Sunteți pe pagina 1din 16

PAg. 2 POLITICĂ PAg. 3 SOCIAL PAg.

9 SALCIA
Preşedintele Partidului Situaţia termocentralei Simbol al nemuririi și pu-
Dreapta Liberală, Viorel Mintia şi a complexului rității, salcia a fost folosită
Cataramă, va acţiona energetic Hunedoara este încă din timpuri străvechi
statul român la CEDO, critică. Salariile angajaţilor în numeroase practici
după ce nu i s-a permis au întârziat, din nou. terapeutice.
accesul la alegerile
europarlamentare.

Fondat de Cornel POENAR

“La mulţi ani” tuturor celor care, de Florii,


își sărbătoresc ziua onomastică.

Anul XIV • Nr. 609 • Apare 19 - 25 aprilie 2019 • 16 pagini • 1 leu • www.accentmedia.ro

Cetăţile dacice încă se lovesc Pag. 4 - CONCURS


Farmacia TACOMI
de regimul terenurilor te face mai frumoasă!
Câştigătoarele din această
săptămână sunt:
• RĂICAN MĂRIOARA din Deva
• STURZA MARIA din Deva

/p.3

Ofertă unică!
Salvăm timp și bani! Anunţuri
de mare şi mică
Orice comandă la Tipografia
”Accent Media” aduce cele mai mari
avantaje din publicitate:
• Un anunț gratuit, în mii de exemplare,
prin ediția tipărită a ziarului
publicitate
”Accent Media”.
• Un anunț gratuit, vizualizat de zeci în ziare
locale
de mii de persoane, în cotidianul
on-line ”Accent Media”.
Investești puțin, ești cunoscut
în întreaga lume! şi centrale
Contact: e-mail: office@accentmedia.ro, Deva, 22 Decembrie, 37A •
telefon: 0722.402.044 sau la sediul din Tel. 0726 871 728
Deva, str. 22 Decembrie, nr. 37A, biroul 16.
www.accentmedia.ro www.accentmedia.ro
2 - aCTUaLiTaTe 19 - 25 apriLie 2019

Cataramă : Statul socialist a exclus


Dreapta Liberală de la europarlamentare
Omul de afaceri va sesiza CEDO despre situaţia creată.
Deva – Preşedintele Par-
tidului Dreapta Liberală, omul
de afaceri Viorel Cataramă, şi-a
exprimat nemulţumirea faţă de
decizia pe care a luat-o Biroul
Electoral Central, care a respins
listele de semnături pentru
alegerile europarlamentare.
BEC a motivat decizia prin fap-
tul că un procent din semnă-
turile strânse nu pot fi validate.
„Indiferent de consecinţe,
noi vom merge înainte. Ne vom
adresa CEDO pentru încălcarea
brutală de către statul român a
drepturilor noastre fundamen-
tale de a participa în alegeri,
deşi noi am îndeplinit toate
condiţiile, cu toate obstacolele
puse în calea noastră. (...) Vom
demonstra că eliminarea noas-
tră este şi va fi de natură să în-
tărească convingerea
electoratului că în România
socialismul şi socialiştii tre-
buie trimişi în istorie”, a de-
clarat Viorel Cataramă. European. El a arătat că Cataramă a înscris nume Cataramă, referindu-se la elimi- să suprime sectorul privat,
Prezent la Deva pentru a se Dreapta Liberală a depăşit cunoscute ale mediului de afac- narea pensiilor speciale, a „pri- oferind privilegii aristocraţiei
întâlni cu nucleul de bază al or- pragul electoral în sondaje, eri din România, cărora li s-au vilegiilor aristocraţiei bugetare. Statul socialist a ex-
ganizaţiei judeţene Hunedoara. menţionând că partidul va par- alăturat antreprenori din toată bugetare”, sprijinirea sectorului clus Dreapta Liberală de la
preşedintele Partidului Dreapta ticipa la toate alegerile care vor ţara. Din judeţul Hunedoara, pe privat, încurajarea exporturilor alegerile pentru Parlamentul
Liberală, Viorel Cataramă, a ca- urma, inclusiv la cele prezi- un onorant loc patru s-a aflat şi descurajarea importurilor, European, din acest an, însă noi
talogat ca "o brutală încălcare a denţiale, unde va candida per- Mihaela Poenar, antreprenor asigurarea unei pensii minime ne vom continua parcursul
democraţiei" faptul că formaţi- sonal. din Deva. de 1.000 de lei. politic stabilit prin programul
unea politică pe care o conduce De menţionat este faptul că „Nu vom renunţa la princi- „Avem tot mai mulţi susţină- nostru politic”, a conchis
nu va putea participa la pe lista de candidaţi pentru palele noastre puncte din pro- tori, pentru că toate partidele Cataramă.
alegerile pentru Parlamentul Parlamentul European, Viorel gramul partidului”, a spus au tendinţe socialiste şi doresc

Tensiunile se menţin la
Termocentrala Mintia
C
omplexul Energetic Situaţia s-a detensionat preşedintele Sindicatului Liber
Hunedoara a plătit doar după ce liderii de sindicat Independent Electrocentrale
primele de Paşte, dar s-au deplasat la sediul Com- Mintia, Mircea Crişovan.
a întârziat salariile anga- plexului Energetic Hunedoara Pe de altă parte, liderii
jaţilor. (CEH) din Petroşani, iar con- sindicali de la Termocentrala
ducerea societăţii le-a promis Mintia atrag atenţia asupra
Deva – A fost o săptămână protestatarilor, prin telefon, că problemelor cu care se con-
dificilă pentru conducerea salariile vor fi achitate, o zi mai fruntă CEH, în condiţiile în care
Complexului Energetic Hune- târziu. compania nu dispune de
doara (CEH), în condiţiile în lichidităţi, iar piaţa de energie
care administraţia companiei Reacţii are acum preţuri mici.
nu a reuşit să strângă banii termocentrala este nevoită să o corectare a greşelii prin care
necesari pentru plata salariilor imprevizibile
celor 3.800 de angajaţi. „Oamenii sunt nemulţumiţi
Nu este cărbune funcţioneze doar un cazan, a fost înfiinţat CEH, importul
adică o jumătate dintr-un grup de cărbune de calitate, şi asi-
Chiar dacă primele de Paşte pentru că nu şi-au primit plata „Lipsesc lichidităţile, preţul energetic. În aceste condiţii gurarea unui preţ al energiei
negociate cu sindicatele – pe luna martie, iar unii dintre energiei a scăzut, stocul de căr- scade şi cantitatea de energie obţinut în baza unui mix ener-
tichete cadou în valoare de ei încep să aibă probleme bune ajunge de pe o zi pe alta. care se debitează în Sistemul getic, în care să fie stabilit un
230 de lei, au fost acordate, deoarece nu-şi pot achita alte Fără un sprijin guvernamental Energetic Naţional şi, implicit, tarif mediu prin combinarea
banii pentru luna martie au în- obligaţii, la timp. Conducerea nu putem face nimic. Situaţia se şi veniturile obţinute din ex- costurilor de la producătorii
târziat, din nou. Din acest CEH a promis că până joi poate rezolva doar la Bucureşti”, ploatare. pe cărbune cu cele ale hidro-
motiv, starea de tensiune în după-amiază banii vor fi viraţi este de părere preşedintele centralelor.
rândurile angajaţilor a crescut pe cardurile de salarii. Dacă Sindicatului „Solidaritatea În Europa se poate aşa ceva,
şi a culminat cu un protest angajaţii termocentralei nu-şi Hunedoara”, Cristian Iştoc.
În loc de concluzie România doar trebuie să
spontan care a avut loc mier- vor primi banii, noi, liderii de Din păcate, cantitatea de Ce se poate face? Este o în- copieze exemplul de reuşită al
curi dimineaţa, în curtea Ter- sindicat, nu mai putem cărbune venită din Valea Jiului trebare la care există mai altor state dezvoltate din
mocentralei Mintia. răspunde de nimic", a declarat abia ajunge de la o zi la alta, iar multe răspunsuri, începând cu punct de vedere economic.
19 - 25 aprilie 2019 aCTUaliTaTe - 3

Viitorul cetăţilor dacice depinde de


rezolvarea regimului juridic al
terenurilor pe care le ocupă
După 20 de ani, statul nu a fost în stare să rezolve problema.
Deva – Trist, dar adevărat. Sarmizegetusa Regia, se
După 20 de ani de la includ- loveşte de acest impediment.
erea cetăţilor dacice pe Lista „În afară de cazul fericit al
patrimoniului cultural mon- Sarmizegetusei Regia, care
dial UNESCO, cetăţile dacice este în patrimoniul Ministeru-
din Munţii Orăştiei nu au sta- lui Culturii şi dată în adminis-
bilit încă un statut clar al trare Consiliului Judeţean
terenurilor pe care au fost Hunedoara, şi unde vedem că
ridicate în urmă cu două au început să se întâmple lu-
milenii. Se întâmplă în con- cruri pozitive, celelalte cetăţi
diţiile în care statul român dacice au o situaţie incertă a
s-a angajat, acum 20 de ani, terenurilor”, a spus deputatul
că va soluţiona statutul tere- Ionel Palăr.
nurilor şi că acestea vor intra În opinia sa, situaţia poate
în patrimoniul autorităţilor fi rezolvată legal, fie printr-o
române. expropiere de utilitate pu-
Ce avem acum este de blică, fie printr-un schimb de
domeniul lipsei de interes, terenuri cu actualii proprie-
dacă ar fi să analizăm cele tari.
spune de arheologul Adriana
Pescaru, în timpul unei dez- „Nu poţi moşteni o
bateri organizată joi la sediul cetate dacică”
Consiliului Judeţean Hune-
„Nu vreau să supăr pe ni-
doara şi moderată de preşe-
meni, sunt un om care ţine
dintele Comisiei permanente
foarte mult la proprietatea
a Senatului şi Camerei Depu-
privată, dar nu poţi să ai
taţilor pentru relaţia cu UN-
moştenire o cetate dacică lative, acest lucru nu mai este regulament de funcţionare, Concluzia dezbaterii de joi
ESCO, Ionel Palăr.
care aparţine întregii Româ- posibil decât printr-o lege este asigurată paza, iar de- este una care ţine, din păcate,
nii. Se pot găsi formule de specială. Înainte însă este spre braconajul arheologic, tot de mediul politic pentru
Sarmizegetusa Regia- compensare pentru ca aceste nevoie ca Ministerul Fi- care bântuia Munţii Orăştiei că fără o voinţă conjugată a
cazul fericit lucruri să poată fi redate pat- nanţelor să se înregisteze în până în anul 2001, se poate tuturor parlamentarilor, de la
Practic, în afară de rimoniului mondial”, a a ară- patrimoniu cu aceste cetăţi şi spune că nu mai există. În toate partidele, nu se va putea
Sarmizegetusa Regia, toate tat parlamentarul. abia apoi se va putea trece schimb, situaţia este total promova acel cadru legislativ
celelalte patru cetăţi ocupă Pe de altă parte, CJ Hune- mai departe. diferită la celelalte cetăţi prin care cetăţile să ajungă
terenuri ale unor composeso- doara continuă demersurile Sarmizegetusa Regia a fost dacice. Lipsa unui sistem res- acolo unde le este locul:
rate, comune sau chiar pro- pentru preluarea în adminis- dată ca exemplu de bună ponsabil de pază a dus la situ- aproape de administraţiile
prietari privaţi. Or, în aceste trare a cetăţilor dacice. Vi- practică în ceea ce priveşte aţii în care persoane judeţene şi locale, care ştiu
condiţii, o eventuală preluare cepreşedintele instituţiei, administrarea şi punerea în iresponsabile au săpat gropi cel mai bine cum să le pună în
a cetăţile în administrarea CJ Sorin Vasilescu, aprecia însă valoare a unui monument sau au scrijelit nume pe valoarea într-un mod respon-
Hunedoara, după modelul că, în actualele condiţii legis- UNESCO. Aici există acum un zidurile monumentelor. sabil.

