Sunteți pe pagina 1din 6

PROPUNERE DE CONTRACT PRESTARE SERVICII

Temei legal lncheiat in conformitate cu Legea nr.98/2016 privind achizitiite pubi,ce si H.c. nr.
395/2016 pentru aptobarca Normelor metodolagice de aplicare a prevederilor referitoare la
atribuirea contractului de achizitie pubfice/acordului-cadru din legea nr.91/2016 privind achizitiile
publice.

1. PARTILE CONTRACTANTE
cu sediulin
... telefon/fax ..................... /
fiscal RO cont IBAN deschis la Trezoreria
reprezentatd prin functia
........., in calitate de ACHIZITOR, pe de o parte,

cu
telefon/fax ....
fiscal RO coni IBAN deschis la Trezoreria
reprezentata prin functia
in calitate de PRESTATOR, pe de alt; parte,

2. DEFlNtTtl
2.'1 - in prezentul contract, urmdtorii termeni vor fi interpretali asifel:
a) contract' coniractul $i toate anexele lor;
b) achizitor gi prestator- pirtile prezentului contract, aga cum sunt acestea numite in prezentul
contract;
c) prelul contractului - pretul pl;tibil prestatorului de cdtre achizitor, in baza contractului, peniru
indeplinirea integral; Si corespunzitoare a tuturor obligatiilo. asumate prin contracti
d) seryicfi - totalitatea activitatilor pe care prestatorul trebuie sa le realizeze pentru a atinge scopul
contractului si a realiza obiectul acestuia, asa cum sunt acestea descrise in caietul de sarcini si
identificate in baza Contractului:
e) fo4a majod - reprezintd o imprejurare de origine externd, cu caracter extraordinar, absolut
imprevizibild Si inevjtabile, care se afle in afara conirolului oricirei pi(i, care nu se datoreaze
greselii sau vinei acestora, 9i care face imposibile executarea 9i, respectiv, indeplinjrea
conlractului; sunt considerate asemenea evenimente: r;zboaie, revolutii, incendii, inundalji sau
orice alte catastfofe naturale, fesirictii ap;fute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea
neiiind exhaustivd, ci enuntiativ;. Nu este considerat fo(; majord un evenimenr asemenea cetor
de maisus care, fer; a cfea o imposibiliiate de executare, face extreme de costisitoare executarea
obligaliilor uneia din pe(i;

3. OBIECTUL CONTRACTULUI
Art.3.'1, -Prestatorulseobligesaprestezeserviciile............... conform Anexei nr.
1 care face parte integrante din contract, in perioada convenite in prezentul contract.
4. pRETUL coNTRAcruLUt gr MoDALtrAlr oe cllrA
Art. 4.1. Achizitorul se oblige se achizitioneze serviciile solicitaie conform Anexei nr. l, respectiv si
cumpere si sA pleteasci prestatorului prelul convenit in prezentul contract.
Art. 4.2, Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, respectiv pretul serviciilor, pldtibil
prestatorului de cetre achizitor conform Anexei nr.1, este de ........... lei, din care T.V.A. ................
ler.
Art. 4.3. Achizitorul se obligd si efectueze plata serviciilor prestate, la feal executat, in termen de
30 de zile de la data emiterii si inregistrarii procesului verbal de acceptanta.
Plata serviciilor se va face in baza faciurii fiscale, care va fi insotite de procesulverbal de
acceptanta a serviciilor, emjs de persoana/persoanele desemnate din partea Achizitoruluj.
Art. 4.4. Pretul unitar al serviciilor este cel declarat in propunerea financiari, parte integrante a
prezentului contract 9i rdmane ferm in lei pe toata durata de valabilitate a contractului.

5. DURATA CONIRACTULUI
Art.5.1. Contractul intrd ln vigoare la data...............................9i i9i produce efectete pani la
indeplinirea integrali a tuturor obligaliilor contractuale.

