Sunteți pe pagina 1din 12
| om, Gl mor | TES 18. 24-2019 Deputat in Parlamentul Republicii Moldova Chisiniu MD 2008, str. Alexandru Lépusneanu nr. 28, SESIZARE {naintata in conformitate cu art. 25 lt ) din Legea nr. 317-xill din 13 decembrie 1994 cu privire la Curtea Constitutional gi aticolele 38 alin (1) lit. g) 5139 din Codul Jurisdictiet Constitutional nr. 502-XII| din 16 iunie 1995, CORTEA CONSTHUTIONAR ‘8 REPUBLIII MOLDOVA nS by eg epi dvs, MD 2073, Cine ‘nespatamestind i cn Mav a 05 rpadamentand ‘AUTOR SESIZARIT 1, Groza lon, Oleic Alexandr, Melnic Viorel 2. Deputafin Parlament (ales independentl pe circumscripil uninominale) 3, bd. Stefan cel Mare 105 4, tel. 069130751 NN. OBIECTUL sesiZARIL Prin prezenta sesizare, se solicit interpretarea oficial a articolelor 38, 60,61 5172 4in Constitufia Republicii Moldova, in coroborare cu prevederile art. 1,2 $123 din Legea ‘Suprema in privinga urm8toarelor aspecte: 1. Este in drept Parlamentul Republicii Moldova s8 modifice sistemul electoral la intervale de timp mai mic decit un mandat deplin al legslativului? 2, Este posibil de a organiza alegeri parlamentare anticipate in baza unui alt sistem electoral decit cel folosit ia alegerile parlamentare ordinare? ‘CADRUL NORMATIV PERTINENT 1. Constitutia Republi Moldova Articolul 1 Statul Republica Moldova {2} Republica Moldova este un stat suveran si independent, unitar si indiviibil (3) Republica Moldova este un stat de drept, democratic, in care demnitates ‘omului, drepturile si ibertatile lui ibera dezvoltare a personalitati umane, dreptatea 1 pluralismul politic reprezint3 valor supreme si sunt garantate, ‘Articolul 2 Suveranitatea si puterea de stat (1) Suveranitatea national’ apartine poporului Republicii Moldova, care o exercits {in mod direct si prin organele sale eprezentative, in formele stabllite de Constituie. (2) Nici o persoand particulars, nici o parte din popor, nici un grup social, nicl un partid politic sau oalté formatiune obsteascd nu poate exercita puterea de statin nume propriu. Uzurparea puteril de stat constitule cea mai grav crim impotriva poporulul Articolul 23 Dreptul fiecdrui om de a-5icunoaste drepturil sindatoririle (1) Fiecare om are dreptul si i se recunoasc$ personalitatea juri (2) Statulasigura dreptul fiecérui om de a-si cunoaste drepturileslindatorirle. n acest scop statul publica sface accesibile toate legile si alte acte normative Articolul 38 Dreptul de vot si dreptul de a fi ales (2) Vointa poporului consttuie baza puteri de stat. AceastS vointS se exprima prin alegerilibere, care au oc in mod periodic prin sufraglu universal, egal, direct, secrets] liber exprimat. (2) Cetatenii Republic Moldova au drept de votde lavirsta de 18 ai impliit pind in 2a alegerior inlusiv, exceptiefacind cei pusi sub interdictie in madul stabllit de lege (3) Dreptul de a fialesile este garantat cettenilor Republicii Moldova cu drept de vot, ‘in condi legi PARLAMENTUL Sectiunea 1 Organizare gi functionare Articolul 60 Parlamentul, organ reprezentativ suprem si legisativ (1) Parlamentul este organul reprezentativ suprem al poporului Republicii Moldova si unica autoritate legislativl a statuli, (2) Parlamentul este compus din 101 deputati Articolul 62 ‘Alegerea Parlamentulul (1) Pariamentul este ales prin vot universal, egal, direct, secret i liber exprimat. (2) Modul de organizare si de destisurare a alegerilr este stabilt prin lege organicé. (3) Alegerile deputatilor in Parlament se desfésoard in cel mult 3 luni de la expirarea mandatulul sau de Ie dizolvarea Parlamentulul precedent. Legiferarea Anticolul 72 Categori de legi {1} Pariamentul adopt leg! constitutional, leg! organice si legi ordinare, (2) Legile constitutionale sint cele de reviauire a Constitute! (3) Prin lege organica se reglementeacs: