Sunteți pe pagina 1din 153

Career ROCKET: Respect, Opportunities, Choice, Knowledge, Equality and Training

JUST/2015/RGEN/AG/ROLE/9706

Colegiul Tehnic “D.Ghika” Comănești

Cadre Didactice:

Roșu Luminița (45)

Munteanu Silvia (45)

Fișe activități:

LIMBA ȘI LITERATURA
ROMÂNĂ

This document has been produced with the financial support of the Rights,
Equality and Citizenship (REC) Programme of the European Union. The contents of
this document are the sole responsibility of the consortium of NGOs led by GERT
and can in no way be taken to the reflect the views of the European Commission.
Career ROCKET: Respect, Opportunities, Choice, Knowledge, Equality and Training
JUST/2015/RGEN/AG/ROLE/9706

Clasa: a IX-a C

Disciplina Limba și literatura română

Denumirea
Familia tradițională – Amintiri din copilărie, de Ion Creangă
activității
Argumentarea Această activitate se încadrează atât în tema Joc, joacă, cât și în tema Familiei din
alegerii temei programa școlară de la clasa a IX-a.
- Durata: 1 oră
- Metode folosite: conversația, problematizarea, munca în echipă
- Materiale didactice: volumul „Amintiri din copilărie” de Ion Creangă, fișe de
lucru, table, caietele, portofoliile elevilor.

Descrieti activitatea: Captarea atenției se realizează printr-o discuție , pornind


de la afirmația lui M. Eliade: „Amintirile sunt icoanele timpului pierdut”. Elevii
vor comenta în câteva enunțuri această afirmație, având în vedere sensul
conotativ și denotativ al lexemului icoanele. Această afimație se va pune în
legătură cu titlul romanului Amintiri din copilărie. Vor fi identificate persoanele
despre care își amintește Nică în romanul lui Creangă și vor fi amintiți membrii
familiei lui Nică, cei care alcătuiesc „icoana timpului pierdut”.

Elevii vor fi împărțiți pe patru grupe:

- Grupa 1, va prezenta care este rolul tatălui în famile, selectând fragmente din
text și de pe fișele de lectură.
Descrierea - Grupa 2, va prezenta care este rolul mamei în famile, selectând fragmente din
activității text și de pe fișele de lectură
- Grupa 3, va preciza care sunt principalele preocupări ale copilului, selectând
fragmente din text și de pe fișele de lectură.
- Grupa 4, va descrie relațiile dintre membrii familiei, aducând argumente din
text.

Fiecare grupă va prezenta produsul muncii în fața clasei. Colegii pot veni cu
completări, iar ideile principale vor fi notate pe tablă. Individual fiecare elev va
descrie, în 5 minute, familia tradițională, așa cum rezultă din cele notate pe
tablă. Ca temă vor trebui să descrie, în 10-15 rânduri, familia modernă din
punctual lor de vedere.

- Sarcina cadrului didactic: ghidează activitatea elevilor, astfel încât să-și atingă
obiectivele propuse, creează un climat propice desfășurării lecției și
încurajează elevii să răspundă.
- Sarcina elevilor: să răspundă întrebărilor și cerințelor profesorului; să
colaboreze cu membrii echipei; să-și exprime opinia și să-și noteze în caiete
informațiile de la tablă.

This document has been produced with the financial support of the Rights,
Equality and Citizenship (REC) Programme of the European Union. The contents of
this document are the sole responsibility of the consortium of NGOs led by GERT
and can in no way be taken to the reflect the views of the European Commission.
Career ROCKET: Respect, Opportunities, Choice, Knowledge, Equality and Training
JUST/2015/RGEN/AG/ROLE/9706

- Aspecte analizate: Pe parcursul activității s-a urmărit ca elevii să sesizeze care


erau rolurile mamei și tatălui în familia tradițională, cine juca un rol mai
important în educarea copiilor, care erau preocupările copiilor și ce s-a
schimbat în familiile din prezent.

This document has been produced with the financial support of the Rights,
Equality and Citizenship (REC) Programme of the European Union. The contents of
this document are the sole responsibility of the consortium of NGOs led by GERT
and can in no way be taken to the reflect the views of the European Commission.
Career ROCKET: Respect, Opportunities, Choice, Knowledge, Equality and Training
JUST/2015/RGEN/AG/ROLE/9706

Clasa: a IX-a C

Disciplina Limba și literatura română


Denumirea
Familia – Mara, de Ioan Slavici – caracterizarea personajului principal
activității
Argumentarea Această activitate se încadrează în tema Familiei din programa școlară de la clasa a IX-
alegerii temei a

- Durata: 1 oră
- Metode folosite: conversația, problematizarea, ciorchinele, horoscopul
- Materiale didactice: planșa, fișe de lucru

Descrieti activitatea:

Captarea atenției se realizează prin completarea ciorchinelui de pe planșă și


prin numirea operelor literare studiate care potrivesc fiecărui tip de familie:

- Familie monoparentală
- Familie conjugală
- Familie reconstituită
- Familie modernă
- Familie clasică
Descrierea
activității După reactualizarea câtorva noțiuni despre acțiunea, conflictele, tehnicile
folosite în romanul „Mara”, se anunță titlul lecției: Caracterizarea personajului
Mara. Elevii primesc fișe cu câteva fragmente din roman ce surprind trăsături
fizice și morale ale Marei. Elevii trebuie să precizeze modalitățile de
caracterizare folosite și să numească trăsăturile de caracter ce se desprind din
fragmentele respective. Răspunsurile vor fi verificate și completate atât de
ceilalți elevi, cât și de profesor.

Împărțiți pe grupe, elevii trebuie să aleagă o zodie care se potrivește Marei de


pe o fișă pe care o primesc și să o caracterizeze.

- Taur: tenace, hotărâtă, prudentă, infexibilă, încăpățânată.


- Gemeni: Capricioasă, altruistă, magnetică, perspicace, neliniștită.
- Rac: intuitivă, analitică, sociabilă, hipersensibilă, metodică.
- Leu: optimistă, vivace, arogantă, tenace, hotărâtă.
- Fecioară: perfecționistă, obiectivă, încăpățânată, precaută, indecisă, modestă.
- Balanță: intuitivă, logică, temperată, indolentă, indecisă.

This document has been produced with the financial support of the Rights,
Equality and Citizenship (REC) Programme of the European Union. The contents of
this document are the sole responsibility of the consortium of NGOs led by GERT
and can in no way be taken to the reflect the views of the European Commission.
Career ROCKET: Respect, Opportunities, Choice, Knowledge, Equality and Training
JUST/2015/RGEN/AG/ROLE/9706

- Scorpion: tenace, pasionată, ageră, arogantă, senzuală, sarcastică.


- Săgetător: neinteresată, idealistă, profetică, risipitoare, compătimitoare
- Capricorn: diplomată, pragmatică, profundă, încrezătoare, materialistă.
- Vărsător:omenoasă, meditativă, onorabilă, altruistă, excentrică, de
neînduplecat.
- Pești: altruistă, filantropică, adaptabilă, credulă, risipitoare, capricioasă.

Fiecare grupă va citi caracterizarea făcută și o vor alege pe cea mai bună. Se
fac aprecieri pe marginea răspunsurilor, se fac completări și se oferă sugestii.

Ca temă elevii au de caracterizat personajul Mara, evidențiind modalitățile de


caracterizare directă și indirectă.

- Sarcina cadrului didactic: Ghidează activitatea elevilor, verifică corectitudinea


răspunsurilor, oferă informații și sugestii pe nivelul de înțelegere al elevilor.
- Sarcina elevilor: Elevii răspund întrebărilor și cerințelor profesorului. În echipă
își aduc contribuția la realizarea sarcinilor.
- Aspecte analizate: Activitatea urmărește să evidențieze problemele cu care se
confundă o văduvă care trebuie să-și crească singură copiii. De asemenea se
urmărește surprinderea aspectelor care o individualizează pe Mara și
mijloacele pe care le folosește pentru a-și atinge scopul.

This document has been produced with the financial support of the Rights,
Equality and Citizenship (REC) Programme of the European Union. The contents of
this document are the sole responsibility of the consortium of NGOs led by GERT
and can in no way be taken to the reflect the views of the European Commission.
Career ROCKET: Respect, Opportunities, Choice, Knowledge, Equality and Training
JUST/2015/RGEN/AG/ROLE/9706

Clasa: a IX-a

Disciplina Limba și literatura română


Denumirea
Stilul oficial
activității
Activitatea desfășurată se încadrează în Unitatea de învățare Limbă și comunicare –
Argumentarea
Stilurile funcționale ale limbii din programa scolară. Conform planificării anuale această
alegerii temei
operă se studiază în săptămânile 11.

- Durata: 1 oră
- Metode folosite: conversația, explicația, metoda ciorchinelui, problematizarea
- Materiale didactice: portofoliile elevilor, tabla

Descrieți activitatea:

Activitatea începe prin verificarea temei și prin actualizarea noțiunilor despre


stilurile funcționale (beletristic și științific), învățate. Captarea atenției se realizează
printr-o discuție despre actele pe care au trebuit să le pună în dosarul de înscriere
în clasa a IX-a.

Se anunță și se scrie pe tablă titul lecției: Stilul oficial. Profesorul prezință tipurile
de texte ce ce încadrează în acest stil și trăsăturile acestuia.
Descrierea
Elevii primesc o fișă de lucru. Ei trebuie să identifice fiecare tip de text de pe foaie:
activității
o cerere, o adeverință, o diploma, un regulament, un articol de lege și să prezinte
particularitățile compoziționale, clișeele lingvistice și așezarea în pagină. Se verifică
răspunsurile și se vor nota la tablă sub forma ciorchinelui.

Elevii primesc o a doua fișă de lucru și răspund la înrebări după modelul biletelor
de la proba orală la examenul de bacalaureat.

Se dă textul:

Articolul 6. Accesul egal la ocuparea funcţiilor publice

(1) În cazul înaintării condiţiilor pentru ocuparea de funcţii publice centrale şi


locale, este necesar să se asigure şanse egale de participare la concurs pentru
femei şi bărbaţi.

(2) Stabilirea unor restricţii directe sau indirecte după criteriul de sex în caz de

This document has been produced with the financial support of the Rights,
Equality and Citizenship (REC) Programme of the European Union. The contents of
this document are the sole responsibility of the consortium of NGOs led by GERT
and can in no way be taken to the reflect the views of the European Commission.
Career ROCKET: Respect, Opportunities, Choice, Knowledge, Equality and Training
JUST/2015/RGEN/AG/ROLE/9706

anunţare, organizare şi admitere la concurs pentru ocuparea unei funcţii publice


este interzisă, cu excepţiile prevăzute de prezenta lege.

(3) Conducătorii autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, alte persoane


cu funcţie de răspundere sunt obligaţi să asigure accesul egal la ocuparea unei
funcţii publice, la procesul de dezvoltare profesională continuă şi la promovarea în
funcţie în conformitate cu exigenţele profesionale, fără diferenţiere după criteriul
de sex a pretendenţilor. [Art.6 al.(3) modificat prin LP305 din 22.12.16, MO2-
8/06.01.17 art.9]

(4) Nu se permite anunţarea şi organizarea de concursuri numai pentru persoane


de un anumit sex.

(Republica Moldova, LEGE Nr. 5 din 09.02.2006, cu privire la asigurarea egalităţii


de şanse între femei şi bărbaţi)

În urma parcurgerii textului, elevii:

1. Formulează răspunsuri la întrebările de mai jos, referitoare la situația de


comunicare din textul citat:

a) Cine ar putea fi receptorul textului dat, având în vedere scopul comunicării?


b) Cărui stil funcțional îi aparține textul? Motivează-ți răspunsul cu două
exemple.
c) Ce elemente importante de conținut identifici în text?

2. Care este opinia ta despre necesitatea cunoașerii legilor de către cetățeni, a legii
privind accesul egal la ocuparea funcţiilor publice ?

Se verifică răspunsurile, se fac completări și se dau sugestii. Ca temă elevii vor avea
de completat un CV europass, cu informații fictive, pentru a fi cât mai convingători
pentru ocuparea unei funcții publice.

- Sarcina cadrului didactic: Transmite informațiile pe nivelul de înțelegere al elevilor,


verifică răspunsurile acestora, face completări și aprecieri ce vizează activitatea
elevilor.
- Sarcina elevilor: Răspund cerințelor, îndeplinindu-și sarcinile de lucru, își exprimă
opinia și adresează întrebări dacă au neclarități. Vor nota în caiete toate
informațiile de la tablă.
- Aspecte analizate: Recunoașterea tipurilor de texte, identificarea trăsăturilor
stilurilor pe diferite texte, exprimarea corectă opinei.

This document has been produced with the financial support of the Rights,
Equality and Citizenship (REC) Programme of the European Union. The contents of
this document are the sole responsibility of the consortium of NGOs led by GERT
and can in no way be taken to the reflect the views of the European Commission.
Career ROCKET: Respect, Opportunities, Choice, Knowledge, Equality and Training
JUST/2015/RGEN/AG/ROLE/9706

This document has been produced with the financial support of the Rights,
Equality and Citizenship (REC) Programme of the European Union. The contents of
this document are the sole responsibility of the consortium of NGOs led by GERT
and can in no way be taken to the reflect the views of the European Commission.
Career ROCKET: Respect, Opportunities, Choice, Knowledge, Equality and Training
JUST/2015/RGEN/AG/ROLE/9706

Clasa: a IX-a C

Disciplina Limba și literatura română


Denumirea
Mitul Androginului – Cuplu, de Ana Blandiana
activității
Argumentarea Activitatea desfășurată se încadrează în Unitatea de învățare IUBIREA din programa
alegerii temei scolară. Conform planificării anuale această operă se studiază în săptămânile 12.

- Durata: 1 oră
- Metode folosite: conversația, expunerea, problematizarea
- Materiale didactice: portofoliile elevilor, textul poeziei, table, fișe de lucru

Descrieti activitatea: Activitatea începe prin reamintirea miturilor fundamentale


din cultura română

- Miorița – mitul morții


- Zburătorul – mitul erotic
- Traian și Dochia – mitul etnogenezei
- Monastirea Argeșului – mitul jertfei pentru creație, dar și a altor mituri,
întâlnite în operele studiate, Călin (file dinpoveste), de M. Eminescu.

Se citește poezia Cuplu, pe roluri. Se prezintă informațiile aduse de elevi despre


mitul Androginului. Se identifică tipul de lirism, temele și motivele literare și se
Descrierea
face analiza stilistică a textului. Se prezintă apoi datele biografice despre Ana
activității
Blandiana. Profesorul oferă informații despre epoca în carea a trait și curentul
literar în care se încadrează. Se lecturează și alte poezii scrise de Ana Blandiana.

Elevii sunt întrebați ce alte scriitoare din literature română mai cunosc și se poartă
o discuție despre realizările femeilor în domeniul artei.

Se realizează un cvintet, având ca prim vers ANDROGINUL

- Sarcina cadrului didactic: Transmite informațiile pe nivelul de înțelegere al


elevilor, verifică răspunsurile acestora, face completări și aprecieri ce vizează
activitatea elevilor.
- Sarcina elevilor: Răspund cerințelor profesorului, își exprimă opinia și
adresează întrebări dacă au neclarități. Vor nota în caiete toate informațiile de
la tablă.
- Aspecte analizate: Identificarea miturilor în operele literare și explicarea
importanței lor; realizările femeilor în literatură

This document has been produced with the financial support of the Rights,
Equality and Citizenship (REC) Programme of the European Union. The contents of
this document are the sole responsibility of the consortium of NGOs led by GERT
and can in no way be taken to the reflect the views of the European Commission.
Career ROCKET: Respect, Opportunities, Choice, Knowledge, Equality and Training
JUST/2015/RGEN/AG/ROLE/9706

This document has been produced with the financial support of the Rights,
Equality and Citizenship (REC) Programme of the European Union. The contents of
this document are the sole responsibility of the consortium of NGOs led by GERT
and can in no way be taken to the reflect the views of the European Commission.
Career ROCKET: Respect, Opportunities, Choice, Knowledge, Equality and Training
JUST/2015/RGEN/AG/ROLE/9706

This document has been produced with the financial support of the Rights,
Equality and Citizenship (REC) Programme of the European Union. The contents of
this document are the sole responsibility of the consortium of NGOs led by GERT
and can in no way be taken to the reflect the views of the European Commission.
Career ROCKET: Respect, Opportunities, Choice, Knowledge, Equality and Training
JUST/2015/RGEN/AG/ROLE/9706

This document has been produced with the financial support of the Rights,
Equality and Citizenship (REC) Programme of the European Union. The contents of
this document are the sole responsibility of the consortium of NGOs led by GERT
and can in no way be taken to the reflect the views of the European Commission.
Career ROCKET: Respect, Opportunities, Choice, Knowledge, Equality and Training
JUST/2015/RGEN/AG/ROLE/9706

Clasa: a IX-a C

Disciplina Limba și literatura română


Denumirea
Textul memorialistic – „Hronicul și cântecul vârstelor”, de Lucian Blaga
activității
Argumentare
Activitatea desfășurată se încadrează în Unitatea de învățare LIMBĂ ȘI COMUNICARE –
a alegerii
Tipuri de texte: textul de granite/ frontier din programa scolară.
temei

- Durata: 1 oră
- Metode folosite: problematizarea, conversația, explicația,
- Materiale didactice: Textul lui Blaga, fișe de lucru, table, caietul, portofoliile
elevilor

Descrieti activitatea:

- Activitatea începe prin reactualizarea cunoștințelor despre textul literar și cel


nonliterar. Se notează, sub formă de schema, trăsăturile acestor tipuri de texte
pe tablă și în caiete.
- Se verifică lectura textului „Hronicul și cântecul vârstelor” și fișele de lectură
întocmite de elevi. De asemennea se prezintă date despre autor și se identifică
asemănări între biografia autorului și conținutul textului.
Descrierea
- Se anunță titlul lecției, Textul memorialistic,și se prezintă trăsăturile acestui tip
activității
de text, explicând de ce este un text de graniță. Se numesc și celelalte texte de
granite: autobiografia și jurnalul.
- Se impart fișe de lucru elevilor
- Se verifică răspunsurile elevilor și se fac completări.
- Pe tablă, pe două coloane ne notează informații despre mama și despre tată.
Elevii vor nota în caiete aceste informații.
- Se discută despre rolul, statutul șă relația dintre autor și părinți.

Ca temă elevii au de redactat un text în care să-și descrie părinții și relația lor cu
aceștia.

- Sarcina cadrului didactic: Transmite informațiile pe nivelul de înțelegere al


elevilor, verifică răspunsurile acestora, face completări și aprecieri ce vizează
activitatea elevilor. Încurajează elevii să-și exprime opinia.
- Sarcina elevilor: Răspund cerințelor profesorului, își exprimă opinia și adresează

This document has been produced with the financial support of the Rights,
Equality and Citizenship (REC) Programme of the European Union. The contents of
this document are the sole responsibility of the consortium of NGOs led by GERT
and can in no way be taken to the reflect the views of the European Commission.
Career ROCKET: Respect, Opportunities, Choice, Knowledge, Equality and Training
JUST/2015/RGEN/AG/ROLE/9706

întrebări dacă au neclarități. Vor nota în caiete toate informațiile de la tablă.


- Aspecte analizate: Se urmărește însușirea noțiunilor despre textul
memorialistic, cunoașterea conținutului textului scris de Blaga. Din textul lui
Blaga se analizează, în special, trăsăturile mamei și pe cele ale tatălui, respectul
pe care scriitorul în are față de ei și statutul fiecărui părinte atât în familie, cât și
în comunitatea rurală.

This document has been produced with the financial support of the Rights,
Equality and Citizenship (REC) Programme of the European Union. The contents of
this document are the sole responsibility of the consortium of NGOs led by GERT
and can in no way be taken to the reflect the views of the European Commission.
Career ROCKET: Respect, Opportunities, Choice, Knowledge, Equality and Training
JUST/2015/RGEN/AG/ROLE/9706

Clasa: a IX-a C

Disciplina Limba și literature română


Denumirea Adolescența – „ Juventus – Despre mine aș fi vrut să scriu despre tine”, de Simona
activității Popescu
Argumentarea Activitatea desfășurată se încadrează în Unitatea de învățare ADOLESCENȚA din
alegerii temei programa scolară.

- Durata: 1 oră
- Metode folosite: conversația, explicația, problematizarea
- Materiale didactice: textu Simonei Popescu, caietele, fișele de lectură

Descrieti activitatea:

- Activitatea începe prin numirea, în ordinea importanței, a trei probleme cu


care se confruntă adolescenții, probleme cu care ei se confruntă. Se poartă o
discuție pe marginea acestor probleme.
- Se verifică tema. Date, informații despre Simona Popescu. Se vor nota pe
tablă, schematic, cele mai importante aspect.
- Se împarte o fișă fiecărui elev cu un fragment din „Juventus – Despre mine aș fi
vrut să scriu despre tine”

As fi vrut sa scriu despre varstele de atatea feluri prin care-am trecut pana
Descrierea
acum, fara sa-mi dau seama, despre cele ce ne-apropie sau ne despart de ceea
activității
ce suntem, de ceea ce ramanem cu adevarat; despre neputinta de a vorbi
despre tine insuti ca despre o fiinta unitara, despre oroarea ca-n orice timp
prezent nu esti, de fapt, decat un intermediar, un precursor; despre
dezgustatoarea idee ca vei ajunge odata sa fii propria ta bunica, matusa si
tanti, supravietuind copiilor si gloatei de tineri ce-ai fost, despre caderea in
forma labartata a "fiarei batrane"; despre incapatanarea cu care mergi
impotriva valului stiind ca, oricum, te-asteapta cristalizarea: in mama,
functionar, lucratoare sau trantor al uneia din diviziunile sociale ale muncii,
producator si donator, ruda a cuiva care nici nu exista inca...; despre umilinta
de a nu sti cine esti si ce vei fi si despre groaza ca ai putea sti ce esti si ce vei fi
si pana cand iti e dat a trai.

Despre rabdarea cu care incerci sa imparti apele atator vorbe despre tine,care
te bruiaza,te micsoreaza,te impiedica,te falsifica,te destrama. De-aceea fugi
din calea lor,te feresti,ii ocolesti,caci n-ai nici o legatura cu ei. Esti nubil si inutil.
Ca un linx privindu-se-n oglinda, stand la panda. Te uiti la tine si parca ti-e mai
bine: sunteti doi, puterea creste... Esti recunoscator frumusetii tale ca e, si-apoi

This document has been produced with the financial support of the Rights,
Equality and Citizenship (REC) Programme of the European Union. The contents of
this document are the sole responsibility of the consortium of NGOs led by GERT
and can in no way be taken to the reflect the views of the European Commission.
Career ROCKET: Respect, Opportunities, Choice, Knowledge, Equality and Training
JUST/2015/RGEN/AG/ROLE/9706

uiti. Cutreieri molesit tise si zade de aer, paienjenisuri si ceturi, turbioane,


cautand nici tu nu stii ce. Ai o mie de simturi. Iradiezi. Te strabat senzatii si
viziuni pentru care nu esti pregatit. Te opresti din drum plin de panica, de parc-
ai fi vazut un crotal, un scorpion pe trotuar, de parca urma sa te faci tandari...
Ti se pare ca se-ntampla lucruri pe care le-ai mai trait odata.Vezi figuri
necunoscute si brusc te bucuri si-ai vrea sa le opresti.Te concentrezi animalic
spre altceva si-ti imaginezi, fara nici o legatura, ca apropii de buze o parfumata
si dulce nectarina sau ca lancezesti fericit langa o tufa cu grele si-albastre
hortensii. Te topesti lent ca un jeleu sub o dogoare straina. Se petrece ceva de
neinteles si nu stii cine-i de vina. Esti obosit. Nu mai poti. Curgi in Himeria. Te-
ntorci intreg si mut si-ti vine sa canti la trompeta, sa lovesti usor un trianglu, sa
gafai pe-o bicicleta, sa-noti pe sub apa cu ochi deschisi, sa dispari intr-un nor
sclipicios.

Te recunosti?
Despre mine, dar mai ales despre tine june deoriundesioricum, despre tine care
esti la inceput si despre tine care te pregatesti sa parasesti jungla bogata,
primejdioasa, peisajul selvatic, gonind ca un prost in savana pustie...
Despre elanul si balmajeala cu care ai parcurs atatea faze ale informului,
amoralitatii, aiurarii, suavitatii lancede, faze ale naivitatii tampe, ale rusinii,
destramarii, ingalarii. furiei de doi bani, vinovatiei. Te-au dat la fund, te-au
mutat, te-au supus. Dar ti-au sporit indarjirea...
Despre forta uriasa si nestiuta pe care-ai simtit-o de atatea ori printr-o brusca
dorinta de-a merge pe un drum pustiu, la nesfarsit, zile si nopti, fara teama, cu
un rucsac in spate si cu aer mult in jurul tau.
Despre amestecul asta de iubire si ura (pe care doar tu si eu il intelegem), de
clocot si indiferenta reptiliana (pentru ca nu esti nici fierbinte, nici rece, nici
caldicel, ci si fierbinte, si rece, si caldicel)...
Despre splendoare ametitoare si moale a imaturitatii, despre forta confuziei,
vagului, indoielii care te fixeaza in centrul gol al vartejului istoric de unde-ti
anunti inflorirea c-un sunet bizar, ca nu stiu ce ciudata semintie ierboasa...
Despre cinismul tau de apas, despre violenta ta neputincioasa, despre tine
blegule si fraierule, umbra frematatoare, despre tine fecioara pacatoasa,
nerusinata, june viclean cu pielea fierbinte, fatalau nehotarat cu par lung de
aur, tocilarule, barbatus delicat, despre tine pisicuta-prostuta, despre tine
mironosito, despre tine hard-istule cu suflet de hulub, despre tine baiatule fata
c-un cercel lucind in ureche, despre tine fara pereche, despre tine adolescent
evanescent, despre puterea ta, despre ticalosia ta dar mai ales despre
profunzimea chinuitoare si limpede cu care nu te vei mai intalni niciodata.

Se face lectura expresivă a textului și se răspunde la întrebările:


1. Identificați tipul de perspectiivă narativă.
2. Comentați rolul repetiției prepoziției despre la începutul fiecărui aalineat.
3. Comentați secvența Te recunosti?
4. Identificați particularitățile de limbaj.

This document has been produced with the financial support of the Rights,
Equality and Citizenship (REC) Programme of the European Union. The contents of
this document are the sole responsibility of the consortium of NGOs led by GERT
and can in no way be taken to the reflect the views of the European Commission.
Career ROCKET: Respect, Opportunities, Choice, Knowledge, Equality and Training
JUST/2015/RGEN/AG/ROLE/9706

5. Identificați problemele cu care se confruntă adolescenții, așa cum rezulă din


text.

Activitatea este frontal, răspunsurile se notează în caiete. Individual elevii au


de comentat titlul „Despre mine aș fi vrut să scriu despre tine”. Ca temă elevii
au de redactat o pagină din jurnalul unui adolescent.

- Sarcina cadrului didactic: Ghidează activitatea elevilor, în vederea atingerii


obiectivelor. Realizează la tablă schema cu informații despre autoare.
Corectează, oferă informații și sugestii elevilor. Creează un climat propice
desfășurării lecției.
- Sarcina elevilor: Elevii răspund cerințelor de pe fișă, și le notează în caiete, iar
individual comentează titlul. Păstrează liniștea în vederea desfășurării în
condiții optime a lecției.
- Aspecte analizate: Se analizează problemele cu care se confruntă adolescenții.
Prin selectarea acestui fragment se face cunoscută elevilor personalitatea
Simonei Popescu.

This document has been produced with the financial support of the Rights,
Equality and Citizenship (REC) Programme of the European Union. The contents of
this document are the sole responsibility of the consortium of NGOs led by GERT
and can in no way be taken to the reflect the views of the European Commission.
Career ROCKET: Respect, Opportunities, Choice, Knowledge, Equality and Training
JUST/2015/RGEN/AG/ROLE/9706

Clasa: a IX-a C

Disciplina Limba și literature română


Denumirea
Ipostaze ale iubirii în lirica eminsciană
activității
Argumentarea Activitatea desfășurată se încadrează în Unitatea de învățare IUBIREA din programa
alegerii temei scolară.

- Durata: I oră
- Metode folosite: conversația, explicația, problematizarea
- Materiale didactice: volumul de versuri al lui Eminescu, table, caietele, fișe de
lucru

Descrieti activitatea:

Elevii primesc o fișă cu un colaj de versuri din lirica eminesciană și li se cere să


realizeze portretul persoanei iubite:

Atât de fragedă, te-asameni


Cu floarea albă de cireş,
Şi ca un înger dintre oameni
În calea vieţii mele ieşi.
Descrierea
activității Şi de-a soarelui căldură
Voi fi roşie ca mărul,
Mi-oi desface de-aur părul,
Să-ţi astup cu dânsul gura.

Fruntea alba-n parul galben


Pe-al meu brat incet so culci
Lasand-prada gurii mele
Ale tale buze dulci...

Luna pe cer trece-asa sfanta si clara


Ochii tai mari cauta-n frunza cea rara
Stele nasc umeri spre bolta senina
Pieptul de dor, fruntea de ganduri ti-e plina

După ce se realizează portretul, se discută depre experiențele erotice ale


poetului, evidențiindu-se că Eminescu nu a iubit o femeie aume, ci idealul de

This document has been produced with the financial support of the Rights,
Equality and Citizenship (REC) Programme of the European Union. The contents of
this document are the sole responsibility of the consortium of NGOs led by GERT
and can in no way be taken to the reflect the views of the European Commission.
Career ROCKET: Respect, Opportunities, Choice, Knowledge, Equality and Training
JUST/2015/RGEN/AG/ROLE/9706

femeie.

Profesorul informează elevii în legătură cu cele două etape care se disting în


lirica eminesciană: prima etapă, așa-zis naturistă ce ilustrează o imagine
luminoasă, optimistă a iubirii și cea de-a doua etapă ce se definește prin
profunzimea filozofică a sentiementului de iubire. De asemenea se amintesc
ipostazele iubirii în lirica eminesciană: iubirea pasiune, iubirea neîmpărtășită,
iubirea platonică, femeia de salon. Se selectează două poezii ce aparțin celor
două etape:„Dorința” și „Pe lângă plopii fără soț” și se realizează asemănări și
deosebiri.

Teme comune: iubirea și natura, aparțin romantismului și apar motive


specifice liricii romantice, motivul singurătății

- În „Dorința”: motivul așteptării, al iubitei îmbătată de amor, apropierea fizică


dintre cei doi, natura martoră și cadru protector, figuri de stil.
- În „Pe lângă plopii fără soț”: natura tristă, plopii singuratici, femeia este rece,
străină, statuară, tristețea, figuri de stil.

Ca temă elevii au de comentat titlurile și structura celor două poezii.

- Sarcina cadrului didactic: Transmite informațiile pe nivelul de înțelegere al


elevilor, coordonează activitatea elevilor și face aprecieri pe marginea
răspunsurilor elevilor.
- Sarcina elevilor: Păstrează climatul propice desfășurării lecției, ascultă și-și
notează informațiile primite, își exprimă punctual de vedere și răspunde
cerințelor profesorului.
- Aspecte analizate: Activitatea urmărește formarea unor deprinderi de analiză a
textului liric și sensibilizarea elevilor față de textul poetic. Se analizează
ipostazele iubirii în lirica eminesciană, ipostazele eului liric eminescian,
aspirația spre absolut în iubire.

This document has been produced with the financial support of the Rights,
Equality and Citizenship (REC) Programme of the European Union. The contents of
this document are the sole responsibility of the consortium of NGOs led by GERT
and can in no way be taken to the reflect the views of the European Commission.
Career ROCKET: Respect, Opportunities, Choice, Knowledge, Equality and Training
JUST/2015/RGEN/AG/ROLE/9706

Clasa: a IX-a C

Disciplina Limba și literatura română

Denumirea
IUBIREA – „Maitreyi”, de Mircea Eliade – relația dintre două personaje
activității
Argumentarea Activitatea desfășurată se încadrează în Unitatea de învățare IUBIREA din programa
alegerii temei scolară.

- Durata: 1 oră
- Metode folosite: conversația, explicația, problematizarea
- Materiale didactice: textul lui Eliade, fișe de lectură, culegerea cu fișe de lucru

Descrieti activitatea: Activitatea începe prin crearea unui climat favorabil


desfășurării lecției. Se verifică tema calitativ și cantitativ, elevii au avut de
caracterizat personajul Maitrey. Se actualizează, pentru a fi fixate, noțiunile de
perspectivă subiectivă, actorială, narator intradiegetic, perioadă interbelică.

Se anunță și se notează pe tablă titlul lecției: „Maitreyi”, de Mircea Eliade –


relația dintre două personaje

Se amintesc numele personajelor principale Allan și Maitreyi. Se realizează pe


tablă două coloane . pe o coloană se notează informații despre Allan, iar pe a
doua informații despre Maitreyi: vârstă, preocupări, trăsături fizice, statut
Descrierea
social etc.
activității
Se analizează din culegere fragmentul ce reprezintă legământul, logodna celor
doi. Se verifică răspunsurile și se fac aprecieri generale. Se amintec alte scene
reprezentative pentru evoluția relației celor doi.

Ca temă elevii au de realizat, într-o pagină, continuarea romanului, propunând


un final închis.

- Sarcina cadrului didactic: Ceează climatul necesar desfășurării lecției,


coordonează activitatea elevilor și face aprecieri pe marginea răspunsurilor
elevilor. Oferă sugestii de rezolvare a sarcinilor de lucru.
- Sarcina elevilor: Elevii își notează în caiete informațiile de la tablă, completează
fișa de lucru din culegere și răspund cerințelor profesorului. De asemenea vor
păstra liniștea la oră.
- Aspecte analizate: Se analizează aspectele legate de cele două mentalități,
culturi care stau în calea fericirii celor doi.

This document has been produced with the financial support of the Rights,
Equality and Citizenship (REC) Programme of the European Union. The contents of
this document are the sole responsibility of the consortium of NGOs led by GERT
and can in no way be taken to the reflect the views of the European Commission.
Career ROCKET: Respect, Opportunities, Choice, Knowledge, Equality and Training
JUST/2015/RGEN/AG/ROLE/9706

Clasa: a IX-a C

Disciplina Limba și literatura română


Denumirea
IUBIREA – „Maitreyi”, de Mircea Eliade – caracterizarea personajului feminin
activității
Argumentarea Activitatea desfășurată se încadrează în Unitatea de învățare IUBIREA din programa
alegerii temei scolară.

- Durata: 1 oră
- Metode folosite: conversația, explicația, problematizarea
- Materiale didactice: fișele de lectură, portofoliul elevului, romanul lui Eliade,
calculatorul, google

Descrieti activitatea:

Spargerea gheții se realizează printr-o discuție despre factorii care pot sta în
calea fericirii unui cuplu. Se amintesc aspectele reale care stau la baza realizării
acestui roman: bursa pe care Eliade a obținut-o de la un maharajah, dându-i-se
posibilitatea de a studia în India, o cunoaște pe Maitrei, fiica profesorului
Dasgupta, de care se va îndrăgosti, pasiunea pentru cultura indiană. Elevilor li
se cere să caute pe google informații despre Maitreyi Devi. Se notează în caiete
cele mai importante aspect:
Descrierea
activității - A fost poetă și romancieră;
- Versurile ei erau apreciate de Tagore;
- A fost neplăcut surprinsă de povestea lui Eliade și a scris propria ei versiune a
întâlnirii dintre cei doi „Dragostea nu moare”.

Se lecturează versuri ale poetei Maitreyi Devi:

Intinzandu-mi ca o nebuna mainile,


Ca sa ating acea viata de neatins,
Lasa-ma sa merg la aceasta nunta indepartata
Prezidata de Mahakala.
Rupand si smulgandu tot ce este inutil,
El ridica lampa vietii libere
Si insemneaza fruntea miresei
Cu o scanteie de foc...
Trebuie sa merg acolo unde eterna noapte
Asteapta nemiscata,

This document has been produced with the financial support of the Rights,
Equality and Citizenship (REC) Programme of the European Union. The contents of
this document are the sole responsibility of the consortium of NGOs led by GERT
and can in no way be taken to the reflect the views of the European Commission.
Career ROCKET: Respect, Opportunities, Choice, Knowledge, Equality and Training
JUST/2015/RGEN/AG/ROLE/9706

Cu neclintita credinta
A dragostei cuiva

Se identifică tama, motivele și procedeele de expresivitate.

