multumire catre Maica Domnului


Rugaciune de multumire 2
Preasfântă Fecioară, Preacurată Maică Născătoare de Dumnezeu, Îţi
Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Dumnezeu milostiv si
mulţumesc că ne eşti şi nouă Mamă Bună, Iubitoare şi Grabnic
indurator, a carui dragoste pentru oameni nu are margini; ma inchin
Ajutătoare! Îţi mulţumesc pentru toate icoanele Tale făcătoare de
gloriei Tale cu teama si cuviosie, ca sa-Ti multumesc pentru tot ce mi-
minuni şi pentru tot Harul care se revarsă prin ele! Îţi mulţumesc
ai dat, mie robului Tau. Glorie Tie Doamne, Te laud si iti cant, Stapane
Măicuţă pentru toate comunicările Tale sfinte, pentru sănătate,
si Binefacatorule. Din nou ingenunchez in fata Ta, ca sa iti multumesc
pentru ajutor, pentru grija Ta de Mamă Iubitoare faţă de noi toţi! Îţi
pentru mila si bunatatea Ta, si ma rog ca si de acum inainte sa faci
mulţumesc că nu ne laşi pradă celui rău, ci ne aperi şi ne acoperi sub
minuni pentru mine, pentru ca dragostea mea pentru Tine, si pentru
Sfânt Acoperământul Tău! Iartă-mă Măicuţă pentru multele mele
semenii mei sa creasca. Scapa-ma de toate relele si de toate nevoile.
păcate şi Te rog ajută-mă să mă pocăiesc pentru toate greşelile mele
Da-mi liniste si pace, in toate zilele mele, ca sa pot multumi Tatalui si
din această viaţă! Îţi mulţumesc că Te rogi pentru noi şi că duci
Fiului si Sfantului Duh, acum si in vecii vecilor.
rugăciunile noastre la Bunul Dumnezeu, ca să ne ajute să trecem din
Amin. viaţa aceasta la viaţa veşnică! Îţi mulţumesc Măicuţă că Te rogi pentru
întoarcerea la credinţă a celor din familia mea, dar şi a celor care-L
caută pe Dumnezeu şi încă nu L-au găsit! Îţi mulţumesc Măicuţă
Rugaciune pentru binefacerile primite de la Dumnezeu
pentru grija Ta de Mamă, pentru iubirea Ta sfântă şi pentru tot
Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Dumnezeule a toata
ajutorul Tău! Şi eu Te iubesc, Te preamăresc şi Îţi mulţumesc pentru
milostivirea si indurarea, Care ai nemasurata mila, nespusa si
toate! Amin!
neajunsa iubire de oameni, cazand acum catre a Ta slava, cu frica si cu
cutremur, aduc Tie multumire pentru binefacerile de care m-ai
invrednicit pe mine, nevrednicul robul Tau. Te slavesc, Te laud si Te
18
Rugaciune pentru mantuire Si-mi da virtutile crestinesti: credinta, nadejdea si dragostea.
Dupa rugaciunile incepatoare, cu multa evlavie roaga-te asa: Dumnezeul meu, fa-ma intelept intru lucrarile mele, curajos in
primejdii, rabdator in nenorociri si smerit in propasire. Nu ma lasa sa
Dumnezeul meu, cred intru Tine si ma rog Tie, intareste-mi credinta!
uit vreodata a fi cu luare-aminte la rugaciuni si in biserica, cumpatat la
Te iubesc, sporeste-mi dragostea! Ma pocaiesc, fa-mi cainta sa
masa, repede la implinirea datoriilor si statornic in hotarari. Doamne,
prisoseasca! Te slavesc ca pe intaiul meu inceput! Te doresc ca pe cea
insufla-mi grija sa am totdeauna constiinta dreapta, infatisare
mai inalta dorinta a mea! Iti multumesc ca Binefacatorului meu cel
cuviincioasa, vorbire folositoare si purtare in buna randuiala. Da-mi
vesnic! Te chem ca pe puternicul meu ajutor. Dumnezeul meu,
harul Tau, ca sa ma deprind a-mi stapani totdeauna patimile, a ma
binevoieste si povatuieste-ma cu intelepciunea Ta, calauzeste-ma cu
invrednici de darurile Tale, a pazi legea Ta si a merita mantuirea.
dreptatea Ta, mangaie-ma cu milostivirea Ta, apara-ma cu puterea
Dumnezeul meu, fasa cunosc cat de mici sunt bunatatile pamantesti
Ta. Iti inchin, o, Dumnezeule, gandurile, faptele, suferintele mele, ca
si cat de mari sunt cele ceresti, cat de scurt este timpul acestei vieti si
in viitor sa ma gandesc la Tine, sa graiesc de Tine, sa lucrez dupa voia
cat de nemarginita este vesnicia. Ajuta-mi sa fiu intotdeauna gata de
Ta, sa sufar pentru Tine. Doamne, eu voiesc ceea ce voiesti Tu, pentru
moarte si sa nu ma cutremur de judecata Ta, sa scap de chinurile cele
ca Tu voiesti sa ma supun voii Tale si fagaduiesc sa fac ceea ce voiesti
vesnice si sa dobandesc raiul prin lisus Hristos, Domnul nostru. Amin.
Tu. Te rog cu umilinta, lumineaza-mi mintea, oteleste-mi voia,
curateste-mi trupul si-mi sfinteste sufletul!Dumnezeule preabun,
ajuta-ma sa ma curatesc de gresalele trecute, sa biruiesc ispitele Rugaciune care se citeste in fiecare post
viitoare si sa lucrez cuvintele virtutii. Umple inima mea de dragoste Dumnezeul nostru, nadejdea tuturor marginilor pamantului si a celor
pentru bunatatea Ta, de ura pentru gresalele mele, de ravna pentru ce sunt pe mare departe, Cel ce mai inainte ai tocmit, prin Legea Ta
binele aproapelui si de defaimare pentru desertaciunile lumii. Fa-ma cea Veche si cea Noua, aceste zile de post, la care ne-ai invrednicit sa
sa fiu supus mai-marilor mei si cu dragoste catre cei mai mici, ajungem acum, pe Tine Te laudam si Tie ne rugam: intareste-ne cu
credincios prietenilor si iertator vrajmasilor mei. puterea Ta, ca sa ne nevoim intru ele cu sarguinta, spre marirea
numelui Tau celui sfant si spre iertarea pacatelor noastre, spre
Vino, Atotputernice, intru ajutorul meu, ca sa biruiesc cele sapte omorarea patimilor si biruinta asupra pacatului,- ca impreuna cu Tine
pacate de capetenie, care sunt pricina tuturor pacatelor. Sa biruiesc rastignindu-ne si ingropandu-ne, sa ne ridicam din faptele cele
adica: mandria, prin smerenie crestineasca,- iubirea de argint, prin moarte si sa petrecem cu buna placere inaintea Ta intru toate zilele
milostenie,- invidia, prin dragoste si bucurie pentru binele vietii noastre. Ca Tie se cuvine a ne milui si a ne mantui pe noi,
aproapelui,- desfranarea, prin infranare si curatie,- lacomia, prin Hristoase-Dumnezeule, si Tie slava inaltam, impreuna si Celui fara de
cumpatare,-mania, prin rabdare,- lenea, prin barbatie crestineasca. inceput al Tau Parinte, si Preasfantului si bunului si de viata
Asemenea sa biruiesc si toate celelalte pacate si patimi ce izvorasc din facatorului Tau Duh, acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.
acestea.
19
Rugaciune de pocainta Sfinţească-se numele Tău,
Marturisesc Tie, Doamne, Dumnezeul meu, Celui in Treime slavit si
Vie împărăţia Ta, facă-se voia Ta
inchinat: Tatalui si Fiului si Sfantului Duh - pacatele mele facute in
toate zilele vietii mele si pana in ceasul de fata cu lucrul, cu cuvantul, Precum în cer, aşa şi pe Pământ;
cu gandul, cu vederea, cu auzul, cu mirosul, cu gustul, cu pipaitul si cu
toate simturile mele sufletesti si trupesti, prin care Te-am maniat pe Pâinea noastră cea de toate zilele
Tine, Dumnezeul meu, si am nedreptatit pe aproapele. Pentru toate
Dă-ne-o nouă astăzi,
acestea ma simt vinovat inaintea Ta si vreau sa ma pocaiesc. De
aceea, cu smerenie, ma rog: iarta-ma si ma dezleaga de toate Şi ne iartă nouă greşelile noastre,
pacatele, ca un bun si de oameni iubitor.
Precum şi noi iertăm greşiţilor noştri,
Amin.
Şi nu ne duce pe noi în ispită

