Sunteți pe pagina 1din 14

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA

Facultatea „ȘTIINȚE ECONOMICE”

Departamentul „ADMINISTRAREA AFACERILOR”

GHID METODIC
pentru stagiul de practică
de specialitate I
(Specialitatea - 0413.1 Business și administrare)

Autori
M. Postică
dr. ec.,conf., univ.
A. Scutaru
dr.ec., conf., univ.
T. Diaconu
dr. lect.univ.
Socolova Ana
lect.univ

Aprobat :
Şef Departament
„AdministrareaAfacerilor”
Conf.univ., Dr.
Jalencu Marian_______

CHIŞINĂU 2018

1
NOTĂ INFORMATIVĂ

Stagiiile de practică de specialitate 1 constituie o parte componentă a procesului de formare


profesională iniţială, fiind un element ce asigură formarea competenţelor profesionale şi
acumularea experienţei privitor la organizarea şi realizarea activităţilor în domeniul profesional.
Practica de specialitate 1 are drept scop aprofundarea cunoştinţelor teoretice acumulate pe
parcursul orelor auditoriale (curs , seminare) şi practice (lucrul individual), precum şi formarea
deprinderilor practice ale studentului anul 2 semestrul IV privind efectuarea activităţilor de
business și administrarea afacerilor la întreprinderile din diverse ramuri ale economiei naţionale.
Stagiul practicii de specialitate are drept obiectiv pregătirea specialistilor cu o calificare
corespunzătoare şi aprofundarea cunoştinţelor teoretice acumulate în procesul de studii la USM,
facultatea Științe Economice, departamentul Administrarea afacerilor, precum şi de a însuşi
practica de specialitate în una din entităţile economice.
Practica de specialitate 1 este prevăzută în planul de învățământ a studentilor la
specialitatea „Business și administrare” şi se desfăşoară după studierea disciplinelor cu profil
economic, precum şi a disciplinelor de specialitate:Economia întreprinderilor Management,
Principiile business-ului, Managementul micilor afacerilor, Organizarea ergonomică și normarea
muncii, Managementul producției, Managementul calității, Managementul resurselor umane etc
În corespundere cu planul de învăţământ durata practicii de specialitate 1 este de
4 săptămâni. 120 ore, evaluate cu 4 credite.

OBIECTIVELE PRINCIPALE ALE PRACTICII DE SPECIALITATE I

Practica de specialitate 1 are următoarele obiective:


1. Acumularea de către student a cunoştinţelor practice privind particularităţile funcţionării
întreprinderilor din diferite domenii ale economiei de piață.
2. Aprofundarea cunoştinţelor în domeniul teoriei şi practicii inițierii în activitatea de business,
precum și administrării afacerilor la nivel de entitate economică (firmă);
3. Studierea procesului de management al întreprinderii, precum şi al activităţilor de business
prin prisma aplicării funcțiunilor firmei (cercetare-dezvoltare, producere, comercială,
financiar-contabilă și de personal), in dependență de genurile de activitate a întreprinderii.
4. A lua cunoştinţă de sistemul de date și cel informaţional din mediul de afaceridin RM și de al
compara cu cel din cadrul întreprinderilor, însuşirea tehnicilor şi metodelor de inițiere si
lansare in lumea afacerilor;
5. Culegerea, selectarea şi pregătirea informaţiei, pachetului de acte normative, necesare
elaborării raportului practicii de specialitate 1.
( Rapoartele financiare pentru ultimii 3 ani, Certificatul de inregistrare a firmei, adresa
juridica, adresa de amplasare si funcționare a business-ului, tipurile de autorizații și licențe ce
reglamentează genurile de activitate. etc.,)
Obiectele practicii de specialitate 1 sunt întreprinderile de diferite forme organizatorico-
juridice, instituţii financiare care aplică în activitatea lor tehnologii şi utilaj modern, organizează
munca conform legilor și principiilor ştiinţifico-practice, întreprinderi industriale, agroalimentare,
magazine universale, magazine mari specializate, baze angro, bănci, companii de asigurare,
alimentația publică, firme de producție, comerț, turism, prestatoare de servicii, din sfera IT etc.
Alegerea obiectului practicii, încheierea contractului şi repartizarea studenţilor la obiectul
practicii se efectuează de către șeful departamentului „Administrarea afacerilor”, sau de către