6. DOCUMENTELE CONTRACTULUI
Art. 6.1, Documentele contractului sunt:
a. caietulde sarcini:
b. propunereatehnicbsifinanciara;
c. Acordulde asociere, dacJ este cazull
d. Anexa nr,1 - Detalierea se\iciilot sivalorii estimate a contractului:
e. Anexa nr.2 - Termenele de prestare
I alte anexe la contract.

7. CALITATEA PRODUSELOR
Art. 7.1. Prestatorul garanteazd cd seruiciile prestate in baza prezentului contract vor respecta
standardele in vlgoare 9i cerinlele caietului de sarcini 9i specificaliite din propunerea tehnicd.

8. DREPTURILE 9I OBLIGATIILE PRESTATORULUI


Art. 8.1. Prestatorul se obligd se presteze serviciile la standardele gi/sau performantele prezentate
in proounerea tehnic;.
Art. 8.2. Prestatorul se oblige se despegubeasce Achizitorul impotriva oriciror:
- reclamalii !i acliuni in justitie, ce rezutte din inc;lcarea unor drepturi de proprieiate intelectuate
(brevete, nume, mdrci inregistrate eic.), legate de materialele folosjte pentru sau in legiturd cu
produsele achizitionate;
- daune-anterese, costuri, taxe 9i cheltuieli de orice natur;, aferenie, cu exceptia situatiei in care o
astfel de incelcare rezulti din respectarea Caietului de sarcini intocmit de cetre Achizitof.

9. DREPTURILE $I OBLIGATIILE ACHIZITORULUI


Art.9.1. Achizitorul se obligd se pl;teasce prestatorului prelul convenjt pentru indeplinirea
contractului, conform cap.4 din prezentul contract.
ArL 9.2. Achizitorul, prin persoanele responsabile desemnate are dreptul de a inspecta qi/sau de a
tesia prestarea serviciilor mentionate Ia pct. 3.1 pentru a verifica confofmitatea lor cu specificatiile
drn propunerea tehnic; !i din caietul de sarcini.

10. TERMENE DE PRESTARE SI ACCEPTANTA


Art.10.1. Serviciile vor prestate de catre prestatof in conformitate cu termenele prevazute in
il
Anexa nr.2 la prezentul contract.
Art. '10.2 Acceptanta consti in verificarea servicilor in conformitate cu specificaliile caietului de
sarcinigi a pfopunerii tehnice a Prestatorului.

11, AMENDAMENTE
Art.11.1. Pe(ile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contfactului, de a conveni
modificarea clauzelor contractului, prin act adiljonal, numai in cazul apariliei unor circumstanle
care lezeaze interesele comerciale legiijme ale acestora gj care nu au putut fi prevezute la data
incheierii contractului, Tn conditiile prevezute Ia art.221 din Legea nr.98/2016.
Art. 11.2. Achjzitorul i9i rezerve dreptul de a suspenda unilateral prezentul contract, in cazul
apariljei unor circumstante care lezeaza interesele comerciale legitime ale acestuia care nu au
Si
putut fi prevezute la data incheierii contractului.
Art. 11.3, Fiiri a aduce atingere prezentului contract, Achizitorul are obligatia de a asigura
garanlarea protejdrii acelor informatii pe care prestatorul le precizeaze ca fiind confidentiale, in
masufa in care, in mod obiectiv, dezv;luirea acestor informatii ar prejudicia interesele legitime ale
acestuia, in specialin ceea ce privegte secretul comercial si proprietatea intelectuale.

