Sunteți pe pagina 1din 16

PROIECT DIDACTIC

PATRIE ŞI PATRIOTISM

Prof. Moroşan Doina, Şcoala cu cls.I-VIII, Nr.4, Vatra Dornei, judeţul Suceava

Tema proiectului: Însuşirea noţiunilor de patrie , patriotism, patriot şi a semnificaţiilor acestora


Nivelul pentru care este realizat proiectul: clasa a IV-a
Conceptele utilizate în lecţie: patrie, patriotism, patriot
Obiective operaţionale:
Elevii vor fi capabili:
O1: să definească, în cuvinte proprii şi conform percepţiei vârstei, noţiunile de patrie,
patriotism, patriot;
O2: să argumenteze atitudinea patriotică a înaintaşilor noştri;
O3: să exemplifice comportamente patriotice ale unor copii-eroi din texte cunoscute, şi
comportamente frumoase, de bun simţ, etice, care dau trăsăturile unui copil–patriot pe timp de
pace;
O4: să enumere trăsăturile ce trebuie să caracterizeze relaţiile interumane: toleranţa,
colaborarea şi comunicarea, ajutorul reciproc, respectul, competenţa loială, spiritul de fairplay
(corectitudinea) etc;
O5: să realizeze proiectul cu grupul din care face parte, colaborând cu colegii, completându-se
reciproc, într-o competiţie corectă.
Resurse materiale: fişe de lucru, Dicţionarul explicativ al limbii române, videoproiector, material-
prezentare PowerPoint cuprinzând portrete ale unor personalităţi ale poporului român (domnitori,
scriitori, alţi oameni de seamă ai poporului român), flipchart, 5 coli albe flipchart, decupaje, markere,
carioci, creioane colorate, foarfeci, lipici, etichete
Strategii didactice:
1. metode de învăţare: conversaţia euristică, problematizarea, metoda ciorchinelui, metoda
mozaicului
2. metode şi instrumente de evaluare: chestionarea orală, aprecierile verbale, turul galeriei,
analiza produselor activităţii, proiectul
3. forme de organizare: colectiv, individual, pe grupe (valorizarea inteligenţelor multiple)
Anexe:
Anexa 1: Fişa de lucru nr.1, Patrie şi patriotism, de Barbu Ştefănescu Delavrancea, câte un exemplar
pentru fiecare elev
Anexa 2: Planşă citat Sadoveanu
Anexa 3: Planşă flipchart: Să fim patrioţi înseamnă…
Anexa 4: Jetoane cu siglele: Echipa scriitorilor, Echipa istoricilor, Echipa artiştilor plastici, Echipa
matematicienilor, Echipa ecologiştilor, un exemplar din fiecare
Anexa 5: Fişa de lucru Echipa scriitorilor, un exemplar
Anexa 6: Fişa de lucru Echipa istoricilor, un exemplar
Anexa 7: Fişa de lucru Echipa artiştilor plastici, un exemplar
Anexa 8: Fişa de lucru Echipa matematicienilor, un exemplar
Anexa 9: Fişa de lucru Echipa ecologiştilor, un exemplar
Descrierea lecţiei:

I. Introducere în activitate
Pe fondul muzical al Rapsodiei Române, de George Enescu, învăţătorul citeşte fragmentul
Patrie şi patriotism, de Barbu Ştefănescu Delavrancea . Solicită elevii să-şi exprime primele impresii,
apoi îi anunţă tema şi obiectivele lecţiei.

II. Desfăşurarea lecţiei


1. Învăţătorul distribuie elevilor Fişa de lucru nr.1, Patrie şi patriotism, de Barbu Ştefănescu
Delavrancea (Anexa 1), apoi numeşte un elev să citească textul de pe această fişă, pe baza căruia
dirijează următorul dialog:
- Ce este patria? (teritoriul locuit de un popor, ţara în care ne-am născut, pământul,
teritoriul, locul natal; sinonime: ţară, stat)
- Cum se numeşte patria noastră? (România)
- Explicaţi sintagma patria e înlăuntrul nostru. (se referă la sentimentul pe care îl nutrim
pentru patria noastră)
- Argumentaţi înţelesul expresiei patria o ducem cu noi peste mări şi ţări. (sentimentul de
dragoste faţă de ţară îl simţim cu adevărat atunci când suntem departe de ea)
- Cum se numeşte sentimentul de dragoste şi apartenenţă faţă de ţară? (patriotism)
- Cine sunt cei cărora le datorăm faptul că avem o patrie? (strămoşii noştri)
- Ce au făcut ei pentru patria lor? (au luptat pentru apărarea ei, până la sacrificiul
suprem)
- Cum se numesc cei care dovedesc prin fapte iubirea faţă de ţară? (patrioţi)

2. Învăţătorul cere elevilor să caute în Dicţionarul explicativ al limbii române şi să citească


semnificaţiile noţiunilor patrie, patriotism, patriot. Se scriu noţiunile la tablă şi în caiete.