Elevii primesc fișe de lucru cu fragmente din roman și li se cere să identifice


modalitățile de caracterizare: directă și indirectă. Se desprind trăsături de
caracter și se amintesc și alte secvențe din roman, representative pentru
conturarea portretului moral al eroinei.

Se verifică răspunsurile, iar ca temă elevii au de caracterizat personajul


Maitreyi.

- Sarcina cadrului didactic: Ceează climatul necesar desfășurării lecției,


coordonează activitatea elevilor și face aprecieri pe marginea răspunsurilor
elevilor. Oferă sugestii de rezolvare a sarcinilor de lucru.
- Sarcina elevilor: Elevii își notează în caiete informațiile de la tablă, completează
fișa de lucru și răspund cerințelor profesorului. De asemenea vor păstra liniștea
la oră, caută informații despre Maitreyi Devi.
- Aspecte analizate: Se analizează aspectele legate de cele două mentalități,
culturi care stau în calea fericirii celor doi. Se identifică modalitățile de
caracterizare folosite în roman. Se urmărește și identificarea asemănărilor și
deosebirilor dintre Maitreyi, fiica profesorului Dasgupta, și Maitreyi personajul
din roman.

This document has been produced with the financial support of the Rights,
Equality and Citizenship (REC) Programme of the European Union. The contents of
this document are the sole responsibility of the consortium of NGOs led by GERT
and can in no way be taken to the reflect the views of the European Commission.
Career ROCKET: Respect, Opportunities, Choice, Knowledge, Equality and Training
JUST/2015/RGEN/AG/ROLE/9706

Clasa: a IX-a C

Disciplina Limba și literature română


Denumirea
„Mara”, de Ioan Slavici – evoluția cuplului Persida-Națl
activității
Argumentarea Această activitate se încadrează în tema Iubirea din programa școlară de la clasa a IX-
alegerii temei a.

- Durata: 1 oră
- Metode folosite: explicația, conversația, problematizarea, jocul de rol
- Materiale didactice: fișe de lectură, fișe de lucru, romanul lui Slavici

Descrieti activitatea:

Spargerea gheții se realizează prin jocul de rol. Un elev este invitat în față și
vorbește 2 minute despre iubire. La sfârșit, se întoarce cu spatele și aruncă o
hârti mototolită în clasă, iar cel atins va fi următorul care va vorbi despre
iubire.

Elevii vor propune o definiție metaforică a iubirii și vor identifica mai multe
tipuri de iubire: materă, pasională, de aproape, agape, de frate.

Descrierea Se verifică, prin întrebări, lectura romanului „Mara”, discuția fiind îndreptată
activității spre cuplul Persida-Națl, amintindu-se afirmația Magdalenei Popescu „Mara e
un roman despre iubire și căsătorie”.

Se impart fișe de lucru. Fișa conține trei fragmente esențiale pentru evoluția
cuplului: scena când se sparge geamul de la mănăstire și cei doi se zăresc,
momentul când Națl o lovește pe Persida și scena din finalul romanului de la
botezul copilului celor doi.

Elevii vor trebui să identifice la ce momente fac referire cele trei fragmente,
care este motivul pentru care Națl devine violent, ce sacrificii face Persida
pentru a-și salva căsnicia și să argumenteze că iubirea celor doi este una
pasională.

Elevii au la dispoziție 7 minute să răspundă. Se verifică răspunsurile, se fac


aprecieri și completări.

Profesorul informează că unii critici considerau nepotrivit titlul Mara și că mai

This document has been produced with the financial support of the Rights,
Equality and Citizenship (REC) Programme of the European Union. The contents of
this document are the sole responsibility of the consortium of NGOs led by GERT
and can in no way be taken to the reflect the views of the European Commission.
Career ROCKET: Respect, Opportunities, Choice, Knowledge, Equality and Training
JUST/2015/RGEN/AG/ROLE/9706

potrivit ar fi fost Copii Marei. Elevii își exprimă opinia , privind cele două titluri.

Ca temă elevii au de comentat, în 10-15 rânduri, afirmația lui N. Manolescu „În


realitate, romanul este mai ales romanul Marei, Persida însăși nefiimd decât o
Mară juvenilă, pe cale de a lua, cu vârsta, obiceiurile și înfățișarea mamei sale.”

- Sarcina cadrului didactic: Profesorul creează atmosfera necesară desfășurării


optime a lecției și ghidează activitatea elevilor, astfel încât să se atingă
obiectivele propuse. Face aprecieri privind răspunsurile elevilor și oferă
informații pe nivelul de înțelegere al elevilor.
- Sarcina elevilor: Elevii păstrează liniștea, își notează în caiete informațiile și-și
exprimă punctual de vedere.
- Aspecte analizate: Activitatea urmărește dezvoltarea unei viziuni de ansamblu
asupra relațiilor de familie și a mentalității de la mijlocul secolului al XIX-lea.

This document has been produced with the financial support of the Rights,
Equality and Citizenship (REC) Programme of the European Union. The contents of
this document are the sole responsibility of the consortium of NGOs led by GERT
and can in no way be taken to the reflect the views of the European Commission.
Career ROCKET: Respect, Opportunities, Choice, Knowledge, Equality and Training
JUST/2015/RGEN/AG/ROLE/9706

Clasa: a IX-a C

Disciplina Limba și literatura română


Denumirea
Personajul Mara în viziunea criticilor literari
activității
Argumentarea Această activitate se încadrează în tema Familiei din programa școlară de la clasa a IX-
alegerii temei a.

- Durata: 1 oră
- Metode folosite: problematizarea, brainstormingul, jocul de rol
- Materiale didactice: fișe de lectură, fișe de lucru

Descrieti activitatea:

Activitatea începe prin verificarea, din punct de vedere calitativ și cantitativ, a


temei. Elevii au avut de realizat caracterizarea Marei. Se notează în mijlocul
tablei numele personajului și se trasează patru săgeți. Profesorul solicită
elevilor să completeze în dreptul unei săgeți, cu citate de pe fișele de lectură,
secvențe în care Mara este caracterizată direct de către narator și alte
personaje:

Descrierea Bazându-se pe conținutul romanului, elevii susțin, la alegere, una dintre


activității referințele critice. Se surprind opiniile celor doi critici barbați în opoziție cu
opinia Magdalenei Popescu, discutându-se despre calitățile pe care aceștia le
surprind.

Ca temă elevii trebuie să-și formuleze propria opinie despre personajul Mara.

- Sarcina cadrului didactic: Profesorul ghidează activitatea elevilor, oferă


infomații pe nivelul de înțelegere al elevilor, face completări și încurajează
elevii să răspundă. La tablă, va realiza schema cu citatele amintite.
- Sarcina elevilor: Elevii își vor nota în caiete informațiile de la tablă vor păstra
liniștea și-și vor exprima punctul de vedere. Ei vor face corelări între textul
operei și referințele critice.
- Aspecte analizate: se urmărește receptarea textului critic, formularea unei
opinii personale, felul în care Mara este văzută de critica literară feminină și
masculină.

This document has been produced with the financial support of the Rights,
Equality and Citizenship (REC) Programme of the European Union. The contents of
this document are the sole responsibility of the consortium of NGOs led by GERT
and can in no way be taken to the reflect the views of the European Commission.
Career ROCKET: Respect, Opportunities, Choice, Knowledge, Equality and Training
JUST/2015/RGEN/AG/ROLE/9706

Clasa: a IX-a C

Disciplina Limba și literatura română


Denumirea
Textul argumentativ
activității
Argumentarea În planificarea calendaristică, în săptămâna a XII-a, este prevăzut studiul monologului,
alegerii temei formă a comunicării orale. Printre tipurile de monolog se numără și cel argumentativ.

- Durata: 1 oră
- Metode folosite: conversația, explicația, metoda puzzelului
- Materiale didactice: planșa, table, fișe de lucru.

Descrieti activitatea:

Captarea atenției se realizează printr-un exercițiu de vocabular. Elevii au de


propus câte un sinonim pentru a argumenta și pentru persuasiv. Cu acest prilej
se reamintește definiția sinonimelor. Pornind de la cele două cuvinte, se
anunță titlul lecției: Textul argumentativ.

Profesorul prezintă structura textului argumentativ, realizând schema lecției pe


tablă, însoțită de exemple.

Descrierea Elevii, împărțiți pe patru grupe, vor primii sarcini diferite:


activității
- Prima grupă, să completeze spațiile libere din textul argumentativ de pe fișa pe
care o primește, cu conectori specifici, din lista prezentată de profesor odată
cu schema textului argumentativ.
- A doua grupă, să pună în ordine bucăți decupate dintr-un text argumentativ.
- A treia grupă,să completeze cu exemple argumentele din textul argumentativ
de pe fișă.
- A patra grupă, să găsească și un contraargument ipotezei susținute în textul
argumentativ de pe fișa de lucru.

Textul argumentativ de pe fișa de lucru susține ideea că femeia și bărbatul, în


societatea modernă, sunt fiinițe egale în drepturi
Prin egalitate se înţelege nivelul egal de vizibilitate, autonomie,
responsabilitate şi participare a celor două sexe la/în toate sferele vieţii publice
şi private. Egalitatea susţine principiul unei participări totale a femeilor şi
bărbaţilor la viaţa societăţii.

This document has been produced with the financial support of the Rights,
Equality and Citizenship (REC) Programme of the European Union. The contents of
this document are the sole responsibility of the consortium of NGOs led by GERT
and can in no way be taken to the reflect the views of the European Commission.
Career ROCKET: Respect, Opportunities, Choice, Knowledge, Equality and Training
JUST/2015/RGEN/AG/ROLE/9706

După rezolvarea sarcinilor, elevii prezintă rezultatul muncii în echipă. Ca


sarcină individuală, elevii trebuie să-și exprime propria părere despre
egalitatea dintre feme iși barbați pe piața muncii, oferind exemple. La final,
prin sondaj, se vor asculta părerile a două fete și doi băieți.

- Sarcina cadrului didactic: Ghidează activitatea elevilor, în vederea atingerii


obiectivelor, împarte fișe de lucru elevilor și explică structura textului
argumentativ.
- Sarcina elevilor: Își notează pe caiet schema de pe tablă, rezolvă cerințele
primate, sunt atenți la explicațiile profesorului.
- Aspecte analizate: S-a urmărit formularea corectă a unui punct de vedere și
găsirea unor exemple cât mai convingătoare. Prin tema abordată se urmărește
conștientizarea necesității egalității dintre femei și barbați în societate.

This document has been produced with the financial support of the Rights,
Equality and Citizenship (REC) Programme of the European Union. The contents of
this document are the sole responsibility of the consortium of NGOs led by GERT
and can in no way be taken to the reflect the views of the European Commission.
Career ROCKET: Respect, Opportunities, Choice, Knowledge, Equality and Training
JUST/2015/RGEN/AG/ROLE/9706

Clasa: a IX-a

Disciplina Limba și literatura română


Denumirea
Textul nonfictional
activității
Argumentarea Activitatea desfășurată se încadrează în Unitatea de învățare LIMBĂ ȘI COMUNICARE –
alegerii temei Tipuri de texte: textul ficțional/ nonficțional din programa scolară.

- Durata: 1 oră
- Metode folosite: conversația, explicația, diagram VENN
- Materiale didactice: portofoliile elevilor, fișe de lucru, table, caietele
- Descrieti activitatea:

Activitatea începe prin crearea unui climat optim desfășurării lecției și


verificarea temei. Elevii au avut ca temă de redactat două texte în care să
activeze funcția emotivă, respectiv funcția conativă, la miximum. Cele două
texte au avut același referent: libertatea. După verificarea calitativă și
cantitativă a temei, se încadrează cele două texte create de ei în categoria
textelor ficționale și nonficționale. Prin metoda diagramei VENN, se identifică
asemănările și deosebirile dintre cele două tipuri de texte.

Asemănări: scopul informativ, educativ, funcția poetică activată la nivelul


Descrierea mesajului și funcția referențială activată la nivelul referentului.
activității
Deosebiri: particularitățile de limbaj, scopul emotiv în cazul textului ficțional și
persuasiv sau de a manipula în cazul textului nonfictional etc.

Se anunță și se notează titul lecției: Textul nonfictional

Elevii primesc o fișă de lucru. Pe fișă, elevii au un text extras dintr-un curs
despre Egalitatea de șanse și de gen, obiectivul oricărei societăți democratice,
de Oana Băluț. Elevii trebuie să identifice, pe text, trăsăturile textului
nonfictional, să precizeze scopul unui astfel de text și să identifice publicul
țință, căruia i se adresează textul. După verificarea răspunsurilor, elevii își
exprimă opinia despre necesitatea unui astfel de curs.

Pentru a ajunge la egalitate în drepturi între femei şi bărbaţi, a fost parcurs un


lung drum la nivelul istoriei. Voi explica în cele ce urmează. Să nu uităm că
dreptul de a beneficia de educaţie, de a putea exercita o profesie, de a vota etc.
sunt de dată relativ recentă. În perioada interbelică, dacă ne uităm la România,

This document has been produced with the financial support of the Rights,
Equality and Citizenship (REC) Programme of the European Union. The contents of
this document are the sole responsibility of the consortium of NGOs led by GERT
and can in no way be taken to the reflect the views of the European Commission.
Career ROCKET: Respect, Opportunities, Choice, Knowledge, Equality and Training
JUST/2015/RGEN/AG/ROLE/9706

aflăm că femeile nu au putut exercita profesia de avocat, chiar dacă nu le era


îngrădit accesul la studii de specialitate. Accesul neîngrădit la toate formele de
pregătire şi la toate tipurile de cariere a fost o revendicare a ceea ce numim
„feminismul egalităţii” al cărui scop a fost dobândirea unui statut juridic egal al
femeilor cu bărbaţii. Şi recunoaşterea dreptului de a vota este de dată relativ
recentă la scara istoriei. Abia în 1929 le-a fost recunoscut anumitor femei
dreptul de a vota şi de a fi alese la nivel local2 după ce organizaţii de femei şi
organizaţii feministe s-au mobilizat pentru a revendica aceste drepturi3.

Un izvor esenţial în prezent pentru egalitatea în drepturi între femei şi bărbaţi


este Constituţia României care a inclus egalitatea în drepturi în Titlul I, Principii
generale, Titlul II, Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale4.

Art. 4, alin. 2 Unitatea poporului şi egalitatea între cetăţeni: „România este


patria comună şi indivizibilă a tuturor cetăţenilor săi, fără deosebire de rasă, de
naţionalitate, de origine etnică, de limbă, de religie, de sex, de opinie, de
apartenenţă politică, de avere sau de origine socială”.

Art. 16. alin. (1) Egalitatea în drepturi: „Cetăţenii sunt egali în faţa legii şi a
autorităţilor publice, fără privilegii şi fără discriminări”.

Am introdus cele două exemple de mai sus privind accesul la piaţa muncii şi
drepturile politice întrucât de foarte multe ori egalitatea în drepturi este
confundată cu egalitatea de şanse. Ultima are semnificaţii specifice şi o rază de
acţiune mai amplă aşa cum vom vedea în cele ce urmează.

(Egalitatea de șanse și de gen, obiectivul oricărei societăți democratice, de


Oana Băluț)

Ca temă, elevii au de realizt un proiect. Grupați câte patru, ei trebuie să


gândească programul unui O.N.G. care s-ar ocupa de egalitatea de gen.

- Sarcina cadrului didactic: Creează atmosfera necesară desfășurării lecției,


ghidează activitatea elevilor, în vederea atingerii obiectivelor și încurajează
elevii să-și exprime punctul de vedere.
- Sarcina elevilor: Elevii păstrează liniștea, își notează în caiete informațiile de la
tabă și răspund cerințelor profesorului.
- Aspecte analizate: Activitatea urmărește însușirea trărăturilor textului
nonfictional și exprimarea corectă a opiniei. De asemenea se urmărește
formarea unei anumite poziții față de subiectul abordat de Oana Băluț în cursul
Egalitatea de șanse și de gen, obiectivul oricărei societăți democratice.

This document has been produced with the financial support of the Rights,
Equality and Citizenship (REC) Programme of the European Union. The contents of
this document are the sole responsibility of the consortium of NGOs led by GERT
and can in no way be taken to the reflect the views of the European Commission.
Career ROCKET: Respect, Opportunities, Choice, Knowledge, Equality and Training
JUST/2015/RGEN/AG/ROLE/9706

Clasa: a X-a A

Disciplina Limba și literatura română

Denumirea
Proces literar – Cazul Anei lui V. Baciu; „Ion”, de Liviu Rebreanu
activității
Activitatea desfășurată se încadrează în Unitatea de învățare Romanul –romanul de tip
Argumentarea
obiectiv din programa scolară. Conform planificării anuale această operă se studiază în
alegerii temei
săptămânile 10-11.

- Durata: 1 oră
- Metode folosite: procesul literar
- Materiale didactice: romanul lui L. Rebreanu, fișe de lectură, dosar critic

Descrieti activitatea:

Elevii s-au oganizat din ora precedent, și-au fixat rolurile și și-au pregătit
discursurile și citate care îi pot ajuta pe parcursul procesului.

Deschiderea procesului: Președintele comisiei de anchetă informează Instanța


cu privire la subiectul cazului dezbătut. Dă cuvântul Anchetatorului pentru a
Descrierea oferi datele problemei. Sunt chemați martorii și interogați de avocatul acuzării
activității și de cel al apărării. În funcție de argumentele și probele aduse de avocați,
jurații iau o decizie.

Pe baza depozițiilor prin care acuzații au fost învinuiți, președintele prezintă


concluziile anchetei: Vinovați de moartea Anei sunt Ion și Vasile Baciu.

- Sarcina cadrului didactic: Ghidează activitatea elevilor, astfel încât procesul


literar să se finalizeze.
- Sarcina elevilor: Să-și joace rolul ales cât mai bine și să vină cu argumente
solide.
- Aspecte analizate: Acest proces literar atrage atenția asupra rolului femeii din
mediul rural, în societatea românească de la începutul secolului XX. De
asemenea se analizează statutul femeii victime a violenței domestice.

This document has been produced with the financial support of the Rights,
Equality and Citizenship (REC) Programme of the European Union. The contents of
this document are the sole responsibility of the consortium of NGOs led by GERT
and can in no way be taken to the reflect the views of the European Commission.
Career ROCKET: Respect, Opportunities, Choice, Knowledge, Equality and Training
JUST/2015/RGEN/AG/ROLE/9706

Clasa: a X-a A

Disciplina Limba și literatura română


Denumirea
„Ion”, de Liviu Rebreanu – relația dintre două personaje
activității
Activitatea desfășurată se încadrează în Unitatea de învățare Romanul –romanul de tip
Argumentarea
obiectiv din programa scolară. Conform planificării anuale această operă se studiază în
alegerii temei
săptămâna 10.

- Durata: 1 oră
- Metode folosite: conversația, problematizarea, rebusul
- Materiale didactice: romanul lui Rebreanu, rebusul, fișe de lectură

Descrieti activitatea:

Captarea atenției se relizează printr-un rebus:

ORIZONTAL:

- 1.Care stârnește râsul


- 2.Antonimul cuvântului „vechi”; vocală închisă
- 3.Personaj feminin din romanul Ion;
- 4.Pron. Pers. Pers. A III-a, sg.
Descrierea
activității
VERTICAL:

- 1.Poftim;
- 2.Personajul eponim din romanul Ion;
- 3.Participiul trecut al vb. „a lua”;
- Vocală deschisă; vocală închisă
- 5. Grămadă de lemne pe care se ardeau în Antichitate jertfele sau morții.

I L A R
N O U U
A N A G
T U

După ezlegarea rebusului , se anunță titlul lecției: Relația dintre două personaje
în romanul „Ion”. Prin dezlegarea rebusului vor fi aduse în discuție personajele
Ion și Ana.

This document has been produced with the financial support of the Rights,
Equality and Citizenship (REC) Programme of the European Union. The contents of
this document are the sole responsibility of the consortium of NGOs led by GERT
and can in no way be taken to the reflect the views of the European Commission.
Career ROCKET: Respect, Opportunities, Choice, Knowledge, Equality and Training
JUST/2015/RGEN/AG/ROLE/9706

Se recapitulează câteva aspect legate de tema, conflictele și subiectul


romanului. Deoarece este o clasă echilibrată în ceea ce privește numărul de
fete și de băieți, clasa a fost împărțită în două grupe de băieți și două de
fete.Băieții au trebuit să o caracterizeze pe Ana, iar fetele pe Ion. Fiecare
echipă a citit caracterizarea făcută. Fetele au decis ce caracterizare a băieților a
fost mai bună și invers.

Reorganizați în grupe mixte, elevii au prezentat cum a evoluat relația dintre cei
doi, făcând trimitere la cel puțin două scene representative.

- Sarcina cadrului didactic: Ghidează activitatea elevilor, astfel încât să-și atingă
obiectivele propuse, încurajează elevii să răspundă și creează climatul necesar
desfășurării lecției.
- Sarcina elevilor: Răspund întrebărilor profesorului și se implică în rezolvarea
sarcinilor pe grupe.
- Aspecte analizate: Activitatea urmărește sesizarea aspectelor de discriminare
dintre femei și barbați, săraci și bogați, tărani și intelectuali (poziția pe care o
ocupau privitorii la horă, respectul pe care îl asigura pământul tăranului etc.).
De asemenea se urmărește surprinderea celor mai elocvente scene în
prezentarea relației dintre Ion și Ana.

This document has been produced with the financial support of the Rights,
Equality and Citizenship (REC) Programme of the European Union. The contents of
this document are the sole responsibility of the consortium of NGOs led by GERT
and can in no way be taken to the reflect the views of the European Commission.
Career ROCKET: Respect, Opportunities, Choice, Knowledge, Equality and Training
JUST/2015/RGEN/AG/ROLE/9706

Clasa: a X-a A

Disciplina Limba și literatura română


Denumirea
Statutul femeii în opera lui Marin Preda „Moromeții” (vol.1)
activității
Activitatea desfășurată se încadrează în Unitatea de învățare Romanul –romanul de tip
Argumentarea
obiectiv din programa scolară. Conform planificării anuale această operă se studiază în
alegerii temei
săptămânile 12-13.

- Durata: 2 ore
- Metode folosite: conversația, problematizarea, „căsuța personajului”
- Materiale didactice: video-proiectorul, ecranizarea, fișe de lucru, romanul lui
Marin Preda

Descrieti activitatea:

Activitatea începe prin vizioanarea scenelor reprezentative: cina, tăierea


salcâmului, secerișul. Fiecare scenă este comentată separat, punându-se în
relație cu textul operei. Se urmărește locul pe care îl ocupă la masă fiecare
membru, modul în care-și vorbesc, sarcinile pe care le au de îndeplinit etc.

Elevii sunt împărțiți în cinci grupe.


Descrierea
activității - Grupa numărul 1 utilizând metoda “căsuţa personajului” , completează
“căsuţa” lui Ilei și grupa 2 pe cea a Catrinei. Metoda constă în desenarea unei
căsuţe şi se numerotează după cum urmează: baza casei şi a acoperişului se
notează cu 1şi 2 şi vor reprezenta trăsăturile de bază ale personajului, pereţii
casei cu 3 şi 4 şi reprezintă trăsături secundare ale personajului, laturile
acoperişului cu 5 şi 6 şi vor face referire la trăsături ce ajută personajul în
relaţiile cu ceilalţi, ferestrele cu 7 şi 8, însemnând trăsătura ascunsă a
personajului, uşa cu 9 şi reprezintă o trăsătură intimă a personajului.
- Grupa numărul 3 are de caracterizat personajul Ilie, iar grupa 4 pers. Catrina
urmărind modul în care apare reflectat în viziunea personajelor cu care intra în
contact. Metoda folosită este brainstormingul. Elevii acestei grupe vor desena
un “ soare “ pe ale cărui raze vor scrie trăsăturile personajului. Grupa 5 va
identifica medalitățile de caracterizare : directă și indirectă a personajelor Ilie și
Catrina

Fiecare grupă va prezenta ceea ce a realizat și se vor face aprecieri generale,


fiecare putând veni cu completări sau observații. Individual ei vor găsi un

This document has been produced with the financial support of the Rights,
Equality and Citizenship (REC) Programme of the European Union. The contents of
this document are the sole responsibility of the consortium of NGOs led by GERT
and can in no way be taken to the reflect the views of the European Commission.
Career ROCKET: Respect, Opportunities, Choice, Knowledge, Equality and Training
JUST/2015/RGEN/AG/ROLE/9706

atribut care să o caracterizeze cel mai bine pe Catrina și unul pe Ilie.

- Sarcina cadrului didactic: Ghidează activitatea elevilor, verifică corectitudinea


răspunsurilor, oferă informații și sugestii.
- Sarcina elevilor: Elevii urmăresc cu atenție și ân liniște secvențele din film,
răspund întrebărilor și cerințelor profesorului. În echipă își aduc contribuția la
realizarea sarcinilor, încercând să fie cât mai originali.
- Aspecte analizate: Activitatea urmărește conștientizarea modalităților în care o
cultură sau o societate prescrie drepturile, rolurile, responsabilităţile şi
identităţile femeilor şi bărbaţilor în relaţia dintre ei.

This document has been produced with the financial support of the Rights,
Equality and Citizenship (REC) Programme of the European Union. The contents of
this document are the sole responsibility of the consortium of NGOs led by GERT
and can in no way be taken to the reflect the views of the European Commission.
Career ROCKET: Respect, Opportunities, Choice, Knowledge, Equality and Training
JUST/2015/RGEN/AG/ROLE/9706

Tema (titlul lectiei): Clasa: a X-a A

Disciplina Limba și literatura română


Denumirea
Evocarea universului rural în două opere epice studiate
activității
Argumentarea Activitatea desfășurată se încadrează în Unitatea de învățare Romanul din programa
alegerii temei scolară. Conform planificării anuale această operă se studiază în săptămânile 13-14.

- Durata: 1 oră
- Metode folosite: conversaţia euristică, învăţarea prin descoperire, dezbaterea,
argumentarea
- Materiale didactice: video-proiector, fişe de inter-evaluare, Marin Preda,
Moromeţii, Liviu Rebreanu, Ion

Descrieti activitatea:

Activitatea începe prin actualizarea cunoștințelor care se va realiza prin întrebări


adresate frontal referitoare la cunoștințele dobandite anterior despre romanul
postbelic și interbelic. Captarea atenţiei se va realiza printr-o discuţie privind viaţa
socială de ieri şi azi.

Profesorul anunta titlul şi obiectivele lecţiei: Evocarea universului rural în două


Descrierea opere epice studiate, Ion, Liviu Rebreanu şi Moromeţii, Marin Preda.
activității
Elevii rezolvă cerinţele-reper, conform unui plan dinainte stabilit (anexa 1),
prezentând simultan elementele universului rural în cele două romane studiate.
Elevii au lucrat individual şi pe grupe, fiecare grupă având în vedere câte un
roman, dar respectând acelaşi plan de lucru. Fiecare grupă îşi prezintă produsul,
grupa evaluatorilor consemnând observaţiile generale.

Clasa este organizată în 5 grupe, fiecare primind cate o sarcină de lucru. Fiecare
grupă este compusă din şase elevi. Frontal, elevii grupelor sunt solicitaţi să
formuleze sintetic idei privind instanţele comunicării în textul narativ, construcţia
subiectului, perspectiva narativă, construcţia personajului, scene-cheie, raportul cu
timpul, comparativ în cele două romane. În scopul susţinerii ideilor prezentate,
elevii primesc citate reprezentative din cele două opere literare. Produsul final va
fi o planşă cu informaţiile devenite schelet de recenzie.

Prin intervenţia profesorului, sunt sintetizate câteva trăsături caracteristice pentru


fiecare roman, sub forma unui tabel sinoptic (anexa 3). Toate cele trei grupe

This document has been produced with the financial support of the Rights,
Equality and Citizenship (REC) Programme of the European Union. The contents of
this document are the sole responsibility of the consortium of NGOs led by GERT
and can in no way be taken to the reflect the views of the European Commission.
Career ROCKET: Respect, Opportunities, Choice, Knowledge, Equality and Training
JUST/2015/RGEN/AG/ROLE/9706

notează în caiete aspectele evidenţiate cu ajutorul profesorului în tabel.

Elevii primesc ca tema pentru acasa de realizat un eseu-paralela despre personajul


feminin prezent în doua romane studiate din doua perioade istorice diferite.

Grupa observatorilor prezintă şi justifică propriile aprecieri asupra celor două


grupe. Profesorul intervine pentru corecturi şi completări. Elevii evaluaţi solicită
eventuale clarificări şi dezvoltarea unor justificări. Metoda este utilă în măsura în
care elevii vor trebui să fie capabili să se evalueze corect în vederea susţinerii
examenului de bacalaureat.

- Sarcina cadrului didactic: Ghidează activitatea elevilor, în vederea atingerii


obiectivelor propuse, intervine pentru corecturi şi completări, încurajează spiritul
critic și exprimarea propriei opinii.
- Sarcina elevilor: ascuă cu atenție indicațiile profesorului, răspund cerințelor și
colaborează în echipă și-și notează în caiete informațiile de la tablă.
- Aspecte analizate: Ativitatea a urmărit: încadrarea în epocă, perioadă şi curent
literar a romanelor ION de Liviu Rebreanu şi MOROMEŢII de Marin Preda;
explicarea temei şi viziunii asupra lumii a celor două opere alese spre studiu,
evidenţierea a patru elemente de structură/compoziţie relevante pentru
cerinţă:compoziţia, relaţii temporale şi spaţiale, relaţia incipit-final, conflicte,
construcţia personajului principal, procedee de caracterizare, secvenţe narative
semnificative; formularea sintetică de idei privind instanţele comunicării în textul
narativ, construcţia subiectului, perspectiva narativă, scene-cheie, raportul cu
timpul, comparativ în cele două romane; exprimarea unui punct de vedere
argumentat despre asemănările şi deosebirile dintre cele două opere.

This document has been produced with the financial support of the Rights,
Equality and Citizenship (REC) Programme of the European Union. The contents of
this document are the sole responsibility of the consortium of NGOs led by GERT
and can in no way be taken to the reflect the views of the European Commission.
Career ROCKET: Respect, Opportunities, Choice, Knowledge, Equality and Training
JUST/2015/RGEN/AG/ROLE/9706

Anexa 1

Planul dezbaterii – Evocarea universului rural în două opere epice studiate

Liviu Rebreanu, Ion//Marin Preda, Moromeţii

I. unui punct de vedere argumentat despre asemănările şi deosebirile dintre cele două
Contextul apariţiei operelor alese (încadrare în epocă, perioadă, curent literar).
II. Tema şi viziune despre lume.
III. Evidenţierea a patru elemente de structură/compoziţie relevante pentru cerinţă:
compoziţia, relaţii temporale şi spaţiale, relaţia incipit-final, conflicte, construcţia
personajului principal, procedee de caracterizare, secvenţe narative semnificative.
IV. Exprimarea opere. Acest ultim aspect va fi discutat pe parcursul lecţiei .

This document has been produced with the financial support of the Rights,
Equality and Citizenship (REC) Programme of the European Union. The contents of
this document are the sole responsibility of the consortium of NGOs led by GERT
and can in no way be taken to the reflect the views of the European Commission.
Career ROCKET: Respect, Opportunities, Choice, Knowledge, Equality and Training
JUST/2015/RGEN/AG/ROLE/9706

Anexa 2

FIŞĂ DE INTEREVALUARE

Notaţi prin calificative ( FB – foarte bine, B - bine, S - slab) activitatea colegilor voştri, urmărind indicaţiile
din tabelul de mai jos şi motivând acordarea calificativului:

GRILA DE EVALUARE A UNEI ARGUMENTĂRI

Ce se evaluează Activităţi Calificativ/Motivaţie


I. Respectarea - ipoteza, argumentele (exemplificări, explicaţii),
structurii discursului concluzia.
de tip argumentativ
- conectori exprimând cauzalitatea, consecuţia şi
concluzia: pentru că, întrucât, încât, deci, prin
urmare;

- elemente corelative care indică un raţionament de


tipul cauză-efect: dacă…atunci, cu cât…cu atât etc.
II. Mărci lexicale
specifice - conectori de ierarhizare a argumentelor: în primul
rând, în cele din urmă etc.

- conectori ce indică gruparea argumentelor în jurul


unei teme: în ceea ce priveşte…, din punctual de
vedere al…etc.

- adecvarea argumentelor la temă;


- pertinenţa argumentelor;
III. Calitatea - ordonarea logică a argumentelor;
argumentării - gradarea argumentelor de la cele slabe spre cele tari.

- succesiunea ideilor;
IV. Claritatea - adecvarea tonului şi a elementelor nonverbale la
expunerii reacţiile auditoriului;

V. Puterea de - reacţiile auditoriului;


convingere a - promptitudine în adaptarea la reacţiile auditoriului.
argumentării

This document has been produced with the financial support of the Rights,
Equality and Citizenship (REC) Programme of the European Union. The contents of
this document are the sole responsibility of the consortium of NGOs led by GERT
and can in no way be taken to the reflect the views of the European Commission.
Career ROCKET: Respect, Opportunities, Choice, Knowledge, Equality and Training
JUST/2015/RGEN/AG/ROLE/9706

Anexa 3

FIŞĂ DE SINTEZĂ

Liviu Rebreanu – Ion Marin Preda – Moromeţii


deşi modalitatea artistică şi problematica celor două
un roman social care înfăţişează universul rural în mod volume diferă, romanul este unitar, deoarece
realist, fără a idiliza acest spaţiu. reconstituie imaginea satului românesc în preajma
celui de al doilea război mondial.
titlul aşază tema familiei în centrul romanului, însă
evoluţia şi criza familiei sunt simbolice pentru
tema romanului este prezentarea problematicii
transformările din satul românesc al vremii;
pământului, în condiţiile satului ardelean de la începutul
secolului al XX-lea;
o altă temă este criza comunicării, absenţa unei
comunicări reale între Ilie Moromete şi familia sa;
tema centrală, posesiunea pământului, este dublată de
tema iubirii.
tema timpului viclean, nerăbdător, relaţia dintre
individ şi istorie nuanţează tema socială.
perspectiva naratorului obiectiv se completează prin
naraţiunea este la persoana a III-a, naratorul este obiectiv, aceea a reflectorilor: Ilie Moromete(vol. I) şi Niculae
detaşat, omniscient şi omniprezent; efectul asupra (vol al II-lea), ca şi prin aceea a informatorilor
cititorului este de veridicitate şi de obiectivitate. (personaje-martori ai evenimentelor); efectul este
de limitare a omniscienţei.
simetria incipitului cu finalul se realizează prin descrierea
drumului care intră şi iese din satul Pripas; personoficat,
drumul are semnificaţia simbolică a destinului unor oameni simetria compoziţională este dată de cele două
şi este învestit cu funcţie metatextuală: el separă viaţa referiri la tema timpului, în primul şi în ultimul
reală a cititorului de viaţa ficţională a personajelor din paragraf al volumului I: la început, aparent
roman. îngăduitor, pentru ca enunţul din finalul volumului
să modifice imaginea timpului, care devine
descrierea finală închide simetric romanul şi face mai necruţător şi intolerant.
accesibilă semnificaţia simbolică a drumului prin metafora
şoselei – viaţa.
conflictul central al romanului este lupta pentru pământ în
satul tradiţional; un triplu conflict va destrăma familia lui Moromete:
dezacordul dintre tată şi cei trei fii ai săi din prima
conflictul exterior, social, între Ion al Glanetaşului şi Vasile căsătorie, conflictul între Moromete şi Catrina, între
baciu, este dublat de conflictul interior, între glasul Moromete şi sora lui, Guica; un alt conflict,
pământului şi glasul iubirii; secundar, este acela dintre Ilie Moromete şi fiul cel
mic, Niculae, care în volumul al doilea va trece pe
există şi o serie de conflicte secundare, între Ion şi Simion primul plan.
Butunoiu sau între Ion şi George Bulbuc.