2
student la dorință. Departamentul „Administrarea afacerilor”, asigură studenţilor programa
practicii şi coordonatorii de practică de la departament, controlează îndeplinirea acesteia.
Conducerea generală metodico-didactică a practicii de specialitate 1 este efectuată de către şeful
departamentului , Prodecan secţia frecvenţă de zi; și Prodecan la secția frecvenţă redusă..
Obiectul concret al practicii de specialitate 1 (firma) şi conducătorul din cadrul
departamentului este numit prin ordinul emis de decanat.
În baza prezentei programe, conducătorii practicii de specialitate 1 din cadrul întreprinderii
şi departamentului, împreună cu studenţii, elaborează un plan calendaristic de desfăşurare al
practicii de specialitate 1 ţinând seama de condiţiile și genurile de activitate ale întreprinderii
selectate (anexa 1).

Sosit la locul practicii , studentul-practicant este obligat:

1) să se prezinte la direcţia întreprinderii şi să confirme în jurnal de practică data sosirii;


2) să coordoneze împreună cu coordonatorul îndrumător de la firmă sarcinile practicii;
- să determine esenţa activităţilor şi termenii de realizare;
- să proiecteze activităţile;
- să stabilească modalitatea şi criteriile de evaluare a rezultatelor obţinute (activităţilor
concrete);
3) să i-a cunoştinţă de regulamentul de ordine interioară şi de tehnica securităţii la întreprindere
şi să le respecte;
4) să precizeze cu conducătorul practicii de la întreprindere cine va dirija munca studentului-
practicant nemijlocit la locul de lucru, ordinea şi locul de primire a consultaţiilor;
5) să completeze sistematic jurnalul practicii;
6) să elaboreze raportul despre activitatea realizată în cadrul stagiului de practică în baza notiţelor
din jurnal.

CONŢINUTUL PRACTICII DE SPECIALITATE I (anul II)


La finalizarea stagiului de practică, studentul urmează să sistematizeze şi să analizeze
informaţiile acumulate pe perioada practicii în întreprindere / firmă şi să elaboreze Raportul
privind efectuarea practicii de specialitate.
Raportul trebuie să conţină informaţii care ar atesta îndeplinirea sarcinilor stabilite pentru
perioada practicii, precum şi concluzii şi propuneri privind perfecţionarea activităţii organizaţiei
în general şi a subdiviziunilor ei în particular.
Expunerea materialului trebuie să conţină observaţii critice, argumentate prin calcule
economice şi analiza economico-financiară şi managerială în baza rapoartelor financiare,
bilanţului contabil, sondajelor şi investigaţiilor proprii. Raportul de practică va prezenta o
lucrarea finalizată cu un conţinut logic expus, cu părţi componente corelate. Se va utiliza un
limbaj de specialitate adecvat. Se vor respecta normele gramaticale în vigoare.
Raportul privind efectuarea practicii de specialitate 1 prezentat de către student va avea
următoarea structură: foaie de titlu, cuprins, 3 capitole, concluzii și recomandări, bibliografie,
anexe. Volumul – până la 20 pagini.
Capitolele raportului pot fi structurate în subcapitole. Raportul poate conţine figuri,
grafice, tabele, diagrame, elaborate în programe speciale, care vor completa calitatea textului. În
conţinutul raportului se vor face referinţe la sursele utilizate.