3. Învăţătorul proiectează un colaj cu portrete ale unor personalităţi româneşti şi solicită elevii să
le recunoască.
- De ce numim patrioţi personalităţile ale căror portrete le-aţi recunoscut? ( au pus în slujba
patriei inteligenţa şi talentul, ce-au avut mai bun, realizările lor au contribuit la
dezvoltarea ei şi i-au dus faima în lume)
- Cum vă manifestaţi ataşamentul şi dragostea faţă de aceşti oameni de seamă ai poporului
român? (cunoscându-le faptele şi realizările şi cinstind memoria lor)

4.Exemple de copii patrioţi din lecturi: Maria Zaharia – Mărăşeşti; în textele lui Edmondo de
Amicis: Micul patriot padovan, Micul toboşar sard, Cercetaşul lombard

5. Există un tip de patriot în timp de război: eroul de pe câmpul de luptă, bărbat sau femeie, adult
sau copil: Ecaterina Teodoroiu, Regina Maria.
- Ce înseamnă a fi patriot pe timp de pace? (a fi cinstit, a-ţi face datoria la locul de muncă,
a face fapte bune etc.)
Se citeşte citatul din Mihail Sadoveanu ( Anexa 2). Se argumentează. Se dau exemple de copii
care au făcut fapte deosebite, din textele lui Edmondo de Amicis: Virtutea cetăţenească, De la Apenini
la Anzi, Jertfa.

6. Învăţătorul prezintă foaia flipchart, în centrul căreia se află scris: SĂ FIM PATRIOŢI
înseamnă…(Anexa 3). Elevii vor primi câte o fişă cu acelaşi conţinut.
- Prin ce fapte puteţi dovedi şi voi, cei mai mici cetăţeni ai patriei, că sunteţi patrioţi?
Elevii vor completa schema cu răspunsurile lor. (să ne iubim ţara, casa părintească, părinţii,
semenii, natura patriei, istoria şi strămoşii, să ne comportăm civilizat, să învăţăm, să fim
respectuoşi, să ne ajutăm părinţii la treburi, să fim buni colegi, să ocrotim natura, să
păstrăm mediul curat, să ascultăm sfaturile părinţilor şi ale educatorilor, să facem fapte
bune, să fim generoşi, să fim milostivi etc.)

6. Învăţătorul anunţă elevii că, în continuare, e nevoie să se grupeze în echipe de specialişti pe


domenii de activitate, după interesele şi înclinaţiile lor: Echipa scriitorilor, Echipa istoricilor, Echipa
artiştilor plastici, Echipa matematicienilor şi Echipa ecologiştilor.
Conform opţiunilor lor, elevii vor ocupa locurile destinate, la centrele amintite. Învăţătorul
aşază la fiecare centru de lucru sigla cu numele echipei, eventual însoţită de o imagine simbolică
potrivită specialităţii (Anexa 4).
Dă fiecărei echipe o fişă cu cerinţa ce trebuie efectuată (Anexele 5, 6, 7, 8, 9) şi o coală albă
de flipchart pe care membrii echipei vor realiza lucrarea solicitată de cerinţa de pe fişă. Împarte, apoi,
grupelor formate, markere, carioci, creioane colorate, decupaje. Echipei istoricilor le dă şi foarfeci şi
lipici.
Atrage atenţia elevilor că, în vederea realizării proiectelor, e necesar ca în interiorul echipei
să colaboreze şi să-şi împartă munca.