This document has been produced with the financial support of the Rights,
Equality and Citizenship (REC) Programme of the European Union. The contents of
this document are the sole responsibility of the consortium of NGOs led by GERT
and can in no way be taken to the reflect the views of the European Commission.
Career ROCKET: Respect, Opportunities, Choice, Knowledge, Equality and Training
JUST/2015/RGEN/AG/ROLE/9706

dincolo de destinele individuale, romanul prezintă aspecte scenele în care sunt prezentate aspecte din viaţa
monogarfice ale satului românesc tradiţional: nunta, colectivităţii se constituie într-o adevaărată
botezul, înmormântarea, obiceiuri de Crăciun, relaţii de monografie a satului tradiţional: hora, căluşul,
familie şi socio-economice, hora, jocul popular, gura întâlnirile duminicale din poiana fierăriei lui Iocan,
satului, cârciuma, instituţiile, autorităţile. serbarea şcolară, secerişul, treierişul.
personaj exponenţial, prototip al ţăranului
fiind un personaj urmărit în evoluţie, calităţile iniţiale patriarhal, al cărui destin exprimă moartea unei
alimentează paradoxal dezumanizarea lui Ion; destinul său lumi, Ilie Moromete, „cel din urmă ţăran”, reprezintă
reflectă eşecul în planul valorilor umane, iar moartea îi concepţia tradiţională faţă de pământ şi de familie;
este dictată de un destin implacabil;
personaj complex, are o serie de trăsături (spirit
Ion este un personaj realist, bine individualizat, contemplativ, sociabil, comunicativ, disimulat,
impresionând printr-o psihologie a frustrării, socială şi inteligent şi ironic, fin observator, cu harul de a
emoţională. povesti) care îl individualizează între personajele
cărţii şi îl fixează ca tip uman aparte.
romanul lui Liviu Rebreanu reprezintă prima contribuţie concepţia ţărănească despre lume se
fundamentală la crearea romanului românesc modern; fundamentează pe importanţa familiei, iubirii,
cinstei, demnităţii, ilustrând o viziune cu rădăcini
arta sa „înseamnă creaţie de oameni şi viaţă”, pentru că adânci;
„nu frumosul, o născocire omenească, intereseză în artă, ci
pulsaţia vieţii”(L. Rebreanu) Marin Preda afirma: „Părerea mea e că un ţăran,
chiar dacă ajunge doctor în filozofie, tot ţăran
rămâne”

This document has been produced with the financial support of the Rights,
Equality and Citizenship (REC) Programme of the European Union. The contents of
this document are the sole responsibility of the consortium of NGOs led by GERT
and can in no way be taken to the reflect the views of the European Commission.
Career ROCKET: Respect, Opportunities, Choice, Knowledge, Equality and Training
JUST/2015/RGEN/AG/ROLE/9706

Clasa: a X-a A

Disciplina Limba și literatura română


Denumirea
„Moromeții”, de Marin Preda – relația dintre două personaje
activității
Activitatea desfășurată se încadrează în Unitatea de învățare Romanul postbelic din
Argumentarea
programa scolară. Conform planificării anuale această operă se studiază în săptămânile
alegerii temei
13.

- Durata: 1 oră
- Metode folosite: conversația, problematizarea, explicația, diagram VENN
- Materiale didactice: fișe le lectură, fișe de lucru, romanul „Moromeții”, de
Marin Preda

Descrieti activitatea:

Activitatea începe prin actualizarea cunoștințelor care se va realiza prin


întrebări adresate frontal referitoare la cunoștințele dobandite anterior despre
romanul postbelic. Captarea atenţiei se va realiza printr-o discuţie privind
relația dentre soți în viaţa socială de ieri şi azi.

Printr-o activitate frontală, se va completa diagrama VENN de pe tablă. Astfel


au fost surprinse asemănările și deosebirile dintre Ilie Moromete și Catrina: ex.
Descrierea
asemănări: dragostea față de familie, grija pentru asigurarea strictului necesar,
activității
ambii se află la a doua căsătorie, au copii din căsătorii anterioare; deosebiri:
modul de a-și manifesta dragostea față de copii, concepția despre credință,
modul de a comunica, autoritatea în familie, îndatoririle față de familie etc.

Individual elevii au de completat o fișă de lucru. Ei trebuie să identifice


modalitățile de caracterizare prezente în fragmentele de pe fișă și să le
exemplifice, să numească patru trăsături de caracter ale celor două personaje,
pornind de la fragmentele de pe fișă, să încadreză personajul într-o anumită
tipologie: autoritar, supus, convingător, credincios, avar, arivist.

Elevii primesc ca temă pentru acasă de redactat un eseu despre relația dintre
două personaje, Ilie și Catrina, în romanul „Moromeții”, de Marin preda.

- Sarcina cadrului didactic: Oferă explicații și informații suplimentare elevilor,


verifică dacă răspunsurile sunt corecte, ghidează activitatea elevilor în vederea
atingerii obiectivelor propuse.

This document has been produced with the financial support of the Rights,
Equality and Citizenship (REC) Programme of the European Union. The contents of
this document are the sole responsibility of the consortium of NGOs led by GERT
and can in no way be taken to the reflect the views of the European Commission.
Career ROCKET: Respect, Opportunities, Choice, Knowledge, Equality and Training
JUST/2015/RGEN/AG/ROLE/9706

- Sarcina elevilor: ascultă indicațiile profesorului, răspund la întrebările


profesorului, rezolvă cerințele de pe fișa de lucru.
- Aspecte analizate: Activitatea urmărește identificarea modalităților de
caracterizare a personajelor, identificarea trăsăturilor fizice și morale și relația
dintre cele două personaje: statutul în familie, felul în care-și vorbesc.

This document has been produced with the financial support of the Rights,
Equality and Citizenship (REC) Programme of the European Union. The contents of
this document are the sole responsibility of the consortium of NGOs led by GERT
and can in no way be taken to the reflect the views of the European Commission.
Career ROCKET: Respect, Opportunities, Choice, Knowledge, Equality and Training
JUST/2015/RGEN/AG/ROLE/9706

Clasa: a X-a A

Disciplina Limba și literatura română


Denumirea
Condiția femeii în perioada interbelică
activității
Activitatea desfășurată se încadrează în Unitatea de învățare Romanul interbelic din
Argumentarea
programa scolară. Conform planificării anuale această operă se studiază în săptămânile
alegerii temei
12.
- Durata: 1 oră
- Metode folosite: conversația, argumentarea, explicația, ciorchinele
- Materiale didactice: fișe de lucru, planșa, portofoliile elevilor

Descrieti activitatea:

Activitatea începe prin completarea unui ciorchine de pe planșă cu: titlurile


romanelor interbelice studiate, autor, anul apariției, tip de roman, teme
abordate, tehnici folosite, conflicte: Ion, Enigma Otiliei, Ultima noapte de
dragoste, întâia noapte de război. Discuția este orientată asupra condiției
femeii în romanele amintite și propune completarea unei diagrame ce
urmărește identificarea asemănărilor și deosebirilor dintre personajele
feminine: Ana, Otilia, Ela.

Elevilor li se cere să se identifice cu una dintre eroinele amintite, justificându-și


alegerea. De asemenea vor preciza ce anume ar schimba la ele.
Descrierea
activității
La finalul activității elevii au de completat niște fișe de lucru care solicită
elevilor să coreleze două coloane: prima va conține trăsături de caracter, iar a
doua, citate din opere care susțin trăsăturile din prima coloană. Ca temă
elevilor li se cere să redacteaze un eseu pe tema Condiția femeii în perioada
interbelică.

- Sarcina cadrului didactic: Profesorul oferă indicații și informații suplimentare,


explică sarcinile de lucru, ghidând activitatea în vederea atingerii obiectivelor
propuse. De asemenea face aprecieri și evaluează activitatea elevilor.
- Sarcina elevilor: Elevii completează fișele primite, diagrama și răspund
cerințelor profesorului. Ei își exprimă opinia despre caracterul personajelor
aduse în discuție, fiindu-le încurajat spiritual critic.
- Aspecte analizate: Activitatea urmărește să surprindă aspecte legate de
condiția femeii , în funcție de mediul în care trăiește: viața femeii din mediul
citadin și cea a femeii din mediul rural.

This document has been produced with the financial support of the Rights,
Equality and Citizenship (REC) Programme of the European Union. The contents of
this document are the sole responsibility of the consortium of NGOs led by GERT
and can in no way be taken to the reflect the views of the European Commission.
Career ROCKET: Respect, Opportunities, Choice, Knowledge, Equality and Training
JUST/2015/RGEN/AG/ROLE/9706

This document has been produced with the financial support of the Rights,
Equality and Citizenship (REC) Programme of the European Union. The contents of
this document are the sole responsibility of the consortium of NGOs led by GERT
and can in no way be taken to the reflect the views of the European Commission.
Career ROCKET: Respect, Opportunities, Choice, Knowledge, Equality and Training
JUST/2015/RGEN/AG/ROLE/9706

Tema (titlul lectiei): Clasa: a X-a A

Disciplina Limba și literatura română


Denumirea
Studiul de caz – Diversitate tematică, stilistică și de viziune în romanul interbelic
activității
Argumentarea Activitatea desfășurată se încadrează în Unitatea de învățare Romanul interbelic din
alegerii temei programa scolară.

- Durata: 1 oră
- Metode folosite: expunerea, dezbaterea, munca în echipă, conversația
- Materiale didactice: romanele interbelice, studiile de caz, video-proiectorul,
prezentarea power-point

Descrieti activitatea:

Activitatea începe printr-o discuție pornind de la: Multe mâini fac munca
ușoară. John Heywood

Se anunță titlul lecției Studiul de caz– Diversitate tematică, stilistică și de


viziune în romanul interbelic

Sunt amintite temele studiilor de caz și cele două echipe, formate din patru
Descrierea elevi, care au pregătit studiile de caz.
activității
- Condiția femeii din mediul rural în romanul interbelic: „Ion”, „Baltagul”
- Condiția femeii din mediul urban în romanul interbelic: „Ultima noapte de
dragoste, întâia noapte de război”, „Enigma Otiliei”

Fiecărei echipă își prezintă studiul de caz. Se urmărește atât conținutul lucrării ,
cât și modul de prezentare și încadrarea în timp (10 min. fiecare echipă). Se fac
aprecieri despre studiile de caz, puncte forte și puncte slabe. Profesorul face
aprecieri generale și oferă sugestii unde este cazul.

La final, invită, pe rând, fiecare elev să tragă câte un bilețel cu o întrebarea și să


răspundă. Intrebările au fost pregătite de membrii celor două echipe și vizează
conținutul studiilor de caz.

- Sarcina cadrului didactic: Verifică astfel atenția elevilor în timpul prezentărilor


și noțiunile dobândite despre romanul interbelic. Face aprecieri generale și
individuale asupra activității desfășurate

This document has been produced with the financial support of the Rights,
Equality and Citizenship (REC) Programme of the European Union. The contents of
this document are the sole responsibility of the consortium of NGOs led by GERT
and can in no way be taken to the reflect the views of the European Commission.
Career ROCKET: Respect, Opportunities, Choice, Knowledge, Equality and Training
JUST/2015/RGEN/AG/ROLE/9706

- Sarcina elevilor: Ascultă cu atenție prezentările colegilor și răspund la


întrebarea de pe bilet. De asemenea își exprimă opinia despre lucrările
colegilor.
- Aspecte analizate: Activitatea urmărește conștientizarea modalităților în care o
cultură sau o societate prescrie drepturile, rolurile, responsabilităţile şi
identităţile femeilor şi bărbaţilor în relaţia dintre ei.

This document has been produced with the financial support of the Rights,
Equality and Citizenship (REC) Programme of the European Union. The contents of
this document are the sole responsibility of the consortium of NGOs led by GERT
and can in no way be taken to the reflect the views of the European Commission.
Career ROCKET: Respect, Opportunities, Choice, Knowledge, Equality and Training
JUST/2015/RGEN/AG/ROLE/9706

Clasa: a X-a A

Disciplina Limba și literatura română


Denumirea Romanul experienței – „Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război”, de
activității Camil Petrescu
Activitatea desfășurată se încadrează în Unitatea de învățare Romanul –romanul de tip
Argumentarea
subiectiv din programa scolară. Conform planificării anuale această operă se studiază în
alegerii temei
săptămânile 11.

- Durata: 1 oră
- Metode folosite: lucrul în echipe, conversația, problematizarea, explicația,
eseul de 5 minute.
- Materiale didactice: romanul lui Camil Petrescu, planșa, manualul, portofoliile
elevilor, fișe de lucru

Descrieti activitatea:

Se verifică tema atât calitativ, cât și cantitativ. Se actalizează noțiunile legate de


clasificarea romanelor. Se amintesc tipurile de romane studiate, ilustrând
trăsăturile acestora.

Se anunță titlul lecției - Romanul experienței – „Ultima noapte de dragoste,


întâia noapte de război”, de Camil Petrescu. Se impart fișe cu întrebări pentru
Descrierea
verificarea lecturii. Elevii răspund individual, apoi se verifică corectitudinea
activității
răspunsurilor.

Elevii sunt grupați în echipe de câte patru și realizează, pe baza fișelor de


lectură și a operei, o planșă ce surprinde concepțiile despre dragoste ale
ofițerilor ce au participat la discuția despre infidelitate, de la popota ofițerilor.

Fiecare echipă își prezintă lucrarea. La final li se cere să-și exprime propria
concepție despre dragoste, în 5 minute. Se citesc, selectiv, câteva răspunsuri.
Ca temă elevii au de argumentat că „Ultima noapte de dragoste, întâia noapte
de război”, de Camil Petrescu este un roman al experienței.

- Sarcina cadrului didactic: Dirijează activitatea elevilor, verifică corectitudinea


răspunsurilor și oferă informații suplimentare.
- Sarcina elevilor: Elevii răspund cerințelor profesorului, își exprimă punctual de
vedere, ascultă și respectă opiniile colegilor.
- Aspecte analizate: Activitatea urmărește fixarea trăsăturilor romanului

This document has been produced with the financial support of the Rights,
Equality and Citizenship (REC) Programme of the European Union. The contents of
this document are the sole responsibility of the consortium of NGOs led by GERT
and can in no way be taken to the reflect the views of the European Commission.
Career ROCKET: Respect, Opportunities, Choice, Knowledge, Equality and Training
JUST/2015/RGEN/AG/ROLE/9706

obiectiv, însușirea trăsăturilor romanului subiectiv, cunoașterea conținutului


romanului lui C. Petrescu și exprimarea propriei opinii despre dreptul la
dragoste.

This document has been produced with the financial support of the Rights,
Equality and Citizenship (REC) Programme of the European Union. The contents of
this document are the sole responsibility of the consortium of NGOs led by GERT
and can in no way be taken to the reflect the views of the European Commission.
Career ROCKET: Respect, Opportunities, Choice, Knowledge, Equality and Training
JUST/2015/RGEN/AG/ROLE/9706

This document has been produced with the financial support of the Rights,
Equality and Citizenship (REC) Programme of the European Union. The contents of
this document are the sole responsibility of the consortium of NGOs led by GERT
and can in no way be taken to the reflect the views of the European Commission.
Career ROCKET: Respect, Opportunities, Choice, Knowledge, Equality and Training
JUST/2015/RGEN/AG/ROLE/9706

This document has been produced with the financial support of the Rights,
Equality and Citizenship (REC) Programme of the European Union. The contents of
this document are the sole responsibility of the consortium of NGOs led by GERT
and can in no way be taken to the reflect the views of the European Commission.
Career ROCKET: Respect, Opportunities, Choice, Knowledge, Equality and Training
JUST/2015/RGEN/AG/ROLE/9706

Tema (titlul lectiei): Clasa: a X-a A

Disciplina Limba și literatura română


Denumirea Literatura de frontieră. Jurnalul – Jurnalul unei fete greu de mulțumit, de Jeni
activității Acterian
Argumentarea Activitatea desfășurată se încadrează în Unitatea de învățare TEXTUL NARATIV din
alegerii temei programa scolară.

- Durata: 1 oră
- Metode folosite: conversația, explicația, problematizarea, braingsormingul
- Materiale didactice: textul lui Jeni Acterian, fișe de lucru, caietul, tabla

Descrieti activitatea:

În deschiderea activității se reamintesc textele ce aparțin literaturii de


frontieră. Se prezintă trăsăturile formale și de conținut ale jurnalului. Se disută
despre importanța publicării unui jurnal și lecturarea jurnalului unui scriitor.

Atenția le va fi captată prin câteva întrebări la care să răspundă:

1. Tu ții un jurnal?
2. Ce reprezintă jurnalul pentru tine?
Descrierea
activității - o formă de confesiune
- o pierdere de timp
- cel mai bun prieten
- alt răspuns

3. Care dintre următoarele tipuri de jurnale te-ar interesa mai mult? De ce?
- Jurnalul unui om politic
- Jurnalul unei regine
- Jurnalul unui om obișnuit
- Jurnalul unui mare scriitor

După ascultatrea opiniilor, se propune spre analiză un fragment din Jurnalul


unei fete greu de mulțumit, de Jeni Acterian. Profesorul face cunoscută elevilor
activitatea, viața acestei scriitoare.

Jeni Acterian a fost o regizoare română, de origine armeană, teatrolog și


autoare a unui jurnal intim. Este sora scriitorilor Arșavir Acterian și a lui Haig

This document has been produced with the financial support of the Rights,
Equality and Citizenship (REC) Programme of the European Union. The contents of
this document are the sole responsibility of the consortium of NGOs led by GERT
and can in no way be taken to the reflect the views of the European Commission.
Career ROCKET: Respect, Opportunities, Choice, Knowledge, Equality and Training
JUST/2015/RGEN/AG/ROLE/9706

Acterian. Ea a lăsat aproape o mie de pagini de Jurnal. Scrise cu talent, unele


întîmplări împletite cu note de lectură vădesc indubitabila înzestrare
scriitoricească.

Se căsătorește (în 1954) cu tânărul actor Adrian Georgescu, dar căsătoria cu el


o dezamăgește în asemenea măsură încât se cufundă într-o depresie severă:
timp de peste o lună se închide în casă, nu mănâncă și nu face nimic altceva
decât să fumeze încontinuu. Revine la o viață normală, dar nu se duce în
provincie unde fusese mutată cu slujba, ci stă acasă, traducând piese de teatru.

Se îmbolnăvește de maladia Hodgkin (limfogranulomatoză malignă) și își


petrece ultimii patru ani din viață în suferință. Moare în noaptea dintre 28-29
Aprilie la Spitalul I.C. Frimu, în vârsta de 41 de ani.

Primii 10 ani de școală i-a făcut la Notre Dame de Sion în București, după care a
fost nevoită, din lipsă de bani, să-și dea examenele, inclusiv cel de bacalaureat,
în particular. S-a înscris la Facultatea de Litere și Filozofie. Jeni Acterian și-a luat
licența în 1940 cu o teză de licență pe o temă de logică matematică:
Raționamentul prin recurență. A fost remarcată de Alphonse Dupront,
directorul institutului francez, care îi promite o bursă la Sorbona, însă
începerea celui de-al Doilea Război Mondial a împiedicat-o să-și continue
studiile. Rămasă în țară, primește ajutorul lui Mircea Vulcănescu și lucrează
timp de patru ani și jumătate ca referent la C.A.F.A. („Casa Autonomă de
Finanțare și Amortizare”), slujbă pe care o detestă. În 1947 se înscrie la secția
de regie a Conservatorului de Artă Dramatică. A devenit regizoare și
traducătoare de piese de teatru.

Elevii primesc fișe de lucru cu un fragment din Jurnalul unei fete greu de
mulțumit:

9 aprilie (1933), ora 3 (după-amiaza). Am venit aici, în fundul grădinii, ca să pot


citi liniștită. Văd că e cu neputință. E prea frig. Ce liniște! Ce pace! Îmi place
duminica de vară, pentru că e lipsită de zgomotul asurzitor al celorlalte zile. Ai
zice că toată lumea s-a potolit. Aș vrea să se facă odată cald, un soare prietenos
să strălucească și să pot rămâne întinsă la umbră, privind cerul azuriu, o
culoare care-mi place. Asta mi-ar încălzi nițel inima: Cât sunt de sentimentală
sub carcasa mea cinică! Aș vrea să rămân singură, singură, singură. O voi
repeat până la sațietate, fără ca asta să slujească la ceva. Mereu se găsesc
oameni care să se ocupe de tine. Ca să nu te plictisești. Amară viață.

15 aprilie (1933). Ajunul Paștelui. E o vreme minunată. Da, nu sunt tristă, ci


nefericită. Micuța mea odaie, în care nu intră nimeni, unde mă simțeam atât de
bine, unde dormeam singură-singurică, unde nu era zgomot, îi va fi data lui
Haig, care va veni să locuiască la noi. Nu voi mai avea un colt al meu, nu voi mai

This document has been produced with the financial support of the Rights,
Equality and Citizenship (REC) Programme of the European Union. The contents of
this document are the sole responsibility of the consortium of NGOs led by GERT
and can in no way be taken to the reflect the views of the European Commission.
Career ROCKET: Respect, Opportunities, Choice, Knowledge, Equality and Training
JUST/2015/RGEN/AG/ROLE/9706

putea face ce-mi place. Plâng, plâng. La ce bun? La ce bun să trăiești, când
cineva e în situația mea? (…)

Nu sunt nici bogată, nici frumoasă, ca să duc o viață mondenă. Ce-mi rămâne
atunci? Frumusețe? Nu. Bogăție? Nu. Inteligență sau partea de talent a
Inteligenței? Nu. Rămân sensibilitatea și amorul propriu duse la extreme, o
nervozitate extraordinară pentru cei șaisprezece ani ai mei și o luciditate foarte
mare.

Cerințe:

1. Transcrie din cele două texte mărci lexico-gramaticale ale


subiectivității.
2. Identifică mărci ale jurnalului.
3. Prezintă semnificația enunțurilor exclamative din primul fragment citat.
4. Ce rol au interogațiile retorice din al doilea fragment citat?
5. Numește, prin doi termeni, stările dominante ale autoarei așa cum
reiese din textile de mai sus.
6. Explică semnificația titlului ales de Jeni Acterian pentru jurnalul său.

Activitatea este frontală. Răspunsurile sunt notate în caiet. Individual elevii au


de realizat un portret al autoarei, pornind de la fragmentele citate.

- Sarcina cadrului didactic: Ghidează activitatea elevilor, în vederea atingerii


obiectivelor. Realizează la tablă schema cu informații despre autoare.
Corectează, oferă informații și sugestii elevilor. Creează un climat propice
desfășurării lecției.
- Sarcina elevilor: Elevii răspund cerințelor de pe fișă, și le notează în caiete, iar
individual realizează portretul autoarei. Păstrează liniștea în vederea
desfășurării în condiții optime a lecției.
- Aspecte analizate: Se urmărește fixarea noțiunilor despre textele de frontier ă
și despre jurnal. Se face cunoscută elevilor viața și activitatea lui Jeni Acterian.

This document has been produced with the financial support of the Rights,
Equality and Citizenship (REC) Programme of the European Union. The contents of
this document are the sole responsibility of the consortium of NGOs led by GERT
and can in no way be taken to the reflect the views of the European Commission.
Career ROCKET: Respect, Opportunities, Choice, Knowledge, Equality and Training
JUST/2015/RGEN/AG/ROLE/9706

Clasa: a X-a A

Disciplina Limba și literatura română


Denumirea
Carcterizarea personajului feminine dinromanul „Baltagul”, de M. Sadoveanu
activității
Activitatea desfășurată se încadrează în Unitatea de învățare Romanul –romanul de
Argumentarea
tip obiectiv din programa scolară. Conform planificării anuale această operă se
alegerii temei
studiază în săptămâna 10.
- Durata: 1 oră
- Metode folosite: conversatia , explicatia, descoperirea, observarea, lucrul
individual
- Materiale didactice: manualul, fise de lucru, rebusul , CVINTETUL

Descrieti activitatea:

Activitatea începe prin cearea unui climat favorabil desfășurării lecției și prin
verificarea temei din punct de vedere calitativ și cantitativ. Elevii au avut de
argumentat că „Baltagul” este un roman mitic.

Captarea atenției și descoperirea titlului lecției se face prin rezolvarea unui


rebus:

1 V
2 I
3 T
Descrierea 4
5
O
R
activității 6 I
7 A

1. Sinonim pentru ,,biruinta"


2. Fiica Vitoriei Lipan
3. Actiunea se petrece in satul numit ,,Magura"
4. Fiul lui Nechifor si al Vitoriei Lipan
5. Timpul derularii actiunii este situat undeva prin preajma
Sfantului …
6. Personajul absent al romanului se numeste …
7. Care este arma crimei?

Se scrie titlul lecției pe tablă, iar elevii în caiete: Caracterizarea personajului


Vitoria Lipan. Fiecare elev va primi o fisa de lucru si, cu ajutorul fișelor de

This document has been produced with the financial support of the Rights,
Equality and Citizenship (REC) Programme of the European Union. The contents of
this document are the sole responsibility of the consortium of NGOs led by GERT
and can in no way be taken to the reflect the views of the European Commission.
Career ROCKET: Respect, Opportunities, Choice, Knowledge, Equality and Training
JUST/2015/RGEN/AG/ROLE/9706

lectură, se vor descoperi trasaturile personajul principal al romanului. Sunt


caractere puternice, bine individualizate de o mare complexitate.

CE ŞTIU DESPRE PERSONAJ? CUM AM AFLAT?

Date legate de familie:

Semnificatia numelui :

Trăsături morale:

Trasaturi fizice :

Relatia cu alte personaje

Modalitati de caracterizare

Părerea mea despre personaj

Pesonajul principal prezent în toate momentele actiunii este Vitoria Lipan,


deosebită prin frumuseţea fizică şi sufletească, prin inteligenţa şi tăria morală,
prin spiritul echilibrat, prin tenacitatea prin care-şi urmăreşte scopul propus.

Elevii vor descoperii având ca suport fragmente extrase din roman modalitatile de

This document has been produced with the financial support of the Rights,
Equality and Citizenship (REC) Programme of the European Union. The contents of
this document are the sole responsibility of the consortium of NGOs led by GERT
and can in no way be taken to the reflect the views of the European Commission.
Career ROCKET: Respect, Opportunities, Choice, Knowledge, Equality and Training
JUST/2015/RGEN/AG/ROLE/9706

caracterizare ale Vitoriei Lipan si trasaturile fizice si morale ale acesteia.

Caracterizare directă – făcută de narator, de alte personaje sau autocaracterizare.

- Trăsături fizice – „Ochii ei căprii, în care parcă se răsfrângea lumina castanie a


părului, erau duşi departe (…) Acei ochi aprigi şi încă tineri căutau zări
necunoscute.”
- Trăsături morale –munteancă de la Măgura Tarcăului, are viaţă grea ca femeile de
la munte, uneori „stau văduve înainte de vreme, ca dânsa”; plină de „gânduri”, de
„patimă şi de durere”, „ea se socotea moartă ca şi omul ei care nu era lângă
dânsa”

Caracterizare indirectă – rezultată din faptele, comportamentul, gândurile, si


frământările personajului; limbajul și numele personajului , mediul în care
trăieşte; din relatia cu celelalte personaje;

- Trăsături fizice – stătea vinerea „fără hrană, fără apă, fără cuvânt, cu broboada
cernită peste gură” – imagine a durerii
- Trăsături morale –personaj îndurerat ce-şi urmează neobosită drumul destinului,
păstrătoare a datinii străbune crede în visele premonitorii, tenace, dârză,
inteligentă – ea reconstituie scena crimei în cel mai mic detaliu, trăieşte un
puternic zbucium interior, soţie iubitoare îşi cunoaşte foarte bine soţul, iscusită,
cu spirit practic, se pricepe a-şi orândui treburile gospodăreşti, are capacitatea de
a învinge greutăţile ivite în cale; prenumele ei semnifică biruinţa, fiind „un Hamlet
feminin”- aşa cum o caracteriza G. Călinescu.

La final, elevii vor realiza un CVINTET: Vitoria Lipan


- …….(2 adj.)
- …….(3 vb.)
- 1 enunț din 4 cuvinte
- 1 substantiv

Tema pentru acasa : Valorificând citatul următor, alcătuiţi o scrisoare prin


intermediul căreia să-i prezentaţi unui coleg absent de la oră portretul Vitoriei
Lipan.

„Baltagul este...[…] o epopee […] în care sufletul tenace şi aprig de munteancă al


Vitoriei Lipan nu pregetă nicio oboseală până nu dă de firul întâmplărilor şi
măiestria d-lui Mihail Sadoveanu stă într-aceea că a conturat în trăsături
omeneşti, dar fără nicio slăbiciune acest aspru caracter, de o voinţă aproape
sălbatică, aproape neomenească.” (Perspessicius – Opere, vol. IV. Menţiuni
critice)

- Sarcina cadrului didactic: Profesorul va face aprecieri generale si individuale,

This document has been produced with the financial support of the Rights,
Equality and Citizenship (REC) Programme of the European Union. The contents of
this document are the sole responsibility of the consortium of NGOs led by GERT
and can in no way be taken to the reflect the views of the European Commission.
Career ROCKET: Respect, Opportunities, Choice, Knowledge, Equality and Training
JUST/2015/RGEN/AG/ROLE/9706

pozitive si negative. Elevii sunt notati de catre profesor pentru raspunsurile date
in timpul orei.
- Sarcina elevilor: Elevii vor nota în caiete informațiile de la tablă și vor completa cu
trăsăturile Vitoriei fișa primită. Vor răspunde întrebărilor profesorului și-și vor
exprima punctul de vedere.
- Aspecte analizate: Se vor clasifica personajele literare dupa locul si importanta lor
in roman, se vor explica semnificaţia unor pasaje importante din roman; se vor
identifica modalităţile de caracterizare a personajului principal din operă; se vor
numi trasaturile personajului principal, ilustrandu-le prin referire la intamplari sau
situatii semnificative. Astfel se va evidenția statutul „femeii în țara bărbaților”.

This document has been produced with the financial support of the Rights,
Equality and Citizenship (REC) Programme of the European Union. The contents of
this document are the sole responsibility of the consortium of NGOs led by GERT
and can in no way be taken to the reflect the views of the European Commission.
Career ROCKET: Respect, Opportunities, Choice, Knowledge, Equality and Training
JUST/2015/RGEN/AG/ROLE/9706

Clasa: a X-a A

Disciplina Limba și literatura română

Denumirea
Romanul realist-balzacian – „Enigma Otiliei”, de G. Călinescu
activității
Activitatea desfășurată se încadrează în Unitatea de învățare Romanul –romanul de tip
Argumentarea
obiectiv din programa scolară. Conform planificării anuale această operă se studiază în
alegerii temei
săptămâna 14.

- Durata: 1 oră
- Metode folosite: conversația, explicația , brainstormingul, metoda
inteligențelor multiple
- Materiale didactice: portofoliile elevilor, fișe de lectură, manualul, caietul
- Descrieti activitatea:

La începutul activității, se verifică, calitativ și cantitativ, tema. Elevii au avut de


caracterizat personajul Otilia. Se reamintesc trăsăturile romanului realist-
balzacian și se identifică elementele ce țin de modernitatea romanului.

Se formează 2 grupe din băieți, două din fete și două mixte. Fiecare echipă va
avea de indeplinit două sarcini.
Descrierea
activității
O echipă de băieți, una de fete și una mixtă vor avea de reprezentat:
Inteligența verbal-lingvistică (creează un monolog interior al lui Felix, în
momentul când Otilia îi prezintă pe ceilalți membrii ai familiei) și inteligența
logico-matematică (reprezintă grafic structura sferică/ narațiunea circulară a
romanului, dar și destinul lui Felix). Se observă că fetele și echipa mixtă rezolvă
bine ambele cerințe, iar băieții mai bine pe a doua.

A doua echipă de băieți și de fete și cea mixtă au reprezentat: inteligența


vizual-spațială (Realizează un afiș publicitar pentru prezentarea următoarelor
tipuri umane: avarul, cocheta, intelectualul, arivistul) și Inteligența
intrapersonală (analizează gândurile și trăirile lui Felix din finalul romanului).
Se observă că echipa mixtă și cea de fete dau dovadă de mai multă imaginație,
decât cea formată doar din băieți.

This document has been produced with the financial support of the Rights,
Equality and Citizenship (REC) Programme of the European Union. The contents of
this document are the sole responsibility of the consortium of NGOs led by GERT
and can in no way be taken to the reflect the views of the European Commission.
Career ROCKET: Respect, Opportunities, Choice, Knowledge, Equality and Training
JUST/2015/RGEN/AG/ROLE/9706

Se vor face aprecieri după prezentarea fiecărei echipe.

Ca temă pentru acasă elevii vor avea de încadrat personajele Otilia, Felix,
Aglae, Stănică într-un tip temperamental: coleric, sangvinic, flegmatic,
melancolic, motivându-și alegerea. Pentru fiecare tip temperamental se
propun calități și defecte:

Coleric:

- pozitive: voință accentuată, procese afective intense, pasionalitate


- negative: iritabilitate, agresivitate, inegalitatea trăirilor

Sangvinic:
- pozitive: sociabilitate, bună dispoziție, dynamism
- negative: fluctuația și inegalitatea trăirilor, mulțumirea de sine, superficialitate

Flegmatic:
- pozitive: tolerant, răbdător, perseverant, echilibru
- negative: adaptabilitate dificilă, monotonie afectivă, înclinație spre stereotipie

Melancolic: pozitive:

- procese afective intense și durabile, sârguință, perseverență, responsabilitate


și simț al datoriei
- negative: neîncredere în sine și pesimism, predispoziție spre anxietate,
adaptabilitate și mobilitate redusă.

- Sarcina cadrului didactic: Ghidează activitatea elevilor, în vederea atingerii


obiectivelor.Notează pe tablă trăsătrurile romanului realist-balzacian.
Corectează, oferă informații și sugestii elevilor. Creează un climat propice
desfășurării lecției.
- Sarcina elevilor: Elevii colaborează în vederea îndeplinirii sarcinilor primite, își
notează în caiete informațiile de la tablă și ascultă cu interes prezentările
colegilor.
- Aspecte analizate: Se analizează trăsăturile romanului realist- balzacian și
modern. Se urmărește încadrarea personajelor în anumite tipologii umane și
felul în care elevii reușesc să lucreze în echipă.

This document has been produced with the financial support of the Rights,
Equality and Citizenship (REC) Programme of the European Union. The contents of
this document are the sole responsibility of the consortium of NGOs led by GERT
and can in no way be taken to the reflect the views of the European Commission.
Career ROCKET: Respect, Opportunities, Choice, Knowledge, Equality and Training
JUST/2015/RGEN/AG/ROLE/9706

Tema (titlul lectiei): Clasa: a X-a A

Disciplina Limba și literatura română


Denumirea
„Enigma Otiliei – caracterizarea Otiliei
activității
Activitatea desfășurată se încadrează în Unitatea de învățare Romanul –romanul de tip
Argumentarea
obiectiv din programa scolară. Conform planificării anuale această operă se studiază în
alegerii temei
săptămâna 14.

- Durata: 1 oră
- Metode folosite: conversația, problematizarea, explicația, ciorchinele
- Materiale didactice: portofoliile elevilor, fișele de lectură, fișele de lucru, table,
caietele

Descrieti activitatea:

La începutul activității se actalizează câteva aspect generale despre roman: anul


apariției, aspecte realist-sociale, moderne, structură, perspectivă narativă,
personaje.

După identificarea personajelor, ele sunt împărțite în personaje tipice: Aglae –


baba absolută fără cusur în rău, moș Costache – tipul avarului, Simion- arivistul etc.
și atipice: Otilia și Pascalopol. Profesorul explică de ce Otilia și Pascalopol sunt
Descrierea
personaje atipice și se anunță titlul lecției: Caracterizarea Otiliei. Se amintește
activității
tehnica folosită în construcția personajului Otilia, cea a reflectării poliedrice, iar
pentru exemplificare elevii primesc o fișă de lucru.

După corelarea celor două coloane, elevii au sarcina de a rezolva individual o altă
fișă. Elevii au de identificat modalitățile de caracterizare: direct și indirectă și
trăsături de character ce se desprind din comportamentul Otiliei. După verificarea
și corectarea răspunsurilor, la tablă va fi completat ciorchinele de pe foaie.

