Sunteți pe pagina 1din 43

Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova

Universitatea de Stat din Moldova

Facultatea Ştiinţe Economice

Catedra „Finanţe şi Bănci”

RAPORT
privind efectuarea practicii de specialitate
la Banca Comercială „EUROCREDITBANK” S. A.
CHIȘINĂU 2018

CUPRINS
INTRODUCERE.......................................................................................................................3

Capitolul I. Caracteristica generală a băncii comerciale:


1. 1 Forma organizatorico-juridică, amplasarea şi adresa băncii comerciale şi filialei în care
se desfăşoară practica;…………………………………………………………….....5
1.2 Istoria fondării băncii (filialei…………………………………………………….…..5
1.3 Acte normative de reglementare a activităţii bancii şi filialei. Modalitatea de deschidere
a filialei, agenţiei; …………………………………………………………………....6
1.4 Statutul băncii şi conţinutul lui;………………………………………………….…..8
1.5 Organigrama filialei şi principalele structuri de activitate: trăsăturile caracteristice;..9
1.6 Tipuri de activităţi desfăşurate de filială.....................................................................11
Capitolul II. Caracteristica operaţiunilor efectuate de către filiala băncii:
2.1 Resursele atrase: depozite, tipurile şi condiţiile……………………………………..13
2.2 Tipuri de conturi care pot fi deschise pentru clienţii filialei şi modalitatea
deschiderii…………………………………………………………………………...15
2.3 Tipuri de credite acordate şi condiţiile……………………………………………....18
2.4 Operaţiuni de decontări, tipuri şi modalitatea de desfăşurare…………………….…24
2.5 Operaţiuni de casă: organizarea serviciilor de casă şi modul derulării operaţiunilor de
încasare şi de eliberare a numerarului…………………………………………………...26
2.6 Modalitatea de deservire a clienţilor…………………………………………….…..27
Capitolul III. Analiza poziţiei financiare şi a performanţelor a băncii comerciale pentru o
perioadă de 2 ani
3.1 Analiza capitalului şi structura lui. Menţinerea capitalului minim necesar prevăzut de
către BNM, coeficientul suficienţei capitalului………………………………….…..29
3.2 Dinamica depozitelor atrase……………………………………………………...…33
3.3 Dinamica creditelor acordate…………………………………………………….…..35
3.4 Analiza veniturilor, cheltuielilor, şi profitului băncii, determinarea marjei
procentuale………………………………………………………………………...…38
3.5 Analiza indicatorilor de rentabilitate (ROA, ROE)…………………………….....…39
3.6 Analiza indicatorilor de lichiditate……………………………………………….….40
Concluzie.......................................................................................................................41

2
Bibliografie....................................................................................................................42

Anexe.............................................................................................................................43

INTRODUCERE
BC "EuroCreditBank" S.A., a fost fondată la data de 30 septembrie 1992. Este o bancă
universală, care efectuează toate tipurile de operațiuni bancare, prezente pe piața bancară.
Banca deserveşte atât clienți privați, cât și corporativi.
Actualitatea raportului întocmit, este confirmată prin multitudinile de probleme existente ca
ridicarea nivelului de de servire a băncii la un nivel internaţional, gestionare efectivă a
operaţiunilor băncii, minimizarea riscurilor, obţinerea încrederii în rîndurile populaţiei atît
autohtone cît şi străine, menţinerea relaţiilor de corespondenţă cu alte bănci de peste hotarele
ţării.
Obiectul cercetării consta în aprecierea eficienței economico-financiare a Băncii Comerciale
„EuroCreditBank”Societate pe Acțiuni.
Scopul raportului constă în studierea mai profundă a activităţii bancare, precum şi
implimentarea cunoştinţelor deja obţinute în practică. Iar pentru ca scopul propus să fie realizat
este necesară îndeplinirea sarcinilor:
a)formarea treptată a deprinderilor de lucru în cadrul băncii;
b)aplicarea actelor normativ- juridice şi economice în practica bancară;
c)elaborarea şi completarea documentelor şi dărilor de seamă sub diferite aspecte în cadrul
băncii;
d) formarea deprinderilor de comunicare cu clienţii băncii;
e)analiza clienţilor după potenţialul său economic.
Obiectivele investigației
1.Observarea și înțelegerea modului de organizare și funcționare a băncii comerciale.
2.Analiza conținutului operațiunilor efectuate de către filiala în care se desfășoară practica de
specialitate.
3.Înțelegerea și aplicarea instrumentelor,metodelor și pîrghiilor specifice domeniului financiar-
bancar în scopul analizei eficienței economico-financiara a băncii comerciale.
4.Formularea concluziilor cu referire la activitatea băncii comerciale .
Structura lucrării se reflectă din scopul şi sarcinile propuse drept obiectiv al
raportului practicii de producere, care constă din:
Introducere, în care se argumentează actualitatea raportului, scopul şi sarcinile acestuia,
importanţa cunoştinţelor obţinute în cadrul desfăşurării practicii în cadrul B.C.
„EUROCREDITBANK”S.A.
3
Capitolul I. ,,Caracteristica generală a băncii care include forma organizatorico- juridică ,
adresa ,sediul ,istoria ,statutul băncii , organigrama ,acte normative și tipuri de activități
desfășurate de către bancă. “
Capitolul II. ,,Caracteristica operațiunilor efectuate de către filială în care sunt descrise tipurile
de resurse atrase , creditele acordate de catre bancă ,tipurile de conturi care pot fi deschise
pentru clienți ,operațiunile de casă ,operațiunile de decontări și modalitatea de deservire a
clienților .”
Capitolul III. ,,Analiza poziției financiare și a perfomanțelor băncii comerciale pentru o
perioadă de 2 ani în care sa analizat în baza bilanțul contabil si conturilor de profit și pierdere
capitalul băncii , dinamica acordării de credite și depozitele atrase , veniturile și cheltuielile
profitul băncii , indicatorii de lichiditate si rentabilitate . ”
În concluzii au fost expuse succinct principalele competențe formate la locul de practică și
s-au fomulat generalizări privind activitatea băncii .
Termeni-cheie acționar, adunarea generala a acționarilor, filială, capital normativ total,
consiliu, depozit, credit, portofoliu de credite, declarație, ordin de plată,ordin de încasare,
lichiditate etc.

4
CAPITOLUL I. ,,CARACTERISTICA GENERALĂ A BĂNCII
COMERCIALE .’’

1.1. Forma organizatorico-juridică, amplasarea şi adresa băncii comerciale


şi filialei în care se desfăşoară practica

Вanca Сomercială ,, EuroCeditBank’’ S.A. (denumită în continuare “Banca”) a fost


fondată în Republica Moldova ca Societate pe Acţiuni Petrolbank, de tip inchis în septembrie
1992.Banca a fost înregistrată la Camera Înregistrarii de Stat ca Societate pe acţiuni de tip
deschis (care este o instituţie creditară independentă din punct de vedere juridic, operaţional,
administrativ şi financiar faţă de orice persoană, inclusiv faţă de B.N.M., Guvern şi alte
autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale ) la 25 mai 2001, cu numărul de
identificare de stat - 1002600020056. La Adunarea Generală a Acţionarilor din 4 iulie 2002 a
fost aprobată noua denumire a Băncii - BC “EuroCreditBank” SA. Banca își desfăşoară
activitatea prin intermediul sediului central din Chișinău și prin intermediul celor 8 filiale şi 42
agenții (7 filiale și 41 agenții la 31 decembrie 2016). În prezent Banca deține licenţa Nr.004461
Seria A MMII eliberată la 30.06.2008, ceea ce îi permite să opereze în întreaga gamă de
servicii bancare pentru clienţi persoane fizice și juridice cuprinzând atragerea depozitelor,
gestionarea lichidităților, activităţi de creditare, operațiuni valutare, ș.a., în conformitate cu art.
26 p. 1) al Legii cu privire la Instituţiile financiare. Adresa juridică a Băncii este următoarea:
str.Ismail, 33 MD-2011, mun. Chişinău Republica Moldova .

1.2. Istoria fondării băncii (filialei)


BC EuroCreditBank a fost fondată în septembrie 1992. În luna iulie 2002, Banca a anunțat
cea de-a 4-a emisiune deschisă pentru un total de 56,5 milioane de lei (4,15 milioane de dolari).
În istoria sistemului bancar din Moldova, pentru prima dată au fost vândute acțiunile unei bănci
comerciale private. Ca urmare a acestei probleme, numărul de acționari a crescut cu încă 46 de
persoane.
În august 2003 BC "EuroCreditBank" S.A. primește o licență de la Banca Națională a
Moldovei "B", care permite operațiuni în valută străină. Banca oferă, de asemenea, un nou tip
de transferuri bancare internaționale Anelik. În octombrie 2003, Banca a deschis o nouă
reprezentanță - la aeroport. Banca și-a reluat activitatea cu sistemul internațional de transfer de
bani Western Union. În decembrie 2003, Banca a actualizat sistemul de transfer al informațiilor
financiare prin intermediul sistemului SWIFT internațional. BC "EuroCreditBank" S.A. este
Banca, care a fost prima din Moldova care a utilizat rețeaua tehnologică a SWIFTNet.
5
În ianuarie 2004, Banca a adoptat o rezoluție cu privire la o a cincea emisiune suplimentară,
care va majora capitalul băncii la 100 de milioane de lei.Începând cu luna martie 2004, fiecare
deținător al cardului de plastic al băncii va putea primi în numerar bancomatele băncilor situate
pe teritoriul Republicii Moldova gratuit, fără să perceapă comisioane suplimentare.
Din iunie 2004, Banca oferă un nou tip de transferuri bancare internaționale Travelex. Banca a
devenit sponsorul echipei olimpice din Moldova la jocurile de la Atena. Din decembrie 2004,
Banca oferă un nou tip de transferuri bancare internaționale "Contact".
În martie 2005, Consiliul de administrație al băncii a aprobat un nou tip de creditare cu
amănuntul - Retail (credit de consum: aparate de uz casnic, permise de călătorie etc.).Din
aprilie 2005 BC "EuroCreditBank" S.A. este prima dintre băncile din Moldova care a început
să emită carduri virtuale MasterCard pentru plăți către Internet.
Începând cu ianuarie 2006 BC "EuroCreditBank" SA introduce un nou serviciu gratuit
pentru Centrul de Contact pentru clienții săi, utilizatori ai sistemului Telebank. Începând cu 1
iunie 2006 BC "EuroCreditBank" S.A. oferă clienților posibilitatea de a primi și trimite
transferuri de bani prin sistemul de transfer rapid de bani "QUICK POST".Pînă în prezent
banca încearcă sa ofere cele mai bune propuneri atît pentru persoanele fizice cît și pentru cele
juridice ,pentru ca sa fie cît mai accesibilă si să atraga cît mai mulți clienți.

