Sunteți pe pagina 1din 28

MINISTERUL JUSTIŢIEI

OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI

BULETINUL
PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ

 Citaţii

 Comunicări

 Hotărâri judecătoreşti

 Convocări

 Notificări

 Alte documente emise în cadrul procedurii

de insolvenţă

Nr. 5171 - Marţi, 12.03.2019


BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 5171/12.03.2019

SUMAR
Index firme supuse publicării în Buletinul Procedurilor de Insolvență

Județul Arad ..................................................................................................................................................................... 3


Secţiunea I - Profesionişti ................................................................................................................................................... 3
1. Societatea ISSOL CONSTRUCTION 2012 SRL ........................................................................................................... 3
2. Societatea TOTAL CONSTRUCT & CO SRL .............................................................................................................. 4

Județul Argeş .................................................................................................................................................................... 4


Secţiunea I - Profesionişti ................................................................................................................................................... 4
1. Societatea DECO MEUBLE SRL .................................................................................................................................. 4
2. Societatea TRIO MEDIA SIGN SRL ............................................................................................................................. 5

Județul Bihor..................................................................................................................................................................... 6
Secţiunea I - Profesionişti ................................................................................................................................................... 6
1. Societatea REGIOMAG CENTER SRL (FOSTA EXPO MARKET JACKSON LTD SRL)........................................ 6

Județul Bistriţa-Năsăud ................................................................................................................................................... 6


Secţiunea I - Profesionişti ................................................................................................................................................... 6
1. Societatea LUCASCRIS VITORIO SRL ....................................................................................................................... 6

Județul Braşov .................................................................................................................................................................. 7


Secţiunea I - Profesionişti ................................................................................................................................................... 7
1. Societatea INEXDOR SRL ............................................................................................................................................. 7

Municipiul Bucureşti ........................................................................................................................................................ 8


Secţiunea I - Profesionişti ................................................................................................................................................... 8
1. Societatea ADORIS TOUR SRL .................................................................................................................................... 8
2. Societatea ARTISTIC IMPROVEMENT SRL............................................................................................................... 9
3. Societatea FRENCH BAKERY SRL............................................................................................................................ 10
4. Societatea GREGORY TOUR SERV SRL .................................................................................................................. 11
5. Societatea OLD CRISTIAN 2002 SRL ........................................................................................................................ 11
6. Societatea STRACO GRUP SRL ................................................................................................................................. 11
7. Societatea SOCIETATEA ASIGURARE-REASIGURARE ASTRA S.A. ................................................................. 15

Județul Hunedoara ......................................................................................................................................................... 21


Secţiunea I - Profesionişti ................................................................................................................................................. 21
1. Societatea FULL EUROPA SRL .................................................................................................................................. 21

Județul Mureş ................................................................................................................................................................. 22


Secţiunea I - Profesionişti ................................................................................................................................................. 22
1. Societatea RADOVATRANS EUROSPEDITION SRL .............................................................................................. 22

Județul Timiş................................................................................................................................................................... 22
Secţiunea I - Profesionişti ................................................................................................................................................. 22
1. Societatea ABATRADE MAT SRL ............................................................................................................................. 22
2. Societatea KNITIM SRL .............................................................................................................................................. 23
3. Societatea LUCĂU CONSTRUCT SRL ...................................................................................................................... 25

Județul Tulcea ................................................................................................................................................................. 27


Secţiunea I - Profesionişti ................................................................................................................................................. 27
1. Societatea EURODELTA MANAGEMENT CONSULT SRL .................................................................................... 27

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

2
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 5171/12.03.2019

Județul Arad
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea ISSOL CONSTRUCTION 2012 SRL, cod unic de înregistrare: 30284699
Nr. dosar: 900/108/2018
Tribunalul Arad, Secţia a II-a Civilă
Judecător-sindic: Ștefan Vințieler
Temei juridic: art. 97 din Legea privind procedura insolvenţei
Administrator judiciar: Casa de insolvenţă RAVA SPRL
Debitor: SC ISSOL CONSTRUCTION 2012 SRL (-în insolvenţă, în insolvency, en procedure collective)
Termen: 18.04.2019
Către
Tribunalul Arad
Subscrisa CASA DE INSOLVENŢĂ RAVA SPRL, societate civilă profesională, practician în insolvenţă cu sediul în
Arad, str. Tudor Vladimirescu, nr. 17-19, Ap.4, Jud. Arad, înregistrată în Registrul Societăţilor Profesionale al UNPIR
sub nr. RFO 0324, având CIF RO 22515989, în calitate de administrator judiciar al SC ISSOL CONSTRUCTION 2012
SRL - în insolvenţă, în insolvency, en procedure collective, cu sediul social în Sat Horia, Com. Vladimirescu, nr. 519,
Jud. Arad, înmatriculată la ORC Arad sub nr. J2/642/2012, având CUI 30284699, desemnat prin Sentința Civilă nr. 417
din data de 14.06.2018, pronunţată de Tribunalul Arad în dosarul nr. 900/108/2018, depunem:
Raport de activitate lunară luna martie2019
privind măsurile întreprinse în cadrul procedurii insolvenţei deschise faţă de debitorul
SC Issol Construction 2012 SRL
I. Descrierea modului în care subscrisa şi-a îndeplinit atribuţiile:
În îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de art. 58 din Legea nr. 85/2014, am procedat la:
◊ Notificarea fostului administrator statutar al debitoarei, în vederea prezentării documentelor prevăzute de art. 67 alin.
(1) din Legea nr. 85/2014, precum şi a unor informatii suplimentare, solicitare transmisă în conformitate cu dispoziţiile
art. 74 din aceeaşi Lege.
◊ Cu luarea în considerare a faptului că documentele financiar-contabile aparţinând debitoarei nu au fost predate
administratorului judiciar, în temeiul prevederilor art. 97 alin. (1) din Lege am procedat la întocmirea raportului privind
cauzele şi împrejurările care au generat apariţia stării de insolvenţă a debitoarei, în lipsa documentelor aparţinând
acesteia.
Având în vedere că Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Arad deține un procent de 100,00% din totalul
creantelor admise în cadrul Tabelului definitiv de creanţe la adunarea generală a creditorilor din 07.10.2018 a solicitat
lichidatorului judiciar formularea unei acțiuni de atragere a răspunderii a organelor de conducere, motivate de cele
stabilite raportului privind cauzele care au dus la apariția stării de insolvență și persoanelor vinovate, respectiv pentru
nepredarea documentelor contabile.
Astfel am procedat la intoducerea acțiunii de atragere a răspunderii a organelor de conducere, dosar 900/108/2018/a1 al
Tribunalului Arad.
Prin SentinȚa Civilă nr 8/30.01.2019 pronunțată de Tribunalul Arad a respins cererea de atragerea răspunderii organelor
de conducere, actele contabileale ale debitoarei fiind depuse la dosar din care rezultă că debitoarea nu are bunuri sau
alte resurse și nu sunt motive de atragerea răspunderii organelor de conducere, astfel lichidatorul judiciar nu a formulat
apel.
În acest sens am procedat la convocarea Adunării Generale a Creditorilor societăţii debitoare SC ISSOL
CONSTRUCTION 2012 SRL, convocată de către administratorului judiciar prin BPI nr. 3807/21.02.2019.
Ordinea de zi va fi următoarea:
 Prezentarea situaţiei activului şi a pasivului societăţii debitoare;
 Prezentarea concluziilor raportului de cauze şi împrejurări;
 Prezentarea sentinței civile nr8/30.01.2019 pronunțată de Tribunalul arad prin care s-a respins cererea de atragerea
răspunderii organelor de conducere, actele contabileale ale debitoarei fiind depuse la dosar din care rezultă că
debitoarea nu are bunuri sau alte resurse și nu sunt motive de atragerea răspunderii organelor de conducere, astfel
lichidatorul judiciar nu va formula apel
 Propunerea de închiderea procedurii, în conformitate cu dispoziţiile art. 174 din Legea nr. 85/2014
 Diverse.
La data, locul şi ora stabilite prin convocator, administratorul judiciar constată faptul că la şedinţă nu se prezintă
creditorii înscrişi în Tabelul creanţelor debitoarei.
Se consemnează faptul că a fost transmis un vot scris de către:
- D.G.R.F.P. Timişoara - Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Arad, detinand un procent de 100% din totalul
creantelor admise în cadrul Tabelului definitiv de creanţe;
Creditorul Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Arad a luat act de situația activului și pasivului societății
debitoare de raportul cauze și împrejurări, prezentat de practicianul în insolvență și de situația dosarului privind
atragerea răspunderii organelor de conducere.
Creditorul Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Arad consideră a fi prematură propunerea închiderii procedurii
în acest moment.
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

3
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 5171/12.03.2019

2. Stabilirea masei active a debitoarei


◊ În vederea stabilirii masei active a debitoarei, am solicitat Primăriei Municipiului Arad – Direcţia Venituri și Primăria
Comunei Vladimirescu să ne comunice dacă debitoarea este înregistrată în evidenţele fiscale ale acestora ca plătitoare
de impozite pentru bunuri mobile şi/sau imobile.
Pâna la întocmirea prezentului raport am primit răspuns de la Primăria Municipiului Arad – Direcţia Venituri și
Primăria Comunei Vladimirescu, unde ne-a comunicat faptul că societatea debitoare nu figurează în evidenţele
Primăriei ca plătitoare de taxe şi impozite pentru bunuri mobile sau imobile (Conform Anexă).
3. Stabilirea masei pasive a debitoarei
◊ Până la termenul limită stabilit pentru data de 27.07.2018, la dosarul prezentei cauze a fost depusă o declaraţie de
creanţă, aşadar, am procedat la analizarea acestor cereri de admitere a creanţei, concluziile verificărilor fiind cuprinse în
Tabelul Preliminar, ce a fost depus la dosar în vederea afişării. Totodată, acest tabel a fost comunicat debitoarei şi a fost
publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă înregistrat sub nr. 15122/07.08.2018.
Dat fiind faptul că, nu au fost înregistrate contestații împotriva Tabelului preliminar de creanțe, raportat la prevederile
art. 112 (1) din Legea cadru, am procedat la întocmirea Tabelului definitiv de creanțe.
II. Solicitări adresate Judecătorului sindic
- Acordarea unui termen în vederea:
- îndeplinirii în continuare a atribuţiilor prevăzute de Legea nr. 85/2014
- Raportat la dispoziţiile art. 174 din Legea 85/2014, audierea creditorilor într-o şedinţă privind posibilitatea acestora de
avansare a sumelor necesare continuării procedurii, ţinând cont de faptul că în averea debitoarei nu au fost identificate
bunuri sau alte resurse financiare de natură a asigura continuarea procedurii.
Administrator judiciar Casa de Insolvenţă RAVA S.P.R.L.
Practician în Insolvenţă Peter Andrea Emese