Cerinţe privind structura raportului de practică 1

3
Raportul de practică 1 va avea următoarea structură:
o Foaia de titlu - vezi Anexa 2.
o Cuprinsul – raportul de practică va avea un cuprins, care să conţină titlurile
tuturor capitolelor şi subcapitolelor, însoţite de numărul paginii.
Lucrarea va conţine trei capitole numerotate în ordine crescătoare, cu cifre romane,
fiecare dintre ele conţinând mai multe paragrafe (subcapitole) numerotate cu cifre arabe.
Capitolele, atât în cuprinsul raportului cât şi în text , se scriu cu majuscule, iar subcapitolele -
cu minuscule. În conţinutul textual al cuprinsului şi cel al lucrării acestea se marchează cu
bold. Fiecare capitol începe din pagină nouă. Paragrafele (subcapitolele) urmează în contextul
paginii, fără a începe din pagină nouă.
Este foarte important ca în structura lucrării să fie respectate cele trei părţi componente:

I. Caracteristica generală a întreprinderii


Capitolul I (cca 5 pagini) al raportului va conține:
 tipul de întreprindere după forma organizatorico-juridică (conform legislaţiei în
vigoare);
 anul înfiinţării şi fondatorii;
 amplasarea, adresa juridica a sediului si adresa fizică unde se desfășoara activitatea de
afaceri.
 descrierea concurenților din ramură.
 apartenenţa ramurală a întreprinderii, sortimentul producţiei fabricate (serviciilor
oferite);
 nivelul de specializare şi relaţiile de cooperare;
 actele posibile la care vor avea acces: (statutul, autorizațiile, licențele, schema de
amplasare, certificat bancar, contracte de arendă, extras de la organul cadastral cu titlu
de proprietate, certificat de înregistrare, certificat de plătitor a TVA, facturi pentru
intrarea și ieșirea bunurilor materiale etc.) şi normele juridice, ce reglementează
activitatea întreprinderii, impactul lor asupra dezvoltării organizaţiei.

II. Analiza economico-financiară a activităţii firmei


Capitolul II (cca 5 pagini) va conţine analiza economico-financiară a activităţilor firmei in
dinamica ultimilor 3 ani și va include analiza performanțelor cu caracter economic și financiar
a întreprinderii. De completat cu date din rapoartele financiare indicatorii din tabelele din anexa
3. Se recomandă a se ține cont de principiul selectării datelor și informațiilor pentru perioade de
investigații mai îndelungate, astfel încât concluziile și recomandările formulate să fie temeinic
argumentate.
Analiza comparativă a performanţelor economice şi financiare poate fi efectuată şi prin
intermediul diagramelor, figurilor, schemelor etc. Fiecare tabel, figură, diagramă etc. este supusă
unei analize şi descrieri textuale, evidenţiind tendinţele indicatorilor analizați, valorile şi ritmurile
de creștere și modificare, efectele pe care le au aceste tendinţe asupra viabilităţii companiei.
Pentru o analiză corectă calculele trebuie efectuate în una şi aceeaşi unitate de măsură: lei
RM, unităţi, ( kg, tone) etc. Indicii pot fi comparaţi numai dacă sunt comensurabili. Spre
exemplu, diverse produse pot fi comparate dacă sunt exprimate în una şi aceeaşi unitate monetară
- lei.
Analiza economico- financiară a activității firmei trebuie să includă (relaţiile de calcul
vezi în Anexa 3):

4
 Analiza potențialului tehnico-economic (analiza dinamicii şi structurii principalilor
indicatori ai patrimoniului companiei și surselor ei de finanțare pentru ultimii trei ani de
activitate;
 Analiza evoluției indicatorilor de rezultate. În acest context se vor analiza următorii
indicatori ai rezultatelor: venitul din vânzări, profitul brut, profitul din activitatea operațională,
profitul din alte activități, profitul pînă la impozitare profitul net.
 Analiza principalilor indicatori financiari se va referi la dinamica (3 ani) următoarelor
grupe de indicatori:
o Indicatori de rentabilitate: rentabilitatea comercială (vânzărilor),
rentabilitatea activelor (economică), rentabilitatea capitalului propriu (financiară);
o Indicatorii echilibrului financiar (lichiditate): coeficientul lichidităţii
absolute (lichiditate de gradul I), coeficientul lichidităţii intermediare (lichiditate de
gradul II), coeficientul lichidităţii curente (lichiditate de gradul III).