1.3. Acte normative de reglementare a activităţii bancii şi filialei.


Modalitatea de deschidere a filialei, agenţiei
1.Regulamentul privind licenţierea, controlul şi sancţionarea unităţilor de schimb valutar
nr.304 din 10.11.2016 .
2. Regulamentul cu privire la activitatea unităților de schimb valutar nr.335 din 01.12.2016
3. Legea privind reglementarea valutară nr.62-XVI din 21.03.2008
4..Regulamentul cu privire la operațiunile cu numerar în băncile din RM
5 Regulamentul privind efectuarea operațiunilor cu numerar în BC”EuroCreditBank”S.A
6.Legea cu privire la prevenirea si combaterea spălarii banilor și finanțării terorismului nr.308
7. Regulamentul privind condițiile și modul de efectuare a operațiunilor valutare nr 29 din
13.02.2018
8. Regulile ,, Cunoașteți clientul “ din 27.06.2013
Toate agențiile si filialele sunt reglementate conform regulamentelor specificate astfel
personalul care activează în cadrul băncii ,este unul calificat care își cunoaște drepturile și
responsabilitățile și respectiv , deservirea este de înaltă calitate.

6
Filiala, reprezentanţa şi agenţia se deschide prin hotărîrea organului de conducere al băncii
căruia i s-a acordat acest drept în conformitate cu statutul băncii. Statutul băncii trebuie să
conţină informaţia privind filialele, reprezentanţele băncii.
11. Pentru a deschide filială, banca trebuie să corespundă la data depunerii cererii următoarelor
cerinţe:
a) să posede capitalul de gradul I şi coeficientul suficienţei capitalului ponderat la risc în
conformitate cu cerinţele stabilite în Regulamentul cu privire la suficienţa capitalului ponderat
la risc, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei
nr.269 din 26 octombrie 2001 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.130,
art.310);
b) să activeze cel puţin un an după obţinerea licenţei de desfăşurare a activităţilor financiare şi
cel puţin o dată să fie supusă controlului complex pe teren de către Banca Naţională;
c) să respecte în perioada ultimelor 6 luni limitele indicatorilor de prudenţă conform actelor
normative ale Băncii Naţionale privind capitalul de gradul I, suficiența capitalului ponderat la
risc, , lichiditatea curentă (principiul II); d) să nu fie măsuri de remediere prevăzute la art.379
alin.(1) lit.c), d), 38 alin.(2) pct.3) lit.b) şi pct.4) din Legea instituţiilor financiare nr.550-XIII
din 21 iulie 1995 în decursul ultimelor douăsprezece luni pînă la data depunerii cererii.
Pentru obţinerea aprobării prealabile privind deschiderea filialei, reprezentanţei , banca
depune la Banca Naţională o cerere. Cererea pentru obţinerea aprobării prealabile privind
deschiderea filialei, reprezentanţei trebuie să fie întocmită în limba de stat şi semnată de către
preşedintele consiliului băncii. La cerere se anexează următoarele documente întocmite în
limba de stat:
a) extrasul din procesul-verbal al organului de conducere al băncii la care a fost luată decizia
privind deschiderea filialei, reprezentanţei şi privind aprobarea regulamentului filialei,
reprezentanţei;
b) copia autorizată de bancă a regulamentului filialei, reprezentanţei, aprobat de consiliul
băncii, care va conţine, cel puţin, denumirea, sediul, lista activităţilor permise filialei,
reprezentanţei, lista oficiilor secundare cu indicarea denumirii oficiului secundar, care va
conţine indicarea tipului şi a apartenenţei la filiala concretă în cadrul căreia se deschide; sediul
oficiului secundar;
c) informaţia cu privire la sediul filialei, reprezentanţei (adresa poștală, numerele de telefon,
fax, adresa electronică);
d) copiile autorizate de bancă ale documentelor ce confirmă dreptul de proprietate sau de
locaţiune asupra încăperii în care filiala, reprezentanţa va avea sediu sau extrasul din registrul
bunurilor imobile ce confirmă înregistrarea drepturilor respective;
7
e) informaţia cu privire la numele / prenumele persoanei înaintate în funcţia de conducător al
filialei, reprezentanţei;
f) în cazul deschiderii filialei - setul de documente necesar pentru confirmarea în funcţie de
conducător al filialei, întocmit în conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la
exigenţele faţă de administratorii băncii, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al
Băncii Naţionale a Moldovei nr.134 din 1 iulie 2010 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova,
2011, nr.91-94, art.619);
g) argumentarea economică privind deschiderea filialei, reprezentanţei, care va conţine, dar nu
se va limita la următoarele informaţii şi date: scopul şi oportunitatea deschiderii filialei,
reprezentanţei; coordonarea indicatorilor preconizaţi ai activităţii filialei, reprezentanţei cu
prevederile business-planului băncii; activităţile preconizate şi volumul acestora, rentabilitatea
etc.
În termen de 30 zile lucrătoare de la data primirii setului complet de documente în conformitate
cu punctual 14 şi 19, Banca Națională eliberează ori refuză să elibereze aprobarea prealabilă
privind deschiderea filialei, reprezentanţei informînd în scris banca despre decizia sa. În cazul
în care Banca Naţională consideră că este necesară o investigaţie suplimentară pentru luarea
deciziei de aprobare prealabilă a deschiderii filialei, reprezentanţei, termenul stabilit la
punctual 20 poate fi prelungit cu 30 zile lucrătoare, cu informarea ulterioară a băncii.

1.4. Statutul băncii şi conţinutul lui


Statutul băncii comerciale include 13 capitole în care sunt descrise detailat toate activitațile
societății pe acțiuni : (vezi Anexa 1)
1.Prevederi generale în care se găsește anul fondării băncii , adresa juridică și patrimoniul de
care dispune banca respectivă.
2.Operațiunile băncii ,aici sunt specificate operațiunile desfășurate de către bancă în baza
licenței eliberate de către BNM.
3.Capitalul și valorile mobiliare ale băncii , în acest capitol găsim infomrație cu privire la
capitalul social al băncii (care este de 108 000 000 lei moldovenești) și la acțiunile și
obligațiunile pe care banca le poate emite.
4.Satutul juridic al acționarilor în care sunt specificate drepturile și responsabilitățile
acționarilor băncii respctive .
5.Structura organizatorică unde sunt specificate cum sunt organizate filialele băncii.
6.Organele de conducere în care sunt detailat descrise atribuțiile fiecărui organ de conducere a
băncii .

8
7.Profitul și dividendele ,în acest capitol se găsește informații cu privire la formarea profitului
si repartizarea dividendelor.
8.Tanzacțiile cu proporții și tranzacțiile cu conflict de interese unde sunt specificate
tranzacțiile efectuate de către bancă și modul de efectuare .
9.Evidența, Rapoartele financiare si specifice ,banca este obligată sa țină evidența activităților
si sa întocmească rapoarte cu privire la situațiile financiare și specifice.
10.Relațiile reciproce cu personalul băncii
11.Asigurarea intereselor clienților
12.Reorganizarea și încetarea activității
13.Soluționarea litigiilor

1.5. Organigrama filialei şi principalele structuri de activitate: trăsăturile


caracteristice
Conducerea şi gestionarea eficientă a activităţii Băncii revine organelor de conducere ale
Băncii (vezi Anexa 2):
- Adunarea generala a acţionarilor – organul suprem de conducere al Băncii;
- Consiliul de administraţie al Băncii;
- Comitetului de Conducere al Băncii
- Comisia de cenzori.
ADUNAREA GENERALĂ A ACŢIONARILOR
Adunarea generală a acţionarilor în calitate de organ suprem, avînd competenţe
exclusive stabilite de art. 50 al Legii privind societățile pe acțiuni, adoptă hotărîrile privind
aprobarea rapoartelor Consiliului de administrație, Organului executiv, Comisiei de cenzori,
distribuirea profitului, selectarea companiei de audit etc., necesare pentru buna desfăşurare a
activităţii Băncii în cadrul legal existent şi cu respectarea prevederilor actelor normative în
vigoare ale Băncii Naţionale. Hotărârile Adunării generale a acţionarilor asupra chestiunilor ce
tin de competenta sa, au fost adoptate conform prevederilor Legii cu privire la societăţile pe
acţiuni, precum şi ale Statutului Băncii, conformîndu-se concomitent prevederilor Codului de
Guvernare corporativă al Băncii.
CONSILIUL DE ADMINISTARŢIE AL BĂNCII
Consiliul Băncii, ca organ ce reprezintă interesele acţionarilor în perioada dintre adunările
generale şi, în limitele atribuţiilor sale, aprobă Regulamentele Băncii şi modificările şi
completările acestora la solicitarea organului executiv. Consiliul de Administraţie al Băncii, la
exercitarea atribuţiilor sale de aprobare a actelor normative interne ale Băncii, se conduce de