2. Societatea TOTAL CONSTRUCT & CO SRL, cod unic de înregistrare: 7963610


Convocare adunarea creditorilor
Nr. 415, data emiterii: 12.03.2019
1. Date privind dosarul: dosar nr. 2394/108/2009*, Tribunal Arad Secţia Civilă,
2. Creditori: Conform tabel definitiv consolidat actualizat;
3.Debitor: SC TOTAL CONSTRUCT & CO S.R.L, CUI 7963610, sediul Arad, Calea Lipovei, nr.80, J02/659/1995
4. Lichidator judiciar: Eurosmart I.P.U.R.L.; Cod de identificare fiscală RO 21006839; sediul social: Arad, Piața Avram
Iancu, nr. 12, et. 2, ap. 11, jud. Arad tel. 0371/382.404 fax 0357/100.103; Număr de înscriere în tabloul practicienilor în
insolvenţă RFO II 0073; E-mail:office@eurosmart.ro; Nume şi prenume reprezentant: Vladimir Pasc.
5. Subscrisa Eurosmart I.P.U.R.L.; în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC TOTAL CONSTRUCT & CO
S.R.L conform Sentinţei Comerciale nr. 1062, din data de 14.06.2011, pronunţată de Tribunalul Arad, Secţia Civilă, în
dosarul 2394/108/2009* în temeiul art. 14 şi următoarele din Legea nr. 85/ 2006 din oficiu, convoacă adunarea
creditorilor debitorului: SC TOTAL CONSTRUCT & CO S.R.L
Adunarea creditorilor va avea loc la sediul lichidatorului judiciar din Arad, Piața Avram Iancu, nr. 12, et. 2, ap. 11, jud.
Arad în data de 22.03.2019, ora 14:00. Creditorii pot fi reprezentaţi în adunare prin împuterniciţi, cu procură specială
autentică sau, în cazul creditorilor bugetari şi al celorlalte persoane juridice, cu delegaţie semnată de conducătorul
unităţii. Creditorii pot vota şi prin corespondenţă. Scrisoarea prin care îşi exprimă votul, semnată de creditor, semnătura
fiind legalizată de notarul public ori certificată şi atestată de către un avocat, sau înscrisul în format electronic, căruia i
s-a încorporat, ataşat ori asociat semnătura electronică extinsă, bazată pe un certificat valabil, poate fi comunicat prin
orice mijloace, până în ziua fixată pentru expimarea votului, lichidatorului judiciar. Acţionarii şi creditorii cu titluri de
valoare la purtător vor depune originalele la lichidator cu cel puţin 5 zile înainte de data fixată pentru exprimarea
votului, sub sancţiunea decăderii din dreptul de a vota.
Ordinea de zi:
1. Aprobarea Raportului privind modificarea regulamentului de valorificare a proprietăților imobiliare aparținând
debitoarei SC TOTAL CONSTRUCT & CO SRL înregistrat sub nr. 414/ 12.03.2019
INFORMAŢII SUPLIMENTARE:
Pentru alte informaţii suplimentare, vă puteţi adresa lichidatorului judiciar;
Eurosmart IPURL

Județul Argeş
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea DECO MEUBLE SRL, cod unic de înregistrare: 23197972
Tribunalul Specializat Arges
Pitești, Bd.I.C. BRATIANU, nr.7, Jud. Arges
Dosar nr. 262/1259/2016
Debitor: DECO MEUBLE SRL
Cod de identificare fiscală: 23197972
Sediul social: Sat.Purcareni, Comuna Micesti, nr.89A, Judet Arges
Număr de ordine în registrul comerţului: J3/283/2008
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

4
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 5171/12.03.2019

Raport de activitate nr.12


privind stadiul îndeplinirii atribuţiilor administratorului judiciar al Deco Meuble SRL
în perioada 01.02.2019-11.03.2019
întocmit în conformitate cu prevederile art. 59 alin.1 din Legea nr. 85/2014
1. INTRODUCERE
Prin incheierea de sedinta din data de 24.08.2016, pronunţată de Tribunalul Specializat Arges în dosar
nr.262/1259/2016, s-a dispus deschiderea procedurii de insolventa prevăzută de legea nr.85/2014 impotriva debitorului
DECO MEUBLE SRL
Totodată, prin aceeaşi incheiere, în cauză a fost numit administrator judiciar TURMAC INSOLVENCY I.P.U.R.L, în
sarcina acestuia fiind stabilite atribuţiile prevăzute de art.58 din lege.
Prin sentinta civila nr.207/06.03.2018 pronunţată de Tribunalul Specializat Arges în dosar nr.262/1259/2016 a fost
confirmat Planul de reorganizare a activitatii societatii DECO MEUBLE SRL, în temeiul art.139 alin.1 din legea
nr.85/2014.
2. STADIUL ÎNDEPLINIRII ATRIBUŢIILOR ADMINISTRATORULUI JUDICIAR
2.1.Indeplinirea atributiilor adminstratorului judiciar
Societatea debitoare si-a continuat activitatea specifica conform obiectului declarat Producerea şi comercializarea de
mobilier”, cod CAEN 3109. Administratorul judiciar a supravegheat activitatea societatii debitoare, dreptul de
adminstrare apartinand societatii debitoare, în acest sens au fost verificate şi aprobate platile efectuate de societatea
debitoare şi se urmareste incasarea livrarilor efectuate.
Situatia incasarilor şi a platilor efectuate în perioada 01.12.2018-31.01.2019 este anexata prezentului raport de
activitate.
AJFP Arges a formulat la data de 22.01.2019 cerere de plata, prin care în temeiul art.75 alin.3 din legea nr.85/2014 a
solicitat achitarea sumei de 31.064 lei, nascuta dupa data deschiderii procedurii de insolventa.
Prin adresa nr.382-383/01.02.2019 administratorul judiciar a comunicat AJFP Arges şi Serviciului Fiscal Orasenesc
Mioveni faptul ca suma de 31.064 lei ce reprezinta creante curente nascute dupa data deschiderii procedurii generale de
insolventa asupra societatii debitoare va fi achitata în perioada imediat urmatoare din primele incasari.
Societatea debitoare a achitat creanta în cunatum de 31.064 lei în data de 05.02.2019 astfel: suma de 29.478 lei şi suma
de 1.586 prin op nr.1/05.02.2019.
Prin adresa nr.466 şi 467 din data de 05.02.2019 administratorul judiciar a comunicat catre AJFP Arges şi Serviciul
Fiscal Orasenesc Mioveni faptul ca a fost achitata creanta curenta în cuantum de 31.064 lei comunicand totodata şi
copia ordinelor de plata.
Cheltuielile de procedura în perioada de raportare 01.02.2019-08.03.2019 sunt în cuantum de 244,02 lei ( 43,90 lei-
cheltuieli postale, 200,12 lei – carburant) şi au fost recuperate.
Onorariul administratorului judiciar lunar în cunatum de 1.800 lei exclusiv tva pentru perioada 24.01.2019-24.02.2019 a
fost facturat la data d 04.03.2019 şi urmaeaza a fi achitat în perioada urmtoare.
La data de 01.03.2019 a fost scadenta Transa IV din Planul de reorganizare, urmand ca dupa comunicarea raportului de
catre administratorul special sa convocam comitetul creditorilor în vederea prezentarii situatiei incasarilor şi platilor
efectuate de societatea debitoare şi a Raportului privind modul de indeplinire a obligatiilor asumate prin Planul de
reorganizare, intocmite de administratorul special, prevazute de art.144 din legea nr.85/2014.
Mentionam faptul ca în dosarul nr.606/46/2015 aflat pe rolul Inaltei Curti de Casatie şi Justitie Sectia de Contencios
Administrativ şi Fiscal, avand ca obiect recurs promovat de Directia Generala a Finantelor Publice Ploiesti
Administratia Judeteana a Finantelor Publice Arges-contestatie act administrativ fiscal impotriva hotararii
nr.70/23.03.2016 prin care a fost desfiintata decizia de impunere nr.1689/2014 pentru diferenta neanulata în valoare de
129.278 lei, fata de hotararea nr. 405/31.01.2019 pronuntata de ICCJ în dosarul nr.606/46/2015 prin care a fost respins
recursul promovat de Directia Generala a Finantelor Publice Ploiesti Administratia Judeteana a Finantelor Publice
Arges ca nefondat, debitele societatii catre bugetul de stat se vor diminua cu suma de 129.278 lei, acoperind aproape
integral creanta prevazuta în planul de reorganizare.
3. Concluzii şi solicitari:
Fata de cele mai sus prezentate în perioada urmatoare dupa primirea raportului intocmit de administratorul special, vom
convoca comitetul creditorilor în vederea prezentarii situatiei incasarilor şi platilor efectuate de societatea debitoare şi a
Raportului privind modul de indeplinire a obligatiilor asumate prin Planul de reorganizare, intocmite de administratorul
special, prevazute de art.144 din legea nr.85/2014
Turmac Insolvency IPURL, administrator judiciar al Deco Meuble SRL, prin Turmac Mihaela

2. Societatea TRIO MEDIA SIGN SRL, cod unic de înregistrare: 26105647


România, Tribunalul Specializat Argeş
Str. I C Brătianu, nr.7
Dosar nr. 391/1259/2018
Termen: 19.03.2019
Citaţie
emisă la: ziua 05 luna 03 anul 2019
Creditor:
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

5
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 5171/12.03.2019

Direcţia Generală Regională A Finanţelor Publice Ploieşti prin AJFP Argeş, cu sediul în Piteşti, B-dul Republicii,
nr.118, judeţul Argeş,
Debitor
Trio Media Sign SRL, cu sediul în Piteşti, str. Eroilor nr. 2 Bis judeţul Argeş, CUI 26105647, J03/1105/2009.
Administrator judiciar:
CII Tobă Adina cu sediul în Piteşti, str. Sfânta Vineri bl. VG1 sc. A et. 2 ap. 12 judeţul Argeş
Sunt chemaţi la această instanţă, camera 4, completul C11 – Fond în ziua de 19 , luna 03, anul 2019 ora 13, pentru
discutarea raportului administratorului judiciar cu propunerea de trecere la faliment în procedură simplificată a
debitorului Trio Media Sign SRL, cu sediul în Piteşti, str. Eroilor nr. 2 Bis judeţul Argeş, CUI 26105647,
J03/1105/2009.
Parafa preşedintelui instanţei, Grefier,

Județul Bihor
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea REGIOMAG CENTER SRL (FOSTA EXPO MARKET JACKSON LTD SRL), cod unic de
înregistrare: 13869863
Convocare adunare generală a creditorilor
Nr.:651 Data emiterii: 12.03.2019
1. Date privind dosarul: Număr dosar: 5149/111/2014, Tribunal Bihor, Secţia a-II-a Civilă, de Contencios Administrativ
și Fiscal, Judecător sindic Monenci Cristian.
2.Arhiva/registratura instanţei: Oradea, str. Traian Lalescu nr. 1, cod 410174, jud. Bihor;
3 Initiatorul cererii de deschidere a procedurii insolvenței: SC REGIOMAG CENTER SRL, cu sediul social în Oradea,
str. Roman Ciorogariu, nr. 65, corp A, etaj II, jud. Bihor.
4. Debitor: SC REGIOMAG CENTER SRL, cu sediul social în Oradea, str. Roman Ciorogariu, nr. 65, corp A, etaj II,
jud. Bihor, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bihor sub nr. J05/796/2014, CUI
RO13869863.
5.Administrator judiciar: Euroconsult S.P.R.L., CIF RO26557570, sediul social Oradea, str. Tuberozelor, nr. 17, ap. 6b,
număr U.N.P.I.R. RFO 0441, tel./fax 0257/257143; 0257/206335, E-mail office@euroconsult.ro Nume şi prenume
reprezentant administrator judiciar persoană juridică asociat coordonator Isai Ioan.
6.Subscrisa: Euroconsult S.P.R.L., în calitate de administrator judiciar al debitorului SC REGIOMAG CENTER SRL,
conform încheierii nr. 1754/F/2014 pronunţată în şedinţa camerei de consiliu din data de 05.12.2014, în dosarul nr.
5149/111/2014, aflat pe rolul Tribunalului Bihor, Secţia a II-a Civilă, în temeiul art. 47 din Legea nr. 85/2014 coroborat
cu art. 144 din Legea 85/2014, convoacă adunarea creditorilor debitorului S.C. REGIOMAG CENTER SRL
Vă anunţăm că adunarea generală a creditorilor va avea loc la sediul EUROCONSULT S.P.R.L., din Arad, str. Dr. Ion
Georgescu, nr. 4A, jud. Arad, în data de 26.03.2019, ora 11.00.
Ordinea de zi a şedinţei este următoarea:
1.Prezentarea situației financiare a debitoarei REGIOMAG CENTER SRL, aferentă trimestrului I, an III de
reorganizare judiciară.
Conform art. 48 alin. 4 din Legea 85/2014 „ … creditorii vor putea vota şi prin corespondenţă. Scrisoarea prin care îşi
exprimă votul, semnată de creditor, sau înscrisul în format electronic căruia i s-a încorporat, ataşat ori asociat semnătura
electronică extinsă, bazată pe un certificat valabil, pot fi comunicate prin orice mijloace, până în ziua și la ora fixată
pentru exprimarea votului, administratorului judiciar sau lichidatorului judiciar.”
Materialele necesare adunării generale a creditorilor vor putea fi consultate la sediul practicianului în insolvență
EUROCONSULT S.P.R.L.
Pentru alte informaţii suplimentare, vă puteţi adresa administratorului judiciar.
Euroconsult S.P.R.L., prin Asociat coordonator Isai Ioan

Județul Bistriţa-Năsăud
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea LUCASCRIS VITORIO SRL, cod unic de înregistrare: 27708794
Societatea Civilă de Practicieni în Insolvență Ultralex Societate cu Răspundere Limitată; RSP 0173; CIF 20878449 cu
sediul în mun. Bistrița, str. Subcetatenr. 9, jud. Bistrița Năsăud, telefon/fax0263238391; e-mail
ultralexipurl@yahoo.com, office@ultralex.ro.
Dosar nr. 398/112/2016,
Termen 20.03.2019.
Subscrisa SCPI Ultralex SPRL, identificată cu datele din antet, în calitate de administrator judiciar al SC LUCASCRIS
VITORIO – societate în procedură generală de insolvență, cu sediul social în sat Șieu Odorhei, com. Șieu –Odorhei nr.
238, jud. Bistrița-Năsăud, Cod de identificare fiscală 27708794, Nr.ORC. J06/423/2010, depunem :
Raportul întocmit în baza dispoziţiilor art. 59 din Legea nr. 85/2014
Nr. 49/31.01.2019
aducându-vă la cunoştinţă cele ce urmează despre administrarea procedurii de insolvenţă în luna ianuarie 2019:
Procedura insolvenţei a fost deschisă prin încheierea civila nr. 223/2016 din 16 martie 2016 la cererea debitoarei. Ca
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

6
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 5171/12.03.2019

urmare a recepţionării notificării de deschidere a procedurii falimentului au depus cereri de creanţă un număr de 5
creditori, întocmindu-se tabelul preliminar 1025/16.05.2016, depus la dosar şi publicat în BPI la data de
17.05.2016.Urmare a depunerii și publicării tabelului preliminar a fost înregistrată o contestaţie la tabelul de creanţe
împotriva creanţei creditoarei Rocredit IFN SA, formulată de debitoare prin administrator special. Contestaţia ce
formează obiectul anexei a1 a fost soluționată Sentința fiind comunicată și definitivă. Am întocmit așadar tabelul
definitiv de creanțe nr. 675/14.04.2017.Împotriva tabelului definitiv de creanțe a formulat contestație creditoarea
solicitând reducerea cuantumului creanței Rocredit IFN SA cu suma de 123.250 lei, deoarece la data de 14.12.2016 a
fost preluat în contul creanței un apartament al garantului administrator Danci Ioan. În dosarul nr. 398/112/2016/a2
având ca obiect contestație tabel definitiv, prin Sentința civilă nr. 552/2017 din data de 01.11.2017 instanța a dispus
diminuarea creanței de 229.369,65 lei înscrisă în tabelul definitiv al creanțelor în favoarea creditorului ROCREDIT IFN
SA, cu suma de 123.250 lei. Cererea de creanță depusă de administratorul S. LUCASCRIS VITORIO SRL Danci
Victor Cristian a fost admisă și înscrisă în Tabelul definitiv al creditorilor întocmit. Am întocmit, afișat și publicat în
B.P.I. nr. 10784/29.05.2018 tabelul definitiv actualizat al creditorilor. Prin Raportul întocmit în baza dispozițiilor art. 59
din Legea nr. 85/2014 depus la dosarul cauzei în data de 05.10.2018 am solicitat să constatați incidența prevederilor art.
145 din Legea nr. 85/2014 şi să dispuneți intrarea debitoarei în faliment. Prin Sentința civilă nr. 571/2018 a fost aprobat
raportul administratorului judiciar privind trecerea debitoarei în procedura falimentului și au fost stabilite termenele
procedurale. Conform sentinței menționate am transmis notificarea privind intrarea debitoarei în faliment tuturor
creditorilor. Notificarea privind trecerea în faliment a fost publicată în BPI şi în ziarul România Liberă. Am notificat
administratorul statutar al societății pentru a preda către lichidatorul judiciar gestiunea și lista actelor şi operațiunilor
aferente dupa deschiderea procedurii. Creditorii RO CREDIT IFN SA și AJFP Bistrița Năsăud au depus cereri de
admitere a creanței suplimentare. Am întocmit tabelul suplimentar în care au fost înscrise creanțele solicitate de cele
două creditoare. Tabelul suplimentar a fost depus la dosarul cauzei și publicat în BPI. Demersurile începute vor fi
continuate conform termenelor procedurale stabilite în Sentința civilă nr. 571/2018.
S.C.P.I. Ultralex S.P.R.L. prin practician în insolvență Iftinca Ovidiu

Județul Braşov
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea INEXDOR SRL, cod unic de înregistrare: 3215624
Depunere raport întocmit de administratorul judiciar în procedura generală de faliment
Nr.: 19 data emiterii: 11.03.2019
1. Date privind dosarul: Număr dosar 6939/62/2013 Tribunal Braşov Secţia a II-a Civilă de Contencios Administrativ şi
Fiscal, Judecător sindic: Simona Conţ
2.Arhiva/registratura instanţei: Tribunal Braşov, Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, str. 15
Noiembrie nr. 45, nr tel. 0268/419615, program Luni - Vineri 830-1230
3.1.Debitor: SC Inexdor SRL, sediul social Făgăraş, str. Parcului nr. 20, jud. Braşov, J08/143/1993, CUI 3215624.
3.2. Administrator special: - PITICAS DOREL - Romania
4.Creditori: Lista anexa
5 Lichidator judiciar: MDP Insolvency SPRL, cu sediul în mun. Braşov, strada Iuliu Maniu nr. 68, bl. 3, sc.C, ap. 1,
judet Brasov CIF RO 26258071, Tel.: 0268 - 329053 Fax: 0368 - 009152, e-mail: office@mdp-insolvency.ro,
reprezentant legal asociat coordonator, av. Călin DIMA.
6.Subscrisa: MDP Insolvency SPRL, în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Inexdor SRL, conform sentinţa
civilă nr. 2523/24.09.2014 pronunţată de Tribunalul Braşov, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal,
în dosarul 6939/62/2013, în temeiul art. 21 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, comunic
Raport de activitate al lichidatorului judiciar
Nr. 19/ 13.02.2019
1. Măsurile întreprinse de către lichidatorul judiciar pentru perioada de raportare, respectiv 27.11.2018 – 11.02.2019 a).
Expunerea pe piața. Organizarea de licitații.Campania de publicitate efectuată de lichidatorul judiciar în vederea de licitaţii
pentru valorificarea activelor a fost amplă, sens în care lichidatorul judiciar a procedat la o expunere adecvată a activelor
scoase la licitaţie, astfel cum am prezentat şi în rapoartele anterioare. Lichidatorul judiciar a întocmit şi publicat anunţuri de
licitaţie în ziarul național Bursa nr. 85 în ziarul local Monitorul Expres, şi pe siteurile de specialitate.b).Valorificarea
activelor.b.1. Activul Pachet bunuri mobile.In urma acestei campanii de expunere pe piața, Pachet bunuri mobile format din:
Dulap dormitor, Mobilier bar, Instalatie climatizare depozit frigorific, Usa batanta cu toc şi pervaz, Masina taiat tabla profilata
Makita, Masina taiat tabla profilata Makita, Masina de gaurit Bosch, Masina de gaurit şi insurubat Bosch, Scara aluminiu” din
patrimoniul SC INEXDOR SRL, s-a prezentat un singur ofertant care a şi adjudecat activele mobile scoase la licitație.Acestea
au fost adjudecate de catre SC PRACTIC RCD TRANS SRL, cu sediul în mun. Codlea, strada Muntișor nr.18A, biroul 3
judeţul Brasov, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brasov, având CIF 28597120 şi
J8/987/2011.Adjudecatarul a achitat în integralitate Pachet bunuri mobile format din: Dulap dormitor, Mobilier bar, Instalatie
climatizare depozit frigorific, Usa batanta cu toc şi pervaz, Masina taiat tabla profilata Makita, Masina taiat tabla profilata
Makita, Masina de gaurit Bosch, Masina de gaurit şi insurubat Bosch, Scara aluminiu” din patrimoniul SC INEXDOR SRL,
sens în care lichidatorul judiciar a incheiat procesul verbal de adjudecare.b.2. Activul Hală de depozitare.Activul Hală de
depozitare” situata în sat Șercăița, com. Sinca, jud. Brasov (neintabulata în CF), în suprafata de 1.050 mp, edificata pe terenul
proprietatea unui tert în suprafata de 2.135 mp, inscris în CF 100145 Sinca, top 94/2, 95/2” din patrimoniul SC INEXDOR
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

7
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 5171/12.03.2019

SRL,a fost adjudecat tot de către SC PRACTIC RCD TRANS SRL, cu sediul în mun. Codlea, strada Muntișor nr.18A, biroul
3 judeţul Brasov, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brasov, având CIF 28597120 şi
J8/987/2011.Adjudecatarul urmează sa achite şi restul de preț în ceea ce privește activul Hală de depozitare, sens în care
ulterior achitării acestuia, administratorul judiciar va încheia procesul verbal de adjudecare.c). In ceea ce priveste adresa din
dosar penal nr. 20/P/2011, comunicata de catre Direcției Nationale Anticoruptie – Serviciul Teritorial Brasov, prin care s-au
solicitat mai multe documente din arhiva debitoarei;Va aducem la cunostiinta am intreprins toate demersurile necesare în
vederea punerii la dispozitia Direcției Nationale Anticoruptie – Serviciul Teritorial Brasov a documentelor solicitate. Avand în
vedere ca subscrisa nu detine arhiva societatii debitoare INEXDOR S.R.L - în faliment, am procedat la notificarea
administratorul special în vederea comunicarii de urgenta şi punerii la dispozitia lichidatorului judiciar a documentelor
solicitate de catre Direcției Nationale Anticoruptie – Serviciul Teritorial Brasov.Lichidatorul judiciar urmeaza în cel mai scurt
timp cu putinta sa se prezinte la Parchetul de pe langa Inalta curte de Casatie şi Justitie, în vederea predarii tututor
documentelor asupra carora a intrat în posesie.d). Ședințele adunării/comitetului creditorilor pe perioada de raportare.Pentru
perioada de raportare nu au avut loc ședințe ale Adunării/Comitetului creditorilor debitoarei.e). Raportului de evaluare a
activelor identificate în patrimoniul debitoarei respectiv imobilizări în curs – de natura investițiilor comune;Raportul de
evaluare a investitiilor care figureaza la imobilizările în curs în balanta de verificare a debitoarei SC Inexdor SRL, investitii
efectuate în comun cu societățile BLACH DOM SRL – faliment şi Blach Dom Profile SRL – faliment, a fost prezentat de
catre evaluatorul Ardeleanu Ion, la intrunirea ce a avut loc în data de 14.08.2017 impreuna cu reprezentantii debitoarei
BLACH DOM PROFIL SRL, respectiv lichidatorul judiciar EOS INSOLNENCY SPRL. S-a constatat faptul ca din raportul
de evaluare a imobilizărilor în curs aflate în proprietatea societatii debitoare SC Inexdor SRL, investitii efectuate în comun cu
societățile BLACH DOM SRL – faliment şi Blach Dom Profile SRL – faliment, nu reies valoriile investitiilor efectuate de
catre fiecare societate în parte, motivat de lipsa unor documente solicitate de catre expertul evaluator Ardeleanu Ion.
Lichidatorul judiciar s-a adresat administratorului special al debitoarei INEXDOR SRL, respectiv dl Piticas Dorel în vederea
punerii la dispozitie a documente contabile din care poate sa reiasa contumul şi valoarea investiției efectuate.Documentele
solicitate au fost predate, fiind în curs de analizare, urmand ca în cel mai scurt timp posibil sa fie predate evaluatorului în
vederea finalizarii Raportului de evaluare a investitiilor efectuate în comun de cele trei societati, respectiv INEXDOR SRL,
BLACH DOM SRL şi BLACH DOM PROFILE SRL.De asemenea s-a luat legătura cu reprezentantul BLACH DOM
PROFIL SRL, respectiv lichidatorul judiciar EOS INSOLNENCY SPRL, în vederea stabilirii unei strategii comune pentru
valorificarea acestor investiții, sens în care s-a întocmit un Protocol strategie de valorificare care la momentul formulării
prezentului raport de activitate nu este încă finalizat.Lichidatorul judiciar a luat legatura cu evaluatorul desemnat pentru a afla
stadiul raportului de evaluare, insa pana la data intocmirii prezentului raport de activitate nu este finalizat.Ulterior finalizarii şi
intocmirii Raportului de evaluare a investitiilor şi a Protocolului privind strategia de valorificare a investitiilor comune, va
convoca Adunarea generala a creditorilor în vederea aprobarii strategiei de valorificare. Solicitările lichidatorului judiciar.
Având în vedere cele prezentate de lichidatorul judiciar în prezentul raport de activitate, vă solicităm un nou termen de
judecată, în vederea: Finalizării raportului de evaluare a activelor identificate în patrimoniul debitoarei respectiv imobilizări în
curs – de natura investițiilor comune,Convocarea Comitetului creditorilor în vederea prezentării Raportului în conformitate cu
art. 117/Legea 85/2006,Convocarea Adunării generale a creditorilor pentru aprobarea metodei şi prezentarea metodei şi
regulamentului de valorificare.Efectuarea demersurilor în vederea valorificării celorlalte active identificate în patrimoniul
debitoarei.
MDP Insolvency SPRL prin asociat coordonator av. Călin DIMA
Lista anexa creditori,
AJFP Braşov sediul în mun Braşov B-dul M. Kogălniceanu nr. 7, jud. Braşov;
Sc Complex Turistic Tour Rucrido Srl sediul în loc. Şinca, sat Şercăiţa nr. 187, jud. Braşov;
Piticaş Cristina – Romania;
Dănilă Ruxandra Cristina – Romania;
Piticaş Dorel – Romania;
Fa. H.J. van der Berg & Zn, cu sediul procesual Tg – Secuiesc str. Petofi Sandor nr. 24 Covasna
Logigan Florin Teodor, - Romania;
MDP Insolvency SPRL, prin asociat coordonator av. Călin Dima

Municipiul Bucureşti
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea ADORIS TOUR SRL, cod unic de înregistrare: 17895687
Convocare adunare creditori
Nr.: 1303, data emiterii: 11.03.2019
1. Date privind dosarul: Numar 39204/3/2008, Tribunalul Bucureşti - Sectia a VII-a Civila.
2.Arhiva/registratura instantei: Adresa: Bucureşti, Splaiul Independentei nr. 319 L, Corp B, Sema Parc, sector 6, Tel.
021.313.28.02, Program arhiva/registratura: Luni - Vineri: 09:30 - 14:00.
3.Debitor: ADORIS TOUR SRL cu sediul social în Bucureşti, str. Alexandru Ivasiuc nr. 2, et. 1, ap. Lotul 1, sector 6,
număr de ordine în registrul comerţului J40/14637/2005, CUI 17895687.
4.Creditori: Conform Tabelului definitiv consolidat rectificat al obligatiilor debitoarei.
4. Lichidator judiciar: BDO BUSINESS RESTRUCTURING S.P.R.L., cu sediul social în Bucureşti, Cladirea Victory
Business Center, str. Invingatorilor nr. 24, sector 3, număr de inscriere în Tabloul Practicienilor în Insolvenţă RFO II
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

8
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 5171/12.03.2019

0239/2006, Tel: 021.319.94.76, Fax: 021.319.94.77, E-mail: business.restructuring@bdo.ro, reprezentata prin Partener
coordonator: Niculae Balan.
5. Subscrisa, BDO BUSINESS RESTRUCTURING S.P.R.L. desemnata în calitate de lichidator judiciar al debitoarei
ADORIS TOUR S.R.L, conform Sentintei civile nr. 5076 din data de 27.10.2009, pronuntata de catre Tribunalul
Bucureşti - Sectia a VII-a Civila, în dosarul nr. 39204/3/2008, în temeiul dispozitiilor art. 13 şi urmatoarele din Legea
nr. 85/2006, convoacă adunarea creditorilor societatii ADORIS TOUR SRL pentru data de 18.03.2019 ORA 15:00
La sediul lichidatorului judiciar din Bucureşti, sector 3, Victory Business Center, str. Invingatorilor nr. 24, Etaj 4,
avand urmatoarea:
ORDINE DE ZI:
Punctul unu: Confirmarea BDO Business Restructuring S.P.R.L. în calitate de lichidator judiciar al debitoarei ADORIS
TOUR SRL, şi stabilirea onorariului acestuia, în acord cu prevederile art. 19 alin. (2) din Legea nr. 85/2006.
Punctul doi: Prezentarea raportului de evaluare intocmit pentru bunul imobil din patrimoniul debitoarei ADORIS
TOUR SRL, situat în Bucureşti, str. Alexandru Ivasiuc nr. 2, et. 1, ap. Lotul 1, sector 6.
Punctul trei: Prezentarea şi supunerea spre aprobare a Regulamentului de vanzare intocmit pentru valorificarea bunului
imobil aflat în proprietatea debitoarei ADORIS TOUR SRL, situat în Bucureşti, str. Alexandru Ivasiuc nr. 2, et. 1, ap.
Lotul 1, sector 6, precum şi a metodei de vanzare propuse de catre lichidatorul judiciar.
Creditorii pot fi reprezentati în cadrul sedintei Adunarii creditorilor prin imputerniciti, cu procura speciala autentica sau,
în cazul creditorilor bugetari şi al celorlalte persoane juridice, cu delegatie semnata de conducatorul unitatii.
Creditorii pot vota şi prin corespondenta. Scrisoarea prin care se exprima votul, semnata de creditor, sau inscrisul în
format electronic, caruia i s-a incorporat, atasat sau asociat semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat
calificat valabil, poate fi comunicata prin orice mijloace, pana în ziua fixata pentru exprimarea votului, lichidatorului
judiciar.
INFORMATII SUPLIMENTARE:
- pentru informatii suplimentare va puteti adresa lichidatorului judiciar la datele de contact mai sus mentionate.
Lichidator judiciar al Adoris TOUR SRL ,
BDO Business Restructuring S.P.R.L.

2. Societatea ARTISTIC IMPROVEMENT SRL, cod unic de înregistrare: 29322594


Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura generală de insolvenţă
Nr.: 410/07.03.2019
1. Date privind dosarul: Număr dosar 45467/3/2018 Tribunal București Secţia a VII a Civila,
2.Arhiva/registratura instanţei: Adresa Spl. Independentei nr. 319L, Cladirea B –Sema Parc, sector 6, Programul
arhivei/registraturii instanţei 9.30 – 14.
3.1. Debitor: SC ARTISTIC IMPROVEMENT SRL., cod de identificare fiscală 29322594 sediul social Bucureşti,
sector 6, bd. Iuliu Maniu nr. 7, Corp C, subsol, biroul S2, având număr de ordine în registrul comerţului
J40/13365/2011.
4.Lichidator judiciar: ZONA LEX IPURL, Cod de identificare fiscală 37704625, sediul social Sos. Cotroceni nr.9, et.2,
ap.3, sector 6,Bucureşti Număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă RFO II 0898 tel./fax 021.636.76.36 E-
mail zonalexipurl@gmail.com.
5.Subscrisa: ZONA LEX IPURL în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC ARTISTIC IMPROVEMENT
SRL,conform Incheiere de sedința din 09.01.2019, pronunţată de Tribunalul Bucureşti, Secţia a VII-a Civila, în dosarul
45467/3/2018, întemeiul art.99 și urm. din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţeişi de
insolvenţă
În temeiul:
 art. 59 alin. (1) din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvență
comunică:
 Raportul lunar privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor şi justificarea cheltuielilor efectuate în
condiţiile art. 159 alin. (1) şi art.161
astfel întocmit(e), în anexă, în număr de 1 file.
6. Număr de exemplare depuse:
Depunem prezenta în 2 exemplare, din care unul pentru instanţă şi unul pentru a fi publicat în Buletinul Procedurilor de
Insolvenţă.
Raport lunar privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor şi justificarea cheltuielilor efectuate în
condiţiile art. 159 alin. (1) şi art. 161 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de
insolvenţă pentru debitorul SC Artistic Improvement SRL.
Număr dosar 45467/3/2018 Tribunal București Secţia a VIIa civilă
Temei juridic: art. 159 alin. (1) şi art. 161 din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de
insolvenţă Lichidator judiciar: ZONA LEX IPURL
Debitor: ARTISTIC IMPROVEMENT SRL.
Menţiuni privind descrierea modului în care administratorul judiciar s-a achitat de atribuţiile sale:
Acest raport acoperă perioada cuprinsă între data: 09.02.2019 și data de 08.03.2019.
Raportul lunar de activitate nr. 283/08.02.2019 a fost depus la Registratura Secției a VII a civile în data de 11.02.2019 și
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

9
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 5171/12.03.2019

publicat în BPI nr. 3167/14.02.2019.


Raportul prevăzut la art. 97 din Legea 85/2014 nr. 309/18.02.2019 a fost depus în data de 19.02.2019 la Registratură și
publicat în BPI nr. 4041/26.02.2019.
În data de 06.03.2019 a fost întocmit tabelul preliminar nr. 400, trimis spre publicare în BPI, transmis pe mail la tribunal
în data de 07.06.2019.
Atașăm răspunsul de la DITLS1, avem în acest moment răspunsurile de la cele 6 Directii de Impozite şi Taxe Locale.
Menţiuni privind justificarea cheltuielilor efectuate în condiţiile art. 159 alin. (1) şi art. 161 din Legea nr.85/2014
privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă: nu au fost înregistrate.
Semnătură şi ştampila

3. Societatea FRENCH BAKERY SRL, cod unic de înregistrare: 21146646


România, Tribunalul Bucureşti, Secţia a VII a Civila
Str. Splaiul Independenţei nr 319L, Clădirea B, sector 6
Dosar 9010/3/2018
Termen 10.06.2019
Citaţie
emisă la: ziua05, luna 03, anul 2019
Comitetul creditorilor
1. DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE BUCURESTI IN REPREZENTAREA
ADMINISTRATIEI SECTOR 1 A FINANTELOR PUBLICE - Bucureşti, sector 2, STR.SPERANTEI, nr. 40
2. INVESTCAPITAL LTD cu sediul ales la KRUK ROMANIA SRL - Bucureşti, sector 3, SPLAIUL UNIRII, nr. 265,
bl. TNOffice 2, et. subs.,p,1,
3. DIRECTIA VENITURI BUGET LOCAL SECTOR 2 - sector 2, Bucureşti, B-DUL GARII OBOR, nr. 10
CREDITOR
1. NR DIRECTIA VENITURI BUGET LOCAL SECTOR 2 - sector 2, Bucureşti, B-DUL GARII OBOR, nr. 10
PETENT
2. NR INVESTCAPITAL LTD CU SEDIUL ALES LA CAB.AV.CATALIN MARIA - Bucureşti, SPLAIUL UNIRII,
CLADIREA TN OFFICE 2, NR.165, SUBSOL, PARTE SI ET.7,8,9, SECTOR 3
DEBITOR
3. NR SC FRENCH BAKERY SRL - sector 1, Bucureşti, NICOLAE GOLESCU, nr. 17, et. P
Lichidator judiciar - R&I Group SPRL – BUCUREŞTI, str. POPA SAVU nr.40 et.- ap.CAM.1 sector 1
CREDITOR
4. DIRECTIA VENITURI BUGET LOCAL SECTOR 2 -
5. DIRECTIA GENERALA DE IMPOZITE SI TAXE LOCALE A SECTORULUI 1 - Bucureşti, sector 1, STR PIATA
AMZEI, nr. 13
6. DIRECTIA GENERALA DE IMPOZITE SI TAXE LOCALE SECTOR 4 - Bucureşti, sector 4, STR.NITU
VASILE, nr. 50-54
7. GOODMILLS ROMANIA SRL - sediul ales - Bucureşti, sector 1, STR.MENDELEEV, nr. 28-30
8. Municipiul Bucureşti - Bucureşti, sector 5, Bd.Regina Elisabeta, nr. 47
9. DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE BUCURESTI IN REPREZENTAREA
ADMINISTRATIEI SECTOR 1 A FINANTELOR PUBLICE - Bucureşti, sector 2, STR.SPERANTEI, nr. 40
10. ENEL ENERGIE MUNTENIA SA cu sediul ales la SCA OVIDIU SPERILA SI ASOCIATII - Bucureşti, sector 2,
B-DUL DIMITRIE POMPEI, nr. 10A, bl. CLAD.C3, et. 7
11. INVESTCAPITAL LTD cu sediul ales la KRUK ROMANIA SRL - Bucureşti, sector 3, SPLAIUL UNIRII, nr. 265,
bl. TNOffice 2, et. subs.,p,1,
12. ADMINSITRATIA FONDULUI PENTRU MEDIU - Bucureşti, sector 6, SPLAIUL INDEPENDENTEI, nr. 294,
bl. CORP A
13. CYROM ROMANIA SA CU SEDIUL ALES LA CAB. AV. GHERGHINA OANA RUXANDRA - Bucureşti,
sector 1, INTR. AV. TEODOR ILIESCU, nr. 50, ap. 1
Sunt chemaţi la această instanţă, camera E32 etaj 1 completul C19 în data de 10.06.2019 ora 9.00 în calitate de debitor
SC FRENCH BAKERY SRL - sector 1, Bucureşti, NICOLAE GOLESCU, nr. 17, et. P
Odată cu prezenta se comunică şi următoarele acte:
Până la termen sunteţi obligat a depune taxă judiciară de timbru, în sumă de ……………………… lei, şi timbru
judiciar, în sumă de ……………… lei, sub sancţiunea anulării cererii.
CYROM ROMANIA SA - să precizeze notele scrise depuse la data de 22.02.2019 în sensul de a indica care este
solicitarea adresată judecătorului sindic în raport de prevederile art. 58 din Legea nr. 85/2014 privind atribuţiile
judecătorului sindic.
Cu cel puţin 5 zile înainte de termenul stabilit pentru judecată, aveţi obligaţia de a depune întâmpinare, sub sancţiunea
decăderii din dreptul de a propune probe şi de a invoca excepţii, în afara celor de ordine publică.
Parafa preşedintelui instanţei, Grefier,