Rugaciune la necazuri si suparari Ci ne izbăveşte de cel rău


Doamne, viforul necazurilor se ridica asupra mea si ape intrat-au pana
Că a Ta este împărăţia şi puterea şi
la sufletul meu - dar intru Tine este toata nadejdea mea. Tu cunosti
pricina raului ce ma bantuie. La Tine perii capului meu sunt numarati. slava, a Tatălui, şi a Fiului şi a Sfântului Duh,
La Tine deci scap si pe Tine Te rog sa departezi de la mine orice rau
acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.
pierzator de suflet si sa-mi ajuti a birui toate ispitele ce ma invaluie -
ca Tu esti intarirea, scaparea si izbavitorul meu, Hristoase
Dumnezeule, si Tie slava inaltam, Tatalui si Fiului si Sfantului Duh. RUGĂCIUNEA ŞCOLARILOR
Amin. Doamne, Sfinte, Luminate,

Varsă-Ți marea bunătate

Rugaciunile copiilor Peste noi, ai Tăi copii,

În putere ne-ntărește

TATĂL NOSTRU De greșeli Tu ne ferește,


Tatăl nostru, Care eşti în ceruri,
Sprijin veșnic să ne fii. Amin.

20
RUGĂCIUNE CĂTRE ÎNGERUL PĂZITOR Până-n zori când m-oi trezi
Înger, îngeraşul meu,
Dintr-un vis frumos!
Ce mi te-a dat Dumnezeu,
Înger, îngeraşul meu,
Totdeauna fii cu mine
Tu păzeşte-mă de rău
Şi mă-nvaţă să fac bine!
Şi mă du la Dumnezeu.
Eu sunt mic – tu fă-mă mare;

Eu sunt slab – tu fă-mă tare; RUGĂCIUNE LA INTRAREA ÎN CLASĂ


Doamne, Doamne, ceresc Tată,
În tot locul mă-nsoţeşte,
Noi pe Tine Te rugăm,
Şi de rele mă fereşte,
Luminează-a noastră minte
Doamne, îngeraşii Tăi,
Lucruri bune să-nvăţăm.
Fie păzitorii mei.
Căci Tu eşti Stăpânul lumii
Şi în zi şi în noapte,
Şi al nostru Tată eşti,
Până-n ceasul cel de moarte. Amin.
Şi pe toate cele bune
Îngeraş, coboară lin
Numai Tu le împlineşti! Amin.
Lângă patul meu,

Somn uşor tu să-mi aduci, RUGĂCIUNE ÎNAINTE DE LECŢII


Luminează-mă, Părinte,
De la Dumnezeu.
Să învăţ, şi să ţin minte,
Să adorm pe braţul tău
Cu răbdare să lucrez
Dulce, drăgăstos,
Pentru tot ce datorez. Amin.
21
RUGĂCIUNE LA IEŞIREA DIN CLASĂ
Toţi, cu inima curată,
Acatiste si canoane
Ţie Doamne-Ţi mulţumim,
Canon de pocainta pentru cel cazut in desfranare
Tu, cu darul Tău, Prea Sfinte, Cantarea I

Ne-ajuţi oameni buni să fim. Miluieste-ma, Dumnezeule, miluieste-ma.

