Sunteți pe pagina 1din 9

PARCURS DIDACTIC

Profesor: Gînga Tamara


Disciplina: Dirigenţie
Clasa: a VI-a A
Subiectul lecţiei: Moldova – vatra mea străbună
Timpul: 45/
Tipul lecţiei: mixtă

Obiective operaţionale:

O1 să definească noţiunile: patrie, patriot, patriotism, patrimoniu;


O2 să argumenteze prin ce fapte dovedim patriotism;
O3 să exprime opinii argumentate cu referire la subiectul discutat;
O4 să distingă valori esenţiale ale vieţii în textul oferit;
O5 să perpetueze eforturile profesorilor/părinţilor/colegilor întru asigurarea libertăţii, independenţei şi unităţii patriei;
O6 să cinstească trecutul şi prezentul, viitorul patriei;
O7 să manifeste interes în educaţia pentru valorile naţionale.

Finalitate: formularea de către elevi a judecăţilor de valoare privind responsabilităţile ce le revin, în calitate de cetăţeni ai Republicii
Moldova, pentru perpetuarea patrimoniului cultural şi material al ţării

Strategii didactice: Graffiti (dezvoltarea gândirii asociative), dezbatere, joc de rol, discuţie dirijată, problematizare, analiza surselor
vizuale, exerciţii creatoare, argumentul, activitate în grup, în perechi, poezie 5 versuri, clustering, harta poeziei.

Resurse educaţionale: Proiect didactic, texte literare, fotografii, înregistrări audio, reproducţii din creaţia artiştilor plastici, clopoţel, harta
R.M., citate, aforisme, PC, casetofon, obiecte reale din comunitate, documente, îngeraşi.
PARCURS DIDACTIC
Nr. Strategii
Etapele lecţiei Obiect. Activitatea profesorului Activitatea elevului t/
secv. didactice
1. Captarea Pe fundal muzical, se citesc versurile: E. ascultă, meditează, răspund. Discuţie
atenţiei
Evocare Unde m-am născut,/ Unde am crescut- Dacă am pune semnul întrebării:
Acolo e bine! de exemplu:
Unde m-am jucat,/ Unde am cîntat- Unde m-am născut? Unde am crescut?
Acolo e bine! Unde m-am jucat? Unde am cîntat?
Unde te-am iubit,/ Unde te-am găsit- Unde te-am iubit? Unde te-am găsit?
Acolo e bine! Unde-am răsărit? Unde-am asfinţit?
Unde-am răsărit,/ Unde-am asfinţit- ce veţi răspunde? Propun răspunsuri.
Acolo e bine!
(Marcela Fialcovschi, elevă) Graffiti
ACASĂ – tata, mama, şcoala, ţara, bunica,
Ce este ACASĂ? patria etc.

2. Realizarea Propune să redacteze poezioara din 5 versuri. E. scriu pe fişe: Poezie 5 versuri
sensului
Primul vers este cuvîntul PATRIE PATRIE
Frumoasă, puternică
Aştepţi, doreşti, aperi
Poporul făuritor de fapte mari
ACASĂ Dicţionarul
Solicită elevilor să consulte dicţionarul:
Patrie Patriot Patriotism Patrimoniu Citesc explicaţia, sensul.
(Anexa 1)
Prin ce fapte dovedim că suntem patrioţi? Ne iubim ţara, casa părintească, părinţii,
Ce înseamnă să fii patriot ? semenii, natura, istoria şi strămoşii, să ne
Alegeţi şi argumentaţi : Anexa 2 comportăm civilizat, să învăţăm, să fim
- să aperi drepturile şi libertăţile concetăţenilor ; respectuoşi, să ajutăm părinţii, să fim buni Problematizare
- să aperi Patria ; colegi, fapte bune, să fim generoşi, oneşti etc.
- să urăşti alte naţiuni;
- să fii ataşat tradiţiei şi istoriei ţării;
- să vorbeşti româneşte; Răspund şi argumentează.
- să te consideri superior altor naţiuni.
(fişă de lucru, manual Limba română, Crişan, cl.a IX-a)
Fundal muzical, se citeşte poezia
PATRIA, de Ion Brad
1.Patria e primul nostru leagăn;
Drumul pînă-n prag şi înapoi, Completează Harta poeziei.
Anexa 3
Plopii-n faţa casei şi-un mesteacăn
Ori un tei ce freamătă în noi. Harta poeziei

2.Patria e cartea de citire,


Cîntecele toate scrise-n ea,
Tot ce-nveţi cu dor şi cu uimire,
De la firul ierbii pîn-la stea.
Citesc răspunsuri.
3.Patria e marea şi sunt munţii
Care ne îndeamnă spre-nălţimi
E lumina ochilor şi-a frunţii,
Tot ce înălţăm şi ce iubim.

3 Reflecţie Repartizează lucrul în perechi şi sarcini de Trag la sorţi culorile: Problematizare


lucru.
G. – sunteţi reporteri ; transmiteţi un mesaj Galben – reporteri
despre careul solemn dedicat începutului de an
şcolar.
R. – sunteţi pictori; desenaţi un tablou care să Roşu - pictori
reprezinte ţara noastră.
A. – sunteţi profesori; discutaţi cu elevii despre Albastru – profesori
importanţa asigurării independenţei, libertăţii Clustering
patriei.
V. – sunteţi natura patriei, vorbiţi despre Verde – natura patriei
ocrotirea naturii.
Roz – sunteţi cîntăreţi vestiţi; interpretaţi un Roz - cîntăreţi
cîntec pentru ţară.