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

10
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 5171/12.03.2019

4. Societatea GREGORY TOUR SERV SRL, cod unic de înregistrare: 14585690


Nr. 15543/11.03.2019
Către,
Creditorii Gregory Tour Serv SRL
Ref: Adunare creditori Gregory Tour Serv S.R.L - în faliment, în bankrupcy, en faillite
Sediul social: Bucureşti, str. Otesani nr. 9, sector 2, J40/3157/2002, CUI 14585690
Dosar nr. 76731/3/2011,Termen de judecată: 22.05.2019
Subscrisa, ROMINSOLV S.P.R.L., în calitate de lichidator judiciar al GREGORY TOUR SERV SRL, numit prin
Încheierea din data de 13.04.2016, pronunțată de Tribunalul București, Secția a VII-a Civilă, în temeiul art. 13 din
Legea nr. 85/2006,
Convoacă
Adunarea creditorilor pentru data de 20.03.2019, ora 12:00, la sediul lichidatorului judiciar din București, Splaiul
Unirii, nr. 223, Etaj 4, Sectorul 3.
Ordinea de zi a ședinței este următoarea:
1. Prezentarea și aprobarea unui nou regulament de vânzare al imobilului constând în teren extravilan în suprafață de
3.451 mp din acte (3.464 mp din măsurători), cu nr. CF 9193 a loc. Corbeanca și nr. cadastral provizoriu 4409 situat în
Com. Corbeanca, sat Tamasi, jud. Ilfov, garantat în favoarea Credit Europe Bank România.
Mențiuni: Regulamentul de vanzare propus de lichidatorul judiciar se va transmite creditorilor prin e-mail la cererea
acestora.
Vă aducem la cunoștință posibilitatea de a fi reprezentați în cadrul ședintei prin împuterniciți sau, în cazul creditorilor
bugetari și al celorlalte persoane juridice, cu delegație semnată de conducătorul unității. Votul poate fi exprimat și prin
corespondență şi poate fi comunicat prin orice mijloace lichidatorului judiciar, până în ziua și la ora fixată pentru
sedința creditorilor.
Lichidator judiciar, RomInsolv SPRL

5. Societatea OLD CRISTIAN 2002 SRL, cod unic de înregistrare: 33414750


România, Curtea de Apel Bucureşti, Secţia a V-a Civila
Splaiul Independenţei nr.5, Bucureşti, sector 4
Dosar nr. 1100/3/2018/a2
(Număr în format vechi 308/2019)
Termen: 10.04.2019
Citaţie
emisă la: ziua 08 luna 03 anul 2019
APELANT - RECLAMANT
1. NR DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE BUCURESTI, IN REPREZENTAREA
ADMINISTRATIEI SECTOR 6 A FINANTELOR PUBLICE - sector 2, Bucureşti, str. Sperantei, nr. 40
INTIMAT - PÂRÂT
2. NR IORDACHE CRISTINEL - Bucureşti, la Cab. Av. Carmen Ionescu situat în str. Piaţa Amzei, nr. 10-22, sc. D, et.
1, ap. 12, sector 1
Sunt chemaţi la această instanţă, camera E 56 I.L.Georgescu, Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a V-a Civilă–
Completul 16 apel, în ziua de 10 luna 04 anul 2019, ora 09,00, pentru soluționarea cererii de apel formulată de
DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE BUCURESTI, IN REPREZENTAREA
ADMINISTRATIEI SECTOR 6 A FINANTELOR PUBLICE, împotriva sentinței civile nr. 4696/11.09.2018,
pronunțată de Tribunalul București – Secția a VII-a Civilă, privind pe debitorul OLD CRISTIAN 2002 SRL, cu sediul
în București, sector 6, Bd. Uverturii, nr. 85, bl. O14, parter având CUI 33414750, înregistrată la registrul comerțului sub
nr. J40/8732/2014.
Parafa preşedintelui instanţei, Grefier,

6. Societatea STRACO GRUP SRL, cod unic de înregistrare: 15143718


România, Curtea de Apel Bucureşti, Secţia a VI-a Civila
Splaiul Independenţei nr.5, Bucureşti, sector 4
Dosar nr. 29881/3/2015/a48
Comunicare sentinţă civilă nr.365
emisă la ziua 07 luna 03 anul 2019
Către,
1. NR SOCIETATEA NAŢIONALĂ A SĂRII SA - SUCURSALA SALINA SLĂNIC - SLĂNIC, STR.CUZA VODĂ,
nr. 22, Judeţ PRAHOVA
2. NR SC STRACO GRUP SRL, PRIN ADMINISTRATOR SPECIAL GHIDINECI MIHAI DANIEL - sector 5,
Bucureşti, STR. BÂRLEA, nr. 5-13, et. 1
3. NR SC STRACO GRUP SRL, PRIN ADMINISTRATOR JUDICIAR CITR FILIALA BUCUREŞTI S.P.R.L. -
Bucureşti, str. Gara Herăstrau nr. 4, Cladirea A, et. 3, sector 2
4. NR SC LINIAL ELECTRIC SRL - DEVA, str. Griviţei nr.54, Judeţ HUNEDOARA
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

11
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 5171/12.03.2019

5. NR S.C.CONNA TONY SRL - SEBEŞ, str. Mihai Viteazu, bl.61, ap.11, Judeţ ALBA
6. NR SC MARCONSTRUCT IMPEX SRL - BRAGADIRU, Şos. Alexandriei nr.270, Judeţ ILFOV
7. NR UNICREDIT LEASING CORPORATION IFN SA - Bucureşti, str. Jean Louis Calderon nr. 70, sector 2
8. NR UNICREDIT BANK SA, LA SCA ZAMFIRESCU, RACOTI & PARTNERS - Bucureşti, str. Plantelor nr. 12,
sector 2
Se comunică, alăturat, copia deciziei civile nr. 365 din data de 04.03.2019 pronunţată în dosarul nr. 29881/3/2015/a48,
de Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a VI-a Civilă privind pe debitoarea SC STRACO GRUP SRL, cu sediul în
Bucureşti, str. Bârlea nr. 5-13, sector 5, înregistrată la ORC sub nr. J40/751/2003, CUI 15143718
Parafa şefului instanţei, Grefier,
*
România, Curtea de Apel Bucureşti - Secţia A VI-A Civilă
Cod ECLI ECLI:RO:CABUC:2019:046.000365
Dosar nr. 29881/3/2015/a48 (Număr în format vechi 3444/2018)
Decizia civilă nr.365
Şedinţa publică de la 04 martie 2019
Curtea constituită din:
Preşedinte: Andreea Silvia Voican
Judecător: Felix Lucian Şalar
Grefier: Viorica Guţu
Pe rol se află apelul formulat de apelanta-creditoare SOCIETATEA NAŢIONALĂ A SĂRII SA - SUCURSALA
SALINA SLĂNIC, împotriva sentinţei civile nr.6706 din 16.11.2018 pronunţată de Tribunalul Bucureşti - Secţia a VII-
a Civilă în dosarul nr. 29881/3/2015/a48, în contradictoriu cu intimata-debitoare SC STRACO GRUP SRL, prin
administrator judiciar CITR FILIALA BUCURESTI S.P.R.L. şi prin administrator special Ghidineci Mihai Daniel,
intimatele-creditoare UNICREDIT BANK SA, UNICREDIT LEASING CORPORATION IFN SA, SC
MARCONSTRUCT IMPEX SRL, SC LINIAL ELECTRIC SRL şi SC CONNA TONY SRL
La apelul nominal făcut în şedinţă publică a răspuns intimata-debitoare SC Straco Grup SRL, prin administrator special,
reprezentat de avocat Rarinca Liviu, cu împuternicirea avocaţială nr.4764556/2019 şi prin administrator judiciar,
reprezentat de practician în insolvenţă Calistru Petronela-Mădălina, cu mandat de reprezentare depus la dosar, lipsă
fiind celelalte părţi.
Procedura de citare este legal îndeplinită.
S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care:
Reprezentanţii părţilor prezente, având pe rând cuvântul, arată că nu au alte cereri de formulat sau probe de administrat.
Curtea constată cauza în stare de judecată şi acordă cuvântul asupra apelului.
Reprezentantul administratorului judiciar al intimatei-debitoare solicită respingerea apelului pentru apărările dezvoltate
în cuprinsul întâmpinării. Susţine, în esenţă, că raportul de control întocmit de Camera de Conturi nu reprezintă un
document care să producă efecte juridice, nefiindu-i opozabil societăţii debitoare.
Apărătorul administratorului special al intimatei-debitoare Straco Grup SRL solicită respingerea apelului. Susţine că în
mod corect a reţinut prima instanţă incidenţa prescripţiei dreptului material la acţiune a părţii adverse de a solicita
sumele deduse judecăţii, prin cererea de plată şi, ulterior, prin contestaţie. Cât priveşte creanţa născută anterior
deschiderii procedurii insolvenţei, consideră că aceasta are natura unei creanţe anterioare raportat la temeiul juridic,
respectiv la contractul încheiat la data de 16.11.2011 şi la ordinul de compensare din 18.01.2012, ambele anterioare
deschiderii procedurii insolvenţei. Prin urmare, consideră că raportul de control nu poate transforma creanţa anterioară
în creanţă curentă, atâta timp cât acest document nu îi poate fi opozabil.
În temeiul art.394 Cod de procedură civilă, Curtea declară dezbaterile închise şi reţine cauza în pronunţare.
Curtea,
Prin cererea de chemare în judecată introdusă pe rolul Tribunalului Bucureşti – Secţia a VII-a Civilă la data de
17.07.2018 şi înregistrată sub nr. de dosar 12462/3/2009/a1.2, contestatoarea creditoare Direcţia Generală Regională a
Finanţelor Publice Bucureşti, în reprezentarea Administraţiei Finanţelor Publice a Sectorului 5 a solicitat instanţei ca
prin hotărârea pe care o va pronunţa în contradictoriu cu intimata debitoare SC Galic Prod SRL şi lichidatorul judiciar
Intercom Management S.P.R.L să constate netemeinicia şi nelegalitatea măsurii lichidatorului judiciar, de respingere a
creanţei în cuantum de 470.761 lei şi, pe cale de consecinţă, să dispună înscrierea în tabelul suplimentar de creanţe a
acestei sume, astfel cum a fost solicitată prin cererea nr.51776/22.05.2018, cerere respinsă prin sentința civilă
nr.6706/16.11.2018 .
Pentru a concluziona în acest sens judecătorul sindic a reținut următoarele:
Între Straco Grup SRL, în calitate de prestator, şi Societatea Naţională a Sării SA- Sucursala Slănic, în calitate de
beneficiar, a fost încheiat contractul de prestări servicii având ca obiect efectuarea unor lucrări de remediere a abaterilor
de la planietate ale planului auto care face legătura între suprafaţă şi et. XI, prin frezări succesive pe o suprafaţă de
25.000 mp.
La finalizarea lucrărilor a fost întocmită situaţia de plată şi procesul-verbal de recepţie a suprafeţelor frezate în care s-a
reţinut că suprafaţa totală frezată numai la o trecere a fost de 19.508 mp, iar pe anumite suprafeţe a fost realizată o
frezare repetată, adăugându-se 2.000 mp. Astfel, debitoarea a emis factura pentru suma de 433.119,50 lei, prin luarea în
calcul a unei suprafeţe de 21.508 mp, factură achitată de către creditoare prin compensare cu contravaloarea sării
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

12
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 5171/12.03.2019

industriale livrate debitoarei.