De greşeli să ne ferim, Cred cuvantul Tau, Doamne, ca in cer va fi mai multa bucurie pentru
un pacatos care se pocaieste, decat pentru nouazeci si noua de
Ţara noastră s-o iubim.
drepti, care n-au nevoie de pocainta. Invredniceste-ma, dar, si pe
Fiii Tăi iubiţi să fim, mine, sa ma pocaiesc cu adevarat.

Ţie, Doamne-Ţi mulţumim. Miluieste-ma, Dumnezeule, miluieste-ma.

Toţi, din suflet, cu plăcere, Hristoase, Mantuitorul meu, departe de Tine mi-am petrecut viata
mea, si multe pacate am savarsit. Dar negasindu-mi linistea si
Doamne, azi Îţi mulţumim, pricepand ca numai langa Tine pot afla odihna sufletului meu, la Tine
Că ne-ai dăruit putere alerg, Iubitorule de oameni.

Buni şi silitori să fim. Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh.

Dă-ne şi de azi-nainte Surd am fost fata de cuvintele Tale: Nu judecati, ca sa nu fiti judecati.
Pentru ca in loc sa vad caderea in care ma aflam, am ales sa ma vad
Ajutorul Tău, Preasfinte, mai bun decat cei care pacatuisera mai mult decat mine.

Să-nvăţăm cu drag mereu Si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.

Şi să ne ferim de rău. Amin. Cuvine-se cu adevarat sa te fericim, Nascatoare de Dumnezeu, ca nu


treci cu vederea rugaciunile pacatosilor care te cheama in ajutor, ci le
intinzi grabnic mana de ajutor.

Cantarea a III-a

22
Miluieste-ma, Dumnezeule, miluieste-ma. "Miluieste-ma, Dumnezeule, dupa mare mila Ta", a strigat catre Tine
David dupa ce a pacatuit cu femeia lui Urie. Si eu zic, impreuna cu el,
Voia lui Dumnezeu aceasta este, ca sa va feriti de desfranare, le-a
"miluieste-ma".
spus crestinilor Marele Pavel, apostolul neamurilor. Dar eu,
intinandu-mi haina botezului, m-am tavalit in noroiul pacatului, care Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh.
mi-a robit inima.
Precum a iesit Marele Avramie din chilie pentru a o ajuta pe nepoata
Miluieste-ma, Dumnezeule, miluieste-ma. sa Maria sa paraseasca locasul de desfranare in care isi traia zilele, si
prin harul cel dumnezeiesc a intors-o la pocainta, tot asa ajutati-ma si
Nu pot, Doamne, sa ma ridic prin puterile mele, nu pot birui patimile
pe mine, voi, sfintilor care mijlociti pentru ridicarea celor cazuti in
care ma apasa si carora le-am dat putere sa ma stapaneasca.
desfranare.
Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh.
Si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.
Libertate am cautat, dar am gasit lanturile pacatului, si suspin acum
Maica a milostivirii, cum ai intors-o in chip minunat pe Maria din
dupa libertatea cea adevarata. Ajuta-ma, Doamne, Cel ce ai zdrobit
Egipt, impiedicand-o sa intre in biserica inainte de a se lepada de
incuietorile iadului si i-ai adus la lumina pe cei din intuneric.
desfranarea ei, tot asa intoarce-ma si pe mine la calea cea luminoasa
Si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin. a virtutilor.

Acum inteleg ca prin desfraul meu m-am lepadat de Hristos, Cantarea a V-a
Preacurata Fecioara, si greu imi este sa lepad jugul pacatului. Ajuta
Miluieste-ma, Dumnezeule, miluieste-ma.
ma tu, ocrotitoare a crestinilor, sa dobandesc izbavire din robia
patimilor si a diavolului. Pacatul mi-a molesit inima, si diavolul ii da tarcoale, ca sa ma
departeze de Dumnezeu si sa ma arunce intre oamenii care Il
Cantarea a IV-a
batjocoresc pe El prin faptele si cuvintele lor.
Miluieste-ma, Dumnezeule, miluieste-ma.
Miluieste-ma, Dumnezeule, miluieste-ma.
Mult a suferit Adam cand a fost alungat din rai pentru neascultarea
Plina e lumea de rautate si de necredinta, si nu vad cum as putea sa
sa. Iar eu, in loc sa merg spre Imparatia Cerurilor, m-am lasat pacalit
traiesc in mijlocul focului fara sa ma ard. Dar, stiind ca Tu l-ai tinut viu
de sarpele cel viclean.
pe Daniil proorocul in groapa cu lei, ma rog Tie sa ma izbavesti de leii
Miluieste-ma, Dumnezeule, miluieste-ma. care se lupta cu mine ca sa ma arunce in imparatia mortii.

