Sunteți pe pagina 1din 31

OBIECTIVE

CONTABILITATEA ALTOR TIPURI DE


ENTITĂ‫܉‬I • CONTABILITATE PUBLICĂ (A)
Prezentare generala
• CONTABILITATE BANCARĂ (B)
^ƵƉŽƌƚĚĞĐƵƌƐ
ŶƵůII ^ĞŵĞƐƚƌƵ/
• CONTABILITATEA PERSOANELOR JURIDICE FĂRĂ SCOP PATRIMONIAL (C)

ƵƚŽƌƐƵƉŽƌƚ͗WƌŽĨ͘hŶŝǀ͘Ěƌ͘ƵƌĞůŝĂ cƚĞĨĉŶĞƐĐƵ • CONCLUZII (D)

• CONTABILITATEA IN PARTIDA SIMPLĂ (E)
OBIECTIVE

• Cadrul de reglementare (I).

CONTABILITATE PUBLICĂ (A) • Fundamente privind sectorul public(II).

• Particularită‫܊‬i privind organizarea contabilită‫܊‬ii institu‫܊‬iilor publice(III).

• Situa‫܊‬iile financiare (IV).

• Aspecte particulare privind contabilitatea institu‫܊‬iilor publice (V).


Fundamente privind sectorul public(II)
Cadrul de reglementare (I)

• Legea nr. 500/2002 privind finanĠele publice, publicată în Monitorul Oficial nr. 597/13.08.2002, cu • Institu‫܊‬iile publice ĺ denumire generică ce include Parlamentul, AdministraĠia
modificările úi completările ulterioare. PrezidenĠială, ministerele, celelalte organe de specialitate ale administraĠiei
• Legea nr. 273/2006 privind finan‫܊‬ele publice locale, publicată în Monitorul Oficial nr. 618/18.07.2006, cu publice, alte autorităĠi publice, instituĠiile publice autonome, precum úi instituĠiile din
modificările úi completările ulterioare.
subordinea acestora, indiferent de modul de finanĠare a acestora.
• Legea contabilită‫܊‬ii nr. 82/1991, republicată, cu modificările ‫܈‬i completările ulterioare.
• Ordinul ministrului finanĠelor publice nr. 1.917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind
organizarea úi conducerea contabilităĠii instituĠiilor publice, Planul de conturi pentru instituĠiile publice úi • Sfere de activitate.
instrucĠiunile de aplicare a acestuia, publicat în Monitorul Oficial nr. 1.186 bis/29 .12.2005 cu
modificările ‫܈‬i completările ulterioare.
• Ordinul ministrului finanĠelor publice nr. 1.792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind • Obiectiv ĺ nu ob‫܊‬in profit; realizează interesele comunită‫܊‬ii.
angajarea, lichidarea, ordonanĠarea úi plata cheltuielilor instituĠiilor publice, precum úi organizarea,
evidenĠa úi raportarea angajamentelor bugetare úi legale, publicat în Monitorul Oficial nr.
37/23.01.2003, cu modificările ‫܈‬i completările ulterioare. • Ordonatorii de credite:
• Standarde Interna‫܊‬ionale de Contabilitate pentru Sectorul Public (IPSAS)- implementate par‫܊‬ial, în mod – Tipologia ordonatorilor de credite: principali, secundari, ter‫܊‬iari.
implicit în reglementările contabile na‫܊‬ionale.
– Responsabilită‫܊‬ile ordonatorilor de credite.

Fundamente privind sectorul public(II) Fundamente privind sectorul public (II)

• Bugetul ĺ documentul prin care sunt prevăzute úi aprobate pentru fiecare institu‫܊‬ie publică, în • Credit bugetar ĺsumă aprobată prin buget, reprezentând limita maximă până la care se pot
fiecare an, cheltuielile úi veniturile, sau după caz, numai cheltuielile, în funcĠie de sistemul de ordonanĠa úi efectua plăĠi în cursul anului bugetar pentru angajamentele contractate în cursul
finanĠare. exerciĠiului bugetar úi/sau din exerciĠii anterioare pentru acĠiuni multianuale, respectiv se pot
angaja, ordonanĠa úi efectua plăĠi din buget pentru celelalte acĠiuni.
• Principii bugetare:
– principiul universalităĠii; • Finan‫܊‬area bugetară
– principiul publicităĠii; – Etape:
– principiul unităĠii; • deschiderea de credite bugetare ĺ aprobarea ƐƵŵĞůŽƌ ƐŽůŝĐŝƚĂƚĞ ĚĞ ŝŶƐƚŝƚƵԑŝŝůĞ
– principiul anualităĠii; ƉƵďůŝĐĞ Ɣŝ ĂƉƌŽďĂƚĞ ƉƌŝŶ ďƵŐĞƚĞ͘
– principiul specializării bugetare; ĺ documente specifice: cerere de deschidere de
credite, note de justificare úi dispoziĠii
– principiul unităĠii monetare. bugetare pentru repartizarea de credite.

• Proces bugetar. • finanĠarea propriu-zisă ĺ plăрi nete de casă ‫܈‬i cheltuieli efective.
Fundamente privind sectorul public (II) Fundamente privind sectorul public (II)

Execu‫܊‬ia bugetară
• ClasificaĠia bugetară • Se bazează pe principiul separării atribuĠiilor persoanelor care au calitatea de ordonator de
credite de atribuĠiile persoanelor care au calitatea de contabil.
• Clasifica‫܊‬ia func‫܊‬ională a veniturilor ‫܈‬i cheltuielilor. • Ordonatorii de credite sunt autorizaĠi să angajeze, să lichideze úi să ordonanĠeze cheltuieli
pe parcursul exerciĠiului bugetar, în limita creditelor bugetare aprobate.
• Clasifica‫܊‬ia economică a cheltuielilor. • Plata cheltuielilor se va efectua de către persoanele autorizate, respectiv conducătorul
compartimentului financiar-contabil, sau altă persoană cu atribuĠii în acest sens. PlăĠile se
efectuează numai în limita creditelor bugetare úi numai pe baza documentelor justificative,
întocmite în conformitate cu dispoziĠiile legale.

• Fazele execuĠiei bugetare a cheltuielilor: angajare, lichidare, ordonan‫܊‬are, plată.

PAAP
Ini iere opera iune (planul anual de
(servicii/produse/lucr ri)

Fundamente privind sectorul public (II) achizi ii publice)

REFERAT DE NECESITATE
Semneaz :

- compartiment ini iator BUGET


- compartiment achizi ii da
- compartiment financiar-contabil
–Angajare Exist în

- ordonator de credite PAAP? nu


PROPUNERE DE ANGAJARE NOT
• Angajament legal – faza în procesul execuĠiei bugetare reprezentând orice act juridic din care rezultă a unei cheltuieli în limita creditelor


modificare buget
bugetare
sau ar putea să rezulte o obligaĠie pe seama fondurilor publice; se prezinte sub formă scrisă úi să fie Semneaz :
Semneaz :

- compartiment ini iator

NOT DE FUNDAMENTARE A
semnat de ordonatorul de credite. - compartiment ini iator - compartiment financiar-contabil


- compartiment financiar-contabil ACHIZI IEI
- ordonator de credite


Semneaz :
• Angajamentul bugetar - orice act prin care o autoritate competentă afectează fonduri publice unor - CFPP/CFPP+CFPD PROCEDUR ACHIZI IE


- ordonator de credite - compartiment achizi ii PUBLIC
anumite destinaĠii, în limita creditelor bugetare aprobate.


Opera iuni în contabilitate: - compartiment juridic compartiment achizi ii
- rezervare PROPUNERE ca sum în - ordonator de credite

programul informatic COMAND /CONTRACT


Semneaz :
– Lichidare: se verifică existenĠa angajamentelor, se determină sau se verifică realitatea sumei datorate,

- compartiment ini iator


se verifică condiĠiile de exigibilitate ale angajamentului legal pe baza documentelor justificative care să ANGAJAMENT BUGETAR INDIVIDUAL/GLOBAL
- compartiment achizi ii
- direc ia juridic
ateste operaĠiunile respective. Semneaz :
- CFPP

- CFPP/CFPP+CFPD
- compartiment financiar-contabil
- ordonator de credite
- ordonator de credite
Opera iuni în contabilitate:
–OrdonanĠare: se confirmă că livrările de bunuri au fost efectuate sau alte creanĠe au fost verificate úi - rezervare ANGAJAMENT ca sum în programul informatic

- rezervare ANGAJAMENT ca sum în programul FOREXEBUG al MFP


că plata poate fi realizată; ordonatorul de credite dă dispoziĠie conducătorului compartimentului financiar-

contabil să întocmească instrumentele de plată a cheltuielilor. Factur fiscal

Semneaz : Proces verbal de recep ie


ORDONAN ARE DE PLAT

- compartiment ini iator NIRCDSemneaz :
- ordonator de credite Semneaz :

- compartiment ini iator


–Plata: instituĠia este eliberată de obligaĠiile sale faĠă de terĠii-creditori; se efectuează de către

- comisie de recep ie
- compartiment financiar-contabil
- magazioner, dup caz
conducătorul compartimentului financiar-contabil în limita creditelor bugetare deschise úi neutilizate sau - CFPP/CFPP+CFPD

- ordonator de credite
a disponibilităilor din conturi, după caz. Opera iuni în contabilitate:
- recep ie ORDONAN ARE ca sum în programul informatic Ordin de plat


- recep ie ORDONAN ARE ca sum în programul FOREXEBUG al Semneaz :
MFP - conduc tor compartiment financiar-contabil

- întocmit, din cadrul compartiment financiar-


contabil
Particularită‫܊‬i privind organizarea contabilită‫܊‬ii
Particularită‫܊‬i privind organizarea contabilită‫܊‬ii institu‫܊‬iilor publice (III)
institu‫܊‬iilor publice (III)

• Principii contabile: • WůĂŶĚĞĐŽŶƚƵƌŝ


• Principiul continuităĠii activităĠii – ůĂƐĂ ϭ ŽŶƚƵƌŝĚĞĐĂƉŝƚĂůƵƌŝ
• Principiul permanenĠei metodelor
– ůĂƐĂ Ϯ ŽŶƚƵƌŝĚĞĂĐƚŝǀĞĨŝdžĞ
• Principiul prudenĠei
– ůĂƐĂϯŽŶƚƵƌŝĚĞƐƚŽĐƵƌŝƔŝƉƌŽĚƵĐԕŝĞŠŶĐƵƌƐĚĞĞdžĞĐƵԕŝĞ
• Principiul intangibilităĠii
– ůĂƐĂϰ ŽŶƚƵƌŝĚĞƚĞƌԕŝ
• Principiul evaluării separate a elementelor de activ úi de pasiv (capitaluri).
• Principiul necompensării – ůĂƐĂϱ ŽŶƚƵƌŝůĂƚƌĞnjŽƌĞƌŝĂƐƚĂƚƵůƵŝƔŝďĉŶĐŝĐŽŵĞƌĐŝĂůĞ
• Principiul prevalenĠei economicului asupra juridicului – ůĂƐĂϲ ŽŶƚƵƌŝĚĞĐŚĞůƚƵŝĞůŝ
• Principiul pragului de semnificaĠie – ůĂƐĂϳ ŽŶƚƵƌŝĚĞǀĞŶŝƚƵƌŝƔŝĨŝŶĂŶԕĉƌŝ
• Principiul contabilităĠii de angajamente – ůĂƐĂϴ ŽŶƚƵƌŝƐƉĞĐŝĂůĞ
• Principiul comparabilităĠii informaĠiilor