9
interesele Băncii şi ale acţionarilor ei. Deasemenea Consiliul exercită supravegherea
permanentă a îndeplinirii acestora de către Organul Executiv. Pe parcursul anului Consiliul de
Administraţie al Băncii supraveghează eficacitatea funcţionării şi performanţele Organului
executiv, rezultatele respectării de către acesta a politicii de gestionare a riscurilor, schimbările
semnificative pozitive şi negative ce au avut loc.
COMITETUL DE CONDUCERE AL BĂNCII
Organul executiv îndeplineşte gestionarea curentă a Băncii, îndreptată la atingerea
obiectivelor stipulate în strategia şi business-planul ei. În activitatea sa Organul executiv
asigură:
a) organizarea şi coordonarea desfăşurării de către Bancă a activităţilor financiare permise
Băncii prin licenţa eliberată de Banca Naţională a Moldovei, în conformitate cu prevederile
legislaţiei în vigoare şi actelor normative interne ale Băncii;
b) examinarea rapoartelor financiare şi specifice ale Băncii, rapoartele privind îndeplinirea
Business-planului şi a informat despre acestea Consiliului de Administraţie al Băncii;
c) examinarea materialelor aferente controalelor efectuate de Secţia Audit Intern a Băncii,
societatea de audit extern;
d) prezentarea Consiliului de Administraţie, Comisiei de cenzori şi fiecărui membru al acestor
organe a documentelor şi a altor informaţii necesare pentru îndeplinirea în mod corespunzător a
atriiuţiilor lor;
e) aprobarea tranzacţiilor Băncii cu persoanele terţe, înaintea încheierii acestora, în limitele
stabilite de Regulamentul cu privire la Organul executiv al Băncii ECB. Activitatea Organului
executiv al Băncii – Comitetul de Conducere al Băncii este efectuată în conformitate cu
principiile şi bunele practici stabilite de Codul de guvernare corporativă al Băncii.
COMISIA DE CENZORI
Comisia de cenzori exercită controlul activităţii economico-financiare a Băncii. Pe
parcursul anului Comisia de cenzori efectuează verificări, în conformitate cu Planul de
activitate al său şi a informat Consiliul de Administraţie despre rezultatele acestuia. Consiliul a
luat act de informaţia prezentată în raportul privind rezultatele controlului efectuat Comisia de
cenzori:
a) stabileşte pentru bancă proceduri de evidenţă şi de control contabil în temeiul
regulamentelor Băncii Naţionale, supraveghează respectarea lor şi controlează conturile şi alte
documente ale băncii;
b) controlează respectarea legilor şi a regulamentelor aplicabile băncii şi prezintă Consiliului
băncii rapoartele respective;

10
c) prezintă avize în problemele solicitate de Consiliul băncii şi în alte probleme pe care le
consideră necesare.
d) efectuează controale extraordinare în baza Hotărîrii Adunării Generale a acţionarilor, la
cererea Consiliului de Administraţie sau din proprie iniţiativă.
1.6 Tipuri de activităţi desfăşurate de filială,agenții
I. Operatiuni bancare efectuate de Sucursala
Sucursala poate desfasura urmatoarele activitati:
- acceptarea de depozite (platibile la vedere sau la termen etc.) cu sau fara dobanda;
- acordarea de credite (de consum si ipotecare, factoring cu sau fara drept de regres,
finantarea tranzactiilor comerciale, eliberarea garantiilor si cautiunilor etc.);
- imprumutarea de fonduri, cumpararea ori vanzarea, in cont propriu sau in contul
clientilor (cu exceptia subscrierii hartiilor de valoare), de:
- instrumente ale pietei financiare (cecuri, cambii si certificate de depozit etc.);
- futures si optioane financiare privind titlurile de valoare si ratele dobanzii;
- instrumente privind rata dobanzii;
- titluri de valoare;
- acordarea de servicii de decontari si incasari;
- emiterea si administrarea instrumentelor de plata (carti de credit sau de plata,
cecuri de voiaj, cambii bancare etc.);
- cumpararea si vanzarea banilor (inclusiv a valutei straine);
- leasing financiar;
- acordarea de servicii aferente la credit;
- acordarea de servicii ca agent sau consultant financiar, cu exceptia celor de la
subpunctele 1) si 2);
- operatiuni in valuta straina, inclusiv contracte futures de vanzare a valutei straine;
- acordarea de servicii fiduciare (investirea si gestionarea fondurilor fiduciare), pastrarea
si administrarea valorilor mobiliare si altor valori etc.;
- acordarea de servicii de gestionare a portofoliului de investitii si acordarea de
consultatii privind investitiile;
- subscrierea si plasarea titlurilor de valoare si actiunilor, operatiunile cu actiuni;
- orice alta activitate financiara permisa de Banca Nationala a Moldovei.

II. Operatiuni bancare efectuate de Agentie


Agentia poate desfasura urmatoarele activitati organizatorico-tehnice:

11
- acceptarea depozitelor (platibile la vedere sau la termen etc), cu sau fara dobanda, in
baza contractelor incheiate si / sau gestionate de filiala, receptionarea si prelucrarea
documentelor si a datelor aferente deschiderii contului de depozit;
- vanzarea certificatelor de depozit;
- acordarea serviciilor de incasari, in baza contractelor incheiate si / sau gestionate de
filiala;
- operatiuni de schimb valutar in conformitate cu prevederile Legii nr.62-XVI din
21.03.2008 privind reglementarea valutara, si anume: operatiuni de cumparare si vanzare a
valutei straine contra monedei nationale sau contra altei valute straine, precum si operatiuni de
cumparare si vanzare a cecurilor in valuta straina;
- operatiuni cu cecuri de calatorie;
- acordarea serviciilor de pastrare in siguranta a bunurilor;
- acordarea serviciilor aferente transferului de credit: receptionarea, prelucrarea
documentelor de plata, incasarea mijloacelor banesti in cazul in care clientul nu are deschis
cont bancar si transmiterea tuturor datelor spre executare catre filiala sau sediul central al
Bancii;
- operatiuni de administrare a debitarii directe: receptionarea, prelucrarea documentelor
de plata si transmiterea tuturor datelor spre executare catre filiala sau sediul central al Bancii,
in baza contractelor incheiate si / sau gestionate de filiala;
- operatiuni de deservire a detinatorilor de carduri bancare prin intermediul POS
terminalelor instalate la sediul Agentiei: eliberarea numerarului, suplinirea contului cu
numerar, asigurarea posibilitatii de efectuare a platilor prin intermediul cardurilor,
receptionarea si prelucrarea documentelor si a datelor aferente deschiderii contului de card;
- acordarea serviciilor aferente transferurilor banesti prin intermediul sistemelor de
transfer international de mijloace banesti, in baza contractelor incheiate si / sau gestionate de
Banca cu sistemele de transferuri internationale;
- acordarea serviciilor de consultanta financiara;

12
CAPITOLUL II. ,,CARACTERISTICA OPERAȚIUNILOR EFECTUATE
DE CĂTRE FILIALA BĂNCII ’’

2.1. Resursele atrase: depozite, tipurile şi condiţiile

Depozitul bancar reprezintă o sumă de bani depusă la bancă, pe o perioadă definită, pentru care
banca plăteşte deponentului o dobândă.
BC "EuroCreditBank" S.A oferă alternativa de a avea acces la banii Dvs. şi în acelaşi
timp de a creşte continuu economiile şi de a înmulţi banii cu o dobândă avantajoasă prin
utilizarea următoarelor depozite :
1. Standard Plus 12 luni
Tabel 2.1 Condițiile depozitului bancar ”Standard plus , 12 luni”

Termen, luni
Valuta Suma minimă
12 24 36 48 60

MDL 6.25 6.75 7.25 7.60 7.75 20 000.00

USD 1.90 2.25 2.50 3.15 3.25 1 000.00

EUR 1.90 2.25 2.50 3.15 3.25 1 000.00


Sursa: www.ecb.md

2. Standart Plus 6 luni

Tabel 2.2 Conițiile depozitului bancar ”Standart plus , 6 luni”

Termen, luni
Valuta Suma minima
60

MDL 4.75 20 000.00


USD 1.35 1 000.00
Sursa: www.ecb.md

3. Standard
Tabel 2.3 Condițiile depozitului bancar “Standard”

Termen, luni
Valuta Suma minimă
3 6 9 12 18 24 36 60

MDL 3.60 4.60 4.90 6.10 6.60 7.10 7.60 8.00 500.00
USD 0.25 1.25 1.50 1.80 2.00 2.55 3.05 50.00
EUR 0.20 0.75 1.00 1.80 2.00 2.55 3.05 50.00
RUB 1.00 1.50 2.00 3.00 3.25 3.50 4.00 2 000.00
Sursa: www.ecb.md
13
4. Pensionar
Tabel 2.4 Condițiile depozitului bancar ”Pensionar”

Termen, luni
Valuta Suma minima
6 12 24 36

MDL 4.65 6.15 7.15 7.65 500.00

USD 1.25 1.80 2.55 3.05 50.00

EUR 0.80 1.80 2.55 3.05 50.00


Sursa: www.ecb.md

5. Depozit Sigur
Tabel 2.5 Condițiile depozitului bancar ”Depozit sigur”

Termen, luni
Valuta Suma minima
3 6

MDL 3.00 4.00 1 000.00


USD 0.25 0.60 100.00
EUR 0.20 0.50 100.00
Sursa: www.ecb.md

6. Olimpic

Tabel 2.6 Condițiile depozitului bancar ”Olimpic”

Termen, luni
Valuta Suma minima
60

MDL 4.50 10 000.00

USD 1.00 1 000.00

EUR 0.75 1 000.00

RUB 0.75 30 000.00


Sursa: www.ecb.md

14
7. Libertate
Tabel 2.7 Condițiile depozitului bancar ”Libertate”

Termen, luni
Valuta Suma minima
60

MDL 4.00 1 000.00


EUR 0.50 100.00
USD 0.75 100.00
Sursa:www.ecb.md

8. Adolescent

Tabel 2.8 Condițiile depozitului bancar ”Adolescent”

Termen, luni
Valuta Suma minima
24
MDL 8.00 1 000.00
USD 2.50 100.00
EUR 2.25 100.00
Sursa: www.ecb.md

2.2 Tipuri de conturi care pot fi deschise pentru clienţii filialei şi modalitatea
deschiderii
În cadrul BC "EuroCreditBank" S.A. pot fi deschise atît conturi curente cît şi conturi de
card. Banca deschide conturi Clienților pe baza aplicării formularului și a documentelor
stabilite în conformitate cu legislația în vigoare și cu prevederile Regulamentului privind
deschiderea și închiderea conturilor al băncilor din Republica Moldova.
Banca va furniza Clientului extrasele din cont pentru fiecare zi bancară în momentul
efectuării tranzacțiilor. La cererea Clientului, extrasele din cont pot fi trimise prin poștă, fax
sau prin alte mijloace de livrare (conform informațiilor furnizate de Client).
Deschiderea contului curent :

Documente necesare pentru deschiderea unui cont curent:


• Cerere de deschidere a unui cont;
• Cererea de deschidere a unui cont este semnată de conducatorul și de contabilul-șef al
titularului de cont. În cazul în care, potrivit legislației în vigoare, nu este prevăzută situația unui

15
contabil, cererea se semnează de către conducător (proprietar) sau de o persoană autorizată prin
decizia fondatorilor;
• Copia certificatului de atribuire a unui cod fiscal sau a unei copii a unui document
recunoscut ca atare;
• Card cu semnături specimene și amprenta ștampilei (2 copii);
• Copia extrasului din Registrul de Stat al Entităților Juridice eliberat de Camera Înregistrării
de Stat a Ministerului Dezvoltării Informaționale;
• Copia actului de identitate al persoanei care depune documentele pentru deschiderea contului;
• Un document sau o copie a actului, notarial, care confirmă autoritatea persoanei de a deschide
un cont (în cazul deschiderii unui cont de către o persoană autorizată);
• Alte documente la solicitarea băncii.
Pentru a deschide un cont curent, persoanele juridice nerezidente prezintă următoarele
documente
• Cererea de deschidere a unui cont;
• Cererea de deschidere a unui cont este semnată de conducătorul și de contabilul-șef al
titularului de cont. În cazul în care, potrivit legislației în vigoare, nu este prevăzută situația unui
contabil, cererea se semnează de către conducător (proprietar) sau de o persoană autorizată prin
decizia fondatorilor;
• Card cu semnături specimene și amprenta ștampilei (2 copii);
• Copia documentului care confirmă înregistrarea de stat a unei persoane juridice nerezidente
din țara de origine în conformitate cu legislația în vigoare a țării;
• Copia certificatului de atribuire a unui cod fiscal sau a unei copii a unui document recunoscut
ca atare;
• Copia a actului constitutiv (regulamente, acte constitutive etc.);
• Copia actului de identitate al persoanei care depune documentele pentru deschiderea
contului;
• Un document sau copia actului, notarial, care confirmă autoritatea persoanei de a deschide
un cont (în cazul deschiderii unui cont de către o persoană autorizată);
• Alte documente la solicitarea băncii.
Deschiderea unui cont temporar:
Pentru a deschide un cont temporar, sunt trimise următoarele documente:
• Cerere de deschidere a unui cont;
• Certificat de confirmare eliberat de Camera Înregistrării de Stat a Ministerului Dezvoltării
Informaționale

16
• O copie a rezoluției privind emisiunea de valori mobiliare (la crearea unei societăți pe
acțiuni);
• O copie a actului de identitate al persoanei care depune documentele pentru deschiderea
contului;
• Alte documente solicitate de bancă.
Conturile de card emise de bancă sunt următoarele : carduri bancare ale sistemului VISA
Internațional: Visa Classic, Visa Gold și ale sistemului MasterCard Internațional: MasterCard
Standard, Cirrus/Maestro, MasterCard Gold atât în valută națională cît și în Dolari SUA și
Euro.
Cont de card personae fizice :
Cirrus/Maestro- cardurile cele mai accesibile, ce pot fi caracterizate prin costul minim
de deservire. O particularitate a cardurilor respective este că ele pot fi utilizate numai la
instalații electronice (bancomate și POS-terminale). Efectuarea tranzacțiilor prin cardul
respectiv este asigurată prin PIN-cod, care trebuie să fie introdus de către destinatarul cardului
în mod obligatoriu.
Cardul Visa Classic, MasterCard Standard este cardul bancar cel mai popular între clienți,
care reprezintă corelația optimă între costul și serviciile oferite, siguranță și comoditate. Cardul
respectiv acordă destinatorilor săi un șir de avantaje, printre care - posibilitate de bronare a
camerelor la hotel, avia-biletelor, efectuarea tranzacțiilor prin telefon, poșta, Internet. De
asemenea cardul lărgește rețeaua comercianților ce acceptă cardurile bancare spre plată.
Cardul Visa Gold, MasterCard Gold- este un card internațional pentru clienții VIP, care se
emite pe condiții speciale. Cardul respectiv acordă destinatorilor săi un șir de avantaje
suplimentare. Avantajele suplimentare sunt: schimbul urgent al cardului și eliberarea
numerarului în cazul pierderii sau furtul al cardului.
Cont de card persoane juridice :
VISA BUSINESS/MASTERCARD BUSINESS
Avantaje:
 Cardurile business au încorporată tehnologia contactless care permite să se efectueze
plăți la orice comerciant din ţară sau străinătate unde este afişată sigla cardurilor

 Contul de card deschis pe numele persoanei juridice permite ataşarea unui număr mare
de carduri, precum şi parametrizarea accesului la fonduri pentru fiecare card în parte (firma
poate decide dacă un card are acces total sau limitat la fondurile din contul societăţii).

17
 EuroCreditBank pune la dispoziţia persoanelor juridice extrase lunare de cont, precum
şi rapoarte detaliate privind tranzacţiile derulate de fiecare card în parte, în ţară şi străinătate,
permiţând un control eficient al cheltuielilor prin card.

 Cardurile pot fi folosite de către utilizatorii autorizati pentru:


- efectuarea de tranzacţii comerciale şi retrageri de numerar în ţară şi oriunde în lume (se face
conversia automata a sumelor în lei din contul de card în moneda ţării respective), 24/24ore,
7/7 zile;
- rezervarea în avans de camere de hotel sau închirierea de automobile;
- plăti diverse prin Internet.

 EuroCreditBank nu percepe comision pentru tranzactii comerciale în tara şi în


străinătate.

Serviciile de asistenţă Visa sau Mastercard (după caz) în situaţii de urgenţă sunt disponibile
numai atunci când cardul a fost folosit pentru a achita costul calatoriei (cazare, transport etc.)
în întregime sau doar parţial, călătorie pe parcursul careia a apărut necesitatea unui serviciu în
regim de urgenţă.

Carduri Business
Pentru a obţine carduri Business, compania trebuie să procedeze dupa cum urmează:
- reprezentanţii firmei contacteaza EuroCreditBank şi semnează cu banca un contract de
deschidere cont de carduri Business şi lista de persoane cu nominalizarea utilizatorilor
autorizaţi de card.
- banca deruleaza procesul de emitere carduri şi înmânează instrumentele de plată utilizatorilor
autorizaţi
- firma alimentează conturile de card după necesitate, aceasta poate fi efectuată şi la distanţă
prin intermediul ECB-online.

2.3 Tipuri de credite acordate şi condiţiile


Creditul reprezinta relatia baneasca intre o persoana fizica sau juridica, numita creditor, care
acorda unei alte persoane, numita debitor, un imprumut in bani in general cu o dobanda
stabilita in functie de riscul pe care si-l asuma creditorul sau de reputatia debitorului.
Tipuri de credite persoane fizice :