23
Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh. Multime nenumarata de pacatosi au fost indemnati de tine in chip
nevazut sa isi marturiseasca pacatele, ceea ce esti nadejdea noastra,
Cum l-a biruit David pe Goliat, asa sa birui si eu ispitele care ma
iar eu, luand aminte la pilda lor, cu hotarare si zdrobire de inima
asupresc, Doamne, ma rog Tie. A Ta sa fie biruinta, Doamne, Cel ce
vreau sa fac si eu aceasta.
din iubire ai primit a Te rastigni pentru mantuirea noastra.
Cantarea a VII-a
Si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.
Miluieste-ma, Dumnezeule, miluieste-ma.
Cine risipeste negura greselilor noastre? Tu, Fecioara, si pentru
aceasta iti aduc lauda si multumire, vrand sa nu fiu parasit de tine asa Nici un om nu poate da dezlegare de pacate prin puterile sale, dar eu
cum eu L-am parasit pe Hristos. am priceput ca preotii sunt lasati de Tine, Doamne, pentru aceasta.

Cantarea a VI-a Miluieste-ma, Dumnezeule, miluieste-ma.

Miluieste-ma, Dumnezeule, miluieste-ma. Greu este sa gasesti un doctor iscusit, dar si mai greu este sa gasesti
un duhovnic care sa dea doctoria potrivita pentru bolile cele grele ale
Gura mea, mainile, picioarele si toate madularele mele sa fie spalate
sufletului. Bolnav fiind sufletul meu, ma rog tie sa imi trimiti doctorul
prin baia pocaintei. Si chiar de nu am indeajuns lacrimi care sa ma
potrivit si doctoria cea tamaduitoare.
spele, sa imi fie mie baie scaldatoarea Sfintei Spovedanii.
Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh.
Miluieste-ma, Dumnezeule, miluieste-ma.
Venit-a fiul risipitor spre tatal sau, si acesta i-a iesit cu drag in
Nu te sfii sa marturisesti toate faradelegile tale, suflete al meu. Oare
intampinare. Asa sa ma intampine si pe mine parintele duhovnic,
nu vrei sa primesti iertare de la Stapanul tuturor? Sau vei lasa rusinea
Mantuitorule, ca sa vad in sufletul sau icoana grijii Tale pentru noi.
sa iti patrunda in suflet, si vei pieri?
Si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.
Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh.
Fecioara preacurata, mangaierea noastra, care stii folosul
Aud glasul Scripturii care zice: "Iata acum vreme potrivita, iata acum
spovedaniei, acopera-i cu Sfantul Tau acoperamant pe toti duhovnicii,
ziua mantuirii." Cu adevarat vreau sa fie acesta ceasul intoarcerii
ca sa dea cuvant de folos cu putere multa, si pe crestini sa tina cele
mele.
primite.
Si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.
Cantarea a VIII-a

Miluieste-ma, Dumnezeule, miluieste-ma.


24
Tu esti Calea, Adevarul si Viata, Doamne. In mainile Tale pun sufletul Miluieste-ma, Dumnezeule, miluieste-ma.
si trupul meu, mintea si inima mea. Primeste-le ca pe putinii bani ai
Bucurie se face in cer pentru un pacatos care se pocaieste. Oare voi fi
vaduvei, Hristoase Dumnezeule, curatind aceasta mica jertfa a mea
si eu pricina de bucurie? Ca pricina de sminteala am fost destul
prin harul Duhului Tau cel sfant.
pentru aproapele meu, si n-am aflat in mine nici un castig.
Miluieste-ma, Dumnezeule, miluieste-ma.
Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh.
Intelepteste-ma, Cuvantule al lui Dumnezeu, ca fara Tine sunt ca
Voi, cetelor ingeresti, o, dumnezeiesti Stapanii, Heruvimi, Se¬ra¬fimi,
praful in fata vantului, si nu pot pricepe mestesugitele curse ale
Domnii, Ingeri, Scaune, toate Capeteniile, prea¬marite Puteri si
pierzatorului de suflete. Si daruieste-mi smerenie ca sa vad in tot
Sfintilor Arhangheli, rugati-va pentru mine, pacatosul si desfranatul,
binele meu lucrarea Ta.
ca sa dobandesc iertare de pacate si sa aflu mantuire in ceasul
Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh. Judecatii.

Cred, Doamne, ajuta necredintei mele, strig catre Tine, avand nadejde Si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.
ca ma vei ajuta si pe mine ca si pe tatal care s-a rugat Tie asa, iar
Sfanta a sfintilor, Nascatoare de Dumnezeu, roaga-te cu Sfantul Ioan
copilul sau a fost izbavit de diavol. Ca sa aud si eu, precum oarecand
Botezatorul, dascalul pocaintei si cu toti apostolii, cuviosii, mucenicii,
cananeianca, preadulcile Tale cuvinte: "Fie tie dupa cum voiesti"
ierarhii, dimpreuna cu ceata sfintelor femei, ca viata mea sa cunoasca
Si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin. binecuvantarea si nu blestemul, bucuria si nu intristarea, lumina si nu
intunericul.
De multe ori am spus in inima mea ca voi pune inceput bun mantuirii,
dar de fiecare data am fost ingenuncheat de patimile mele. Cazand
acum inaintea ta, liman al celor deznadajduiti, te rog mijloceste Rugaciunea celui cazut
pentru mine la Fiul tau, ca sa imi dea tarie sa ma ridic. Doamne, Dumnezeul meu, nu stiu sa ma rog Tie, nu stiu sa cer
ajutorul Tau, dar ma rog indura-Te de mine si vezi caderea mea. Si
Cantarea a IX-a precum parintii inteleg cererile pruncilor lor, chiar de acestia nu stiu
sa le aseze in cuvinte, tot asa Te rog si pe Tine asculta nu cuvintele
Miluieste-ma, Dumnezeule, miluieste-ma.
buzelor, ci pe ale inimii mele. Ridica-ma degraba, Dumnezeule, ca sa
Hristos a Inviat! rasuna la praznuirea Sfintei Tale Invieri glasurile nu fiu inghitit de pacat. Ridica-ma degraba, Dumnezeule, Cel ce esti
credinciosilor. Invredniceste-ma si pe mine sa ma bucur de Invierea Izvorul a tot binele si a toata virtutea. Vino in intampinarea mea,
Ta, Fiule al lui Dumnezeu, ridicandu-ma de la moarte la viata. Dumnezeule, precum tatal in intampinarea fiului risipitor. Eu sunt fiul
cel risipitor, Doamne, si vreau sa pun inceput bun mantuirii. Ajuta-ma
25
Tu, pentru rugaciunile Prea Sfintei Nascatoare de Dumnezeu, ale Iisuse preaîndurate, înfrânarea pustnicilor;
ingerului meu pazitor si ale tuturor sfintilor. Amin.
Iisuse preadulce, bucuria cuvioșilor;