1 2. INTARzIERI iN iNDEPLINIREA coNTRACTULUI


Art. 12.'1. Prestatorul are obligatia de a indeplini contractul de prestafe in termenele siabilite
Anexa nr.2 la prezentul contract.
Art, '12.2. Dace pe parcursul indeplinirii contractului, prestatorul prevjzioneaz; cd nu poate
respecta termenele prevezute la art.12.1., acesta are obligalja de a notifica Achizitorul, cu minim
48 de ore inainie. lllodificarea datei/perjoadelor de intazjere asumate, se face cu contractul
pe(ilor, prin act adilional.
Art, 12.3. Cu exceplia apariliei unui caz de fo(e majore, astfel cum e prevdzut la cap.16, Si ln
afara cazului ln care Achizitorul este de coniract cu o prelungire conform art. j2.2, intazierea in
indeplinirea clauzelor contractuale dd dreptul Achizitorului de a solicita penatitdli prestatorului,
potrivit prevederilor cap.'1 3.

13, PENALITATI
Art. 13.1. in cazul in care Prestatorul nu isi indeplineqte obligaliile contractuale le indeplinegte cu
intarziere sau necorespunziitor, va pl;ti Achizitoruluj ca penalitate un procent de O,O4o/o pe zi
inta.ziere din valoarea fara TVA a serviciului neprestat.
Art. 13.2, ln cazul in care, Achizitorul nu efectueaze plaia contorm cap.4, acesta va ptdti
Prestaiorului penaliteli in cuantum de 0,04o/o pe zi tntarziere din valoarea fara ryA neachitatd a
facturji Prestatorului emise in conditiile contractului.
Art. 13.3, in cazulin care, Prestatorul nu isiindepline$te obligatiile contraciuale, le indeplinegte cu
iniarziere sau necorespunzitor, laterminarea duratei contractului, Achizitorul va mentiona
obligatiile neindeplinite de Presator in documentul constatator, care se va intocmi conform art.166
din HG nr.395/2016.

14. REZILIEREA CONTRACTULUI


Art. 14.1. Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de c;tre una dintre pd(i, in
mod culpabil 9i repetat di dreptul p;(ii lezate de a cere rezilierea contractului de prestare si de a
pretinde plata de daune-interese.
Art. 14.2. Prezentul contract se rcziliaze de plin drept f;rd a mai fi necesard intervenlia unei
instante judecdtoregti $i f;re notjficare prealabitd, in cazut in care una din pe(i:
- nu i$i execut; in mod repetat vreuna din obligatiile contractuale sau le execute in mod
necorespunzator:
- cesioneazd contractulfar; contractul scris al celeilalte Dirti.
Art. 14.3, (1)Achizitorul igi rezervd dreptul de a denunta unjlaieral contractul de prestare, in cel
mult 15 de zile de la aparitia unor circumstante care nu au putut fi prevdzute la data incheierii
contractului 9i care conduc Ia modificarea clauzelor contractuale in asa mdsuri incat indeplinirea
conlractului respectiv ar fi conirara interesului public.
(2J In cazul
prevazut la art.14.3.(1), pfestatorul afe dreptul de a pretinde numai plata
corespunzatoare pentru partea din contract indepliniG pena la data denuntdrii unilaierale a
contractului.

J5. CESIUNEA
Ar1,15.1. Prestatorul are obligatia de a nu transfera total sau partial obligatiile sale asumate prin
Prezentulcontraci.
Art.l5.2. Prestatorul poate cesiona doar creantele ndscute din prezentul contract, obligatiile
ndscute r;manand ln sarcina p;rlilor contractante astfel cum au fost stipulate
9i asumate inilial.
Cesiunea se poate efectua doar in condjtiile prevezute de dispozitiite Codului Civil.
Art.15,3. (1) Solicit;rile de plat; c;tre terli pot fi onorate numai dupd operarea unei cesiuni in
condiliile art. 15.2.
(2)ln situatia prevezut; la alin.('1), Prestatorulva notifica achjzitorul.