1. Credit “Casa mea”


Beneficiar al creditului poate fi cetăţean al Republicii Moldova, care are:
18
 viza de reşedinţă permanentă în Republica Moldova;
 de la 21 ani până la vârstă pensionară conform legislaţiei în vigoare, până la care se va
rambursa creditul;
 venituri permanente şi stabile.
Suma min. şi max.:
 De la 5 000 MDL până la 2 500 000 MDL
Durata creditului:
 de până la 240 luni
Perioada de graţie:
 Doar la credit, termen maxim 6 luni.
2. Credit “STANDARD”
Beneficiar al creditului poate fi cetăţean al Republicii Moldova, care are:
 viza de reşedinţă permanentă în Republica Moldova;
 de la 21 ani până la vârstă pensionară conform legislaţiei în vigoare, până la care se va
rambursa creditul;
 venituri permanente şi stabile.
Suma min. şi max.:
 De la 5 000 MDL până la 1 000 000 MDL
Durata creditului:
 de până la 60 luni
3. Credit “Rotail Loial”
Beneficiar al creditului poate fi cetăţean al Republicii Moldova, care are:
 viza de reşedinţă permanentă în Republica Moldova;
 de la 21 ani până la vârstă pensionară conform legislaţiei în vigoare, până la care se va
rambursa creditul;
 venituri permanente şi stabile.
Suma min. şi max.:
 De la 3 000 MDL până la 100 000 MDL
Durata creditului:
 de până la 48 luni
4. Credit “Rotail Direct”
Beneficiar al creditului poate fi cetăţean al Republicii Moldova, care are:
 viza de reşedinţă permanentă în Republica Moldova;
 de la 21 ani până la vârstă pensionară conform legislaţiei în vigoare, până la care se va
rambursa creditul;
19
 venituri permanente şi stabile.
Suma min. şi max.:
 De la 3 000 MDL până la 100 000 MDL
Durata creditului:
 de până la 48 luni
5. Cardul de credit “ SMART”
Beneficiar al creditului poate fi cetăţean al Republicii Moldova, care are:
 viza de reşedinţă permanentă în Republica Moldova;
 vârstă cuprinsă între 21 ani şi vârsta de pensionare (vârsta de pensionare este vârsta
maximă până la care se va rambursa creditul);
 venituri permanente şi stabile, cu o vechime la locul de muncă actual de minim 6 luni;
 pentru solicitările ce depăşesc suma de 10 000 MDL - deţinerea în proprietate a
bunurilor imobile / a autoturismului sau existența fidejusorului.
Durata creditului:
Până la 60 luni, cu posibilitatea de reînnoire, la fiecare 36 luni, pe perioade noi de creditare, la
condiţiile în vigoare ale Băncii la data prelungirii, până la împlinirea de către debitor a vârstei
de pensionare (la data rambursării creditului).
Suma creditului : Valoarea maximă nu poate depăşi 5 salarii tarifare nete (media salariului net)
pe ultimele 6 luni.
 Minimum - 3 000 MDL
 Maximum - 100 000 MDL
Perioada de graţie:
Până la 50 zile calendaristice atât pentru achitarea cumpărăturilor la comercianți, cât și pentru
retragerea numerarului.
Perioada de graţie începe din momentul înregistrării tranzacţiei şi se termină la data de 20 a
lunii ce urmează luna în cadrul căreia s-a realizat tranzacţia.
Tipul cardului:
 Visa Gold EMV PayWave
 Visa Classic EMV PayWave
6. Credit “Reparația”
Beneficiar al creditului poate fi cetăţean al Republicii Moldova, care are:
 viza de reşedinţă permanentă în Republica Moldova;
 de la 21 ani până la vârstă pensionară conform legislaţiei în vigoare, până la care se va
rambursa creditul;
 venituri permanente şi stabile.
20
Suma min. şi max.:
 De la 5 000 MDL până la 2 500 000 MDL
Durata creditului:
 de până la 84 luni
Perioada de graţie:
Doar la credit, termen maxim 6 luni.
7. OVERDRAFT
Beneficiarului overdraftului:
 Să fiţi salariat al unei companii, care are încheiat cu banca Proiect Salarial
 Transferul salariului la contul de plata in cadrul locului actual de munca minim 3 luni
 Să ai viză de reşedinţă permanentă în Republica Moldova;
Durata creditului:
 până al 24 luni, cu posibilitatea de reînnoire
Suma creditului : Valoarea maximă nu poate depăşi 1un salariu lunar net (media salariului net
pe ultimele 3 luni) ale Debitorului
 Minimum - 1 000 MDL
 Maximum - 50 000 MDL
8. Credit sub depozit
Beneficiar al creditului poate fi cetăţean al Republicii Moldova, care are:
 vaza de reşădinţă permanentă în Republica Moldova
 de la 21 ani până la vârstă pensionară conform legislaţiei în vigoare, până la care se va
rambursa creditul.
Eliberarea creditului:
 Creditul se acordă integral, prin transferul mijloacelor băneşti din contul de credit în
contul curent (de plăţi) al Debitorului deschis la Bancă
 Prin numerar
 Pe card bancar
Suma creditului:
 până la 85% din soldul depozitului, deţinut în cadrul Băncii (pentru credite eliberate în
numerar)
 până la 200.000,00 MDL, dar nu mai mult de 85%din soldul depozitului, deţinut în
cadrul Băncii (pentru credite eliberate pe card).
Perioada de graţie la rambursarea creditului:
 până la sfârşitul termenului de creditare, cu condiţia achitării creditului cu rata unică la
sfârşitul perioadei de creditare (numai pentru credite eliberate în numerar sau pe cont curent).
21
Perioada de creditare: nu mai mare decât termenul depozitului
Tipuri de credite persoane juridice:
1. Credit "Investiţional"
Scopul reditului:
 Finanţarea proiectelor investiţionale
 Procurarea utilajului, echipamentelor etc.
 Procurarea imobilului cu destinaţie de producţie/comerţ
 Suplinirea capitalului circulant
Suma : În dependenţă de necesitatea şi situaţia economico-financiară a Debitorului
Valuta creditului:
 MDL
 USD
 EUR
Procedura eliberării creditului:
 Credit: eliberarea creditului se efectuează în suma integrală
 Linia de credit: utilizarea creditului se efectuiază în tranşe până la limita stabilită
 Linia de credit revolving
Durata creditului:
 Credit ordinar – până la 60 luni
 Linia de credit revolving – până la 36 luni
Asigurarea:
 Bunuri imobil
 Bunuri mobile
 Mijloace circulante
1 Credite agricole
Scopul creditului:
 Investiții pentru procurarea mecanismelor, mijloacelor de transport, echipamentelor,
construcția/reparația/procurarea spațiilor aferente afacerilor
 Refinanțarea creditelor curente, contractate în alte bănci comerciale
Valoarea:
 În funcţie de necesitatea şi situaţia financiară a solicitantului (maxim 3,5 mln. MDL)
Valuta:
 MDL
 USD
 EUR
22
Perioada de graţie:
 Se stabilește în dependență de specificul proiectului finanțat.
Durata creditului:
 nu va depăși termenul de 60 luni
Asigurarea:
 Bunuri imobile
 Utilaj/Tehnică agricolă
 Producție agricolă a anului curent/viitor
2 OVERDRAFT
Scopul creditului:
 procurarea carburanților și lubrifianților
 reparația utilajului, a tehnicii agricole, procurarea pieselor de schimb
 procurarea îngrășămintelor și pesticidelor, seminţelor
 pregătirea solului, întreţinerea roadei
 remunerarea muncii
Suma maximă:
 în dependenţă de situaţia economico-financiară a Debitorului (nu va depăși echivalentul
a 3 500 000 MDL)
Valuta:
 MDL
 USD
 EUR
Perioada de graţie:
 Se stabilește în dependență de specificul proiectului finanțat.
Durata creditului:
 nu va depăși termenul de 24 luni
Asigurarea:
 Bunuri imobile
 Utilaj/Tehnică agricolă
 Producție agricolă a anului curent/viitor

3 Microcredite
Suma creditului:
 pentru finanţarea mijloacelor circulante – până la 400.000 lei

23
 pentru scopuri investiţionale (procurarea utilajului, echipamentului, etc.) – până la
500.000 lei
 pentru procurarea imobilului comercial – până la 1 500.000 lei
Durata creditului:
 pentru finanţarea mijloacelor circulante – până la 3 ani
 pentru scopuri investiţionale (procurarea utilajului, echipamentului, etc.) – până la 5 ani
 pentru procurarea imobilului comercial – până la 10 ani
Asigurarea creditului:
 Asigurarea, convenită cu Banca
 Fidejusiunea persoanelor terţe
Avantaje:
 Set minim de documente
 Preţ avantajos
 Perioada de gratie adaptata specificului businessului, ce poate ajunge până la 6 luni
 Libertate deplină în utilizarea fondurilor (investiţii, procurarea utilajelor, achitarea
plăţilor sau datoriilor către furnizori etc.)
 Rapiditate şi profesionalism în examinarea cererii de credit.

2.4 Operaţiuni de decontări, tipuri şi modalitatea de desfăşurare


BC ,,EuroCreditBank"S.A.efectuează operaţiuni de decontare cu persoanele juridice.Banca
prestează o gamă destul de largă de servicii de încasare şi de plăţi diferitor persoane juridice
indiferent de forma lor de proprietate (SA, SRL, ÎI,întreprindere în comandită). Vom începe cu
aceea că orice persoană juridică, care activează pe teritoriul Republicii Moldova este obligată să
aibă deschis un cont prin intermediul căruia să efectueze decontările cu debitorii şi creditorii
săi.În continuare va fi descrisă întreaga tehnologie a operaţiunilor de decontare dintre bancă şi
persoanele juridice.
Relaţiile dintre bancă şi persoana juridică poartă caracter contractual.
Aşadar banca încheie cu persoana juridică un contract de deservire, de casă.în care se
determină lista serviciilor prestate de bancă, răspunderea reciprocă a părţilor, precum şi
mărimea comisionului încasat.
Mărimea comisionului se determină în fiecare caz aparte, pornind de la preţul de cost al
operaţiunilor efectuate şi asigurarea nivelului necesar de rentabilitate. Banca poate să folosească
mijloacele băneşti ale clientului depuse la cont,garantînd eliberarea lor la prima cerere a lui. Iar
dacă mijloacele de pe cont un timp îndelungat nu se află în circulaţie, banca încheie un contract
special cu clientul în vederea transferării sumei de bani pe un cont special de depozit pe un
24
anumit termen cu plata dobînzii stabilită de către bancă. Pentru a perfecta deschiderea contului
de decontare curent în instituţia băncii sunt prezentate următoarele tipuri de documente:
1)Cererea cu privire la deschiderea contului.
2) Certificatul cu privire la înregistrarea de stat în organele Ministerului de Justiţie al Republicii
Moldova.
3)Copia statutului de înregistrare autentificat notarial;
4)Copia contractului de fondare ( pentru SA, SRL; la deschiderea conturilorde decontare
temporare) autentificată notarial ;
5)Fişa cu specimenul de semnături şi amprenta ştampilei.
Documentele descrise mai sus sunt păstrate în documentul de formare acontului, în afară
de fişa cu specimene de semnături şi amprenta ştampilei, care se păstrează într -un fişier special
la executorul responsabil de contul de decontare aclientului.Cererea de deschidere a contului se
semnează de către conducătorul unităţiişi de către contabil şef.
Plăţile de pe conturile clienţilor se efectuează la dispoziţia plătitorului cucondiţia că pe
cont sunt mijloace băneşti. De obicei decontările de pe conturile persoanelor juridice se
efectuează prin virament.În Republica Moldova se utilizează cu precădere următoarele forme
dedecontări prin virament:
1. Dispoziţia de plată.
2. Cererea dispoziţiei de plată.
3. Dispoziţie incaso.
4. Dispoziţie de plată acceptată.
5. Acreditiv.
6. Cecuri

2.5Operaţiuni de casă: organizarea serviciilor de casă şi modul derulării


operaţiunilor de încasare şi de eliberare a numerarului
Operaţiunile de casă sunt operaţiunile băncii privind primirea şi eliberarea banilor și a
valorilor clienților băncii .De asemenea , aceste operațiuni privesc modul de alimentare a băncii
cu numerarul și procedeul de încasare a surplusului de la filiale și agenții. Astfel, operaţiunile de
casă sunt toate operaţiunile băncii cu numerarul.
Deservirea de casă a clienţilor băncii se efectuează prin intermediul caselor băncii, iar
totalitatea banilor în numerar aflaţi la bancă formează casa operaţională a băncii. Toate
operaţiunile de casă se efectuează conform regulamentului stabilit decătre Banca Naţională a
Moldovei.