Ca temă elevii au de realizat caracterizarea Otiliei.

- Sarcina cadrului didactic: Profesorul ghidează activitatea elevilor, oferă infomații


pe nivelul de înțelegere al elevilor, face completări și încurajează elevii să
răspundă. La tablă, va realiza și completa ciorchinele.
- Sarcina elevilor: Elevii își vor nota în caiete informațiile de la tablă vor păstra
liniștea și-și vor exprima punctual de vedere. Ei vor ajuta la completarea
ciorchinelui de la tablă.

This document has been produced with the financial support of the Rights,
Equality and Citizenship (REC) Programme of the European Union. The contents of
this document are the sole responsibility of the consortium of NGOs led by GERT
and can in no way be taken to the reflect the views of the European Commission.
Career ROCKET: Respect, Opportunities, Choice, Knowledge, Equality and Training
JUST/2015/RGEN/AG/ROLE/9706

- Aspecte analizate: Se urmărește identificarea modalităților de caracterizare,


înțelegerea tehnicii reflectării poliedrice și se analizează statutul Otiliei – tânăra
orfană, cochetă, intelectuală, invidiată de clanul Tulea.

This document has been produced with the financial support of the Rights,
Equality and Citizenship (REC) Programme of the European Union. The contents of
this document are the sole responsibility of the consortium of NGOs led by GERT
and can in no way be taken to the reflect the views of the European Commission.
Career ROCKET: Respect, Opportunities, Choice, Knowledge, Equality and Training
JUST/2015/RGEN/AG/ROLE/9706

Clasa: a XI-a I

Disciplina Limba și literatura română


Denumirea Nuvela istorică „Alexandru Lăpușneanul”, de Costache Negruzzi – relația dintre două
activității personaje
Activitatea desfășurată se încadrează în Unitatea de învățare Romantismul, nuvela
Argumentarea
istorică din programa scolară. Conform planificării anuale această operă se studiază în
alegerii temei
săptăma 13.

- Durata: 1 oră
- Metode folosite: conversaţia euristică, asaltul de idei, problematizarea,
învăţarea prin descoperire, reprezentarea grafică, secvenţe contradictorii,
munca independentă, Materiale didactice: fişe de lucru, fişe cu citate,
fragmente de text, manualul, caietele elevilor, tabla, creta colorată

Descrieti activitatea:

Se verifică corectitudinea temei elevilor calitativ şi cantitativ. Se verifică


cunoştinţele elevilor: definiţia nuvelei, în general , şi tipurile de nuvele studiate.

Se prezintă, pe scurt, subiectul nuvelei istorice ,,Alexandru Lăpuşneanul’’,


respectând ordinea celor patru capitole şi a mottourilor sale, şi se explică cele
patru mottouri semnificative. Se enumeră trăsăturile nuvelei istorice şi se motiveze
Descrierea
afirmaţiile făcute. Se semnalează că una din caracteristicile acestei opere este
activității
prezenţa ,,unui personaj excepţional într-o situaţie excepţională’’ şi anume,
personajul Alexandru Lăpuşneanul prezentat în antiteză cu doamna Ruxanda, soția
lui.

Se anunță titlul lecției: Relația dintre cele două personaje. Se clasifică personajele
după rolul şi locul pe care îl ocupă în nuvelă:

- Alexandru Lăpuşneanul - protagonist


- Moţoc, dna Ruxanda – secundare
- Spancioc, Stroici, Veveriţă, poporul, Teofan – episodice.
- Boierii fără nume, slugi, călugări – figurante.

Se examinează fişele cu citate şi pasaje de text. Se vor selecta două scene


reprezentative pentru relația dintre cele două personaje:

- Scena rugăminții Ruxandei

This document has been produced with the financial support of the Rights,
Equality and Citizenship (REC) Programme of the European Union. The contents of
this document are the sole responsibility of the consortium of NGOs led by GERT
and can in no way be taken to the reflect the views of the European Commission.
Career ROCKET: Respect, Opportunities, Choice, Knowledge, Equality and Training
JUST/2015/RGEN/AG/ROLE/9706

- Scena leacului de frică

Elevii primesc fișe de lucru și vor identifica, în cele două fragmente, modalitățile de
caracterizare ale personajelor și trăsăturile de caracter dominante. De asemenea
vor avea de ilustrat statutul Ruxandei, soției de domnitorului, în societate,
argumentându-și opinia cu exemple din cele două fragmente și care este statutul
actual al soției președintelui.

Ca temă vor avea de redactat un eseu despre relația dintre cele două personaje.

- Sarcina cadrului didactic: Ghidează activitatea elevior, astfel încât să-și atingă
obiectivele propuse; verifică corectitudinea răspunsurilor; oferă informații
suplimentare și explicații.
- Sarcina elevilor: Răspund cerințelor profesorului, își notează în caiete
informațiile noi, își exprimă punctul de vedere.
- Aspecte analizate: Activitatea urmărește să evidențieze statutul soției
domnitorului într-o anumită perioadă de timp și cum a evoluat societatea,
evidențiind rolul soției unui președinte. De asemenea se urmărește
identificarea modalităților de caracterizare folosite.

This document has been produced with the financial support of the Rights,
Equality and Citizenship (REC) Programme of the European Union. The contents of
this document are the sole responsibility of the consortium of NGOs led by GERT
and can in no way be taken to the reflect the views of the European Commission.
Career ROCKET: Respect, Opportunities, Choice, Knowledge, Equality and Training
JUST/2015/RGEN/AG/ROLE/9706

Clasa: a XI-a I

Disciplina Limba și literatura română


Denumirea
Mitul jertfei pentru creație –„Meșterul Manole” de Lucian Blaga
activității
Argumentarea Activitatea desfășurată se încadrează în Unitatea de învățare Perioada modernă din
alegerii temei programa scolară. Conform planificării anuale această operă se studiază în săptăma 10.

- Durata: 1 oră
- Metode folosite: convesația, explicația, diagram VENN, jocul de rol
- Materiale didactice: fișe de lucru, planșa, table, portofoliile elevilor.
- Descrieti activitatea:

Activitatea începe prin verificarea temei, calitativ și cantitativ. Se definește mitul și


se amintesc miturile fundamentale din cultura română:

- Miorița – mitul morții


- Zburătorul – mitul erotic
- Traian și Dochia – mitul etnogenezei
- Monastirea Argeșului – mitul jertfei pentru creație

Se prezintă conținutul baladei Monastirea Argeșului și al dramei lui Blaga. Se


Descrierea completează diagram VENN cu asemănările și deosebirile dintre cele două
activității opera. Este evidențiat rolul creatorului, diferența dintre adevăratul și falsul
creator și rolul pe care-l joacă soția acestuia în săvârșirea creației. Se punctează
asemănările și deosebirile dintre Ana din baladă și Mira din drama lui Blaga.

Elevii se pun în locul lui Manole și notează pe o foaie cum ar fi procedat dacă s-ar fi
confruntat cu o situație similară: și-ar fi jertfit soția sau nu.

Ca temă elevii primesc de redactat o paralelă între cele două opere.

- Sarcina cadrului didactic: Verifică răspunsurile elevilor, oferă informații


suplimentare și explicații. Ghidează activitatea elevilor, încurajându-i să se
implice activ.
- Sarcina elevilor: Elevii răspund cerințelor profesorului, își notează în caiete
informațiile de la tablă și tema pentru acasă
- Aspecte analizate: Activitatea urmărește drama creatorului, relația acestuia cu
divinitatea și rolul femeii în săvârșirea creației.

This document has been produced with the financial support of the Rights,
Equality and Citizenship (REC) Programme of the European Union. The contents of
this document are the sole responsibility of the consortium of NGOs led by GERT
and can in no way be taken to the reflect the views of the European Commission.
Career ROCKET: Respect, Opportunities, Choice, Knowledge, Equality and Training
JUST/2015/RGEN/AG/ROLE/9706

Clasa: a XI-a I

Disciplina Limba și literatura română


Denumirea Forme hibride ale civilizaţiei româneşti la mijlocul secolului al XIX-lea: VASILE
activității ALECSANDRI, Chiriţa în provinţie– caracterizarea personajelor
Argumentarea Activitatea desfășurată se încadrează în Unitatea de învățare Perioada modernă din
alegerii temei programa scolară. Conform planificării anuale această operă se studiază în săptăma 9.

- Durata: 2 ore
- Metode folosite: Explicaţia, conversaţia euristică, problematizarea, exerciţiul,
observaţia, cubul
- Materiale didactice: manual, volum ,,Teatru” de I. L. Caragiale, referinţe critice,
fişe de lucru, portofolii

Descrieti activitatea: Se cere elevilor să alcătuiască, în grupe de trei-cinci elevi,


două liste conținând câte cinci cuvinte/structuri care să denumească:

a) ceea ce consideră ei că înseamnă „a fi la modă” în zilele noastre;


b) ceea ce consideră alții (părinți, prieteni, colegi, vedete tv.) că înseamnă „a fi la
modă” astăzi.

Se citesc, se compară și se discută listele întocmite. Se poartă o discuţie cu elevii


Descrierea despre contribuţia generaţiei paşoptiste la dezvoltarea literaturii şi culturii
activității naţionale și se verifică tema – cantitativ şi calitativ. Se fac aprecieri individuale şi
colective privind tema. Se informează elevii asupra conţinutului învăţării şi a
nivelului performanţelor aşteptate. Se scrie titlul lecţiei pe tablă şi elevii pe caiete,
Chirița în provinție de V. Alecsandri – caracterizarea personajelor).

Discutarea textului se va face pornind de la specificul elementelor de compoziţie a


textului dramatic (act, scenă, replică, indicaţii scenice), stabilindu-se structura
piesei.

Elevii sunt anunţaţi că vor continua să discute opera Chiriţa în provinţie, având în
vedere: conflictul dramatic, construcţia personajului în textul dramatic şi rolul
expresiv al elementelor de limbaj.

- Se evidenţiază reperele temporale şi spaţiale şi rolul acestora în crearea


contextului potrivit evoluţiei conflictului dintre vechi şi nou.
- Se realizează identificarea conflictului comic.
- Se discută cu elevii semnele modernităţii pe care le imită Chiriţa, care, întoarsă

This document has been produced with the financial support of the Rights,
Equality and Citizenship (REC) Programme of the European Union. The contents of
this document are the sole responsibility of the consortium of NGOs led by GERT
and can in no way be taken to the reflect the views of the European Commission.
Career ROCKET: Respect, Opportunities, Choice, Knowledge, Equality and Training
JUST/2015/RGEN/AG/ROLE/9706

de la Iaşi, vrea să impună moda vremii în provincie.


- Se stabilesc relaţiile dintre personaje.
- Se discută comicul şi sursele de realizare a acestuia (comicul de limbaj, comicul
de situaţie, comicul de moravuri, comicul de caractere, comicul de nume),
pornind de la definiţia acestuia şi pe baza exemplelor din text.
- Se face distincţia dintre comic şi comedie, cu precizarea că opera studiată este
o comedie care satirizează moravurile vremii
- Se face lectura pe roluri a primului fragment din manual (Actul I, Scena 3).

Se citeşte pe roluri un alt fragment, Actul II, Scena 3. Se discută fragmentul


subliniidu-se defectele societăţii româneşti din acea vreme, parvenitismul şi
snobismul.

Se cracterizează personajul principal, menţionându-se că acesta este şarjat


caricatural, nefiind o apariţie respingătoare sau grotească.

Fosindu-se metoda cubului, elevii, împărțiți în 6 grupe, vor răspunde următoarelor


cerințe:

I. DESCRIE

- Personajele care apar într-o operă literară pot fi clasificate în funcţie de mai
multe criterii. Numiţi personajele din fragment şi încadraţi-le în categoria
corespunzătoare.
- Defineşte genul dramatic.
- Precizați ce rol au didascaliile.

II. COMPARĂ

- Stabiliţi asemănări şi deosebiri între Chiriţa şi cumnata ei, Safta, după cum reies
din fragment.
- Alegeţi un presonaj dintr-o operă aparţinătoare genului dramatic şi stabiliţi trei
asemănări cu
- personajul Chiriţa.
- Identifică din fragmentul de mai sus tipurile de comic.

III. ASOCIAZĂ

- Asociază fiecărui personaj tipul de comic pe care îl foloseşte autorul.


- Asociază fiecărui personaj trăsătura de caracter dominantă. (1 adjectiv)
- Asociaţi replicile cu personajele:
A. “Dojane”: (a) Ion; (b) Chiriţa; (c) Brârzoi
B. “Patru”: (a) Ion; (b) Chiriţa; (c) Brârzoi
C. “Asta n-ar fi nimică... dar aţi căpchiet cu toţâi în casă… ba încă nu m-ţi

This document has been produced with the financial support of the Rights,
Equality and Citizenship (REC) Programme of the European Union. The contents of
this document are the sole responsibility of the consortium of NGOs led by GERT
and can in no way be taken to the reflect the views of the European Commission.
Career ROCKET: Respect, Opportunities, Choice, Knowledge, Equality and Training
JUST/2015/RGEN/AG/ROLE/9706

căpchiet şî pe mine!: (a) Ion; (b) Chiriţa; (c) Brârzoi


D. “Înainte de 5 ceasuri nu să poate”: (a) Ion; (b) Chiriţa; (c) Brârzoi
E. Sta-i-ar în gât cine-o mai scornit-o?...: (a) Ion; (b) Chiriţa; (c) Brârzoi

IV. ANALIZEAZĂ

- Completează, în tabel, pentru fiecare personaj (CHIRIŢA, BÂRZOI și ION):


Numele personajului, Trăsăturile fizice ,Trăsăturile morale
- Argumentează in două sau trei enunţuri, diferenţele dintre stilul vechi de viaţă
al Chiriţei şi stilul nou de viaţă, după isprăvnicie.

V. APLICĂ

- Demonstrează că fragmentul de mai sus aparţine genului dramatic.


- Demonstraţi modul în care personajul Chiriţa relaţionează cu celelalte
personaje din fragment.

VI. ARGUMENTEAZĂ. Adevărat sau fals? Argumentaţi.

- Personajul Bârzoi e mulţumit de noul stil vestimentar impus de soţia lui.


- Personajul Ion atrage atenţia publicului cu privire la Bârzoi.
- Chiriţa nu doreşte să păstreze vechile ei îndeletniciri.
- Chiriţa se consideră superioară Saftei.
- “Socot că te-i mai hăui că n-ai zahar”.
- Prin răspunsul lui Ion se poate observa o atitudine de dispreţ cu privire la
Chiriţa.
- Chiriţa vrea să promoveze o altă modă la Botoşani

După 5-7 minute, elevii prezintă rezultatele activităţii lor pe echipe. Se discută, se
corectează și se completează apoi frontal răspunsurile lor. La finalul activității se
poartă o discuție despre personajul Chirița, elevii fiind întrebați dacă acest personaj
este actual și să-și argumenteze răspunsul.

- Sarcina cadrului didactic: Verifică răspunsurile elevilor, oferă informații


suplimentare și explicații. Ghidează activitatea elevilor, încurajându-i să se
implice activ și să-și exprime punctual de vedere.
- Sarcina elevilor: să asculte cu atenție cerințele profesorului și să resolve
sarcinile de lucru. Să noteze în caiete informațiile noi și să-și exprime punctul
de vedere.
- Aspecte analizate: Activitatea urmărește dezvoltarea unei viziuni de ansamblu
asupra fenomenului cultural românesc la mijlocul secolului al XIX-lea.

This document has been produced with the financial support of the Rights,
Equality and Citizenship (REC) Programme of the European Union. The contents of
this document are the sole responsibility of the consortium of NGOs led by GERT
and can in no way be taken to the reflect the views of the European Commission.
Career ROCKET: Respect, Opportunities, Choice, Knowledge, Equality and Training
JUST/2015/RGEN/AG/ROLE/9706

Clasa: a XI-a I

Disciplina Limba și literatura română


Denumirea
Limbă şi comunicare Structuri discursive: textul informativ
activității
Activitatea desfășurată se încadrează în Unitatea de învățare LIMBĂ ȘI COMUNICARE –
Argumentarea
Structuri discursive: textul informativ din programa scolară. Conform planificării
alegerii temei
calendaristice, această temă se abordează în săptămâna a 11-a.

- Durata: 1 oră
- Metode folosite: conversația, expunerea, problematizarea, explicația,
anagram, braingstormingul
- Materiale didactice: caietele, table, fișele de lucru

Descrieti activitatea:

Captarea atenției se realizează printr-o anagramă: vor avea de format un


cuvânt cu ajutorul silabelor: ga – ta – li – te- e. Se formează cuvântul egalitate.
Se poartă o discuție despre egalitate, identificându-se mai multe tipuri de
egalitate: politică, juridical, economică, socială.

Elevii sunt întrebați dacă există egalitate între femei și barbați și dacă este
important să existe egalitate. Li se cere să-și argumenteze răspunsul. Se asculă
Descrierea
atât opinia fetelor, cât și cea a băieților.
activității
Elevii primesc o fișă de lucru:

Institutului european EIGE a elaborat un indice care evidențiază, o dată la doi


ani, evoluțiile în materie de egalitate de gen în baza unui punctaj de la 0 la 100
în toate statele UE. Sunt analizate diferite domenii, precum activitatea
profesională, situația financiară, cunoștințele, puterea și sănătatea.

Studiul relevă că sub aspectul egalității de gen există diferențe considerabile


între cele 28 de țări membre ale Uniunii Europene. Germania se situează pe la
mijlocul clasamentului, pe poziția a 12-a, cu 65,5 puncte. Media la nivelul UE e
de 66,2 puncte. În timp ce țările scandinave Suedia și Danemarca se situează în
fruntea clasamentului, țările est-europene ocupă, fără excepție, pozițiile de jos.
Pe ultimul loc se situează Grecia, așadar acolo mai sunt multe de făcut până să
se poată vorbi de o egalitate reală de șanse și drepturi între femei și bărbați.

This document has been produced with the financial support of the Rights,
Equality and Citizenship (REC) Programme of the European Union. The contents of
this document are the sole responsibility of the consortium of NGOs led by GERT
and can in no way be taken to the reflect the views of the European Commission.
Career ROCKET: Respect, Opportunities, Choice, Knowledge, Equality and Training
JUST/2015/RGEN/AG/ROLE/9706

Dar studiul institutului EIGE oferă și motive de speranță: Între 2005 și 2015
aproape toate statele UE au înregistrat progrese. Indicele mediu a crescut la
nivelul UE de la 62 la 66,2 puncte.

Cu toate acestea, EIGE apreciază rezultatele studiului drept negative. În ultimii


zece ani, spune EIGE, s-au înregistrat progrese prea slabe. În toate statele UE
mai e loc de mai bine. Peste tot mai există piedici de înlăturat pe calea egalității
de gen

Doar în ce privește "sănătatea" în spațiul comunitar se constată diferențe


foarte mici.

Realizatorii studiului apreciază valorile înregistrate la capitolul "bani" drept


fiind alarmante. E vorba de decalaje de 20 de procente între sexe. Diferența
este și mai mare în cazul mamelor, mai ales a celor care-și cresc singure copiii.
Femeile, mai arată studiul EIGE, sunt mai puternic amenințate de sărăcie decât
bărbații. Decalajul nivelului de pensie este chiar de 40 de procente. La capitolul
”salarii”, România ocupă ultimul loc.

Noul legislativ german va fi unul dintre cele mai puternic dominate de bărbați
din ultimele decenii. Și există discuții deja pe tema introducerii unei "cote
pentru femei" privind componența Bundestagului. Studiul arată în schimb că, în
ultimii ani, referitor la participarea femeilor pe piața forței de muncă, Germania
se situează peste media UE, întrunind 84,2 puncte.

La nivel european, distribuirea puterii este una dintre categoriile analizate în


studiul EIGE la care s-au înregistrat cele mai multe progrese. Situația s-a
ameliorat cu 9,6 puncte față de anul 2015. Această categorie indică procentajul
de femei pe care le întâlnim în funcții de conducere în mass media, politică,
sport și economie. Dar, în ciuda progreselor notabile, decalajul dintre sexe este
cel mai mare sub aspectul distribuirii puterii, mai aflăm de la Institutul
European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (EIGE).

Daniel Bellut /maw

1. Precizați care este scopul textului.


2. Identificați particularitățile de limbaj.
3. Precizați persoana pronumelor și verbelor folosite în text.
4. Cine poate fi receptorul textului dat?
5. Ce funcții ale limbajului sunt activate în text? Motivează-ți răspunsul?

După verificarea răspunsurilor, se cere elevilor să incadreze textul într-una din


categuriile: artistic, informativ, epistolar, memorialistic. Se alege textul
informativ. La tablă se notează trăsăturile acestui tip de text. Ca temă elevii au

This document has been produced with the financial support of the Rights,
Equality and Citizenship (REC) Programme of the European Union. The contents of
this document are the sole responsibility of the consortium of NGOs led by GERT
and can in no way be taken to the reflect the views of the European Commission.
Career ROCKET: Respect, Opportunities, Choice, Knowledge, Equality and Training
JUST/2015/RGEN/AG/ROLE/9706

de redactat un text informativ despre Inegalitatea de gen pe piața muncii.

- Sarcina cadrului didactic: Ghidează activitatea elevilor, astfel încât să se atingă


obiectivele propuse. Corectează răspunsurile, oferă informații pe nivelul de
înțelegere al elevilor și face aprecieri generale.
- Sarcina elevilor: Păstrează liniștea, răspund cerințelor de pe fișă și-și exprimă
punctul de vedere. De asemenea vor nota în caiete informațiile de pe tablă.
- Aspecte analizate: Se urmărește însușirea trăsăturilor textului informativ,
exprimarea corectă a opiniei, identificarea elementelor situației de comunicare
și sensibilizarea față de egalitatea de șanse între femei și barbați.

This document has been produced with the financial support of the Rights,
Equality and Citizenship (REC) Programme of the European Union. The contents of
this document are the sole responsibility of the consortium of NGOs led by GERT
and can in no way be taken to the reflect the views of the European Commission.
Career ROCKET: Respect, Opportunities, Choice, Knowledge, Equality and Training
JUST/2015/RGEN/AG/ROLE/9706

Clasa: a XI-a I

Disciplina Limba și literatura română


Denumirea Forme hibride ale civilizaţiei româneşti la mijlocul secolului al XIX-lea: VASILE
activității ALECSANDRI, Chiriţa în provinţie- tema și viziunea despre lume
Argumentarea Activitatea desfășurată se încadrează în Unitatea de învățare Perioada modernă din
alegerii temei programa scolară. Conform planificării anuale această operă se studiază în săptăma 8.

- Durata: 1 oră
- Metode folosite: lectura pe roluri, problematizarea, braingstormingul
- Materiale didactice: textu lui Alecsandri, caietele, fișele de lectură, fișele de
lucru

Descrieti activitatea:

Activitatea începe prin recapitularea genului dramatic: trăsături, specii. Se


verifică lectura textului integral și sefac aprecieri despre impresia pe care le-a
creat-o lectura comediei.

Se va prezenta subiectul piesei conform momentelor subiectului:

- Expozițiunea: Chirița certându-se cu oamenii veniți la moșia ei supărați pe


Descrierea Guliță.
activității - Intriga:răvașul primit de la Bârzoi
- Desfășurarea acțiunii: faptele pe care le face Chirița pentru a parveni și pentru
a-l însura pe Guliță.
- Punctul culminant : demascarea actelor lui Bârzoi.
- Concluzia: demiterea lui Bârzoi.

Individual, li se cere să realizeze o descriere a familiei Bârzoi. Se citesc câteva


compuneri și se notează pe tabă ș iîn caiete trăsături ale acesteia. La finalul
activității li se cere elevilor să răspundă la întrebarea: Este familia lui Bârzoi
actuală? Motivați-vă răspunsul.

- Sarcina cadrului didactic: Ghidează activitatea elevilor, astfel încât să se atingă


obiectivele propuse. Corectează răspunsurile, oferă informații pe nivelul de
înțelegere al elevilor și face aprecieri generale. Încurajează elevii fe tot
parcursul lecției.
- Sarcina elevilor: Păstrează liniștea, asculă cu atenție lectura pe roluri și răspund
cerințelor profesorului. De asemenea își notează în caiete informațiile de pe

This document has been produced with the financial support of the Rights,
Equality and Citizenship (REC) Programme of the European Union. The contents of
this document are the sole responsibility of the consortium of NGOs led by GERT
and can in no way be taken to the reflect the views of the European Commission.
Career ROCKET: Respect, Opportunities, Choice, Knowledge, Equality and Training
JUST/2015/RGEN/AG/ROLE/9706

tablă.
- Aspecte analizate: Recunoaşterea elementelor de ordin structural specifice
textului dramatic, dezvoltarea unei viziuni de ansamblu asupra fenomenului
cultural românesc la mijlocul secolului al XIX-lea.

This document has been produced with the financial support of the Rights,
Equality and Citizenship (REC) Programme of the European Union. The contents of
this document are the sole responsibility of the consortium of NGOs led by GERT
and can in no way be taken to the reflect the views of the European Commission.
Career ROCKET: Respect, Opportunities, Choice, Knowledge, Equality and Training
JUST/2015/RGEN/AG/ROLE/9706

Tema (titlul lectiei): Clasa: a XI-a I

Disciplina Limba și literatura română


Denumirea Construcția personajului dramatic feminin în opera lui Alecsandri și Caragiale.„Chirița în
activității provinție” și „O scrisoare pierdută”
Argumentarea Activitatea desfășurată se încadrează în Unitatea de învățare Perioada modernă din
alegerii temei programa scolară. Conform planificării anuale această operă se studiază în săptăma 9.
- Durata: 2 ore
- Metode folosite: conversația, problematizarea, diagram VENN, video-
proiectorul, lucrul pe grupe
- Materiale didactice: portofoliile elevilor, planșa, table, caietul, ecranizările

Descrieti activitatea:

Se vizionează câte o secvență din fiecare piesă și se identifică tipurile de comic


ilustrate. Se notează pe tabă sursele comicului identificate: comical de situație,
de caracter, de limbaj. Se adaugă comical de nume și cel de intenție și se
exemplifică. Se reamintește subiectul piesei „O scrisoare pierdută”, de
I.L.Caragiale, studiată în clasa a X-a.

Se realizează diagrama VENN la tablă și se identifică asemănări și deosebiri


între personajele feminine Chirița și Zoe: statutul social la inceput, pe parcurs și
la sfârșitul operei; Tipologia umană în care se încadrează; aspect fizic;
vocabular; relația cu celelalte personaje; nume.
Descrierea
activității
Pentru a ilustra actualitatea celor două personaje, pe grupe, elevii vor alege o
persoană publică ce s-ar asemăna cu unul dintre personaje și vor realiza o
paralelă. Fiecare grupă va prezenta în fața clasei. Ca temă elevii au de realizat
un eseu tip paralelă între cele două opera literare.

- Sarcina cadrului didactic: Ghidează activitatea elevilor, astfel încât să se atingă


obiectivele propuse. Corectează răspunsurile, oferă informații pe nivelul de
înțelegere al elevilor și face aprecieri generale. Încurajează elevii pe tot
parcursul lecției.
- Sarcina elevilor: Păstrează liniștea, vizionează cu atenție secvențele și răspund
cerințelor profesorului. De asemenea își notează în caiete informațiile de pe
tablă.
- Aspecte analizate: Recunoaşterea elementelor de ordin structural specifice
textului dramatic. Dezvoltarea unei viziuni de ansamblu asupra fenomenului
cultural românesc la mijlocul secolului al XIX-lea. Asemănările dintre cele două
opere și actualitatea lor.

This document has been produced with the financial support of the Rights,
Equality and Citizenship (REC) Programme of the European Union. The contents of
this document are the sole responsibility of the consortium of NGOs led by GERT
and can in no way be taken to the reflect the views of the European Commission.
Career ROCKET: Respect, Opportunities, Choice, Knowledge, Equality and Training
JUST/2015/RGEN/AG/ROLE/9706

Clasa: a XII-a A

Disciplina Limba și literatura română

Denumirea
Textul argumentativ: dezbaterea în spaţiul public şi în spaţiul privat
activității
În planificarea calendaristică, în săptămâna a XI-a, la limbă și comunicare, se
recapitulează textul argumentativ.

Aspecte urmărite:
Argumentarea
- -regulile unui dialog
alegerii temei
- -ascultarea activă
- -exprimarea opiniei
- -discuţia, conversaţia, dezbaterea, monologul informative şi argumentative
- -prezentarea orală a rezultatului unor documentări

- Durata: 1 oră
- Metode folosite: conversația, problematizarea, jocul de rol
- Materiale didactice: fișe de lucru, portofoliul elevului

Descrieti activitatea (lecție de formare de priceperi și deprinderi):

Spargerea gheții se realizează prin rezolvarea celor cinci cerințe pe marginea


textului de pe fișa primită, apoi se reactualizeza structura textului
argumentativ.

Se dă textul:

Notaţiile de război ale Reginei Maria încep astfel: „Ce dimineaţă frumoasă, cât
Descrierea
de tăcut şi de liniştit e totul, dar eu ştiu că va fi război. Război! Soarele
activității
străluceşte şi va fi război!“. Cu această imagine atât de puternică, cu acest
contrast subtil – între lumină (a soarelui, a naturii) şi întuneric (al războiului, al
morţii). Este un război în care, aşa cum o făcuse, cu asupra de măsură, şi
înainte de el, în primele decenii ale modernizării României, Casa Regală livrează
şi atitudine politică tonică, şi exemplu moral. Inclusiv sau, poate, mai ales
personajul principal al acestui Jurnal, femeia care îl scrie. Cea care, spun mai
multe mărturii consemnate, i-ar fi spus, la un moment dat generalului
Averescu, într-un moment crunt al războiului: „nu mă poţi înţelege, generale.
Eu sunt englezoiacă şi englezii nu obişnuiesc să piardă“.

Cea care, nu în ultimul rând, mai încolo, după război, avea să spună, în câteva
fraze emoţionante şi extraordinare, despre sine, despre poporul pe care l-a
condus, despre ce a gândit şi a simţit că trebuie să facă: „Câte tragedii, câtă

This document has been produced with the financial support of the Rights,
Equality and Citizenship (REC) Programme of the European Union. The contents of
this document are the sole responsibility of the consortium of NGOs led by GERT
and can in no way be taken to the reflect the views of the European Commission.
Career ROCKET: Respect, Opportunities, Choice, Knowledge, Equality and Training
JUST/2015/RGEN/AG/ROLE/9706

suferinţă, nenorocire, nădejde, disperare am trăit în aceşti doi ani! Pare


aproape de necrezut câtă muncă şi câte eforturi am dus la capăt! Dar mai toată
a fost o muncă binecuvântată, m-a adus foarte aproape de inima poporului
meu, m-a adus extrem de aproape de mizerie, durere, sărăcie şi nevoie. Mă
simţeam pe deplin mama poporului acestuia suferind, sfâşiat, neînţeles, adesea
nedemn, dar iubit din toată inima, cu atâta tărie... Mi se părea că văd tot ce a
fost şi tot ce ar fi putut să fie, nădejdile zdrobite, visul sfărâmat, realitatea
crudă, multele greşeli, toţi morţii căzuţi pentru o cauză în care, ca şi mine, au
crezut. Ochii mi s-au umplut de lacrimi şi am plâns, am plâns cum nu poate
plânge decât o mamă cu inima frântă – mama unui copil mort, mama unor
speranţe moarte şi a inimii sângerânde a unui popor îndurerat pe care a învăţat
să-l iubească şi care a învăţat s-o iubească şi el pe ea. Neamul va trăi, trebuie
să trăiască, voi trudi pentru el cu toată inima şi cu tot sufletul. Cred că, dacă va
citi cineva vreodată însemnările pe care le-am făcut zi după zi, îşi va da seama
că fiecare cuvânt pe care-l scriu izvorăşte din adevăr“.(Cristian Pătrășconiu,
„Maria, Regina României: patriotismul faptelor”, în Revista 22, iunie, 2015)

1. Transcrie doi termeni din câmpul lexical al sentimentelor


2. Precizează care este originea de neam a reginei
3. Formulează un motiv care justifică expresia exemplu moral, referitoare la casa
regală.
4. Menționează două trăsături de caracter ale personalității evocate, susținându-
ți răspunsul cu exemple din text.
5. Prezintă în 30-50 de cuvinte relația dintre un conducător de țară și popor, așa
cum se desprinde din însemnările reginei

După verificarea răspunsurilor și exprimarea opiniei despre ce înseamnă


„exemplu moral”, rolul pe care îl are regina/ soția unui președinte în
conducerea țării, elevii vor redacta un text argumentativ de 150-300 de cuvinte
despre patriotism, raportându-se atât textul dat, cât și la experiența personală
sau culturală.

- Sarcina cadrului didactic: Profesorul împarte fișe elevilor. Fișa conține un text
nonfictional, Cristian Pătrășconiu, „Maria, Regina României: patriotismul
faptelor”, în Revista 22, iunie, 2015 și cinci cerințe pe marginea textului, după
modelul subiectului de bacalaureat. Verifică dacă răspunsurile elevilor sunt
corecte. Explică și face anumite precizări acolo unde este cazul. Solicită elevilor
să precizeze struntura textului argumentativ. Încurajează elevii să-și exprime
opinia.
- Sarcina elevilor: Elevii răspund cerințelor de pe fișă, își exprimă punctul de
vedere și redactează textul argumentativ.
- Aspecte analizate: rolul important al femeii în armonia, echilibrul și unitatea
unei familii, comunități, nații.

This document has been produced with the financial support of the Rights,
Equality and Citizenship (REC) Programme of the European Union. The contents of
this document are the sole responsibility of the consortium of NGOs led by GERT
and can in no way be taken to the reflect the views of the European Commission.
Career ROCKET: Respect, Opportunities, Choice, Knowledge, Equality and Training
JUST/2015/RGEN/AG/ROLE/9706

Clasa: a XII-a A

Disciplina Limba și literatura română


Denumirea Romanul experienței Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război, C. Petrescu și
activității Maitreyi, M. Eliade
Activitatea a fost desfășurată în cadrul cursului optional Tehnica analizei textului
literar, curs conceput pentru a veni în sprijinul elevilor de clasa a XII-a care au de
Argumentarea
susținut examenul de bacalaureat. Deoarece romanul experienței se află în programa
alegerii temei
de bacalaureat, activitatea aduce în discuție operele studiate ce se potrivesc unui astfel
de subiect.

- Durata: 1 oră
- Metode folosite: conversația, argumentarea, explicația, explozia stelară
- Materiale didactice: portofoliile elevilor, caietul, table, fișe de lucru

Descrieti activitatea:

Captarea atenției se realizează printr-o discuție despre finalul tragic al


poveștilor de dragoste ce au ca protagonist cuplurile pe care profesorul le
notează pe tablă: Tristan și Isolda, Romeo și Julieta, Gheorghidiu și Ela, Allan și
Maitreyi.

Se actualizează trăsăturile romanului subiectiv-modern și se verifică tema


Raportul realitate ficțiune în romanele Maitreyi și Ultima noapte...
Descrierea
Elevii sunt informați asupra conținutului învățării: Romanul experienței Ultima
activității
noapte de dragoste, întâia noapte de război, C. Petrescu și Maitreyi, M. Eliade.
Elevii, pe rând, vor numi o experiență de viață care ar trebui notată într-un
jurnal.

Se reactualizează convențiile redactării unui jurnal și se face diferența dintre


jurnal și textul memorialistic. De asemenea se identifică tehnica jurnalului
folosită în ambele opere.

Cere elevilor să identifice experiențele de viață notate în jurnalele autorilor C.


Petrescu și M. Eliade. Sunt aduse în discuție cuplurile Ela-Gheorghidiu și Allan –
Maitreyi. Folosindu-se metoda explozia-stelară, elevii vor trebui să răspundă la
întrebările de pe fișă:

- Care este statutul fiecărui membru al cuplului?


- Cum s-au cunoscut?
- Unde se petrec întâmplările?

