Sunteți pe pagina 1din 5

Anexa IV

PROGRAMA ANALITICA A MODULULUI

M1. Legislaţie şi deontologie în învăţământ

1. Competența generală (C1) și competenţele specifice

Competența generală:

C1. Implementarea eficientă a normelor legislative în vigoare și respectarea deontologiei


profesionale

Competenţele specifice:

1. Cunoașterea conceptelor specifice domeniului legislației și deontologiei profesionale;


2. Aplicarea actelor normative elaborate de către Ministerul Educației și alte autorități;
3. Elaborarea și gestionarea documentelor școlare și gestionarea eficientă a actelor de studiu.

2. Conţinuturi tematice
Tema 1. Consideraţii introductive cu privire la drept în general.
Tema 2. Aplicarea normelor juridice.
Tema 3. Raportul juridic civil.
Tema 4. Codul de etică şi deontologie profesională.

3. Aplicaţii practice
Tema 1. Consideraţii introductive cu privire la drept în general.
a. Definiţie
b. Trăsături
c. Izvoare de drept.
 Enumerati si diferentiati izvoarele de drept.
 Dati exemple de cutume din domeniul educatiei.
Tema 2. Aplicarea normelor juridice.
a. Norme de drept
 Enumerati actele normative cu care se lucreaza in unitatatile dumneavoastra de invatamant
si provenienta lor.
b. Aplicarea normei de timp, spaţiu şi asupra persoanei.
 Dati exemple de acte normative -cu aplicare imediata
-cu aplicare retroactiva
-cu aplicare in timp, precizand care sunt cele care se
aplica cel mai fregvent in scoala dumneavoastra.
Tema 3. Raportul juridic civil.
a.Structura raportului juridic civil.
 Precizati care sunt obiectivul si scopul raportului juridic civil in cazul unui contract
de scolarizare/parteneriat cu parintele.
 Dezbateti capacitatea de exercitiu si de folosinta a categoriilor de elevi din unitatea
dumneavoastra de invatamant.
 Unitatea de invatament –subiect al raportului juridic civil.
Tema 4. Codul de etică şi deontologie profesională.
 Avand la dispozitie echipamentele IT din dotarea centrului de formare cautati
in legislatia din domeniul invatamentului care sunt normele de conduita a
cadrelor didactice fata de elevi si prezentatile.

1
Anexa IV
3.Schiţa/ rezumatul modului/ temelor
Tema 1. Consideraţii introductive cu privire la drept în general.
- Definiţia dreptului
- Trăsăturile dreptului
- Izvoare de drept – legea
- hotărâri de guvern
- ordonanţe de urgenţă ale guvernului
- ordonanţă de guvern
- acte normative adoptate de organele locale
- cutuma
- jurisprudenţa
- doctrina.
Tema 2. Aplicarea normelor juridice.
- Definiţia normei de drept
- Trăsăturile caracteristice normei de drept
- Structura normei de drept
- Aplicarea normelor de drept în timp
- Aplicarea normelor juridice în spaţiu
- Aplicarea normei de drept cu privire la persoane.
Tema 3. Raportul juridic civil.
- Definiţie
- Trăsături
- Structura raportului juridic civil
- Subiectele raportului juridic civil
- persoana fizică
- persoana juridică.
Tema 4. Codul de etică şi deontologie profesională.
- Valori, principii şi norme de conduită
- Drepturile şi obligaţiile cadrelor didactice
- Norme de conduită a cadrelor didactice faţă de elevi
- Norme de conduită a cadrelor didactice faţă de părinţi
- Norme de conduită a echipei manageriale
- Recompense pentru profesori
- Legea educaţiei
- Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar
-Statut.

5. Alocarea bugetului de timp conținuturilor tematice ale modulului

Câte 2 ore curs/ temă x 4 teme = 8 ore


Câte 4 ore /aplicație practică/ temă x 4 teme = 16 ore
Evaluare pe parcurs = 2 ore
Total: 26 ore

6. Strategii de formare utilizate


Activitatea de perfecţionare se va desfăşura sub formă de cursuri şi activităţi practice
astfel:
Strategii inductive de la particular la general, realizate cu ajutorul metodelor de
predare si invatare, cunoscand multitudinea actelor normative elaborate de unitatea
scolara care deriva din cadrul general legislativ din invatamant. (Temele 2, 3, 4);
Strategii deductive de la general la particular, avand in vedere respectarea in spiritul
legii a tuturor activitatilor desfasurate de unitatii de invatamant si tinand cont de
specificul fiecareia. (Temele 1, 2, 3, 4);