La data de 18.03.2018 Camera de Conturi Prahova a întocmit raportul de control prin care au reţinut că, potrivit
contractului încheiat între părţi, debitorul avea obligaţia de a realiza, în caz de necesitate, operaţiuni de frezare repetată
ale aceleiaşi suprafeţe care prezintă denivelări, astfel încât suprafaţa de lucrări a fost majorată nejustificat. S-a reţinut
astfel că a fost acceptată şi achitată o cantitate de lucrări în afara cadrului contractual, în valoare totală de 40.275 lei.
Totodată, s-a menţionat că această situaţie a fost generată de neaplicarea cauzelor contractuale de către responsabilul de
contract şi lipsa unor controale interne.
Recomandările formulate au vizat extinderea verificărilor pe perioada de prescripţie asupra tuturor lucrărilor de bunuri
şi servicii, stabilirea şi încasarea penalităţilor de întârziere.
La data de 23.03.2018, Societatea Naţională a Sării SA- Sucursala Slănic a solicitat în baza art.75 alin.3 din Legea
nr.85/2014 plata unei creanţe curente în cuantum de 56.822 lei, din care 40.275 lei plăţi nedatorate şi 16.547 lei
dobândă.
În raportul de control nu se face menţiune cu privire la plata efectivă a acestei sume, dar în cuprinsul cererii de plată se
menţionează că obligaţia de plată a fost stinsă prin compensare, iar dobânzile solicitate prin cererea de plată au fost
calculate începând cu data de 18.01.2012.
Cererea a fost respinsă de către administratorul judiciar prin raportul de activitate publicat în Buletinul Procedurilor de
Insolvenţă nr. 12551/21.06.2018, motivat de prescrierea dreptului la acţiune şi, în subsidiar, de calificarea dreptului de
creanţă ca fiind anterior deschiderii procedurii de insolvenţă şi nu o creanţă curentă, ceea ce face inaplicabile
dispoziţiile art. 75 alin. 3 din Legea nr. 85/2014.
Pretenţia dedusă judecăţii de către creditor are la baza plata nedatorată, reglementată de dispoziţiile art. 1635 Cod civil.
Curtea de Conturi are, potrivit art.1 alin.1 şi 2 din Legea nr.94/1992, atribuţii de control asupra modului de formare, de
administrare şi de întrebuinţare a resurselor financiare ale statului şi ale sectorului public, prin realizarea unui audit
extern asupra activităţii entităţilor publice, aşa cum sunt definite de art.23 din lege.
Controlul Curţii de Conturi nu a făcut decât să determine dacă organele de conducere ale instituţiei bugetare şi-au
îndeplinit obligaţiile legale privitoare la executarea unui contract de achiziţie publică. Constatările acestei instituţii,
rămase definitive, sunt obligatorii pentru aceasta din urmă în sensul în care organele de conducere sunt obligate să ia
măsuri pentru recuperarea prejudiciului pe care au omis să le ia până la momentul respectiv, dar nu constituie un titlul
de creanţă faţă de societatea debitoare, care nu este subiect al unui astfel de control şi care nu are o cale legală de a
acţiona împotriva raportului Curţii de Conturi.
Dreptul creditorului de a acţiona pentru recuperarea sumei achitate nejustificat s-a născut în patrimoniul acesteia în
momentul efectuării plăţii considerate a fi nedatorată şi nu este condiţionat de existenţa unui constatări a organelor de
control. Constatările ulterioare ale organelor externe de control nu fac decât să instituie în sarcina organelor de
conducere obligaţia de a lua măsurile permise de lege pentru recuperarea prejudiciului, acţiuni pe care ar fi putut să le
exercite şi anterior, şi nu dau naştere în mod direct unui raport juridic obligaţional în sarcina terţului.
În consecinţă, în cadrului acţiunii exercitate împotriva societăţii debitoare autoritatea contractantă trebui să facă dovada
îndeplinirii tuturor condiţiilor prevăzută de art. 1635 Cod civil pentru a da naştere obligaţiei de plată şi trebuie să
acţioneze în interiorul termenului de prescripţie.
În ceea ce priveşte problema prescripţiei dreptului la acţiune, potrivit art. 2528 alin 2 Cod civil, termenul de prescripţie
pentru recuperare sumelor achitate nejustificat este de 3 ani şi curge de la data la care titularul dreptului a cunoscut sau,
după împrejurări, ar fi trebuit să cunoască paguba sau pe cel care răspunde de era.
Creditorul avea toate elementele necesare pentru a cunoaşte care este întinderea obligaţiei de plată contractuale, precum
şi caracterul pretins nejustificat al plăţii, care derivă din chiar prevederile contractuale.
Nu poate fi reţinută apărarea creditoarei în sensul în care termenul începe să curgă de la data la care i-a fost comunicat
raportul Curţii de Conturi. Societatea ar fi putut şi ar fi trebuit să cunoască împrejurarea că plata efectuată este
nedatorată încă de la momentul la care a fost efectuată. Curtea de Conturi realizează un audit extern cu privire la modul
de gestionare a fondurilor publice, dar instituţia are obligaţia realizării propriului audit intern, în condiţiile Legii
nr.672/2002, care să permită identificarea unor astfel de situaţii de către organele interne cu atribuţii de control.
De altfel, şi raportul de control menţionează lipsa unor controale interne care să permită identificarea acestor nereguli în
executarea contractului, iar neexercitarea obligaţiilor de supraveghere şi control din cadrul instituţiei nu pot fi de natură
a modifica data de la care curge termenul de prescripţie .
Contestatoarea nu a depus la dosar dovezi care să ateste modul efectiv de plată a sumei a cărei restituire se pretinde,
respectiv stingerea prin compensare a creanţelor reciproce, dar în cererea de plată sunt solicitate penalităţi din data de
18.01.2012, ceea ce presupune o recunoaştere a împrejurării că, din punct de vedere contabil, la momentul respectiv a
fost stinsă prin compensare obligaţia de plată, în condiţiile în care la data de 05.12.2011 se aplică pe factură viza de
control financiar preventiv .
Astfel, la data de 18.01.2015 dreptul de acţiune al creditoarei s-a stins ca urmare a intervenirii dreptului de prescripţie,
astfel că, în mod corect administratorul judiciar, în aplicarea dispoziţiilor art.106 alin.2 din Legea nr.85/2014 a constat
stingerea în acest mod a dreptului la acţiune.
Pe de altă parte, naşterea dreptului la acţiune la momentul plăţii a cărei restituire se solicită, respectiv 18.01.2012,
conduce la calificarea creanţei ca fiind anterioară datei deschiderii procedurii de insolvenţă, 24.08.2015. Inacţiunea
organelor de conducere ale creditoarei până în momentul exercitării controlului Curţii de Conturi nu poate conduce la o
modificare a datei la care a luat naştere dreptului de a acţiona, respectiv a datei naşterii raportului juridic obligaţional,
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