Datele şi informaţiile utilizate în raportul de practică de specialitate, pot fi selectate din


următoarele surse:
Situațiile financiare pentru ultimii 3 ani de gestiune, inclusiv:
1. Bilanţul contabil (Anexa 1 la Situațiile financiare);
2. Situația de profit și pierdere (Anexa 2 la Situațiile financiare);
3. Situația modificărilor capitalului propriu (Anexa 3 la Situațiile financiare);
4. Situația fluxurilor de numerar (Anexa 4 la Situațiile financiare);
5. Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură (Anexa 8 la Situațiile
financiare);

III. Analiza managementului întreprinderii (prin prizma functiilor de management și


corelarea lor cu funcțiunile firmei) și căile de înbunătățire a situației în organizație

3.1 Analiza managementului întreprinderii


În dependență de specificul activității, dimensiunile organizației și alte criterii,
studentul poate sa analizeze cel puțin 3 parți componente din cele enumerate mai jos
(de exemplu o funcție și 2 funcțiuni/ sau o fiuncțiune si 2 funcții).

Funcţiile managementului
Planificarea activităţilor întreprinderii:
 Direcţiile principale ale planului de afaceri al întreprinderii.
 Strategiile existente şi viitoare ale întreprinderii.
 Analiza metodelor de planificare strategică utilizate.

Organizarea întreprinderii:
 Structura organizatorică a întreprinderii. Analiza organigramei. Caracteristica
nivelurilor, verigilor şi interdependenţelor lor. Delegarea autorităţii.
 Analiza materialelor normative, ce caracterizează structura formală (instrucţiuni de post,
servicii, pentru secţii).
 Echipa managerială: numărul, calificarea şi calităţile profesionale, obligaţiile şi
drepturile(pe exemplul nivelului superior, mediu, inferior).
Motivarea personalului:
 Modalităţi de motivare utilizate în cadrul organizaţiei investigate.
 Analiza sistemului motivaţional al întreprinderii prin prisma teoriilor motivaţionale.

5
Controlul managerial:
 Procesul de control.
 Metodele şi tipurile de control, eficienţa lor.
Procesul de comunicare:
 Tipurile de comunicare (inclusiv dinamica de grup ) şi direcţiile de perfecţionare.
 Analiza sistemului informaţional al întreprinderii.
Adoptarea şi realizarea deciziilor:
 Tipuri de decizii adoptate în cadrul organizaţiei.
 Etapele procesului decizional.
Funcţiunile întreprinderii:
Funcţiunea cercetare-dezvoltare:
 Studierea gamei produselor noi în ultimii 2-3 ani.
 Caracteristica particularităţilor produselor noi în raport cu cele vechi.
 Determinarea alocaţiilor destinate cercetării.
 Existenţa unui nucleu de specialişti, subdiviziune cu potenţial
inovaţional/cercetare-dezvoltare.
 Determinarea locului subdiviziunii date în structura organizatorică.
 Determinarea climatului motivaţional şi creativ al personalului predispus spre
cercetare, inovaţii, idei.
 Determinarea climatului motivaţional al managementului pentru cercetare şi
inovaţii.
Funcţiunea comerciala:
 Furnizorii şi tipurile de resurse achiziţionate.
 Tipuri de aprovizionare şi contracte stabilite.
 Formarea stocurilor şi organizarea depozitării la întreprindere.
 Căi de îmbunătăţire a utilizării resurselor materiale la întreprindere.
 Structura serviciului de marketing.
 Utilizarea studiilor de marketing în activitatea întreprinderii.
 Tipul de cercetări de marketing efectuate.
 Volumul de realizare în dinamică (pe ultimii 3 ani).
Funcţiunea de producţie:
 Tipul producţiei ce s-a stabilit şi metoda aferentă de organizare a producţiei.
 Structura de producţie a întreprinderii după numărul personalului industrial productiv,
valoarea fondurilor fixe, dimensiunea suprafeţelor de producţie.
 Programul de producţie. Indicatorii valorici (producţia-marfă, producţia realizată,
producţia netă, circulaţia globală).
 Durata şi structura ciclului de producţie a unui sortiment de producţie de bază, cauzele
apariţiei întreruperilor şi căile de lichidare a lor.
 Organizarea controlului calităţii materiei prime şi a producţiei la întreprindere.
Metodele de control.
 Stimularea materială în vederea îmbunătăţirii calităţii producţiei la întreprindere.
Notă: În cazul în care întreprinderea analizată nu este una de producţie, studentul va
analiza funcţiunea operaţională a acesteia, luând în consideraţie domeniul de activitate şi
specificul tehnologiei utilizate.
Funcţiunea financiar-contabilă:
 Analiza modului de organizare a activităţii financiar-contabile la întreprindere.
 Planificarea costului de producţie, a beneficiului şi rentabilităţii.

