Sunteți pe pagina 1din 16

1.

Elaboraţi câte două obiective operaţionale pentru fiecare obiectiv de referinţă pentru activităţile matematice din curriculumul pentru
învăţământul preşcolar.
2. Elaboraţi câte o sarcină de învăţare, care să ducă la realizarea obiectivelor operaţionale enunţate la anterior.

OBIECTIVE DE REFERINȚĂ OBIECTIVE OPERAȚIONALE SARCINI DE ÎNVĂȚARE


O1. Să-şi îmbogăţească experienţa senzorială, O11. Să grupeze mașinile respectând indicațiile S011. Alege din cutie mașinile mici.
Să-şi îmbogăţească experienţa senzorială, ca cadrului didactic
bază a cunoştinţelor matematice referitoare la .
recunoaşterea, denumirea obiectelor, cantitatea So12 . Încercuiește grupa brăduților.
lor, clasificarea, constituirea de grupuri/ mulţimi, O12. Să formeze, prin încercuire, pe fișa de lucru,
pe baza unor însuşiri comune (formă, mărime, mulțimea brăduților.
culoare) luate în considerare separat sau mai .
multe simultan
Să sorteze, respectând condițiile impuse, Alege din grupa păpusilor pe cele cu părul lung și
O2. Să efectueze operaţii cu grupele de obiecte
păpușile din cutie rochie roz
constituite în funcţie de diferite criterii date ori
găsite de el însuşi: triere, grupare/regrupare, Să numească mulțimea cu mai multe elemente Verifică dacă fiecare albine are o floare sa se
comparare, clasificare, ordonare, apreciere a (flori sau albine) prin punere în perechi la table așeze. Spune grupa care are mai multe elemente?
cantităţii prin punere în corespondenţă. magnetică

Să așeze un obiect în funcție de un reper. Așează în fața cutiei jetoanele cu flori.


O3. Să înțeleagă și să numească relațiile
spațiale relative, să plaseze obiecte într-un spațiu
datori să plaseze corect el însuși în raport cu un Să numească obiectele plasate în partea de sus/jos Spune ce se află in partea de sus a acestei
reper dat a imaginii prezentate de educatoare cu ajutorul imagini!.
planșei
Continuă să decorezi semnul de carte după
O4. Să recunoască, să denumească, să Să decoreze semnul de carte utilizând formele modelul dat
construiască şi să utilizeze forma geometrică geometrice
cerc, pătrat, triunghi, dreptunghi în jocuri. Să construiască o casa utilizând figurile Construieste un adăpost pentru Azor cu ajutorul
geometrice din cutie formelor geometrice.
OBIECTIVE DE REFERINȚĂ
OBIECTIVE OPERAȚIONALE SARCINI DE ÎNVĂȚARE
Sa efectueze operații logice folosind conjuncția Cine îmi arată un pătrat și mic și roșu și subțire?
O5. Să efectueze operaţii şi deducţii logice, în
cadrul jocurilor cu piesele geometrice Sa realizeze deducții simple în cadrul jocurilor cu Descoperă ce piesă este! Nu este pătrat, nici cerc,
piese geometrice nici triunghi, atunci este…..
Să pună în corespondență cifra cu cantitatea. Atașează mulțimii cu 3 mere jetonul cu cifra
O6. Să numere de la 1 la 10 recunoscând corespunzătoare
grupele cu 1-10 obiecte şi cifrele Să precizeze care cifră lipsește, în șirul crescător Ghicește cifra care se ascunde pe spatele
corespunzătoare. al numerelor, într-un șir dat jetonului în șirul crescător al numerelor de la 1 la
5
Să efectueze operații de anunare cu 1-2 unități în Ai trei ursuleti pe masă și mai primești unul. Câți
O7. Să efectueze operaţii de adunare şi scădere limitele 1-10 manipulând obiecte ursuleți ai acum?
cu 1-2 unităţi, în limitele 1-10. Să compare rezultatul adunării cu fiecare din Dacă într-un coș unde sunt 3 bomboane mai
termeni folosind expresia ”mai multe decât” adaug încă 2 vor fi mai multe sau mai puține
bomboane în coșuleț?
Să descrie a patra figură geometrică dintr-un șir Descrie a patra figură geometric.
O8. Să identifice poziţia unui obiect într-un şir de 7 figuri aflate pe masă
utilizând numeralul ordinal. Să încercuiască prima bomboana dintr-un șir de 5 Încercuiește prima bomboană.
bomboane de pe fișa de lucru
Să respecte ordinea culorilor din șirul de buline Coloreaza bulinele de pe al doilea rand folosid
de pe fisă pentru a realiza unul identic. aceleași culori ca pe primul rând
O9. Să realizeze serieri de obiecte pe baza unor
criterii date ori găsite de el însuşi. Să completeze la table magnetic șirul figurilor Completează șirul cu încă trei elemente.
geometrice cu încă trei elemente respectând
regula data (O…)
Sa rezolve probleme utilizând semne grafice Trasează pe caietul de matematică o linie pe 4
pătrățele și o altă linie pe 5 pătrățele, pentru a
O10. Să compună şi să rezolve probleme simple, reprezenta un șir de 4 crizantele galbene și altul 5
implicând adunarea/ scăderea în limitele 1-10 crizanteme albe.
Să rezolve probleme simple de adunare Așează lângă cele două triunghiuri încă unul.
manipulând piesele tablei magnetice sub Cate triunghiuri sunt în total pe tablă?
îndrumarea educatoarei
Să încercuiască,din imaginile de pe fișă, prima Incercuiește imaginea care corespunde cu ceea ce
O11. Să măsoare timpul prin intermediul
activitate când servim masa. trebuie să facem, prima dată,cand luăm masa.
ordonării evenimentelor, precum și cu ajutorul
Să coloreze imaginea care indică activitatea care Colorează coșul cu fructe care i-a luat cel mai
instrumentelor adecvate
a durat mai mult/mai puțin putin timp copilului sa îl umple. Spune de ce?
O12. Să înțeleagă raporturi cauzare între acțiuni, Să deducă modificarea cantității in urma Ai un măr . Se modifică numarul de mere dacă
fenomente (dacă…atunci) prin observare și adaugarii de elemente. mai primești incă 2?
realizare de experimente Sa încercuiască imaginea corespunzătoare Incercuiesțe imaginea care îti arata ce se intampla
modificării dimeniunii unui elastic daca tragic de un elastic.
1. Elaborați 6 sarcini de învățare pentru lucrul pe grupe eterogene în cadrul unei
activități de predare a numărului 7.