Acatistul domnului nostru Iisus Hristos Iisuse preacurate, mintea cea întreagă a celor curați cu fecioria;
Condac 1: Glasul al 8-lea:
Iisuse cel mai înainte de veci, mântuirea păcătoșilor;
Apărătorule cel mai mare și Doamne, Biruitorul iadului, izbăvindu-ne
Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă!
de moartea cea veșnică, cele de laudă aducem Ție noi, robii Tăi și
zidirea Ta. Ci, ca Unul ce ai îndurări nenumărate, de toate nevoile ne Condac 2:
izbăvește pe noi, care-Ți cântăm: Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-
Văzând, Doamne, pe văduva care plângea foarte și, precum atunci,
ne!
milostivindu-Te, ai înviat pe fiul ei pe care îl ducea să-l îngroape, așa
Icos 1: înviază și sufletul meu cel omorât cu păcatele, Iubitorule de oameni,
și Te milostivește spre mine, care-ți cânt: Aliluia!
Făcătorule al îngerilor și Doamne al puterilor, deschide-mi mie,
nepriceputului, mintea și limba, spre lauda preacu­ratului Tău nume, Icos 2:
precum ai deschis auzul și limba celui surd și gângav de demult, ca să
Înțelesul cel greu de pătruns, căutând Filip să-l înțeleagă, grăia:
grăiesc și eu acestea:
Doamne, arată nouă pe Tatăl. Iar Tu ai zis către dânsul: Atâta vreme ai
Iisuse preaminunate, mirarea îngerilor; fost cu Mine și n-ai cunoscut că Tatăl este întru Mine și Eu întru Tatăl?
De aceea, Ție, Celui ce ești necuprins, cu frică Îți grăim:
Iisuse preaputernice, izbăvirea strămoșilor;
Iisuse, Dumnezeule cel mai înainte de veci;
Iisuse preadulce, slava patriarhilor;
Iisuse, Împăratul cel preaputernic;
Iisuse preaslăvite, tăria ocârmuitorilor;
Iisuse, Stăpânul cel îndelung-răbdător;
Iisuse preaiubite, plinirea prorocilor;
Iisuse, Mântuitorul cel preamilostiv;
Iisuse preaminunate, întărirea mucenicilor;
Iisuse, Păzitorul meu cel preabun;
Iisuse prealine, bucuria călugărilor;
Iisuse, curățește păcatele mele;
Iisuse preamilostive, dulceața preoților;

26
Iisuse, ridică fărădelegile mele; Iisuse, Fiul lui Dumnezeu celui viu;

Iisuse, iartă nedreptățile mele; Iisuse, miluiește-mă pe mine, păcătosul;

Iisuse, Nădejdea mea, nu mă lăsa pe mine; Iisuse, auzi-mă pe mine, cel zămislit întru fărădelegi;

Iisuse, Ajutorul meu, nu mă lepăda pe mine; Iisuse, curățește-mă pe mine, cel născut în păcate;

Iisuse, Ziditorul meu, nu mă uita pe mine; Iisuse, învață-mă pe mine, netrebnicul;

Iisuse, Păstorul meu, nu mă pierde pe mine; Iisuse, luminează-mă pe mine, întunecatul;

Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă! Iisuse, curățește-mă pe mine, întinatul;

Condac 3: Iisuse, scoate-mă pe mine, desfrânatul;

Iisuse, Care ai îmbrăcat cu putere de sus pe apostolii Tăi, care ședeau Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă!
în Ierusalim, îmbracă-mă și pe mine, cel golit de toate faptele cele
Condac 4:
bune, cu căldura Duhului Tău celui Sfânt, și-mi dă să-Ți cânt cu
dragoste: Aliluia! Vifor de gânduri îndoielnice având înăuntru, Petru se afunda; iar
văzându-Te, Iisuse, fiind cu trup și umblând pe apă, Te-a cunoscut pe
Icos 3:
Tine Dumnezeu adevărat și, primind mâna Ta cea mântuitoare, a zis:
Iisuse, Cel ce ai mulțime de îndurări, Care ai chemat pe vameși și pe Aliluia!
păcătoși și pe cei necredincioși, nu mă trece cu vederea acum pe
Icos 4:
mine, cel asemenea lor; ci, ca niște mir de mult preț, primește
cântarea aceasta: Auzit-a orbul, Doamne, că Tu treci pe cale și a strigat: Iisuse, Fiul lui
David, miluiește-mă; și chemându-l i-ai deschis ochii. Luminează cu
Iisuse, puterea cea nebiruită;
mila Ta și ochii cei cugetători ai inimii mele, ai celui ce grăiesc:
Iisuse, mila cea fără de sfârșit;
Iisuse, ziditorul celor de sus;
Iisuse, frumusețea cea prealuminată;
Iisuse, răscumpărătorul celor de jos;
Iisuse, dragostea cea nebiruită;
Iisuse, pierzătorul celor de dedesubt;