Drumul spre Sanatoriul din Brad


va fi reparat de CJ Hunedoara
L
ucrările vor începe degradare după anotimpul preşedintele CJ Hunedoara,
după ce municipiul rece. Mircea Bobora.
Brad va ceda dreptul Pentru ca lucrările să fie Lucrările vor consta în
de administrare către ad- demarate în cel mai scurt aplicarea de plombe, iar unde
ministrația județeană. timp, cele două instituții vor va fi nevoie, se va turna covor
Brad - Conducerea Consi- face demersurile necesare asfaltic.
liului Județean Hunedoara și pentru preluarea în adminis- Sanatoriul de Pneumof-
reprezentanții Primăriei Mu-
nicipiului Brad au stabilit ca,
trarea CJ Hunedoara a sec- tiziologie Brad este unitate ANUNŢ
torului de drum vizat. sanitară cu paturi, în adminis- NIKSAR AUTO&CONSTRUCT SRL cu sediul în comuna
împreună, să demareze toate „Mai întâi, Consiliul Local trarea Consiliuli Județean Bretea Româna, nr. 126, jud. Hunedoara, anunță
procedurile necesare pentru
reparația imediată a drumu- al Municipiului Brad trebuie Hunedoara, situată pe dealul depunerea solicitării pentru eliberarea autorizației de
lui spre Sanatoriul de Pneu- să adopte o hotărâre prin care Măgura, la o altitudine de 450 mediu pentru obiectivul - Spălătorie auto -Întreținerea și
moftiziologie. să aprobe transferul către noi metri, într-o zona nepoluată, repararea autovehiculelor, situat în comuna Bretea
Autorităţile au evaluat ulterior Consiliul Județean va împădurită, la o distanță de Româna, nr. 126, jud. Hunedoara.
starea în care se prezintă dru- adopta o hotărâre de preluare aproximativ 4 km față de mu- Informații se pot obține la sediul APM Hunedoara, din
mul pe ultimii 2,5 km, sec- în administrare. Nu numai nicipiul Brad. Unitatea are un Deva, str. A. Vlaicu, nr. 25, de luni până vineri (orele 8-16).
torul din imediata apropiere drumul în sine prezintă prob- număr de 155 de paturi, Eventualele sesizări și reclamații pot fi depuse în ter-
a Sanatoriului, care se află leme, ci zidurile de sprijin, repartizate pe două secţii de men de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunțului.
într-o stare avansată de unele grav afectate”, a declarat pneumologie.
4 - SĂNĂTaTe 19 - 25 aprilie 2019

Tratamente naturiste
pentru sănătatea părului
T ratamentele na- ruperea firului de păr. ardei iute sau vă puteți prea mult de lucru, poate că
turiste împotriva Exemplul pe care urmează prepara o loţiune din seminţe am să vă dezamăgesc atunci
căderii părului să îl dau s-ar putea să nu fie de ardei iute pisate şi ameste- când am să vă spun că nu ex-
sunt folosite încă de pe chiar pe placul tău, dar, vorba cate cu ulei de măsline. istă soluții magice care
vremea Egiptului Antic, românească din popor “baba Există soluții și pentru cei funcționează peste noapte.
când femeile își prepa- suferă la frumusețe” nu este care nu apreciază gusturile și Așa cum organismului nos-
rau amestecuri de mai puțin actual decât în vre- mirosurile puternice. Puteți trum i-a luat ani de zile ca să
plante pentru a-și în- murile în care a intrat în opta pentru uleiuri esențiale. se dezvolte și așa cum stresul,
treține podoaba capi- conștiința colectivă. Sucuri Salvie, rozmarin, aloe vera care este una dintre princi-
lară. sau extracte din ceapă, us- sau ricin. Pe lângă acești ad- palele cauze ale căderii păru-
S-a observant că efectele turoi sau ghimbir. Te-am juvanți, îți recomand să îți lui, s-a instalat în timp, și
benefice ale acestor ameste- năucit? acorzi zilnic câteva minute în rezolvarea problemelor noas-
curi de plante sunt date de O altă substanță ale căror care să îţi masezi scalpul cu tre are nevoie de timp și de
eficiența flavonoidelor care efecte benefice s-au obser- mişcări blânde. Acest lucru va răbdare.
au acţiune antiinflamatoare şi vant în industria frumuseții activa circulaţia sangvină şi Și dacă îți spun că s-ar
favorizează circulaţia san- este capsaicina, care se va menţine activi foliculii de putea ca aceste rutine zilnice acorzi timp pentru răsfăț,
guină la nivelul scalpului, pre- găsește în ardeiul iute. Puteți păr. să înceapă să îți placă, mă este un element care ajută la
venind astfel subţierea şi opta pentru consumul des de Dacă vă gândiți că este crezi? Simplul fapt că îți ridicarea stimei de sine.

Farmacia TACOMI CLINICA OPHTALENS T


CLINICĂ
te face mai frumoasă
Completează talonul de mai jos şi poţi beneficia, prin tragere la sorţi,
PARTICULARĂ DE
OFTALMOLOGIE
de un pachet de înfrumuseţare oferit de Laboratoarele
TACOMI. Săptămânal, se acordă două premii. Taloanele se depun la
sediul redacţiei Accent Media din Deva, str.22 Decembrie, nr.37 A, biroul CENTRU LASER
16, iar extragerile se fac în fiecare zi de joi a săptămânii. Câştigătorii vor EXCIMER
fi publicaţi în ziarul de vineri din săptămâna respectivă.

Nume .................................................................................................................... OPTICĂ MEDICALĂ


Str. 21 Decembrie 1989, Nr. 137 • Cluj-Napoca, Jud. Cluj
prenume ...................................................... CI seria…….. nr….................… Tel. programări: 0264/44 88 24 sau 0264/ 44 88 25
Tel. magazin optică: 0740/27 65 77
Localitatea……….................................... Tel….................................................
Clinica Ophtalens T
19 - 25 ApRILIE 2019 EvENImENT - 5

ÎNTÂLNIRE COLEGIALĂ, DE SUFLET

R
eșița. Totul era într-o autentică sărbătoare de excelență jurnaliștilor Ghe-
verde în jur, iar jurnalistică, cu ocazia Cente- orghe JURMA, Erwin Josef
freamătul naturii te narului UZPR s-a dezvăluit o ȚIGLA, Cornelia DUCA și Mihai
inspira la bucuria de a fi, placă memorială în locul unde ANGHEL, directorul studioului
de a trăi și simți. s-a constituit prima uniune de regional de radio Timișoara,
Pe fondul prospețimii aces- breaslă a jurnaliștilor. pentru activitate dedicată celui
tui anotimp, librăria „Semn de Apreciat a fost apelul către mai important eveniment
carte” a fost gazdă ospitalieră cei care practică meseria de omagial al istoriei noastre,
unui inedit eveniment cul- jurnalist și anume: să fie me- Centenarul Marii Uniri.
tural-jurnalistic, intitulat parcă reu împreună, uniți, reprezen- O asemenea diplomă s-a
metaforic „Întâlnire colegială, tând cu cinste o presă care să oferit și hunedoreanului prof. organizat concursul de jurnal- noi trebuie să fim model pro-
de suflet”, organizator fiind aducă servicii societății româ- Ioan VLAD, aceasta pe fondul ism „Mândria de a fi român” și fesional de comportare jurnal-
Filiala UZPR Caraș-Severin nești, pentru o viață mai bună în care a implementat proiec- a inițiat plantarea în curtea istică cu accent pe conștiință și
„Ștefan Naciu” (președinte a cetățenilor. tul „A patriei cinstire, uniți sub Bisericii ortodoxe din satul calitatea muncii. Jurnalistul
Oana GLĂVAN). Cu această ocazie s-au acor- tricolor” - finanțat de Primăria Cinciș-Cerna a unui stejar sub trebuie să aibă puterea și
Au participat membrii dat din partea UZPR Diplome și Consiliul local Hunedoara, a genericul „Stejarul Marii Uniri”. voința de a-și păstra echilibrul
UZPR, emoțiile acestora Un moment aparte l-a con- între decență și audiență,
simțindu-se, împărtășindu-se, stituit înmânarea de către jur- făcându-și meseria cu pasiune,
printre invitați consemnând și nalistul Cornel POENAR atât credință, vocație și sacrificiu”.
prezența cunoscutului jurnalist Filialei UZPR Caraș-Severin, ... Așadar, activitatea de la li-
hunedorean Cornel POENAR - cât și președintelui UZPR, brăria „Semn de carte” - ne-a
fondatorul și directorul săp- Doru Dinu GLĂVAN, a declarat în exclusivitate ing.
tămânalului „Accent Media”. „Diplomei de excelență” a săp- Constantin VLAICU - redac-
După audierea Imnului jur- tămânalului „Accent Media” torul șef al revistei „Vestea” s-a
naliștilor și prezentarea de pentru activitate jurnalistică dovedit o întâlnire de suflet,
către scriitorul și jurnalistul deosebită pe tărâmul presei căldură și entuziasm a
Gheorghe JURMA a dorinței de profesioniste. colegilor din breaslă, animați
realizare a istoriei presei din Activitatea s-a finalizat cu o de aceeași calitate comună -
Banat, Doru Dinu GLĂVAN, în interesantă intervenție a lui vocația și care a coagulat
calitatea sa de președinte al Cornel POENAR, mult apreci- emoția revederii, a depănării
UZPR, a prezentat cele mai ată de auditoriu și din care am de amintiri și a unei bune dis-
semnificative activități ale Uni- spicuit: „Jurnalismul înseamnă poziții în jurul președintelui
unii, desfășurate sub genericul o meserie frumoasă și inci- UZPR - Doru Dinu GLĂVAN.
„Împreună scriem istoria tantă, solicitantă, care cere
clipei”. A mai punctat faptul că efort și pasiune. Fiecare dintre Georgeta-Ileana Cizmaș

ÎNCHIRIAZĂ TEREN
ÎN SUPRAFAŢĂ DE 1,6 HA ŞI
HALA PRODUCŢIE CU UTILITĂŢI
ÎN SUPRAFAŢĂ DE 400 MP,
LA INTRAREA ÎN ORAŞUL SIMERIA DINSPRE ORĂŞTIE
VIZAVI DE REVA (GRAMPET) .

Relaţii la telefon 0726-219999.


