Sunteți pe pagina 1din 22

CES-ROM-12

CITIRE-SCRIERE-
C OM UNI C AR E
clasele III - VI

FORMAREA CAPACITĂŢII DE
COMUNUCARE
SUBSTANTIVUL. ADJECTIVUL.
PRONUMELE. NUMERALUL. VERBUL
Manualul Profesorului
Indicaţii metodologice
1
de utilizare
C UPRINS:

I. Lista Figurilor ..................................................................................3


II. Informaţii generale ..........................................................................4
III. Terminologie ................................................................................5
IV. Structură generală ..........................................................................7
IV.1. Obiective educaţionale .......................................................................... 8
V. Conţinut .......................................................................................9
V.1. M1 – Captarea atenţiei ............................................................................ 9
V.2. M2 – Substantivul ............................................................................... 10
V.3. M3 – Adjectivul .................................................................................. 12
V.4. M4 – Pronumele ................................................................................. 13
V.5. M5 – Numeralul ................................................................................. 15
V.6. M6 – Verbul ...................................................................................... 16
V.7. M7 – Hai să ne jucăm ........................................................................... 18
V.8. M8 – Diplomă de merit ......................................................................... 19
VI. Surse adiţionale de informaţie................................................ 21
VII. Realizatori ............................................................................ 22

2
I.LISTA FIGURILOR
Figură 1 - M1. Captarea atenţiei ......................................................................................... 10
Figură 2 - M2. Substantivul................................................................................................. 11
Figură 3 – M3. Adjectivul .................................................................................................... 13
Figură 4 - M4. Pronumele .................................................................................................... 14
Figură 5 - M5. Numeralul .................................................................................................... 16
Figură 6 – M6. Verbul........................................................................................................... 17
Figură 7 – M7. Hai să ne jucăm .......................................................................................... 19
Figură 8 – M8. Diploma de merit ....................................................................................... 20

3
II.INFORMAŢII GENERALE

Materia Citire – Scriere – Comunicare


Titlu Formarea capacităţii de comunicare / Substantivul. Adjectivul.
Pronumele. Numeralul. Verbul
Clasa III – VI
Codul lecţiei CES-ROM-12
Scurtă Se transmit informaţii despre substantiv, adjectiv, pronume,
descriere a numeral şi verb.
materialului Prin interacţiunea la fiecare moment dintre elev şi propria-i
învăţare se pune un mare accent pe:
- acoperirea dificultăţilor de învăţare precise care apar atunci
când materia este predată în mod tradiţional
- facilitarea înţelegerii sensurilor şi terminologiilor
- cunoaşterea şi utilizarea conceptelor în relaţie cu dezvoltarea
capacităţilor de explorare, investigare şi rezolvare de probleme
- favorizarea relaţiei nemijlocite a elevului cu obiectele
cunoaşterii şi învăţarea prin efort propui dirijat
- suscitarea şi menţinerea interesul elevilor
Elevul descoperă şi învaţă prin interacţiune.
Cuvinte-cheie substantiv, adjectiv, pronume, numeral, verb, joc, diplomă
Timp total 45 minute (o lecţie 45 de minute)

Tip resursă Citire – Scriere – Comunicare, nivel V, clasele III - VI , Formarea


capacităţii de comunicare / Substantivul. Adjectivul.
Pronumele. Numeralul. Verbul
Obiective cadru O1. Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului oral
O2. Dezvoltarea capacităţii de exprimare orală
O3. Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului scris (citirea
/lectura)
O4. Dezvoltarea capacităţii de exprimare scrisă

4
III. TERMINOLOGIE
Avatar
Personajul virtual uman din partea stângă a ecranului, care are rolul de a introduce
sarcinile de lucru şi de a furniza feedbackul explicativ.

Companion
Personajul virtual în formă de creion din partea stângă a ecranului, care are rolul de a
furniza feedbackul vizual, dependent de context.

Moment de lecţie
Un ansamblu independent de resurse care prezintă informaţii grupate din punct de
vedere tematic, care nu pot fi prezentate separat. Un moment poate avea mai multe
scene.