This document has been produced with the financial support of the Rights,
Equality and Citizenship (REC) Programme of the European Union. The contents of
this document are the sole responsibility of the consortium of NGOs led by GERT
and can in no way be taken to the reflect the views of the European Commission.
Career ROCKET: Respect, Opportunities, Choice, Knowledge, Equality and Training
JUST/2015/RGEN/AG/ROLE/9706

- Cum evoluează povestea de iubire?


- Ce influențează/ distruge dragoste celor doi?
- Fiecare roman având un final deschis, profesorul cere elevilor să se gândească
la o continuare a poveștii de iubire dintre cei doi protagoniști.
- Împarte elevilor un test prin care sunt evaluate noțiunile dobândite.
- Ce tehnică identificăm în ambele romane?
- Ce fel de narator identificăm în operele amintite?
- Care sunt motivele pentru care cele două cupluri se destramă și cine este
vinovat?

Ca temă elevii vor avea de realizat o paralelă între cuplurile Ela – Gheorghidiu și
Allan – Maitreyi.

- Sarcina cadrului didactic: Profesorul oferă indicații și informații suplimentare,


explică sarcinile de lucru, ghidând activitatea în vederea atingerii obiectivelor
propuse. De asemenea face aprecier și evaluează activitatea elevilor.
- Sarcina elevilor: Elevii completează fișele primite și răspund cerințelor
profesorului. Ei își exprimă opinia, fiindu-le încurajat spiritual critic.
- Aspecte analizate: Activitatea urmărește să surprindă felul în care societatea,
cultura unui popor influențează evoluția unui cuplu. De asemenea se discută
despre cum a evoluat societatrea indiană și cea românească.

This document has been produced with the financial support of the Rights,
Equality and Citizenship (REC) Programme of the European Union. The contents of
this document are the sole responsibility of the consortium of NGOs led by GERT
and can in no way be taken to the reflect the views of the European Commission.
Career ROCKET: Respect, Opportunities, Choice, Knowledge, Equality and Training
JUST/2015/RGEN/AG/ROLE/9706

Clasa: a XII-a A

Disciplina Limba și literatura română


Denumirea
Textul memorialistic
activității
Activitatea se corelează cu conținutul programei cursului optional Tehnica analizei
Argumentarea
textului literar. Este o lecție de recapitulare, în vederea pregătirii probei orale a
alegerii temei
examenului de bacalaureat.

- Durata: 1 oră
- Metode folosite: conversația, explicația, lucrul în echipă, diagram VENN
- Materiale didactice: fișe de lucru, portofoliile elevilor, tabla, caietul

Descrieti activitatea:

Activitatea începe prin reactualizarea noțiunilor despre textele de granite:


autobiografia, jurnalul și textul memorialistic, completându-se diagram de la
tablă cu asemănări și deosebiri. Captarea atenției se face printr-o discuție
pornind de la afirmația lui M. Eliade: „Amintirile sunt icoana timpului pierdut”.

Elevii sunt grupați câte patru și se impart fișe de lucru. Fragmentele sunt
extrase din „Viața ca o pradă”, de M. Preda și „Hronicul și cântecul vârstelor”,
Descrierea
de L. Blaga, ambii scriitor canonici. Se verifică răspunsurile și se fac aprecieri,
activității
privind activitatea elevilor.

Ca temă elevii au de redactat un text argumentativ despre rolul familiei în


devenirea individului și alegerea carierei.

- Sarcina cadrului didactic: Ghidează activitatea elevilor și verifică răspunsurile


acestora, face completări și aprecieri ce vizează activitatea elevilor. Încurajează
elevii să-și exprime opinia.
- Sarcina elevilor: Răspund cerințelor profesorului, își exprimă opinia și
adresează întrebări dacă au neclarități. Vor nota în caiete toate informațiile de
la tablă și vor consulta portofoliul dacă va fi necesar.
- Aspecte analizate: Se urmărește fixarea noțiunilor despre textul memorialistic
și formarea unor deprinderi de muncă în echipă. Se analizează gradul de
implicare al fetelor și al băieților în rezolvarea sarcinilor de lucru.

This document has been produced with the financial support of the Rights,
Equality and Citizenship (REC) Programme of the European Union. The contents of
this document are the sole responsibility of the consortium of NGOs led by GERT
and can in no way be taken to the reflect the views of the European Commission.
Career ROCKET: Respect, Opportunities, Choice, Knowledge, Equality and Training
JUST/2015/RGEN/AG/ROLE/9706

Clasa: a XII-a A

Disciplina Limba și literatura română


Denumirea
Textul jurnalistic/ publicistic
activității
Activitatea se corelează cu conținutul programei cursului optional Tehnica analizei textului
Argumentarea
literar. Este o lecție de recapitulare, în vederea pregătirii probei orale a examenului de
alegerii temei
bacalaureat.

- Durata: 1 oră
- Metode folosite: conversția, explicația, problematizarea, lucrul individual,
ciochinele.
- Materiale didactice: Portofoliile elevilor, Limba și literature română – ghid complet
pentru bacalaureat, table, caietele

Descrieti activitatea:

La începutul activității se completează pe tablă sub forma unui ciorchine,


trăsăturile textelor ce se încadrează în stilul publicistic: interviul, recenzia, anunțul,
reclama, articolul etc.

Individual, elevii rezolvă testul 18 din culegerea cu variante pentru examenul de


Descrierea bacalauret, subiectul 1 A. Textul analizat este extras dintr-un interviu cu Uca
activității Marinescu, o exploratoare română, intitulat În jurul lumii.

După verificarea răspunsurilor, se poartă o discuție despre femeile: oameni de


știință, scriitori, artiști, personalități publice, amintindu-se Nora Iuga, Herta Muller,
Marie Curie, Ana Aslan, Angela Merkel etc și realizările acestora.

Ca temă elevii au de rezolvat punctul B, redactarea textului argumentativ.

- Sarcina cadrului didactic: Ghidează activitatea elevilor și verifică răspunsurile


acestora, face completări și aprecieri ce vizează activitatea elevilor. Încurajează
elevii să-și exprime opinia.
- Sarcina elevilor: Răspund cerințelor profesorului, își exprimă opinia și adresează
întrebări dacă au neclarități. Vor nota în caiete toate informațiile de la tablă și vor
consulta portofoliul dacă va fi necesar.
- Aspecte analizate: Se urmărește fixarea noțiunilor despre textul publicistic și
exprimarea corectă a opiniei. Analizarea acestui text permite aducerea în discuție

This document has been produced with the financial support of the Rights,
Equality and Citizenship (REC) Programme of the European Union. The contents of
this document are the sole responsibility of the consortium of NGOs led by GERT
and can in no way be taken to the reflect the views of the European Commission.
Career ROCKET: Respect, Opportunities, Choice, Knowledge, Equality and Training
JUST/2015/RGEN/AG/ROLE/9706

a realizărilor unor femei în diferite domenii.

This document has been produced with the financial support of the Rights,
Equality and Citizenship (REC) Programme of the European Union. The contents of
this document are the sole responsibility of the consortium of NGOs led by GERT
and can in no way be taken to the reflect the views of the European Commission.
Career ROCKET: Respect, Opportunities, Choice, Knowledge, Equality and Training
JUST/2015/RGEN/AG/ROLE/9706

Clasa: a XII-a A

Disciplina Limba și literatura română

Denumirea
Stilul publicistic -recenzia
activității
Activitatea se corelează cu conținutul programei cursului optional Tehnica analizei
Argumentarea
textului literar. Este o lecție de recapitulare, în vederea pregătirii probei orale a
alegerii temei
examenului de bacalaureat.
- Durata: 1 oră
- Metode folosite: problematizarea, conversația, jocul de rol
- Materiale didactice: „Camera de hotel”, de Anda Docea; „De zece ori pe buze”,
de Adina Rosetti; „Felii de lămâie”, de Anca Vieru, fișe de lectură, portofoliile
elevilor.

Descrieti activitatea:

Elevii au avut de citi, la alegere una din cărțile amintite. Activitatea începe prin
verificarea fișelor de lectură și a lecturii. Se fac aprecieri pe marginea operelor
citite: teme abordate, viziunea despre lume, particularități de limbaj, stilul
abordat.

Se propune elevilor un joc de rol, să-și imagineze că fac parte din colectivul de
Descrierea redacție al unei publicații și trebuie să scrie recenzia cărții citite. Se actualizează
activității și se notează pe tablă trăsăturile recenziei: particularități de limbaj, scop
informativ și persuasiv. Individual se redactează recenziile ce vor fi prezentate
pe rând, pentru fiecare roman în parte. Se alege cea mai bună recenzie.

Ca temă elevii au de redactat un text argumentative despre condiția scriitorului


în societatea contemporană.

- Sarcina cadrului didactic: Ghidează activitatea elevilor, face completări și


aprecieri ce vizează activitatea elevilor și oferă sugestii.
- Sarcina elevilor: Elevii răspund întrebărilor profesorului și rezolvă sarcinile de
lucru. Își notează pe caiete informațiile de la tablă.
- Aspecte analizate: Se urmărește insușirea trăsăturilor recenziei și redactarea
corectă a unei recenzii. Prin operele recomandate spre lectură, se urmărește
familiarizarea elevilor cu literatura feminină contenporană.

This document has been produced with the financial support of the Rights,
Equality and Citizenship (REC) Programme of the European Union. The contents of
this document are the sole responsibility of the consortium of NGOs led by GERT
and can in no way be taken to the reflect the views of the European Commission.
Career ROCKET: Respect, Opportunities, Choice, Knowledge, Equality and Training
JUST/2015/RGEN/AG/ROLE/9706

Tema (titlul lectiei): Clasa: a XII-a A

Disciplina Limba și literatura română


Denumirea
Literatura aservită ideologiei comuniste
activității
Argumentarea Activitatea desfășurată se încadrează în Unitatea de învățare Literatura aservită
alegerii temei ideologiei comuniste din programa scolară
- Durata: 1 oră
- Metode folosite: conversația, problematizarea, brainstormingul, lucrul pe
echipe.
- Materiale didactice: manualul, fișe de lucru

Descrieti activitatea:

Activitatea începe printr-o discuție pe marginea textului pe care elevii îl găsesc


în culegerea de variante, extras din Estetic vs. ideologic – bătălia pierdută în
literature din perioada comunistă, de Carmen Iosif. Se va insista asupra
mărturisirilor Magdei Ianos, poetă, prozatoare și publicist română.

Pe baza cunoștințelor dobândite la istorie, poveștile părinților și informațiile


din manual, pe grupe, se va face o scurtă prezentare a perioadei comuniste. Se
va intocmi o listă cu scriitori interziși și o listă cu cei care s-au conformat și au
scris literatură propagandistă. Se va puncta faptul că numele masculine
Descrierea
predomină și se va găsi un posibil răspuns care să justifice alegerea acestora.
activității
Fiecare echipă va prezenta în fața clasei.

Individual, elevii vor trebui să argumenteze dacă literatura propagandistică


îngrădește sau nu libertatea de creație a unui scriitor, valorificând informațiile
din fragmentul discutat la începutul orei. Selectiv, se vor asculta câteva păreri.

- Sarcina cadrului didactic: Ghidează activitatea elevilor, în vederea atingerii


obiectivelor. Face aprecieri pe marginea răspunsurilor elevilor, oferă informații
despre perioada comunistă și despre Magda Ianos.
- Sarcina elevilor: Răspund la întrebări, rezolvă sarcinile de lucru și își exprimă
opinia.
- Aspecte analizate: Se analizează aspectele care au îngrădit libertatea de creație
și consecințele acestora. Se pune accent pe rolul scriitorului în perioada
comunistă.

This document has been produced with the financial support of the Rights,
Equality and Citizenship (REC) Programme of the European Union. The contents of
this document are the sole responsibility of the consortium of NGOs led by GERT
and can in no way be taken to the reflect the views of the European Commission.
Career ROCKET: Respect, Opportunities, Choice, Knowledge, Equality and Training
JUST/2015/RGEN/AG/ROLE/9706

Clasa: a XII-a A

Disciplina Limba și literatura română


Denumirea
Textul de graniță - Autobiografia
activității
Activitatea se corelează cu conținutul programei cursului optional Tehnica analizei
Argumentarea
textului literar. Este o lecție de recapitulare, în vederea pregătirii examenului de
alegerii temei
bacalaureat.

- Durata: 1 oră
- Metode folosite: conversația, explicația, expunerea, analiza
- Materiale didactice: fișe de lucru, caietul, tabla, brainstormingul

Descrieti activitatea:

Profesorul scrie în mijlocul tablei numele scriitoare Ana Blandiana. Prin săgeți,
se completează informații pe care elevii și le amintesc despre Ana Blandiana,
precizând contextual în carea au auzit acest nume ex. neomodernism, poezia
„Cuplu”, a primit numeroase premii pentru poezie, înainte de 1989 i-a fost
interzis să publice. Elevilor li se propune să comenteze, individual, versurile de
mai jos, evidențiind două trăsături ale neomodernismului:

Definiţie
Descrierea
activității Prea frumos
Pentru a nu fi cucerit,
Prea tânăr
Pentru a nu fi stăpânit,
Prea bogat
Pentru a-şi aparţine;

Prea înţelept
Pentru a lupta,
Prea curajos
Pentru a nu fi rănit
Prea sceptic
Pentru a nu fi înfrânt;

Prea înfrânt
Pentru a nu fi liber,
Prea liber

This document has been produced with the financial support of the Rights,
Equality and Citizenship (REC) Programme of the European Union. The contents of
this document are the sole responsibility of the consortium of NGOs led by GERT
and can in no way be taken to the reflect the views of the European Commission.
Career ROCKET: Respect, Opportunities, Choice, Knowledge, Equality and Training
JUST/2015/RGEN/AG/ROLE/9706

Pentru a nu fi umilit,
Prea umilit
Pentru a muri.

După verificarea răspunsurilor, elevii primesc fișe de lucru ce conțin un


fragmenr din Autobiografia Anei Blandiana cu sarcini de lucru.

"Am crescut, m-am format și trăiesc într-un univers în care cărțile au fost
întotdeauna multmai importante decât fenomenele naturii. Este destul să mă
gândesc cât din ceea ce știu se datorează experienței mele nemijlocite; câte
dintre bucuriile mele vin dintre cărți și câte dintre frunze; câte dintre
nenorocirile mele se datoresc fantasmelor și câte gesturilor, faptelor; câți dintre
prietenii mei sunt personaje și câți sunt oameni în carne și oase, ca să înțeleg că
în viața mea verbul a citi a fost mult mai important decât verbul a trăi, atât de
important, încât - folosind un foarte mic artificiu poetic - mărturisesc că n-aș
putea să mă imaginez trăind fără a citi, dar nu mi-ar fi deloc greu să mă
închipui citind și după moarte."

Cerințe:

1. Menționează ideea/ opinia de la care pornește textul dat.


2. Indică, din text, două cuvinte/structuricare exprimă subiectivitatea.
3. Explică, așa cum reiese din text, în ce constă rolul cărților.
4. Precizează un argument pe care îl aduce autoarea în sprijinul ideii că fericirea e
o carte.
5. Precizează, în 30-50 de cuvinte, titlul operei în relație cu fragmentul dat.

Activitatea va fi frontală la primele patru cerințe și individuală ultima. Elevii


primesc sugestii, privind formularea răspunsurilor. Se verifică ultimul răspuns.
Se reamintesc trăsăturile textelor de frontieră. Ca temă elevii au de redactat un
text argumentativ despre rolul cărților în viața unui om, indiferent de profesia
sa.

- Sarcina cadrului didactic: Ghidează activitatea elevilor, în vederea atingerii


obiectivelor. Realizează la tablă schema cu informații despre autoare.
Corectează, oferă informații și sugestii elevilor. Creează un climat propice
desfășurării lecției.
- Sarcina elevilor: Elevii răspund cerințelor de pe fișă, și le notează în caiete, iar
individual realizează portretul autoarei. Păstrează liniștea în vederea
desfășurării în condiții optime a lecției.
- Aspecte analizate: Se urmărește fixarea noțiunilor despre textele de frontieră
.Se urmărește sensibilizarea elevilor cu privire la opera Anei Blandiana.

This document has been produced with the financial support of the Rights,
Equality and Citizenship (REC) Programme of the European Union. The contents of
this document are the sole responsibility of the consortium of NGOs led by GERT
and can in no way be taken to the reflect the views of the European Commission.
Career ROCKET: Respect, Opportunities, Choice, Knowledge, Equality and Training
JUST/2015/RGEN/AG/ROLE/9706

Clasa: a XII-a A

Disciplina Limba și literatura română


Denumirea
„Luceafărul”, de M. Eminescu vs. „Riga Crypto și lapona Enigel”, de I. Barbu
activității
Argumentarea Activitatea desfășurată se încadrează în Unitatea de învățare Perioada interbelică –
alegerii temei poezia din programa scolară.

- Durata: 1 oră
- Metode folosite: conversația, problematizarea, explicația, diagram VENN
- Materiale didactice: textile lui Eminescu și Barbu, portofoliile elevilor, table,
caietele

Descrieti activitatea:

Activitatea începe printr-un exercițiu de captare a atenției elevilor. Elevii extrag


câte un bilețel pe care găsesc scris: 1883, 1924, sinteză a celor trei genuri literare,
înger-demo, fântâna etc. Ei trebuie să identifice operele literare la care se face
referire.

Se anunță titlul lecției: „Luceafărul”, de M. Eminescu vs. „Riga Crypto și lapona


Enigel”, de I. Barbu. Se realizează o diagramă și se vor identifica asemănări și
Descrierea deosebiri între cele două opere literare. Asemănări ex.: sinteză a celor trei genuri
activității literare, iubirea imposibilă dintre reprezentanții a două lumi, regnuri diferite,
intâlnirea în planul oniric etc.

- „Luceafărul”: elemente ale basmului, mitul zburătorului, antiteza etc.


- „Riga Crypto și lapona Enige”: tehnica povestirii în ramă, două nunți, lumea
vegetală etc.

Pe numere, elevii vor trebui, în 10 minute, să: un număr să comenteze mesajul


poemului „Luceafărul”, evidențiind două trăsături ale romantismului și celălalt
număr să comenteze mesajul baladei „ Riga Crypto și lapona Enige”, evidențiind
două trăsături ale modernismului.

- Sarcina cadrului didactic: Ceează climatul necesat desfășurării lecției,


coordonează activitatea elevilor și face aprecieri pe marginea răspunsurilor
elevilor. Oferă sugestii de rezolvare a sarcinilor de lucru.
- Sarcina elevilor: Păstrează climatul propice desfășurării lecției, ascultă și-și
notează informațiile primite, își exprimă punctual de vedere și răspunde

This document has been produced with the financial support of the Rights,
Equality and Citizenship (REC) Programme of the European Union. The contents of
this document are the sole responsibility of the consortium of NGOs led by GERT
and can in no way be taken to the reflect the views of the European Commission.
Career ROCKET: Respect, Opportunities, Choice, Knowledge, Equality and Training
JUST/2015/RGEN/AG/ROLE/9706

cerințelor profesorului.
- Aspecte analizate: Se analizează structura celor două opere, tematica și
particularitățile de limbaj și se urmărește surprinderea statutului celor doi
îndrăgostiți: principiul superior masculin în „Luceafărul” și feminin în „Riga
Crypto…” , iar principiul inferior feminin în „Luceafărul” și masculin în „Riga
Crypto…”, prin raportare la epoca literară.

This document has been produced with the financial support of the Rights,
Equality and Citizenship (REC) Programme of the European Union. The contents of
this document are the sole responsibility of the consortium of NGOs led by GERT
and can in no way be taken to the reflect the views of the European Commission.
Career ROCKET: Respect, Opportunities, Choice, Knowledge, Equality and Training
JUST/2015/RGEN/AG/ROLE/9706

Clasa: a XII-a A

Disciplina Limba și literatura română


Denumirea
Viziunea despre lume a Hortensiei Papadat Bengescu
activității
Activitatea se corelează cu conținutul programei cursului optional Tehnica analizei
Argumentarea
textului literar. Este o lecție de recapitulare, în vederea pregătirii examenului de
alegerii temei
bacalaureat.

- Durata: 1 oră
- Metode folosite: conversația, explicația, expunerea, analiza, brainstormingul
- Materiale didactice: portofoliile elevilor, tabla, „ Concert din muzică de Bach”,
de Hortensia Papadat Bengescu.

Descrieti activitatea:

Activitatea începe prin crearea unui climat favorabil desfășurării lecției. Se


amintesc romanele studiate ce aparțin perioadei interbelice. Vor fi notate pe
tablă titlurile și aspect generale ce vizează operele: „Ion”, „Baltagul”, „Ultima
noapte…”, „Enigma Otiliei”. Se precizează că viziunea despre lume în aceste
romane aparține unor scriitori barbați. Elevii vor prezenta aspect din viața și
activitatea scriitoarei Hortensia Papadat Bengescu, informații pe care le-au
căutat ca temă. Se propun spre analiză câteva fragmente din „Concert din
Descrierea
muzică de Bach”, de Hortensia Papadat Bengescu. Elevii vor lucra în echipe și
activității
vor identifica teme, motive, perspectiva narativă și rolul personajului feminin,
reflector, rolul pe care îl atribuie autoarea personajului feminin, dar și celui
masculin. Fiecare echipă va prezenta răspunsurile și se vor nota pe tablă ideile
principale.

- Sarcina cadrului didactic: Ghidează activitatea elevilor, în vederea atingerii


obiectivelor. Realizează la tablă schema cu informații despre autoare.
Corectează, oferă informații și sugestii elevilor. Creează un climat propice
desfășurării lecției.
- Sarcina elevilor: Elevii răspund cerințelor de pe fișă și le notează în caiete.
Păstrează liniștea în vederea desfășurării în condiții optime a lecției. Consultă și
alte fragmente din roman pentru a-și susține răspunsurile.
- Aspecte analizate: Se urmărește fixarea noțiunilor despre romanele
interbelice.Se urmărește sensibilizarea elevilor cu privire la opera Hortensiei
Papadat Bengescu, urmărindu-se viziunea despre lume a scriitoarei.

This document has been produced with the financial support of the Rights,
Equality and Citizenship (REC) Programme of the European Union. The contents of
this document are the sole responsibility of the consortium of NGOs led by GERT
and can in no way be taken to the reflect the views of the European Commission.
Career ROCKET: Respect, Opportunities, Choice, Knowledge, Equality and Training
JUST/2015/RGEN/AG/ROLE/9706

Clasa: a XII-a A

Disciplina Limba și literatura română


Denumirea
Simbolismul românesc
activității
Argumentarea Activitatea desfășurată se încadrează în Unitatea de învățare PERIOADA INTERBELICĂ -
alegerii temei POEZIA. Conform planificării anuale această operă se studiază în săptămâna 2.

- Durata: 1 oră
- Metode folosite: conversația, problematizarea, expunerea, analiza
- Materiale didactice: portofoliile elvilor, fișele de lucru,

Descrieti activitatea:

La începutul activității captarea atenției se realizează printr-un joc. Fiecare elev


se va defini printr-o culoare, instrument muzical, justificându-și alegerea. Se
reamintește simbolistica culorilor și instrumentelor muzicale în lirica
simbolistă.

Se anunță și se notează pe tablă titlul lecției: Simbolismul românesc.Se


actualizează cunoștințele despre Simbolism, curent literar studiat și în clasele a
X-a și a XI-a. Se notează pe tablă trăsăturile simbolismului și cele patru etape
Descrierea ale simbolismului românesc. Profesorul anunță că pe lista poeților români ce
activității aparțin liricii simboliste, poate fi trecut și numele poetei Elena Farago.
Profesorul vorbește elevilor despre viața și activitatea poetei, urmărind
sensibilizarea elevilor.

Se propune spre analiză poezia poetei. „E moartă iubirea”

E moartă iubirea
Și-n mutul și voi
Al raului negru o duc s-o-nmormante.
Si nimeni sa-i planga,

Și nimeni să-i cânte, -


Ci crunt o petrece un straniu convoi
De umbre de păsări
E Pasărea-Albastră, cu aripile-i frânte
Ce umbra și-o scoate
Din mine,

This document has been produced with the financial support of the Rights,
Equality and Citizenship (REC) Programme of the European Union. The contents of
this document are the sole responsibility of the consortium of NGOs led by GERT
and can in no way be taken to the reflect the views of the European Commission.
Career ROCKET: Respect, Opportunities, Choice, Knowledge, Equality and Training
JUST/2015/RGEN/AG/ROLE/9706

Din voi,
Să-și târâie mersul în cruntul convoi
Pe urma iubirei ce merg s-o-nmormânte

E Pasărea-Albastră
Din mine,
Din voi, —
Priviți-o-n sinistrul convoi cum se duce
Cu fulgi-i ce-i smulse intâia răscruce,
Cu aripile-i frânte de-ntâiul avânt,
Și rupte-n mutirea unicului cânt
Si frânte pe vana jertfirilor cruce
E Pasîrea moartă
Din mine,
Din voi,
Ce trece-nmulțită
In mii de naluce

Elevii au de comentat mesajul textului evidențiind trăsăturile simbolismului.


Elevii răspund individual, oferindu-li-se 10 minute la dispoziție. Se verifică
răspunsurile și se fac aprecieri generale.

Pornind de la cuvintele: sinistru, cruce, mort, umbra elevii au de redactat un


catren în stil simbolist. Ca temă elevii au de memorat poezia „Plumb”, de G.
Bacovia.

- Sarcina cadrului didactic: Ghidează activitatea elevilor, în vederea atingerii


obiectivelor. Realizează la tablă schema cu informații despre autoare și despre
simbolism. Corectează, oferă informații și sugestii elevilor. Creează un climat
propice desfășurării lecției.
- Sarcina elevilor: Elevii își notează informațiile de la tablă în caiete, consultă
portofoliul pentru a putea răspunde cerințelor profesorului, analizează poezia
„E moartă iubirea”
- Aspecte analizate: Se fixează noțiunile despre simbolism: teme, motive specific,
tehnici folosite, reprezentanți. Se analizează viziunea despre lume a poetei
Elena Farago, urmărindu-se identificarea elementelor specifice liricii simboliste.

This document has been produced with the financial support of the Rights,
Equality and Citizenship (REC) Programme of the European Union. The contents of
this document are the sole responsibility of the consortium of NGOs led by GERT
and can in no way be taken to the reflect the views of the European Commission.
Career ROCKET: Respect, Opportunities, Choice, Knowledge, Equality and Training
JUST/2015/RGEN/AG/ROLE/9706

Clasa: a XII-a A

Disciplina Limba și literatura română


Denumirea
Modernismul lovinescian
activității
Argumentarea Activitatea desfășurată se încadrează în Unitatea de învățare PERIOADA INTERBELICĂ -
alegerii temei POEZIA. Conform planificării anuale această operă se studiază în săptămâna 3.

- Durata: 1 oră
- Metode folosite: expunerea, prezentarea, analiza, braingstormingul, diagram
VENN
- Materiale didactice: manualul, table, fișe de lucru

Descrieti activitatea:

Captarea atenției se realizează printr-un exercițiu, elevii trebuind să numească


într-un minut cuvintele care le vin în minte când aun cuvântul modern.

Se anunță și se notează titlul lecției pe tablă: Modernismul lovinescian. Se


prezintă programul revistei și cenaclului „Sburătorul” conduse de E. Lovinescu
și trăsăturile curentului literar modernism: intelectualizarea emoției poetice,
universal urban, condiția intelectualului, partcularitățile de prozodie etc. Se
Descrierea realizează o listă cu scriitorii care se încadrează acestui curent. Se constată că
activității mai cunoscute sunt numele poeților: Blaga, Barbu, Arghezi și mai puțin a unor
poete precum: Otilia Cazimir, Elena Farago, Lucia Mantu, Alice Soare.

Se propune spre analiză poezia „Înserare”, de Otilia Cazimir.

„Înserare”, de Otilia Cazimir

Un deal cosit … Şi pe şoseaua prinsă


De coasta lui, un car dispare-n fund.
Şi sună drumul ca o dobă-ntinsă
Pe care-ai aruncat, cu pumnii, prund.
Prin nori, apusu-mprăştie uşor
Un vag reflex rătăcitor …
Şi-ncet,
Pe ochii vineţi şi-mpietriţi ai zării,
Se lasă moi pleoapele-nserării.

This document has been produced with the financial support of the Rights,
Equality and Citizenship (REC) Programme of the European Union. The contents of
this document are the sole responsibility of the consortium of NGOs led by GERT
and can in no way be taken to the reflect the views of the European Commission.
Career ROCKET: Respect, Opportunities, Choice, Knowledge, Equality and Training
JUST/2015/RGEN/AG/ROLE/9706

Li se cere elevilor să comenteze semnificația mesajului poeziei, evidențiind


două trăsături ale modernismului. După verificarea răspunsurilor, se realizează
o paralelă între poezia amintită și poezia lui Blaga „Somn”:

Noapte întreagă. Dăntuiesc stele în iarbă.


Se retrag în pădure şi-n peşteri potecile,
gornicul nu mai vorbeşte.
Buhe şure s-aşază ca urne pe brazi.
În întunericul fără de martori
se liniştesc păsări, sânge, ţară
şi aventuri în cari veşnic recazi.
Dăinuie un suflet în adieri,
fără azi,
fără ieri.
Cu zvonuri surde prin arbori
se ridică veacuri fierbinţi.
În somn sângele meu ca un val
se trage din mine
înapoi în părinţi.

Ca temă pentru acasă, elevii vor avea de memorat versurile poeziei „Eu nu
strives corolla de minuni a lumii” și de căutat informații despre viața și
activitatea lui Blaga.

- Sarcina cadrului didactic: Oferă informații pe nivelul de înțelegere al elevilor,


verifică răspunsurile elevilor și oferă sugestii de rezolvare a sarcinilor.
- Sarcina elevilor: Păstrează liniștea, își notează informațiile de la tablă, rezolvă
sarcinile de lucru, însușindu-și trăsăturile modernismului.
- Aspecte analizate: Se urmărește ca elevii să-și însușească trăsăturile
modernismului și să le identifice pe text. De asemenea se urmărește cultivarea
sensibilității elevilor față de textul lyric, făcându-se cunoscută și activitatea
unor poete precum Otilia Cazimir.

This document has been produced with the financial support of the Rights,
Equality and Citizenship (REC) Programme of the European Union. The contents of
this document are the sole responsibility of the consortium of NGOs led by GERT
and can in no way be taken to the reflect the views of the European Commission.
Career ROCKET: Respect, Opportunities, Choice, Knowledge, Equality and Training
JUST/2015/RGEN/AG/ROLE/9706

Clasa: a XII-a A

Disciplina Limba și literatura română


Denumirea
Tradiționalismul interbelic – „Aci sosi pe vremuri”, de Ion Pillat
activității
Argumentarea Activitatea desfășurată se încadrează în Unitatea de învățare PERIOADA INTERBELICĂ -
alegerii temei POEZIA. Conform planificării anuale această operă se studiază în săptămâna 9.

- Durata: 1 oră
- Metode folosite: conversația, problematizarea, braingstormingul
- Materiale didactice: manualul, textul poeziei, table, caietul

Descrieti activitatea:

La începutul activității se reactualizează trăsăturile tradiționalismului interbelic


și cele două direcții ale revistei „Gândirea”, după ce la conducerea revitei se
instalează N. Crainic.

Se amintesc scriitorii ce se încadrează tradiționalismului interelic. Se anunță și


se notează pe tablă titlul lecției: „Aci sosi pe vremuri”, de Ion Pillat

Se citește expresiv textul poeziei, se prezintă contextul apariției și se identifică


Descrierea particularitățile de structură. Sunt delimitate cele trei secvențe ale poeziei. Se
activității formează echipe de lucru: două echipe de băieți și trei de fete. Sarcinile de
lucru vor fi diferite: băieții vor identifica elementele ce evidențiază planul
trecutului și planul prezentului eului liric, cuvintele ce aparțin limbajului
familiar, regional și neologic. Vor identifica structuri ce fixează cadrul spațio-
temporal al imaginarului poetic. Fetele vor identifica ceremonialul bunicilor și
pe cel al nepoților, vor identifica procedeele artistice folosite și vor preciza care
este rolul clopotului, simbolistica lui în text.

După verificarea răspunsurilor, se vor forma echipe mixte și se va realiza


prezentarea poeziei după un plan pe care fiecare echipă și-l face. La final se
alege cea mai bună prezentare. Ca temă elevii au de realizat un eseu în care să
prezinte tema și viziunea despre lume în poezia lui Pillat.

- Sarcina cadrului didactic: Oferă informații pe nivelul de înțelegere al elevilor,


verifică răspunsurile elevilor și oferă sugestii de rezolvare a sarcinilor.
- Sarcina elevilor: Păstrează liniștea, își notează informațiile de la tablă, rezolvă
sarcinile de lucru, însușindu-și trăsăturile tradiționalismului.

This document has been produced with the financial support of the Rights,
Equality and Citizenship (REC) Programme of the European Union. The contents of
this document are the sole responsibility of the consortium of NGOs led by GERT
and can in no way be taken to the reflect the views of the European Commission.
Career ROCKET: Respect, Opportunities, Choice, Knowledge, Equality and Training
JUST/2015/RGEN/AG/ROLE/9706

- Aspecte analizate: Se urmărește ca elevii să-și însușească trăsăturile


tradiționalismului și să le identifice pe text. De asemenea se urmărește
cultivarea sensibilității elevilor față de textul liric și formarea unor priceperi și
deprinderi în analiza textului liric.

This document has been produced with the financial support of the Rights,
Equality and Citizenship (REC) Programme of the European Union. The contents of
this document are the sole responsibility of the consortium of NGOs led by GERT
and can in no way be taken to the reflect the views of the European Commission.
Career ROCKET: Respect, Opportunities, Choice, Knowledge, Equality and Training
JUST/2015/RGEN/AG/ROLE/9706

Clasa: a XII-a A

Disciplina Limba și literatura română


Denumirea
Stilul epistolar
activității
Activitatea se corelează cu conținutul programei cursului optional Tehnica analizei
Argumentarea
textului literar. Este o lecție de recapitulare, în vederea pregătirii probei orale a
alegerii temei
examenului de bacalaureat.

- Durata: 1 oră
- Metode folosite: conversația, problematizarea, explicația
- Materiale didactice: portofoliile elevilor, culegerile cu variante de examen

Descrieti activitatea:

Spargerea gheții se realizează printr-o discuție privind formele de


corespondență din trecut și cele actuale. Discuția se focalizează asupra
scrisorii. Se prezintă avantajele și dezavantajele scrisorii letrice și ale celei
electronice.

Se reamintesc convențiile redactării scrisorii și se identifică tipurile de


scrisoare: familiară, de intenție, oficială, de dragoste, etc. De asemenea se
atrage atenția asupra factorilor intratextuali și extratextuali, pe care-i putem
Descrierea
identifica într-o scrisoare.
activității
Se propune spre analiză textul suport de la variant 70 din culegere ce are ca
suport o scrisoare adresată de Ion Ghica lui Vasile Alecsandri. Se identifică
elementele situației de comunicare, particularitățile de limbaj, elemente
importante de conținut, tipul de scrisoare și convențiile redactării scrisorii. Se
atrage atenția asupra subiectului abordat de Ion Ghica, și anume egalitatea
într-o societate democratică.

Individual, elevii răspund la cerințele din culegere. Se verifică răspunsurile din


punct de vedere calitativ și cantitativ. Ca temă elevii au de redactat un text
argumentative despre egalitatea între oameni care poate fi considerată o
condiție a unei societăți democratice.

- Sarcina cadrului didactic: Ghidează activitatea elevilor și verifică răspunsurile


acestora, face completări și aprecieri ce vizează activitatea elevilor. Încurajează
elevii să-și exprime opinia.

This document has been produced with the financial support of the Rights,
Equality and Citizenship (REC) Programme of the European Union. The contents of
this document are the sole responsibility of the consortium of NGOs led by GERT
and can in no way be taken to the reflect the views of the European Commission.
Career ROCKET: Respect, Opportunities, Choice, Knowledge, Equality and Training
JUST/2015/RGEN/AG/ROLE/9706

- Sarcina elevilor: Răspund cerințelor profesorului, își exprimă opinia și


adresează întrebări dacă au neclarități. Vor nota în caiete toate informațiile de
la tablă și vor consulta portofoliul dacă va fi necesar.
- Aspecte analizate: Se urmărește fixarea noțiunilor despre textul epistolar și
formarea unor deprinderi deanaliză a textului epistolar. Se analizează gradul
de implicare al fetelor și al băieților în rezolvarea sarcinilor de lucru și
exprimarea opiniei despre egalitatea, condiție a unei societăți democratice.