6
 Analiza surselor de finanțare.
 Tipurile de impozite ce le achită firma.

Funcţiunea de personal:
 Numărul total de angajaţi şi structura de personal.
 Analiza productivităţii muncii şi fondul de remunerare a muncii la întreprindere;
 Formele de salarizare utilizate în cadrul întreprinderii;
 Conţinutul şi indicatorii de bază a planului dezvoltării sociale a colectivului;
 Ciclul managementului resurselor umane în cadrul întreprinderii (planificare necesarului
de resurse umane, recrutarea şi selecţia personalului, perfecţionarea, analiza postului şi a
performanţelor, etc.).

3.2. Сăile de înbunatățire a situatiei în organizație


În baza problemelor identificate studentul trebuie să formuleze propuneri viabile pentru
soluționarea acestor probleme. Propunerile si recomandările trebuie sa se bazeze pe problemele
ce au foct depistate in capitolul II si paragraful 3.1. Acest compartiment al raportului poate
conține analiza punctelor forte și slabe ale companiei și influența lor asupra activității.

Structura recomandată pentru cap. III:


Capitolul III: denumirea capitolului
3.1 Analiza managementului întreprinderii
3.2 Căile de perfecționare a activității întreprinderii

Surse pentru elaborarea respectivului compartiment al raportului de practică vor servi:


 Documente constitutive ale firmei: certificat de înregistrare, statutul, etc.
 Documente de funcţionare: licenţa pe gen de activitate, contract colectiv de muncă,
certificate de conformitate a produselor /serviciilor /sistemului calităţii.
 Regulament organizatoric.
 Regulamente funcţionale.
 Fişele posturilor.
 Regulament de remunerare /salarizare.
 Contracte comerciale.
 Rapoarte privind analiza activităţii economice: operaţionale şi neoperaţionale în firmă.
 Diagnosticarea activităţii economice a firmei .
 Cercetarea statistică M3-Anual „Câștigurile salariale și costul forței de muncă”;
 Cercetarea statistică LM-Semestrial „Mobilitatea salariaților și locurile de muncă”;

Studentul trebuie să sistematizeze şi să prelucreze materialele consultate, să mediteze asupra


celor studiate şi să formuleze viziunea sa în expunerea problemei cercetate.
o Anexele – sunt informaţii secundare, necesare pentru a le înţelege mai bine pe cele
primare prezentate în corpul principal al lucrării. Acestea sunt incluse într-o secţiune
aparte, care nu se numerotează ca şi capitol. Anexele se numerotează în ordine
crescătoare (Anexa 1, Anexa 2 etc). Anexele trebuie să fie amplasate într-o
consecutivitate logică în conformitate cu partea textuală a lucrării. Fiecare anexă va avea
numărul paginii, va fi numerotată, va avea titlu şi referinţă la sursa de unde provine
informaţia cuprinsă în anexă. Se recomandă elaborarea unei liste a anexelor care poate fi
inserată în cuprins.