Particularită‫܊‬i privind organizarea contabilită‫܊‬ii Particularită‫܊‬i privind organizarea contabilită‫܊‬ii


institu‫܊‬iilor publice (III) institu‫܊‬iilor publice (III)

• ^ƚƌƵĐƚƵƌĂĐŽŶƚƵůƵŝĐŽŶƚĂďŝů͗ džĞŵƉůƵ͗
Ͳ ƐŝŵďŽů ĐŽŶƚ͘ĐŽĚ ƐĞĐƚŽƌ͘ƐƵƌƐĉ ĚĞ ĨŝŶĂŶƜĂƌĞ͘ĐůĂƐŝĨŝĐĂƜŝĞ ĨƵŶĐƜŝŽŶĂůĉ ƕŝͬƐĂƵ ĞĐŽŶŽŵŝĐĉ hŶůŝĐĞƵ͕ƐƵďŽƌĚŽŶĂƚďƵŐĞƚƵůƵŝůŽĐĂů͕ĨŝŶĂŶԑĂƚŝŶƚĞŐƌĂůĚĞůĂďƵŐĞƚ͕ŠŶƌĞŐŝƐƚƌĞĂnjĉĨĂĐƚƵƌĂĚĞ
• cod sector: 2 caractere (01, 02, 03, 04, 05); ƌĞƉĂƌĂԑŝŝĞĨĞĐƚƵĂƚĞůĂƐĂůĂĚĞƐƉŽƌƚŠŶǀĂůŽĂƌĞĚĞϯ͘ϬϬϬůĞŝ͘
• cod sursă: o literă (A, B, C, D, E, F, G, L);
• clasifica‫܊‬ie venituri (capitol, subcapitol, paragraf) / clasifica‫܊‬ie func‫܊‬ională ϲϭϭ͘ϬϬ͘ϬϬ͘ϬϮ͘͘ϲϱ͘ϬϮ͘Ϭϰ͘ϬϮ͘ϮϬ͘ϬϮ сϰϬϭ͘Ϭϭ͘ϬϬ͘ϬϮ͘͘ϲϱ͘ϬϮ͘Ϭϰ͘ϬϮ͘ϮϬ͘ϬϮ Ϯ͘ϬϬϬůĞŝ
cheltuieli (capitol, subcapitol, paragraf): 6 caractere;
• clasifica‫܊‬ie economică cheltuieli (titlu, articol, alineat): 6 caractere;
• sector/subsector SEC: 5 caractere (X);
• CUI partener: 13 caractere (X).
• conturi analitice proprii sunt începând cu caracterul 41.
Situa‫܊‬iile financiare (IV) Situa‫܊‬iile financiare (IV)
• Trimestriale ‫܈‬i anuale
• Disponibil din mijloace cu destina‫܊‬ie specială;
• Situa‫܊‬ia sumelor primite direct de la Comisia Europeană/al‫܊‬i donatori ‫܈‬i a plă‫܊‬ilor din FEN
• Obiectiv: să ofere o imagine fidelă a activelor, datoriilor, pozi‫܊‬iei financiare, precum ‫܈‬i a
postaderare (se completează numai de către institu‫܊‬iile care au calitatea de autoritate de
performan‫܊‬ei financiare ‫܈‬i a rezultatului patrimonial͘
management);
• Venituri, cheltuieli ‫܈‬i excedente ale bugetelor locale pe unită‫܊‬i administrativ-teritoriale;
• Lucrări contabile de închidere a exerciĠiului financiar • Contul de execu‫܊‬ie a dona‫܊‬iilor/sponsorizărilor primite ‫܈‬i utilizate;
• Situa‫܊‬ia privind veniturile ‫܈‬i cheltuielile bugetelor locale pe unită‫܊‬i administrativ-teritoriale;
• Componente: • Total programe ordonator principal de credite (bugete acordate pe programe);
• Fi‫܈‬a programului aferent ordonatorului de credite;
– Bilan‫܊‬
• Situa‫܊‬ia plă‫܊‬ilor efectuate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 ‫܈‬i
– Cont de rezultat patrimonial titlul 58);
– SituaĠia fluxurilor de trezorerie; • Situa‫܊‬ia plă‫܊‬ilor efectuate la Titlul 65 „Cheltuieli aferente programelor cu finan‫܊‬are
– SituaĠia modificărilor în structura activelor/capitalurilor; rambursabilă”;
– Contul de execuĠie bugetară • Situa‫܊‬ia plă‫܊‬ilor efectuate din buget ‫܈‬i nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele
perioadei;
– Anexe la situaĠiile financiare, care includ: politici contabile úi note explicative:

Aspecte particulare privind contabilitatea institu‫܊‬iilor publice (V)


Situa‫܊‬iile financiare (IV) Active fixe

• Situa‫܊‬ia plă‫܊‬ilor efectuate din buget ‫܈‬i nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei; • Activele fixe:
• Plă‫܊‬i restante;
• Situa‫܊‬ia ac‫܊‬iunilor de‫܊‬inute de institu‫܊‬iile publice în numele statului român la societă‫܊‬ile comerciale, – Necorporale:cheltuieli de dezoltare, concesiunile, brevetele, licenĠele, mărcile
societă‫܊‬i/companii na‫܊‬ionale, precum ‫܈‬i capitalul unor organisme interna‫܊‬ionale; comerciale, drepturile úi activele similare, înregistrări ale evenimentelor cultural-sportive
• Situa‫܊‬ia ac‫܊‬iunilor/păr‫܊‬ilor sociale de‫܊‬inute direct/indirect de unită‫܊‬ile administrativ-teritoriale la etc.
operatorii economici; – Corporale:terenuri úi amenajări de terenuri, construcĠii, InstalaĠii tehnice, mijloace de
• Situa‫܊‬ia sumelor eviden‫܊‬iate în conturi în afara bilan‫܊‬ului rezultate din opera‫܊‬iuni ce decurg din
transport, animale úi plantaĠii, mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecĠie a
administrarea veniturilor bugetului general consolidat;
• Situa‫܊‬ia unor indicatori referitori la protec‫܊‬ia copilului ‫܈‬i a persoanelor cu handicap; valorilor umane úi materiale úi alte active corporale, avansuri úi active fixe corporale în
• Situa‫܊‬ia modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor; curs de execuĠie, alte active ale statului.
• Situa‫܊‬ia activelor fixe amortizabile; – Financiare: titlurile de participare, alte titluri imobilizate, creanĠele imobilizate.
• Situa‫܊‬ia activelor neamortizabile;
• Situa‫܊‬ia activelor ‫܈‬i datoriilor financiare ale institu‫܊‬iilor publice; • Domeniul public al statului/unită‫܊‬ilor administrativ-teritoriale.
• Informa‫܊‬ii privind soldurile conturilor de venituri ‫܈‬i finan‫܊‬ări, precum ‫܈‬i soldurile conturilor de • Domeniul privat al statului/unită‫܊‬ilor administrativ-teritoriale.
cheltuieli din contul de rezultat patrimonial. • Amortizarea ‫܈‬i ajustările pentru depreciere.
• ZĂƉŽƌƚƉƌŝǀŝŶĚĂĐƚŝǀŝƚĂƚĞĂĚĞĐŽŶƚƌŽůĨŝŶĂŶĐŝĂƌƉƌĞǀĞŶƚŝǀ͘
• Metode de amortizare: liniară.
Aspecte particulare privind contabilitatea institu‫܊‬iilor publice (V)
Aspecte particulare privind contabilitatea institu‫܊‬iilor publice (V)
Active fixe
Active fixe

• Evaluarea activelor fixe: • Ex:Un muzeu achizi‫܊‬ionează de la o persoană fizică autorizată, înregistrarea pe suport
– intrare magnetic a unui documentar ‫܈‬tiin‫܊‬ific realizat în anul 1945, în valoare de 3.000 lei. După 10
– ie‫܈‬ire ani, ca urmare a stării avansate de deteriorare a benzii, aceasta se casează.
– inventar
– bilan‫܊‬. – Se înregistrează achizi‫܊‬ia documentarului:
682 = 404 3.000 lei
ϮϬϲсϭϬϬ ϯ͘ϬϬϬůĞŝ
• Cheltuielile ulterioare efectuate cu activele fixe.

• Reevaluarea activelor fixe. – Se înregistrează casarea documentarului:


ϭϬϬс ϮϬϲ ϯ͘ϬϬϬůĞŝ

Aspecte particulare privind contabilitatea institu‫܊‬iilor publice (V) Aspecte particulare privind contabilitatea institu‫܊‬iilor publice (V)
Active fixe Active fixe

Exemplu Exemplu
O institu‫܊‬ie publică finan‫܊‬ată de la bugetul local achizi‫܊‬ionează un teren în valoare de 120.000 lei O institu‫܊‬ie publică achizi‫܊‬ionează conform facturii, un grup electrogen static la pre‫܊‬ul de
care va fi inclus în domeniul privat al unită‫܊‬ii administrativ-teritoriale; se plăte‫܈‬te factura. După 7 achizi‫܊‬ie de 46.000 lei. Montajul ‫܈‬i punerea în func‫܊‬iune a utilajului sunt efectuate ulterior de
ani, terenul este transferat unei alte institu‫܊‬ii publice. către o entitate autorizată, conform facturii în valoare de 2.000 lei. Durata de via‫܊‬ă utilă a
utilajului este de 20 ani.
– Se înregistrează achizi‫܊‬ia terenului: – Se înregistrează achizi‫܊‬ia activului:
682.01 = 404 120.000 lei 231 = 404 46.000 lei
211 01 = 104 120.000 lei – Se înregistrează factura de montaj:
231 = 404 2.000 lei
– Se înregistrează plata facturii:
– Se înregistrează punerea în func‫܊‬iune a activului:
404 = 770 120.000 lei
213.01 = 231 48.000 lei

– Se înregistrează transferul terenului: – Se înregistrează amortizarea lunară:


104 = 211.01 120.000 lei 681.01 = 281.03 2.000 lei
Aspecte particulare privind contabilitatea institu‫܊‬iilor publice (V)
Active fixe Aspecte particulare privind contabilitatea institu‫܊‬iilor publice (V)
Stocuri
• Ex: Un spital scoate din evidenĠă un sistem de monitorizare video, valoarea de intrare 4.000 lei, • Particularită‫܊‬i:
complet amortizat: • Materialele rezervă de stat ĺ bunuri aflate în proprietate publică a statului úi care sunt
281.04 = 214 4.000 lei
destinate protecĠiei populaĠiei, a economiei úi pentru apărarea Ġării, situaĠiilor
excepĠionale (calamităĠi naturale, epidemii, epizootii, accidente industriale sau nucleare,
• Ex: IGP casează un microbuz depreciat moral; valoarea de intrare este de 7.000 lei, amortizarea fenomene sociale sau economice, conjuncturi externe, război).
calculată úi înregistrată este 6.000 lei. Din casare se recuperează piese de schimb în valoare de 1.000 • Materialele rezervă de mobilizare ĺ bunuri aflate în proprietatea publică a statului úi
lei. includ:
• Se înregistrează casarea microbuzului: – în industrie: materii prime, materiale, semifabricate, subansambluri úi elemente de
% = 213.03 7.000 lei completare, utilaje strict specializate, scule, dispozitive, verificatoare;
281.03 6.000 lei – în comunicaĠii úi transporturi: materiale destinate restabilirii úi menĠinerii în stare de
691 1.000 lei funcĠionare a capacităĠilor de transport úi telecomunicaĠii necesare asigurării nevoilor
forĠelor sistemului naĠional de apărare;
– în sănătate: materiale sanitar-farmaceutice consumabile, materii prime úi materiale
• Se înregistrează recuperarea de piese de schimb: necesare fabricării produselor farmaceutice, aparatură, instrumentar medical;
302.04 = 791 1.000 lei – în comerĠ: produse alimentare úi industriale necesare asigurării cererilor unităĠilor;

Aspecte particulare privind contabilitatea institu‫܊‬iilor publice (V) Aspecte particulare privind contabilitatea institu‫܊‬iilor publice (V)
Stocuri Stocuri

• Ambalajele rezervă de stat ĺ ambalajele aferente materialelor rezervă de stat úi de • Evaluarea stocurilor:
mobilizare. – intrare
– ie‫܈‬ire ĺ CMP, FIFO, LIFO
• Alte stocuri ĺ muniĠie, furnituri pentru apărare naĠională, ordine publică úi siguranĠă – inventar
naĠională, alte stocuri specifice instituĠiilor publice. – bilan‫܊‬.