Sarcină unică, frontală, nediferențiată

 Formați o mulțime din 6 flori. Atașați cifra corespunzătoare.


 Formați o mulțime de fluturi care să aibă cu un element mai mult decât mulțime florilor. Câti
fluturi sunt? Ce cifră corespunde numărului 7? Atașați-o mulțimii fluturilor.
 Realizați o mulțime cu tot atâte buline câți fluturași sunt. Scrieți cifra corespunzătoare.
 Așezati jetoanele în ordine crescătoare a numărului de trandafiri.
 Numărați de la 1 la 7.
 Care sunt numerele mai mici decât 7?

Sarcină frontală, diferențiată, echivalentă

 Numărați elementele fiecărei mulțimi și scrieți cifra corespunzătoare(7).


 Colorați câte 7 elemente din fiecare mulțime.
 Numerotați mașinuțele în ordinea sosirii. (1-7)
 Colorați în fiecare pereche imaginea cărei îi corespunde numărul mai mare ( 5-7 / 7-4).
 Observați imaginile(baloane/flori) și spuneți cum se poate descompune numărul 7.
 Completați elementele care lipsesc din fiecare mulțime pentru a fi 7.

2. Elaborați 6 sarcini de învățare pentru lucrul pe grupe omogene în cadrul unei


activități de predare a adunării.

1.Așezați pe bancă două floricele. Mai puneți una. Ccâte sunt acum?
2. puneți pe masă doi fluturași galbeni și doi albaștri. Câti sunt în total? Scrieți pe foaie
operația corespunzătoare.
3.Scrie în etichetă atâtea buline câţi arici sunt în total. Colorează cifra care se potriveşte.
4. Rezolvaţi exerciţiile de adunare desenând în casetă atâţia morcovi corespunzător
rezultatului.

+ =

6 + 1 =

5. Rezolvă exercițiile:
3 + 2 =
5 + 1 =
4 + 1 =
6 + 1 =
5 + 2 =
1. Elaborați câte o probă de evaluare acțional-practică pentru fiecare grupă.

Probă de evaluare acțional-practică

Grupa: mică
Subiectul: identificarea formelor geometrice și trasarea lor după un model dat.
Obiective:
O1: să aleagă 3 cercuri din mulțimea de figuri geometrice dată;
O2: să construiască cercul utilizând diverse materiale (sfoară, boabe de fasole) pe un
model trasat;

Itemi:
1. Alege cercurile din multimea de figuri geometrice și pune-le farfuria de pe masă.
2. Așează sfoara în formă de cerc pe modelul dat.
3. Așează boabele de fasole în formă de cerc pe modelul dat.