25
Pentru desfăşurarea operaţiunilor cu numerar banca dispune de compartimentul casierie care
include :
1) tezaur – încăpere special amenajată destinată păstrării numerarului şi a altor valori gestionate
2)casă de circulație – încăpere destinată efectuării operațiunilor de retragere sau depunere a
numerarului şi a altor valori din/în tezaur;
3)casă operațională – încăpere destinată efectuării operaţiunilor de încasare şi eliberare a
numerarului în moneda naţională şi în valută străină, în relaţia cu clienţii băncii;
4)birou pentru verificarea numerarului – încăpere adiacentă casei operaţionale, destinată
verificării numerarului de către clienţii băncii;
5)birou pentru procesarea numerarului – încăpere destinată trierii, verificării şi ambalării
numerarului gestionat de bancă, dotat cu utilaj şi echipament special.
Amplasarea, proiectarea, construcția şi organizarea compartimentelor casieriei se stabilește de
bancă de sine stătător cu condiția:
a) asigurării integrității numerarului şi a altor valori gestionate de bancă, a încăperilor/ spațiilor
pentru păstrarea acestora;
b) creării condițiilor necesare pentru efectuarea operațiunilor cu numerar.
În funcție de spectrul serviciilor prestate, banca este în drept să efectueze încasări şi eliberări de
numerar.
Încasările de numerar includ:
a) depuneri în conturile clienților băncii sau persoanelor fizice, deschise la bancă;
b) încasări în numerar generate de activitatea băncii;
c) încasări de numerar de la subdiviziunile aceleiași bănci;
d) încasări de numerar de la altă bancă;
e) retrageri de numerar de la BNM.
Eliberările de numerar includ:
a) retrageri de numerar de către clienţii băncii;
b) plăţi generate de activitatea băncii;
c) eliberări de numerar între subdiviziunile aceleiași bănci;
d) eliberări de numerar către altă bancă;
e) depuneri de numerar la BNM.
Pentru efectuarea operaţiunilor de încasare și eliberare a numerarului, banca, utilizează după
caz, următoarele documente:
a) ordin de încasare a numerarului;
b) ordin de eliberare a numerarului.

26
2.6 Modalitatea de deservire a clienților
Etica bancară presupune un sistem de reguli şi norme de conduită a personalului bancar atât
vizavi de colectivul de muncă, cât şi faţă de clienţii băncii.
Acest set de norme este perfectat într-un document numit „Codul de etică morală”.
Codul reprezintă un element foarte important în procesul dezvoltării activităţii bancare,
deoarece prin intermediul său au fost standardizate şi stabilite reglementări referitoare la
sistemul bancar, practicile bancare, relaţia client-bancă. Scopurile existenţei acestui cod sunt:
1) acordarea serviciilor clienţilor în mod corect şi cu o amabilitate maximă pentru menţinerea
fiecărui client;
2) acţiunile faţă de clientelă trebuie să fie corecte şi rezonabile, ceea ce presupune accesul
clientului la toate serviciile oferite de bancă doar în măsura în care el corespunde cerinţelor
înaintate de bancă pentru fiecare serviciu;
3) acordarea asistenţei clientului privitor la funcţionarea conturilor lui, ceea ce presupune
gestionarea conturilor clientului şi informarea lui pe tot timpul relaţiilor cu banca;
4) menţinerea încrederii în integritatea băncii şi în sistemul de plăţi, asigurând clienţii că
sistemele şi tehnologia prezintă încredere şi siguranţă;
5) menţinerea integrităţii şi a securităţii mijloacelor aflate în custodia sau gestiunea băncii.
În cadrul acestui proces complicat, apare problema divulgării informaţiilor. Pe de o parte,
clientul are dreptul la toată informaţia referitoare la conturile sale, pe de altă parte, el are dreptul
la confidenţialitatea acestei informaţii pentru persoane terţe.
Banca va divulga informaţia cu referire la clienţii săi doar în cazurile când este impusă
de legislaţie. Informaţia va fi divulgată doar la cererea organelor fiscale sau judiciare şi doar la
existenţa prescripţiei care acordă dreptul verificării clientului în cauză.
Principiile de deservire a clienților în cadrul băncii respective :
1. Banca prestează Clientului servicii reieșind din interesele acestuia.
2. Banca are o atitudine individuală fața de Client, iar în ceea ce privește deservirea
acestuia, se adaptează conform priorităților activității Clientului.
3. Banca deservește Clientul în condiții de maximă securitate și confidențialitate.
4. Banca prestează Clientului un spectru larg de servicii.
5. Banca prețuiește timpul Clientului și oferă un spectru larg de servicii în scopul atingerii
eficienței maxime în relația colaborării Clientului cu Banca.
6. Banca oferă servicii de consultanța Clientului, îl anunța din timp despre apariția
eventualelor erorilor financiare la executarea operațiunilor bancare.
7. Banca în mod operativ soluționează problemele apărute în procesul deservirii Clientului.

27
CAPITOLUL III. ,,ANALIZA POZIȚIEI FINANCIARE ȘI A
PERFORMANȚELOR BĂNCII COMERCIALE PE O PERIOADĂ DE 2
ANI ”
3.1 Analiza capitalului şi structura lui. Menţinerea capitalului minim necesar
prevăzut de către BNM, coeficientul suficienţei capitalului
Pentru a putea desfășura activitatea financiară banca are nevoie de resurse. Resursele
băncii pot fi create din resurse proprii (capital propriu) și resurse atrase. Capitalul
propriu(capitalul acționar ) al băncii este constituit din capitalul social ,capitalul suplimentar
,profitul nedistribuit,capital de rezervă și alte fonduri proprii de rezervă . Deţinerea capitalului
propriu contribuie în mare măsură la asigurarea stabilităţii băncii şi a eficienţei activităţii ei. El
are o importanţă deosebită mai ales în faza iniţială de activitate a băncii, când fondatorii suportă
mari cheltuieli, investind atât în emisiunea acţiunilor, cât şi în mijloace fixe cum sunt imobile,
mobilă, seifuri, programe şi tehnologii bancare etc. Formarea şi majorarea capitalului duce la
lărgirea activităţii financiare a băncii. Societăţile bancare trebuie să deţină un înalt grad de
lichiditate, să dispună şi de capital proprii suficient pentru cazuri excepţionale.
Modul de constituire a capitalului este reglementat atât prin Legea instituţiilor
financiare, cât şi prin regulamentele emise de B.N.M. Autorităţile bancare impun băncilor o
serie de norme privind capitalul necesar pentru constituirea, funcţionarea băncilor şi respectarea
cotei normative a capitalului. Banca Naţională a Moldovei reglementează băncile prin
Regulamentul cu privire la suficienţa capitalului ponderat la risc privitor la menţinerea şi
formarea unui anumit nivel al capitalului normativ total, capitalului minim şi suficienţei
capitalului ponderat la risc.

Fig.3.1 Componența capitalului normativ total al băncii

Sursa: http://www.efin.ro/training/analiza-economico-financiara

28
Eficienţa capitalului ca esenţă reprezintă sensibilitatea băncii faţă de risc. Capitalul
bancar trebuie să fie suficient deoarece reprezintă primele resurse de care dispune banca, cu
toate acestea pentru bancă nu este benefică o capitalizare prea mare, deoarece nu tot capitalul
poate funcţiona sau poate fi pus în lucru, o parte din capital va fi păstrat , însă aceasta nu va
scuti banca de plata dividendelor. Capitalul şi fondurile de rezervă se constituie pe seama
profitului şi au aport relativ redus în formarea resurselor de creditare ale băncilor, deoarece
banca, fiind o societate pe acţiuni, formează capital propriu prin emisiune şi subscriere de
acţiuni.

Coeficientul suficienţei capitalului - serveşte la evaluarea suficienţei capitalului ponderat


la risc, unde

Coeficientul suficienței capitalului ponderat la risc= (Capital normativ total/ Active


ponderate la risc) *100 %

Conform Hotărîre Nr.269 din 17.10.2001 privind aprobarea Regulamentului cu privire la


suficienta capitalului ponderat la risc :
-Începînd cu 31 decembrie 2012 cuantumul capitalului minim necesar se stabileşte în mărime de
200 mil. Lei
-Începînd cu 20 iunie 2008 cuantumul capitalului minim se stabileşte pentru capitalul de gradul
I în mărime de 100 mil. lei.
- Începînd cu 30 iunie 2012 băncile trebuie să deţină şi să menţină coeficientul suficienţei
capitalului ponderat la risc în mărime de cel puţin şaisprezece procente (16.0%).
Capitalul social al BC,,EuroCreditBank ”S.A constituie 108 000 000 (una sută opt
milioane ) lei moldovenești ,divizat în 10 800 000 (zece milioane opt sute mii ) acțiuni ordinare
nominative de clasa I cu valoare nominală de 10 lei moldovenești fiecare .
Conform rezultatelor pentru anii 2016 și 2017 indicatorii efectivi ai riscurilor Băncii
corespund limitelor şi normativelor stabilite de BNM.
Suficienţa capitalului la situaţia din 31.12.2016 a atins 98.6% iar la situația din 31.12.
2017 a atins 64.69 % (normativul BNM - nu mai mic de 16%);

29
Diagrama 3.1. Evoluția capitalului normativ total, mil lei
Sursa: Elaborat de autor in baza surselor www.ecb.md

Capitalul normativ total la 31.12.2017 a constituit 231 380 mii lei; (231 679 mii lei la
31.12.2016) şi cu 35 380 mii lei mai mult decât normativul minim –200,000 mii lei;
La finele perioadei de gestiune pasivele au constituit 769,561 mii lei, dintre care
capitalul acţionar constituie 297,826 mii lei sau 38.7% şi obligaţiunile 471,734 mii lei sau
61.3%.

Actiuni
Obligatiuni

Diagrama 3.2 Structura capitalului acționar, %


Sursa: Elaborat de autor in baza surselor www.ecb.md

În comparaţie cu 31.12.2016 a fost înregistrată creşterea capitalului acţionar cu 3.3% (9,637


mii lei) şi a obligaţiunilor cu 31.6% (113,409 mii lei). Majorarea capitalului propriu din contul
majorării profitului nedistribuit în suma de 12,356 mii lei şi din contul reducerii reevaluării
capialului în sumă de 2,719 mii lei.