16. FORTA |!|AJORA


Art. 16.1. Forta major; este constatd de o autoritate competente.
Art. J6.2. Forla major; exonereazd pd(ile contractante de indeplinirea obligaliilor asumate prin
prezentul contract, pe toatd perioada in care aceasta actioneazi.
Art. 16.3. Indeplinirea contractului va fi suspendate in perioada de actiune a fo(ei majofe, dar fdrd
a prejudjcia drepturile ce li se cuveneau pedilor pand la aparitia acesteia.
Art. J6.4. Partea contractantd care invocd forta major; are obligatia de a noiifica celeilalte pii(i, in
termen de 3 zile de la aparilia respectivului caz de for!; majord, producerea acesteia de a lua
Si
orice mdsuri care ii stau la dispozitie in vederea limit;rii consecinlelor; aceeagi obligalie de
notificare subziste Si in cazul inceurii cazului de for!; majore.
Art. 16.5. Dacd fo(a majore aclioneaze sau se estimeazd cd va actiona o perioadi mai mare de
10 de zile, fiecare parte va avea dreptul sd notifice celeilalte pe(i incetarea de ptjn drept a
prezentuluicontract, firi ca vreuna dintre pa(is; poate preiinde celeilalte daune-interese.

'I 7. SOLUTTONAREA LtTtcltLoR


Art. 17.1. Achizitorur si Prestatorur vor iace toate eforturire pentru a rezorva pe care amiabire, prin
tratative directe, orice neintelegere sau dispute care se poate ivi intre ei in cadrul sau in leqatur;
cu indeplinlrea contractului.
Art. 17.2.Dacddupd15 zile de la inceperea acestor tratative Achizitorul prestatorul nu reu$esc
9i
sd rezolve in mod amiabil o divergenld contractual;, fiecare poate solicjta ca disputa sA se
solulioneze de dtre instanla judecdtoreasce in a cerei competent; teritoriali se afla sediul
Achizitorului.

'I8. LIMBA CARE GUVERNEAZA CONTRACTUL


Art. 18.1. Limba care guverneaze contraciul este limba romani.

19. COMUNICARI
Art. 19.1. 1) orice comunicare intre pi4i, referitoare la indeprinirea prezenturui contract, trebuie sa
fie transmis; in scris.
2) orice document scris trebuie inregistrat atai in momentur transmiterii, cat in momentur primirii.
9i
3) Persoana desemnau cu urmirirea indeprinirii obrigaliilor contractuale din partea prestatorului
este dl/dna....................date de contact: telefon/fax:....................e_mail:
4) Persoana desemnatd cu urmarirea indeplinirii obligatiilor contractuale din partea Achizitorului
estedl/dna....................datedecontact:telefon/fax:....................e-mail:...._........
Art. '19.2. Comunicdrile dintre piirti se pot face 9i prin telefon, fax, po$td sau e_mait, cu conditia
confirmdrijin scris a primirii comunicarii.

20. LEGEA APLICABILA CONTRACTULUI


Art.20.1. Contfactulva fi interpretat conform legilordin Romenia.

Prezeniul contract a fost incheiat in 2 (doue) exemplare, avand aceeagi valoare juridic;, cate 1
(unul) pentru fiecare parte contractantd.

Achizitor, Prestator,

Nota: Prezentul contract este un model orientativ, acesta urmand a fi comptetat de


partile contractante si cu alte prevederi pe care cele doua pafti Ie agreeaza
Formularul nr.1

OPEMTOR ECONOMIC

(denumirea/numele)

DECLARATIE
PRIVIND PROPUNEREA DE CONTRACT

Subsemnatul (nume gi prenume in clar a percoanei autorizate), reprezentant


al
imputernicjt (denumirea/numele si sedjul/adresa ofertantului), in nume propriu in
9i
numele asocierii (daci este cazul) declar ci sunt / nu sunt de contract cu clauzele specifice din
cadrui propunerii de contract djn anunt Si ne obljgem s; respectem toate obtigatiile mentionate in
conlinutul acestuia (in cazul acceptdrii conditiilor contractuale).

Ofertant

(denumirea/numele)

Data completdrii