27
Iisuse, înfrumusețătorul făpturilor; Iisuse, Fiul lui David;

Iisuse, mângâierea sufletului meu; Iisuse, Împăratul cel preaslăvit;

Iisuse, luminătorul minții mele; Iisuse, Mielul cel nevinovat;

Iisuse, veselia inimii mele; Iisuse, Păstorul cel prealuminat;

Iisuse, sănătatea trupului meu; Iisuse, păzitorul prunciei mele;

Iisuse, Mântuitorul meu, mântuiește-mă; Iisuse, îndreptătorul tinereților mele;

Iisuse, luminătorul meu, luminează-mă; Iisuse, lauda bătrâneților mele;

Iisuse, izbăvește-mă de tot chinul; Iisuse, nădejdea cea de la moartea mea;

Iisuse, mântuiește-mă pe mine, nevrednicul; Iisuse, viața mea de după moarte;

Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă! Iisuse, liniștea mea la judecata Ta;

Condac 5: Iisuse, dorirea mea, nu mă rușina pe mine atuncea;

Precum ne-ai răscumpărat pe noi de demult din blestemul Legii cu Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă!
sângele cel izvorâtor din Dumnezeu, Iisuse, așa ne scoate și din
Condac 6:
lanțurile cu care șarpele ne-a împiedicat, prin patimile cele trupești,
prin îndemnările spre desfrânare și prin trândăvia cea rea, pe cei care- Vestirea și graiurile propovăduitorilor celor de Dumnezeu purtători
ți cântăm: Aliluia! plinind-o, Iisuse, pe pământ Te-ai arătat și cu oamenii ai viețuit, Cel ce
ești neajuns, și durerile noastre le-ai ridicat, de unde, cu rănile Tale
Icos 5:
noi tămăduindu-ne, ne-am deprins a-Ți cânta: Aliluia!
Văzând pruncii evreilor în chip omenesc pe Cel ce a zidit pe om cu
Icos 6:
mâinile și, cunoscându-L pe El a fi Stăpânul, s-au nevoit cu stâlpări a-I
plăcea Lui, strigând: Osana! Iar noi aducem Ție cântare, grăind: Răsărit-a în lume lumina adevărului Tău și s-a izgonit înșelăciunea cea
diavolească, Mântuitorul nostru, că idolii nerăbdând tăria Ta au căzut,
Iisuse, Dumnezeul cel adevărat;
iar noi dobândind mântuire, mulțumire Îți aducem, cântând așa:

28
Iisuse, adevărul cel ce izgonești înșelăciunea; Arătat-a făptură minunată, arătându-Se nouă, Făcătorul; că din
Fecioară, mai presus de fire, S-a întrupat și din mor­mânt a înviat,
Iisuse, lumina cea mai presus de toate luminile;
nestricând pecețile, și la apostoli prin ușile încuiate a intrat cu trupul.
Iisuse, Împărate, întăritorul tuturor tăriilor; Drept aceea, minunându-ne, cu credință strigăm:

Iisuse, Dumnezeule, Cel ce petreci întru milă; Iisuse, Cuvântul cel necuprins;

Iisuse, pâinea vieții, satură-mă pe mine, cel flămând; Iisuse, Cuvântul cel nevăzut;

Iisuse, izvorul înțelepciunii, adapă-mă pe mine, cel însetat; Iisuse, puterea cea neajunsă;

Iisuse, veșmântul cel de veselie, îmbracă-mă pe mine, cel întinat; Iisuse, înțelepciunea cea mai presus de cuget;

Iisuse, acoperământul cel de bucurie, acoperă-mă pe mine, Iisuse, Dumnezeirea cea de necuprins în scris;
nevrednicul;
Iisuse, domnia cea nenumărată cu anii;
Iisuse, dătătorul celor care cer, dă-mi să plâng pentru păcatele mele;
Iisuse, împărăția cea nebiruită;
Iisuse, Cel ce afli pe cei care Te caută, află și sufletul meu;
Iisuse, stăpânirea cea fără de sfârșit;
Iisuse, deschizătorul celor ce bat, deschide inima mea cea ticăloasă;
Iisuse, tăria cea preaînaltă;
Iisuse, răscumpărătorul păcătoșilor, curățește fărădelegile mele;
Iisuse, puterea cea veșnică;
Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă!
Iisuse, Făcătorul meu, miluiește-mă;
Condac 7:
Iisuse, Mântuitorul meu, mântuiește-mă;
Vrând să descoperi taina cea ascunsă din veac, ca un miel spre
Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă!
junghiere Te-ai adus, Iisuse, și ca o oaie fără de glas înaintea celor ce o
tund, și ca un Dumnezeu din morți ai înviat și cu slavă la ceruri Te-ai Condac 8:
înălțat și ne-ai ridicat pe noi, care-Ți cântăm: Aliluia!
Văzând străină întruparea lui Dumnezeu, să ne înstrăinăm din lumea
Icos 7: cea deșartă și mintea spre cele dumnezeiești să o suim, că pentru

