Sunteți pe pagina 1din 4

prima instanţă: A. Ciubotaru dosarul nr.

2r-900/15
instanţa de apel: G. Vavrin, I. Dănăilă, T. Dimitriadi

DECIZIE

18 noiembrie 2015 mun. Chişinău

Colegiul civil comercial şi de contencios administrativ


al Curţii Supreme de Justiţie

în componenţă:
Preşedintele şedinţei, judecătorul – Valeriu Doagă
Judecătorii - Sveatoslav Moldovan, Galina Stratulat

examinând recursul declarat de Ivanciuc Ion,


în pricina civilă la cererea de chemare în judecată depusă de Societatea de Asigurări-
Reasigurări “Donaris-Group” împotriva lui Ivanciuc Ion, intervenienţi accesorii Societatea
Internaţională de Asigurări “Moldasig” societate cu răspundere limitată şi Scurtu Vadim cu
privire la repararea prejudiciului material şi încasarea cheltuielilor de judecată,
împotriva încheierii Curţii de Apel Cahul din 13 octombrie 2015

constată

La 16 mai 2014 S.A.R. “Donaris-Group” a depus cerere de chemare în judecată


împotriva lui Ivanciuc Ion, intervenienţi accesorii S.I.A “Moldasig” S.R.L. şi Scurtu Vadim
şi a solicitat repararea prejudiciului material în sumă de 5954,30 lei, încasarea cheltuielilor
de asistenţă juridică în sumă de 2250 lei şi taxa de stat în mărime de 270 lei.
Prin hotărîrea Judecătoriei Cahul din 18 mai 2015 s-a respins ca neîntemeiată acţiunea
înaintată de S.A.R. “Donaris-Group” împotriva lui Ivanciuc Ion, intervenienţi accesorii
S.I.A “Moldasig” S.R.L. şi Scurtu Vadim cu privire la repararea prejudiciului material şi
încasarea cheltuielilor de judecată.
La 01 iunie 2015 reprezentantul S.A.R. “Donaris-Group”, avocatul stagiar Eşanu Mihail
a declarat apel împotriva hotărîrii primei instanţe solicitînd admiterea apelului, casarea
hotărîrii cu emiterea unei noi hotărîri de admitere a acţiunii.
Prin încheierea Curţii de Apel Cahul din 14 iulie 2015 nu s-a dat curs cererii de apel
depuse de S.A.R. “Donaris-Group”, fiindu-i comunicat ultimului despre necesitatea
depunerii cererii de apel suplimentare cu indicarea motivelor de fapt şi de drept pe care se
întemeiază apelul şi achitarea taxei de stat în sumă de 212,50 lei, acordîndu-i-se în acest
sens un termen de 30 zile de la primirea încheierii, dar nu mai tîrziu de 10 octombrie 2015.
La data de 21 august 2015 S.A.R. “Donaris-Group” a depus cerere de apel suplimentară
împotriva hotărîrii primei instanţe.
La data de 12 octombrie 2015 reprezentantul lui Ivanciuc Ion, avocatul Todorov Maxim
a depus în instanţa de apel cerere în temeiul căreia a solicitat restituirea apelului depus de
reprezentantul S.A.R. “Donaris-Group”, avocatul stagiar Eşanu Mihail invocînd ca temei de
drept depunerea apelului de o persoană care nu este în drept să-l declare.
1
Prin încheierea Curţii de Apel Cahul din 13 octombrie 2015 s-a amânat soluţionarea
cererii depuse de Ivanciuc Ion şi avocatul Todorov Maxim privind restituirea cererii de
apel. Nu s-a dat curs cererii de apel depuse de avocatul Eşanu Mihail şi de S.A.R. “Donaris-
Group” împotriva hotărîrii Judecătoriei Cahul din 18 mai 2015. S-a comunicat apelantului
S.A.R. “Donaris-Group” despre necesitatea prezentării împuternicirilor avocatului Eşanu
Mihail la depunerea apelului cu stabilirea unui termen de 10 zile de la data primirii
prezentei încheieri. S-a explicat apelantului S.A.R. “Donaris-Group” că în caz dacă nu va
lichida neajunsurile indicate în termenul stabilit cererile de apel vor fi restituite.
La data de 26 octombrie 2015 Ivanciuc Ion a declarat recurs împotriva încheierii Curţii
de Apel Cahul din 13 octombrie 2015 solicitînd admiterea recursului, casarea încheierii cu
restituirea cauzei spre rejudecare în Curtea de Apel Cahul.
În motivarea recursului a invocat că, încheierea este ilegală şi neîntemeiată or, instanţa
de apel urma să restituie apelul depus de avocatul stagiar Eşanu Mihail fără a avea
asemenea împuterniciri din numele intimatului.
Studiind materialele dosarului, Colegiul civil comercial şi de contencios administrativ al
Curţii Supreme de Justiţie consideră că, recursul depus de Ivanciuc Ion urmează a fi respins
din următoarele motive.