• Bunuri confiscate sau intrate conform legii în proprietatea privată a statului sau a unităĠilor • Metode de organizare a contabilită‫܊‬ii stocurilor:
administrativ-teritoriale, precum úi bunurile de acest fel aflate în custodie sau în consignaĠie
la terĠi sunt evidenĠiate distinct de către instituĠiile publice specifice conform reglementărilor – Metoda inventarului permanent
în vigoare (direcĠiile generale ale finanĠelor publice, etc.). – Metoda inventarului intermitent.
Aspecte particulare privind contabilitatea institu‫܊‬iilor publice (V)
Aspecte particulare privind contabilitatea institu‫܊‬iilor publice (V)
Stocuri
Stocuri

Exemplu: Exemplu:
Direc‫܊‬ia Generală a Finan‫܊‬elor Publice a confiscat bunuri în sumă de 50.000 lei. Aceste bunuri O grădini‫܊‬ă prime‫܈‬te prin dona‫܊‬ie de la o editură, căr‫܊‬i de colorat evaluate la 300 lei ‫܈‬i scaune
au fost preluate în proprietatea privată a statului în vederea valorificării lor ulterioare. Bunurile evaluate la 1.200 lei. Ulterior, căr‫܊‬ile de colorat ‫܈‬i scaunele se dau în folosin‫܊‬ă:
au fost transmise pentru valorificare în regim de consigna‫܊‬ie, iar după o lună a fost vândute. - se înregistrează primirea prin dona‫܊‬ie a căr‫܊‬ilor de colorat:
•Se înregistrează recep‫܊‬ia bunurilor confiscate: 302.08 = 779 300 lei
347 = 102 50.000 lei - se înregistrează consumul căr‫܊‬ilor de colorat:
• Se înregistrează ƚƌĂŶƐŵŝƚĞƌĞĂďƵŶƵƌŝůŽƌŠŶĐŽŶƐŝŐŶĂƜŝĞ͗ 602.08 = 302.08 300 lei
ϯϱϵс ϯϰϳ ϱϬ͘ϬϬϬůĞŝ - se înregistrează primirea prin dona‫܊‬ie a scaunelor:
•Se înregistrează vânzarea bunurilor: 303.01 = 779 1.200 lei
ϱϲϮ сϳϱϭ ϱϬ͘ϬϬϬůĞŝ - se înregistrează darea scaunelor în folosin‫܊‬ă:
•Se înregistrează descărcarea gestiunii: 303.02 = 303.01 1.200 lei
ϭϬϮсϯϱϵ ϱϬ͘ϬϬϬůĞŝ

Aspecte particulare privind contabilitatea institu‫܊‬iilor publice (V)


Aspecte particulare privind contabilitatea institu‫܊‬iilor publice (V)
Trezoreria
Trezoreria

•Componente: Exemplu:
– InvestiĠii financiare pe termen scurt. O institu‫܊‬ie publică ridică 1.000 lei din contul de disponibil deschis la trezorerie ‫܈‬i
acordă un avans spre decontare unui salariat pentru a participa la o conferin‫܊‬ă
– Casa, conturi la trezoreria statului úi la instituĠii de credit. organizată la Ia‫܈‬i.

Exemplu: – Se înregistrează ridicarea de numerar:


ŝƌĞĐԑŝĂ'ĞŶĞƌĂůĉĚĞ /ŵƉŽnjŝƚĞƔŝƚĂdžĞůŽĐĂůĞĚŝŶĐĂĚƌƵůWƌŝŵĉƌŝĞŝƐĞĐƚŽƌƵůƵŝϭŠŶĐĂƐĞĂnjĉŠŶĐŽŶƚƵů
581 = 770 1.000 lei
ĚĞƐĐŚŝƐůĂdƌĞnjŽƌĞƌŝĂƐĞĐƚŽƌƵůƵŝϭ͕ŝŵƉŽnjŝƚĞƉĞclădiri ŠŶǀĂůŽĂƌĞĚĞϭϬ͘ϬϬϬůĞŝ͗
ϱϮϭ с ϳϯϰ ϭϬ͘ϬϬϬ ůĞŝ 531 = 581 1.000 lei

Exemplu: – Se înregistrează acordarea avansului spre decontare:


Un spital plăte‫܈‬te factura de medicamente în valoare de 30.000 lei:
542 = 531 1.000 lei
401 = 770 30.000 lei
Aspecte particulare privind contabilitatea institu‫܊‬iilor publice (V) Aspecte particulare privind contabilitatea institu‫܊‬iilor publice (V)
DATORII DATORII

• Datorii curente. Exemplu:


La sfârúitul lunii se înregistrează statul de burse în sumă de 4.500 lei. Acestea se
• Datorii necurente. plătesc studen‫܊‬ilor bursieri prin card.

• Provizioane. • Se înregistrează bursele:


679 = 429 4.500 lei
• Evaluare:
– ini‫܊‬ială •Se înregistrează plata burselor:
– la momentul decontării 429 = 770 4.500 lei
– la data bilan‫܊‬ului

Aspecte particulare privind contabilitatea institu‫܊‬iilor publice (V) Aspecte particulare privind contabilitatea institu‫܊‬iilor publice (V)
DATORII DATORII

Exemplu: - Plata celei de-a doua tranúe a dobânzii:


Ministerul FinanĠelor emite un pachet de 1.000 de obligaĠiuni cu valoarea nominală de 666 = 512.01 450 lei
3 lei, care se vând prin bancă, la valoarea de 2 lei/obligaĠiune. ObligaĠiunile se
răscumpără în numerar după 2 ani, apoi se anulează. Dobânda este de 30% úi se
achită în două tranúe anuale. - Răscumpărarea obligaĠiunilor la valoarea nominală:
505 = 531.01 3.000 lei
- Subscrierea úi încasarea prin bancă a valorii obligaĠiunilor emise:
461 = 161 3.000 lei - Anularea obligaĠiunilor răscumpărate:
- Încasarea contravalorii obligaĠiunilor: 161 = 505 3.000 lei
512.01 = 461 2.000 lei
- Plata primei tranúe a dobânzii:
666 = 512.01 450 lei
Aspecte particulare privind contabilitatea institu‫܊‬iilor publice (V)
Aspecte particulare privind contabilitatea institu‫܊‬iilor publice (V)
Capitaluri proprii
Capitaluri proprii

•Capitaluri proprii: fonduri, rezerve din reevaluare, rezultatul exerci‫܊‬iului, rezultatul Exemplu:
reportat.
O primărie reevalează la 31.12.200N o clădire din domeniul public; valoarea justă este
Exemplu: 53.000 lei, valoarea contabilă 52.000 lei.
ANAF demolează o clădire aflată în stadiu avansat de degradare. Clădirea este inclusă - Se înregistrează rezerva din reevaluare:
în domeniul public al statului ‫܈‬i are valoarea de 50.000 lei.
212 = 105 1.000 lei
– Se înregistrează ie‫܈‬irea clădirii din domeniul public al statului: 105 = 103 1.000 lei
101 = 212 50. 000 lei

– Se înregistrează transferul clădirii în domeniul privat al statului: Exemplu:


212 = 102 50. 000 lei Institutu‫܊‬ia publică A prime‫܈‬te prin transfer de la institu‫܊‬ia publică B, un teren evaluat la
20.000 lei. Terenul este inclus în domeniul public al statului.
– Se înregistrează scoaterea din func‫܊‬iune a clădirii:
102 = 212 50.000 lei 211.01 = 101 20.000 lei

Aspecte particulare privind contabilitatea institu‫܊‬iilor publice (V) Aspecte particulare privind contabilitatea institu‫܊‬iilor publice (V)
Venituri, cheltuieli, rezultat Venituri, cheltuieli, rezultat

• Principul contabilită‫܊‬ii de angajamente Exemplu:


O grădină zoologică a efectuat în luna decembrie, următoarele tranzac‫܊‬ii:
Clasificare: • Se înregistrează consum de furaje în valoare de 12.000 lei:
– Venituri: opera‫܊‬ionale, financiare, extraordinare 602.06 = 302.06 12.000 lei
– Cheltuieli: opera‫܊‬ionale, financiare, extraordinare
• Se înregistrează încasarea în numerar a taxelor de vizitare în valoare de 30.000 lei:
531 = 751 30.000 lei
• Rezultat patrimonial = Venituri totale – Cheltuieli totale
• Se înregistrează închiderea conturilor de venituri ‫܈‬i cheltuieli:
• Rezultat patrimonial= Excedent/Deficit 121 = 602.06 12.000 lei
751 = 121 30.000
OBIECTIVE

CONTABILITATE BANCARĂ (B) • Cadrul de reglementare (I).

• Fundamente privind sistemul bancar(II).

• Particularită‫܊‬i privind organizarea contabilită‫܊‬ii institu‫܊‬iilor de credit(III).

• Situa‫܊‬iile financiare (IV).

• Aspecte particulare privind contabilitatea institu‫܊‬iilor de credit (V).
"

&

'

"

Cadrul de reglementare (I) Cadrul de reglementare (I)

• BNR, Ordinul nr. 27/2010 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele • BNR, Regulamentul nr. 16/2012 privind clasificarea creditelor ‫܈‬i plasamentelor, precum ‫܈‬i
Interna‫܊‬ionale de Raportare Financiară, aplicabile institu‫܊‬iilor de credit (Anexa 1 ‫܈‬i Anexa 2), publicat în determinarea ‫܈‬i utilizarea ajustărilor pruden‫܊‬iale de valoare, publicat în MO nr. 865 din
MO nr. 890 ‫܈‬i 890 bis din 30.12.2010, cu modificările ‫܈‬i completările ulterioare 20.12.2012, cu modificările ‫܈‬i completările ulterioare.