Timp 15 min.

Descriptori de performanță

Comportament însuşit Comportament în dezvoltare Comportament absent


(D)
(I) (A)
 Alege cel puțin două  Alege doar un cerc din  Nu alege nici un cerc din
cercuri din mulțimea mulțimea dată. mulțimea dată.
dată.
 Realizeaza corect cercul  Realizează corect cercul  Nu realizează corect
după modelul trasat. după modelul trasat. cercul după modelul
trasat
 Realizează corect cercul  Nu realizează corect  Realizează cercul cu
după modelul trasat. cercul după modelul sprijinul educatoarei
trasat.
Probă de evaluare acțional-practică

Grupa: mijlocie
Subiectul: identificarea și gruparea obiectelor după un criteriu.
Obiective:
O1: să recunoască forme geometrice plane (cercul, pătratul), indicându-le;
O2: să selecteze dintr-o mulțime de figuri geometrice cercurile/pătratele;
O3: să formeze mulțimi de obiecte după un criteriu (formă sau mărime);

ITEMI

I1. Caută cercul!


I2. Caută pătratul!
I3. Caută cercurile și joacă-te cu ele!
I4. Caută pătratele și joacă-te cu ele!
I5. Așează pătratele în cutie și cercurile în coșuleț!
I6. Pune piesele mici pe masă și cele mari pe covor!

Timp 20 min.

Descriptori de performanță

Comportament însuşit Comportament în dezvoltare Comportament absent


(D)
(I) (A)
 Recunoaște rapid piesele  Recunoaște după un timp  Ezită să indice piesele
geometrice solicitate de relativ scurt de observare geometrice solicitate de
educatoare (cercul/ piesele geometrice educatoare; solicită
pătratul), le ia în mână (cercul/ pătratul), le ia în sprijin.
pe rând și le arată mână pe rând și le arată
numindu-le. numindu-le.
 Selectează toate cercurile  Realizează o selecție  Selectează minimum 1
/pătratele (mari, mici, incompletă a pieselor pătrat/1 cerc.
roșii, galbele, albastre) geometrice (2-3 piese).
dintr-o mulțime de piese
geometrice( trusa Dienes
– o singură grosime) și
se joacă.
 Triază piesele  Triază doar o parte din  Triază, cu sprijinul
geometrice și formează piesele geometrice fără educatoarei, piesele
mulțimi după un criteriu sprijin. geometrice
(mărime /formă) fără
sprijin.
PROBĂ DE EVALUARE ACŢIONAL-PRACTICĂ

GRUPA: mare

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:

O1 - să formeze mulţimi după criteriul dat de către educatoare;


O2 – să atașeze cifra corespunzătoare numărului de elemente al mulțimii indicate;
O3– să adauge elemente obținând o multime corespunzătoare cifrei de pe jeton ;

ITEMI:

I1 - Adu pe masa tot atâtea jucării cate indică cifra scrisă pe jetonul din mâna mea.
I2 – Alege din jetoanele de pe masă pe cel ce indică cifra corespunzătoare grupei papușilor;
I3– Completează grupa mașinutelor astfel încât să corespundă numărul de elemente cu cifra
scrisă pe jeton.
Timp: 15 min
DESCRIPTORI DE PERFORMANŢĂ

Comportament însuşit Comportament in dezvoltare Comportament absent


(D)
(I) (A)

I1 – realizează sarcina I1 – după mai multe ezitari, I1 – aduce mai putine jucarii
integral. realizează sarcina față de cifra scrisa pe jeton.

I2 – atașează mulțimii I2 –Atașeaza cifra I2 nu atașează cifra corecta.


formate jetonul corect. corespunzatoare, dupa ce
primeste explicații
suplimentare

I3 – Rezolvă cerinţa în I3 – nu completează grupa cu I3– nu completeaza grupa cu


totalitate corect. toate elementele niciun element
2. Elaborați câte o fisă de evaluare pentru fiecare grupă.

FIŞĂ DE EVALUARE grupa mijlocie

1.Numeşte cele trei figuri geometrice personalizate. (1,5 puncte)


2.Colorează cu roşu pătratul, cu galben discul şi cu verde triunghiul. (1,5 puncte)
3.Numără şi încercuieşte cifra care arată câte figuri sunt în partea de sus a fişei. (1 punct)
4.Desenează peste conturul formelor din josul paginii. (3 puncte)
5.Desenează în spaţiul liber un triunghi, un disc și un pătrat.. (3 puncte)
FIȘĂ DE EVALUARE GRUPA MARE

1. Completează casuţa liberă a dominoului cu numărul de steluţe necesar compunerii numărului pe


care ţi-l indică cifra!