7
După finalizarea practicii studentul prezintă în comisie:
1. Agenda de practică ( pe foi A4), (anexa 1)
2. Raportul cu privire la practica de specialitate 1 cu anexele respective (Rapoartele
financiare ale întreprinderii cu ştampilă umedă)
Rezultatele practicii sunt prezentate de student cordonatorului practicii din cadrul
departamentului, care evaluează Raportul cu privire la practica de specialitate I, precum şi
Agenda de practică .
Ulterior are loc evaluarea în Comisia pentru susţinerea practicii, formată de către
departament, care decide asupra notei ce se acordă studentului.

Cerinţe referitoare la redactarea raportului de practică


Redactarea raportului de practică trebuie să corespundă următoarelor cerinţe:
 Raportul de practică se editează computerizat pe hîrtie albă, format A4, pe o singură parte
a foii.
 Raportul de practică se perfectează folosindu-se fontul Time New Roman cu
dimensiunea de 12 pt. Spaţiul între rînduri este de 1,5 intervale. Textul se nivelează după
ambele cîmpuri laterale.
 Paginile raportului au următorul cîmp: în stănga – 30mm , sus- 25mm, în dreapta – 15
mm, jos – 25 mm.
 Titlul capitolelor sunt scrise cu litere majuscule (font 14-16 pt., bold, centrat), a
paragrafelor- cu litere mici, în afară de prima literă ( font 14 pt., bold. Central). După
denumirea capitolului se pune punct. Capitolele se numerotează prin cifre romane.
 Fiecare capitol începe cu pagină nouă.
 Toate tabelele, formulele, figurile (desene, diagrame etc.) se numerotează indicînduse
numărul capitoluli şi numărul de ordine a acestuia. De exemplu, Tabel 1.2 (tabelul doi
din capitolul întîi).
 Denumirea tabelului se amplasează deasupra tabelului, iar a figurii sub- figură. În mod
obligatoriu este necesar de indicat unităţile de măsură.
 Formulele/ecuaţiile vor fi centrate, iar numerotarea acestora se va plasa la sfirşitul
rîndului. Explicaţia simbolurilor utilizate se prezintă sub formulă în ordinea în care ele
urmează. Modele de prezentare şi numerotare a tabelelor, figurilor şi formulelor sunt
prezentate în Anexa 3.
 Dacă tabelul nu poate fi plasat pe o singură pagină, continuarea acestuia va începe cu
indicarea ,,Continuarea tabeluli 2.1”. Denumirea coloanelor în cazul dat nu se repeta,
indicîndu-se doar numărul acestora.
 Toate paginile raportului de practică se numerotează, începînd cu pagina de titlu şi
terminînd cu ultima pagină, fără a admite lipsa acestora sau repetarea lor.Pe pagina de
titlu nu se pune numărul paginii. Numărul paginii se indică pe câmpul din dreapta paginii,
jos.
 În mod obligatoriu se utilizează literele cu diactritice specific limbii române (ă, â, î, ş, ţ şi
majusculele lor).
 Nu sunt acceptate prescurtări ale cuvintelor.
 Nu se admit însemnări, corecţii, conturi de litere, ştersături, pete, adăugari la pagină etc.
 Imprimarea pe hîrtie trebuie să fie calitativă.
 Raportul de practică se copertează într-un singur exemplar în mapă cu copertă incoloră.
 Raportul de practică trebuie să fie expus într-un limbaj professional, evitîndu-se greşeli
gramaticale. Frazele trebuie sa fie concise şi clare .

8
 Expunerea materialului în raportul de practică se face de la persoana a treia, folosindu-se
un limbaj impersonal.

9
Anexă 1

PLANUL CALENDARISTIC (agenda)


de desfăşurare a practicii de specialitate 1 al studentului
anului II, Facultatea „Științe Economice”
Specialitatea „Business și administrare”

numele, prenumele

denumirea întreprinderii
Durata de la până la

Data Locul de Conţinutul activităţii Conducătorul de la


muncă efectuate întreprindere

Conducătorul practicii Conducătorul practicii (de la Departament)


(de la întreprindere)