29
aceasta Dumnezeu pe pământ S-a pogorât, ca să ne ridice la ceruri pe Toată firea îngerească, Iisuse, fără de încetare slăvește preasfânt
noi, cei care-I cântăm Lui: Aliluia! numele Tău în ceruri, strigând: Sfânt, Sfânt, Sfânt; iar noi, păcătoșii,
pe pământ, cu buze de tină, cântăm: Aliluia!
Icos 8:
Icos 9:
Cu totul era între cei de jos, și dintre cei de sus nicicum nu S-a
despărțit Cel negrăit, când de voie pentru noi a pătimit, și cu moartea Pe retorii cei mult grăitori îi vedem tăcând ca niște pești fără de glas
Sa moartea noastră a omorât-o, iar cu învierea Sa, a dăruit viață celor când voiesc a vorbi despre Tine, Iisuse, Mân­tuitorul meu; că nu se
ce-I cântă: pricep să spună cum Dumnezeu cel neschimbat ești și viețuiești ca om
deplin. Iar noi, minunându-ne de o taină ca aceasta, cu credință
Iisuse, bucuria inimii;
grăim:
Iisuse, tăria trupului;
Iisuse, Dumnezeul cel preaveșnic;
Iisuse, lumina sufletului;
Iisuse, Împăratul împăraților;
Iisuse, repejunea minții;
Iisuse, Stăpânul stăpânitorilor;
Iisuse, bucuria cunoștinței;
Iisuse, Judecătorul celor vii și al celor morți;
Iisuse, nădejdea cea aleasă;
Iisuse, nădejdea celor fără de nădejde;
Iisuse, pomenirea cea preaveșnică;
Iisuse, mângâierea celor ce plâng;
Iisuse, lauda cea mai presus de ceruri;
Iisuse, slava săracilor;
Iisuse, slava mea cea preaînaltă;
Iisuse, nu mă judeca pe mine după faptele mele;
Iisuse, dorirea mea, nu mă lepăda pe mine;
Iisuse, curățește-mă după mare mila Ta;
Iisuse, Păstorul meu, caută-mă pe mine;
Iisuse, izgonește de la mine trândăvirea;
Iisuse, Mântuitorul meu, mântuiește-mă;
Iisuse, luminează-mi gândul cel tainic al inimii;
Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă!
Iisuse, dă-mi aducere aminte de moarte;
Condac 9:
30
Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă! Iisuse, liniștea celor învăluiți;

Condac 10: Iisuse, Dumnezeule, ridică-mă pe mine, cel căzut;

Vrând să mântuiești lumea, Răsăritule al răsăriturilor, venind către Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă!
apus, la firea noastră cea întunecată, Te-ai smerit până la moarte;
Condac 11:
drept aceea, s-a preaînălțat numele Tău mai mult decât tot numele și
de la toate făpturile cerești și pământești auzi: Aliluia! Cântare cu totul de umilință aduc Ție eu, nevrednicul, și strig Ție ca și
cananeeanca: Iisuse, miluiește-mă, că nu am fiică, ci trup, care
Icos 10:
cumplit este stăpânit de diavolul, cu patimi și cu urgie fiind aprins, și
Împărate cel preaveșnic, Mângâietorule cel adevărat, Hristoase, dă-mi tămăduire mie, celui ce-Ți cânt: Aliluia!
curățește-ne de toată întinăciunea, precum ai curățit pe cei zece
Icos 11:
leproși, și ne tămăduiește pe noi, precum ai tămăduit sufletul cel
iubitor de argint al lui Zaheu vameșul, ca să cântăm Ție cu umilință Luminătorul cel primitor de lumină al celor dintru întunericul
acestea: necunoștinței, Pavel, care mai înainte Te izgonea pe Tine, socotind
puterea glasului cel de Dumnezeu înțelepțitor, și-a limpezit pornirea
Iisuse, vistierul cel nestricat;
cea rea a sufletului. Așa și mie luminează-mi luminile cele întunecate
Iisuse, bogăția cea neîmpuținată; ale sufletului, ale celui ce grăiesc Ție:

Iisuse, hrana cea tare; Iisuse, Împăratul meu cel preatare;

Iisuse, băutura cea nesecată; Iisuse, Dumnezeul meu cel preaputernic;

Iisuse, îmbrăcămintea săracilor; Iisuse, Domnul meu cel fără de moarte;

Iisuse, folositorul văduvelor; Iisuse, Ziditorul meu cel preaslăvit;

Iisuse, apărătorul celor lipsiți; Iisuse, Îndreptătorul meu cel preabun;

Iisuse, ajutătorul celor osteniți; Iisuse, Păstorul meu cel preaîndurat;

Iisuse, îndreptătorul celor străini; Iisuse, Stăpânul meu cel preamilostiv;

Iisuse, cârmaciul celor ce înoată pe mare; Iisuse, Mântuitorul meu cel preamilosârd;
31
Iisuse, luminează-mi mintea cea întunecată cu patimile; Iisuse, piatra cea scumpă, strălucește peste mine;

Iisuse, tămăduiește-mi trupul cel rănit cu păcatele; Iisuse, soarele dreptății, luminează-mă;

Iisuse, curățește-mi mintea de gândurile cele deșarte; Iisuse, lumina cea sfântă, strălucește peste mine;

Iisuse, păzește-mi inima de poftele cele viclene; Iisuse, de durerile cele sufletești și trupești izbăvește-mă;

Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă! Iisuse, scoate-mă din mâna potrivnicului;

Condac 12: Iisuse, izbăvește-mă de focul cel nestins și de alte chinuri veșnice;