6 - SPORT 19 - 25 APRILIE 2019

FOTBAL Liga a II-a: Viorel Tănase,


noul antrenor la Energeticianul
A
CS Energeticianul, altă formație care luptă pen-
echipă care își des- tru evitarea retrogradării,
fășoară meciurile bănățenii fiind pe locul 12,
de pe teren propriu pe cu 35 de puncte.
stadionul "Jiul" din Noul antrenor al petroșă-
Petroșani, are un nou nenilor are o carte de vizită
antrenor, în persoana fos- impresionantă ca antrenor,
tului internațional Viorel el fiind tehnicianul care a
Tănase. pregătit pe Oţelul II, Dunărea
Viorel Tănase vine la Galaţi, Farul Constanţa,
cârma echipei din Valea Jiu- Oţelul, SC Bacău, CNS Cetate
lui după ce în ultima etapă Deva şi FCSB, la aceasta din
de acasă cu Ripensia Tim- urmă fiind în acte principal,
ișoara, energeticienii au însă în realitate i-a fost se-
pierdut din nou. cund lui Nicolae Dică.
Daniel Lung, fost căpitan De remarcat că în acest
al celor de la Energeticianul, sezon, ACS Energeticianul i-
și-a reziliat și el contractul cu a avut ca antrenori pe Cris-
clubul din Petroșani care, în tian Dulca, George Zima,
urma eșecului cu Ripensia, a Marin Tudorache, Bogdan
coborât până pe locul 14 în Andone, din nou George
clasament, cu 33 de puncte. Zima şi Emil Szolomajer,
Etapa viitoare, progra- Viorel Tănase fiind al șaselea
mată sâmbătă, de la ora antrenor în acest campionat
11.00, ACS Energeticianul va pentru echipa din Petroșani.
juca în deplasare, la ACS Poli,

Tir cu arcul Kaiac: Memorialul “Zeno Lache” și


Beatrice
Miklos – Regata CSS 1 la Timișoara
medalie de
S
portivi de la Haidar în proba de kaiac 2 ju-
cluburile din vestul nioare III pe distanța de 1000
aur la Grand țării- CSS LTPL
Orsova, CSS 1 TM, CSS
m, iar la individual Larisa
Raileanu în proba de kaiak
Prix de seniori Alexandria, CSM Banat
Timișoara, CSM Arad, LPS
simplu junioare III pe distanța
de 200 m a ocupat locul II și
de la Cetate Deva(cu 6 locul III la kaiac 1, pe distanța
sportivi), CSS Gloria Arad,
București CSS Nautic Hunedoara,
de 1000 m.
Nadia Haidar s-a clasat pe

S
UTA Arad, CS Timișul Șag, losul secund la kaiac 1 pe dis-
portiva Beatrice Mik- Voința Arad, CS Atletic s-
los, componentă a lo- tanța de 200 m la Regata
au întâlnit la ediția din
tului național de acest an a celor două Timişoara iar la Memorialul
cadeți și legitimată la SCM competiții organizate pe Zeno Lache a ocupat locul II în
Deva, pregătită de Râul Bega, de către CSS 1 proba de kaiac 1 pe distanța
antrenorul Viorel Habian, Timșoara, întrecerile și cadeți de la Bascov- a declarat că are speranțe de 200 m
a câștigat întrecerile din fiind și un test de verifi- Pitești. într-o comportare foarte bună Tânărul Alexandru Ioan
cadrul turneul de califi- care a potențialului Reprezentanții LPS Cetate a elevilor săi la naționalele de Mureșan (chiar fiul antre-
care pentru Jocurile Eu- sportivilor care la finalul Deva au avut evoluții peste la Pitești. norului de la secția deveană)
ropene programate în acestei săptămâni vor așteptările coordonatorului Au cucerit medaliile de aur s-a clasat pe locul III în proba
perioada 23-30 iunie participa la Campionatele secției de kaiac de la Deva, la competițiile de la Timi- de kaiac 2, pe distanța de
2019 la Minsk, Belarus. Naționale pentru juniori prof. Alexandru Mureșan, care șoara:Larisa Răileanu și Nadia 1000 m.
Cea de a doua sportivă din
România înscrisă la această
secțiune de calificare,
Mădălina Amăestroaie a în-
Judo: Campionatele naționale U 21- medalii
registrat un rezultat care îi
permite participarea la com- pentru sportivele de la SCM Deva
L
petiția europeană de la a Drobeta Tr. Severin În prima zi a competiției La categoria 48 kg, Anna
Minsk. Competitia de la Bu- s-au desfășurat la fi- Olga Severin (revenită în Melnic și Anemarie Brebi-
curesti a fost organizată de nalul săptămânii tre- compeții după o accidentare naru s-au clasat pe podiu-
către FR Tir cu Arcul în cute întrecerile care a reținut-o o perioadă mul de premiere și au cucerit
parteneriat cu World Ar- Campionatelor Naționale lungă de timp din circuitul medalia de bronz.
chery Europe (WAE) și s-a de judo pentru sportive competitional), a câștigat Sportivele menționate
bucurat de prezenta a peste sub 21 de anu(U 21) la medalia de aur la categoria mai sus sunt legitimate la
600 de sportivi reprezentând care au fost prezeți circa 63 de kg, categorie la care o SCM Deva și se pregătesc cu
46 de tari, la București fiind 300 de sportivi calificați altă sportivă din Deva, Cătă- prof. Ramona Enache și prof.
prezent și preşedintele WAE, după derularea etapelor lina Topală a cucerit medalia Mugurel Ciușcă în Centrul
Mario Scartela. regionale. de bronz. Național de la Deva.
19 - 25 ApriLie 2019 SporT - 7

FUTSAL: Autobergamo - RUGBY: Știința


pierde la Năvodari
În weekend s-au dispu-

şanse matematice pentru a tat partidele din etapa a 3-


a contând pentru Play-
Off-ul Diviziei Naționale

acede în finala campionatului


de Seniori iar la Năvodari
s-a consumat derby-ul
etapei, CS Năvodari- Ști-
ința Petroșani, echipa lo-
cală câștigând întâlnirea
cu rezultatul de 17-11. La
pauză, avantajul a fost de
partea studenților din
Valea Jiului prin dropgolul
și lovitura de pedeapsă
reușite de Răzvan Bors.
După reluare CS Năvodari
a preluat conducerea, cu
eseurile realizate de Mi-
hai Comănici și Răzvan
Barbu (fost jucător de
bază la Știința) și Bogdan
Sasu astfel că echipa de pe
Litoral CS Năvodari se
menține în fruntea clasa-
mentului.

L
a finalul acestei săp- practic șansele sunt minime. puncte, să câștige ultimele șanse reale de a se califica în La Bârlad echipa locală
tămâni se reiau Pentru ca devenii să se poată două meciuri pe care le mai finala campionatului națio- s-a impus cu 29-18 pe
jocurile din Liga I de califica în finală sunt obligați au de disputat. Primul în de- nal, ceea ce poate fi un mare propriul teren în fața celor
futsal, după ce naționala să câștige grupa din play-off, plasare, la Odorhei, pe 25 succes pentru formația din de la RC Gura Humorului,
a încheiat jocurile de cu condiția, prima, ca United aprilie, de la ora 18.00, iar ul- Miercurea Ciuc, la care sunt iar bârlădenii urcă pe
pregătire cu echipa simi- Galați, care este lider, cu 9 timul de acasă, cu United acum legitimați mai mulți poziția secundă în Divizia
lară din Armenia( două puncte, să nu treacă, pe teren Galați, data când se va juca fosti jucători de la Autoberg- Națională de Seniori.
victorii de palmares, 5-1 propriu, vineri, 19 aprilie, de această partidă urmând a fi amo Deva, coordonați de
și 5-3 pentru tricolori). la ora 18.00, de ultima stabilită zilele viitoare. antrenorul Cosmin Gher- Futsal : Juniorii
Autobergamo Deva mai clasată, FK Odoreheiu Secui- În cealaltă grupă, Impe- man, fost și el principal la de la ACS West
speră la calificarea în finala
campionatului național, deși
esc, care nu are niciun punct, rial Wet Miercurea Ciuc, are echipa deveană. Deva – locul 1 în
iar devenii care au doar 4 nouă puncte și păstrează seria a V-a
În ultima etapă a Seriei
CUPA CSȘ Hunedoara Lupte libere: Alexandra Chiș,
medaliată în Turcia
5 din Campionatul Națio-
nal Futsal U19., echipa
la lupte libere Tânăra sportivă, Alexandra Chiș, legitimată la CSS ACS West Deva a obținut o
nouă victorie, de această
Petroșani, pregătită de Gheorghe Răducu a participat re-
cent la un puternic concurs internațional desfășurat în An- dată în deplasare la Șoimii
talya(Turcia). Au participat sportivi din 17 țări printre Șimand, devenii câștigând
care și o delegație care a reprezentat România. Din lotul partida cu 10-9 (3-1). Au
tricolor a făcut parte și Alexandra Chis care a reușit să punctat pentru formația
obțină medalia de bronz la categoria 69 de kg. “A fost un pregătită de Ioan Ghiura:
turneu puternic, iar eu sunt foarte mulțumit de prestația Denis Boldor (5 goluri),
elevei mele. Eu am făcut parte din staff-ul tehnic al dele- Daniel Avram(2 goluri),
gației”, a declarat antrenorul Gheorghe Răducu. Nicolae Trofin, Robert

P
Bulzan, Dacian Moldovan
atru echipe hune- Fineas Sas (40 kg),Ianis Mon- FOTBAL Cursul FR Fotbal de perfecționare (1 gol). ACS West Deva
dorene de club au ete (31 kg); Andrei Căldăraș al antrenorilor la Deva termină campionatul re-
participat la între- (45 kg), Ștefan Grosu(55 kg), gulat cu un total de șapte
cerile dotate cu trofeul toți câștigătorii locului I la Federația Română de Fotbal și Școala Federală de
victorii si o înfrângere la
CUPA CSȘ Hunedoara la categoriilor la care au fost Antrenori a desfășurat, în premieră la Deva, cursul de per-
lupte libere, la finele săp- limită, golaveraj 54-35 și
prezenți în competiție. fecționare al antrenorilor deținători ai Licenței UEFA A și
tămânii trecute, acestea un bine meritat loc 1.
Rezultate care pot garanta o UEFA B, din vestul țării, la care au participat antrenori din
fiind Inter Petrila, CSȘ județele Arad, Alba, Caraș Severin, Timiș, Hunedoara. Urmează un meci de baraj
medalie la naționalele de cu ocupanta locului 4 (Au-
Hunedoara, CSȘPetroșani copii, juniori și cadeți au mai Cursurile au fost susținute de Aurel Țicleanu ( respon-
și Cetate Deva. A fost un sabil perfecționare Licența A și B UEFA - Federația tobergamo Deva) pentru a
concurs de casă, rezul- obținut Patricia Preda (catego- obține prezența în actul
ria 31 kg),Miruna Bati(35 kg), Română de Fotbal) și de Marius Sirbu ( formator antrenori
tatele fiind doar pentru al Federației Romane de Fotbal). Din comisia de organi- final al campionatului,
palmares dar antrenorii și Beniamin Sas (27 kg); Dragoș turneu la care vor fi
Grosu (60 kg),Andreea Chiriac zare a făcut parte și Alin Hancaș (formator antrenori al
-au făcut o ideea asupra prezente câte 2 echipe din
(40 kg),Cosmin Angheloiu (85 Federației Romane de Fotbal) iar din partea gazdelor a
potențialului fiecărui fiecare serie, adică un
sportiv înainte de între- kg) .Au lipsit de la competiția fost prezent Cristian Petrean (președintele Asociației
Județene de Fotbal Hunedoara). “Am participat la Deva la total de 12 echipe partici-
cerile naționale care sunt organizată la Hunedoara, pante.
programate în perioada tehnicienii Moravan Suraj (LPS un eveniment de înaltă ținută. Mulțumesc pentru ajutor,
organizare, participare și implicare. Felicitari! Cred că am Au evoluat la ACS West:
imediat următoare. Cetate Deva) și Gheorghe Ră-
dovedit încă o dată că în marea familie a fotbalului avem Florin Gheorghe, Andrei
S-au evidențiat Iulia Dor- ducu(CSS Petroșani), aceștia
oameni de calitate care atunci când sunt împreună fac ca Ves, Dacian Moldovan,
nic (categoria 59 kg),Denisa fiind implicați în organizarea
lucrurile să pară foarte ușoare, deși nu sunt deloc așa! Daniel Avram, Denis Bol-
Pârcalabu (51 kg), Iunia Sas Campionatului European de
(31 kg), Andreea Iordache Mulțumesc pentru că ați reușit să mă faceți să mă simt dor, Laurențiu Biro, Nicolae
Lupte pentru Seniori de la Bu- acasă!”, a declarat Aurel Țiclenau la finalul acestei acțiuni. Trofin, Robert Bulzan.
(35 kg, Darius Popa (35 kg), curești.
8 - RELIGIE 19 - 25 APRILIE 2019

