Sunteți pe pagina 1din 2

Adresa punct de lucru magazin METRO 16 BACAU

Subunitatea : Magazinul METRO Bacau


Adresa : DN 2 KM 280 BACAU – FOCSANI
Telefon : 0234/203150 Fax : 0234/573767

METRO Cash & Carry România S.R.L - Şos. Bucureşti-Ploieşti 289 cod 71914 - CP O -13 Otopeni-Ilfov (România)
………………………………………………………………………………………………………

Decizie interna
Nr._____din_______

In baza prevederilor art. 21 -31 din Ordinul nr. 712 din 23 iunie 2005 pentru
aprobarea DISPOZITIILOR GENERALE PRIVIND INSTRUIREA SALARIATILOR IN
DOMENIUL SITUATILOR DE URGENTA

Conducerea MAGAZINULUI hotãreşte:

Art.1 - Se reglementează instruirea salariatilor in domeniul situatiilor de urgenta prin


urmatoarele tipuri de instructaje:
a) instructajul introductiv general;
b) instructajul specific locului de muncă;
c) instructajul periodic;
d) instructajul pe schimb, acolo unde situaţia o impune;
e) instructajul special pentru lucrări periculoase;
f) instructajul la recalificarea profesională;
g) instructajul pentru personalul din afara operatorului economic sau a instituţiei.
Art.2 – Instructajul introductiv general:
Se efectueaza de catre Cadru tehnic P.S.I. sau de inlocuitorul acestuia Inspector Protectia
Muncii.
La instructajul introductiv general participă următoarele categorii de persoane:
- nou-angajaţii în muncă, indiferent de durata sau de forma contractului de muncă;
- salariaţii transferaţi de la o unitate la alta sau detaşaţi în unitatea respectivă;
- lucrătorii sezonieri, temporari sau zilieri;
- studenţii şi elevii din şcoli şi licee aflaţi în practică de specialitate.
Durata instructajului introductiv general va fi de 8 ore.
Instructajul introductiv general se face pe baza tematicii aprobate, iar la terminarea
instructajului introductiv general persoanele instruite vor fi verificate pe bază de teste asupra
cunoştinţelor acumulate. Persoanele care nu şi-au însuşit nivelul minim de cunoştinţe stabilit
pentru instructajul introductiv general nu vor fi admise la locurile de muncă.
Art.3 - Instructajul specific locului de muncă :
a) Instructajul specific locului de muncă se execută individual, după instructajul
DECIZIE PRIVIND INSTRUIREA SALARIATILOR IN
DOMENIUL SITUATIILOR DE URGENTA
S.C. METRO CASH & CARRY ROMANIA S.R.L. - MAGAZINUL 16 BACAU
Adresa punct de lucru magazin METRO 16 BACAU
Subunitatea : Magazinul METRO Bacau
Adresa : DN 2 KM 280 BACAU – FOCSANI
Telefon : 0234/203150 Fax : 0234/573767

METRO Cash & Carry România S.R.L - Şos. Bucureşti-Ploieşti 289 cod 71914 - CP O -13 Otopeni-Ilfov (România)
………………………………………………………………………………………………………

introductiv general, de către şeful locului de muncă respectiv ( seful de departament );


b) Durata instructajului specific locului de muncă va fi de 8 ore ;
c) În cadrul instructajului specific locului de muncă se vor prezenta cunoştinţe referitoare
la :
- caracteristicile fizico-chimice ale substanţelor, materialelor şi produselor utilizate la
locul de muncă;
- condiţiile care determină ori favorizează producerea accidentelor şi avariilor
tehnologice şi cauzele potenţiale de incendiu şi/sau explozie specifice locului de muncă;
- descrierea, funcţionarea, monitorizarea şi modul de intervenţie la instalaţiile şi sistemele
de siguranţă ale maşinilor şi utilajelor de la locurile de muncă, inclusiv cele de prevenire a
avariilor tehnologice;
- descrierea, funcţionarea, amplasarea şi modul de acţionare a instalaţiilor, utilajelor,
aparatelor, dispozitivelor şi mijloacelor de protecţie împotriva incendiilor;
- concepţia de intervenţie în cazul producerii unei situaţii de urgenţă şi conţinutul
documentelor operative de răspuns;
- sarcini specifice pentru prevenirea situaţiilor de urgenţă şi realizarea măsurilor de
protecţie civilă.
Problemele teoretice prezentate vor fi urmate de demostraţii practice.
Art.4 - Instructajul periodic :
a) Instructajul periodic se execută cu toate categoriile de salariaţi pe o durată de două
ore ;
b) Instructajul periodic se execută pe baza tematicii anuale şi a graficului de instruire,
aprobate de director;
c) Intervalul de timp între două instructaje periodice se stabileşte de conducerea agentului
economic sau a instituţiei publice în funcţie de specificul condiţiilor de muncă din unitatea
respectivă, cu respectarea următoarelor termene:
1 luna: Membrii echipei de interventie ; Sef / operator intretinere ; Lucrator comercial.
3 luni: Sef / Adjunct sef raion ; Transator / Macelar ; Supraveghetor case ; Casier ;
Decorator ; Sofer ; Sef echipa stivuitoristi ; Stivuitorist.
6 luni: Director magazin ; Sef departament ; Asitent director magazin ; Referent RU ; Sef
Casierie centrala ; Operator comenzi ; Sef centru de calcul ; Asistent centru de calcul ;
Coordonator consultant vanzari ; Consultant vanzari; Reprezentant vanzari prin tele ; Secretara
sef departament ; Sef intrare clienti ; Operator intrare clienti ; Operator calculator receptie
marfa ; Inspector siguranta ; Controlor final.

APROBAT DIRECTOR MAGAZIN,


GAFENCU DUMITRU

DECIZIE PRIVIND INSTRUIREA SALARIATILOR IN


DOMENIUL SITUATIILOR DE URGENTA
S.C. METRO CASH & CARRY ROMANIA S.R.L. - MAGAZINUL 16 BACAU