5 5 5

7 7 7

2. Încercuieşte rezultatul corect!

3+1= 6 5-1= 6 2-1= 1 6+2= 7


4 4 0 8
2 7 6 10

3. Compuneţi o problemă după imagine si subliniaţi exerciţiul prin care se rezolvă!

5+1=6 3+2=5 6-1=5


FIŞĂ DE EVALUARE - grupa mică

1. Formează grupe de elemente de același fel.

2. Colorează grupa cu mai multe elemente


3. Elaborați câte o probă de evaluare orală pentru fiecare grupă.

Probă de evaluare orală

Grupa: mică

Subiectul: gruparea obiectelor după culoare

Obiective:

O1 – să denumească fructele de pe tavă;


O2 – să grupeze fructele după culoarea indicată de către educatoare.

Itemi:

1. Observa fructele de pe tavă! Denumește-le!


2. Numește fructele galbene!(para, banana, lamaia)
3. Spune care sunt fructele roșii.(mărul, căpșuna)

Timp-5 min

Descriptori de performanță

 recunoaște toate  Recunoaște 1-2


fructele de pe tavă fructe de pe tavă
 enumeră corect toate  Enumeră mai puîn
fructele de jumătate dintre
galbene/roșii fructe de pe tavă.
Probă de evaluare orală

Grupa: mijlocie

Subiectul: comparare a două mulțimi și sesizarea diferenței cantitative.

Obiective:

O1 – să numească mulțimea cu mai multe elemente ;


O2 – să folosească un limbaj matematic adecvat în explicarea/motivarea acțiunilor
efectuate

Itemi:

1. Observa multimea iepurasilor și multimea morcovilor!


2. Care mulțime are mai multe elemente? (Mulțimea iepurașilor are mai multe elemente
deoarece unul nu are un morcov)
3. Ce putem face pentru ca mulțimile să aiba tot atatea elemente?(Putem adăuga un morcov
sau putem lua un iepuraș)
Timp. 10 min

Descriptori de performanță

 Recunoaște grupa cu  După mai multe


mai mullte elemente ezitări recunoaște
grupa cu mai
multe elemente.

 Explică corect cum  Nu reușește să


procedează pentru ca explice ce trebuie
cele două mulțimi să să facă pentru ca
fie egale cele două mulțimi
să fie egale.
Probă de evaluare orală

Grupa: mare

Subiectul: numerația în concentrul 0-10

Obiective:

O1 – să numere crescător și descrescător în concentrul 0-10


O2 – să precizeze vecinii unui număr;
O3 – să compună/descompună numere naturale în concentrul 0-10.
Itemi:

1. Numără de la 0 la 10.
2. Numără de la 10 la 0.
3. Care sunt vecinii numărului 3, 7, 5?
4. Spune vecinul mai mare al lui 4/ vecinul mai mic al lui 7.
5. Din ce numere îl putem compune pe 4? Dar pe 7?
6. Cum îl putem descompune pe 5? Dar pe 8?

Timp 10 min

Descriptori de performanță

 Numără crescător și  Numără crescător  Numără doar crescător în


descrescător în și descrescător în concentrul 0-10 cu unele
concentrul 0-10. concentrul 0-10 ezitări
cu unele ezitări.
 Precizează ambii  Precizează vecinii  Precizează vecinii unui
vecini ai unui număr unui număr cu număr cu suport intuitiv și
fără suport intuitiv. suport intuitiv. al întrebărilor ajutătoare
adresate de educatoare.
 Găsește toate  Găsește diferite  Descompune/compune
modalitățile de variante de numere naturale cu
descompunere/compun compunere sprijinul educatoarei și al
ere a numerelor /descompunere a materialelor ajutătoare
naturale(0-10) fără a numerelor (bile, bețișoare)
manipula obiecte. naturale folosind
materiale
ajutătoare (bile,
bețișoare)
UNIVERSITATEA ”ALEXANDRU IOAN CUZA”, IAȘI
FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ȘI ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI
SPECIALIZAREA –P.I.P.P – ID

Student: Ruxandari Ioana(căs. Gavrilă)


Anul II
Grupa 1
UNIVERSITATEA ”ALEXANDRU IOAN CUZA”, IAȘI
FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ȘI ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI
SPECIALIZAREA –P.I.P.P – ID

MENTOR:

PROF. INV. PREȘCOLAR AILIESEI MONICA

Student: Ruxandari Ioana(căs. Gavrilă)


Anul II
Grupa 1