Duminica Floriilor -
Intrarea Domnului în Ierusalim
E
ste o sărbătoare din cetatea Ierusalimului
creștină, cunoscută care l-a întâmpinat pe Mân-
sub numele de Du- tuitor cu frunze de palmier,
minica Floriilor, care ne Biserica Ortodoxă a rânduit
reamintește de intrarea ca, după săvârşirea Sfintei
triumfală a Mântuitorului Liturghii, să se sfinţească ra-
în Ierusalim. Din această murile de salcie aduse de
zi începe Săptămâna Pa- credincioşi. Slujitorii Bise-
timilor, iar în biserici se ricii citesc rugăciuni de
oficieză, în fiecare seară sfinţire a salciei, ţinând în
Deniile, slujbe prin care mâini aceste ramuri înmugu-
credincioșii îl petrec pe
rite, cu lumânări aprinse, ca
Hristos pe drumul Crucii,
până la moarte și Înviere. simbol al biruinţei vieţii
asupra morţii, fiind cunoscut
faptul că salcia are o putere
Intrarea Domnului mare de regenerare.
Iisus în Ierusalim
Cu doar câteva zile înainte Ramurile de salcie
de răstignirea Sa, Domnul Potrivit unui obicei stră-
nostru Iisus Hristos a intrat vechi, în Duminica Floriilor
în Ierusalim, pe un asin, în- se aduc în biserici ramuri de
conjurat de cei 12 Apostoli. salcie, simbol al fertilității şi „Binecuvântat este Împăratul
Poporul l-a întâmpinat cu ra- vegetaţiei de primăvară. Care vine întru numele Domnului!
muri de finic (smochin) şi de Acestea sunt binecuvântate Pace-n cer şi slavă întru cei de sus!“
măslin, strigând: "Osana! și împărțite apoi creștinilor, (Luca 19, 38), „Osana! Binecuvântat
Bine este cuvântat Cel ce în amintirea ramurilor de • În unele zone, încă de
este Cel ce vine întru numele Domnului,
vine întru numele Domnu- măslin și finic, cu care dimineață, se primenesc
Împăratul lui Israel!“ (Ioan 12, 13).
lui!" Atunci, oamenii simţeau mulțimile l-au întâmpinat pe
că însuşi Dumnezeu a venit mormintele, iar spre seară,
Hristos la intrarea Sa în se pornește spre cimitire cu mâțișorii • Se spune
în lume, a păşit printre ei, Ierusalim. Ramurile sfinţite de pe ramura de
salcie și lumânări aprinse, că cine se împărtășește în
pentru a aduce mântuirea de salcie se pun la icoane sau salcie, existând credința că
făcându-se și slujbe de Duminica Floriilor, i se va îm-
lumii. A fost singura dată în deasupra uşii şi sunt folosite, astfel oamenii erau feriți de
pomenire. plini orice dorință pe care și-
viaţa Sa lumească, când Iisus în timpul anului, ca leac îm- boli.
• Tot în ajunul Floriilor, o spune în gând, atunci când
a acceptat să fie aclamat ca potriva bolilor sau ca mijloc • Femeile se încingeau la
fetele nemăritate fierb busu- se apropie de preot.
Împărat, ca să fie recunoscut de apărare împotriva dezas- mijloc cu salcia, pentru ca să
ioc în apă, iar la miezul nopții • Începând cu această zi,
după Lege că este Mesia, trelor naturii. nu le mai doară spatele.
se spală cu această apă pe se crede că urzicile înfloresc
Mântuitorul lumii. Pe • După ce se întorc de la
cap, turnând-o apoi la rădă- și nu mai sunt bune de mân-
Muntele Măslinilor, Mântu- Tradiții și obiceiuri biserică, există obiceiul ca
cina unui păr înflorit. Se cat.
itorul a rostit Cuvântarea de- părinții să-și lovească copiii
spre viaţa veşnică şi a de Florii crede că, în scurt timp, aces- • Se mai crede că, așa cum
tea își vor găsi alesul ini- cu nuielușele de salcie va fi vremea de Florii, va fi și
petrecut ultimele nopţi de În sâmbăta Floriilor sfințită, existând credința că
milor. Obiceiul spune că totul de Paști.
dinaintea morţii Sale. La • Iisus Hristos îşi arată din aceștia vor crește sănătoși și
poalele muntelui, în Grădina trebuie făcut înainte de
nou minunile, înviindu-l pe înțelepți. De Florii își sărbătoresc
Ghetsimani, a fost locul de ivirea zorilor, pentru că altfel
Lazăr, la patru zile de la ziua onomastică toți cei care
linişte şi rugăciune pentru vor albi din tinere.
moarte. Învierea lui Lazăr Superstiții de Florii la botez au primit nume de
Iisus şi ucenicii Săi după Cina este simbolul învierii vi-
cea de Taină. Şi tot de pe itoare a neamului omenesc. Ramurile sfințite • Se crede că în această zi flori.
nu este bine să te speli pe
Muntele Măslinilor a avut loc Tot acum, se aduce ofrandă de salcie cap, pentru că părul va albi. www.crestinortodox.ro
Înălţarea la Cer a Domnului. de pomenire a morţilor, îm- • Erau folosite în scopuri Cei care totuși o fac, trebuie www.click.ro
După modelul mulţimii părţindu-se plăcinte de post. terapeutice. Se înghițeau să folosească apă sfințită.

Pensiunea POnOR ***


Vaţa de Jos, str. Câmpului nr. 29, jud. Hunedoara• Tel. 0757-102807

• Servicii de cazare (apartament) • SPA – saună, piscină, masaj •


Organizare evenimente într-un cadru deosebit • Restaurant –
mâncăruri tradiționale, meniuri speciale • Barbeque.
19 - 25 APRILIE 2019 SĂNĂTATE - 9

Salcia
Salcia –– plantă
plantă biblică,
biblică,
cu
cu puteri
puteri tămăduitoare
tămăduitoare

S
imbol al nemuririi și adusă în fiecare an în Casa specii de salcie, dar se va evita
purității, salcia a fost Domnului și în casele oame- răchita. Ca să fie eficientă,
folosită încă din tim- nilor. scoarța trebuie să conțină cel
puri străvechi în nu- puțin unu la sută derivați de
meroase practici Recoltarea salciei acid salicilic. De la salcie sunt
terapeutice. De-a lungul folosite atât ramurile tinere,
timpului, calitățile ei au În zonele de câmpie,
recoltarea începe prin martie- cât și frunzele sau florile
fost recunoscute de către (mâțișorii). Au efecte tonice, În cazul durerilor
oamenii de știință, astăzi aprilie, atunci când seva în- Pulberea de gât
cepe să curgă prin mlădițele astringente, antitermice şi an-
fiind folosită pentru tireumatice. În acelaşi timp, Se obține din coaja bine us- Se poate face gargară cu
tratarea sau ameliorarea tinere. La munte, recoltarea
infuzia, tinctura şi decoctul, cată și măcinată cu râșnița de decoct din coajă de salcie.
mai multor afecțiuni. poate începe în luna mai. Se
preparate din scoarţă de sal- cafea. Se macină doar atât cât Tratamentul nu trebuie să
vor folosi doar ramurile
cie, calmează durerile cauzate se consumă în 10 zile, în- dureze mai mult de trei săp-
În tradiția tinere, de doi-trei ani. Pentru
de crizele biliare, dar şi starea trucât, pe parcurs, își pierde tămâni.
românească a se lua mai bine mlădițele
de agitaţie provocată de absti- din proprietăți.
Salcia este considerată o tinere, se face o crestătură de-
a lungul crengii, iar apoi nenţă în cazul alcoolicilor. Pentru răni și
plantă sfântă. Povestea spune
scoarţa se va trage foarte uşor.
În caz de răceală, ulcerații ale pielii
că dintre toate plantele, salcia
Scoarța obținută se va pune la Coaja de salcie gripă sau dureri Sunt recomandate comp-
a fost singura care a ajutat-o
uscat, iar când devine ca- Mai poartă denumirea și reumatismale resele cu ceai concentrat din
pe Maica Domnului să treacă Se poate prepara o infuzie
santă, este semn că uscarea de ”aspirină naturală”. Sub- coajă de salcie. Pentru
apele unui râu, făcându-se din 200 de ml de apă clo-
s-a terminat. Se păstrează în stanțele pe care le conține au preparare, se folosesc patru-
punte pentru a-i asigura tre- cotită, turnată peste doua lin-
pungi de hârtie sau pânză. proprietăți antireumatice, an- cinci linguri de plantă la un
cerea. Drept recunoștință, gurițe de scoarță bine uscată
tiinflamatoare, analgezice, sfert de litru de apă clocotită.
Maica Domnului a binecuvân- și mărunțită. Infuzia, ținută la
tat-o și i-a hărăzit să nu fie În scop terapeutic sedative, astringente şi hemo- Compresele, puse pe locul
statice. Se poate administra temperatura camerei, se va afectat, usucă și vindecă rana.
transformată în cărbune, ci sa Cea mai căutată este salcia
sub formă de infuzie, decoct bea de câte două-trei ori pe zi,
fie îndrăgită de oameni și albă. Pot fi utilizate și alte
sau pulbere. pe parcursul întregii zile. Frunzele de salcie
După uscare, acestea sunt
ŞTIAŢI CĂ... Decoctul din coaja de folosite pentru tratarea
• Acidul acetilsalicilic, componentă principală a renumitei aspirine, a fost extras pentru salcie durerilor reumatice sau mi-
prima oara din scoarţa de salcie, în anul 1838. Este recomandat ca reme- grenelor. În popor, frunzele
• Salcia este în repaus între orele 1,00 şi 2,00, iar în activitate maximă între orele 17,00 diu natural împotriva febrei, a uscate de salcie erau folosite
şi 20,00. nevralgiilor, reumatismului pentru igiena orală sau în
• Se spune că energia pozitivă degajată de salcie este capabilă să refacă organismul, să sau gutei. Pentru preparare, tratarea frigurilor.
alunge migrenele şi să relaxeze. În preajma salciei, trec senzaţiile de furie sau oboseală. se pun la fiert, la foc mic, pen-
• Preparatele din salcie se utilizează cu prudenţă la persoanele aflate în tratament cu tru 20-30 de minute, două lin- Florile de salcie
anticoagulante (creşte timpul de sângerare). gurițe de scoarță, bine uscată Ajută în caz de insomnie,
• Planta este contraindicată în hemoragii, hemofilie, sarcină, alăptare, alergie la sali- și mărunțită, într-un sfert de stări irascibile sau la toni-
cilaţi, alergie la salcie. litru de apă. După răcire, fierea organismului.
• Administrarea în doze prea mari, poate să ducă la apariţia unor fenomene nedorite lichidul se filtrează și se con-
cum ar fi cefaleea, ameţelile, greţurile, vărsăturile, diareea, convulsiile. sumă câte două-trei linguri, www.ziare.com
pe parcursul unei zile. www.sanatatecuplante.ro
10 - tImP LIbER 19 - 25 APRILIE 2019