2
Anexa IV
Strategii euristice sunt realizate prin activitati ce solicita efortul propriu de gandire cu
stimularea creativitatii utilizand metode ca problematizarea si formularea de ipoteze
si norme de conduita. (Temele 1,2,4,).
Exemplu
-Realizarea portofoliului directorului
-Aplicarea normei in timp, spatiu si asupra persoanei, fisa de lucru (Anexa I)

7. Metode şi tehnici de instruire utilizate


Expunerea metoda de comunicare orala, expozitiva si de transmitere directa a
informatiilor prin structurarea continuturilor referitoare la cunoasterea, intelegerea si aplicarea
normele juridice (Temele 1, 2, 3).

Explicatia ca o forma de expunere in care predomina argumentarea rationala cu explicarea


unor probleme reguli si norme (Temele 1, 2, 3, 4).

Problematizarea utilizata in fata unor dificultati create in mod deliberat in depasirea


carora prin efort propriu formabilii parcurg si invata ceva nou (Tema 4).

Formularea de ipoteze si norme de conduita prin realizarea in practica a unor activitati


proiectate mintal, prin demersuri investigative de documentare cu plicativitate practica (Teme 1, 2,
3, 4).

Brainstormingul/ asaltul de idei presupune generare de idei ca metoda interactiva, bazata


pe principiul suspendarii judecatii. Se respecta principiile „cantitatea determina calitatea”.
Formabilii sunt incurajati sa construieasca idei noi pe baza ideilor celorlalti. Se evita orice spirit
critic, evaluator si se promoveaza spiritul creator generat de cat mai multe idei si solutii originale,
care asigura creativitatea.

8. Forme şi modalităţi de organizare şi desfăşurare a activităților de formare

- Activităţi frontale se bazeaza pe principiul tratarii nediferentiate prin care formatorul


organizeaza, conduce si dirijeaza activitatea bazata exclusiv pe expunere (Temele 1, 2, 3, 4).
A-Formatorul expune din Legea nr.1/2011 sectiunea 2, art.96 alin. 1-8 si Regulamentul de
organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar Cap.2 din titlul III- Consiliul
de administratie, cadrul legal privind conducerea untatilor de invatamant, constituirea Consiliului
de administratie, componenta Consiliului de administratie, atibutiile Consiliului de administratie
si hotararile Consiliului de administratie.
B-Dezbaterea in plen cu toti formabilii promoveaza forma dialogica pe baza conversatiilor, ofera
oportunitatea formabililor de a-si exprima nevoile, asteptarile, opiniile, iar formatorului
oportunitatea de a le constientiza si a le evalua. Ii ajuta pe formabili sa isi dezvolte abilitatile si
capacitatile de reflectie metacognitiva si sa-si formeze strategii metacognitive flexibile. Este
eficienta, prin dezvoltarea reflectiei personale a formabililor prin gandirea activa, interogativa,
logica,divergenta, critica si in acelasi timp imaginativa si creativa.
-Se utilizeaza spre informare calculatoare conectate la internet;
- Activităţi individuale se bazeaza pe interventiile formabililor cu exemple concrete,
schimburi de pareri si solutii, brainstormingul, cu selectarea ideilor mai importante de catre
formartor si formabili, iar evaluarea ideilor este relizata de formator (Temele 1, 2, 3, 4).
Formabilii se vor informa cu ajutorul surselor IT din Regulamentul de organizare si
functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar, Cap.III, Comisiile din unitatile de
invatamant, Sectiunea 4. Alte comisii din unitatile de invatamant. Pentru M5. Evaluarea finala
fiecare formabil va realiza un portofoliu alcatuit din urmatoarele piese: decizie de constituire a
unei comisii; plan semestrial de activitate a unei comisii din școală.