This document has been produced with the financial support of the Rights,
Equality and Citizenship (REC) Programme of the European Union. The contents of
this document are the sole responsibility of the consortium of NGOs led by GERT
and can in no way be taken to the reflect the views of the European Commission.
Career ROCKET: Respect, Opportunities, Choice, Knowledge, Equality and Training
JUST/2015/RGEN/AG/ROLE/9706

This document has been produced with the financial support of the Rights,
Equality and Citizenship (REC) Programme of the European Union. The contents of
this document are the sole responsibility of the consortium of NGOs led by GERT
and can in no way be taken to the reflect the views of the European Commission.
Career ROCKET: Respect, Opportunities, Choice, Knowledge, Equality and Training
JUST/2015/RGEN/AG/ROLE/9706

Clasa: a XII-a A

Disciplina Limba și literatura română


Denumirea
Receptarea textului critic
activității
Activitatea se corelează cu conținutul programei cursului optional Tehnica analizei
Argumentarea
textului literar. Este o lecție de recapitulare, în vederea pregătirii probei orale a
alegerii temei
examenului de bacalaureat.

- Durata: 1 oră
- Metode folosite: conversația, problematizarea, explicația, brainstormingul
- Materiale didactice: portofoliile elevilor, fișe de lucru, table, caietele elevilor

Descrieti activitatea:

Activitatea începe printr-o discuție despre rolul criticii literare în receptarea


unei opera literare, pornind de la afirmația lui M. Kogălniceanu „critica noastră
va fi nepărtinitoare, vom critica cartea, iar nu persoana”, afirmație ce va fi
notată pe tablă la începutul orei.

Se va aminti contextul în care este făcută această afirmație: articolul


„Introducție”, publicat în primul număr al „Daciei literare”, 1840; perioada
pașoptistă.
Descrierea
activității
La tablă se va realiza o listă cu numele criticilor literari cunoscuți și afirmațiile
pe care aceștia le fac despre operele studiate. Se constată că lista conține
numai nume masculine.

Se împart fișe de lucru ce conțin aprecierile Magdalenei Popescu despre opera


lui Slavici: „Moara cu noroc” și „Mara”, ambele opere regăsindu-se pe lista
celor ce trebuie pregătite pentru examenul de bacalaureat.

- „Opera lui Slavici nu e doar o copie a realității, cât mai exacta, cât mai
adecvată (e și aceasta), ci o viziune a ei.”
- „Mara e un caracter, Persida un destin; prima înseamnă stabilitate și forță,
cealaltă devenire semnificativă și exemplară.”
- „Mara e asemenea arborelui vieții, e viața însăși, pătimașă, puternică, rea,
lacomă, generoasă (…) îndrumată de elanurile cele mai nobile; neiertătoare,
aspră, severă și blândă.”

This document has been produced with the financial support of the Rights,
Equality and Citizenship (REC) Programme of the European Union. The contents of
this document are the sole responsibility of the consortium of NGOs led by GERT
and can in no way be taken to the reflect the views of the European Commission.
Career ROCKET: Respect, Opportunities, Choice, Knowledge, Equality and Training
JUST/2015/RGEN/AG/ROLE/9706

Sarcinile elevilor vizează: să încadreze fragmentele într-un stil functional, să


precizeze ce se poate deduce despre receptorul textului dat, având în vedere
scopul comunicării și să susțină una dintre cele trei afirmații, raportându-se la
operele literare amintite.

După verificarea răspunsurilor, profesorul face cunoscută elevilor activitatea


Magdalenei Popescu.

La sfârșitul orei se vor recapitula cele două opere: titlu, structură, specie, teme,
stil, particularitățile operelor. La tablă, informațiile vor fi notate sub formă de
schema.

Ca temă, elevii au de redactat un text argumentativ, despre importanța


consultării studiilor critice în receptarea unei opera literare.

- Sarcina cadrului didactic: Ghidează activitatea elevilor și verifică răspunsurile


acestora, face completări și aprecieri ce vizează activitatea elevilor. Încurajează
elevii să-și exprime opinia.
- Sarcina elevilor: Răspund cerințelor profesorului, își exprimă opinia și
adresează întrebări dacă au neclarități. Vor nota în caiete toate informațiile de
la tablă și vor consulta portofoliul dacă va fi necesar.
- Aspecte analizate: Se urmărește fixarea noțiunilor despre stilul științific și
formarea unor deprinderi de analiză a textului critic. Se analizează gradul de
implicare al fetelor și al băieților în rezolvarea sarcinilor de lucru și exprimarea
opiniei despre rolul criticii literare în receptarea unei opere literare. De
asemenea se fac cunoscute elevilor activitatea și opiniile Magdalenei Ppescu.

This document has been produced with the financial support of the Rights,
Equality and Citizenship (REC) Programme of the European Union. The contents of
this document are the sole responsibility of the consortium of NGOs led by GERT
and can in no way be taken to the reflect the views of the European Commission.
Career ROCKET: Respect, Opportunities, Choice, Knowledge, Equality and Training
JUST/2015/RGEN/AG/ROLE/9706

Colegiul Tehnic “D.Ghika” Comănești

Cadre Didactice:

Munteanu Silvia (45)

Fișe activități:

LIMBA ȘI LITERATURA
ROMÂNĂ

This document has been produced with the financial support of the Rights,
Equality and Citizenship (REC) Programme of the European Union. The contents of
this document are the sole responsibility of the consortium of NGOs led by GERT
and can in no way be taken to the reflect the views of the European Commission.
Career ROCKET: Respect, Opportunities, Choice, Knowledge, Equality and Training
JUST/2015/RGEN/AG/ROLE/9706

Clasa: a IX-a B, profil Real

Disciplina Limba și literatura română


Denumirea
Relaţia dintre femeie şi bărbat în familia tradiţională
activității

Activitatea desfăşurată se încadrează în tema Joc, joacă din programa şcolară şi am


Argumentarea
realizat-o în cadrul operei Amintiri din copilărie, de Ion Creangă, în care rolurile
alegerii temei
părinţilor sunt foaarte clar delimitate: femeia – rol de mamă, gospodină, se ocupă de
educaţia copiilor, iar bărbatul – rol de cap al familiei, care trebuie să asigure venitul
material.

- Durata: 1 oră
- Metode folosite: conversaţia, problematizarea, argumentarea, explicaţia
- Materiale didactice: volumul lui I.Creangă, fişe de lucru
- Descrieti activitatea:

Activitatea s-a desfăşurat pe grupe: elevii au fost împărţiţi în 5 grupe:

- Grupa 1 – explicarea rolului femeii;


- Grupa 2 – explicarea rolului bărbatului;
- Grupa 3 – argumentarea statului femeii;
- Grupa 4 – argumentarea statutului bărbatului
Descrierea
- Grupa 5 – trasarea concluziilor finale
activității
- Sarcina cadrului didactic: adresează întrebări elevilor, astfel încât să îi conducă
spre concluziile finale ale lecţiei şi să atingă obiectivele propuse
- Sarcina elevilor: elevii au fost solicitaţi să răspundă la întrebări şi să-şi susţină
opiniile cu citate elocvente din textul studiat

Aspecte analizate:

- să sesizeze rolurile femeii şi ale bărbatului în cadrul familiei;


- să descrie fiecare rol;
- să evidenţieze implicarea femeii în educaţia copiilor, dar şi al bunului mers al
gospodăriei;
- să argumenteze statutul femeii şi al bărbatului în cadrul familiei tradiţionale.

This document has been produced with the financial support of the Rights,
Equality and Citizenship (REC) Programme of the European Union. The contents of
this document are the sole responsibility of the consortium of NGOs led by GERT
and can in no way be taken to the reflect the views of the European Commission.
Career ROCKET: Respect, Opportunities, Choice, Knowledge, Equality and Training
JUST/2015/RGEN/AG/ROLE/9706

Clasa: a IX-a B, profil Real

Disciplina Limba și literatura română


Denumirea
Condiţia femeii în perioada Renaşterii
activității
Activitatea desfăşurată se încadrează în tema Iubirea din programa şcolară şi am
Argumentarea realizat-o în cadrul lecţiei “Condiţia femeii în perioada Renaşterii”, în care am studiat
alegerii temei opera lui W. Shakespeare – Romeo şi Julieta: în această tragedie, condiţia femeii este
clar subordonată tuturor prejudecăţilor: rang social, familie, avere, nume, prietenie.
- Durata: 1 oră
- Metode folosite: problematizarea, învăţarea prin descoperire, explicaţia
- Materiale didactice: textul dramatic, flipchart
- Descrieti activitatea: activitatea a constat în identificarea şi descrierea rolurilor
femeii şi al bărbatului în societatea timpului descrisă în opera literară studiată.
- Sarcina cadrului didactic: explică elevilor valorile societăţii, dar şi impactul pe
care drama celor doi îndrăgostiţi l-a avut asupra posterităţii.

Sarcina elevilor:

Elevii pun în lumină faptul că, în societatea timpului, femeia trebuie să fie
supusă familiei din toate punctele de vedere. Julieta nu este stăpână pe
propriul ei destin. Comite păcatul de a se îndrăgosti de un bărbat care apaţinea
unei familii rivale. Ura de moarte dintre cele două familii îi împiedică pe tineri
Descrierea să-şi trăiască povestea de iubire
activității
Elevii evidenţiază că Julieta, deşi este o femeie în devenire, are o personalitate
puternică, care o determină să încalce regulile şi să lupte pentru iubirea ei.

Totuşi, în încercarea disperată de a-i păcăli pe cei din jur, tinerii sfârşesc în
moarte.

Aspecte analizate:

- să precizeze statutul Julietei în familie şi societate;


- să exemplifice cucitate pertinente această condiţie;
- să identifice barierele sociale impuse femeii de societate timpului;
- să argumenteze deciziile Julietei, dar şi ale bărbatului (Romeo) din finalul
tragediei.

This document has been produced with the financial support of the Rights,
Equality and Citizenship (REC) Programme of the European Union. The contents of
this document are the sole responsibility of the consortium of NGOs led by GERT
and can in no way be taken to the reflect the views of the European Commission.
Career ROCKET: Respect, Opportunities, Choice, Knowledge, Equality and Training
JUST/2015/RGEN/AG/ROLE/9706

Clasa: a IX-a B, profil Real

Disciplina Limba și literatura română


Denumirea
Ipostaze ale feminităţii în lirica eminesciană
activității
Activitatea desfăşurată se încadrează în tema Iubirea din programa şcolară şi am
realizat-o în cadrul lecţiei “Ipostaze ale feminităţii în lirica eminesciană”, în care
Argumentarea
femeia este privită diferit, în funcţie de perioada de creaţie şi în raport cu bărbatul-
alegerii temei
îndrăgostit, care întruchipează omul superior, incapabil să se coboare la micimea
femeii atrasă de împlinirrea fericirii pământene prin iubire.

- Durata: 1 oră
- Metode folosite: analiza pe text, conversaţia, explicaţia, diagrama Venn
- Materiale didactice: volumul de versuri eminesciene, un cub din carton
- Descrieti activitatea: Pornind de la ipostazele iubirii în creația lui Eminescu

Sarcina cadrului didactic: moderator al activităţii, adresând întrebări care să


stimuleze gândirea critică a elevilor

Sarcina elevilor: elevii au fost solicitaţi să răspundă la întrebări şi să-şi susţină


Descrierea
opiniile cu citate elocvente din poeziile analizate: Sara pe deal, Lacul, Pe lângă
activității
plopii fără soţ, Îngerr şi demon, Scrisoarea IV, Scrisoarea V, Atât de fragedă,
Floare albastră, Luceafărul.

Aspecte analizate:

- să precizeze diferite ipostaze ale femeii în lirica eminesciană;


- să exemplifice cu versuri fiecare ipostază identificată;
- să–şi exprime opinia cu privire la fiecare ipostază:
- să analizeze diferenţa dintre statutul femeii şi al bărbatului în textele
eminesciene.

This document has been produced with the financial support of the Rights,
Equality and Citizenship (REC) Programme of the European Union. The contents of
this document are the sole responsibility of the consortium of NGOs led by GERT
and can in no way be taken to the reflect the views of the European Commission.
Career ROCKET: Respect, Opportunities, Choice, Knowledge, Equality and Training
JUST/2015/RGEN/AG/ROLE/9706

Clasa: a IX-a B, profil Real

Disciplina Limba și literatura română


Denumirea
Diferenţa de gen în funcţie de spaţiul cultural
activității
Activitatea desfăşurată se încadrează în tema Iubirea din programa şcolară şi am
Argumentarea
realizat-o în cadrul lecţiei Diferenţa de gen în funcţie de spaţiul cultural, raportându-
alegerii temei
ne la romanul Maitreyi, de M. Eliade.

Durata: 1 oră

- Metode folosite: lectura expresivă, lucrul cu manualul şi cu fişele de lectură,


conversaţia euristică, lectura selectivă, problematizarea, exerciţiul, observaţia
organizată, tehnica oglindirii textuale;
- Materiale didactice: romanul Maitreyi, de M. Eliade; manuale, fişe de lucru
(pentru activitatea individuală şi pentru activitatea pe grupe), fişe de lectură,
fişe de citate

Descrieti activitatea:

- Sarcina cadrului didactic: solicită elevilor să caracterizeze personajul femini,


astfel încăt să sublinieze condiţia femeii în societatea benghaleză.

Sarcina elevilor:
Descrierea
activității
Grilă de caracterizare a personajului principal: Maitreyi, raportată strict la
diferenţa culturală (Europa şi India)

1. Locul personajului în ansamblul operei


2. Apartenenţa socială a personajului
3. Evoluţia personajului pe parcursul desfăşurării acţiunii
4. Trăsături fizice şi morale; modalităţi de caracterizare a personajului
5. Relaţia cu celelalte personaje: Allan, membrii familiei
6. Atitudinea naratorului faţă de personaj
7. Părerea personal
8. Concluzii: Femeia - Maitreziââyi, atunci când se îndrăgosteşte, riscă şi încalcă
rigorile impuse de familie şi religie. Bărbatul – Allan, care aparţinea unei alte
culturi şi civilizaţii, nu reuşeşte să înţeleagă obiceiurile indienilor.

Aspecte analizate:

This document has been produced with the financial support of the Rights,
Equality and Citizenship (REC) Programme of the European Union. The contents of
this document are the sole responsibility of the consortium of NGOs led by GERT
and can in no way be taken to the reflect the views of the European Commission.
Career ROCKET: Respect, Opportunities, Choice, Knowledge, Equality and Training
JUST/2015/RGEN/AG/ROLE/9706

- să delimiteze diferenţele culturale ce apar în roman;


- să identifice modul diferit de gândire al protagoniştilor, prin prisma civilizaţiei
căreia îîi aparţin;
- să precizeze rolul femeii şi al bărbatului, aşa cum reiese din roamn;
- să argumenteze diferenţa de gen, potrivit cutumelor celor două civilizaţii
diferite.

This document has been produced with the financial support of the Rights,
Equality and Citizenship (REC) Programme of the European Union. The contents of
this document are the sole responsibility of the consortium of NGOs led by GERT
and can in no way be taken to the reflect the views of the European Commission.
Career ROCKET: Respect, Opportunities, Choice, Knowledge, Equality and Training
JUST/2015/RGEN/AG/ROLE/9706

Clasa: a IX-a B, profil Real

Disciplina Limba și literatura română


Denumirea
Diferenţa de gen pe piaţa muncii
activității

Activitatea desfăşurată se încadrează în tema Limbă şi comunicare – textl argumentativ


Argumentarea
din programa şcolară şi am realizat-o în cadrul lecţieidespre Textul argumentativ, elevii
alegerii temei
trebuind să pornească de la ideea: Diferenţa de gen pe piaţa muncii

- Durata: 1 oră
- Metode folosite: problematizarea, brainstormingul, explicaţia
- Materiale didactice: tabla, caietul
- Descrieti activitatea:

Activitatea a debutat cu un brainstorming, în care fiecare elev şi-a exprimat opinia


despre tematica diferenţei de gen pe piaţa muncii, aducând atât argumente pro (că
femeile îşi găsesc mai repede de muncă), cât şi contra (că bărbaţii sunt mai căutaţi
pe piaţa muncii)
Descrierea
- Sarcina cadrului didactic: moderator
activității
- Sarcina elevilor: de a redacta un text argumentativ despre diferenţa de gen pe
piaţa muncii, selectând cel puţin două argumente dintre cele scrise pe tablă şi
întărind aceste argumente cu exemple din cultura generală sau propria
experienţă.

Aspecte analizate:

- 1. Să precizeze avantajele şi/ sau dezavantajele femeilor pe piaţa muncii;


- 2. Să prezinte avantajele şi/ sau dezavantajele bărbaţilor pe piaţa muncii;
- 3. Să identifice joburile specifice femeilor/ bărbaţilor;
- 4. Să conştientizeze existenţa uneio diferenţe pe piaţa muncii în funcţie de gen.

This document has been produced with the financial support of the Rights,
Equality and Citizenship (REC) Programme of the European Union. The contents of
this document are the sole responsibility of the consortium of NGOs led by GERT
and can in no way be taken to the reflect the views of the European Commission.
Career ROCKET: Respect, Opportunities, Choice, Knowledge, Equality and Training
JUST/2015/RGEN/AG/ROLE/9706

Clasa: a IX-a B, profil Real

Disciplina Limba și literatura română


Denumirea
Tipul intelectualuilui în romanul Enigma Otiliei de G. Călinescu
activității
Activitatea desfăşurată se încadrează în tema Familia din programa şcolară şi am
Argumentarea realizat-o în cadrul lecţiei Tipul intelectualuilui în romanul Enigma Otiliei de G.
alegerii temei Călinescu, cu scopul de a evidenţia raportul de inferioritate ce se stabileşte între
femeie şi bărbat în secolul al XX-lea, în societatea bucureşteană.

- Durata: 1 oră
- Metode folosite metode activ-participative, lucru individual și în echipă,
conversația, argumentarea.
- Materiale didactice; fișe de lucru ; manualul, fișe de lectură, planșa

Descrieti activitatea: Pe baza informaţiilor din roman, am urmărit evoluţia


relaţiei dintre Felix şi Otilia şi am identificat cauzele care au dus la eşecul
acestui cuplu care atrage atenţia lectorului încă de la început.

- Sarcina cadrului didactic: Asigură condițiile necesare desfășurării optime a


activității: asigurarea liniștii, notarea absenților, pregătirea materialului
didactic. Adresează întrebări elevilor pentru a-i conduce spre finalitatea cu
Descrierea succes a obiectivelor propuse
activității
Sarcina elevilor: a fost de a stabili tipurile umane întruchipate de către cele 2
personaje: Felix – tipul intelectualului, Otilia – eternul mister feminin.

Aspecte analizate:

- Să conștientizeze modalitățile în care o cultură sau o societate prescrie


drepturile, rolurile, responsabilităţile şi identităţile femeilor şi bărbaţilor în
relaţia dintre ei;
- Să identifice trăsăturile romanului realist-social de factură balzaciană;
- Să recunoascăraportul de inferioritate ce se stabileşte între femeie şi bărbat,
respectiv Felix-Otilia;
- Să precizeze modalitățile de caracterizare folosite în construcția personajelor
Felix şi Otilia;

Clasa: a IX-a B, profil Real

This document has been produced with the financial support of the Rights,
Equality and Citizenship (REC) Programme of the European Union. The contents of
this document are the sole responsibility of the consortium of NGOs led by GERT
and can in no way be taken to the reflect the views of the European Commission.
Career ROCKET: Respect, Opportunities, Choice, Knowledge, Equality and Training
JUST/2015/RGEN/AG/ROLE/9706

Disciplina Limba și literatura română


Denumirea
Stilul oficial-administrativ: Curriculum vitae
activității

Argumentarea Activitatea desfăşurată se încadrează în tema Limbă şi comunicare din programa


alegerii temei şcolară şi am realizat-o în cadrul lecţiei Stilul oficial-administrativ: Curriculum vitae

- Durata: 1 oră
- Metode folosite: metode activ-participative, lucru individual și în echipă,
conversația, proiectul
- Materiale didactice: fișe cu informații personale; un model de CV, calculatorul

Descrieti activitatea: Găsirea unui loc de muncă pe placul tinerilor constituie


una din problemele societății actuale. Angajatorii au posibilitatea să aleagă
dintr-un număr mare de tineri , iar CV-ul poate fi primul bilet într-o călătorie
lungă. Fiecare firmă solicit depunerea unui CV, iar acesta trebuie să fie cât mai
convingător. Activitatea aceasta își propune să familiarizeze tinerii, cu modul
de redactare al unui CV.

- Sarcina cadrului didactic: explicarea paşilor redactării corecte a unui CV pentru


Descrierea ca tinerii să obţină postul vizat, în acord cu nivelul de pregătire, dar şi cu postul
activității vizat, care trebuie să ţină cont şi de diferenţa de gen.
- Sarcina elevilor: conștientizarea modalităților în care o cultură sau o societate
prescrie drepturile, rolurile, responsabilităţile şi identităţile femeilor şi
bărbaţilor în relaţia dintre ei.
- Să redacteze câte un CV în mod corect, astfel încât să determine angajatorul să
îi dea postul vizat.

Aspecte analizate:

- 1. să adune date biografice și experiențiale personale;


- 2.să selecteze datele biografice și experiențiale necesare redactării unui CV
profesional;
- 3. Să insereze corect locul de muncă vizat şi studiile urmate, având în vere
genul;
- să realizeze structura și paginarea corectă a CV-ului.

Clasa: a IX-a B, profil Real

This document has been produced with the financial support of the Rights,
Equality and Citizenship (REC) Programme of the European Union. The contents of
this document are the sole responsibility of the consortium of NGOs led by GERT
and can in no way be taken to the reflect the views of the European Commission.
Career ROCKET: Respect, Opportunities, Choice, Knowledge, Equality and Training
JUST/2015/RGEN/AG/ROLE/9706

Disciplina Limba și literatura română


Denumirea
Mara de Ioan Slavici
activității
Activitatea desfăşurată se încadrează în tema Familia din programa şcolară şi am
Argumentarea
realizat-o în cadrul lecţiei Mara de Ioan Slavici, în care se evidenţiază tiparul femeii
alegerii temei
capabile să preia rolul de cap al familiei.

- Durata: 1 oră
- Metode folosite metode activ-participative, lucru individual și în echipă,
conversația, argumentarea.
- Materiale didactice romanul Mara, vol.; fișe de lucru ; ecranizarea ; video-
proiector, manualul, fișe de lectură, video-proiector.

Descrieti activitatea: analiza romanului şi selectarea episoadelor reprezentative


pentru stabilirea rolului femeii în cadrul familiei;

- Sarcina cadrului didactic: moderator: adresează întrebări elevilor, care să le


solicite gândirea critică şi exprimarea judecăţilor de valoare cu privire la
Descrierea
statulul femeii.
activității
- Sarcina elevilor: conștientizarea modalităților în care o cultură sau o societate
prescrie drepturile, rolurile, responsabilităţile şi identităţile femeilor şi
bărbaţilor în relaţia dintre ei. Analizează fragmentele cele mai elocvente din
roman și răspund cerințelor.

Aspecte analizate:

- să cunoască principalele conflicte ale romanului;


- să caracterizeze personajul principal;
- să comenteze scene reprezentative pentru temperamentul, trăsăturile de
caracter ale Marei;
- să aleagă o zodie potrivită Marei și să-și justifice alegerea;

Clasa: a IX-a B, profil Real

Disciplina Limba și literatura română

This document has been produced with the financial support of the Rights,
Equality and Citizenship (REC) Programme of the European Union. The contents of
this document are the sole responsibility of the consortium of NGOs led by GERT
and can in no way be taken to the reflect the views of the European Commission.
Career ROCKET: Respect, Opportunities, Choice, Knowledge, Equality and Training
JUST/2015/RGEN/AG/ROLE/9706

Denumirea
Cartea nunţii, de G. Călinescu
activității
Activitatea desfăşurată se încadrează în tema Familia din programa şcolară şi am
Argumentarea realizat-o în cadrul lecţiei Cartea nunţii, de G. Călinescu, în care se evidenţiază tiparul
alegerii temei femeii moderne capabilă să salveze bărbatul din cadrul familiei sale demodate şi
conduse de prejudecăţi.

- Durata: 1 oră
- Metode folosite: brainstorming, problematizare, pălăriile gânditoare,
argumentare.
- Materiale didactice: romanul, tabla, fişe de lectruă, fişe de lucru;

Descrieti activitatea: analiza romanului şi selectarea episoadelor reprezentative


pentru stabilirea rolului femeii în cadrul familiei;

- Sarcina cadrului didactic: moderator: adresează întrebări elevilor, care să le


solicite gândirea critică şi exprimarea judecăţilor de valoare cu privire la
Descrierea
statulul femeii.
activității
- Sarcina elevilor: răspund la întrebări, realizând diferenţa între familia
tradiţional şi cea modernă.

Aspecte analizate:

- să cunoască principalele conflicte ale romanului;


- să caracterizeze personajele principale;
- să comenteze scene reprezentative pentru temperamentul, trăsăturile de
caracter aleVerei;
- să stabilească raportul de superioritate-inferioritate ce se instituie între cei doi
protagonişti.

This document has been produced with the financial support of the Rights,
Equality and Citizenship (REC) Programme of the European Union. The contents of
this document are the sole responsibility of the consortium of NGOs led by GERT
and can in no way be taken to the reflect the views of the European Commission.
Career ROCKET: Respect, Opportunities, Choice, Knowledge, Equality and Training
JUST/2015/RGEN/AG/ROLE/9706

Clasa: a IX-a B, profil Real

Disciplina Limba și literatura română


Denumirea
Hronicul şi cântecul vârstelor, de L. Blaga
activității
Activitatea desfăşurată se încadrează în tema Familia din programa şcolară şi am
Argumentarea
realizat-o în cadrul lecţiei Hronicul şi cântecul vârstelor, de L. Blaga, în care se
alegerii temei
evidenţiază imaginea mamei, care luminează universul copilăriei.

- Durata: 1 oră
- Metode folosite: metode activ-participative, diagrama Venn, problematizarea,
conversaţia, argumentarea
- Materiale didactice: romanul, tabla, fişe de lectruă, fişe de lucru

Descrieti activitatea: argumentarea ideii că în centrul universului unui copil


tronează figura mamei, tatăl rămânând într-un con de umbră. Se va evidenţia
faptul că femeia, în rol de mamă, ocupă locul primordial în viaţa oricărui om.

- Sarcina cadrului didactic: adresează elevilor întrebări pentru a-i determina să


Descrierea ajungă la concluziile propuse de obiective.
activității - Sarcina elevilor: este de a defini rolul mamei în universul recreat de memoria
afectivă a naratorului, pornind de la citatul: „Finnţă impersonală, fără gând
întors asupra ei înşişi, stăpânită numai de sacrul egoism al familiei, mama era
substanţa activă în jurul căreia luau înfăţişare palpabilă toate rânduielile vieţii
noastr” (L. Blaga).

Aspecte analizate:

- să recunoască rolul primordial al mamei în universul copilăriei;


- să identifice trasăturile distinctive ale mamei;
- să explice scrierea cu majusculă a cuvântului Mama;
- să argumenteze statutul superior al femeii, aşa cum îl percepe copilul.

This document has been produced with the financial support of the Rights,
Equality and Citizenship (REC) Programme of the European Union. The contents of
this document are the sole responsibility of the consortium of NGOs led by GERT
and can in no way be taken to the reflect the views of the European Commission.
Career ROCKET: Respect, Opportunities, Choice, Knowledge, Equality and Training
JUST/2015/RGEN/AG/ROLE/9706

Clasa: a IX-a B, profil Real

Disciplina Limba și literatura română

Denumirea
Stilul oficial-administrativ: scrisoarea
activității

Argumentarea Activitatea desfăşurată se încadrează în tema Limbă şi comunicare din programa


alegerii temei şcolară şi am realizat-o în cadrul lecţiei Stilul oficial-administrativ: scrisoarea
- Durata: 1 oră
- Metode folosite: metode activ-participative, lucru individual și în echipă,
conversația, proiectul
- Materiale didactice: fişe de lucru, calculatorul

Descrieti activitatea: Activitatea aceasta își propune să familiarizeze elevii cu


modul de redactare al unei scrisori oficiale, care să dezbată problema violenţei
de gen.

- Sarcina cadrului didactic: precizează elevilor modul corect de redactare al unei


scrisori, tematica abordată şi explicaţii cu privire la realizarea sarcinii de lucru.
- Sarcina elevilor: conștientizarea modalităților în care o cultură sau o societate
prescrie drepturile, rolurile, responsabilităţile şi identităţile femeilor şi
bărbaţilor în relaţia dintre ei.
- Redactarea unei scrisori oficiale în mod corect, respectând atât clişeele
lingvistice specifice textului epistolar, cât şi tematica violenţei de gen.
Descrierea
activității
Scrisoarea trebuie să fie adresată de către o femeie unui O.N.G. care apără
drepturile femeilor, în care solicită sprijin în ceea ce priveşte violenţa de gen.
Expeditoarea este nemulţumită că Poliţia nu a luat măsuri drastice faţă de
bărbatul care o agresează şi se teme pentru viaţa ei. Elevii trebuie să
conştientizeze faptul că violenţa în familie constituie încă o problemă de
actualitate, care trebuie verbalizată, deoarece există soluţii în societatea
contemporană.

Aspecte analizate:

- să redacteze corect o scrisoare oficială;


- să interpreteze rolul unei victime;
- 3. să precizeze drepturile care îi sunt încălcate femeii abuzate;
- să ofere soluţii de a pedepsi persoanele de sex masculin care practică violenţa
de gen.

This document has been produced with the financial support of the Rights,
Equality and Citizenship (REC) Programme of the European Union. The contents of
this document are the sole responsibility of the consortium of NGOs led by GERT
and can in no way be taken to the reflect the views of the European Commission.
Career ROCKET: Respect, Opportunities, Choice, Knowledge, Equality and Training
JUST/2015/RGEN/AG/ROLE/9706

Clasa: a IX-a B, profil Real

Disciplina Limba și literatura română

Denumirea
Stilul publicistic: interviul
activității

Argumentarea Activitatea desfăşurată se încadrează în tema Limbă şi comunicare din programa


alegerii temei şcolară şi am realizat-o în cadrul lecţiei Stilul publicistic: interviul

- Durata: 1 oră
- Metode folosite: metode activ-participative, lucru individual și în echipă,
conversația, proiectul, jocul de rol
- Materiale didactice: fişe de lucru, calculatorul

Descrieti activitatea: Activitatea aceasta își propune să familiarizeze elevii cu


modul de redactare al unui interviu, punând accent şi pe egalitatea de gen

- Sarcina cadrului didactic: precizează elevilor modul corect de redactare a unui


interviu tematica abordată şi explicaţii cu privire la realizarea sarcinii de lucru;
Descrierea propune elevilor să ţină cont de genul personal şi să ia interviu unei persoane
activității de gen opus, astfel încât să afle părerea unui gen diferit de al său.
- Sarcina elevilor: conștientizarea modalităților în care o cultură sau o societate
prescrie drepturile, rolurile, responsabilităţile şi identităţile femeilor şi
bărbaţilor în relaţia dintre ei; redactarea unui interviu care să aibă ca temă
egalitatea de gen, respectând totodată şi rolurile stabilite de profesor.

Aspecte analizate:

- să redacteze corect un interviu;


- să interpreteze rolul unui jurnalist;
- să descopere cauzele care conduc la inegalitatea drepturilor în funcţie de gen;
- să recunoască domeniile în care egalitatea de gen este încălcată.

This document has been produced with the financial support of the Rights,
Equality and Citizenship (REC) Programme of the European Union. The contents of
this document are the sole responsibility of the consortium of NGOs led by GERT
and can in no way be taken to the reflect the views of the European Commission.
Career ROCKET: Respect, Opportunities, Choice, Knowledge, Equality and Training
JUST/2015/RGEN/AG/ROLE/9706

Clasa: a X-a E, Ştiinţele naturii

Disciplina Limba și literatura română


Denumirea
Condiţia femeii în basm
activității

Activitatea desfăşurată se încadrează în tema Basmul cult din programa şcolară şi am


realizat-o în cadrul lecţiei “Condiţia femeii în basm”, realizată la studierea basmului
Argumentarea
cult Povestea lui Harap-Alb de I. Creangă, în care am subliniat faptul că în lumea
alegerii temei
basmelor femeia îndeplineşte un rol important, având şi ea puteri supranaturale şi,
uneori, fiind superioară bărbatului prin intuiţie.

- Durata: 1 oră
- Metode folosite: metode activ-participative, problematizarea, învăţarea prin
descoperire, explicaţia
- Materiale didactice: fişe de lectură, flipchart, citate critice;

Descrieti activitatea: Identificarea şi descrierea rolurilor femeii şi al bărbatului


în societatea timpului descrisă în opera literară studiată.

- Sarcina cadrului didactic: explică elevilor schema epică a basmului şi faptul că


persoanjel sunt purtătoare de valori simbolice, pentru că basmul este “o
oglindire a vieţii în moduri fabuloase” (G. Călinescu); solicită elevilor să
identifice personajele feminie şi să comenteze rolul jucat de le, stabilind
raportul ce se stabileşte între ele şi protagonistul basmului.
- Sarcina elevilor:
Descrierea
activității Elevii pun în lumină faptul că în basm, deşi personajele femine au doar roluri
secundare, ele nu sunt inferioare personajului masculin.

Astfel, Sfânta Duminică, personaj episodic, joacă un rol însemnat în devenirea


eroului, ajutându-l să treacă cu succes peste două probe din cele trei la care
este supus de către Spân. Având o dublă personalitae, cerşetoare şi Sf.
Duminică, femeia întruchipează pe Bătrâna Timpurilor, ce face parte din
categoria Ştiutorilor, deci înzestrată cu puteri supranaturale şi cu o
înţelepciune aparte. Fără ajutorul ei, fiul cel mic al Craiului nici măcar nu ar fi
plecAT în Marea Călătorie.

Fata Împăratului Roş, despre care se spunea că este o “mare farmazoană”, are,
de asemenea, puteri supranaturale şi se dovedeşte a fi superioară bărbatului:
ea intuieşte că Harap-Alb era adevăratul nepot al împăratului şi are curajul să
divulge adevărul pentru ca bărbatul de care se îndrăgostite să-şi recapete

This document has been produced with the financial support of the Rights,
Equality and Citizenship (REC) Programme of the European Union. The contents of
this document are the sole responsibility of the consortium of NGOs led by GERT
and can in no way be taken to the reflect the views of the European Commission.
Career ROCKET: Respect, Opportunities, Choice, Knowledge, Equality and Training
JUST/2015/RGEN/AG/ROLE/9706

statutul de împărat.

Aspecte analizate:

- să precizeze statutul personajelor feminine în basm;


- să exemplifice cu citate pertinenterolul jucat de personajele feminine;
- să identifice simbolurile întruchipate de acestea;
- să argumenteze statutul de.superioritate al femeilor în raport cu personajul
masculin.

This document has been produced with the financial support of the Rights,
Equality and Citizenship (REC) Programme of the European Union. The contents of
this document are the sole responsibility of the consortium of NGOs led by GERT
and can in no way be taken to the reflect the views of the European Commission.
Career ROCKET: Respect, Opportunities, Choice, Knowledge, Equality and Training
JUST/2015/RGEN/AG/ROLE/9706

Clasa: a X-a E, Ştiinţele naturii

Disciplina Limba și literatura română


Denumirea
Condiţia femeii în lumea arhaică tradiţională
activității

Activitatea desfăşurată se încadrează în tema Povestirea din programa şcolară şi am


Argumentarea realizat-o în cadrul lecţiei “Condiţia femeii în lumea arhaică tradiţională”, realizată la
alegerii temei studierea volumului Hanu Ancuţei de M. Sadoveanu, unde femeia-hangiţa joacă un rol
esenţial în crearea atmosferei de poveste a hanului.