30
Tabelul 3.1 Structura capitalului băncii

Nr.crt. Denumirea indicatorilor Unitatea Normativ Luna Luna


de măsură (decembrie (decembrie
2017) 2016)

I Capital

1.1 Capital social Mil. Lei >= 100 138,00 138,00

1.2 Capital de gradul I Mil. Lei >= 200 235,53 231,68

1.3 Capital normativ total Mil. Lei 235,53 231,68

1.4 Active ponderate la risc Mil. Lei 341,02 235,08

1.5 Suficiența capitalului % > 16 % 69,07 98,56


ponderat la risc

1.6 Capital de gradul I / Active % 69,07 98,56


ponderate la risc

1.7 Capital normativ total/ Total % 31,47 35,84


active

1.8 Mărimea calculată dar Mil. lei 22,05 15,78


nerezervată a reducerilor
pentru pierderi la active și
angajament condițional

1.9 Nivelul de afectare a % 2,01 0,01


capitalului

1.10 Total datorii /total capital 1,52 1,24

1.11 Cota investițiilor străine în % 99,82 98,86


capitalul social al băncii

Sursa: Elaborat de autor in baza surselor www.ecb.md

31
3.2 Dinamica depozitelor atrase

Depozitul bancar constituie mijloacele bănești încredințate unei banci pentru


păstrare,deponentul avind dreptul sa le retraga canform termenului stability in contract,cu
dobinda stabilita sau fara.Constituirea și utilizarea depozitelor reprezinta una din funcțiile
principale ale băncii și anume ale celor de depozit.
Actualmente băncile ofera un sortiment larg al depozitelor și acest proces este
condiționat de tendința băncilor sa satisfaca cerințele clienților și de a atrage economiile lor in
conturile băncii.
Astfel BC "EuroCreditBank" S.A ofera o gamă largă de produse atît pentru persoanele
fizice cît și pentru cele juridice.Informațiile privind condițiile de acceptare a depozitelor
persoanelor fizice și juridice sunt prezentate in (Anexa 3 ).

Dinamica depozitelor este reprezentata de soldul total al depozitelor la data 31


decembrie 2017 a constituit 449,336 mii lei şi s-a majorat cu 110,227 mii lei sau cu 32.5 % în
comparaţie cu perioada analogică a anului precedent unde a constituit 339,109 mii lei . Dintre
care soldul depozitelor persoanelor fizice s-a majorat cu 62,289 mii lei sau cu 26.3%, iar soldul
depozitelor persoanelor juridice s-a majorat cu 47,926 mii lei sau 47.2%.Ceea ce reprezinta o
crestere dar mai mica in comparatie cu peroada analogica a anului precedent ,insa
inregistrinduse o crestere a depozitelor persoanelor juridice unde sa inregistrat o crestere de
47,2% cu circa 11,52pp.

32
Tabel. 3.2. Portofoliul de depozite , mil.lei
Portofoliul de depozite, mii lei, sold la sfârşitul

lunii precedente celei anului precedent


lunii gestionare
gestionare celui gestionar
Tipul de depozit
accepta accept
te în acceptate ate în
acceptate acceptate acceptate
valută în valută valută
în MDL în MDL în MDL
străină* străină** străină
* **

Depozite la vedere fără 92 98


dobândă 59 453,99 251,88 67 162,93 96 619,60 51 132,90 744,90

47 47
depozitele persoanelor fizice 10 400,38 359,66 10 814,23 44 879,42 12 111,00 403,30

44 51
depozitele persoanelor juridice 49 053,61 892,21 56 348,70 51 740,18 39 021,90 341,60

Depozite la vedere cu dobândă 29 198,63 775,88 23 734,25 804,14 12 091,90 12,30

depozitele persoanelor fizice 10 775,78 0,00 9 363,79 0,00 7 912,10 12,30

depozitele persoanelor juridice 18 422,85 775,88 14 370,47 804,14 4 179,80 0,00

Depozite la termen fără


dobândă 364,38 429,93 462,02 425,68 244,40 445,20

depozitele persoanelor fizice 1,43 5,25 1,43 5,24 0,00 0,00

depozitele persoanelor juridice 362,95 424,68 460,59 420,45 244,40 445,20

135 105 100 108 67


Depozite la termen cu dobândă 286,57 902,17 130 726,32 698,77 004,40 558,40

121 96 105 63
depozitele persoanelor fizice 157,57 865,88 116 870,32 91 752,66 336,40 902,70

3
depozitele persoanelor juridice 14 129,00 9 036,29 13 856,00 8 946,11 2 668,00 655,70

224 199 198 171 166


Total depozite: 303,57 359,85 222 085,52 548,19 473,60 760,80

142 144 136 125 111


depozitele persoanelor fizice 335,16 230,79 137 049,76 637,31 359,50 318,30

55 55
depozitele persoanelor juridice 81 968,41 129,06 85 035,76 61 910,88 46 114,10 442,50

Sursa: Elaborat de autor in baza surselor www.ecb.md

33
3.3 Dinamica creditelor acordate
Creditul bancar reprezinta orice angajament de plata a unei sume de bani in schimbul
dreptului la rambursarea sumei platite,precum si la plata unei dobanzi sau a altor cheltuieli
legate de aceasta suma sau orice prelungire a scadentei unei datorii si orice angajament de
achizitionare a unui titlu care incorporeaza o creanta sau a altui drept la plata unei sume de
bani".
Aceasta forma de credit este foarte larg raspandita avand ca obiect acea parte disponibila
a capitalului numita capital de imprumut. Creditul bancar este principala sursa pentru asigurarea
fondurilor banesti necesare diferitelor sectoare de activitate ale economiei nationale. El intra in
categoria imprumuturilor in bani.
Astfel BC "EuroCreditBank" S.A ofera o gamă largă de credite pentru satisfacerea
cerințelor clienților.În așa mod Informaţie privind condiţiile de acordare a creditelor
consumatorilor este prezentat in (Anexa 4)
Informaţie privind condiţiile de acordare a creditelor persoanelor fizice care practică activitate
(Anexa 5 )
La situaţia din 31.12.2017, Portofoliul de credite al Băncii , a constituit 352,837 mii lei
pe când Portofoliul de credite net (”Credite şi avansuri” – FIN 1) a constituit 348,026 mii lei,
majorându-se în comparaţie cu perioada similară a anului precedent cu 122,363 mii lei sau
54.2%. Mărimea reducerilor pentru pierderi din deprecieri formate la credite la 31.12.2017 a
constituit 5,247 mii lei. Ponderea reducerilor pentru pierderi la credite (la suma de bază) în total
credite a constituit 7,17% (conform Regulamentului BNM).
Creditele neperformante s-au majorat de la 20,320 mii lei pina la 23,495 mii lei,
ponderea lor în total credite constituind 6,66% şi fiind mai mică cu 2.16 p.p. în comparaţie cu
perioada similara a anului precedent.
Portofoliul de credite este clasificat în categoriile de risc după cum urmează: credite
standard (60.4%), supravegheate (32,9%), substandard (2,5%), dubioase (1,5%) şi compromise
(2,7%). Pe parcursul anului 2017 au fost acordate 1,401 credite în sumă de 254,265 mii lei
(exclusiv overdrafturile tehnice), comparativ cu 12 luni ale anului 2016, s-au majorat cu 96,62%
sau cu 124,952 mii lei.

34
35000
30000
25000
20000
2016
15000
2017
10000
5000
0
2016 2017

Diagrama 3.3 Evoluția veniturile din activitatea de creditare


Sursa: Elaborat de autor in baza surselor www.ecb.md

Tabelul 3.3. Informația privind creditele la B.C. ”Eurocreditbank” S.A.

Tipul creditului Soldul creditelor în mil lei Soldul creditelor în mil lei
acordate in MDL(2017) acordate în valută
străină(2017)

Credite acordate agriculturiii 10 978, 59 5 368,30

Credite acordate industriei 12 204,60 147,59


alimentare

Credite acordate în domeniul 11 771,14 1 085,59


construcției

Credite acordate comerțului 55 759,33 21 185,29

Credite pentru procurarea 70 013,73 0


imobilului

Credite în domeniul prestării 8 413,69 1 750,90


serviciilor

Alte credite acordate 18 997,15 465,59

Sursa:Elaborat de autor in baza surselor www.ecb.md

35
3.4 Analiza veniturilor, cheltuielilor, şi profitului băncii
Pentru exerciţiul financiar 2017 profitul net al BC „EuroCreditBank” S.A. a constituit
10,008 mii lei cu 4,046 mii lei sau 28.8% mai puţin în comparaţie cu perioada similara a anului
precedent 14,054 mii lei .
Veniturile totale ale Băncii pentru anul 2017 au constituit 93,573 mii lei inclusiv
veniturile din dobânzi - 41,618 mii lei (44,5% din total venituri) şi veniturile neaferente
dobânzilor –51,955 mii lei (55,5%). În comparaţie cu 31.12.2016 veniturile totale s-au micşorat
cu 8,708 mii lei sau cu 8,5%. O pondere semnificativă în structura veniturilor aferente
dobânzilor o au veniturile aferente dobânzilor din împrumuturi şi creanţe – 33,274 mii lei
(79,9%), veniturile din investiţiile păstrate până la scadenţă – 8,344 mii lei (20,1%).
Structura veniturilor neaferente dobânzilor s-a format din: venituri din taxe şi
comisioane – 13,130 mii lei (25.3%), veniturile aferente tranzacţiilor cu valuta străină - 22,574
mii lei (43.4%), alte venituri - 16,250 mii lei (31,3%).
Veniturile din activitatea de creditare deţin una din cele mai mari ponderi în veniturile
totale ale băncii – cota acestora constituie 35,6% din total venituri la finele anului 2017 (la
31.12.2016 – 26,3%). Veniturile din activitatea de creditare obţinute pe parcursul anului 2017
au constituit 33,274 mii lei. Veniturile menţionate, în comparaţie cu 12 luni ale anului 2016, s-
au majorat cu 6,047 mii lei.
Cheltuielile totale pentru anul 2017 au constituit 83,565 mii lei. Ponderea cheltuielilor
aferente dobânzilor in total cheltuieli este de 13,4% sau 11,238 mii lei. Comparativ cu anul
2016, cheltuielile aferente dobînzilor au scăzut cu 4,644 mii lei sau cu 29.2%.
Ponderea cheltuielilor neaferente dobânzilor constituie 88.1% sau 73,626 mii lei dintre
care cea mai mare parte le revine cheltuililor aferente remunerării muncii (34,947 mii lei), care
s-au majorat comparativ cu anul 2016 cu 250 mii lei sau 0.7%.
În comparaţie cu 31.12.2016 cheltuielile totale s-au micşorat cu 5,947 mii lei sau cu
6.6%. Ponderea semnificativă în cheltuielile neaferente dobânzilor o constituie cheltuielile
privind remunerarea muncii, inclusiv contribuţiile sociale si medicale de 34,947 mii lei (47,4%),
cheltuieli privind mijloace fixe 13,194 mii lei (17.9%) dintre care cea mai mare pondere în
totalul acestora fiind deţinută de cheltuielile privind arenda încăperii, ele constituind 4 333 512
lei din totalul cheltuielilor privind mijloacele fixe.