Dăruiește-mi har, Dezlegătorule al tuturor datoriilor, Iisuse, și mă Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă!
primește pe mine, cel ce mă pocăiesc, precum ai primit pe Petru, care
Condac 13:
s-a lepădat de Tine, și mă cheamă pe mine, trândavul, precum de
demult pe Pavel, care Te prigonea pe Tine, și mă auzi pe mine, cel O, preadulce și întru tot îndurate Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu,
care-Ți cânt Ție: Aliluia! primește acum această puțină rugăciune a noastră, precum ai primit
cei doi bani ai văduvei, și păzește moștenirea Ta de vrăjmașii cei
Icos 12:
văzuți și de cei nevăzuți, de venirea altor neamuri asupra noastră, de
Slăvind întruparea Ta, Te lăudăm toți și credem cu Toma că Domn și neputințe și de foamete, de toate supărările și rănile cele aducătoare
Dumnezeu ești, Cel ce șezi de-a dreapta Tatălui, și vei judeca viii și de moarte, și din chinurile cele viitoare scoate-ne pe toți, care cântăm
morții. Atunci mă învrednicește șederii celei de-a dreapta pe mine, cel Ție: Aliluia! (Acest Condac se zice de trei ori)
ce zic:
După aceasta se zice iarăși Icosul întâi: Făcătorule al îngerilor și
Iisuse, Împăratul cel mai înainte de veci, mântuiește-mă; Doamne al puterilor... Și Condacul întâi: Apărăto­rule cel mai mare și
Doamne...
Iisuse, floarea cea cu bun miros, bine înmiresmează-mă;
Icos 1:
Iisuse, căldura cea iubită, încălzește-mă;
Făcătorule al îngerilor și Doamne al puterilor, deschide-mi mie,
Iisuse, acoperământul cel mai înainte de veci, acoperă-mă;
nepriceputului, mintea și limba, spre lauda preacu­ratului Tău nume,
Iisuse, veșmântul cel luminat, înfrumusețează-mă; precum ai deschis auzul și limba celui surd și gângav de demult, ca să
grăiesc și eu acestea:
Iisuse, mărgăritarul cel cinstit, luminează-mă;
32
Iisuse preaminunate, mirarea îngerilor; Rugăciune către Domnul nostru Iisus Hristos, alcătuită de
Sfântul Isaac Sirul
Iisuse preaputernice, izbăvirea strămoșilor; Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Care ai plâns pentru
Iisuse preadulce, slava patriarhilor; Lazăr și lacrimi de întristare și de milostivire ai vărsat pentru dânsul,
primește lacrimile mele. Cu patimile Tale, vindecă patimile mele. Cu
Iisuse preaslăvite, tăria ocârmuitorilor; rănile Tale, tămăduiește rănile mele. Cu Sângele Tău, curățește
sângele meu și amestecă în trupul meu mireasma trupului Tău cel de
Iisuse preaiubite, plinirea prorocilor;
viață făcător. Fierea cu care vrăjmașii Te-au adăpat să îndulcească
Iisuse preaminunate, întărirea mucenicilor; amărăciunea cu care potrivnicul m-a adăpat. Trupul Tău întins pe
Cruce să întindă către Tine mintea mea, cea trasă jos de diavoli. Capul
Iisuse prealine, bucuria călugărilor;
Tău, pe care l-ai aplecat pe Cruce, să înalțe capul meu cel pălmuit de
Iisuse preamilostive, dulceața preoților; potrivnici. Preasfintele Tale mâini, pironite de cei fără de lege pe
Cruce, să mă tragă spre Tine din prăpastia pierzării, precum a făgăduit
Iisuse preaîndurate, înfrânarea pustnicilor; preasfântă gura Ta. Fața Ta, cea batjocorită cu pălmuiri și cu scuipări,
să umple de strălucire fața mea cea întinată în fărădelegi. Duhul Tău,
Iisuse preadulce, bucuria cuvioșilor;
pe care l-ai încredințat Tatălui când erai pe Cruce, să mă povățuiască
Iisuse preacurate, mintea cea întreagă a celor curați cu fecioria; spre Tine, prin harul Tău. Nu am inimă plină de durere ca să Te caut.
Nu am pocăința, nici umilința care întorc pe fii la moștenirea lor. Nu
Iisuse cel mai înainte de veci, mântuirea păcătoșilor;
am lacrimi mângâietoare, Stăpâne. S-a întunecat mintea mea cu cele
Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă! lumești, și nu poate să caute spre Tine cu durere. S-a răcit inima mea
de atâtea ispite și nu poate să se înfierbânte cu lacrimile dragostei
Condac 1: celei pentru Tine. Ci Tu, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeule,
Vistie­rul bunătăților, dăruiește-mi pocăință neștirbită și inimă
Apărătorule cel mai mare și Doamne, Biruitorul iadului, izbăvindu-ne
îndurerată, ca să pornesc cu tot sufletul în căutarea Ta; căci fără de
de moartea cea veșnică, cele de laudă aducem Ție noi, robii Tăi și
Tine mă voi înstrăina de tot binele. Dă-mi așadar, Bunule, harul Tău.
zidirea Ta. Ci, ca Unul ce ai îndurări nenumărate, de toate nevoile ne
Tatăl, Care Te-a născut din sânurile Sale fără de ani și mai înainte de
izbăvește pe noi, care-Ți cântăm: Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-
veci, să înnoiască în mine închipuirea icoanei Tale. Te-am părăsit,
ne!
Doamne; să nu mă părăsești. Am ieșit de la Tine; ieși în căutarea mea.
Du-mă la pășunea Ta cea duhovnicească. Numără-mă între oile
turmei Tale preaalese. Hrănește-mă împreună cu ele din verdeața

33
dumnezeieștilor Tale Taine. Căci inima lor curată este sălașul Tău și se
vede într-însa strălucirea descoperirilor Tale. Strălucirea Ta este
mângâierea și odihna celor ce s-au ostenit pentru Tine în necazuri și în
toate felurile de chinuri. Acestei străluciri mă învrednicește și pe
mine, nevrednicul, cu harul și cu iubirea de oameni a Mântuitorului
nostru Iisus Hristos, în vecii vecilor. Amin.

34

S-ar putea să vă placă și