Durata: 1 oră

- Metode folosite: metode activ-participative, problematizarea, învăţarea prin


descoperire, conversaţia
- Materiale didactice: fişe de lectură, flipchart, citate critice;

Descrieti activitatea: activitatea a constat în identificarea şi descrierea rolului


femeii într-o lume magică a poveştilor, în care timpul parcă s-a oprit în loc.

- Sarcina cadrului didactic: adresează elevilor întrebări despre rolul Ancuţei şi a


celelilate Ancuţe în societatea hanului pentru a-i determina acestiea statutul şi
rolul jucat în povestire.
- Sarcina elevilor:

Elevii răspund la întrebări, exemplificând cu citate din operă şi citate critice.


Descrierea
activității - Argumentează faptul că Ancuţa reprezintă un liant al celor nouă povestiri, dar
şi o legătură indestructibilă cu trecutul magic, pentru că ea sugerează o
reîntrupare a mamei sale pe vremea căreia se petrecuseră întâmplările despre
care povestesc acum naratorii.
- Hangiţa întreţine permanent atmosfera de petrecere de la an, asigurând un
climat prielnic prieteniei şi poveştilor. Ea ştie să păstreze secrete (ca şi mama
ei), dar ştie şi să dezlege limbile drumeţilor aducând bucate alese şi “vin vechi
din ulcică nouă”.

Aspecte analizate:

- 1. să precizeze statutul personajului Ancuţa;


- 2. să exemplifice cu citate pertinente rolul jucat de personajul feminin;
- 3. să identifice rolul jucat de hangiţă;
- 4. să argumenteze statutul desuperioritate al femeii în lumea sadoveniană.

This document has been produced with the financial support of the Rights,
Equality and Citizenship (REC) Programme of the European Union. The contents of
this document are the sole responsibility of the consortium of NGOs led by GERT
and can in no way be taken to the reflect the views of the European Commission.
Career ROCKET: Respect, Opportunities, Choice, Knowledge, Equality and Training
JUST/2015/RGEN/AG/ROLE/9706

Clasa: a X-a E, Ştiinţele naturii

Disciplina Limba și literatura română


Denumirea
Condiţia femeii în opera lui C. Petrescu
activității

Activitatea desfăşurată se încadrează în tema Romanul subiectiv din programa şcolară


Argumentarea
şi am realizat-o în cadrul lecţiei Condiţia femeii în opera lui C. Petrescu, în care autorul
alegerii temei
plasează femeia sub zodia inferiorităţii în raport cu bărbatul.

Durata: 1 oră

- Metode folosite: metode activ-participative, problematizarea, învăţarea prin


descoperire, conversaţia
- Materiale didactice: videoproiector, romanul, fişe de lucru

Descrierea activității:

Activitatea s-a focalizat asupra descoperiri modului în care autorul C. Petrescu


pune în inferioritate femeia în raport cu bărbatul, care întruchipăează tipul
intelectuialui.
Descrierea
activității - Sarcina cadrului didactic: adresează elevilor întrebări despre personajul Ela,
astfel încât să-i determine să sublinieze statutul de inferioritate al femeii.
- Sarcina elevilor: să evidenţieze statutul inferior al Elei; să realizeze o
caracterizare a personajului feminin

Aspecte analizate:

- 1. să precizeze statutul personajului Ela;


- 2. să exemplifice cu citate pertinente rolul jucat de personajul feminin;
- 3. să identificemodalităţile de caracterizare a Elei;
- 4. să argumenteze statutul deinferioritate al femeii în opera lui C. Petrescu..

This document has been produced with the financial support of the Rights,
Equality and Citizenship (REC) Programme of the European Union. The contents of
this document are the sole responsibility of the consortium of NGOs led by GERT
and can in no way be taken to the reflect the views of the European Commission.
Career ROCKET: Respect, Opportunities, Choice, Knowledge, Equality and Training
JUST/2015/RGEN/AG/ROLE/9706

Clasa: a X-a E, Ştiinţele naturii

Disciplina Limba și literatura română

Denumirea
Condiţia femeii în opera lui L. Rebreanu
activității

Activitatea desfăşurată se încadrează în tema Romanul obiectiv din programa şcolară şi


Argumentarea
am realizat-o în cadrul lecţiei Condiţia femeii în opera lui L. Rebreanu, în care autorul
alegerii temei
reflectă statutul femeii în societatea rurală.
Durata: 1 oră

- Metode folosite: metode activ-participative, problematizarea, învăţarea prin


descoperire, conversaţia
- Materiale didactice: videoproiector, romanul, fişe de lucru

Descrieţi activitatea: activitatea s-a focalizat asupra descoperirii modului în


care autorul L. Rebreanu ilustrează afirmaţia criticului G. Călinescu, potrivit
căreia femeia reprezintă “două braţe de muncă şi o producătoare de copii”.

- Sarcina cadrului didactic: adresează elevilor întrebări despre personajul Ela,


astfel încât să-i determine să recunoască statutul inferior al femeii, nevoită să
Descrierea
suporte umilinţele şi loviturile tatălui şi soţului.
activității

- Sarcina elevilor: Profilul Anei amintește de caracterul predestinat al eroilor


tragediilor antice: ea trăiește sentimentul sufocării într-un spațiu limitat din
care ea manifestă firesc tendința de evadare.
Aspecte analizate:

- Să identifice statutul personajului feminin;


- Să precizeze umilinţele la care este supusă Ana;
- Să recunoască rolul femeii în societatea rurală;
- 4. Să realizeze caracterizarea Anei:

This document has been produced with the financial support of the Rights,
Equality and Citizenship (REC) Programme of the European Union. The contents of
this document are the sole responsibility of the consortium of NGOs led by GERT
and can in no way be taken to the reflect the views of the European Commission.
Career ROCKET: Respect, Opportunities, Choice, Knowledge, Equality and Training
JUST/2015/RGEN/AG/ROLE/9706

Clasa: a X-a E, Ştiinţele naturii

Disciplina Limba și literatura română

Denumirea
Condiţia femeii în opera lui L. Rebreanu şi M. Preda
activității

Activitatea desfăşurată se încadrează în tema Romanul obiectiv din programa şcolară şi


Argumentarea
am realizat-o în cadrul lecţiei Condiţia femeii în opera lui L. Rebreanu şi M. Preda, în
alegerii temei
care autorii reflectă statutul femeii în societatea rurală.

Durata: 1 oră

- Metode folosite: metode activ-participative, problematizarea, învăţarea prin


descoperire, conversaţia, diagrama Venn.
- Materiale didactice: videoproiector, romanul, fişe de lucru

Descrieţi activitatea: activitatea s-a focalizat asupra descoperiri modului în care


romanul obiectiv cu tematică rurală înfăţişează condiţia femeii.

- Sarcina cadrului didactic: adresează întrebări elevilorşisolicită să realizeze o


paralelă între Ana şi Catrina.
- Sarcina elevilor: conștientizarea modalităților în care o cultură sau o societate
prescrie drepturile, rolurile, responsabilităţile şi identităţile femeilor şi
bărbaţilor în relaţia dintre ei; elevii aduc argumente asupra condiției femeii în
romanele Ion şi Moromeţii și realizează diagrama Venn. În centru notează
Descrierea
elemente comune celor două opere, respectiv celor două personaje feminine.
activității
Ana şi Catrina sunt reprezentante tipice ale femeii din familia ţărănească:
femeia trebuie să muncească atât în gospodărie, cât şi la câmp, să fie supusă
bărbatului şi să suporte umilinţă şi violenţe. Dacă la Rebreanu violenţa este
fizică, la M. Preda violenţa este verbală. Putem considera o evoluţie a societăţii
răsfrântă şi asupra mediului rural. Totuşi, Catrina rămâne o femeie umilită, care
se supune voinţei bărbatului, dar, spre deosebire de Ana nu recurge la gesturi
extreme. Ea alege să îl părăsească pe Moromete pentru că nu şi-a respectat
promisiunea de a-i trece casa şi pe numele ei.

Aspecte analizate:

- 1. să prezinte trăsăturile romanului realist-social, ale romanului obiectiv și


subiectiv;
- 2. să precizeze tehnici de construcție specifice romanului obiectiv și subiectiv;

This document has been produced with the financial support of the Rights,
Equality and Citizenship (REC) Programme of the European Union. The contents of
this document are the sole responsibility of the consortium of NGOs led by GERT
and can in no way be taken to the reflect the views of the European Commission.
Career ROCKET: Respect, Opportunities, Choice, Knowledge, Equality and Training
JUST/2015/RGEN/AG/ROLE/9706

- 3. să identifice modalitățile de caracterizare folosite în construcția


personajelor;
- 4. să identifice elemente comune și distincte din romanele amintite

This document has been produced with the financial support of the Rights,
Equality and Citizenship (REC) Programme of the European Union. The contents of
this document are the sole responsibility of the consortium of NGOs led by GERT
and can in no way be taken to the reflect the views of the European Commission.
Career ROCKET: Respect, Opportunities, Choice, Knowledge, Equality and Training
JUST/2015/RGEN/AG/ROLE/9706

Clasa: a X-a E, Ştiinţele naturii

Disciplina Limba și literatura română

Denumirea
Statutul fetei bătrâne în romanul Enigma Otiliei de G. Călinescu
activității

Activitatea desfăşurată se încadrează în tema Familia din programa şcolară şi am


Argumentarea
realizat-o în cadrul lecţiei Statutul fetei bătrâne în romanul Enigma Otiliei de G.
alegerii temei
Călinescu.

Durata: 1 oră

- Metode folosite metode activ-participative, lucru individual și în echipă,


conversația, argumentarea.
- Materiale didactice; fișe de lucru ; manualul, fișe de lectură, planșa

Descrieti activitatea: Pe baza informaţiilor din roman, am urmărit personajul


Aurica, ce întruchipează tipul fetei bătrâne, obsedate să se mărite.

- Sarcina cadrului didactic: Asigură condițiile necesare desfășurării optime a


activității: asigurarea liniștii, notarea absenților, pregătirea materialului
didactic. Adresează întrebări elevilor pentru a-i conduce spre finalitatea cu
succes a obiectivelor propuse
- Sarcina elevilor: realizează caracterizarea personajului Aurica, membră a
Descrierea
clanului Tulea; subliniază faptul că acest statut o face pe Aurica să devină
activității
ursuză.
- Aurica face o obsesie din găsirea unui bărbat, devinăeridicolă atunci când îi
face avansuri lui Felix. Obsesia de a se mărita îi sădeşte în suflet ura pentru
celelalte femei care erau împlinite personal sau erau curtate de bărbaţi. Aurica
este modelul fetei bătrâne, obsedată să se mărite şi măcinată de ura împotriva
Otiliei.

Aspecte analizate:

- să precizeze trăsăturile de caracter vale personajului Aurica;


- să identifice episoadele în care Aurica iese în prim-plan;
- să realizeze caracterizarea personajului;
- 4. să argumenteze în cadrarea personajului în tipologia fetei bătrâne.

This document has been produced with the financial support of the Rights,
Equality and Citizenship (REC) Programme of the European Union. The contents of
this document are the sole responsibility of the consortium of NGOs led by GERT
and can in no way be taken to the reflect the views of the European Commission.
Career ROCKET: Respect, Opportunities, Choice, Knowledge, Equality and Training
JUST/2015/RGEN/AG/ROLE/9706

Clasa: a IX-a B, profil Real

Disciplina Limba și literatura română

Denumirea
Textul argumentativ: Imaginea actuală a femeilor și bărbaților în literatură şi societate
activității

Activitatea desfăşurată se încadrează în tema Limbă şi comunicare – textl argumentativ


Argumentarea din programa şcolară şi am realizat-o în cadrul lecţiei Textul argumentativ, elevii
alegerii temei trebuind să pornească de la ideea: Imaginea actuală a femeilor și bărbaților în literatură
şi societate.

Durata: 1 oră

- Metode folosite: argumentarea, problematizarea, brainstormingul, explicaţia


- Materiale didactice: tabla, caietul
- Descrieti activitatea:

Activitatea a debutat cu un brainstorming, în care fiecare elev şi-a exprimat


opinia despre tematica imaginii actuale a femeilor și bărbaților în literatură şi
societate, aducând argumente din operele studiate şi cultura generală.

- Sarcina cadrului didactic: moderator


Descrierea
- Sarcina elevilor: de a redacta un text argumentativ despre imaginea actuală a
activității
femeilor și bărbaților în literatură şi societate, selectând cel puţin două
argumente dintre cele scrise pe tablă şi întărind aceste argumente cu exemple
din cultura generală sau propria experienţă.

Aspecte analizate:

- 1. Să precizeze cum se reflectă imaginea femeilor şi bărbaţilor în lieratură;


- 2. Să prezinte diverse tipuri studiate;
- 3. Să identificeraporturile se se stabilesc între femei şi bărbaţi în aceste opere;
- 4. Să realizeze corect textul argumentativ.

This document has been produced with the financial support of the Rights,
Equality and Citizenship (REC) Programme of the European Union. The contents of
this document are the sole responsibility of the consortium of NGOs led by GERT
and can in no way be taken to the reflect the views of the European Commission.
Career ROCKET: Respect, Opportunities, Choice, Knowledge, Equality and Training
JUST/2015/RGEN/AG/ROLE/9706

Clasa: a X-a E, Ştiinţele naturii

Disciplina Limba și literatura română

Denumirea
Stilul publicistic: jurnalul
activității

Argumentarea Activitatea desfăşurată se încadrează în tema Limbă şi comunicare din programa


alegerii temei şcolară şi am realizat-o în cadrul lecţiei Stilul publicistic: jurnalul.
Durata: 1 oră

- Metode folosite: metode activ-participative, lucru individual și în echipă,


conversația, proiectul, jocul de rol
- Materiale didactice: fişe de lucru, calculatorul

Descrieti activitatea: Activitatea aceasta își propune să familiarizeze elevii cu


modul de redactare al unui jurnal, punând accent şi pe tematica Femei:
oameni de știință, scriitori, artiști, personalități publice

- Sarcina cadrului didactic: precizează elevilor modul corect de redactare a unui


jurnal, tematica abordată şi explicaţii cu privire la realizarea sarcinii de lucru;
Propune elevilor să ţinărealizez o pagină de jurnal, imaginându-şi că este o
Descrierea femei de succes în viaţ publică şi ţine un juranl profesional.
activității - Sarcina elevilor: conștientizarea modalităților în care o cultură sau o
societate integrează femeile ca oameni de știință, scriitori, artiști,
personalități publice; redactarea unui interviu care să aibă ca temă Femei:
oameni de știință, scriitori, artiști, personalități publice, respectând totodată şi
rolurile stabilite de profesor.

Aspecte analizate:

- să redacteze corect o pagină de jurnal;


- să interpreteze rolulunei femei de succes în viaţa publică;
- să prezinte diverse dificultăţi cu care se confruntă în această ipostază;
- 4. să-şi imagineze o situaţie inedită din care a reuşit să răzbată datorită faptului
că era femeie.

This document has been produced with the financial support of the Rights,
Equality and Citizenship (REC) Programme of the European Union. The contents of
this document are the sole responsibility of the consortium of NGOs led by GERT
and can in no way be taken to the reflect the views of the European Commission.
Career ROCKET: Respect, Opportunities, Choice, Knowledge, Equality and Training
JUST/2015/RGEN/AG/ROLE/9706

Clasa: a X-a E, Ştiinţele naturii

Disciplina Limba și literatura română

Denumirea
Relațiile dintre femei și bărbați în familie și societate
activității

Activitatea desfăşurată se încadrează în tema Limbă şi comunicare - Dezbaterea din


Argumentarea
programa şcolară şi am realizat-o în cadrul lecţiei Relațiile dintre femei și bărbați în
alegerii temei
familie și societate.

Durata: 1 oră

- Metode folosite: dezbaterea, brainstormingul, conversaţia euristică


- Materiale didactice: flipchart, planşe

Descrieti activitatea: Activitatea s-a desfăşurat sub forma unei dezbateri cu


moţiunea: Relațiile dintre femei și bărbați în familie și societate; elevii sunt
împărţiţi în două grupe, prima grupă ocupându-se de relaţiile în famile, grupa a
doua de societate. Cinci elevi sunt selectaţi să joace rolul de juriu.

- Sarcina cadrului didactic: asigură condiţiile necesare desfăşurării optime a


activității. Îndrumă elevii şi le ghidează interpretările.
Descrierea
- Sarcina elevilor: Elevii au argumentat tipurile de relaţii existente în familie şi
activității
societate, evidenţiind rolurile jucate de femei sau bărbaţi în diverse
circumstanţe; dezbatere pe tema următoarelor relații: de prietenie, de
subordonare, de cuplu, relaţii profesionale.

Aspecte analizate:

- să stabilească tipuri de relaţii existente între femei şi bărbaţi în familie şi


societate;
- să aducă argumente pertinente;
- să coroboreze fiecare argument cu exemple elocvente;
- să formuleze un discur clar, corent şi logic.

This document has been produced with the financial support of the Rights,
Equality and Citizenship (REC) Programme of the European Union. The contents of
this document are the sole responsibility of the consortium of NGOs led by GERT
and can in no way be taken to the reflect the views of the European Commission.
Career ROCKET: Respect, Opportunities, Choice, Knowledge, Equality and Training
JUST/2015/RGEN/AG/ROLE/9706

Clasa: a X-a E, Ştiinţele naturii

Disciplina Limba și literatura română

Denumirea
O scrisoare pierdută, de I. L. Caragiale: femeia voluntară şi tipul încornoratului
activității

Activitatea desfăşurată se încadrează în Comedia din programa şcolară şi am realizat-o


Argumentarea în cadrul lecţiei O scrisoare pierdută, de I. L. Caragiale: femeia voluntară şi tipul
alegerii temei încornoratului, în care am identificat ipostaze inedite ale femeii şi bărbatului, capabile
să satirizeze triunghiul conjugal şi să reflecte comicul de moravuri.

Durata: 1 oră

- Metode folosite: metode activ-participative, jocul de rol, explicaţia


- Materiale didactice: planşe, fişe, videoproiector

Descrieti activitatea: Activitatea propune elevilor să analizeze tipurile umane


din comedia lui Cargiale, focalizând atenţia pe Zoe, Tipătescu şi Zaharia
Trhanache.

- Sarcina cadrului didactic: adresează elevilor întrebări, care să îi ghideze spre


intrepretarea corectî. Corectează şi oferă explicaţii acolo unde consideră
Descrierea
necesar.
activității
- Sarcina elevilor: Identifică şi explică în ce constă comicul de moravuri şi
comentează existenţa triunghiului conjugal.

Aspecte analizate:

- să definească conceputul de comic;


- să explice comicul de moravuri;
- să interpreteze corect tipul de personaj întruchipat de Zoe, Tipătescu şi Zaharia
Trhanache;
- să argumenteze rolul femeii într-o lume a bărbaţilor în comedia lui Caragiale.

This document has been produced with the financial support of the Rights,
Equality and Citizenship (REC) Programme of the European Union. The contents of
this document are the sole responsibility of the consortium of NGOs led by GERT
and can in no way be taken to the reflect the views of the European Commission.
Career ROCKET: Respect, Opportunities, Choice, Knowledge, Equality and Training
JUST/2015/RGEN/AG/ROLE/9706

Clasa: a X-a E, Ştiinţele naturii

Disciplina Limba și literatura română

Denumirea
Stilul publicistic: reportajul
activității

Argumentarea Activitatea desfăşurată se încadrează în tema Limbă şi comunicare din programa


alegerii temei şcolară şi am realizat-o în cadrul lecţiei Stilul publicistic: reportajul

Durata: 1 oră

- Metode folosite: metode activ-participative, lucru individual și în echipă,


conversația, proiectul, jocul de rol
- Materiale didactice: fişe de lucru, calculatorul

Descrieti activitatea: Activitatea aceasta își propune să familiarizeze elevii cu


modul de redactare al unui reportaj, punând accent şi pe egalitatea de gen.

- Sarcina cadrului didactic: precizează elevilor modul corect de redactare a unui


reportaj tematica abordată şi explicaţii cu privire la realizarea sarcinii de lucru.
- Propune elvilor să ţină cont de genul personal şi să realizez un reportaj despre
o persoană de gen opus, astfel încât să afle părerea unui gen diferit de al său.
Descrierea
- Sarcina elevilor: conștientizarea modalităților în care o cultură sau o societate
activității
prescrie drepturile, rolurile, responsabilităţile şi identităţile femeilor şi
bărbaţilor în relaţia dintre ei; redactarea unui reportaj care să aibă ca temă
egalitatea de gen, respectând totodată şi rolurile stabilite de profesor.
Reportajul trebuie să aibă în centru o personalitate de genfeminin, respectiv
masculin.

Aspecte analizate:

- să redacteze corect un reportaj;


- să interpreteze rolul unui jurnalist;
- să evidenţieze barierele de gen care au stat în calea carierei;
- să precizeze modul în care au fost depăşite obstacolele.

This document has been produced with the financial support of the Rights,
Equality and Citizenship (REC) Programme of the European Union. The contents of
this document are the sole responsibility of the consortium of NGOs led by GERT
and can in no way be taken to the reflect the views of the European Commission.
Career ROCKET: Respect, Opportunities, Choice, Knowledge, Equality and Training
JUST/2015/RGEN/AG/ROLE/9706

Clasa: a X-a E, Ştiinţele naturii

Disciplina Limba și literatura română

Denumirea
Rolul femeilor în familie şi societate în perioada interbelică
activității

Activitatea desfăşurată se încadrează în tema Eseul comparativ din programa şcolară şi


Argumentarea
am realizat-o în cadrul lecţiei Rolul femeilor în familie şi societate în perioada
alegerii temei
interbelică
Durata: 1 oră

- Metode folosite: investigaţia, analiza comparativă, comentariul, proiectul


- Materiale didactice: bibliografie critică, fişe de lectură, fişe de lucru

Descrieti activitatea: realizarea unui eseu comparativ între operele szudiate: L.


Rebreanu, C. Petrescu, M. Sadoveanu, G. Călinescu şi vol I de M. Preda

- Sarcina cadrului didactic: explicarea etapelor şi structurii unui eseu comparativ,


indicarea bibliografiei şi schiţarea planului.
- Sarcina elevilor: redactarea eseului comparativ între modalităţile de realizare a
următoarelor persoanje: Ana, Vitoria Lipa, Ela, Catrina Moromete şi Otilia.

Eseul are următoarea structură:


Descrierea
activității - Introducerea
- Relaţia incipit-final (statutul iniţial al personajului)
- Alternanţa planurilor şi a rolurilor
- Particularităţi de construcţie a persoanjelor specifice fiecărui scriitor
- Semnificaţia finalurilor (care este soarta personajului)
- Concluzii

Aspecte analizate:

- identificarea trăsăturilor fiecărui roman;


- precizarea stilului şi a tehnicilor de construcţie:
- identficarea trăsăturilor dominante de caracter;
- stabilirea rolurilor şi statutului fiecărui personaj feminin;
- argumentarea propriei opinii despre evoluţia fiecărui personaj analizat.

This document has been produced with the financial support of the Rights,
Equality and Citizenship (REC) Programme of the European Union. The contents of
this document are the sole responsibility of the consortium of NGOs led by GERT
and can in no way be taken to the reflect the views of the European Commission.
Career ROCKET: Respect, Opportunities, Choice, Knowledge, Equality and Training
JUST/2015/RGEN/AG/ROLE/9706

Clasa: a XI-a c, Filologie

Disciplina Limba și literatura română

Denumirea
O femeie în ţara bărbaţilor: Vitoria Lipan
activității

Activitatea desfăşurată se încadrează în tema Romanul tradiţional din programa şcolară


Argumentarea şi am realizat-o în cadrul lecţiei “O femeie în ţara bărbaţilor: Vitoria Lipan”, realizată la
alegerii temei studierea romanului Baltagul de M. Sadoveanu, unde femeia, ca un adevărat detectiv,
reuşeşte să descopere criminalii care îi omorâseră soţul.

Durata: 1 oră

- Metode folosite: metode activ-participative, problematizarea, învăţarea prin


descoperire, conversaţia
- Materiale didactice: fişe de lectură, flipchart, citate critice;

Descrieti activitatea: activitatea a constat în identificarea şi descrierea rolului


femeii într-o lume a bărbaţilor.
Descrierea
- Sarcina cadrului didactic: adresează elevilor întrebări despre rolul Vitoriei în
activității
familie şi societate. Solicită elevilor realizarea caracterizării personajului
feminin din roman.
- Sarcina elevilor: realizează caracterizării personajului feminin din roman.

Aspecte analizate:

- să precizeze rolul femeii în familie şi societate;


- să identifice principalele trăsături de caracter ale Vitoriei Lipan;
- să prezinte ipostaza de detectiv a femeii;
- să realizeze caracterizarea personajului.

This document has been produced with the financial support of the Rights,
Equality and Citizenship (REC) Programme of the European Union. The contents of
this document are the sole responsibility of the consortium of NGOs led by GERT
and can in no way be taken to the reflect the views of the European Commission.
Career ROCKET: Respect, Opportunities, Choice, Knowledge, Equality and Training
JUST/2015/RGEN/AG/ROLE/9706

Clasa: a XI-a c, Filologie

Disciplina Limba și literatura română

Denumirea
Condiţia femeii în secolul al XIX-lea
activității
Activitatea desfăşurată se încadrează în tema Nuvela psihologicădin programa şcolară
şi am realizat-o în cadrul lecţiei “Condiţia femeii în secolul al XIX-lea”, realizată la
Argumentarea
studierea nuvelei Moara cu noroc de I. Slavici, în care facem cunoştinţă cu o femeie
alegerii temei
care evoluează negativ, devenind dintr-o soţie iubitoare şi o mamă devotată o femeie
adulteră, datorită circumstanţelor şi a bărbatului ce-i este soţ.

Durata: 1 oră

- Metode folosite: metode activ-participative, problematizarea, învăţarea prin


descoperire, conversaţia, explicaţia
- Materiale didactice: fişe de lectură, flipchart, citate critice;

Descrieti activitatea: activitatea a constat în identificarea şi descrierea rolului


femeii într-o lume a bărbaţilor şi a dezumanizării cauzate de patima banilor.

Descrierea - Sarcina cadrului didactic: adresează elevilor întrebări despre rolul Anei în
activității familie şi societate. Solicită elevilor realizarea caracterizării personajului
feminin din nuvela psihologică.
- Sarcina elevilor: realizarea caracterizării personajului feminin din nuvela
psihologică.

Aspecte analizate:

- să precizeze rolul femeii în familie şi societate;


- să identifice principalele trăsături de caracter ale Anei;;
- să prezinte ipostazele femeii: mamă versus adulteră;
- să realizeze caracterizarea personajului.

This document has been produced with the financial support of the Rights,
Equality and Citizenship (REC) Programme of the European Union. The contents of
this document are the sole responsibility of the consortium of NGOs led by GERT
and can in no way be taken to the reflect the views of the European Commission.
Career ROCKET: Respect, Opportunities, Choice, Knowledge, Equality and Training
JUST/2015/RGEN/AG/ROLE/9706

Clasa: a XI-a c, Filologie

Disciplina Limba și literatura română

Denumirea
Firea demonică versus figura angelică în nuvela Al. Lăpuşneanu de C. Negruzzi
activității

Activitatea desfăşurată se încadrează în tema Nuvela istorică din programa şcolară şi


Argumentarea am realizat-o în cadrul lecţiei “Firea demonică versus figura angelică în nuvela Al.
alegerii temei Lăpuşneanu de C. Negruzzi”, în care se evidenţiază raportul de superioritate al
bărbatului crud faţă de femeia blândă.

Durata: 1 oră

- Metode folosite: metode activ-participative, problematizarea, învăţarea prin


descoperire, conversaţia, argumentarea
- Materiale didactice: fişe de lectură, flipchart, citate critice;

Descrieti activitatea: activitatea a constat în identificarea şi descrierea


raportului demonic-angelic.
Descrierea
activității - Sarcina cadrului didactic: adresează elevilor întrebări despre antiteza dintre
bărbatul tiranic şi femeia supusă.
- Sarcina elevilor: identificarea trăsăturilor celor două personaje.

Aspecte analizate:

- să precizeze trăsăturile celor 2 personajje;


- să identificeraportul ce se stabileşte între bărbat şi femeie;
- să prezinte scena leacului de frică promis doamnei Ruxanda;
- să argumenteze antiteza demonic-angelic.

This document has been produced with the financial support of the Rights,
Equality and Citizenship (REC) Programme of the European Union. The contents of
this document are the sole responsibility of the consortium of NGOs led by GERT
and can in no way be taken to the reflect the views of the European Commission.
Career ROCKET: Respect, Opportunities, Choice, Knowledge, Equality and Training
JUST/2015/RGEN/AG/ROLE/9706

Clasa: a XI-a c, Filologie

Disciplina Limba și literatura română

Denumirea
Dezbatere: egalitatea de gen
activității

Activitatea desfăşurată se încadrează în tema Limbă şi comunicare – Dezbaterea din


programa şcolară şi am realizat-o în cadrul lecţiei “Dezbatere: egalitatea de gen”.

Conceptul conform căruia toate fiinţele umane sunt libere să-şi dezvolte capacităţile personale
şi să aleagă fără limitări impuse de roluri stricte de gen; faptul ca diferitele comportamente,
Argumentarea aspiraţii şi necesităţi ale femeilor şi bărbaţilor sunt luate în considerare, evaluate şi favorizate în
mod egal. Înseamnă că femeile şi bărbaţii se bucura de aceeaşi libertate de a-şi realiza
alegerii temei
aspiraţiile.

Este un drept prin care oricine este liber să își dezvolte propriile aptitudini și să își exprime
opțiunile, fără a fi influențate de particularitățile sexului căruia îi aparține. Comportamentele,
aspirațiile și nevoile diferite ale femeilor și bărbaților, trebuie să beneficieze de apreciere și
promovare egală.

Durata: 1 oră

- Metode folosite: metode activ-participative, dezbateea, argumentarea,


conversaţia, brainstorming
- Materiale didactice: flipchart, fişe, materiale critice pentru a exemplifica
argumentele

Descrieti activitatea: activitatea a constat în identificarea şi descrierea


Descrierea
problematicii egalităţii de gen în societatea contemporană
activității
- Sarcina cadrului didactic: adresează elevilor întrebări despre problematica
egalităţii de gen. Stabileste rolurile debaterilor. Jurizează.

Sarcina elevilor:

- selectarea pricipalelor argumente ale dezbaterii:


- valorizarea în mod egal a aspiraţiilor, nevoilor şi comportamentelor bărbaţilor şi
femeilor.

This document has been produced with the financial support of the Rights,
Equality and Citizenship (REC) Programme of the European Union. The contents of
this document are the sole responsibility of the consortium of NGOs led by GERT
and can in no way be taken to the reflect the views of the European Commission.
Career ROCKET: Respect, Opportunities, Choice, Knowledge, Equality and Training
JUST/2015/RGEN/AG/ROLE/9706

Aspecte analizate:

- să precizeze rolul femeii în familie şi societate;


- să prezinte rolul bărbatului în societate;
- să ilustreze cauzele care conduc la dispute atunci când egalitatea de gen
trebuie pusă în practică;
- să argumenteze egalitatea de gen.

This document has been produced with the financial support of the Rights,
Equality and Citizenship (REC) Programme of the European Union. The contents of
this document are the sole responsibility of the consortium of NGOs led by GERT
and can in no way be taken to the reflect the views of the European Commission.
Career ROCKET: Respect, Opportunities, Choice, Knowledge, Equality and Training
JUST/2015/RGEN/AG/ROLE/9706

Clasa: a XI-a c, Filologie

Disciplina Limba și literatura română

Denumirea
Hortensia Papada Bengescu: personajul feminin
activității

Activitatea desfăşurată se încadrează în tema Romanul subiectiv interbelic din


Argumentarea programa şcolară şi am realizat-o în cadrul lecţiei “Hortensia Papada Bengescu:
alegerii temei personajul feminin”, realizată la studierea romanelor scriitoarei, unde femeia este
urmărită pe multiple planuri: familial, social, profesioanl.

Durata: 1 oră

- Metode folosite: metode activ-participative, problematizarea, învăţarea prin


descoperire, conversaţia
- Materiale didactice: fişe de lectură, flipchart, citate critice;

Descrieti activitatea: activitatea a constat în identificarea şi descrierea eşecului


feminin în romanele din ciclul Hallipa.

- Sarcina cadrului didactic: adresează elevilor întrebări despre modul în care


autoarea îşi construieşte personajele feminine.
- Sarcina elevilor: răspund la întrebări.
Descrierea
activității
Sesizează modul în care personajele feminine se află sub zodia eşecului şi ni se
dezvăşuie din interior, sondind subeteranele suflerului lor în profunzime.

Evidenţiază curajul femeii de a vorbi despre ea însăşi fără false pudori sau
prejudecăţi contestatare.

Aspecte analizate:

- să precizeze tipurile feminine din romanele autoarei;


- să identifice trăsăturile ce particularizează aceste personaje feminine;
- să descrie eşecul experimentat de diferite persoanje feminine;
- să argumenteze relaţia dintre autoare şi personajele sale feminine.

This document has been produced with the financial support of the Rights,
Equality and Citizenship (REC) Programme of the European Union. The contents of
this document are the sole responsibility of the consortium of NGOs led by GERT
and can in no way be taken to the reflect the views of the European Commission.
Career ROCKET: Respect, Opportunities, Choice, Knowledge, Equality and Training
JUST/2015/RGEN/AG/ROLE/9706

Clasa: a Xi-a c, Filologie

Disciplina Limba și literatura română

Denumirea
Statutul personajelor feminine în dramaturgia lui C. Petrescu
activității

Activitatea desfăşurată se încadrează în tema Dramaturgia lui C. Petrescu din programa


Argumentarea
şcolară şi am realizat-o în cadrul lecţiei “Statutul personajelor feminine în dramaturgia
alegerii temei
lui C. Petrescu

Durata: 1 oră

- Metode folosite: metode activ-participative, problematizarea, învăţarea prin


descoperire, diagrama Venn
- Materiale didactice: fişe de lectură, flipchart, citate critice;

Descrieti activitatea: activitatea a constat în identificarea şi descrierea rolului


femeii în opera dramatică a lui C. Petrescu: drama de idei “Jocul ielelor”.

- Sarcina cadrului didactic: adresează elevilor întrebări despre rolul femeilor


(Maria Sineşti, Irene, Nora Ionescu, Roxana, Elena Boruga) în familie şi
societate. Solicită elevilor prezentarea statutului personajului femininîn
viziunea lui C. Petrescu.

Descrierea
activității
- Sarcina elevilor:

Din punct de vedere al funcţiei pe care o are în text, personajul – semn literar
privilegiat – este „un element de structură şi de structurare a textului,
asigurând tocmai solidarizarea celor două planuri: planul semantic şi planul
expresiei“.

Aspecte analizate:

- să precizeze rolul femeii în familie şi societate;


- să identifice principalele trăsăturiale personajelor feminine analizate;
- să prezinte ipostaza de inferioritate a femeii;
- să realizeze caracterizarea personajului.

This document has been produced with the financial support of the Rights,
Equality and Citizenship (REC) Programme of the European Union. The contents of
this document are the sole responsibility of the consortium of NGOs led by GERT
and can in no way be taken to the reflect the views of the European Commission.
Career ROCKET: Respect, Opportunities, Choice, Knowledge, Equality and Training
JUST/2015/RGEN/AG/ROLE/9706

Clasa: a XI-a c, Filologie

Disciplina Limba și literatura română

Denumirea
Dezbatere: Femeia – între familie şi societate
activității

Activitatea desfăşurată se încadrează în tema Limbă şi comunicare – Dezbaterea din


Argumentarea
programa şcolară şi am realizat-o în cadrul lecţiei “Dezbatere: Femeia – între familie şi
alegerii temei
societate”.