3
Anexa IV
- Activităţi în grupuri dirijate - pe grupuri de cel putin 5 formabili, grupuri neomogene
(microcolectivitati informale constituite prin initiative spontane sau dupa preferinte, care isi aleg
un coordonator), din experienta se constata ca acestea sunt cele mai fregvente (Tema 2, vezi
Anexa I).
Realizarea incadrarii personalului didactic in: gradinita/invatamant
primar/gimnazial/liceal/postliceal tinand cont de conditiile de ocupare a postului prevazute de
Legea invatamantului nr.1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare Capitolul III, Reteaua
scolara art.62 alin.1-3 si art.63 alin.1-2, sectiunea a 3-a, art.247, lit.a-n, atr.248, alin. 1 lit. a,b si
alin.2-6.
Exercitiu pe grupe:
-se informeaza de conditiile de ocupare a postului, a normarii, a documentelor de studii minime
necesare ocuparii postului;
-se informeaza de conditiile ce trebuiesc indeplinite pentru ocuparea functiei didactice de
profesor pentru invatamantul prescolar, profesor pentru invatamantul primar si gimnazial prin
echivalare pentru educatori-invatatori;
-in invatamantul tehnologic liceal si postliceal functia didactica este ocupata de specialisti pentru
o calificare anume;
-se va preciza daca cadrul didactic este calificat sau necalificat privind absolvirea modulului
pedagogic care corespunde nivelului unitatii de invatamant;
-In exercitiul pe grupe parcugem pe o grupa de formabili, incadrarea cu personal didactic pentru
un nivel de unitate de invatamant cu respectarea normelor didactice prevazute in Legea
nr.1/2011, sectiunea a 6-a norma didactica, art.262 alin.1, lit.a,b,c, alin.2, alin.3 a-g si alin.4 si
art.263, alin.1-11:
-In incadrarea personalului didactic se va tine cont de programul de functionare, durata orei de
curs, de srtuctura anului de studiu, de numarul claselor conform Regulamentului de organizare si
functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar, Capitolul II -Organizarea programului
scolar art.9-13.
-se numeste un responsabil de grupa care redacteaza statul de incadrare al unitatii scolare
respective:
-in prezentarea in plen se utilizeaza calculatorul conectat la internet si videoproiector;
-activitatea de prezentare se desfasoara interactiv, cu mentionarea de catre formator a
ideilor/solutiilor fiabile, altele decat cele prezentate de responsabili.
-se utilizeaza spre informare calculatoare conectate la internet.

9. Strategia evaluării pe parcurs


- Evaluarea formativă/ pe parcurs - prin aplicaţii, exemple din propriile unitati de
invatamant, privind Consiliului de administratie, cadrul legal, conducerea untatilor de
invatamant, constituirea acestuia, componenta Consiliului de administratie, atributiile Consiliului
de administratie si Hotararile Consiliului de administratie. Formatorul inventariaza raspunsurile
in vederea evaluarii fiecarui formabil.
La activitatile in grup privind incadrarea personalului didactic se evalueaza de catre
formator prezentarea in plen a produselor realizate de catre grupe si prezentate de catre
responsabilul grupei (Temele 1,2,3,4).

10. M5.Evaluarea finală


În cadrul Modulului 1, formabilul va realiza următoarele 2 piese ale portofoliului personal
(necesar la M5.Evaluarea finală):
 decizie de constituire a unei comisii;
 plan semestrial de activitate a unei comisii din școală.

4
Anexa IV
11. Bibliografia
1. Ceterchi Ioan, Craiovan Ion, (1998) Introducere în teoria generală a dreptului, Editura All,
Bucureşti;
2. Corbeanu Ion, Corbeanu Maria, (2002) Teoria generală a dreptului, Editura Lumina Lex,
Bucureşti;
3. Djuvara Mircea, (1999) Teoria generală a dreptului. Drept raţional, izvoare şi drept pozitiv,
Editura All Beck, Bucureşti;
4. Humă Ioan, (2000) Teoria generală a dreptului, Editura Fundaţiei Academice Danubius,
Galaţi;
5. Popa Nicolae, (2002) Teoria generală a dreptului, Editura All Beck, Bucureşti;
6. Popescu Sofia, (2000) Teoria generală a dreptului, Editura Lumina Lex, Bucureşti;
7. Thomas Buergenthal, Renate Weber. (1996), Dreptul internaţional al drepturilor omului.
Bucureşti: Editura All;
8. Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011;
9. Regulamentul de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar OM
5115/2014;
10. Niemesch Mihail, (2014) Teoria generală a dreptului. Curs universitar, Editura
Hamangiu, 2014;
11. Craiovan Ion, (2009) Trat de teoria generală a dreptului – Ediția a II-a, revazută și
adaugită, Editura Universul Juridic, 2009.