TV - FILMUL SĂPTĂMÂNII SERIALE NOI: Umor cu personaje celebre


Luni, 22 aprilie, Kanal D, ora 20,00 Un amic al lui Caragiale i s-a plâns aces-
tuia într-o zi:
Prețul fericirii - Auzi, nene Iancule, neruşinatul ăla de
Filmul spune povestea a două surori, Georgescu, nepricopsitul, coate-goale ăla, a
îndrăznit să mă facă tâmpit şi idiot.
care au caractere cu totul diferite. În timp
- Când, stimabile? l-a întrebat Caragiale cu
ce Yildiz considera că fericirea constă într- un aer scandalizat.
o căsătorie cu un partener înstărit, Zeynep - Acum o oră. - Ce măgar! a exclamat Cara-
dorește să se remarce prin forțe proprii și giale. Apoi, luându-l gura pe dinainte:
face tot ce-i stă în putere pentru a-și con- - Totdeauna a fost în întârziere neisprăvitul
strui o carieră. Dar, lucrurile se complică ăsta!
atunci când Ender, o femeie de afaceri,
intră în viața celor două surori. Din acel Înţeleptul rege Solomon:
moment, între ele începe competiția pen- Vizitând o închisoare, îi întreabă pe deţi-
tru câștigarea poziției sociale, dar și lupta nuţi pentru ce delicte au fost închişi:
pentru dragostea adevărată. - Nu ştiu, zice unul dintre ei, eu sunt nevi-
novat, stăpâne!
- Şi tu? De ce eşti închis?
- Din greşală, stăpâne... Sunt mai nevinovat
DIVA decât un prunc! Toţi spun că au fost închişi pe
nedrept, în afară de ultimul, care zice:
- M-au închis pentru că sunt un tâlhar. Am
furat şi de la bogaţi, dar şi de la săraci...
Vineri, 19 aprilie, ora 21,00 - Deţinutul ăsta să fie eliberat, ordonă
regele. Aici sunt numai oameni cinstiţi şi s-ar
Ofițer și gentleman putea să-i corupă.
Filmul spune povestea singuraticul Zack Mayo, care se în- În vizită la filozoful Descartes
scrie la Școala Superioară de Ofițeri pentru a deveni pilot în Într-o zi, ducele Jacques-Henri de Duras,
Marina Americană. Acolo, instructorul său Gossett îl învață văzându-l pe filozoful Descartes cum se
pe Zack că nimeni nu reușește de unul singur. În același timp, delecta cu nişte specialităţi culinare, îi zise în
încearcă să-l avertizeze că fetele din oraș ar fi în stare de orice batjocură:
pentru a deveni soții de pilot. Tânărul o întâlnește pe Paula, – Cum, şi filozofii mănâncă lucruri atât de
o fată care nu are nimic în afară de familie, şi va trebui să de- bune?
cidă ce îşi doreşte cu adevărat. Cu ajutorul iubitei și al in- – De ce nu, îi răspunse Rene Descartes, îţi
structorului, Zack renunță la indiferența și egoismul său. Și, închipui poate că natura a creat lucruri deli-
în decursul a 13 săptămâni istovitoare, învață cât de impor- cioase numai pentru proşti?
tante sunt disciplina, dragostea și prietenia. www.adev.ro

BERBEC TAUR GEMENI RAC


Sărbătorile care se apropie v-ar Veți avea parte de zile frumoase, Urmează evenimente deosebite Ar fi de dorit ca, înainte de săr-
putea aduce evenimente de- alături de partenerul vostru de în viața voastră, care vă bucură bători, să vă achitați de toate

H
osebite în familie. Unele dintre viață. Este o perioadă prielnică nespus de mult. La serviciu nu obligațiile pe care le aveți față de
ele sunt chiar anunțate și va tre- evenimentelor de familie și ac- sunt probleme. Dacă aveți pla- anumite persoane. Dacă faceți
bui să luați o decizie cât mai tivităților care vă oferă o stare nuri de viitor, familia vă este ală- curățenia de primăvară, re-
rapidă. La locul de muncă aveți sufletească deosebită. La servi- turi, la fel și un prieten apropiat. nunțați la lucrurile inutile din

O șansa să faceți o alegere impor-


tantă pentru voi, care vă poate
aduce beneficii nesperate.
ciu vă străduiți să finalizați lu-
crările începute, ca să fiți liberi
de sărbători.
Se apropie perioada mult visată
de voi și vă simțiți tot mai îm-
pliniți.
casă. La serviciu încercați să vă
încadrați în timp cu toate lu-
crările.

R LEU FECIOARĂ BALANŢĂ SCORPION

O
Dacă intenționați să vă implicați Urmează o perioadă mai lin- În perioada următoare, veți Cheltuielile voastre vor crește
în proiecte mai dificile, astrele iștită, în care veți reuși să vă ocu- avea de înfruntat câteva obsta- acum, înainte de sărbători, mai
vor fi de partea voastră. Ca- pați îndeaproape de treburile cole, dar le veți trece cu bine pe ales că veți schimba unele lu-
litățile voastre profesionale vor casnice. Primiți vești bune de la toate. Alături de familie, real- cruri prin casă. Dar, la final, sa-

S ieși în evidență, mai ales atunci


când vi se încredințează o
sarcină mai dificilă. Situația fi-
serviciu legate de contractele
încheiate sau de clienții mai
vechi. Dacă ați avut discuții ne-
izați lucruri frumoase, de care
vă puteți bucura o perioadă în-
delungată. S-ar putea să fiți
tisfacțiile vor fi pe măsură. Dacă
apar probleme la serviciu, cău-
tați să le rezolvați singuri, nu vă

C
nanciară, se va îmbunătăți con- plăcute cu șefii, lucrurile vor nevoiți să luați o decizie impor- bazați pe sprijinul colegilor.
sistent, înainte de Paști. reintra în normal. tantă înainte de Paști.

O SĂGETĂTOR
Încercați să profitați de toate
ocaziile care apar în viața voas-
CAPRICORN
Ar fi de dorit să alegeți doar lu-
crurile care vă avantajează și să
VĂRSĂTOR
Veți trece mai ușor peste toate
greutățile ivite, mai ales că spre
PEŞTI
După o perioadă mai tension-
ată, eforturile voastre vor fi răs-

P tră și nu renunțați la nimic din


ceea ce vi se oferă. S-ar putea să
fiți nevoiți să luați câteva decizii
rapide. Lucrurile se precipită, iar
lăsați în urmă regretele sau re-
lațiile nepotrivite. Numai așa
veți reuși să vă reechilibrați și să
sfârșitul intervalului vă veți bu-
cura de surprize plăcute. Este
timpul să faceți ordine în viața
plătite și veți reuși să recuperați
o bună parte din ceea ce ați pier-
dut. Rând pe rând, lucrurile se
mergeți mai departe. Vor veni voastră și să vă ocupați de aranjează în favoarea voastră și
evenimentele așteptate se situații în care pierderile vor fi chestiunile cu adevărat impor- veți descoperi o nouă cale prin
derulează mai repede decât cre- compensate. La serviciu nu sunt tante pentru voi. care să obțineți ceea ce doriți.
deți. probleme deosebite.
19 - 25 aprilie 2019 OpiNii - 11

Despre escroci sentimentali


şi politicieni
,,Românilor, nu vă mai lui se rotește în jurul unui de la fosta la actuala. Politi- răspunde nimeni de nimic.
alegeți conducătorii care scop: căutarea de noi jertfe și cianul nu regretă că a Pe cine mai interesează
nu-și iubesc țara." de noi avantaje. nenorocit o țară, oameni, sau această țară? Îmi place de
Petre Țuțea Escrocul, indiferent ce cal- că, din cauza lui, au murit oa- Rareș Bogdan ce debitează,
ități ar avea, minte. Politi- meni. El nu regretă nimic, lui oare suntem nebuni după

T
recem rapid și di- cianul minte cam 80% din să-i fie bine. Are scuze în putere și bani? În PNL și PSD
rect la subiect. În timpul lui, iar în campania orice moment, dând vina pe peste 80% sunt plătiți din
multe relații, există electorală, 110% ! O face atât PSD și Dragnea… sacii de box banul public ? Care este
și escroci sentimentali. Așa de bine, și escrocul și politi- ai Opoziției, Președintelui. O diferența între unii și alții?
cum există și politicieni sen- cianul, încât cu greu îți poți să vedem mai târziu cine are Niciuna, rodul se vede acum,
timentali în relațiile dintre ei da seama de asta. Mai mult, dreptate. Am înțeles că acum după 30 ani: DISTRUGEREA
și partidele lor. Genul ăla de mereu îl face pe cel de alături de Paști vor să jertfească pe ȚĂRII !! Nu pot să mă de-
personaj care vrea să pară să se simtă vinovat de asta. o doamnă de la Sibiu (tunsă părtez de subiect.
ceea ce nu este și să facă ceea Chiar vinovat că l-a și ales. scurt). Pe doamna o trimit la Escrocul sentimental e
ce nu poate. Așa este în De altfel, simțul vinovăției e blocuri, la micuții lăsați sin- omul-cuvânt și nicidecum
politică, par ceea ce nu sunt absent în totalitate. guri în apartamente, iar pe omul-faptă. El mereu spune:
și fac ceea ce nu gândesc și Manipulând, ,,iubărețul” o doamna de la putere, să „Sunt omul model, te poți
nu pot. provoacă pe femeia cu care e meargă în vizită la copiii de baza pe mine" Cum trebuie se schimbă, dar escrocii și
Un așa-zis „escroc” e în relație să se simtă vino- clasa întâi, să învețe alfabetul să ajute, apar alte planuri. Iar politicienii nu. Pentru că, un
foarte carismatic la în- vată de tot: „Mă mai cu ei. Offf doamnele!!! dacă și ajută, îți va aminti de- escroc nu dorește și nu vede
ceputul unei relații. Când te IUBEȘTI" ? Tu m-ai provocat Nu mă pot depărta de fru- spre asta mult timp. Politi- un motiv solid să se schimbe.
înscrii s-au aderi la un partid să zic asta.” Politicianul pro- moasa asemănare între oa- cianul este la fel, niciodată Oamenii se schimbă, dar
(mai nou așa se spune), cedează la fel cu alegătorul meni. Responsabilitatea nu te poți baza pe el sau pe politicienii noștri BA! Dacă
încerci să pari mai ,,caris- ,,tu m-ai ales", dar știi că nu pentru escroc este o pro- ei. Nu au cuvânt și nicidecum se schimbă, ei de unde și
matic", pentru a fi agreat și sunt lăsat să fac treabă de x blemă de care vrea să scape faptă. cum mai fură, nu mai au
să-ți poți atinge scopul. Poți sau y. Totdeauna politicianul cât mai repede. Atunci când Foarte rar escrocii înte- motiv.
crede că e un adevărat are răspunsul, aruncând în relație apare un moment meiază familii și fac copii. Cel mai important sfat din
„macho”: inteligent, atent, mizeria în ograda altuia. Dar responsabil (ea a rămas în- Însă nu spera să găsești, în acest articol este să alegi
face o impresie plăcută, oferă cel care suferă este alegă- sărcinată, e grav bolnavă), această familie, fericire. Vor corect. Ca și un sfat pentru
motive de încredere și se bu- torul. Escrocul sentimental acesta vrea să rupă relația, fi mereu certuri, supărări, alegător. Să alegi corect, dacă
cură de mare succes la femei. este cel mai bun manipula- acuzând. Înscenează fel de trădări și câteva destine dis- ai pe cine, dar să nu stai
Același lucru se întâmplă și tor. fel de lucruri sau idei truse. În politică sunt trădări,
acasă, mergi la vot.
cu un politician, care are o El poate simula orice-i năstrușnice. Așa și politi- supărări, certuri zilnice. Dife-
trece prin cap, inclusiv cianul, când ajunge la greu și rența este că aici fac copii și ,,Votul tău contează, nu
impresie foarte bună despre strada, la mitinguri. Pentru
el, dar asta o crede doar el, emoții false: „Sunt atât de nu mai poate fura și controla, soția, dar și cele două-trei
dezamăgit în viața și căsnicia scoate lumea în stradă, că tot amante de politician. Și, s-a că, nu toți bărbații sunt es-
nu și ceilalți. S-ar părea că e
asta". „Nimeni nu mă înțe- nu pățește nimic. Nu exista întâmplat ca o amantă să croci, ca și politicienii, nu toți
întruchiparea perfecțiunii.
lege”. “Atât îmi doresc, un legi pentru ei! Și, chiar dacă nască și tripleți. Iar progeni- sunt hoți, dar procentul este
Politicianul are impresia că
numai el hotărăște, ca și cum copil .” De asta atât de multe ar fi, nu le respectă nimeni, turile, vin apoi în locul lor și mic, cam15%. Există bărbați
s-ar fi născut de mic să “jertfe” se îndrăgostesc de el. nici cei care ar trebui să le fac politică. Unde să meargă, corecți, bărbați buni, respon-
ajungă în politică. Atunci, Cert este că în spatele aces- apere. dacă mulți sunt analfabeți?! sabili, care pot oferi în-
unde e lipsa lui ca om, dacă tor destăinuiri, nu găsești un Să ai ca femeie o relație De cele mai multe ori, es- credere și stabilitate ca și
el este perfect, dar repet, strop de sinceritate. normală cu un escroc, nu se crocii se întorc la relațiile din unii dintre politicieni. Tre-
poate. Niciodată el nu poate care au plecat. O fac pentru a buie doar să fii pe potrivirea
doar din punctul lui de
vedere?! El știe tot, face tot,
Manipularea este să fie om. Nu poate nici să verifica dacă încă mai ești lor, iar în politică să fii pe
respiră tot, dar gândește cu
știința politicului mențină și să dezvolte jertfa lui s-au dacă mai au
placul lor.
această relație. Nici partidele ceva avantaj financiar.
spatele. Atunci unde este Politicianul minte cu o Trebuie doar să iubești pe
între ele nu sunt într-o re- Atunci, cel mai bine e să te
lipsa? nonșalanță, de crede și el și măsură, și să-ți placă să faci
lație normală, decât cum să gândești de ce totuși ai fost
În suflet există o lipsă. Mai neamurile lui, în frunte cu politică, tot pe măsură. Dar,
se fure unii pe alții, și toți din în relație cu el și de ce v-ați
exact, în absența acestuia. alegătorii, ceea ce spune. dincolo de toate, ferește-te
banul public. Pentru că, ele despărțit.
Asta înseamnă că nu există Suge profituri de la toți și de escroci ", dar și de ,,politi-
încasează de la fraieri, lună Mulți din politicieni se în-
simț omenesc și emoții. Ex- toate, minte pe toată lumea, cieni".
de lună, sume colosale de torc când mai este ceva de
istă doar interese, atunci se milogește, umilește, în-
bani. Fac ce vor cu banul supt, sau când ajung la pu- Cititorule impresia ta con-
când escrocul mimează in- josește, orice numai să
public, nu-i întreabă nimeni tere în partidele de unde au tează !Te rog sa faci diferența
tențiile și emoțiile. O emoție ajungă acolo. Trece și peste
nimic, se războiesc doar pe plecat, ca și escrocii. !!!!!!
adevărată este simțul ”ani- cadavre, nu mai are mamă,
interese personale. ,,Geniul este văr primar
malului înfometat”, care-l tată, familie, calcă peste toți.
Escrocul nu regretă
Oamenii se schimbă, cu idiotul".
provoacă să obțină ceea ce Suntem “Țara lu' dar escrocii și
dorește. nimic, nici chiar într-o căsni- Petre Țuțea
cie s-au relație. El mereu dă
Papură Vouă "! politicienii nu
Comparați dumneavoas-
tră și cu un politician, să vina pe alții și aruncă vorbe Facem tot ce vrea fizicul Ai putea spune că oamenii Al dumneavoastră același
vedeți cum este. Toată viața grele la toți din jur, inclusiv nostru, că și așa nu mai se schimbă. Corect, oamenii Prof.Ioan Romeo Mânzală
12 - MASA FESTIVĂ DE FLORII 19 - 25 APRILIE 2019