• BNR, Ordinul nr. 10/2012 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă semestrială aplicabil • BNR, Ordinul nr. 1/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea raportării
entităĠilor ce intră în sfera de reglementare contabilă a BNR, publicat în MO nr. 570 din 10.08.2012, cu
contabile anuale pentru necesităĠi de informaĠii ale MFP, aplicabile instituĠiilor de credit, publicat
modificările ‫܈‬i completările ulterioare.
în MO, Partea I 93 14.feb.2013, cu modificările ‫܈‬i completările ulterioare
• BNR, Ordinul nr. 5/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea raportărilor
periodice cuprinzând informaĠii statistice de natură financiar-contabilă, aplicabile sucursalelor din • BNR, Ordinul nr. 10/2012 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă semestrială
România ale instituĠiilor de credit din alte state membre), publicat în MO nr. 693 ‫܈‬i 693 bis din aplicabil entităĠilor ce intră în sfera de reglementare contabilă a BNR, publicat în MO, Partea I
23.09.2014, cu modificările ‫܈‬i completările ulterioare. 570 10.aug.2012 , cu modificările ‫܈‬i completările ulterioare.

• BNR, Ordinul nr. 6/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea situaĠiilor • Legea contabilită‫܊‬ii nr. 82/1991, republicată, cu modificările ‫܈‬i completările ulterioare.
financiare FINREP la nivel individual, conforme cu Standardele internaĠionale de raportare financiară,
aplicabile instituĠiilor de credit în scopuri de supraveghere prudenĠială, publicat în MO nr. 699 ‫܈‬i 699
bis, cu modificările ‫܈‬i completările ulterioare.
Fundamente privind sistemul bancar (II) Fundamente privind sistemul bancar (II)

• BNR ĺ asigurarea úi menĠinerea stabilităĠii preĠurilor;


• ĂŶĐĂEĂƜŝŽŶĂůĉĂZŽŵąŶŝĞŝ
– elaborarea úi aplicarea politicii monetare úi a politicii de curs de schimb;

– autorizarea, reglementarea úi supravegherea prudenĠială a instituĠiilor de credit,


• /ŶƐƚŝƚƵƜŝŝůĞĚĞĐƌĞĚŝƚ promovarea úi monitorizarea bunei funcĠionări a sistemelor de plăĠi pentru asigurarea
stabilităĠii financiare;

– emiterea bancnotelor úi a monedelor ca mijloace legale de plată pe teritoriul României;

– stabilirea regimului valutar úi supravegherea respectării acestuia;

– administrarea rezervelor internaĠionale ale României.

Fundamente privind sistemul bancar (II) Fundamente privind sistemul bancar (II)

• Institu‫܊‬iile de credit: • Autorizarea, reglementarea ‫܈‬i supravegherea prudenĠială a instituĠiilor de credit se realizează
– atragere de depozite úi de alte fonduri rambursabile; de către Banca NaĠională a României.
– acordare de credite: credite de consum, credite ipotecare etc;
• Pentru a fi autorizată de căre BNR, o instituĠie de credit trebuie să dispună de fonduri proprii
– leasing financiar; distincte sau de un nivel al capitalului iniĠial cel puĠin egal cu nivelul minim stabilit prin
– emiterea úi administrarea altor mijloace de plată: cecuri, cambii úi bilete la ordin. reglementări, care nu poate fi mai mic decât echivalentul în lei a 5 milioane euro.
– tranzacĠionare în cont propriu úi/sau pe contul clienĠilor, în condiĠiile legii, cu: instrumente
ale pieĠei monetare, cum ar fi: cecuri, cambii, bilete la ordin, certificate de depozit; valută • Capitalul social al unei instituĠii de credit, persoană juridică română, trebuie vărsat integral úi
în numerar la momentul subscrierii, inclusiv în cazul majorării acestuia, aporturile în natură
etc. nefiind permise.
– servicii de consultanĠă cu privire la structura capitalului, strategia de afaceri úi alte
aspecte legate de afaceri comerciale, servicii legate de fuziuni úi achiziĠii úi prestarea • La constituire, aporturile la capitalul social trebuie să fie vărsate într-un cont deschis la o
altor servicii de consultanĠă; instituĠie de credit. Acest cont este blocat până la înmatricularea instituĠiei de credit,
persoană juridică română, în registrul comerĠului.
– administrare de portofolii úi consultanĠă legată de aceasta;
– custodie úi administrare de instrumente financiare;
– intermediere pe piaĠa interbancară; • InstituĠiile de credit se supun reglementărilor úi măsurilor adoptate de Banca NaĠională a
– închiriere de casete de siguranĠă etc. Românie.
Fundamente privind sistemul bancar (II) Particularită‫܊‬i privind organizarea contabilită‫܊‬ii institu‫܊‬iilor de credit (III)

Organizarea teritorială a institu‫܊‬iilor de credit: • Organizarea contabilită‫܊‬ii trebuie să asigure:

• Centrala bancară – întocmirea documentelor justificative privind operaĠiile economice;


– organizarea úi Ġinerea corectă úi la zi a contabilităĠii;
– organizarea úi efectuarea inventarierii elementelor de activ, datorii, capitaluri proprii úi a
• Sucursala bancară elementelor înregistrate în conturi în afara bilanĠului;
– valorificarea rezultatelor inventarierii;
• Agenрia bancară – respectarea regulilor de elaborare;
– publicare ‫܈‬i transmitere a situaĠiilor financiare în termenele prevăzute de legisla‫܊‬ia în
• Punctul de lucru bancar domeniu;
– păstrarea documentelor justificative, a registrelor úi situaĠiilor financiare úi organizarea
contabilităĠii de gestiune adaptată la specificul instituĠiei de credit.

Particularită‫܊‬i privind organizarea contabilită‫܊‬ii Particularită‫܊‬i privind organizarea contabilită‫܊‬ii


institu‫܊‬iilor de credit (III) institu‫܊‬iilor de credit (III)

• SubunităĠile fără personalitate juridică, care aparĠin instituĠiilor de credit, persoane • Planul de conturi cuprinde nouă clase de conturi, structurate în grupe de conturi ‫܈‬i conturi
juridice române, organizează úi conduc contabilitatea proprie la nivel de balanĠă de sintetice de gradul 1, 2 sau 3:
verificare, dacă sunt împuternicite în acest sens de către conducerea instituĠiei de – Clasa 1 Opera‫܊‬iuni de trezorerie ‫܈‬i opera‫܊‬iuni interbancare
credit, fără a întocmi situaĠii financiare; – Clasa 2 Opera‫܊‬iuni cu clientela
 trebuie să asigure determinarea informaĠiilor úi a obligaĠiilor prevăzute de lege, – Clasa 3 Opera‫܊‬iuni cu titluri ‫܈‬i opera‫܊‬iuni diverse
iar persoanele juridice cărora le aparĠin să poată elabora situaĠii financiare – Clasa 4 Active imobilizate
anuale. – Clasa 5 Capitaluri proprii, asimilate ‫܈‬i provizioane
– Clasa 6 Cheltuieli
• Principii contabile: continuită‫܊‬ii activită‫܊‬ii, pruden‫܊‬ei, permanen‫܊‬ei metodelor, – Clasa 7 Venituri
intangibilită‫܊‬ii, necompensării, prevalen‫܊‬ei economicului asupra juridicului, pragului – Clasa 9 Opera‫܊‬iuni în afara bilan‫܊‬ului.
de semnifica‫܊‬ie, evaluării separate a elementelor de activ ‫܈‬i datorii.
Situa‫܊‬iile financiare (IV) Situa‫܊‬iile financiare (IV)

SituaĠii financiare FINREP la nivel individual, conforme cu Standardele internaĠionale • Raportări periodice cuprinzând informaĠii statistice de natură financiar-contabilă, aplicabile
de raportare financiară, aplicabile instituĠiilor de credit în scopuri de supraveghere sucursalelor din România ale instituĠiilor de credit din alte state membre ĺ bilanĠul/ situaĠia
poziĠiei financiare, contul de profit sau pierdere, instrumente financiare derivate -
prudenĠială ĺ reflectă operaĠiunile úi situaĠia financiară a instituĠiei de credit, a contabilitatea de acoperire, informaĠii privind expunerile performante úi neperformante, alte
sucursalelor úi a celorlalte sedii secundare ale acesteia, pe bază individuală. informaĠii.

Componente: • Raportări contabile semestriale aplicabile entităĠilor ce intră în sfera de reglementare


• situa‫܊‬ia pozi‫܊‬iei financiare; contabilă a Băncii NaĠionale a României ĺ situaĠia activelor, datoriilor úi capitalurilor proprii,
contul de profit úi pierdere, date informative.
• contul de profit ‫܈‬i pierdere;
• situa‫܊‬ia rezultatului global; • Raportări contabile anuale pentru necesităĠi de informaĠii ale Ministerului FinanĠelor Publice
• situa‫܊‬ia modificărilor capitalurilor proprii; ĺ situaĠia activelor, datoriilor úi capitalurilor proprii, contul de profit sau pierdere, date
informative, imobilizări corporale úi necorporale, defalcarea anumitor elemente din contul de
• situa‫܊‬ia fluxurilor de trezorerie; profit sau pierdere, alte informaĠii.
• note la situa‫܊‬iile financiare.

Aspecte particulare privind contabilitatea institu‫܊‬iilor de credit (V)


Aspecte particulare privind contabilitatea institu‫܊‬iilor de credit (V)
Contabilitatea decontărilor intrabancare
Contabilitatea decontărilor intrabancare

•Opera‫܊‬iuni care au loc între unită‫܊‬i apar‫܊‬inând aceleia‫܈‬i bănci. Tipologia decontărilor intrabancare:

•Avize/ordine între sedii ĺ documente interne care circulă între unită‫܊‬ile operative ale
aceleia‫܈‬i bănci; – în numele clien‫܊‬ilor (1)
•Sediul A
– În nume propriu (2)
•Sediul B

•Avize/ordine între sedii ĺ emise întotdeauna de unitatea operativă ini‫܊‬iatoare a decontării


(Sediul A). În func‫܊‬ie de pozi‫܊‬ia sediului A, avizele sunt:
• Avize de creditare ĺ au la bază ordine de plată ‫܈‬i sunt întocmite de unită‫܊‬ile operative
ale clien‫܊‬ilor plătitori;
• Avize de debitare ĺ au la bază cecuri ‫܈‬i sunt unită‫܊‬ile bancare ale clien‫܊‬ilor beneficiari.
Aspecte particulare privind contabilitatea institu‫܊‬iilor de credit (V)
Contabilitatea decontărilor intrabancare Aspecte particulare privind contabilitatea institu‫܊‬iilor de credit (V)
Contabilitatea decontărilor intrabancare

Decontări intrabancare în numele clien‫܊‬ilor (1) – Decontează o filă de cec în valoare de 600 lei pentru un client al său, emisă de un
partener ce are cont deschis la BCR-Suc. Cluj:
Exemplu:
BCR- Ag Mihalache a efectuat următoarele tranzac‫܊‬ii din ordinul clien‫܊‬ilor:
BCR- Ag Mihalache BCR-Suc. Cluj
– Decontează un ordin de plată în valoare de 300 lei, emis de clientul A, în favoarea
clientului B ce are cont deschis la aceea‫܈‬i bancă:
2511/plătitor = 2511/ beneficiar 300 lei 341/cluj = 2621 600 lei 2511/plătitor = 341/Mihalache 600 lei
2621 = 2511/beneficiar 600 lei
– Decontează un ordin de plată în valoare de 100 lei, emis de clientul C, în favoarea
clientului D ce are cont deschis la BCR-Suc. Ia‫܈‬i:
BCR- Ag Mihalache BCR-Suc. Ia‫܈‬i
2511/plătitor = 341/Ia‫܈‬i 100 lei 341/Mihalache = 2511/beneficiar 100 lei