În conformitate cu art. 427 lit. a) din Codul de procedură civilă, instanţa de recurs, după
ce examinează recursul împotriva încheierii, este în drept să respingă recursul şi să menţină
încheierea.
Conform art. 425 din Codul de procedură civilă, termenul de declarare a recursului
împotriva încheierii este de 15 zile de la pronunţarea ei.
Recursul a fost depus în termen şi urmează a fi examinat în fond avînd în vedere faptul
că încheierea contestată a fost emisă la 13 octombrie 2015 (f.d. 287-290), iar recursul a fost
depus la 26 octombrie 2015 (f.d. 292).
Materialele cauzei denotă că, prin hotărîrea Judecătoriei Cahul din 18 mai 2015 s-a
respins ca neîntemeiată acţiunea înaintată de S.A.R. “Donaris-Group” împotriva lui
Ivanciuc Ion, intervenienţi accesorii S.I.A. “Moldasig” S.R.L. şi Scurtu Vadim cu privire la
repararea prejudiciului material şi încasarea cheltuielilor de judecată (f.d. 218).
La 01 iunie 2015 reprezentantul S.A.R. “Donaris-Group”, avocatul Eşanu Mihail a
declarat apel împotriva hotărîrii primei instanţe solicitînd admiterea apelului, casarea
hotărîrii cu emiterea unei noi hotărîri de admitere a acţiunii (f.d. 226).
Prin încheierea Curţii de Apel Cahul din 14 iulie 2015 nu s-a dat curs cererii de apel
depuse de S.A.R. “Donaris-Group”, fiindu-i comunicat ultimului despre necesitatea
depunerii cererii de apel suplimentare cu indicarea motivelor de fapt şi de drept pe care se
întemeiază apelul şi achitarea taxei de stat în sumă de 212,50 lei, acordîndu-i-se în acest
sens un termen de 30 zile de la primirea încheierii, dar nu mai tîrziu de 10 octombrie 2015
(f.d. 236-237).
La data de 21 august 2015 S.A.R. “Donaris-Group” a depus cerere de apel suplimentară
împotriva hotărîrii primei instanţe (f.d. 249-253).
La data de 12 octombrie 2015 reprezentantul lui Ivanciuc Ion, avocatul Todorov Maxim
a depus în instanţa de apel cerere în temeiul căreia a solicitat restituirea apelului depus de
reprezentantul S.A.R. “Donaris-Group”, avocatul stagiar Eşanu Mihail invocînd ca temei de
drept depunerea apelului de o persoană care nu este în drept să-l declare (f.d. 272).
Prin încheierea Curţii de Apel Cahul din 13 octombrie 2015 s-a amânat soluţionarea
cererii depuse de Ivanciuc Ion şi avocatul Todorov Maxim privind restituirea cererii de
2
apel. Nu s-a dat curs cererii de apel depuse de avocatul Eşanu Mihail şi de S.A.R. “Donaris-
Group” împotriva hotărîrii Judecătoriei Cahul din 18 mai 2015. S-a comunicat apelantului
S.A.R. “Donaris-Group” despre necesitatea prezentării împuternicirilor avocatului Eşanu
Mihail la depunerea apelului cu stabilirea unui termen de 10 zile de la data primirii
prezentei încheieri. S-a explicat apelantului S.A.R. “Donaris-Group” că în caz dacă nu va
lichida neajunsurile indicate în termenul stabilit cererile de apel vor fi restituite (f.d. 287-
289).
În conformitate cu art. 75 alin. (2) din Codul de procedură civilă, procesele persoanelor
juridice se susţin în instanţă de judecată de către organele lor de administrare, care
acţionează în limitele împuternicirilor atribuite prin lege, prin alte acte normative sau prin
actele lor de constituire, precum şi de către alţi angajaţi împuterniciţi ai persoanei juridice,
de către avocaţi sau avocaţi stagiari.
Potrivit art. 80 alin. (7) din Codul de procedură civilă, împuternicirile date avocatului
sau avocatului stagiar se atestă printr-un mandat, eliberat de reprezentat şi certificat de
avocat.
În corespundere cu prevederile art. 81 din Codul de procedură civilă, împuternicirea de
reprezentare în judecată acordă reprezentantului dreptul de a exercita în numele
reprezentatului toate actele procedurale, cu excepţia dreptului de a semna cererea şi de a o
depune în judecată, de a recurge la arbitraj pentru soluţionarea litigiului, de a renunţa total
sau parţial la pretenţiile din acţiune, de a majora sau reduce cuantumul acestor pretenţii, de
a modifica temeiul sau obiectul acţiunii, de a o recunoaşte, de a încheia tranzacţii, de a
intenta acţiune reconvenţională, de a transmite împuterniciri unei alte persoane, de a ataca
hotărîrea judecătorească, de a-i schimba modul de executare, de a amîna sau eşalona