Submoment de lecţie
Un cadru în componenţa unui moment de lecţie. Are caracterul de a răspunde unui
obiectiv operaţional printr-o sarcină de lucru punctuală şi foarte concretă adresată
elevului.

Moment de pauză
Reprezintă momentele în care imaginea vizualizată este statică, permiţând
utilizatorului - profesor comentarea sau detalierea fenomenelor, obiectelor sau
informaţiilor vizualizate.

Identificatori
Aceştia reprezintă informaţii generale pe baza cărora poate fi înţeles la nivel general
conţinutul unei unităţi de învăţare sau a unui obiect de conţinut.

Scenă
Un cadru în componenţa unui moment de lecţie. Are caracterul de a răspunde unui
obiectiv operaţional printr-o sarcină de lucru punctuală şi foarte concretă adresată
elevului.

Text ştiinţific
Este situat în partea activă aunui moment, în zona de jos a ecranului şi prezintă
concentrat şi într-un limbaj accesibil un rezumat al termenilor, noţiunilor şi / sau
mărimilor studiate în cadrul momentului.

Zone de interacţiune (hot-spots)


Sunt situate în partea activă a lecţiei şi reprezintă modalitatea prin care utilizatorul
poate controla acţiunea asupra obiectelor asupra cărora interacţionează. Zonele de

5
interacţiune pot fi obiecte bine definite, sau suprafeţe din cadrul aplicaţiei unde
utilizatorul poate declanşa cu ajutorul mouse-ului diverse evenimente.

Buton de navigare liniară


Este situat în partea activă a lecţiei şi reprezintă modalitatea prin care utilizatorul
poate controla durata momentelor de pauză. În schimb, cu ajutorul acestui butoane
nu se poate controla ordinea în care sunt vizualizate momentele de pauză, cursul
desfăşurării acestora fiind cel predefinit.

Butoane de interacţiune
Sunt situate în partea activă a lecţiei şi reprezintă modalitatea prin care utilizatorul
poate controla acţiunea asuprea obiectelor asupra cărora interacţionează. Poate
acţiona asupra corpurilor prin rotire, desfăşurare, analiză de detaliu, mărire sau
micşorare

Ferestre de detaliu
Sunt ferestrele care oferă informaţii suplimentare sau detalii despre o anumită
informaţie (termen, imagine, concept etc.). Aceste ferestre apar în momentul în care
cursorul are forma şi se apasă în zona respectivă de ecran.

6
IV.STRUCTURĂ GENERALĂ
Materialul elaborat are ca scop general o prezentare a părţilor de vorbire: substantiv,
adjectiv, pronume, numeral şi verb. Exemplificarea se face cu instrumente şi situaţii
concrete preluate din activităţile specifice vârstei, prezentate în mod interactiv.
Lecţia este însoţită de o serie de aplicaţii la fiecare capitol în parte, rezolvări de
probleme pas cu pas şi jocuri educaţionale.
Prin interacţiunea la fiecare moment dintre elev şi propria-i învăţare se pune un
mare accent pe:
- acoperirea dificultăţilor de învăţare precise care apar atunci când materia este
predată în mod tradiţional
- facilitarea înţelegerii sensurilor şi terminologiilor
- cunoaşterea şi utilizarea conceptelor în relaţie cu dezvoltarea capacităţilor de
explorare, investigare şi rezolvare de probleme
- favorizarea relaţiei nemijlocite a elevului cu obiectele cunoaşterii şi învăţarea prin
efort propriu dirijat
- suscitarea şi menţinerea interesul elevilor
Elevul descoperă şi învaţă prin interacţiune. Secvenţele instructiv-educative au fost
stabilite, în funcţie de nivelul de înţelegere al copiilor, urmărind, pe cât posibil,
înlăturarea barierelor în formarea şi dezvoltarea deprinderilor de citire – scriere –
comunicare prin folosirea materialelor audiovizuale ca: imagini, animaţii, simulări,
etc.
Modul de elaborare modularizat al materialului permite atingerea scopului general
prin asamblarea şi folosirea în mai multe moduri a obiectelor de conţinut în lecţii.

7
IV.1.Obiective educaţionale
Detaliere
Obiective cadru
OC1 Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului oral
OC2 Dezvoltarea capacităţii de exprimare orală
OC3 Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului scris (citirea /lectura)
OC4 Dezvoltarea capacităţii de exprimare scrisă
Obiective de referinţă
Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului oral
OR1 sesizarea succesiunii logice a secvenţelor dintr-un mesaj oral
OR2 dezvoltarea capacităţii de a opera corect cu cuvintele în diferite situaţii
Dezvoltarea capacităţii de exprimare orală
OR3 utilizarea corectă a cuvintelor în comunicare

OR4 manifestarea independenţei în comunicare


Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului scris (citirea /lectura)
OR5 citirea corectă a silabelor, cuvintelor şi a propoziţiilor simple
OR6 sesizarea semnificaţiei cuvintelor în funcţie de un context dat
Dezvoltarea capacităţii de exprimare scrisă
OR7 scrierea corectă a silabelor, cuvintelor, propoziţiilor simple şi
dezvoltate, a unor texte scurte
OR8 aşezarea corectă în pagină a cuvintelor, propoziţiilor, textelor scrise

8
V.CONŢINUT
În acest subcapitol se prezintă lista Momentelor de lecţie (notate cu M) şi informaţii
generale despre fiecare dintre acestea.

V.1.M1 – Captarea atenţiei


Descriere Este un moment special conceput pentru a orienta şi
concentra activitatea psihică cognitivă a utilizatorului
asupra lecţiei ce urmează a fi parcursă. Fiind o condiţie
necesara actului de învăţare, captarea atenţiei sporeşte
eficienţa şi facilitează atenţia voluntară, involuntară şi
postvoluntară, creând condiţii favorabile proceselor de
cunoaştere.
Submomente:
M1_1 Captarea atenţiei
Durata în timp pentru 5 min
utilizarea la clasă
Descrierea conţinutului În descrierea de mai jos
până la nivelul itemilor
Reprezentare vizuală a În descrierea de mai jos
lecţiei la care se referă
momentul lecţiei sau
submomentul (capturi de
ecran)
Instrucţiuni de utilizare În descrierea de mai jos
Tipul de Itemi de Text, Animaţie, Material interactiv, Material audiovizual
învăţare (II)
Activitate pedagogică Se prezintă titlul lecţiei pentru stimularea şi menţinerea
propusă interesului elevilor.

Metode de evaluare prin prezentare, observaţie, descriere, discuţie


învăţare
Funcţii cognitive aplicate Reamintire, înţelegere
şi/sau solicitate şi/sau
utilizate
Durata în timp pentru 5 min
utilizarea la clasă

9
Momentul M1 debutează cu o animaţie menită să capteze atenţia elevilor asupra
subiectului lecţiei. Animaţia prezentată are rolul de a favoriza concentrarea
involuntară a atenţiei, comunicând totodată şi tema lecţiei.

Figură 1 - M1. Captarea atenţiei

V.2.M2 – Substantivul
Descriere Substantivul – definiţie, recunoaştere

Submomente:
M2_1 Substantivul
Durata în timp pentru 5 min
utilizarea la clasă

10
Descrierea conţinutului În descrierea de mai jos
până la nivelul itemilor
Reprezentare vizuală a În descrierea de mai jos
lecţiei la care se referă
momentul lecţiei sau
submomentul (capturi de
ecran)
Instrucţiuni de utilizare În descrierea de mai jos
Tipul de Itemi de Text, Animaţie, Material interactiv, Simulare, Imagine, Joc
învăţare (II) educaţional, Material audiovizual, Rezolvare de probleme
Activitate pedagogică Învăţare prin descoperire
propusă
Metode de evaluare prin prezentare, observaţie, descriere, consolidare, cercetare,
învăţare descoperire, experimentare, aplicaţie, discuţie, rezolvare de
probleme
Funcţii cognitive aplicate Reamintire, înţelegere, aplicaţie
şi/sau solicitate şi/sau
utilizate
Durata în timp pentru 5 min
utilizarea la clasă