Aspecte particulare privind contabilitatea institu‫܊‬iilor de credit (V) Aspecte particulare privind contabilitatea institu‫܊‬iilor de credit (V)
Contabilitatea decontărilor intrabancare Contabilitatea decontărilor interbancare

Decontări intrabancare în nume propriu (2) • Generate de opera‫܊‬ii desfă‫܈‬urate între bănci diferite ‫܈‬i se referă la opera‫܊‬ii în nume
propriu, încasări ‫܈‬i plă‫܊‬i ordonate de clien‫܊‬ii băncilor, constituirea depozitelor între
Exemplu: componentele sistemului bancar, acordarea/primirea de credite de către/de la
– BRD-SB transferă stocuri în valoare de 200 lei la BRD-Sector 3: băncile componente ale sistemului bancar.
BRD-SB BRD-Sector 3
341/sector 3 = 3621 200 lei 3621 = 341/SB 200 lei
• Tipologie:
– BRD-SB alimentează cu numerar 10.000 lei, casieria BRD-Sector 3:
BRD-SB BRD-Sector 3 1) Decontări prin sistemul conturilor de corespondent.
341/sector 3 = 101 1000 lei 101 = 341/SB 1000 lei

2) Decontări prin re‫܊‬eaua BNR.


– BRD-SB transferă centralei soldurile conturilor 6029 ‫܈‬i 7029:
BRD-SB Centrala BRD
341/centrală = 6345 30.000 lei 6345 = 341/SB 30.00 lei
7029 = 341/centrală 60.000 lei 341/SB = 7029 60.000 lei
Aspecte particulare privind contabilitatea institu‫܊‬iilor de credit (V) Aspecte particulare privind contabilitatea institu‫܊‬iilor de credit (V)
Contabilitatea decontărilor interbancare Contabilitatea decontărilor interbancare

1) Decontări prin sistemul conturilor de corespondent Exemplu:


BCR î‫܈‬i deschide două conturi de corespondent: la BRD, în valoare de 150.000 lei ‫܈‬i la o bancă
din Fran‫܊‬a, Société Générale, în valoare 500.000 euro, la un curs de 1 euro = 4,6 lei.
• Conturi de corespondent.
BCR prime‫܈‬te de la un client un ordin de plată în valoare de 50.000 lei pe numele unui furnizor
care are cont la BRD.
• Conturi de corespondent:
– Nostro ĺ plasament ĺ banca proprietară a contului. Banca din Fran‫܊‬a prime‫܈‬te de la un client dispozi‫܊‬ia de a plăti unui client al BCR 100.000 euro,
– Loro ĺ resursă atrasă ĺ banca gestionară a contului. la un curs de 1 euro = 4,7 lei.

Conturile de corespondent s-au constituit pe data de 10.03.N, dobânda urmând a se încasa la


• Împrumuturi ‫܈‬i depozite interbancare data de 10.04.N. La sfâr‫܈‬itul lunii, băncile î‫܈‬i înregistrează crean‫܊‬ele, respectiv datoriile din
dobânzi, astfel: BRD 3.000 lei; BCR 3.000 lei ‫܈‬i 1.000 euro la cursul de 1 euro = 4,7 lei

Aspecte particulare privind contabilitatea institu‫܊‬iilor de credit (V) Aspecte particulare privind contabilitatea institu‫܊‬iilor de credit (V)
Contabilitatea decontărilor interbancare Contabilitatea decontărilor interbancare

• Se înregistrează deschiderea conturilor de corespondent: • Se înregistrează decontare OP:


BCR BRD BCR SG
121/BRD = 1111 100.000 lei 1111=122/BCR 100.000 lei 121/SG = 2511/beneficiar 470.000 lei 2511/plătitor=122/BCR 470.000 lei
BCR SG
121/SG = 1111 2.300.000 lei 1111=122/BCR 2.300.000 lei • Se înregistrează dobânzile aferente conturilor de corespondent:
BCR BRD
• Se înregistrează decontare OP: 1271 = 7012 3.000 lei 6012=1272 3.000 lei
BCR BRD BCR SG
2511/plătitor = 121/BRD 50.000 lei 122/BCR=2511/beneficiar 50.000 lei 1271 = 7012 4.700 lei 6012=1272 4.700 lei
Aspecte particulare privind contabilitatea institu‫܊‬iilor de credit (V) Aspecte particulare privind contabilitatea institu‫܊‬iilor de credit (V)
Contabilitatea decontărilor interbancare Contabilitatea decontărilor interbancare

• Se înregistrează încasarea/plata dobânzilor aferente conturilor de corespondent: Exemplu:


Prin intermediul conturilor de corespondent deschise, BCR decide să-‫܈‬i constituie un depozit
BCR BRD pe termen de o lună la banca franceză în valoare de 400.000 euro, la cursul de 1 euro = 4,7 lei,
iar rata dobânzii 3% pe an. De asemenea, BCR prime‫܈‬te de la BRD un împrumut de 60.000 lei
121/BRD = 1271 3.000 lei 1272=122/BCR 3.000 lei
pentru 10 zile, rata dobânzii 9% pe an.
BCR SG
•Se înregistrează deschiderea depozitului:
121/SG = 1271 4.700 lei 1272=122/SG 4.700 lei
BCR SG
1312 = 121/SG 1.880.000 lei 122/BCR=1322 1.880.000 lei

•Se înregistrează dobânda aferentă depozitului:


BCR SG
1317 = 70132 4.700 lei 60132= 1327 4.700 lei

Aspecte particulare privind contabilitatea institu‫܊‬iilor de credit (V) Aspecte particulare privind contabilitatea institu‫܊‬iilor de credit (V)
Contabilitatea decontărilor interbancare Contabilitatea decontărilor interbancare

• Se înregistrează acordarea/primirea împrumutului: • Se înregistrează lichidarea depozitului la scaden‫܊‬ă :


BCR BRD BCR SG
121/BRD=1422 60.000 lei 1412=122/BCR 60.000 lei 121/SG = 1312 1.880.000 lei 1322 = 122/BCR 1.880.000 lei
121/SG = 1317 4.700 lei 1327 = 122/BCR 4.700 lei
• Se înregistrează dobânda aferentă împrumutului:
BCR BRD • Se înregistrează rambursarea/încasarea împrumutului ‫܈‬i plata/încasarea dobânzii:
ϲϬϭϰϮ с 1427 150 lei 1427 = 70142 150 lei BCR BRD
1422=121/BRD 60.000 lei 122/BCR=1412 60.000 lei
1427=121/BRD 150 lei 122/BCR=1417 150 lei
Aspecte particulare privind contabilitatea institu‫܊‬iilor de credit (V) Aspecte particulare privind contabilitatea institu‫܊‬iilor de credit (V)
Contabilitatea decontărilor interbancare Contabilitatea decontărilor interbancare

2) Decontări prin re‫܊‬eaua BNR- decontări între bănci care nu au legături directe a) ING are unită‫܊‬i operative în Suceava:
–decontările pe bază de ordin de plată cu valoare mare ‫܈‬i pentru toate celelalte decontări ING-SB ĺ ING-Suceava ĺ BNR-Suceava ĺ Alpha-Suceava
ordonate de clien‫܊‬i sau efectuate în nume propriu de către o bancă cu alte bănci cu care nu are 2511/pl= 341/Sv 341/SB= 1111 ct crt/ING= ct crt/AB 1111= 2511/benef 800.000 lei
rela‫܊‬ie de coresponden‫܊‬ă sau care nu îndeplinesc condi‫܊‬iile pentru compensare.
b) Alpha Bank are unită‫܊‬i operative în Bucure‫܈‬ti:
Exemplu: ING-SB ĺ BNR-SB ĺ Alpha-SB ĺ Alpha-Suceava
La ING-SB se primesc ordine de plată în valoare de 800.000 lei în favoarea unor clien‫܊‬i cu 2511/pl= 1111 ct crt/ING= ct crt/AB 1111 = 341/Sv 341/SB= 2511/benef 800.000 lei
conturi deschise la Alpha Bank- Sucursala Suceava.
c)Alpha Bank nu are unită‫܊‬i operative în Bucure‫܈‬ti; ING nu are unită‫܊‬i operative în Suceava:
Decontarea are loc astfel:
ING-SB ĺ BNR-SB ĺ BNR-Suceava ĺ Alpha-Suceava
a) ING are unită‫܊‬i operative în Suceava;
2511/pl= 1111 ct crt/ING= OIS OCS= ct crt/AB 1111= 2511/benef 800.000 lei
b) Alpha Bank are unită‫܊‬i operative în Bucure‫܈‬ti;
c) Alpha Bank nu are unită‫܊‬i operative în Bucure‫܈‬ti; ING nu are unită‫܊‬i operative în Suceava.

Aspecte particulare privind contabilitatea institu‫܊‬iilor de credit (V) Aspecte particulare privind contabilitatea institu‫܊‬iilor de credit (V)
Contabilitatea opera‫܊‬iunilor cu clientela Contabilitatea opera‫܊‬iunilor cu clientela

• Creditul ĺ suma evidenĠiată în conturi bilanĠiere sau în conturi din afara bilanĠului, pusă • Cont bancar.
la dispoziĠie ori pe care instituĠia creditoare s-a angajat să o pună la dispoziĠie unei
persoane fizice sau unei entităĠi nefinanciare, în schimbul obligaĠiei debitorului în cauză • Depozit bancar:
de a rambursa suma respectivă, precum úi de a plăti dobânzi ori alte cheltuieli legate de - perioada de constiruire:
această sumă; finanĠările de tip leasing financiar sunt asimilate creditului (Regulamentul
– Depozite la vedere
BNR nr. 17/2012 cu modificările ‫܈‬i completările ulterioare).
– Depozite la termen
• Credit scoring
– Depozite colaterale
• Clase de risc: A, B, C, D, E. - dobânda:
• Depozite fără capitalizarea dobânzii
• Ajustări pentru deprecerierea crean‫܊‬elor. • Depozite cu capitalizarea dobânzii
Aspecte particulare privind contabilitatea institu‫܊‬iilor de credit (V) Aspecte particulare privind contabilitatea institu‫܊‬iilor de credit (V)
Contabilitatea opera‫܊‬iunilor cu clientela Contabilitatea opera‫܊‬iunilor cu clientela
Exemplu:
• Rata dobânzii percepută pentru societatea A = 12% + 3% (aferentă creditului de categoria B)
Entitatea A depune la ING-Sucursala Cluj o cerere pentru acordarea unui credit pe 6 luni în
= 15%
valoare de 100.000 lei în vederea procurării de stocuri necesare produc‫܊‬iei.
• D1 = (100.000 lei x 90 zile x 0,15) / 360 zile = 3.750 lei
În urma analizei dosarului de credit, ING - Sucursala Cluj a stabilit că societatea A se • D2 = (50.000 lei x 90 zile x 0,15) / 360 zile = 1.875 lei
încadrează în categoria B, deci creditul acordat a fost clasificat în categoria în „observa‫܊‬ie”.
Aprobarea creditului a avut loc la data de 01.03.N, iar acordarea efectivă a creditului prin • Graficul de rambursare al creditului:
alimentarea contului curent s-a făcut la 01.04.N. Rata dobânzii practicată de ING este de
12%/an, iar rata dobânzii penalizatoare este 5%/an. Perioada Valoarea de Rata Dobânda Valoarea
rambursat rămasă
Conform contractului de credit, rambursarea se face în două tran‫܈‬e egale, scadente la 01.07.N 01.04.N- 100.000 50.000 3.750 50.000
‫܈‬i 01.10.N. Odată cu rambursarea tran‫܈‬elor se achită ‫܈‬i dobânda aferentă. Modalitatea de 01.07.N
rambursare a creditului este în rate constante. 01.07.N- 50.000 50.000 1.875 -
01.10.N
Rambursarea celei de-a doua tran‫܈‬e are loc după 10 zile de la prima scadentă, când se achită
dobânda aferentă tran‫܈‬ei a doua ‫܈‬i dobânda penalizatoare.