„ ” 2018

10
Anexă 2

MINISTERUL EDUCAȚIEI, CULTURII ȘI CERCETĂRII AL REPUBLICII


MOLDOVA
UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA
Facultatea Științe Economice
Departamentul Administrarea Afacerilor

RAPORT
privind practica de specialitate 1
la
(denumirea obiectului practicii)

Elaborat de
Studentul (numele,
prenumele, grupa)

Conducătorul practicii
(de la Departament)
(numele,prenumele)

CHIŞINĂU, 2018

11
Anexa 3
2.1. Analiza potențialului tehnico-economic
Tabelul 2.1
Analiza indicatorilor privind structura patrimoniului companiei
Indicatorii Abaterea
2015 2016 2017 absolută
ponderii, (+/-)
suma, ponderea, suma, ponderea, suma, ponderea, 2016\ 2017\
lei % lei % lei % 2015 2016
Active
circulante
Active
imobilizate
Total
active
Sursa: Situațiile financiare (Anexa 1 Bilanţul contabil)
Concluzie:
Tabelul 2.2
Analiza indicatorilor privind dinamica activelor
Abaterea absolută, (+/-) Ritmul crețterii, %
Indicatorii 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2016\ 2017\ 2016\ 2017\
2015 2016 2015 2016
Active circulante
Active imobilizate
Total active
Sursa: Situațiile financiare (Anexa 1 Bilanţul contabil)
Concluzie:
Tabelul 2.3
Analiza indicatorilor privind structura surselor de finanțare a activelor
Indicatorii Abaterea
2015 2016 2017 absolută
ponderii, (+/-)
suma, ponderea, suma, ponderea, suma, ponderea, 2016\ 2017\
lei % lei % lei % 2015 2016
Capital
propriu
Datorii pe
termen lung
Datorii
curente
Total pasiv
Sursa: Situațiile financiare (Anexa 1 Bilanţul contabil)

12
Concluzie:
Tabelul 2.4
Analiza indicatorilor privind dinamica pasivelor
Abaterea absolută, Ritmul cresterii,
2015 2016 2017 (+/-) %
Indicatorii
г. г. г. 2016\ 2017\ 2015\ 2016\
2015 2016 2014 2015
Capital propriu
Datorii pe termen
lung
Datorii curente
Total pasiv
Sursa: Situațiile financiare (Anexa 1 Bilanţul contabil)
Concluzie:
2.2. Analiza potențialului financiar
Tabelul 2.5
Analiza evoluției indicatorilor ai rezultatelor activităţii economico-financiare
Indicatori 2015 2016 2017 Abaterea (+/-) 2017 în
raport cu:
2015 2016
Venitul din vânzări
Costul vînzărilor
Profitul brut
Profitul (pierderea) din activitatea
operațională
Profitul (pierderea) din alte activități
Profitul (pierderea) pînă la impozitare
Profitul net
Sursa: Situațiile financiare (Anexa 2 Bilanţul contabil)
Concluzie:
Tabelul 2.6
Analiza evoluției în dinamică a indicatorilor de rentabilitate
Indicatori 2015 2016 2017 Abaterea (+/-) 2017
în raport:
2015 2016
Rentabilitatea activelor, ROA (%) = (Profit până
la impozitare/Total active)*100
Rentabilitatea financiară ROE (%) = (Profit net/
Capitalului propriu)*100
Rentabilitatea comercială (%) = (Profit brut/Venit
din vînzări)*100

13
Sursa: elaborat de autor în baza situațiilor financiare a companiei „X” pentru anii 2015-
2017
Concluzie:

Tabelul 2.7
Aprecierea evoluției în dinamică a indicatorilor de lichiditate
Indicatori 2015 2016 2017 Abaterea (+/-) 2017
înraport cu:
2015 2016
Lichiditategenerală=Active
circulante/Datoriicurente
Lichiditateaintermediară = (Active circulante –
Stocuri)/Datoriicurente
Lichiditateaimediată =Numerar/Datoriicurente
Sursa: elaborat de autor în baza situațiilor financiare a companiei „X” pentru anii 2015-
2017.
Concluzie:

14