Momentul M2 prezintă definiţia substantivului şi propune interactivităţi de potrivire


a substantivului cu imaginea corespunzătoare. Elevul ascultă şi citeşte, pe rând,
substantive care denumesc fiinţe, lucruri sau fenomene ale naturii, apoi le ataşază
imaginii potrivite.

Figură 2 - M2. Substantivul

11
V.3.M3 – Adjectivul
Descriere Adjectivul – definiţie, recunoaştere

Submomente:
M3_1 Adjectivul
Durata în timp pentru 5 min
utilizarea la clasă
Descrierea conţinutului În descrierea de mai jos
până la nivelul itemilor
Reprezentare vizuală a În descrierea de mai jos
lecţiei la care se referă
momentul lecţiei sau
submomentul (capturi de
ecran)
Instrucţiuni de utilizare În descrierea de mai jos
Tipul de Itemi de Text, Animaţie, Material interactiv, Simulare, Imagine, Joc
învăţare (II) educaţional, Material audiovizual, Rezolvare de probleme
Activitate pedagogică Învăţare prin descoperire
propusă

Metode de evaluare prin prezentare, observaţie, descriere, consolidare, cercetare,


învăţare descoperire, experimentare, aplicaţie, discuţie, rezolvare de
probleme
Funcţii cognitive aplicate Reamintire, înţelegere, aplicaţie
şi/sau solicitate şi/sau
utilizate
Durata în timp pentru 5 min
utilizarea la clasă

Momentul M3 prezintă definiţia adjectivului. De asemenea, elevul trebuie să aleagă,


pentru fiecare substantiv dat, câte un adjectiv potrivit.

12
Figură 3 – M3. Adjectivul

V.4.M4 – Pronumele
Descriere Pronumele – definiţie, recunoaştere

Submomente:
M4_1 Pronumele
Durata în timp pentru 10 min
utilizarea la clasă

13
Descrierea conţinutului În descrierea de mai jos
până la nivelul itemilor
Reprezentare vizuală a În descrierea de mai jos
lecţiei la care se referă
momentul lecţiei sau
submomentul (capturi de
ecran)
Instrucţiuni de utilizare În descrierea de mai jos
Tipul de Itemi de Text, Animaţie, Material interactiv, Simulare, Imagine, Joc
învăţare (II) educaţional, Material audiovizual, Rezolvare de probleme
Activitate pedagogică Învăţare prin descoperire
propusă
Metode de evaluare prin prezentare, observaţie, consolidare, cercetare, descoperire,
învăţare experimentare, aplicaţie, discuţie, rezolvare de probleme
Funcţii cognitive aplicate Reamintire, înţelegere, aplicaţie
şi/sau solicitate şi/sau
utilizate
Durata în timp pentru 10 min
utilizarea la clasă
Momentul M4 prezintă definiţia pronumelui şi propune interactivităţi de înlocuire a
substantivelor date cu pronume potrivite. Pentru fiecare dintre substantive, elevul
trebuie să găsească un pronume care îl poate înlocui, ţinând cont de persoană, număr
şi gen.

Figură 4 - M4. Pronumele

14
V.5.M5 – Numeralul
Descriere Numeralul – definiţie, recunoaştere

Submomente:
M5_1 Numeralul
Durata în timp pentru 5 min
utilizarea la clasă
Descrierea conţinutului În descrierea de mai jos
până la nivelul itemilor
Reprezentare vizuală a În descrierea de mai jos
lecţiei la care se referă
momentul lecţiei sau
submomentul (capturi de
ecran)
Instrucţiuni de utilizare În descrierea de mai jos
Tipul de Itemi de Text, Animaţie, Material interactiv, Simulare, Imagine, Joc
învăţare (II) educaţional, Material audiovizual, Rezolvare de probleme
Activitate pedagogică Învăţare prin descoperire
propusă
Metode de evaluare prin prezentare, observaţie, consolidare, cercetare, descoperire,
învăţare experimentare, aplicaţie, discuţie, rezolvare de probleme
Funcţii cognitive aplicate Reamintire, înţelegere, aplicaţie
şi/sau solicitate şi/sau
utilizate
Durata în timp pentru 5 min
utilizarea la clasă

Momentul M5 prezintă definiţia numeralului şi propune interactivităţi de numărare


a obiectelor din imagini şi de potrivire a imaginii cu numeralul corect.

15
Figură 5 - M5. Numeralul

V.6.M6 – Verbul
Descriere Verbul – definiţie, recunoaştere

Submomente:
M6_1 Verbul
Durata în timp pentru 5 min
utilizarea la clasă

16
Descrierea conţinutului În descrierea de mai jos
până la nivelul itemilor
Reprezentare vizuală a În descrierea de mai jos
lecţiei la care se referă
momentul lecţiei sau
submomentul (capturi de
ecran)
Instrucţiuni de utilizare În descrierea de mai jos
Tipul de Itemi de Text, Animaţie, Material interactiv, Simulare, Imagine, Joc
învăţare (II) educaţional, Material audiovizual, Rezolvare de probleme
Activitate pedagogică Învăţare prin descoperire
propusă
Metode de evaluare prin prezentare, observaţie, consolidare, cercetare, descoperire,
învăţare experimentare, aplicaţie, discuţie, rezolvare de probleme
Funcţii cognitive aplicate Reamintire, înţelegere, aplicaţie
şi/sau solicitate şi/sau
utilizate
Durata în timp pentru 5 min
utilizarea la clasă

Momentul M6 prezintă definiţia verbului şi propune interactivităţi de identificare a


verbului în propoziţii. Elevul urmăreşte un film de animaţie, citeşte propoziţia
corespunzătore şi identifică verbul.

Figură 6 – M6. Verbul


17
V.7.M7 – Hai să ne jucăm
Descriere Evaluare prin joc

Submomente:
M7_1 Hai să ne jucăm
Durata în timp pentru 10 min
utilizarea la clasă
Descrierea conţinutului În descrierea de mai jos
până la nivelul itemilor
Reprezentare vizuală a În descrierea de mai jos
lecţiei la care se referă
momentul lecţiei sau
submomentul (capturi de
ecran)
Instrucţiuni de utilizare În descrierea de mai jos
Tipul de Itemi de Text, Animaţie, Material interactiv, Simulare, Imagine, Joc
învăţare (II) educaţional, Material audiovizual, Rezolvare de probleme
Activitate pedagogică Evaluare
propusă
Metode de evaluare prin prezentare, observaţie, consolidare, cercetare, descoperire,
învăţare experimentare, aplicaţie, discuţie, rezolvare de probleme
Funcţii cognitive aplicate Reamintire, înţelegere, aplicaţie
şi/sau solicitate şi/sau
utilizate
Durata în timp pentru 10 min
utilizarea la clasă

Momentul M7 este un moment de evaluare. Elevul trebuie să stabilească ce este ca


parte de vorbire fiecare dintre cuvintele date şi să apese pe eticheta potrivită.

18
Figură 7 – M7. Hai să ne jucăm

V.8.M8 – Diplomă de merit


Descriere Este un moment special conceput pentru a premia elevul,
ca răsplată pentru parcurgerea cu succes a lecţiei.
Submomente:
M8_1 Diplomă de merit
Durata în timp pentru 5 min
utilizarea la clasă