executarea ei, de a prezenta un titlu executoriu spre urmărire, de a primi bunuri sau bani în
temeiul hotărîrii judecătoreşti, drept care trebuie menţionat expres, sub sancţiunea nulităţii,
în procura eliberată reprezentantului persoanei juridice sau în mandatul eliberat avocatului.
În conformitate cu art. 368 alin. (1) din Codul de procedură civilă, dacă cererea de apel
nu întruneşte condiţiile prevăzute la art. 364 şi 365 şi dacă cererea este depusă fără plata
taxei de stat, instanţa de apel dispune printr-o încheiere să nu se dea curs cererii, acordînd
apelantului un termen pentru lichidarea neajunsurilor.
Conform art. 365 alin. (3) din Codul de procedură civilă, cererea de apel se semnează de
apelant sau de reprezentantul său. În ultimul caz, la cerere se anexează documentul,
legalizat în modul stabilit, care certifică împuternicirile reprezentantului dacă în dosar
lipseşte o astfel de împuternicire.
Potrivit art. 60 alin. (2) din Legea cu privire la avocatură nr. 1260 din 19.07.2002,
împuternicirile avocatului şi ale avocatului stagiar se confirmă prin mandat. Formularul
mandatului este un document de strictă evidenţă. Conţinutul, forma şi modul de utilizare a
mandatului se aprobă de către Guvern.
Conform art. 8 din Hotărîrea Guvernului cu privire la aprobarea formularului şi modului
de utilizare a mandatului avocatului şi al avocatului stagiar nr. 158 din 28.02.2013,
împuternicirile avocatului şi ale avocatului stagiar în procesul civil, stabilite conform art. 81
din Codul de procedură civilă al Republicii Moldova, urmează a fi consemnate pe versoul
mandatului sau, după caz, în procura întocmită la cererea clientului, în modul stabilit de
lege. Dacă se întocmeşte o procură, avocatul sau avocatul stagiar va nota pe versoul
mandatului textul „Conform procurii anexate” şi va semna versoul mandatului în locul
clientului. Împuternicirile avocatului sau ale avocatului stagiar stabilite în procură sînt
3
valabile doar dacă aceasta se prezintă împreună cu mandatul.
Colegiul notează că la materialele cauzei este anexat mandatul avocaţial din 18 aprilie
2013 eliberat de biroul asociat de avocaţi “Gorea & Ursu” în temeiul căreia avocatul stagiar
Eşanu Mihail a fost împuternicit să reprezinte interesele S.A.R. “Donaris-Group” (vol. I f.d.
40).
Colegiul consemnează că, apelul înaintat de avocatul Eşanu Mihail nu a fost însoţit de
documentul legalizat în modul stabilit care ar certifica împuternicirile oferite de S.A.R.
“Donaris-Group”, fapt care potrivit art. 368 din Codul de procedură civilă, condiţionează
soluţia de a nu da curs cererii de apel şi acordarea unui termen rezonabil pentru lichidarea
neajunsurilor.
În acest context, instanţa de apel prin încheierea sa din 13 octombrie 2015 just a
concluzionat că cererii de apel depuse de avocatul Eşanu Mihail nu-i poate fi dat curs avînd
în vedere că în dosar lipseşte o astfel de împuternicire, iar acordarea unui termen pentru
remedierea acestora neajunsuri fiind imperativă şi necesară pentru respectarea dreptului
intimatului la accesul liber la justiţie.
Luînd în considerare cele menţionate Colegiul ajunge la concluzia respingerii recursului
declarat de Ivanciuc Ion ca fiind neîntemeiat şi a menţine încheierea Curţii de Apel Cahul
din 13 octombrie 2015.
În conformitate cu art. 427 lit. a) din Codul de procedură civilă, Colegiul civil,
comercial şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie,

decide

Se respinge recursul declarat de Ivanciuc Ion ca neîntemeiat.


Se menţine încheierea Curţii de Apel Cahul din 13 octombrie 2015 în pricina civilă la
cererea de chemare în judecată depusă de Societatea de Asigurări-Reasigurări “Donaris-
Group” împotriva lui Ivanciuc Ion, intervenienţi accesorii Societatea Internaţională de
Asigurări “Moldasig” societate cu răspundere limitată şi Scurtu Vadim cu privire la
repararea prejudiciului material şi încasarea cheltuielilor de judecată.
Decizia este irevocabilă din momentul emiterii.

Preşedintele şedinţei,
judecătorul Valeriu Doagă

Judecătorii Sveatoslav Moldovan

Galina Stratulat