cIoRbĂ DE cIupERcI plEuRoTus


INGREDIENTE
400 g ciuperci pleurotus, 3 linguri ulei de măsline,
2 ceape, 3 morcovi, un păstârnac, 2 ardei, sare, o legă-
tură leuștean, suc de roșii borș.

mod de preparare: se adaugă ciupercile spălate


Zarzavaturile se curăță, se şi tăiate fideluțe. După 30 de
toacă mărunt, apoi se pun la minute, se adaugă sucul de
fiert în apă cu sare și puțin roşii, apoi borşul. Se sărează
ulei. Legumele se lasă la fiert după gust, iar la final, se pre-
un timp la foc potrivit, apoi sară leuşteanul tocat.

RoşII umpluTE cu saRDElE


INGREDIENTE mod de preparare: oiul se curăţă şi se toacă
10 roşii, 2 cepe, 2 Pentru început, se pregă- mărunt, la fel şi verdeaţa. In-
căţei de usturoi, un tesc sardelele. Se scoate șira gredientele se pun într-un
pătrunjel şi mărar verde, spinării de la fiecare pește și castron, se adaugă pasta de
2 felii de pâine albă, 1 se zdrobește conținutul. roşii, sare şi piper.
cutie de sardele, 1 lin- Felia de pâine se înmoaie în Cu această compoziţie se
gură pesmet, ulei, o lin- apă, se stoarce şi se dă umplu roşiile scobite, se pre-
gură pastă de roşii, sare printr-o sită. sară apoi cu puţin pesmet, se
şi piper. Ceapa se toacă mărunt şi stropesc cu ulei şi se dau la
se pune la călit în ulei. Ustur- cuptor, la foc potrivit.

FIlE DE pEşTE cu spaNac


INGREDIENTE
1 kg. de file de peşte, 1 kg de spanac, 100 de grame
de margarină sau ulei, o ceapă, 2 căţei de usturoi, o
lămâie, sare, piper.

mod de preparare: ceapa şi de usturoiul tăiate


Fileul de peşte se spală, se mărunt. Se condimentează
rulează, se condimentează cu sare şi piper. Se
bine, apoi se unge cu ulei şi pregătește apoi o tavă unsă
se lasă la cuptor cinci cu ulei, în care se pune
minute. Spanacul se curăţă spanacul, deasupra se aşază
bine, se spală, se fierbe, se frumos fileul de peşte şi se
scurge şi se căleşte în mar- dă la cuptor. Se serveşte
garină sau ulei, alături de ornat cu felii de lămâie.

pRĂjITuRĂ DE posT cu suc DE RoșII, cREmĂ DE GRIș șI GEm


aluat se întinde, cu sucitorul,
INGREDIENTE pe blatul înfăinat, până se
pentru foi: 15 linguri ulei, 15 linguri suc de roșii, 5 obține o foaie de dimensiunea
linguri zahăr, o linguriță bicarbonat de sodiu, oțet pen- tăvii. Foaia se pune apoi pe
tru stins bicarbonatul, 500 gr făină albă, puțină sare, dosul tăvii, care se introduce
esență de rom. în cuptorul preîncălzit, la 180
pentru cremă: un litru de apă, 200 gr griș, 150 gr de grade. După aproximativ 8
margarină, coaja și zeama de la o lămâie, 75 gr nucă minute, când marginile se
de cocos, 7 linguri zahăr, 400 gr gem, plus patru lin- rumenesc, este semn că foaia
guri nucă măcinată, putina sare. este coaptă. La fel se pro-
cedează și cu celelalte bucăți
de aluat. tecă bine cu telul sau mixerul, Se așază apoi cea de a treia
mod de preparare: După omogenizare, se încor-
Pentru cremă, apa se pune până la omogenizare. După foaie, peste care se întinde
Pentru prepararea foilor, se porează restul de făină, iar
la fiert împreună cu zahărul, două-trei minute, se adaugă crema rămasă, care se aco-
pregătește un bol, în care se aluatul se frământă cu mâna.
coaja de lămâie și puțină sare. nuca de cocos, amestecându- peră cu ultima foaie. Prăjitura
pune uleiul cu zahărul și Aluatul obținut se împarte în
Când apa începe să fiarbă, se se în continuare până se în- se presează ușor cu mâna,
puțină sare. Ingredientele se patru, se acoperă cu un șervet
adaugă, treptat, grisul, corporează. Când crema este apoi se dă două-trei ore la
amestecă, şi se adaugă sucul și se dă la rece pentru 20 de
amestecându-se continuu. ușor călduță, jumătate din rece.
de roșii, esența și se omoge- minute.
După ce crema s-a îngroșat cantitatea ei se întinde pe https://retetepapabun.ro
nizează. La compoziție se Se pregătește o tavă cu di-
bine, se ia de pe foc, se adaugă foaia de prăjitură răcită, peste https://clickpoftabuna.ro.
adaugă 1/3 din cantitatea de mensiunile de aproximativ
zeama de lămâie și marga- care se adaugă a doua foaie, https://www.crestinorto-
făină, peste care se pune bi- 25/35 cm, care se unge, pe
rina. Ingredientele se ames- care se unge cu gem și nucă. dox.ro
carbonatul stins cu puțin oțet. dos, cu ulei. Fiecare bucată de
19 - 25 APRILIE 2019 jocuRI - 13

A - E - S - C - U - B - ONIRICA - TRONURI - INGERI - I - BIR - M - PIC - RID - ROL - NAP - CETINA - PUTERI - HOP - TN - PA - RAS - HIT - U - A - LO - SST - DAR - TU - RI
Dezlegarea integramei P - H - F - ORAR - VIITORI - HAR - APA - E - ARIE - CARIA - MIA - TOR - ALGA - NM - I - ROI - O - ILUZII - CEHA - HG - AIA - ARS - PASTEL - L - NUMIT - DINEURI - AD
din numărul trecut - NB - U - SG - BUF - OSTENI - DOHA - VIDA - ARMA - TO - DERMIC - GAVAN - VEAC - KIL - OM - SERAFIMI - DE - CIUPITURA - TITULAR
14 - MICA PUBLICITATE 19 - 25 APRILIE 2019

