Sunteți pe pagina 1din 4

Unitatea de învăţământ: LICEUL TEHNOLOGIC„TUDOR VLADIMIRESCU”- ȘIMIAN Avizat,

Director
Profilul: Resurse naturale şi protecţia mediului
Domeniul de pregătire de bază/Domeniul de pregătire generală: Industrie alimentară
Calificarea profesională: Tehnician în industria alimentară
Modulul: Tehnologii specifice de obţinere a produselor de origine animală
Nr de ore/an: 93, din care: T: 62 LT: 31 IP: 0
Nr. ore /săptămână: T: 2, LT: 1, IP: 0
Clasa: a XII-a B
Profesor:CINTEZĂ NICOLETA ELENA Avizat,
Plan de învăţământ aprobat prin Ordinul M.E.C.T.S.: OMECI nr. 3423/ 18.03.2009 Şef catedră
Programa aprobata prin Ordinul M.E.C.T.S.: OMEdC nr. 3172/ 30.01.2006

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
AN ŞCOLAR: 2017-2018

Nr. ore Săptămâna


Nr. Unitatea de Competenţe
Conţinuturi Obs.
crt. competenţă specifice T LT T LT

(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1. Tehnologii Planifică Carnea şi produsele din carne Probe orale


specifice de etapele Instructajul de protecţia muncii 2 1 S1 S1 şi scrise
obţinere a proceselor Materii prime si auxiliare folosite la fabricarea
tehnologice de produselor din carne:
produselor de
obţinere a - materii prime folosite la fabricarea produ-selor 1 S2
origine animală produselor din din carne;
carne, peşte şi - materii auxiliare folosite la fabricarea 2
lapte produselor din carne; S2 S3
- calculul necesarului de materii prime şi 1
auxiliare;
Analiza senzorială a cărnii şi a produselor din
Organizează carne 2 S4
secvenţe de Identificarea NH3, H2S, pH-ul 2 S3
procese Rolul cărnii şi a produselor din carne în
tehnologice în alimentaţie: Probe orale
industria - compoziţia chimică a cărnii; şi scrise
cărnii, peştelui - valoarea nutritivă a cărnii şi produselor din 2 2
şi laptelui carne; S4 S5,S6
Procesul tehnologic şi procedee de obţinere a
produselor din carne:
- clasificarea produselor din carne 4 2
- schema tehnologică generală de obţinere a
preparatelor din carne S5,S6 S7,8
Principalele operaţii tehnologice:
- prelucrarea carcaselor 1
Înregistrează - pregătirea semifabricatelor
datele în - pregătirea compoziţiei
documentele - umplerea şi legarea / clipsarea
de evidenţă - tratamentul termic 4 1
primară - depozitarea
- simboluri grafice ale utilajelor din fluxul
tehnologic S7,8
Gestionează - calculul randamentului, indicilor de tranşare, 4 1
conflicte consumurilor specifice, scăzămintelor, a
capacităţii de producţie S9S10
Managemen- - înregistrarea datelor în documentele de evidenţă S9S10 Probe orale
primară: fişe de recepţie, rapoarte de producţie, 1 şi scrise
tul relaţiilor
avize de expediere
interpersonale 2
Controlul calităţii materiilor prime şi a produselor
finite
Determinarea umidităţii cărnii şi conţinutul de
Planifică sare 1 S11
etapele Determinarea conţinutului de grăsime la carne şi
Tehnologii proceselor preparate din carne
tehnologice de Determinarea conţinutului de sare din preparate
specifice de
obţinere a de carne 1
obţinere a produselor din 1 S11
produselor de Medierea conflictelor la planificarea proceselor
carne peşte şi 2
tehnologice
origine animală lapte
Peştele şi produse din peşte
Materii prime la fabricarea produselor din peşte:
3
- tipuri de materii prime şi auxiliare
Organizează S13
- calculul necesarului de materii prime şi auxiliare
secvenţe de 2
procese Analiza senzorială a peştelui
tehnologice în Determinarea conţinutului de sare din peşte
industria conservat
cărnii, peştelui Determinarea umidităţii din peşte S13,S14 S12
şi laptelui Rolul peştelui în alimentaţie:
- compoziţia chimică a peştelui şi a produselor din 1 S13
Înregistrează peşte
datele în - valoarea nutritivă a peştelui şi produselor din 2 S14
documentele peşte
de evidenţă Procesul tehnologic de obţinere a produselor din
primară peşte
- schema tehnologică generală de obţinere a
Gestionează produselor din peşte 1
Managemen- conflicte S15
- descrierea principalelor operaţii tehnologice
tul relaţiilor
- simboluri grafice ale utilajelor din fluxul
interpersonale tehnologic S15
- calculul randamentului, consumurilor specifice, 6 S16
Planifică a capacităţii de producţie
etapele - înregistrarea datelor în documentele de evidenţă S17
Tehnologii proceselor primară: fişe de recepţie, rapoarte de producţie,
specifice de tehnologice de avize de expediere 1 S18
obţinere a obţinere a Controlul calităţii materiilor prime şi a produselor
produselor de produselor din finite
origine animală carne peşte şi - Medierea conflictelor la planificarea proceselor S16
lapte tehnologice 2 S17
Laptele şi produsele lactate: S18
Organizează Materii prime la fabricarea produselor lactate: Probe orale
secvenţe de şi scrise
- proprietăţile laptelui folosit în alimentaţie şi ca
procese 6 S19
materie primă
tehnologice în
- compoziţia chimică a laptelui
industria
- calculul necesarului de materii prime şi auxiliare
cărnii, peştelui S19
Analiza senzorială a laptelui şi a produselor
şi laptelui 2 1 S20
lactate
S21
Înregistrează Determinarea densităţii
datele în Determinarea acidităţii laptelui S20
documentele Determinarea gradului de impurificare S21
de evidenţă Determinarea conţinutului de grăsime din lapte S22
primară şi produse lactate
Controlul pasteurizării 2 Probe orale
Rolul laptelui în alimentaţie: şi scrise
- valoarea nutritiva a laptelui şi a produselor S23
lactate S22
Procesul tehnologic şi procedee de fabricare a 1
produselor din lapte: S23
Managemen- - procesul tehnologic de obţinere a produselor 3 S24
tul relaţiilor Gestionează lactate acide
interpersonale conflicte - procesul tehnologic de obţinere a smântânii
- procesul tehnologic de obţinere a untului S25,S26 S23,24
- procesul tehnologic de obţinere a îngheţatei
- procesul tehnologic de obţinere a brânzeturilor S26
- simboluri grafice ale utilajelor din fluxul 4 1 S25
tehnologic S27
- calculul randamentului, consumurilor specifice,
a capacităţii de producţie S26
- înregistrarea datelor în documentele de evidenţă
primară: fişe de recepţie, rapoarte de producţie,
avize de expediere 1
Controlul calităţii materiilor prime şi a produselor 4 S28 S27
finite
Medierea conflictelor la planificarea proceselor
tehnologice 1
S28 S28