Aspecte particulare privind contabilitatea institu‫܊‬iilor de credit (V) Aspecte particulare privind contabilitatea institu‫܊‬iilor de credit (V)
Contabilitatea opera‫܊‬iunilor cu clientela Contabilitatea opera‫܊‬iunilor cu clientela

01.03.N 01.07.N
Se înregistrează angajamentul băncii fa‫܊‬ă de client: Se înregistrează rambursarea primei rate ‫܈‬i plata dobânzii aferente:
903 = 999 100.000 lei
2511/A = 2051 50.000 lei
2511/A = 20571 19.500 lei
01.03.N
Se înregistrează acordarea creditului:
999 = 903 100.000 lei Se recalculează ‫܈‬i se înregistrează ajustarea pentru depreciere:
2051 = 2511/A 100.000 lei – Ajustare pentru depreciere existentă: 5.000 lei
– Ajustare pentru depreciere necesară: 50.000 lei x 0,05 = 2.500 lei
Se înregistrează crean‫܊‬a privind dobânda: – Diminuarea ajustării pentru depreciere : 5.000 lei – 2.500 lei = 2.500 lei
20571 = 70216 5.625 lei

Se înregistrează ajustarea pentru deprecierea de valoare (100.000 x 0,05):


291 = 7621 2.500 lei
662 = 291 5.000 lei
Aspecte particulare privind contabilitatea institu‫܊‬iilor de credit (V) Aspecte particulare privind contabilitatea institu‫܊‬iilor de credit (V)
Contabilitatea opera‫܊‬iunilor cu clientela Contabilitatea opera‫܊‬iunilor cu clientela

01.10.N 10.10.N
Se înregistrează nerambursarea creditului: Se înregistrează rambursarea ratei, plata dobânzii aferente ‫܈‬i a dobânzii penalizatoare:
2811= 2051 50.000 lei 2511/A = % 52.210 lei
28171 = 20517 1.875 lei 2811 50.000 lei
2817 1.875 lei
Se recalculează ‫܈‬i se înregistrează ajustarea pentru depreciere: 7028 235 lei
• Ajustare pentru depreciere existentă: 2.500 lei
• Ajustare pentru depreciere necesară: 50.000 lei x 20% = 10.000 lei Dobânda penalizatoare = (50000 x 10 zilex 17%)/360 = 235 lei
• Suplimentarea ajustării pentru depreciere : 10.000 lei – 2.500 lei = 7.500 lei
Se anulează ajustarea pentru depreciere:
662 = 291 7.500 lei
291 = 7621 10.000 lei

Aspecte particulare privind contabilitatea institu‫܊‬iilor de credit (V) Aspecte particulare privind contabilitatea institu‫܊‬iilor de credit (V)
Contabilitatea opera‫܊‬iunilor cu clientela Contabilitatea opera‫܊‬iunilor cu clientela

Exemplu: • Se calculează ‫܈‬i se înregistrează dobânda aferentă:


În baza unui contract de depozit, Raiffeisen-SB constituie un depozit la termen pe numele
societă‫܊‬ii X în următoarele condi‫܊‬ii: data constituirii este 01.05.N; valoarea depozitului este de Dobânda = (100.000 lei x 30 zile x 7%) / 360 zile = 583 lei
100.000 lei, din care 30.000 lei se depun în numerar, iar restul provin din contul curent al 60252 = 2537 583 lei
societă‫܊‬ii, existent la aceea‫܈‬i bancă; depozitul se constituie pe termen de o lună, fără
capitalizare; rata dobânzii este de 7% pe an.
• Se înregistrează plata dobânzii aferentă fiecărei luni:
01.05.N 2537 = 2511 583 lei
Se înregistrează deschiderea depozitului:
% = 2532 100.000 lei
2511 30.000 lei
101 70.000 lei
Obiective
CONTABILITATEA PERSOANELOR JURIDICE FĂRĂ
SCOP PATRIMONIAL (C) • Cadrul de reglementare (I).
• Fundamente privind persoanele juridice fără scop lucrativ (II).
• Particularită‫܊‬i privind organizarea contabilită‫܊‬ii persoanelor juridice fără scop
lucrativ (III).
• Situa‫܊‬iile financiare (IV).
• Aspecte particulare privind contabilitatea persoanelor juridice fără scop
lucrativ (V).


"

&

'

"

Cadrul de reglementare (I) Fundamente privind persoanele juridice fără scop lucrativ (II)

• Ordinului ministrului finanĠelor publice nr. 3.103/2017 privind aprobarea Reglementărilor • Obiectiv ĺ nu este obĠinerea de beneficii economice; acĠionează în interesul membrilor lor,
activită‫܊‬i de interes general.
contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, publicat în Monitorul Oficial nr.
984 din 12 decembrie 2017 ĺ activită‫܊‬i fără scop patrimonial.
• Constituire ĺ prin voinĠa membrilor fondatori úi funcĠionează potrivit statului propriu úi a legilor
specifice.
• Legea contabilită‫܊‬ii nr. 82/1991, republicată, cu modificările ‫܈‬i completările ulterioare.
• Activită‫܊‬i:
– sprijinirea materială a membrilor în exercitarea profesiunii;
• Reglementările contabile privind situaĠiile financiare anuale individuale úi situaĠiile financiare – constituirea de case de ajutor proprii;
– editarea úi tipărirea de publicaĠii proprii;
anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanĠelor publice nr. 1.802/2014, cu – înfiinĠarea úi administrarea, în condiĠiile legii, în interesul membrilor săi, de unităĠi sociale, de
modificările úi completările ulterioare ĺ activită‫܊‬i economice. cultură, învăĠământ úi cercetare în domeniul activităĠii sindicale, societăĠi comerciale, de asigurări,
precum úi bancă proprie;
– constituirea de fonduri proprii pentru ajutorarea membrilor săi;
– organizarea úi sprijinirea materială úi financiară a unor activităĠi cultural-artistice;
– organizarea úi desfăúurarea de cursuri de pregătire úi calificare profesională;
– la cererea membrilor acestora, asistarea ‫܈‬i reprezentarea în fa‫܊‬a instan‫܊‬elor de judecată de toate
gradele, a organelor de jurisdic‫܊‬ie, a altor institu‫܊‬ii sau autorită‫܊‬i, prin apărători proprii sau ale‫܈‬i etc.
Fundamente privind persoanele juridice fără scop lucrativ (II) Fundamente privind persoanele juridice fără scop lucrativ (II)

• Tipologie:
– Asociaрii ĺ patrimoniul ini‫܊‬ial al asocia‫܊‬iei – activul patrimonial – nu poate fi mai mic – Patronate ĺ se constituie prin asociere liberă, pe sectoare de activitate, teritorial sau
la nivel na‫܊‬ional.
de 200 lei ‫܈‬i este alcătuit din aportul în natură ‫܈‬i/sau în bani al asocia‫܊‬ilor.
ĺ sursele veniturilor: taxe de înscriere, cotiza‫܊‬ii, dona‫܊‬ii, sponsorizări etc.
ĺ sunt persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial din momentul înscrierii în – Organizaрii sindicale ĺ apărarea drepturilor prevăzute în legisla‫܊‬ia na‫܊‬ională, în contractele
Registrul asocia‫܊‬iilor ‫܈‬i funda‫܊‬iilor. colective ‫܈‬i individuale de muncă sau în acordurile colective de muncă, precum ‫܈‬i în pactele,
– Fundaрii ĺ activul patrimonial ini‫܊‬ial trebuie să includă bunuri în natură sau în numerar, a tratatele ‫܈‬i conven‫܊‬iile interna‫܊‬ionale la care România este parte, pentru promovarea intereselor
căror valoare totală să fie de cel pu‫܊‬in 100 de ori salariul minim brut pe economie, la data profesionale, economice ‫܈‬i sociale ale membrilor săi.
constituirii funda‫܊‬iei. ĺ cel pu‫܊‬in 15 angaja‫܊‬i din aceea‫܈‬i unitate.
ĺ sunt persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial din momentul înscrierii în •AsociaĠii de proprietari ĺ administrarea ‫܈‬i gestionarea proprietă‫܊‬ii comune care, pe lângă
Registrul asocia‫܊‬iilor ‫܈‬i funda‫܊‬iilor. drepturi, impune obliga‫܊‬ii pentru to‫܊‬i proprietarii.
– Partide politice ĺ Sunt asocia‫܊‬ii cu caracter politic ale cetă‫܊‬enilor români cu drept de ĺ se înfiin‫܊‬ează prin acordul scris a cel pu‫܊‬in jumătate plus unu din
vot, care participă în mod liber la formarea ‫܈‬i exercitarea voin‫܊‬ei lor numărul proprietarilor apartamentelor ‫܈‬i spa‫܊‬iilor cu altă destina‫܊‬ie
decât aceea de locuin‫܊‬ă, din cadrul unei clădiri.
politice, îndeplinind o misiune publică garantată de Constitu‫܊‬ie. ĺ veniturile ob‫܊‬inute din exploatarea proprietă‫܊‬ii comune apar‫܊‬in
ĺ Sunt persoane juridice de drept public, înscrise în Registrul partidelor politice. asocia‫܊‬iei ‫܈‬i sunt utilizate pentru repara‫܊‬ii ‫܈‬i investi‫܊‬ii cu privire la
proprietatea comună ‫܈‬i nu se plătesc proprietarilor.