l Vând apartament 2 camere, l Vând casă în Deva, P+1+M, la l Vând apartament două
IMOBILIARe Deva, Kogălniceanu, et.3, balcon, ter- roșu, depozit 123 mp, garaj, teren 700 camere, posibilitate spaţiu comer-
l Vând apartament 3 camere, mopan, izolat, CT, 51 mp. Preț: 41.000 mp, toate utilitățile. Preț: 26.000 euro, cial, salon coafor, cabinet medical.
Aleea Crișului, termopan, CT, etaj.2, euro, telefon: 0745.202.448. telefon: 0745.202.448. Brad, Aleea Privighetorilor, bl.35.
gresie, faianță, parchet, ușă metalică.
l Persoană fizică, vând garson- l Proprietar, vând apartament 3 Telefon: 0723.382.890.
Nu sunt agent imobiliar. Preț:34.000
ieră mică, 14 mp, cu hol, baie cu duș, camere+garaj+boxă, 2 băi, CT, 93 mp,
euro, telefon: 0738.246.138.,
0769.213.866. cameră cu chiuvetă, în zonă centrală, mobilat, an construcție: 2007-2008, SCHIMBURI De LOCUINŢĂ
încălzire centrală, geam termopan, curte interioară privată, zona micul
l Vând apartament 3 camere, 2 l Schimb apartament 2 camere,
semimobilată, ușă metalică, la parter. Dallas, Deva. Preț: 88.000 euro, tele-
băi, et.2, 70 mp, decomandat, CT, bal- fon: 0737.702.160. et.1, din cărămidă, izolat termic, în
Pretabilă pentru amenajarea unui
con, boxă, zona piață, renovat. Preț: zonă centrală, Hunedoara, cu asemă-
birou. Preț: 10.000 euro, telefon: l Vând casă nouă în Deva, P+1,
57.000 euro, telefon: 0745.202.448. 160 mp, 5 camere, 2 băi, bucătărie, nător în Deva sau Simeria. Suport
0732.456.730, 0746.209.471,
l Vând casă, dependințe, teren 10 garaj, beci, CT, termopan, totul nou, diferența de preț. Tel. 0727.288.460.
0354.104.168.
ari, pomi fructiferi, apă curentă,zonă teren 400 mp, apă, gaz, curent, canal.
bună, nepoluată, la stradă. Casa are și l Vând apartament 2 camere,
Preț: 103.000 euro, tel. 0725.452.888. ÎNCHIRIeRI
beci, curte separată pentru animale. Deva, piață, parter cu balcon de 5 m,
l Vând urgent casă din cărămidă, l Ofer pentru închiriat casă în
Preț: 21.000 euro, tel. 0748.557.794. renovat și mobilat, uși noi, 50 mp,
12 ari grădină, pomi fructiferi, apă Deva, P+1, 5 camere, 4 băi, bucătărie,
ideal pentru cabinet sau birou. Preț:
l Vând urgent casă în roșu în curentă. Preț negociabil, telefon: garaj, depozit, CT, mobilată și utilată.
39.000 euro, telefon: 0725.452.888. 0748.557.794.
satul Sâncrai, formată din 3 camere, Chirie: 500 euro/lună. Telefon:
din care două tencuite, cu teracotă, l Vând casă în roșu, 3 camere, l Vând apartament 2 camere,
0733.345.459.
grajd mare și șură, beci încăpător, teracotă, hol mare, cămară, beci CT, termopan, ușă metalică, parțial
două bucătării vechi și alte depend- încăpător, două bucătării de vară mobilat. Deva, Micro 15. Preț: l Ofer locuință, la curte, zona
ințe. Este bună pentru casă de va- vechi, grajd, șură, alte utilități, curte 24.000 euro, telefon: 0726.667.754. spital, Deva, unei persoane încadrată
canță. Preț: 25.000 euro, telefon: mare, grădină de zarzavat și de pomi l Vând garsonieră Deva, bloc în muncă sau pensionată, pentru aju-
0254.730.209, 0760.193.089. fructiferi. Preț: 25.000 euro, telefon: nou, semifinisată, 25 mp, cu balcon, tor casnic și contravaloare consum.
l Vând casă+anexe+grădină în 0254.730.209, 0760.193.089. zona Bd.22 Decembrie. Preț: 19.000 Telefon: 0724.451.762.
Şoimuş, strada Viilor, nr.279. l Vând apartament două camere euro, telefon: 0725.452.888.
l Ofer de închiriat apartament 3
Tel. 0720.105.531, 0754.094.969, Deva, 40 mp, balcon, CT, termopan, l Vând casă cu grădină, 2470
0734.531.776. camere, Deva, zona piață, decoman-
izolat exterior, renovat, mobilat și uti- mp, din cărămidă, pe fundație dat, CT, termopan, mobilat și utilat
l Vând în Deva, zona Progresului lat modern. Preț: 32.000 euro, telefon: solidă din piatră, cu pivniță zidită
apartament cu 4 camere, 2 băi, de- complet, pentru o familie cu serviciu.
0721.055.313. în piatră, 3 camere mari (4x4) și
bara, balcon. Apartamentul are gea- Preț: 250 euro/lună, tel.
l Vând apartament două camere, loc pentru baie, sursă de apă pro-
muri termopan, gresie, faianţă, uşă prie, grădină cu pomi fructiferi, 0745.202.448.
metalică, izolat pe interior 95%, par- Deva, Bejan, decomandat, cu ter-
mopan, mobilat, centrală electrică. gard din beton, anexe gospodărești, l Ofer pentru închiriere unei
chet stejar, loc parcare. Etajul 3 din 4. în satul Fizeș, comuna Băița, la 17
Apartamentul este situat aproape de Preț: 16.000 euro, telefon: familii cu serviciu, apartament 2
0725.475.211. km. de Deva. Preț negociabil, tele-
piaţă, parc şi cetate. Preţ: 54 ooo euro camere, zona piață, Deva, CT, ter-
fon: 0769.223.207, 0726.392.735.
fix. Telefon 0722 603 959. l Vând casă în comuna Zam, ren- mopan, mobilat și utilat complet.
l Vând casă în Chișcădaga, două
l Vând apartament 3 camere, ovată, două camere, balcon închis, că- Preț: 180 euro/lună, plus garanție.
zona IRE, et 1, decomandat, două băi, suță de vară, fântână, cablu TV, pomi camere, hol, bucătărie de vară, beci,
grajd, curte, apă, gaz, canal. Preț: Telefon: 0725.452.888.
CT, termopan, aer condiționat, mo- fructiferi, teren arabil 2900 mp. Preț:
dern, mobilat modern. Preț: 60.000 15.000 euro, telefon: 0733.832.559. 70.000 lei, telefon: 0725.452.878. l Ofer de închiriat o cameră de
euro, telefon: 0725.452.888. l Proprietar, vând apartament 3 cămin, Deva, Dacia, fostul cămin al
l Vând casă, dependințe, teren
l Vând apartament 3 camere, camere, decomandat, în Dorobanți, Maconului, etaj 1. Telefon:
3556 m, în Brad. Preț negociabil, tele- 0730.106.589.
Aleea Crișului, termopan, CT, etaj 2, fon: 0729.423.035. hol central, 2 băi, 2 balcoane, că-
ușă metalică, parchet. Preț: 34.000 mară, beci, izolat exterior, CT, ter- l Ofer pentru închiriere aparta-
euro, telefon: 0738.246.138, Vând garsonieră în Deva, str. M
l mopan, renovat și utilat modern, ment trei camere, Deva, Cuza Vodă,
0769.213.866. Eminescu, confort 1, 31 mp, bucătărie, totul la comandă. Preț: 73.000 euro, decomandat, CT, termopan, mobilat și
8/24, gresie, faianță, termopan, uși, telefon: 0772.185.332.
l Vând urgent și ieftin casă în utilat complet, pentru o familie cu
baie, 3/3 mp, centrală, apă trasă sepa-
Simeria, trei camere, din care două l Vând casă în sat Pojoga serviciu. Preț: 250 euro/lună, plus
rat, renovată recent, totul nou. Tele-
mobilate și cu teracotă, beci spațios, (4 km de la Zam), cu 2 camere, garanție. Telefon: 0721.055.313.
două bucătării de vară vechi, grajd fon: 0724.786.105, 0772.082.324.
bucătărie, cămară, baie, hol, grădină l Ofer pentru închiriere garaj,
mare, șură, găbănaș, fântână pota- l Vând garsonieră Deva, et.2, 33
3000 mp arabil+pomi fructiferi, Deva, zona piață, pentru depozit sau
bilă, cotețe, grădină de legume și mp, CT, termopan, baie cu cabină de
duș, mobilată. Preț: 21.000 euro, tele- zonă foarte liniştită. Preţ 50.000 lei. mașină. Preț: 200 lei/lună, telefon:
pomi fructiferi. Preț: 30.000 euro,
telefon: 0254.730.209, 0760.193.089. fon: 0722.564.004. Tel. 0769.897.804. 0722.968.910.

TALON DE ANUNŢ GRATUIT PENTRU PERSOANE FIZICE IMPORTANT!


Talonul se poate depune şi în căsuţele poş-
Nume ........................................................................................ Prenume .........................................................................
tale ACCENT MEDIA din:
Text anunţ .............................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................... DevA: Clădirea Cepromin, Comtim, Spital,
Mioriţa, Dacia
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
HUNeDOARA: Târgul auto EUROVENUS
................................................................................................................................................................................................... (din Parcul Industrial)
..................................................................................................................................................................................................
PeTROŞANI: Magazin CARREFOUR
Preţ ................................. Telefon: .....................................................................................................................................
***********
Trimiteţi talonul la adresa: DEVA, Str. 22 Decembrie, nr. 37A (Clădirea Cepromin), birou 16. Răspunderea pentru conţinutul articolelor
revine exclusiv autorului.
AUTO • IMOBILIAR • MATRIMONIAL • DIVERSE
19 - 25 APRILIE 2019 MICA PUBLICITATE - 15