III. Încheierea activităţii


Reprezentanţii pe care şi-i vor desemna echipele vor prezenta proiectele în faţa clasei.
Învăţătorul va afişa într-un spaţiu special aceste lucrări, astfel ca, după expunerile liderilor, toţi elevii
să facă turul galeriei şi să facă aprecieri legate de realizările lor. Vor vota cel mai reuşit proiect.
Învăţătorul va face aprecieri generale, poate acorda calificative şi poate încheia cu o concluzie
de genul:
- A fi patriot înseamnă a depune efortul de a face lucrurile cât mai bine. Colaborarea,
ajutorul reciproc şi toleranţa, competiţiile loiale şi cinstite, acestea sunt cele mai
importante condiţii pentru a deveni patrioţi adevăraţi.
Anexa 1
Fişa de lucru nr.1

Patrie şi patriotism
de Barbu Ştefănescu Delavrancea

Copii, ce e Patria, ce e patriotismul? Ce este acest sentiment care îl


răscoleşte pe om şi, în anumite clipe, îl ridică mai presus de existenţa lui şi-l
face să moară de bunăvoie pentru liniştea şi mărirea unor urmaşi pe care
nu-i va cunoaşte şi nu-l vor cunoaşte?
Patria este înlăuntrul nostru, şi o ducem cu noi peste mări şi peste
ţări, şi numai când suntem departe şi în singurătate ne trec fiorii aminindu-
ne de unde ne-am rupt. Patria nu e pământul pe care trăim din întâmplare,
ci e pământul plămădit cu sângele şi întărit cu oasele înaintaşilor noştri.
Patria nu vine de la pământ, nici de la vreo lucrare a câmpului, ci din
părinţi, moşi şi strămoşi. Ei, care au vorbit aceeaşi limbă, care au avut
acelaşi dor, aceleaşi suferinţe, aspiraţii, sunt adevărata noastră patrie!

Anexa 2
Planşă citat Sadoveanu

Munca cinstită, viaţa curată, iubirea de semeni, împlinireaîndatoririlor pe care la avem, adică faptele, acestea înseamnă patriotism, şi
nu vorbe deşarte.”

( Mihail Sadoveanu)

Anexa 3
Planşă flipchart

SĂ FIM
PATRIOŢI
înseamnă

Anexa 4
ECHIPA
SCRIITORILOR
ECHIPA
ISTORICILOR
ECHIPA
ARTIŞTILOR
PLASTICI
SHAPE \* MERGEFORMAT

ECHIPA
MATEMATI-
CIENILOR
ECHIPA
ECOLOGIŞ-
TILOR
Anexa 5
Fişă de lucru

ECHIPA SCRIITORILOR
Alcătuiţi un text în care să explicaţi înţelesul versurilor:

“Patria ne-a fost pământul


Unde ne-au trăit strămoşii…
Patria ne e pământul
Celor ce suntem în viaţă,
Cei ce ne iubim frăţeşte.

Patria ne-a fost pământul


Unde ne-or trăi nepoţii…
Asta-i patria cea dragă
Şi-i dăm patriei române
Inima şi viaţa-ntreagă.”

(“Patria” – George Coşbuc)

Anexa 6
Fişă de lucru
ECHIPA ISTORICILOR
Realizaţi un tabel cronologic al evenimentelor istorice date. Precizaţi
în ce secol se încadrează fiecare eveniment.
1918 1859 106 9 mai 1877

1600 1395 1916-1918

Participarea României la Primul Război Mondial

Proclamarea Independenţei României faţă de


Imperiul Otoman

Unirea Moldovei cu Muntenia


(Alexandru Ioan Cuza, Domnul Unirii)

Marea Unire (unirea Basarabiei, a Bucovinei,


Transilvaniei şi Banatului cu România)

Victoria românilor conduşi de voievodul Mircea


cel Bătrân în bătălia de la Rovine

Prima unire a Ţărilor Române, înfăptuită de


Mihai Viteazul
Dacia devine provincie romană
Anexa 7
Fişă de lucru

ECHIPA ARTIŞTILOR PLASTICI


Realizaţi un tablou intitulat “Frumuseţile şi bogăţiile patriei noastre”.

Anexa 8
Fişă de lucru

ECHIPA MATEMATICIENILOR
Rezolvaţi următoarea aplicaţie, folosind şi reprezentarea grafică:

Este sâmbătă şi mama te roagă s-o ajuţi la treburile casnice. Doar 100
de minute, atât eşti solicitat să aloci rezolvării acestor treburi.
O cincime din timpul total este pentru a-ţi face ordine în cameră, un
sfert din timpul rămas este pentru a şterge praful de pe mobila din
sufragerie, iar două treimi din ce a mai rămas îţi ajung pentru a face
cumpărăturile. Restul până la 100 de minute îl acorzi ajutorului la
bucătărie.
Află câte minute o ajuţi pe mama la bucătărie. Ce parte din întreg
reprezintă?

Anexa 9
Fişă de lucru
ECHIPA ECOLOGIŞTILOR

Realizaţi un afiş ce poate fi aşezat în parcul municipiului nostru, prin


care să îndemnaţi cetăţenii să protejeze parcul.