36
2017
2017 2016

2016

88000 90000 92000 94000 96000 98000 100000102000104000

Diagrama 3.4 Veniturile totale ale BC”EuroCreditBank”S.A


Sursa: Elaborat de autor in baza surselor www.ecb.md

3.5 Analiza indicatorilor de rentabilitate (ROA, ROE)


Indicatorii de apreciere a performanţelor bancare au o mare expresivitate, reflectând o
multitudine de aspecte: gradul de generare a profitului, eficienţa operaţională şi managerială .
Rentabilitatea reflecta capacitatea unei bănci de a produce profit, oglindind intr-o forma
sintetica eficienta întregii activitatii economice..
ROA-rentabilitatea activelor reflectă capacitatea conducerii băncii de a utiliza
resursele financiare proprii şi împrumutate în scopul obţinerii unui profit. O valoare superioară a
indicatorului poate sugera realizarea unor rezultate financiare satisfăcătoare, dar, totodată, poate
fi şi rezultatul asumării unor riscuri excesive .

ROA =Pn/At *100% (1)


Pn- profitul net
At- active totale

În cadrul BC ,,EuroCreditBank”S.A cota activelor generatoare de dobândă în total


active (valoarea medie lunara la situaţia din 31.12.2017) a constituit 67.2% . Rentabilitatea
activelor a constituit 1.42% înregistrând o descreştere cu 0.96 p.p. în comparaţie cu anul
precedent (2.38% la 31.12.2016 )

37
2,5

1,5

0,5

0
2016 2017

Diagrama 3.5 Rentabilitatea activelor , %


Sursa: Elaborat de autor in baza surselor www.ecb.md

ROE –rentabilitatea capitalului acest indicator reflectă profitul net generat de o unitate
monetară de capital, fiind cea mai semnificativă expresie a profitului bancar din perspectiva
acţionarilor (denumit şi „rentabilitatea acţionarilor”). ROE trebuie să fie interpretat în asociere
cu adecvarea capitalului, pentru că un raport mare ar putea indica o profitabilitate ridicată şi/sau
o capitalizare scăzută, iar un raport scăzut ar putea indica o profitabilitate redusă şi/sau o
capitalizare mare.
ROE=Pn/Kp *100% ( 2)

Pn- profit net


Kp- capital acționar
Rentabilitatea portofoliului de credite la situaţia din 31.12.2017 a constituit 12,00%
(inclusiv creditele expirate) şi 12,97% (excluzînd creditele expirate).

13
12,8
12,6
12,4
12,2
12
11,8
11,6
11,4
2016 2017

Diagrama 3.6 Rentabilitatea capitalului, %


Sursa: Elaborat de autor in baza surselor www.ecb.md

38
3.6 Analiza indicatorilor de lichiditate
Respectarea de către bănci a indicatorilor lichidităţii relevă existenţa unor surse adecvate de
finanţare pentru acoperirea necesităţilor potenţiale atât pe termen scurt, cât şi pe termen lung.
BNM supraveghează nivelul lichidităţii sistemului bancar al Republicii Moldova utilizând
două principii ale lichidităţii:
1.Principiul I al lichidităţii – Lichiditatea pe termen lung (Ltl)

Ltl = A t>2 /Rf t>2 <=1 (3)

At>2 – Active cu termenul mai mare de 2 ani,


RFt>2 – Resurse financiare cu termenul mai mare de 2 ani

2. Principiul II al lichidităţii – Lichiditatea curentă (Lc)

Lc = Al /At *100% >= 20 % (4)

Al – active lichide (numerar, depozite la BNM, valori mobiliare lichide, credite interbancare
nete cu termenul de până la o lună),
At – active totale.
Principiul I al lichidităţii (lichiditatea pe termen lung) a Băncii a constituit la 31
decembrie 2016– 0.65 și respective la 31 decembrie 2017 -0.85 (normativ fiind nu mai mare de
1).
Principiul II al lichidităţii (lichiditatea curentă) a Băncii a constituit la 31 decembrie
2017 – 44.02 (normativ fiind nu mai mic de 20%, la data de 31.12.2016 – 53.11%).
Principiul III al lichidității prevede ca lichiditatea pe benzi de scadență pînă la o lună; 1-
3 luni; 3-6 luni; 6-12 luni și peste 12 luni, exprimată ca raport între lichiditatea efectivă şi
lichiditatea necesară pe fiecare bandă de scadenţă, nu trebuie să fie mai mică decît coeficientul
stabilit de prezentul regulament

39
Tabel. 3.4 Lichiditatea băncii conform principiului III.

Nr. Denumire Valori


d/o ajustate

până la o între o lună între 3 și 6 între 6 și 12 peste 12 luni


lună și 3 luni luni inclusiv luni inclusiv
inclusiv inclusiv

A B 1 2 3 4 5

1 Lichiditatea efectivă 352 733 780 20 349 554 30 171 370 52 859 304 231 808 478

2 Lichiditatea necesară 83 901 805 5 667 823 8 809 392 11 142 359 15 647 380

3 Excedent de lichiditate 268 831 975 14 681 731 21 361 978 41 716 945 216 161 098

4 Lichiditatea efectivă ajustată 352 733 780 289 181 529 44 853 101 74 221 282 273 525 423

5 Principiul III 4,20 51,02 5,09 6,66 17,48

Sursa:Elaborat de autor in baza surselor www.ecb.md

Toţi indicatorii descrişi mai sus corespund cerinţelor stipulate în actele normative ale
Băncii Naţionale a Moldovei. Politica BC „EuroCreditBank” S..A. este orientată spre obţinerea
rezultatelor pozitive şi spre asigurarea stabilităţii în dezvoltarea Băncii, menţinând clientela sa
prin deservirea calitativa, la nivel înalt şi acordarea unui spectru larg de servicii la condiţii
avantajoase
Tabel 3.5. Prognosticul coeficienților și indicatorilor financiari pentru anul 2018-2020

Indicatori 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020

Active lichide curente, 40,98 43,60 41,20


% (normativ 20%)

Lichiditatea pe termen 0,89 0,65 0,65


lung

Rentabilitatea activelor 1,36 1,48 1,81


ROA

Rentabilitatea 3,50 3,55 4,37


capitalului ROE

Venitul net 10,64 13,64 17,49

Total active (mil. lei) 822,78 923,61 966,84

Sursa:Elaborat de autor in baza surselor ww.ecb.md

40
CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI

În urma elaborării raportului de practică , analizînd situaţia economico-financiară a BC,,


EuroCreditBank “S.A sub diferite aspecte şi pe diferite domenii , se poate afirma că această
bancă este lider in grupul bancilor “mici” dupa gradul de garantie.
Pozitional în sistemul bancar Banca s-a plasat: pe locul I după gradul de sporire a bazei de
depozite, locul II - după gradul de sporire a activelor lichide, locul III - după gradul de sporire a
activelor. BC “EuroCreditBank” S. A. a devenit membrul sistemului de plată „Target”.
În urma analizei se permite afirmarea că “EuroCreditBank” S.A. oferă cu un înalt grad de
profesionalism, o gamă largă de produse şi servicii bancare atît persoanelor fizice, cît şi celor
juridice, asigură servirea clienţilor săi printr-o reţea de unităţi extinsă pe întreg teritoriul al
Republicii Moldova, are relaţii de corespondent cu bănci comerciale din întreaga lume, este
membră SWIFT şi are relaţii de corespondent cu bănci comerciale din întreaga lume, deţine
funcţia de operator la Depozitarul National (DN).
BC ,,EuroCreditBank “S.A desfăşoară o activitate economico-financiară rentabilă,care
generează profit şi care permite satisfacerea la maxim a cerinţelor consumatorilor.
Datorită desfăşurării stagiului practicii de specialitate I , mi-am format competenţe privind
desfăşurarea activităţilor din domeniul bancar , şi anume am studiat regulamentele şi actele
normative de reglementare a activităţii bancii, pe baza acestor regulamente am efectuat
operaţiuni bancare în calitate de casier-operator , am efectuat alimentarea cu numerar a casei
operaţionale şi a casei valutare, am efectuat transferuri internaţionale prin diferite sisteme de
remitere de bani, achitarea serviciilor comunale, depunerea numerarului pe cont persoanelor
fizice , am însuşit modalittaea de triere şi ambalare a numerarului în cadrul băncii, am efectuat
darea de seamă la sfîrşitul zilei operaţionale .
În concluzie pot spune ca acest stagiu de practică de specialitate I a fost foarte eficient şi
binevenit în formarea noilor competenţe în domeniul financiar-bancar şi desigur pentru
dezvoltarea mea profesională.

41
BIBLIOGRAFIE

1. Regulamentul privind filialele, reprezentanţele şi oficiile secundare ale băncilor, aprobat


prin HCA al BNM nr. 84 din 28.04.2011.
2. Instrucţiunea cu privire la modul de întocmire de către bănci a Raportului privind
volumul operaţiunilor de casă, aprobată prin HCA al BNM nr.256 din 17.11.2011
3. Regulament cu privire la operaţiunile cu numerar în băncile din Republica Moldova,
aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.78 din
11 aprilie 2018
4. Hotărîre Nr.269 din 17.10.2001 privind aprobarea Regulamentului cu privire la
suficienta capitalului ponderat la risc
5. Olga Ștefaniuc,Mihai Gîrlea,Angela Filip”Bazele Activității Bancare”note de
curs,Chișinau 2016 CEP USM
6. ВС “EuroCreditBank” SA Situaţiile financiare pentru anul încheiat la 31 decembrie
2016
Întocmite în conformitate cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară
7. ВС “EuroCreditBank” SA Situaţiile financiare pentru anul încheiat la 31 decembrie
2017
8. http://www.ecb.md/ro/rapoarte/
9. http://www.ecb.md/ro/operatiuni-documentare-persoane-juridice/
10. http://www.ecb.md/ro/info-servicii-banca/
11. http://www.ecb.md/ro/info-guvernata-banca/
12. https://www.bnm.md/ro/content/regulamentul-cu-privire-la-operatiunile-cu-numerar-
bancile-din-republica-moldova-aprobat

42
43

S-ar putea să vă placă și