l Ofer pentru închiriere la per- l Vând Citroen CT Diesel, 1400 l Pensionară, execut costume l Domn discret, 40 de ani, doresc o
soane serioase, cu serviciu, garsonieră cmc, argintiu, AF 2006, 4 uși, închidere populare pentru copii. Tel.0753.128.090. relație discretă, cu o doamnă discretă,
decomandată, balcon. 43 mp, CT, ter- centralizată, AC, funcțional, geamuri pentru a ieși din monotonie. Aștept la
mopan, mobilată și utilată modern. electrice. Preț: 1800 euro, telefon: MATRIMONIALE telefon: 0734.387.097.
Preț: 140 euro/lună, plus garanție. 0725.147.370.
l Doamnă singură, 49 de ani, fără l Doamnă serioasă, cu aparta-
Telefon: 0727.974.306. l Vând Dacia Sandero, motor 1,2, obligații, fără vicii, caut doamne/ ment și mașină, doresc să cunosc un
l Închiriez spaţiu comercial în benzină, 75 CP, consum 5,5%, geamuri domni pentru petrecerea timpului domn manierat, nefumător, care nu
Brad, suprafaţa aprox. 100 mp, electrice, cauciucuri noi, 62.000 km, liber într-un mod plăcut. Nu exclud și
pretabil pentru bar, restaurant, fabricație pentru Germania, înmatric- consumă alcool, să ne îngrijim la
o relație de prietenie serioasă, pe ter-
magazin alimentar. Preţ avantajos. ulată în august 2018, ITP valabil bătrânețe. Vârsta domnului: între 63-
men lung. Exclus persoanele needu-
Tel.: 0745.970.007. 2020. Preț negociabil, telefon: cate. Telefon:0762.034.459. 67 de ani. Aș prefera să aibă permis de
0724.246.514. conducere. Telefon: 0799.391.409.
l Doamnă, 54 de ani, doresc o re-
TERENURI lație de prietenie, bazată pe respect, l Tânără, simpatică, sinceră, se-
l Vând Skoda Fabia break, cu
l Vând teren intravilan, 550 mp, turelă electrică și haion, motor 1,4, 75 cu un domn de vârstă apropiată, fără rioasă doresc să cunosc un tânăr serios
Deva, str. Vulturilor (prelungirea Vul- CP, benzină, AC, gri metalizat, cârlig obligații. Prefer să dețină mașină. Rog pentru căsătorie-prietenie. Rog seriozi-
can).Telefon: 0732.139.547. remorcă, înmatriculată, Euro 4, ITP seriozitate: 0749.198.130. tate! Telefon: 0744.818.223.
l Vând teren Deva, la șosea, 4200 valabil până în 2019. Preț negociabil, l Sunt singur, divorțat, fără obligații, l Domn din Brad, distins, 63 de
mp, FS 33 m x128m, ideal pentru de- telefon: 0724.246.514. situație materială OK, 51/178/70, agre- ani, caut o doamnă de vârstă apropiată
pozit, fabrică. Preț: 70 euro/mp, nego- abil, comunicativ, cu bun simț, doresc pentru prietenie – căsătorie.
ciabil, telefon: 0721.055.313. l Vând Fiat Punto, 1,2, benzină, 4
uși, AF 2002, înmatriculat, stare foarte să cunosc o doamnă într-o situație Telefon: 0752.755.480.
l Vând teren intravilan, la șosea, bună, direcție schimbată, consum asemănătoare și, sigur, împreună vom DIVERSE
Deva-Hunedoara, 3 ha, FS 546 m, cu foarte mic. Preț: 750 euro, telefon: alunga singurătatea. Rog seriozitate!
clădiri, toate utilitățile, ideal pentru l Vând grapă din fier, originală,
0754.377.359 sau 0755.667.714. Telefon: 0730.350.889.
fabrică sau depozite. Preț:12 după tractor 445 CP. Preț: 200 lei, tele-
l Domn tânăr, 40 de ani, doresc o fon: 0769.473.088.
ruto/mp. Telefon: 0722.564.004. l Vând tractor U 650, remorcă
apicolă 5,0 tone, ambele cu cauciucuri relație de prietenie sau căsătorie cu o
l Vând teren în localitatea doamnă serioasă, care știe ce vrea de l Vând goblenul ”Maica Domnu-
noi, disc 34 m, plug cu 3 brăzdare și
Cristur, la șoseaua Deva-Hunedoara, la viață, alături de un bărbat serios, lui Rugându-se”, înrămat, dimensi-
grapă. Preț negociabil, la vedere. Tele-
între case, 2160 mp, FS 22 m, toate credincios, cu frica lui Dumnezeu. Îmi uni:16x21. Preț: 450 lei, negociabil.
utilitățile. Preț: 23.000 euro, telefon: fon: 0727.636.444.
doresc o relație serioasă, care să ducă Telefon: 0725.483.189.
0745.202.448. l Vând Ford Fiesta, AF 2002, tip la căsătorie. Eu nu am nicio obligație. l Vând urgent masă pliabilă, cu
l Vând teren intravilan Deva, nou, motor 1388, benzină, 185.000 Telefon: 0737.806.045. șase scaune și bicicletă semicursieră.
zona Bejan, 500 mp, toate utilitățile, km., de culoare neagră, 4 uși, înma- Prețuri convenabile, telefon:
l Domn singur, catolic, fără vicii,
preț: 10.000 euro. Tel. 0726.770.765. triculat, AC, geamuri și oglinzi elec- 0254.225.678, 0745.231.153.
de vârsta a treia, doresc să cunosc o
trice, cârlig remorcare, proiectoare l Vând fân de grădină, aproxima-
l Vând 7 hectare de pădure, zona doamnă fără vicii, de vârsta a treia,
ceață, două chei cu telecomandă, tiv două tone, preț convenabil, în satul
Pestiș-Hunedoara – pin, carpen, 70 ani stare foarte bună, proprietar. Preț: care să fie alături de mine la bine și la
vechime. Preț: 3200 euro/hectar. rău, să luptăm împreună împotriva Sâncrai. Telefon: 0254.730.209,
1650, negociabil, tel. 0751.813.770. 0760.193.089.
Telefon: 0721.055.313. singurătății. Rog seriozitate. Telefon:
l Vând VW Passat 2007, full, mer- 0254.211.731. l Vând, în Deva, măsuță TV cu
l Vând teren în Ghergheș, 10 km
de Deva, între case, 1200 mp, FS 20 m, ită văzut. Preț: 4800 euro, telefon: rotițe, vitrină sticlă fumurie și raft,
l Domn de 64 de ani, 170/83,
apă, curent, cabană din lemn. Preț: 6 0742.074.855. 66/63, balansoar lemn curbat, nou,
doresc să cunosc o doamnă de vârstă 300 lei, abajur lampadar alb-crem,
euro/mp, telefon: 0745.202.448.
OFERTE DE SERVICIU apropiată, fără vicii, pentru căsătorie. nou, 200 lei, picior lampadar de mar-
l Vând teren intravilan, Luncoiu Rog seriozitate! Tel. 0734.076.624. mură, 50 lei. Telefon: 0726.426.011.
de Jos, lângă şosea. Tel.: 0254.684.775, l Societatea comercială ANDRIS
0720.067.310. – ALEXIOU CONSULTING SRL anga- l Domn serios, cu bună situaţie l Vând convenabil vin alb și roșu,
jază îngrijitoare. Cerințe minime materială, caut, pentru căsătorie, producție proprie, fără zahăr sau alte
AUTO obligatorii: studii medii și cunoașterea chimicale, la 7 lei litrul. Cantitatea
doamnă de cca 1,63 m, 60 kg şi
l Vând Ford Escort Turnier, AF limbii engleze. CV-ul se va trimite la minimă 5 litri. Se poate gusta. Telefon:
65-70 ani. Tel. 0736.383.325.
1997, acte la zi, bine întreținut, ITP re- următoarea adresa de e-mail: pan- 0724.451.762.
cent, valabil – martie 2020, cu multi- dris@aktor.gr. l Domn pensionar, 64/175/75,
l Vând otavă de lucernă și fân, în
ple înlocuiri cu piese noi, stare foarte l Pensionară, din Deva, doresc să familist, loial, sincer, manierat, fără Nojag, nr. 167, județul Hunedoara.
bună. Preț: 1250 euro, telefon: ajut la curățenie pe o doamnă sau vicii, evlavios, cu apartament și căsuță Telefon: 0754.391.915.
0767.510.260. domn, de preferință la curățenie casă, la țară, auto, caut o doamnă serioasă, l Vând pat matrimonial, 200x220
curte, grădină, în Deva sau împre-
l Vând Nissan Micra, AF 2000 jurimi, două zile pe săptămână. Rog familistă, gospodină, fără vicii, pentru cm, piele ecologică albă, saltea relaxa.
benzină, toate taxele la zi, cc 998 cm, 2 seriozitate. Telefon: 0771.139.136. a ne ajuta la bătrânețe. Telefon: Preț: 500 lei, negociabil, telefon:
uși, stare foarte bună. Preț negociabil, 0725.271.053. 0723.337.622.
l Caut femeie pentru a îngriji o
telefon:0723.357.090.
persoană vârstnică (bolnavă), în Deva. l Domn, 60 ani, 172/80, sincer, l Vând haină de blană, neagră,
l Ocazie! Vând Nissan E 11, benz- Informații la telefon: 0723.056.710. ied etiopian, două goblenuri vechi, cu
loial, fără vicii majore, ortodox, cred că
ină, AF 2013, 25.000 km, reali, unic l Fac curățenie în case și aparta- rame originale, pictură pe pânză și fir
există o femeie care să fie alături de
proprietar, înscrisă, acte la zi. Preț: mente, doar în Deva. Preț avantajos, de mătase, tablou panoplie, pantofi
7500 euro, negociabil, telefon: telefon: 0732.369.565. mine, cu bună înțelegere și la bine și la noi, nr.38, imitație de piele, bonus o
0728.776.944. l Caut femeie pentru menaj și
greu, în schimbul proprietății. Rog seri- poșetă. Prețuri negociabile, telefon:
curățenie, o zi pe săptămână. ozitate! Telefon: 0720.366.434. 0354.417.506, orele 16,00-20,00.
l Vând pentru Dacia Super Nova
următoarele piese second hand: aripi Telefon: 0756.847.708.
față, triple spate, alternator, electro- l Schimb şi repar plase insecte Deva, 22 Decembrie, 37A •
motor. Prețuri negociabile, telefon: pentru geamurile termopan. Tel. 0726 871 728
0769.473.088. Tel. 0722.603.959.
www.accentmedia.ro
Nota redacţiei:
Publicaţia Accent Media preia conţinutul anunţurilor de MICĂ PUBLICITATE, în con- Anunţuri de mare şi
formitate cu textul menţionat pe taloanele de anunţuri gratuite pentru persoane
fizice. Prin urmare, răspunderea pentru conţinutul anunţurilor revine celor care le-au mică publicitate
în ziare locale şi centrale
completat pe taloanele originale. Acestea sunt păstrate timp de 30 de zile la sediul
redacţiei. Ne rezervăm dreptul de a refuza publicarea acelor anunţuri care încalcă,
prin conţinutul lor, legea.

Trimiteţi anunţul dumneavoastră de mică publicitate, gratuit, şi la adresa publicitate@accentmedia.ro


16 - ACtuAlitAte 19 - 25 APRilie 2019

Se redeschide RobotX Hunedoara,


premiul ”30 sub 30 -
Complexul Aqualand Forbes România!
Deva - Serviciul Public de
Întreținere și Gospodărire
Municipală Deva anunță re-
deschiderea sâmbătă, 20
aprilie, la ora 10:00 a Com-
plexului de agrement Aqua-
land.
Aqualand Deva a fost închis
o perioadă pentru lucrări de
igienizare a bazinelor, ves-
tiarelor, saunelor, grupurilor
sanitare și a altor spații din in-
cintă, de deratizare, de
reparații și alte intervenții Echipa RobotX Hune- palmares 21 de medalii de
adiministrative necesare pen- doara a obținut distincţia aur, obținute la diverse con-
tru ca, toți clienții parcului ac- Forbes România ”30 sub 30”. cursuri de profil, dintre care
vatic să beneficieze de cele Este o reală bucurie să cinci la competiția mondială
mai bune condiții. De aseme- vedem că acești elevi talen- FIRST Global Challenge, fiind
nea, a fost schimbată apa din șezlonguri și pardoseală gane, sală de forță/fitness. tați, de 16-17 ani, sunt re- primii din 160 de națiuni
bazine. încălzită, saună tunisiană, Din luna septembrie 2018, cunoscuți printre cele mai participante.
Aqualand Deva are șapte saună de relaxare, saună fin- Complexul Aqualand Deva a tinere minți din România, Acum, în ajunul plecării la
bazine de înot de diferite di- landeză, saună infra - cer în- trecut în administrarea Servi- confirmând încă o dată fap- Campionatul Mondial de la
mensiuni și adâncimi, insta- stelat, saună infra - ciului Public de Întreținere și tul că imaginația, însoțită de Detroit, aveți toată susține-
lație de generat valuri dar și: meloterapie, saună infra - aro- Gospodărire Municipală multă muncă și perseve- rea noastră.
spațiu de relaxare, spațiu cu moterapie, grotă salină, tobo- Deva. rență, sunt cheia succesului. Vă urăm succes și nu
Acești tineri minunați au în uitați că sunteți cei mai buni!

ANUNŢ
Primăria Municipiului Brad, judeţul Hunedoara, organizează concurs pentru ocu-
parea a 2 posturi vacante, înființate în afara organigramei, pentru proiectul POCU ”Co-
munitatea Brad – Acceptă sprijinul nostru” (Cod SMIS 101234), după cum urmează:
- director de program (studii superioare de lungă durată; certificat de absolvire a
unui curs de manager proiect; experiență în lucrul cu publicul, experiență în coor-
donarea unui serviciu public local – 3 ani);
ANUNŢ
- diriginte de șantier (studii superioare de lungă durată; autorizație de diriginte de
șantier valabilă cel puțin până în luna august 2020; experiență în coordonarea și verifi-
SC MOŢUL COMPROD SRL , cu sediul în satul Crişan,
carea lucrărilor pe un șantier – 5 ani).
nr 25, comuna Ribiţa jud. Hunedoara, anunţă începerea
Concursul se va desfășura astfel:
activității de producție în cadrul proiectului cu denu-
- selecție dosare – în data de 03.05.2019,
mirea “Înfiinţare fabrică de brichete din rumeguş”
- proba scrisă - în data de 08.05.2019, ora 1100
depus la Asociaţia Intercomunitară ŢARA ZARANDULUI
- interviu - în maxim 4 zile lucrătoare de la data probei scrise, la sediul Primăriei Mu-
LEADER GAL şi începerea procedurii de achiziţie utilaje.
nicipiului Brad din Brad, strada Independenţei, nr. 2, judeţul Hunedoara.
Proiectul este finanţat cu fonduri Europene Neram-
Candidații declarați admiși la acest concurs, după aprobarea de către autoritatea de
bursabile prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală
management a unei notificări prealabile, vor fi angajați cu contract individual de muncă
(PNDR).
încheiat pe perioadă determinată, respectiv perioada derulării proiectului.
Programul Naţional de Dezvoltare Rurală este imple-
Data – limită până la care se pot depune actele pentru dosarul de concurs este data
mentat de Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale
de 2 mai 2019, ora 1600.
din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Ru-
Persoană de contact: Mateș Florina – consilier
rale şi este finanţat de Uniunea Europeană şi Guvernul
telefon: 0254 612 665 (interior 22), 0787 646 304
României prin Fondul European Agricol pentru Dez-
e-mail: bradprim@yahoo.com
voltare Rurală.

SĂPTĂMÂNAL DE INFORMAŢII ŞI ADVERTORIAL Echipa redacţională: Cornel Poenar, Mihai Stan, Mihaela Poenar,
Deva, Str. 22 Decembrie, nr. 37A, judeţul Hunedoara - RO Cornelia Holinschi, Ioan Vlad, Alexandra Tarod - reporter junior
tel. 0354 102 250 • Fax/e-mail: 0354 780 256 Tehnoredactare: Codruţa Goţa
ISSN 1842 - 9955
accentmediahd@yahoo.com www.accentmedia.ro FORteS FORtUNA ADjUvAt!