19
Descrierea conţinutului În descrierea de mai jos
până la nivelul itemilor
Reprezentare vizuală a În descrierea de mai jos
lecţiei la care se referă
momentul lecţiei sau
submomentul (capturi de
ecran)
Instrucţiuni de utilizare În descrierea de mai jos
Tipul de Itemi de Text, Animaţie, Material interactiv, Simulare, Imagine, Joc
învăţare (II) educaţional, Material audiovizual, Rezolvare de probleme
Activitate pedagogică Premiere
propusă
Metode de evaluare prin prezentare, observaţie, consolidare, cercetare, descoperire,
învăţare experimentare, aplicaţie, discuţie, rezolvare de probleme
Funcţii cognitive aplicate Reamintire, înţelegere, aplicaţie
şi/sau solicitate şi/sau
utilizate
Durata în timp pentru 5 min
utilizarea la clasă
Momentul M8 - Diploma reprezintă răsplata pentru rezolvarea cu succes a tuturor
sarcinilor de lucru. Elevul este premiat cu o diplomă, pe care îşi va scrie numele şi o
poate printa.

Figură 8 – M8. Diploma de merit

20
VI.SURSE ADIŢIONALE DE INFORMAŢIE
• ***, CURRICULUM pentru şcolarizarea elevilor/ tinerilor cu
deficienţe grave, profunde sau asociate prin ALTERNATIVA
EDUCAŢIONALĂ DE PEDAGOGIE CURATIVĂ, MECT-CNCEIP,
ANEXA 1 la Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării
nr.5236./01.09.2008
• ***, 1995, Declaraţia de la Salamanca şi direcţiile de acţiune în domeniul
educaţiei speciale. Conferinţa mondială asupra educaţiei speciale: acces şi
calitate. Salamanca, Spania, 1994 (editată în limba română de
Reprezentanţa Specială UNICEF în România, 1995).
• Ausubel, P.D., 1986, Învăţarea în şcoală, Editura Didactică şi
Pedagogică, Bucureşti
• Gherguţ, A., 2006, Psihopedagogia persoanelor cu cerinţe speciale.
Strategii diferenţiate şi incluzive în educaţie, Editura Polirom, Iaşi.
• Muşu, I., (coordonator), Ghid de predare-învăţare pentru copiii cu
cerinţe educative speciale, RENINCO şi UNICEF, 2000
• Noveanu, E., Istrate, O., 2005, Proiectarea pedagogică a lecţiilor
multimedia, MODULUL II, Problematica Obiectivelor, SIVECO
• Noveanu, E, Istrate O., Oprea D., Jugureanu R. (coordonator), 2009
(în curs de apariţie), Metodologia SIVECO de realizare a conţinutului
educaţional multimedia interactiv, Editura Litera Internaţional,
• Ungureanu, D., 1998, Copiii cu dificultăţi de învăţare, Editura
Didactică şi Pedagogică, Bucureşti
• Vrăşmas E., 2004, Introducere în educaţia cerinţelor speciale,
Universitatea din Bucureşti, Editura Credis
• Vrăşmaş, E., 2008, Psihopedagogia copilului cu dificultăţi de învăţare,
Manual, Proiectul Învăţământului Rural, MECT
• www.edu.ro
• http://advancedelearning.com/
• http://www.iser.com/
• http://www.inclusive.co.uk/downloads/downloads.shtml
• http://ro.wikibooks.org/wiki/Wikijunior:Enciclopedia_celor_mici

21
VII.REALIZATORI
Proiectare didactică:
Prof. Mirela Minea

Proiectarea instruirii:
Lector Univ. Dr. Marilena Bratu
Prof. Radu Jugureanu

Coordonare metodologică:
Lector Univ. Dr. Marilena Bratu

Scenariu de realizare:
Prof. Mirela Minea

Coordonator ştiinţific disciplină:


Prof. Mirela Minea

Coordonator tehnic:
Marin Vidraşcu, Cosmin Negrescu

Concepţie grafică, interfaţă, ergonomie:


Marin Vidraşcu, Cosmin Negrescu

Echipa de testare:
Andreea-Elena Neagu, Camelia Beşleagă

Coordonator proiect:
Andreea Neagu

Redactare manual profesor:


Prof. Mirela Minea, Prof. Veronica Păun

Director proiect:
Prof. Radu Jugureanu

22