Fundamente privind persoanele juridice fără scop lucrativ (II)


Fundamente privind persoanele juridice fără scop lucrativ (II)

• Culte religioase ĺ bunurile care fac obiectul aporturilor de orice fel – contribu‫܊‬ii, dona‫܊‬ii, • Constituire asocia‫܊‬ie ĺ capitalul trebuie să fie în valoare de cel pu‫܊‬in 200 lei.
succesiuni – precum ‫܈‬i orice alte bunuri intrate în mod legal în
patrimoniul unui cult nu pot face obiectul revendicării lor ulterioare. • Constituire funda‫܊‬ie ĺ activul patrimonial trebuie să includă bunuri în natură/numerar, a
ĺ cheltuielile pentru între‫܊‬inerea cultelor ‫܈‬i desfă‫܈‬urarea activită‫܊‬ilor lor căror valoare totală să fie de cel pu‫܊‬in 100 de ori salariul minim brut pe economie, la data
se vor acoperi, în primul rând, din veniturile proprii ale cultelor, constituirii funda‫܊‬iei. Prin urmare, în anul 2018, capitalul trebuie să fie în valoare de cel pu‫܊‬in
create ‫܈‬i administrate în conformitate cu statutele lor. 190.000 lei.
ĺ pot stabili contribu‫܊‬ii din partea credincio‫܈‬ilor lor pentru sus‫܊‬inerea
activită‫܊‬ilor pe care le desfă‫܈‬oară.
• În cazul funda‫܊‬iilor al căror scop exclusiv este efectuarea opera‫܊‬iunilor de colectare de
• Asociaрii religioase ĺpersoane juridice alcătuite din cel pu‫܊‬in 300 de persoane, cetă‫܊‬eni fonduri care să fie puse la dispozi‫܊‬ia altor asocia‫܊‬ii sau funda‫܊‬ii, în vederea realizării de
români/reziden‫܊‬i în România, care se asociază în vederea programe de către acestea din urmă, activul patrimonial ini‫܊‬ial poate avea o valoare totală de
manifestării unei credin‫܊‬e religioase. cel pu‫܊‬in 20 de ori salariul minim brut pe economie. Prin urmare, în anul 2018, capitalul
ĺ contribu‫܊‬ii din partea credincio‫܈‬ilor lor pentru sus‫܊‬inerea activită‫܊‬ilor trebuie să fie în valoare de cel pu‫܊‬in 38.000 lei.
pe care le desfă‫܈‬oară.
Particularită‫܊‬i privind organizarea contabilită‫܊‬ii persoanelor juridice fără scop Particularită‫܊‬i privind organizarea contabilită‫܊‬ii persoanelor juridice fără scop
lucrativ (III) lucrativ (III)

• Persoanele juridice fără scop patrimonial au obligaĠia să organizeze úi să conducă • Organizarea contabilită‫܊‬ii se fundamentează pe OMFP nr. 3.103/2017, care prevede:
contabilitatea financiară (art. 1 alin. (2) Legea contabilităĠii nr. 82/1991):
– formatul ‫܈‬i con‫܊‬inutul situa‫܊‬iilor financiare anuale;
– trebuie să asigure înregistrarea cronologică úi sistematică, prelucrarea, publicarea úi
– principiile contabile;
păstrarea informaĠiilor cu privire la poziĠia financiară, performanĠa financiară úi alte
informaĠii referitoare la activitatea desfăúurată, atât pentru cerinĠele interne ale acestora, – regulile de recunoa‫܈‬tere, evaluare, scoatere din eviden‫܊‬ă ‫܈‬i prezentare a elementelor în
cât úi în relaĠiile cu investitorii prezenĠi úi potenĠiali, creditorii financiari úi comerciali, situa‫܊‬iile financiare anuale;
clienĠii, instituĠiile publice úi alĠi utilizatori (art. 2 alin. (1));
– regulile de întocmire, aprobare, auditare/verificare, potrivit legii, ‫܈‬i depunere a situa‫܊‬iilor
– au obligaĠia să conducă contabilitatea în partidă dublă úi să întocmească situaĠii financiare anuale;
financiare anuale (art. 5 alin. (1)).
– Planul de conturi general;

– con‫܊‬inutul ‫܈‬i func‫܊‬iunea conturilor contabile.

Particularită‫܊‬i privind organizarea contabilită‫܊‬ii persoanelor juridice fără scop Particularită‫܊‬i privind organizarea contabilită‫܊‬ii persoanelor juridice fără scop
lucrativ (III) lucrativ (III)

• În cazul entită‫܊‬ilor care desfă‫܈‬oară ‫܈‬i activită‫܊‬i economice, reglementările precizate • Persoanele juridice fără scop patrimonial care conduc contabilitatea în partidă simplă nu
anterior se se completează cu prevederile Reglementărilor contabile privind situa‫܊‬iile întocmesc situa‫܊‬ii financiare anuale.
financiare anuale individuale ‫܈‬i situa‫܊‬iile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP
nr. 1.802/2014, cu modificările ‫܈‬i completările ulterioare. • Aplică Reglementările contabile privind organizarea ‫܈‬i conducerea contabilită‫܊‬ii în partidă
• Contabilitate aplicată: simplă de către persoanele juridice fără scop patrimonial aprobate prin OMFP nr.
Tipologia entită‫܊‬ilor fără scop Contabilitate în Contabilitate în 3.103/2017.
patrimonial partidă dublă partidă simplă
AsociaĠii Da • Pentru eviden‫܊‬ierea în contabilitatea în partidă simplă de către persoanele juridice fără scop
FundaĠii sau alte organizaĠii de acest fel Da patrimonial a opera‫܊‬iunilor efectuate se utilizează următoarele registre de contabilitate
Partide politice Da obligatorii:
Patronate Da – Registrul-jurnal.
Organiza‫܊‬ii sindicale Da – Registrul-inventar.
Unită‫܊‬i de cult Da Da
AsociaĠiile de proprietari Da Da
Particularită‫܊‬i privind organizarea contabilită‫܊‬ii persoanelor juridice fără scop Particularită‫܊‬i privind organizarea contabilită‫܊‬ii persoanelor juridice fără scop
lucrativ (III) lucrativ (III)

• Principii contabile: • Planul de conturi:

– Principiul continuităĠii activităĠii; – Clasa 1 Conturi de capitaluri, provizioane, provizioane, împrumuturi ‫܈‬i datorii asimilate
– Principiul permanenĠei metodelor; – Clasa 2 Conturi de imobilizări
– Principiul prudenĠei; – Clasa 3 Conturi de stocuri ‫܈‬i produc‫܊‬ie în curs de execu‫܊‬ie
– Principiul contabilităĠii de angajamente; – Clasa 4 Conturi de ter‫܊‬i
– Principiul intangibilită‫܊‬ii; – Clasa 5 Conturi de trezorerie
– Principiul evaluării separate a elementelor de activ úi de datorii; – Clasa 6 Conturi de cheltuieli
– Principiul evaluării la cost de achiziĠie sau cost de producĠie. – Clasa 7 Conturi de venituri
– Clasa 8 Conturi speciale
– Clasa 9 Conturi de gestiune

Situa‫܊‬iile financiare (IV) Situa‫܊‬iile financiare (IV)

• Anuale • Situa‫܊‬iile financiare anuale sunt înso‫܊‬ite de formularele:

• Obiectivĺ furnizarea de informa‫܊‬ii despre pozi‫܊‬ia financiară ‫܈‬i performan‫܊‬a financiară ale – propunerea de distribuire a rezultatului exerci‫܊‬iului financiar sau de acoperire a pierderii
unei persoane juridice fără scop patrimonial, utile unei categorii largi de contabile;
utilizatori.
ĺ trebuie să ofere o imagine fidelă a activelor, datoriilor, pozi‫܊‬iei financiare ‫܈‬i a
excedentului/profitului sau deficitului/pierderii privind activită‫܊‬ile fără scop – raportul administratorilor;
patrimonial, activită‫܊‬ile cu destina‫܊‬ie specială ‫܈‬i activită‫܊‬ile economice.
– o declara‫܊‬ie scrisă de asumare a răspunderii administratorului pentru întocmirea
• Lucrări de închidere a exerci‫܊‬iului. situa‫܊‬iilor financiare anuale în conformitate cu prevederile OMFP nr. 3.103/2017;

• Componente: – raportul de audit sau raportul comisiei de cenzori.


– Bilan‫;܊‬
– Contul rezultatului exerci‫܊‬iului.
Aspecte particulare privind contabilitatea persoanelor juridice fără scop Aspecte particulare privind contabilitatea persoanelor juridice fără scop
lucrativ (V) lucrativ (V)
Active imobilizate Active imobilizate

• Activele imobilizate:
– necorporale • Nu există obligativitatea includerii cheltuielilor de constituire în categoria imobilizărilor
– corporale necorporale. În acest caz se ridică problema pragului de semnificaĠie ĺ sumele sunt
– financiare nesemnificative ĺpot fi recunoscute direct în contul rezultatului exerciĠiului.

– Evaluarea: intrare, ie‫܈‬ire, inventar, bilan‫܊‬. • Conturi distincte pe cele două categorii de activită‫܊‬i: fără scop patrimonial ‫܈‬i economice.

– Cheltuieli ulterioare. • În cazul reevaluării, nu este posibilă trecerea de la metoda reevaluării la metoda costului
pentru activită‫܊‬ile fără scop patrimonial.
– Metode de amortizare: liniară.

– Reevaluarea.

Aspecte particulare privind contabilitatea persoanelor juridice fără scop Aspecte particulare privind contabilitatea persoanelor juridice fără scop
lucrativ (V) lucrativ (V)
Active imobilizate Active imobilizate
1. AchiziĠie de la furnizor conform facturii: 3. Primire dona‫܊‬ie:
a1.1) Înregistrarea avansului aferent achizi‫܊‬iei imobilizărilor aferente activită‫܊‬ilor 20/21 = 4753/01
fără scop patrimonial:
Pe măsura amortizării, venitul în avans se transferă la venituri curente:
4093 /4094 = 404
4753/01 = 7382
a1.2) Primirea facturii ‫܈‬i înregistrarea imobilizărilor aferente activită‫܊‬ilor fără scop
patrimonial la cost:
20/21 = 404 4. Vânzarea imobilizărilor aferente activită‫܊‬ii fără scop patrimonial:
1.3)Stornarea facturii de avans: - Vânzarea propriu zisa: 461 = 7383
404 = 4093 /4094 - Scoaterea din eviden‫܊‬ă: 280/281 = 20/21
6583/01
2. Înregistrarea amortizării:
6811/01 = 281
Aspecte particulare privind contabilitatea persoanelor juridice fără scop Aspecte particulare privind contabilitatea persoanelor juridice fără scop
lucrativ (V) lucrativ (V)
Active circulante Active circulante
•Structură: Conturi distincte pe cele două categorii de activită‫܊‬i: fără scop patrimonial ‫܈‬i
–stocuri, inclusiv valoarea serviciilor prestate pentru care nu a fost întocmită factură; economice.
–creanĠe;
–investiĠii pe termen scurt;
ϭ Ϳ ĐŚŝnjŝԑŝĞ ĚĞ ůĂ ĨƵƌŶŝnjŽƌ ĐŽŶĨŽƌŵ ĨĂĐƚƵƌŝŝ͗
–casa úi conturi la bănci.
30/01 = 401
• Evaluarea: intrare, ie‫܈‬ire, inventar, bilan‫܊‬.
Ϯ) Primire dona‫܊‬ii:
•Stocuri ĺ metode de organizare a contabilită‫܊‬ii stocurilor:
– Metoda inventarului permanent 30/01 = 7331
– Metoda inventarului intermitent
3) Ob‫܊‬inere de stocuri prin dezmembrare de active:
ĺ metode de evaluare la ie‫܈‬ire: CMP, FIFO, LIFO ϯϬ/01 сϳϯϴϴ