Prezintă realizările. Expoziţie.


Repartizează fişa: O!Moldovă, ţara mea! Completează fişa.
Anexa 4
Citesc răspunsuri.
Solicită argumente.

Cuvîntul
Surpriza: ÎNGERAŞII. Admiră îngeraşii. Deduc simbolul acestora. profesorului
Să vă ocrotească tot anul şi să aveţi Mîna lui
Dumnezeu deasupra capului.

Pe fundal muzical se citeşte DOINA, de


Leonida Lari. Anexa 5.

(Dacă asistă părinţi, vorbesc părinţii).


Se fac apecieri.
Anexa 1

Patrie – 1. Mediu politic, social şi cultural în care îşi desfăşoară viaţa şi lupta fiecare popor; teritoriu locuit de un popor; ţară în care s-a
născut cineva şi al cărei cetăţean este. ◊ Patrie-mamă (sau -mumă) = ţară din care s-a desprins o altă ţară, o provincie etc., care este legată
de prima prin unitate naţională, de limbă, cultură, etc. ♦ Oraşul, satul, regiunea în care s-a născut cineva; pămînt natal, loc de baştină. ♦ Ţară
în care cineva se stabileşte definitiv, fără să-i aparţină ca origine, dar fiind recunoscut ca cetăţean al ei. ♦ Loc de origine a unei idei, a unui
curent etc. 2. Loc, climat propice dezvoltării cuiva sau a ceva. – Din lat. patria, fr. patrie.
Noţiunea de patrie vine de la cuvîntul vechi pater care înseamnă tată, rădăcină.

Patriot - Persoană care îşi iubeşte patria şi luptă pentru apărarea şi prosperitatea ei.
Patriotism - Sentiment de dragoste şi devotament faţă de patrie şi de popor, statornicit în decursul istoriei.
Iubirea de ţară, de neam, este un sentiment de cea mai înaltă probă pentru fiecare om. Adevărata dragoste de ţară nu se declară prin cuvinte,
ci se adevereşte prin fapte.

Patrimoniu - 1. (Jur.) Totalitatea drepturilor şi a obligaţiilor cu valoare economică, precum şi a bunurilor materiale la care se referă aceste
drepturi, care aparţin unei persoane (fizice sau juridice); (sens curent) bun moştenit prin lege de la părinţi (sau de la rude); avere
părintească. 2. Totalitatea bunurilor care aparţin colectivităţii şi sunt administrate de către organele statului; bun public. ♦ Bunuri spirituale
care aparţin întregului popor (fiind transmise de la strămoşi); moştenire culturală; p. ext. bunuri spirituale, culturale etc. care aparţin
omenirii întregi. – Din lat. patrimonium, fr. patrimoine.
Anexa 2
Ce înseamnă să fii patriot ?
1) să aperi drepturile şi libertăţile concetăţenilor ;
2) să aperi Patria ;
3) să urăşti alte naţiuni;
4) să fii ataşat tradiţiei şi istoriei ţării;
5) să vorbeşti româneşte;
6) să te consideri superior altor naţiuni.

Ce înseamnă să fii patriot ?


1) să aperi drepturile şi libertăţile concetăţenilor ;
2) să aperi Patria ;
3) să urăşti alte naţiuni;
4) să fii ataşat tradiţiei şi istoriei ţării;
5) să vorbeşti româneşte;
6) să te consideri superior altor naţiuni.

Ce înseamnă să fii patriot ?


1) să aperi drepturile şi libertăţile concetăţenilor ;
2) să aperi Patria ;
3) să urăşti alte naţiuni;
4) să fii ataşat tradiţiei şi istoriei ţării;
5) să vorbeşti româneşte;
6) să te consideri superior altor naţiuni.
Patria- Anexa 3 Patria-
“leagăn” PATRIA, de I. Brad “cartea de citire”

Patria-
Eu

Patria- Patria-
“marea şi munţii” “lumina ochilor”

Harta poeziei
Anexa 4
Ce este Patria?

Patriotism înseamnă… Să fii patriot înseamnă…

„O! Moldovă,
ţara mea”
(V. Alecsandri)

Patrioţii sunt… Nu voi pleca/voi pleca


din ţara mea, deoarece…
Anexa 5
Doina, de L.Lari
Amărîtă ţărînă
Şi izvor amărît,
Bănuit-aţi vreodată
Cît de mult v-am iubit.

Cînd ieşeam primăvara


Şi pămîntul săpam,
Şi prin aerul rece
Ca o pîine-abuream.
……………………..
Ah, în raiul acela
Negrăit de frumos,
Ploi de toată măsura
M-au scăldat pîn-la os.
………………………
Cum să n-ai o ţărînă
Sunătoare de neam
Şi-un izvor ce dezleagă
Orice frunză pe ram?

Cum să n-ai amintire,


Cum să n-ai ţara ta,
Şi-un poet scris în piatră
Cărui te-ai închina?

Am să mor ca oricare:
Mai păgîn sau mai drept,
Dar ţărîna de-acasă
Voi să-mi cadă pe piept.