- Durata: 1 oră
- Metode folosite: metode activ-participative, dezbateea, argumentarea,
conversaţia, brainstorming
- Materiale didactice: flipchart, fişe, materiale critice pentru a exemplifica
argumentele

Descrieti activitatea: activitatea a constat în identificarea şi descrierea rolurilor


jucate de femei atât în familie, cât şi în societate

- Sarcina cadrului didactic: adresează elevilor întrebări despre problematica


egalităţii de gen. Stabileste rolurile dezbaterilor. Împarte elevii în două grupe,
fiecare grupă trebuie să aducă argumente despre rolul femeii în familie,
Descrierea respectiv în societate. Jurizează.
activității - Sarcina elevilor: selectarea pricipalelor argumente ale dezbaterii:

Activitatea drupelor de lucru

- Grupa 1: rolul femeilor în familie:

 Mamă: fără mamă, familia nu mai este aceeaşi;


 Educator: se ocupă de educaţia copiilor;
 Gospodină: are grijă de bunăstarea familiei;
 Administrator: organizează treburile casnice şi realizează necesarul de
cheltuielei raportat la venitul familiei;
 Bucătăreasă: hrăneşte în mod sănătos familia;
 Femeie: perechea bărbatului pe care şi l-a ales ca soţ;
 Prietenă: îndeplineşte acest rol şi pentru propriii coipii, şi pentru soţ:

This document has been produced with the financial support of the Rights,
Equality and Citizenship (REC) Programme of the European Union. The contents of
this document are the sole responsibility of the consortium of NGOs led by GERT
and can in no way be taken to the reflect the views of the European Commission.
Career ROCKET: Respect, Opportunities, Choice, Knowledge, Equality and Training
JUST/2015/RGEN/AG/ROLE/9706

- Grupa 2: rolul femeilor în societate:

 Partener de afaceri: îşi asumă aceleasă resposabilităţi de conducere ca


şi un bărbat;
 Angajat: femeia are o carieră, nu mai este casnică;
 Personalitate: femeile moderne se ocupă intens de carieră să devină
personalităţi în domeniul în care activează;
 Persoană publică: având o carieră în politică, mass-media, modelling
etc. devine o persoană publică cunoscută nu numai la nivelul
comunităţii din care face parte;
 Vedetă: o carieră strălucită în orice domeniu face din femeia
contemporană o vedetă pe plan naţional sau internaţional.

Aspecte analizate:

- să precizeze rolul femeii în familie şi societate;


- să prezinte rolurile femeii în familie;
- să prezinte rolurile femeii în societate;
- 4. să argumentezerolul esenţial al femeii în familier şi societate.

This document has been produced with the financial support of the Rights,
Equality and Citizenship (REC) Programme of the European Union. The contents of
this document are the sole responsibility of the consortium of NGOs led by GERT
and can in no way be taken to the reflect the views of the European Commission.
Career ROCKET: Respect, Opportunities, Choice, Knowledge, Equality and Training
JUST/2015/RGEN/AG/ROLE/9706

Clasa: a XI-a c, Filologie

Disciplina Limba și literatura română

Denumirea
Condiţia femeii în literatură
activității

Activitatea desfăşurată se încadrează în tema Eseul argumentativ din programa şcolară


şi am realizat-o în cadrul lecţiei “Condiţia femeii îniteratură”, realizată după studierea
Argumentarea
nuvelelor şi romanelor din primul semestru, cu accent pe faptul că În literarură, femeia
alegerii temei
este descrisă în mai multe ipostaze, diferențele dintre acestea fiind bine punctate de
scriitorii români și în funcție de perioada anilor în care au fost scrise operele.

Durata: 1 oră

- Metode folosite: metode activ-participative, problematizarea, învăţarea prin


descoperire, argumentarea
- Materiale didactice: flipchart, citate critice;

Descrieti activitatea: activitatea a constat în identificarea şi descrierea condiţiei


femeii în operele studiate.

Descrierea - Sarcina cadrului didactic: adresează elevilor întrebări despre condiţia femeii în
activității operele studiate.
- Sarcina elevilor: de a argumenta condiţia femeilor operele studiate: Ruxanda,
Ana, Ela, doamna T., Vitoria, Catrina.

Aspecte analizate:

- să precizeze condiţia femeii în operele studiate;


- să identifice principalele trăsături de caracter alepersonajelor vizate;
- să selecteze cele mai pertinente idei pentru a ilustra condiţia femeii în operele
studiate;
- să redacteze eseul argumentativ.

This document has been produced with the financial support of the Rights,
Equality and Citizenship (REC) Programme of the European Union. The contents of
this document are the sole responsibility of the consortium of NGOs led by GERT
and can in no way be taken to the reflect the views of the European Commission.
Career ROCKET: Respect, Opportunities, Choice, Knowledge, Equality and Training
JUST/2015/RGEN/AG/ROLE/9706

Clasa: a XI-a c, Filologie

Disciplina Limba și literatura română

Denumirea
Femeia în societatea medievală românească. Secolele XV-XVII
activității

Activitatea desfăşurată se încadrează în tema Istoriografia românească din programa


Argumentarea
şcolară şi am realizat-o în cadrul lecţiei “Femeia în societatea medievală românească.
alegerii temei
Secolele XV-XVII”.

Durata: 1 oră

- Metode folosite: metode activ-participative, problematizarea, învăţarea prin


descoperire, conversaţia
- Materiale didactice: fişe de lectură, flipchart, citate critice;

Descrieti activitatea: activitatea a constat în identificarea şi descrierea statutlui


femeii în perioada medievală.

- Sarcina cadrului didactic: adresează elevilor întrebări despre Evul mediu, care
era perceput, şi încă mai apare astfel, ca fiind un ev mediu masculin prin
excelenŃă. Ce a însemnat însă această dominaŃie a elementului masculin
Descrierea
asupra femeii şi asupra societăŃii medievale în ansamblul ei? Unde a fost locul
activității
femeii şi ce rol i s-a acordat acesteia în feudalitatea masculinizată?
- Sarcina elevilor: propun o abordare a istoriei femeii în ipostazele sale definitorii
având permanent în vedere diversitatea şi complexitatea cadrului de
dezvoltare al românilor şi prin comparaţie cu exemplul societăŃii
transilvănene.

Aspecte analizate:

- să precizeze mentalitatea Evului Mediu;


- să identifice aspecte fundamentale ale profilului femeii.
- să prezinte o analiză din perspectivă istoriografică a principalelor izvoare
documentare ale istoriei femeii;
- să ilustreze profilul juridic al femeii.

This document has been produced with the financial support of the Rights,
Equality and Citizenship (REC) Programme of the European Union. The contents of
this document are the sole responsibility of the consortium of NGOs led by GERT
and can in no way be taken to the reflect the views of the European Commission.
Career ROCKET: Respect, Opportunities, Choice, Knowledge, Equality and Training
JUST/2015/RGEN/AG/ROLE/9706

Clasa: a XII-a H

Disciplina Limba și literatura română

Denumirea
Riga Crypto şi lapona Enigel, de Ion Barbu – ipostaza feminităţii
activității
Activitatea desfăşurată se încadrează în tema Poezia interbelică – Modernismul din
Argumentarea programa şcolară şi am realizat-o în cadrul lecţiei “Riga Crypto şi lapona Enigel, de Ion
alegerii temei Barbu – ipostaza feminităţii”, unde ipostaza feminităţii (lapona Enigel) este fiinţa
umană superioară în raport cu ipoataza masculină, de rang inferior.

Durata: 1 oră

- Metode folosite: metode activ-participative, problematizarea, învăţarea prin


descoperire, conversaţia, argumentarea.
- Materiale didactice: fişe de lectură, citate critice;

Descrieti activitatea: activitatea a constat în stabilirea raportului inferior-


superior acelor doi protagonişti, care aparţin unor regnuri diferite: vegetal şi
uman.
Descrierea
- Sarcina cadrului didactic: adresează elevilor întrebări despre ipostaza
activității
feminităţii şi plasarea ei sub zodia superiorităţii.
- Sarcina elevilor: au sesizat faptul că fiinţa feminiă este superioară, iar riga
Crypto este o fiinţă inferioară, chiar dacă avea un statut suoerior în lumea lui
vegetală.

Aspecte analizate:

- să precizeze ipostazele celor doi protagonişti;


- să identifice aspiraţiile fiinţei feminine;
- să prezinte metamorfoza fiinţei inferioare;
- să argumenteze sintagma “Luceafăr întors”.

This document has been produced with the financial support of the Rights,
Equality and Citizenship (REC) Programme of the European Union. The contents of
this document are the sole responsibility of the consortium of NGOs led by GERT
and can in no way be taken to the reflect the views of the European Commission.
Career ROCKET: Respect, Opportunities, Choice, Knowledge, Equality and Training
JUST/2015/RGEN/AG/ROLE/9706

Clasa: a XII-a H

Limba și literatura română


Disciplina

Textul argumentativ: Rolurile tradiționale ale femeilor și bărbaților în familie și


Denumirea
activității societate.
Activitatea desfăşurată se încadrează în tema Limbă şi comunicare din programa
Argumentarea şcolară şi am realizat-o în cadrul lecţiei “Textul argumentativ”, în care elevii au
alegerii temei redactat un text argumentativ despre rolurile tradiționale ale femeilor și bărbaților în
familie și societate.
- Durata: 1 oră
- Metode folosite: metode activ-participative, problematizarea, brainstorming,
conversaţia, argumentarea.
- Materiale didactice: tabla, fişe de lucru;

Descrieti activitatea: activitatea a constat în construirea unui text argumentaiv


despre rolurile tradiționale ale femeilor și bărbaților în familie și societate.

- Sarcina cadrului didactic: adresează elevilor întrebări despre rolurile


tradiționale ale femeilor și bărbaților în familie și societate. Solicită elevilor
selectarea două argumente pertinente pentru redactarea scrisă a textului
argumentativ.
- Sarcina elevilor: fiecare elev scrie o idee pe tablă. Selectează apoi două idei şi
redactează textul argumentativ. Fiecare argument este coroborat de exemple
elocvente.
Descrierea
activității În mod tradiţional, femeia era asociată cu familia, iar bărbatul cu societatea.
Exemple de argumente:

 Asigură bunăstarea familiei şi educaţia copiilor;


 Constiuie un exemplu moral pentru copiii lor;
 Urmează o carieră;
 Îşi asumă cu demnitate rolurile cuvenite.

Aspecte analizate:

- să precizeze rolurile tradiţionale ale femeii şi bărbatului în familie şi societate;


- să disocieze rolurile asumate în funcţie de gen şi de plan;
- să prezinte cum erau atribuite rolurile în mod tradiţional;
- să redacteze corect textul argumentativ.

This document has been produced with the financial support of the Rights,
Equality and Citizenship (REC) Programme of the European Union. The contents of
this document are the sole responsibility of the consortium of NGOs led by GERT
and can in no way be taken to the reflect the views of the European Commission.
Career ROCKET: Respect, Opportunities, Choice, Knowledge, Equality and Training
JUST/2015/RGEN/AG/ROLE/9706

Clasa: a XII-a H

Disciplina Limba și literatura română

Denumirea Textul argumentativ: Statutul social al femeii şi imaginea familiei în societatea


activității românească din prima jumătate a secolului XX
Activitatea desfăşurată se încadrează în tema Limbă şi comunicare din programa
Argumentarea şcolară şi am realizat-o în cadrul lecţiei “Textul argumentativ”, în care elevii au
alegerii temei redactat un text argumentativ despre Statutul social al femeii şi imaginea familiei în
societatea românească din prima jumătate a secolului XX.

Durata: 1 oră

- Metode folosite: metode activ-participative, problematizarea, brainstorming,


conversaţia
- Materiale didactice: fişe de lucru

Descrieti activitatea: activitatea a constat în identificarea şi descrierea


statutului social al femeii şi imaginea familiei în societatea românească din
prima jumătate a secolului XX.

- Sarcina cadrului didactic: adresează elevilor întrebări despre statutul social al


femeii şi imaginea familiei în societatea românească din prima jumătate a
Descrierea secolului XX.
activității - Sarcina elevilor: indetificarea schimbărilor în evoluţia capitalului familiei –
economic, social, uman, cultural, simbolic – schimbări care influenţează
comportamentul fiecărui membru al familiei şi care impun, în anumite
circumstanţe, strategii de intervenţie la nivelul acestei instituţii. Socializarea
copiilor, atât în interiorul cât şi în exteriorul familiei, aduce în discuţie prezenţa
unor agenţi perturbatori care determină apariţia comportamentelor deviante.

Aspecte analizate:

- să precizeze statutul social al femeii şi imaginea familiei în societatea


românească din prima jumătate a secolului XX;
- să identifice principalelemomente care au marcat această evoluţie;
- să prezinte moda feminină;
- să redacteze corect un text argumentativ.

This document has been produced with the financial support of the Rights,
Equality and Citizenship (REC) Programme of the European Union. The contents of
this document are the sole responsibility of the consortium of NGOs led by GERT
and can in no way be taken to the reflect the views of the European Commission.
Career ROCKET: Respect, Opportunities, Choice, Knowledge, Equality and Training
JUST/2015/RGEN/AG/ROLE/9706

Clasa: a XII-a H

Disciplina Limba și literatura română

Denumirea
Moromeţii, de M. Preda – condiţia femeii în mediul rural
activității
Activitatea desfăşurată se încadrează în tema Romanul postbelic din programa şcolară
Argumentarea şi am realizat-o în cadrul lecţiei “Moromeţii, de M. Preda – condiţia femeii în mediul
alegerii temei rural”, realizată la studierea romanului Moromeţii de Marin Preda, unde Catrina
îndeplineşte rolul şi statutul tipic al femeii în mediul rural.

Durata: 1 oră

- Metode folosite: metode activ-participative, problematizarea, învăţarea prin


descoperire, conversaţia
- Materiale didactice: fişe de lectură, flipchart, citate critice;

Descrieti activitatea: activitatea a constat în identificarea şi descrierea rolului şi


statutul femeii într-o colectivitate rurală.

- Sarcina cadrului didactic: adresează elevilor întrebări despre rolul şi statutul


Catrinei în familie şi societate. Solicită elevilor realizarea caracterizării
personajului feminin din roman.
Descrierea
- Sarcina elevilor: Csrcterizarea Catrinei din perspectiva rolului şi statutului său în
activității
familie şi societate.

Catrina îndeplineşte rolul de aducătoare de zestre (lotul de pământ ca văduvă


de război) şi gospodină şi statutul de mamă vitregă. Este mereu ţinta ironiilor
bărbatului pentru că se ducea la biserică. Fiii cei mari ai lui Moromete, din
prima căsătoire, o urau, considerând-o cauza tuturor lipsurilor din gospodărie.

Aspecte analizate:

- să precizeze rolul şi statutul femeii în familie;


- să identifice principalele trăsături de caracter ale Catrinei Moromete;
- să prezinte ipostaza de mamă a femeii;
- să realizeze caracterizarea personajului.

Clasa: a XII-a H

This document has been produced with the financial support of the Rights,
Equality and Citizenship (REC) Programme of the European Union. The contents of
this document are the sole responsibility of the consortium of NGOs led by GERT
and can in no way be taken to the reflect the views of the European Commission.
Career ROCKET: Respect, Opportunities, Choice, Knowledge, Equality and Training
JUST/2015/RGEN/AG/ROLE/9706

Disciplina Limba și literatura română

Denumirea
Textul argumentativ: Stereotipurile de gen
activității
Activitatea desfăşurată se încadrează în tema Limbă şi comunicare din programa
Argumentarea
şcolară şi am realizat-o în cadrul lecţiei “Textul argumentativ”, în care elevii au
alegerii temei
redactat un text argumentativ despre stereotipurile de gen.
Durata: 1 oră

- Metode folosite: metode activ-participative, brainstorming, conversaţia,


explicaţia
- Materiale didactice: fişe de lectură, flipchart, citate critice;

Descrieti activitatea: activitatea a constat în identificarea şi descrierea


stereotipurile de gen.

- Sarcina cadrului didactic: adresează elevilor întrebări despre stereotipurile de


gen. Solicită elevilor redactarea unui text argumentativ.

Există mai multe definiții pentru „stereotipul cultural”. Vom conveni să


păstrăm câteva calități cheie: vorbim despre o percepție împărtășită de un
grup de persoane despre un alt grup; „portretul” grupului perceput este
Descrierea schematizat, redus la o listă scurtă de calități. O caricatură pe care o folosesc
activității unii pentru a-i defini pe alții. Grupurile „caricaturizate” sunt identificate pe
diferite criterii – etnice, profesionale, de gen, de vârstă etc. Stereotipurile sunt
negative sau pozitive. Pentru români, nemții sunt punctuali, onești, pricepuți la
tehnică și vă invit pe voi să completați blank -urile pentru „caricaturile” despre
medici, romi, bulgari, blonde, ardeleni, punk -eri, corporatiști, ONG-iști.

- Sarcina elevilor: Redactarea unui text argumentativ cu privire la sterotipurile


de gen

Aspecte analizate:

- să precizeze influenţa stereotipurlor asupra percepţiei umane;


- să identifice principalele stereotipuri privind genul feminin;
- să prezinte posibile soluţii de reducere a stigmei și a sterotipurilor ;
- să redacteze corect textul argumentativ.

Clasa: a XII-a H

This document has been produced with the financial support of the Rights,
Equality and Citizenship (REC) Programme of the European Union. The contents of
this document are the sole responsibility of the consortium of NGOs led by GERT
and can in no way be taken to the reflect the views of the European Commission.
Career ROCKET: Respect, Opportunities, Choice, Knowledge, Equality and Training
JUST/2015/RGEN/AG/ROLE/9706

Disciplina Limba și literatura română

Denumirea
Studiu de caz: Ideologia comunistă
activității
Activitatea desfăşurată se încadrează în tema Studiu de caz: Ideologia comunistă din
programa şcolară şi am realizat-o în cadrul lecţiei “Ideologia comunistă – problematica
feminităţii”.

În perioada comunistă, egalitatea femeilor şi bărbaților a fost puternic susținută cel


Argumentarea puțin la nivelul ideologiei oficiale, fiind una dintre măsurile cele mai importante,
alegerii temei folosite în procesul de modernizare a societății româneşti în perioada postbelică.
Încercarea de a modela societatea în sensul abolirii prejudecăților legate de
superioritatea unui sex era de altfel contemporană cu evoluția lumii într-adevăr
democratice, mişcările de emancipare ale femeilor impunând în țările cu democrații
avansate, reconsiderarea rolurilor tradiționale şi a percepțiilor despre femei şi bărbați
în societate şi familie.

Durata: 1 oră

- Metode folosite: metode activ-participative, problematizarea, învăţarea prin


descoperire, conversaţia, argumentarea, studiul de caz.
- Materiale didactice: fişe de lectură, flipchart, citate critice;

Descrieti activitatea: activitatea a constat în identificarea şi descrierea rolului


femeii în perioada comunistă.

Descrierea - Sarcina cadrului didactic: adresează elevilor întrebări despre perioada


activității comunistă şi ideile promovate în această perioadă în favoarea femeilor. Solicită
elevilor realizarea unui studiu de caz.
- Sarcina elevilor: Redactarea unui studio de caz

Aspecte analizate:

- să precizeze trăsăturile ideologiei comuniste;


- să identifice modul în care comuniştii impun creşterea şi rolul femeii în
societate;
- să prezinte rolurile femeii în societatea comunistă;
- să realizezeun portret al femeii în perioada comunistă.

This document has been produced with the financial support of the Rights,
Equality and Citizenship (REC) Programme of the European Union. The contents of
this document are the sole responsibility of the consortium of NGOs led by GERT
and can in no way be taken to the reflect the views of the European Commission.
Career ROCKET: Respect, Opportunities, Choice, Knowledge, Equality and Training
JUST/2015/RGEN/AG/ROLE/9706

Clasa: a XII-a H

Disciplina Limba și literatura română

Denumirea
Textul argumentativ: Egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi.
activității

Activitatea desfăşurată se încadrează în tema Limbă şi comunicare din programa şcolară


Argumentarea
şi am realizat-o în cadrul lecţiei “Textul argumentativ”, în care elevii au redactat un text
alegerii temei
argumentativ despre egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi.

Durata: 1 oră

- Metode folosite: metode activ-participative, brasainstorming, conversaţia,


argumentarea.
- Materiale didactice: fişe de lectură, flipchart, citate critice;

Descrieti activitatea: activitatea a constat în identificarea egalităţii de şanse


între femei şi bărbaţi.

- Sarcina cadrului didactic: adresează elevilor întrebări despre egalitatea de şanse


între femei şi bărbaţi. Solicită elevilor redactarea corectă a textului
aargumentativ.
- Sarcina elevilor: Redactarea corectă a unui text argumentativ
Descrierea
activității
Premiza de la care am pornit este că trăim într-o lume genizată. O lume în care
fiecare instituţie socială în parte şi toate la un loc transmit permanent mesaje
de gen. O lume în care unii definesc teritoriul, alţii intermediază transferul de
cunoaştere de la instituţii la beneficiare/i, altele/ţii pur şi simplu trăiesc şi au
experienţe zilnice cu profunde conotaţii şi implicaţii de gen.

«Prin egalitate se înţelege nivelul egal de vizibilitate, autonomie,


responsabilitate şi participare a celor două sexe la/ în toate sferele vieţii publice
şi private. Conceptul de egalitate între sexe, în afara oricărei referiri la
diferenţele legate de sex, se opune pur şi simplu conceptului inegalităţii dintre
sexe şi susţine principiul unei participări totale a femeilor şi bărbaţilor la viata
societăţii. (Council of Europe, «Gender Mainstreaming: Conceptual framework,
methodology and presentation of good practices»,
http://www.coe.fr/cm/reports/1998/98greg1.htm)» (Egalitatea de şanse între
femei şi bărbaţi în implementarea politicilor publice în România. Ghid practic,

This document has been produced with the financial support of the Rights,
Equality and Citizenship (REC) Programme of the European Union. The contents of
this document are the sole responsibility of the consortium of NGOs led by GERT
and can in no way be taken to the reflect the views of the European Commission.
Career ROCKET: Respect, Opportunities, Choice, Knowledge, Equality and Training
JUST/2015/RGEN/AG/ROLE/9706

PNUD, 2005).

De domeniul egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi în România se ocupă,


generic vorbind, «oameni» (experţi – în formare sau cu diplome; activişti,
funcţionari în instituţii specializate) şi «instituţii». În ciuda unor progrese
evidente legate de profesionalizarea şi instituţionalizarea discursului de gen în
România, documentarea pentru această publicaţie s-a finalizat cu o concluzie:
… este loc de mai bine.

Soluţii

- valorizarea expertizei de gen – obligativitatea diplomei de expert/ă de gen


pentru angajare în instituţii specializate;
- revizuirea nomenclatorului de meserii; până foarte de curând, a existat o
«sfioşenie» în a discuta despre banii alocaţi/ investiţi pentru cercetare,
publicare, mediatizare, instruire etc. în domeniul egalităţii de şanse. A existat o
subevaluare a importanţei şi a relevanţei domeniului: se munceşte în domeniu
pe bani puţini! Comparativ cu ceea ce există în prezent la nivelul de investiţie
financiară, stăm foarte bine datorită muncii, eforturilor, dedicaţiei şi credinţei
femeilor implicate.

Aspecte analizate:

- să precizezeîn ce constă egalitatea de şanse;


- să identifice principaleledomenii unde această egalitate este încălcată;
- să prezinte câteva soluţii pentru ca egalitatea de şanse să funcţioneze;
- să redacteze corect textul argumentativ.

This document has been produced with the financial support of the Rights,
Equality and Citizenship (REC) Programme of the European Union. The contents of
this document are the sole responsibility of the consortium of NGOs led by GERT
and can in no way be taken to the reflect the views of the European Commission.
Career ROCKET: Respect, Opportunities, Choice, Knowledge, Equality and Training
JUST/2015/RGEN/AG/ROLE/9706

Clasa: a XII-a H

Disciplina Limba și literatura română

Denumirea
Textul argumentativ: Egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi pe piaţa muncii.
activității

Argumentarea Activitatea desfăşurată se încadrează în tema Limbă şi comunicare din programa


alegerii temei şcolară şi am realizat-o în cadrul lecţiei “Textul argumentativ”, în care elevii au
redactat un text argumentativ despre egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi pe piaţa
muncii.

Durata: 1 oră

- Metode folosite: metode activ-participative, brainstormingul, argumentarea,


conversaţia.
- Materiale didactice: fişe de lectură, flipchart, citate critice;

Descrieti activitatea: activitatea a constat în identificarea şi descrierea


percepţiei asupra egalităţii de gen pe piaţa muncii.

- Sarcina cadrului didactic: adresează elevilor întrebări despre piaţa muncii şi


dacă există egalitate între femei şi bărbaţi atunci când aplică pentru un job.
Solicită elevilor redactarea unui text argumentativ.
Descrierea
- Sarcina elevilor: Egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi, în domeniul pieţii
activității
muncii a fost abordată în România prin înfiinţarea Agenţei Naţionale pentru
Egalitatea de Şanse în 2004 instituţia responsabilă de acest proiect fiind
Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale. Această abordare constă în elaborarea
unor studii privind egalitatea şanselor egale în formarea profesională iniţială
prin accesul la programe de pregătire, adecvarea conţinuturilor pregătirii
profesionale, individualizarea programelor de pregătire în funcţie de nevoile de
dezvoltare personală şi profesională, adecvarea conţinuturilor şi administrării
probelor de evaluare în cadrul procesului de certificare a pregătirii
profesionale.

În domeniul participării femeilor la nivelul decizional, se observă o disproporţie


clară

între reprezentarea femeilor în structurile parlamentare şi guvernamentale şi

This document has been produced with the financial support of the Rights,
Equality and Citizenship (REC) Programme of the European Union. The contents of
this document are the sole responsibility of the consortium of NGOs led by GERT
and can in no way be taken to the reflect the views of the European Commission.
Career ROCKET: Respect, Opportunities, Choice, Knowledge, Equality and Training
JUST/2015/RGEN/AG/ROLE/9706

cea a bărbaţilor de la aceleaşi niveluri.

Deşi, ca urmare a activităţilor şi politicilor derulate în cadrul Strategiei pentru


perioada

2006-2009 şi a Planului general de acţiuni pentru aceeaşi perioadă, se pot


observa progrese în ceea ce priveşte accesul femeilor pe piaţa muncii (cu tot ce
implică această problematică), la cultură şi educaţie, totuşi, trebuie subliniat că
în anumite domenii persistă discriminările de gen.

Pentru a putea combate, preveni sau elimina aceste discriminări din viaţa
socială, politică, economică şi culturală este nevoie de acţiuni concentrate care
să imbine consolidarea cadrului legislativ cu politicile publice în domeniu şi
iniţiativele ce au ca scop modificarea de mentalităţi, opinii şi atitudini.

Problematica inegalităţilor între femei şi bărbaţi, ce transpare în toate ariile


vieţii sociale, politice, economice şi culturale, a devenit una dintre preocupările
principale pe agenda socială şi politică atât la nivel internaţional, cât şi la nivel
comunitar. Datorită faptului că disparităţile de gen se manifestă şi la nivel
naţional, Guvernul României şi-a propus să răspundă acestei provocări prin
stabilirea unui set de priorităţi care să faciliteze atingerea de facto a egalităţii
între femei şi bărbaţi.

La o scurtă analiză asupra situaţiei actuale a egalităţii de gen în România, se


pot identifica o serie de puncte vulnerabile şi de ameninţări. Astfel, printre
punctele slabe se pot menţiona:

gradul scăzut de conştientizare asupra politicilor pentru egalitate de şanse în


administraţia

publică şi în mass-media;

• lipsa unor prevederi coerente referitoare la soluţionarea plângerilor şi


reclamaţiilor

referitoare la discriminarea de gen.

La capitolul ameninţări se pot menţiona:

• criza economică;

• dinamica pieţei muncii;

This document has been produced with the financial support of the Rights,
Equality and Citizenship (REC) Programme of the European Union. The contents of
this document are the sole responsibility of the consortium of NGOs led by GERT
and can in no way be taken to the reflect the views of the European Commission.
Career ROCKET: Respect, Opportunities, Choice, Knowledge, Equality and Training
JUST/2015/RGEN/AG/ROLE/9706

• promovarea deficitară a campaniilor sociale în mass-media;

• deficienţe de comunicare între instituţiile publice şi societatea civilă şi


partenerii sociali.

Aspecte analizate:

- să precizeze situaţia actuală pe piaţa muncii;


- să identifice principalele avantaje şi dezavantaje pe piaţa muncii în funcţie de
gen;
- să prezinte posibile soluţii pentru evitarea discriminării de gen;
- să redacteze textul argumentativ.

This document has been produced with the financial support of the Rights,
Equality and Citizenship (REC) Programme of the European Union. The contents of
this document are the sole responsibility of the consortium of NGOs led by GERT
and can in no way be taken to the reflect the views of the European Commission.
Career ROCKET: Respect, Opportunities, Choice, Knowledge, Equality and Training
JUST/2015/RGEN/AG/ROLE/9706

Clasa: a XII-a H

Disciplina Limba și literatura română

Denumirea
Violenţa de gen în romanul rebrenian
activității

Activitatea desfăşurată se încadrează în tema Romanul modern realist obiectiv din


Argumentarea programa şcolară şi am realizat-o în cadrul lecţiei “Violenţa de gen în romanul
alegerii temei rebrenian”, realizată la studierea romanului Ion de L. Rebreanu, în care personajul
feminin Ana este victima bătăilor tatălui şi soţului.

Durata: 1 oră

- Metode folosite: metode activ-participative, problematizarea, învăţarea prin


descoperire, conversaţia, explicaţia.
- Materiale didactice: fişe de lectură, flipchart, citate critice;

Descrieti activitatea: activitatea a constat în identificarea şi descrierea rolului


femeii în romanul lui L. Rebreanu.
Descrierea
- Sarcina cadrului didactic: adresează elevilor întrebări despre rolul Anei în
activității
familie şi societate. Solicită elevilor realizarea caracterizării personajului
feminin din roman.
- Sarcina elevilor: Caracterizarea personajului feminin din roman.

Aspecte analizate:

- să precizeze rolul femeii în familie şi societate;


- să identifice principalele trăsături de caracter ale Anei;
- să prezinte ipostaza devictimă a Anei;
- să realizeze caracterizarea personajului.

This document has been produced with the financial support of the Rights,
Equality and Citizenship (REC) Programme of the European Union. The contents of
this document are the sole responsibility of the consortium of NGOs led by GERT
and can in no way be taken to the reflect the views of the European Commission.
Career ROCKET: Respect, Opportunities, Choice, Knowledge, Equality and Training
JUST/2015/RGEN/AG/ROLE/9706

Clasa: a XII-a H

Limba și literatura română

Feminismul – între realitate şi iluzie


Activitatea desfăşurată se încadrează în tema Limbă şi comunicare – Dezbaterea din
programa şcolară şi am realizat-o în cadrul lecţiei “Feminismul – între realitate şi
iluzie”.

Feminismul, ca mişcare socială organizată şi revendicativă, este un produs firesc al


Argumentarea epocii moderne. Cercetarea numeroaselor documente istorice atestă cu prisosinţă
alegerii temei faptul că schimbarea fundamentală în condiţia femeii a intervenit o dată cu
declanşarea revoluţiilor democratice burgheze, prin înlăturarea vechilor structuri
feudale şi a privilegiilor nobiliare şi prin recunoaşterea egalităţii în drepturi a tuturor
cetăţenilor, indiferent de etnie, sex, convingeri religioase etc.

- Durata: 1 oră
- Metode folosite: metode activ-participative, brainstorming, dezbaterea,
conversaţia
- Materiale didactice: fişe de lectură, flipchart, citate critice;

Descrieti activitatea: activitatea a constat în definirea curentului feminist şi


identificarea pricipalelor idei susţinute de feministe.

Descrierea - Sarcina cadrului didactic: adresează elevilor întrebări despreimportanţa


activității curentului feminist. Solicită elevilor realizarea dezbaterii cu argumente pro şi
activității contra.
- Sarcina elevilor: Realizarea unei dezbaterii cu argumente pro şi contra pe tema
feminismului

Aspecte analizate:

- să definească feminismul;
- să identifice principalele trăsături ale curentului feminist;
- să prezinte argumentat raportul realitate-iluzie în acest curent;
- să dezbată ideile susţine, aducând exemple pertinente.

This document has been produced with the financial support of the Rights,
Equality and Citizenship (REC) Programme of the European Union. The contents of
this document are the sole responsibility of the consortium of NGOs led by GERT
and can in no way be taken to the reflect the views of the European Commission.
Career ROCKET: Respect, Opportunities, Choice, Knowledge, Equality and Training
JUST/2015/RGEN/AG/ROLE/9706

Clasa: a XII-a H

Disciplina Limba și literatura română

Denumirea
Condiţia intelectuală a femeii în secolele XIX şi XX
activității

Activitatea desfăşurată se încadrează în tema Esueul argumentativ din programa


Argumentarea
şcolară şi am realizat-o în cadrul lecţiei Condiţia intelectuală a femeii în secolele xix şi
alegerii temei
xx, raportându-ne la operele studiate.

Durata: 1 oră

- Metode folosite: metode activ-participative, problematizarea, învăţarea prin


descoperire, conversaţia
- Materiale didactice: fişe de lectură, flipchart, citate critice;

Descrieti activitatea: activitatea a constat în identificarea şi descrierea rolului


femeii într-o lume a bărbaţilor.
Descrierea
- Sarcina cadrului didactic: adresează elevilor întrebări despre rolul Vitoriei în
activității
familie şi societate. Solicită elevilor realizarea caracterizării personajului
feminin din roman.
- Sarcina elevilor: realizarea caracterizării personajului feminin din roman.

Aspecte analizate:

- să precizeze condiţia intelectuală a femeii în sec. XIX şi XX;


- să identifice principalele moduri ce au condus la emanciparea femeii;
- să prezinte rolul educaţiei în dezvoltarea intelectuală a femeii;
- să realizeze eseul argumentativ.

This document has been produced with the financial support of the Rights,
Equality and Citizenship (REC) Programme of the European Union. The contents of
this document are the sole responsibility of the consortium of NGOs led by GERT
and can in no way be taken to the reflect the views of the European Commission.
Career ROCKET: Respect, Opportunities, Choice, Knowledge, Equality and Training
JUST/2015/RGEN/AG/ROLE/9706

Clasa: a XII-a H

Disciplina Limba și literatura română

Denumirea
Către Galateea de N. Stănescu
activității

Activitatea desfăşurată se încadrează în tema Neomodernismul din programa şcolară şi


Argumentarea am realizat-o în cadrul lecţiei Către Galateea de N. Stănescu, raportându-ne la ideea că
alegerii temei femeia, Galateea/ opera este privită în ipostaza de mamă care dă naştere autorului,
deci având un rol superio, primordial

Durata: 1 oră

- Metode folosite: metode activ-participative, problematizarea, învăţarea prin


descoperire, conversaţia
- Materiale didactice: fişe de lectură, flipchart, citate critice;

Descrieti activitatea: activitatea a constat în reinterpretarea mitului dintr-o


perspectivă neomodernistă şi stabilirea rolului germinativ al femeii, asociate
metaforei operei.

Descrierea - Sarcina cadrului didactic: adresează elevilor întrebări despre rolul femeii-operă
activității în cadrul raportului scriitor-operă.
- Sarcina elevilor: argumentarea rolului esenţial deţinut de femeii, pornind de la
repetiţia versului “Naşte-mă”.

Aspecte analizate:

- să precizeze relaţia ce se stabileşte între Creator şi Operă-femeie în viziunea


stănesciană;
- să identifice principalele roluri ale femeii-operă;
- să prezinte rolul titlului în raport cu textul poetic şi mijloacele de realizare
artistică;
- să argumenteze utilizarea versului-refren “Naşte-mă”.

This document has been produced with the financial support of the Rights,
Equality and Citizenship (REC) Programme of the European Union. The contents of
this document are the sole responsibility of the consortium of NGOs led by GERT
and can in no way be taken to the reflect the views of the European Commission.
Career ROCKET: Respect, Opportunities, Choice, Knowledge, Equality and Training
JUST/2015/RGEN/AG/ROLE/9706

This document has been produced with the financial support of the Rights,
Equality and Citizenship (REC) Programme of the European Union. The contents of
this document are the sole responsibility of the consortium of NGOs led by GERT
and can in no way be taken to the reflect the views of the European Commission.