Aspecte particulare privind contabilitatea persoanelor juridice fără scop Aspecte particulare privind contabilitatea persoanelor juridice fără scop
lucrativ (V) lucrativ (V)
Decontări cu ter‫܊‬ii Decontări cu ter‫܊‬ii

• Conturi distincte pe cele două categorii de activită‫܊‬i, respectiv fără scop patrimonial • Primirea unei reduceri financiare de la furnizor pentru activitatea nonprofit:
‫܈‬i economice. 401 = 7348

• Vânzări sau prestări servicii în cazul unei organiza‫܊‬ii nonprofit înregistrate în • Înregistrarea salariilor datorate:
scop de TVA 641/01 = 421

a1) Vânzarea: • Înregistrarea re‫܊‬inerilor din salarii:


4111 = % 421 = %
4315 CAS
70x/02
4316 CASS
4427
444 Impozit venit
a2) Încasarea contravalorii bunurilor vândute/serviciilor prestate: • Înregistrarea contribu‫܊‬iei asiguratorie pentru muncă a angajatorului:
5121 = 4111 646 = 436 CAM
Aspecte particulare privind contabilitatea persoanelor juridice Aspecte particulare privind contabilitatea persoanelor juridice
fără scop lucrativ (V) fără scop lucrativ (V)
Capitaluri proprii Capitaluri proprii

Capitalul ‫܈‬i rezervele (capitaluri proprii) ĺ capitalul (aporturile de capital), • Înregistrarea aportului în natură ‫܈‬i în numerar la constituirea unei organiza‫܊‬ii
rezervele, rezultatul reportat, rezultatul exerci‫܊‬iului financiar. nonprofit:
– Capitalul (aporturile de capital) ĺ contribu‫܊‬iile în numerar ‫܈‬i/sau în natură ale 208/2111.01/212.01/2131.01/2133.01/214.01/3xx/5xx = 101
membrilor la constituirea patrimoniului social al persoanei juridice fără scop
patrimonial. • Înregistrarea excedentului realizat în exerci‫܊‬iile financiare precedente, utilizat ca
– Rezervele: rezerve legale, rezerve statutare sau contractuale ‫܈‬i alte rezerve. sursă de majorare a capitalului, potrivit legii:
1171.01 = 101

•Casele de ajutor reciproc ale salaria‫܊‬ilor ĺ în vederea acordării de împrumuturi cu


• Înregistrarea deficitului realizat în exerci‫܊‬iile financiare precedente, acoperite prin
dobândă membrilor care sunt numai persoane fizice salariate, trebuie să constituie reducerea capitalului social, conform hotărârii adunării generale:
Fondul social al membrilor Caselor de Ajutor Reciproc (CAR) ‫܈‬i Fondul pentru ajutor în
101 = 1171.01
caz de deces al membrilor Caselor de Ajutor Reciproc (CAR).

Aspecte particulare privind contabilitatea persoanelor juridice Aspecte particulare privind contabilitatea persoanelor juridice
fără scop lucrativ (V) fără scop lucrativ (V)
Capitaluri proprii Cheltuieli, venituri, rezultat

• Constituirea rezervelor legale din excedentul realizat la închiderea exerci‫܊‬iului • Conturile de cheltuieli ‫܈‬i venituri se dezvoltă în analitice distincte pe feluri de
curent: activită‫܊‬i:
1291 = 106 – activită‫܊‬i fără scop patrimonial,
– activită‫܊‬i cu destina‫܊‬ie specială, potrivit legii, ‫܈‬i
• Înregistrarea excedentului realizat în exerci‫܊‬iul financiar încheiat, eviden‫܊‬iat la
începutul exerci‫܊‬iului financiar următor în rezultatul reportat: – activită‫܊‬i economice.
1211 = 1171.01

• Tiplogie:
– cheltuieli/ venituri de exploatare

– cheltuieli/ venituri financiare


Aspecte particulare privind contabilitatea persoanelor juridice Aspecte particulare privind contabilitatea persoanelor juridice
fără scop lucrativ (V) fără scop lucrativ (V)
Cheltuieli, venituri, rezultat Cheltuieli, venituri, rezultat

• Veniturile din activită‫܊‬ile fără scop patrimonial: • Veniturile cu destina‫܊‬ie specială ĺvenituri cu destina‫܊‬ie specială din aplicarea
– venituri din cotiza‫܊‬iile ‫܈‬i contribu‫܊‬iile băne‫܈‬ti sau în natură ale membrilor ‫܈‬i timbrului literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric, al artelor plastice, al
simpatizan‫܊‬ilor; arhitecturii ‫܈‬i de divertisment ‫܈‬i alte venituri cu destina‫܊‬ie specială, potrivit legii.
– venituri din cote-păr‫܊‬i primite potrivit statutului;
– venituri din taxele de înregistrare stabilite potrivit legisla‫܊‬iei în vigoare; • Veniturile din activită‫܊‬i economice:
– venituri din dona‫܊‬ii ‫܈‬i sume sau bunuri primite prin sponsorizare ‫܈‬i ajutoare; – venituri din exploatare.
– venituri pentru care se datorează impozit pe spectacole;
– venituri financiare.
– venituri din ac‫܊‬iuni ocazionale, utilizate în scop social sau profesional, potrivit
statutului, precum: evenimente de strângere de fonduri cu taxă de participare,
serbări, tombole, conferin‫܊‬e;
– venituri din dobânzile ‫܈‬i dividendele ob‫܊‬inute din plasarea disponibilită‫܊‬ilor
rezultate din activită‫܊‬ile fără scop patrimonial, precum ‫܈‬i diferen‫܊‬ele de curs
valutar etc.

Aspecte particulare privind contabilitatea persoanelor juridice Aspecte particulare privind contabilitatea persoanelor juridice
fără scop lucrativ (V) fără scop lucrativ (V)
Cheltuieli, venituri, rezultat Cheltuieli, venituri, rezultat

• Închiderea conturilor de venituri:


7xx/analitic distinct = 1211 ĺ activită‫܊‬i fără scop patrimonial • Calculul ‫܈‬i înregistrarea impozitului pe profit aferent activită‫܊‬ii economice:
7xx/analitic distinct = 1213 ĺ activită‫܊‬i economice 691 = 4411
7xx/analitic distinct = 1212 ĺ activită‫܊‬i cu destina‫܊‬ie specială
• Închiderea contului 691:
• Închiderea conturilor de cheltuieli: 1213 = 691
1211 = 6xx/analitic distinct ĺ activită‫܊‬i fără scop patrimonial
1213 = 6xx/analitic distinct ĺ activită‫܊‬i economice
1212 = 6xx/analitic distinct ĺ activită‫܊‬i cu destina‫܊‬ie specială
CONCLUZII (D)
Contabilitatea institu‫܊‬iilor publice, contabilitatea institu‫܊‬iilor de credit, contabilitatea
persoanelor juridice fără scop patrimonial: interferen‫܊‬e ‫܈‬i diferen‫܊‬e

• Obiectivul entită‫܊‬ilor.

• Cadrul de reglementare.
Contabilitatea în partidă simplă (E)
• Organizarea contabilită‫܊‬ii.

• Principiile contabile.

• Planul de conturi.

• Situa‫܊‬iile financiare.

• Tranzac‫܊‬ii economico-financiare specifice.

A
2

<

>

?
Reglementări Documente financiar-contabile
• Registre contabile:
• OMFP nr. 170/2015
– Registrul-jurnal de încasări úi plă‫܊‬i;
– Registrul-inventar;
• Aplicabilitate:
1. Persoane fizice úi asocieri fără personalitate juridică ale căror venituri sunt supuse • Documente justificative:
impozitului pe venit în conformitate cu prevederile Codului fiscal, al căror venit net anual – Fiúa mijlocului fix;
este determinat în sistem real, pe baza datelor din contabilitate, fiind ob‫܊‬inut din următoarele
– Factura;
surse:
– Aviz de înso‫܊‬ire a mărfii;
activită‫܊‬i independenteĺ activită‫܊‬i economice; profesii libere; drepturi de proprietate
– Listă de inventariere;
intelectuală;cedarea folosin‫܊‬ei bunurilor;
– Chitan‫܊‬ă;
activită‫܊‬i agricole, silvicultură úi piscicultură.
– Chitan‫܊‬ă pentru opera‫܊‬iuni în valută;
– Dispozi‫܊‬ia de plată/încasare către casierie;
2. Persoanele sau entită‫܊‬ile care, prin actul normativ de înfiin‫܊‬are, prin legi speciale – Statul de salarii.
sau prin alte acte normative, au obliga‫܊‬ia ‫܊‬inerii contabilită‫܊‬ii în partidă simplă, cu
excep‫܊‬ia persoanelor juridice fără scop patrimonial.
• ƌŚŝǀĂƌĞĂƕŝƉĉƐƚƌĂƌĞĂĚŽĐƵŵĞŶƚĞůŽƌĨŝŶĂŶĐŝĂƌͲĐŽŶƚĂďŝůĞ͘
P

a
B

_
Trecerea la contabilitatea în partidă dublă Trecerea la contabilitatea în partidă dublă

• Persoanele care conduc eviden‫܊‬a contabilă pe baza regulilor contabilită‫܊‬ii în partidă • vor prelua, pe baza inventarului úi a informaĠiilor privind creanĠele úi datoriile, ca
simplă pot trece la conducerea contabilită‫܊‬ii în partidă dublă de la începutul solduri iniĠiale, la începutul exerciĠiului financiar pentru care au optat să treacă la
exerci‫܊‬iului financiar ulterior celui în care au decis această trecere. conducerea contabilităĠii în partidă dublă, sumele din documentele întocmite
pentru Ġinerea contabilităĠii în partidă simplă, respectiv din:
• Persoanele nou-înfiin‫܊‬ate pot opta pentru ‫܊‬inerea contabilită‫܊‬ii în partidă dublă de la
data înfiin‫܊‬ării acestora. – Registrul-inventar;
– Registrul-jurnal de încasări úi plăĠi;
• Contabilitatea proprie se organizează úi conduce în baza reglementărilor contabile – fiúa mijlocului fix;
în vigoare, aplicabile operatorilor economici, până la nivel de balan‫܊‬ă de – extras de cont;
verificare, fără a întocmi situa‫܊‬ii financiare anuale. – alte documente.

q
b

Trecerea la contabilitatea în partidă dublă Trecerea la contabilitatea în partidă dublă

• Deschiderea conturilor de imobilizări, stocuri, creanĠe, disponibilităĠi băneúti, în • Deschiderea conturilor de datorii, în vederea preluării în contabilitatea în partidă
vederea preluării în contabilitatea în partidă dublă a acestor elemente: dublă a acestor elemente:

й с ϰϱϱ
455 = %
ůƐϮ/ŵŽďŝůŝnjĉƌŝ ^ƵŵĞĚĂƚŽƌĂƚĞĂĐԑŝŽŶĂƌŝůŽƌͬĂƐŽĐŝĂԑŝůŽƌ
Sume datorate acĠionarilor/asociaĠilor Datorii
ůƐϯ^ƚŽĐƵƌŝ
Cls 1
ůƐϰƌĞĂŶԑĞ
Cls 4
ůƐϱdƌĞnjŽƌĞƌŝĞ
Cls 5
MUL‫܉‬UMESC!

Evaluare