13
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 5171/12.03.2019

esenţial pentru stabilirea caracterului de creanţă curentă sau creanţă anterioară deschiderii procedurii de insolvenţă.
Creditorul ar fi trebuit să îşi valorifice dreptul prin formularea unei declaraţii de creanţă în baza art. 102 din Legea nr.
85/2014, care să poată fi înscrisă tabelul preliminar al obligaţiilor debitorului.
În condiţiile în care creanţa invocată nu este născută anterior deschiderii procedurii de insolvenţă, ea nu intră sub
incidenţa dispoziţiilor art. 75 alin. 3 din Legea nr. 85/2014, aşa cum în mod corect a constat administratorul judiciar.
Împotriva sentinței civile nr.6706/16.11.2018 a declarat în termen legal apel SOCIETATEA NAŢIONALĂ A SĂRII -
SUCURSALA SALINA SLĂNIC, prin care a solicitat modificarea în tot a sentinței, cu consecința admiterii acțiunii.
În motivare se arată că Societatea Naţională a Sării - Sucursala Salina Slănic nu este o instituţie bugetară care
gestionează fonduri publice, cum în mod eronat a stabilit instanţa de fond.
Potrivit art.1 alin.1 şi alin.2 din H.G. nr.767/21.11.1997 privind înfiinţarea Societăţii Naţionale a Sării - SA, prin
reorganizarea Regiei Autonome a Sării Bucureşti, Societatea Naţională a Sării este societate comercială pe acţiuni,”
care se organizează şi funcţionează pe bază de gestiune economică şi autonomie financiară”. Din economia dispoziţiilor
legale, rezultă că legiuitorul a înţeles să atribuie Societăţii Naţionale a Sării SA un statut de persoană juridică de drept
privat, respectiv societate comercială pe acţiuni, căreia i se aplică din punct de vedere al organizării interne regulile
stabilite în materia societăţilor comerciale.
Întrucât nu este o instituţie publică, nu avea nici obligaţia realizării propriului audit intern în condiţiile Legii
nr.672/2002, care sa permită identificarea modului de indeplinire a obligaţiilor în contractul de prestări servicii încheiat
cu debitoarea Straco Grup SRL.
Rezultă ca numai auditorii publici ai Camerei de conturi Prahova puteau să constate anumite abateri de la legalitate” în
ceea ce priveşte derularea contractului de prestări servicii nr. 13502/16.11.2011, încheiat cu debitoarea sus menţionată.
Constatarea Camerei de conturi Prahova, consemnată în raportul de control nr.4060, a fost ulterioara deschiderii
procedurii insolvenţei (data raportului fiind 18.03.2016, iar data deschiderii procedurii insolvenţei asupra debitoarei
fiind în 24.08.2015).
Prin decizia nr.8/2016, Camera de conturi Prahova a dispus, ca măsură (II pct.l), recuperarea prejudiciului produs ca
urmare a nerespectarii obligaţiilor contractuale asumate.
Întrucât masurile dispuse de Camera de conturi Prahova sunt obligatorii şi trebuie aduse la indeplinire, potrivit pct.210
din Anexa nr.l la Hotărârea plenului Curţii de conturi a Românie nr. 155 din 29 mai 2014, a formulat cererea de plată.
Debitoarea nu este un simplu tert fata de raportul de expertiza, ci este parte răspunzătoare de producerea prejudiciului
constatat de auditorii Camerei de conturi Prahova.
In mod neîntemeiat instanţa de fond a retinut ca ar fi trebuit sa valorifice dreptul prin formularea unei declaraţii de
creanţă în baza art. 102 din Legea nr.85/2014, deoarece existenta acestei creanţe a fost constatata după deschiderea
procedurii insolventei, în speţa la data de 18.03.2016, moment la care nu mai era posibila formularea unei cereri de
admitere a creanţei. Singura modalitate legala pentru admiterea la masa credală a creanţei debitoarei constituind-o
formularea unei cereri de plata în temeiul art.75 din alin.3 din Legea nr. 85/2014.
In considerentele hotărârii, instanţa de judecată deşi concluzionează că, creanţa invocată nu este născută anterior
deschiderii procedurii de insolventă”, în mod inexplicabil, considera ca nu sunt aplicabile dispoziţiile art.73alin.3 din
Legea nr.85/2014.
Analizând actele și lucrările dosarului, prin raportare la materialul probator administrat și la normele legale incidente,
Curtea constată următoarele:
Cu prioritate, cu aplicarea directă a principiului disponibilității care guvernează procesul civil și în căile de atac,
constată că obiectul apelului este reprezentat de contestația la măsura administratorului judiciar al SC Straco Group,
care a respins cererea de plată a sumei de 56.822 lei, apreciind că este creanță anterioară deschiderii procedurii.
Potrivit precizărilor contestatoarei suma reprezintă plata nedatorată și dobândă rezultând din contractul de prestări
servicii nr.13502/16.11.2011 încheiat cu Straco Group, creanță constatată prin raportul întocmit de către Camera de
Conturi Prahova (decizia nr.8/2016).
Prin sentinţa civilă pronunţată la 24.08.2015 în dosarul nr. 29881/3/2015, s-a dispus deschiderea procedurii generale a
insolvenţei împotriva debitoarei SC Straco Group SRL.
În analiza și temeinicia pretențiilor recurentei, respectiv cerere de plată a sumei de 56.822 lei, Curtea urmează a analiza
dacă respectiva creanță reprezintă creanță anterioară sau ulterioară deschiderii procedurii SC Straco Group SRL.
Potrivit mențiunilor apelantei din cuprinsul cererii de plată, aflate la fila 24 dosarul de fond, având în vedere că
penalitățile în cuantum de 16.547 lei reprezentând dobânda calculată pentru 1517 zile, au fost solicitate pentru perioada
18.01.2012-18.03.2016, rezultă că data scadenței debitului principal, de 40.275 lei s-a născut cel mai târziu la
18.01.2012.
Ori, în condițiile în care procedura insolvenţei debitoarei s-a deschis la data de 24.08.2015, este evident că creanța în
cuantum de 56.822 lei este anterioară deschiderii procedurii. Pentru a concluziona în acest sens, raportat la disp. art.33
și urm. Legea nr.94/1992 Curtea reține că raportul Curții de Conturi nu reprezintă titlu de creanță, precum și faptul că
termenul de prescripție începe să curgă de la nașterea dreptului în temeiul căruia se solicită pretențiile, iar nu de la data
întocmirii raportului de către organele de audit ale Curții de Conturi.
Concluzionând, în condițiile în care apelanta nu a solicitat înscrierea în tabelul preliminar al debitoarei Straco Grup cu
această sumă, fiind creanță născută anterior deschiderii procedurii, aceasta nu poate eluda dispozițiile legale imperative
ale procedurii legislației speciale a insolvenței și să solicite plata acesteia în condițiile art.75 alin.3 Legea nr.85/2014.
Pentru aceste considerente, apreciind asupra legalității și temeiniciei sentinței civile nr. 6706/16.11.2018, cu aplicarea
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

14
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 5171/12.03.2019

art. 480 alin.1 C.proc.civ. va respinge ca nefondat apelul.


Pentru aceste motive, în numele legii, decide:
Respinge apelul formulat de apelanta-creditoare SOCIETATEA NAŢIONALĂ A SĂRII SA - SUCURSALA SALINA
SLĂNIC, înregistrată sub nr. J29/558/1998, CUI 10577473, cu sediul în Slănic, str. Cuza Vodă nr.22, judeţul Prahova,
împotriva sentinţei civile nr.6706 din 16.11.2018 pronunţată de Tribunalul Bucureşti - Secţia a VII-a Civilă în dosarul
nr. 29881/3/2015/a48, în contradictoriu cu intimata-debitoare SC STRACO GRUP SRL, înregistrată la ORC sub
nr.J40/751/2003, CUI 15143718, prin administrator special Ghidineci Mihai Daniel, cu sediul în Bucureşti, str. Bârlea
nr.5-13, sector 5 şi prin administrator judiciar CITR FILIALA BUCURESTI S.P.R.L., cu sediul în Bucureşti, str. Gara
Herăstrau nr.4, Clădirea A, et.3, sector 2, intimatele-creditoare UNICREDIT BANK SA, cu sediul procesual la SCA
Zamfirescu, Racoţi & Partners, din Bucureşti, str. Plantelor nr. 12, sector 2, UNICREDIT LEASING CORPORATION
IFN SA, cu sediul în Bucureşti, str. Jean Louis Calderon nr. 70, sector 2, SC CONNA TONY SRL, cu sediul în Sebeş,
str. Mihai Viteazu, bl.61, ap.11, judeţul Alba, SC LINIAL ELECTRIC SRL, cu sediul în Deva, str. Griviţei nr. 54,
judeţul Hunedoara, SC MARCONSTRUCT IMPEX SRL, cu sediul în localitatea Bragadiru, şos. Alexandriei nr. 270,
judeţul Ilfov, ca nefondat. Definitivă.
Pronunţată în şedinţă publică, azi, 04 martie 2019.
Preşedinte, Judecător, Grefier,
Andreea Silvia Voican Felix Lucian Şalar Viorica Guţu

7. Societatea SOCIETATEA ASIGURARE-REASIGURARE ASTRA S.A., cod unic de înregistrare: 330904


România, Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a VI-a Civila
Splaiul Independenţei nr. 5, Bucureşti, sector 4
Dosar nr.34550/3/2017
Comunicare decizia civilă nr.2278/A/15.11.2018
emisă la: ziua 11 luna 03 anul 2019
CĂTRE
Apelanţii contestatori
1. PA-RA-LI-TRANS SRL, cu sediul în Vicovu de Jos, str. Motelului nr.1707, jud. Suceava, cu sediul procesual ales la
Cabinetul de Avocat Olenici Mihai în Rădăuţi, str. Piaţa Unirii nr.61, jud. Suceava
2. CÎRDEI ILIE, cu domiciliul în Vicovu de Jos, str. Motelului nr.1707, jud. Suceava, cu domiciliul procesual ales la
Cabinetul de Avocat Olenici Mihai în Rădăuţi, str. Piaţa Unirii nr.61, jud. Suceava
Intimaţii creditori
3. AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ, cu sediul în mun.București, bd. Kiseleff Pavel
Dimitrievici nr.55, Vila 6, sector 1
4. FONDUL DE GARANTARE A ASIGURAŢILOR, cu sediul în mun. Bucureşti, str. Amiral Constantin Bălescu
nr.18, sector 1
Intimata debitoare
5. ASIGURARE-REASIGURARE ASTRA SA, cu sediul în mun.Bucureşti, str. Nerva Traian nr.3, bl.M101, et.8,
sector 3, PRIN LICHIDATOR JUDICIAR KPMG RESTRUCTURING S.P.R.L., cu sediul în mun.Bucureşti,
şos.Bucureşti-Ploieşti nr. 69-71, parter, camera 25, sector 1
Se comunică, alăturat, copia deciziei civile nr.2278/A/15.11.2018, pronunţată în dosarul nr. 34550/3/2017 de Curtea de
Apel Bucureşti – Secţia a VI-a Civilă, privind pe
intimata debitoare ASIGURARE-REASIGURARE ASTRA SA, înregistrată la O.R.C. sub nr.J40/305/1991, CUI
330904, cu sediul în mun.Bucureşti, str. Nerva nr.3, bl.M101, et.8, sector 3, PRIN LICHIDATOR JUDICIAR KPMG
RESTRUCTURING SPRL, cu sediul în mun.Bucureşti, şos.Bucureşti-Ploieşti nr.69-71, parter, camera 25, sector 1.
Parafa preşedintelui instanţei, Grefier,
*
România, Curtea de Apel Bucureşti – Secţia A VI-A Civilă
Cod ECLI ECLI:RO:CABUC:2018:046.002278
Dosar nr.34550/3/2017
Decizia civilă nr.2278A
Şedinţa publică din data de 15.11.2018
Curtea constituită din:
Preşedinte: Mihaela Mîneran
Judecător: Marcela Marta Iacob
Grefier: Simona Ionela Sîrbu
Pe rol se află soluţionarea apelului formulat de apelanţii contestatori Pa-Ra-Li-Trans SRL şi Cîrdei Ilie împotriva
sentinţei civile nr.7301/11.12.2017, pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia a VII-a Civilă, în dosarul
nr.34550/3/2017, în contradictoriu cu intimaţii Asigurare Reasigurare Astra SA prin lichidator judiciar KPMG
Restructuring S.P.R.L., Autoritatea de Supraveghere Financiară şi Fondul de Garantare a Asiguraţilor.
La apelul nominal, făcut în şedinţă publică, a răspuns intimata debitoare Asigurare Reasigurare Astra SA prin lichidator
judiciar KPMG Restructuring S.P.R.L., prin avocat Rădulescu Luiza, care depune la dosar împuternicirea avocațială
nr.3312085/2018, lipsind celelalte părţi.
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

15
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 5171/12.03.2019

Procedura de citare este legal îndeplinită.


S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, care învederează obiectul dosarului, stadiul procesual,
modalitatea de îndeplinire a procedurii de citare, precum şi faptul că apelanţii contestatori au depus la dosar, prin
compartimentul registratură, la data de 25.10.2018, dovada achitării taxei judiciare de timbru în cuantum de 50 lei şi
cerere prin care solicită judecarea cauzei în lipsă.
Curtea pune în discuţie cererea de repunere pe rol, formulată de către apelanţii contestatori.
Intimata debitoare, prin avocat, solicită instanţei reluarea judecăţii.
Curtea încuviinţează cererea de repunere pe rol, formulată de către apelanţii contestatori, în temeiul art.415 pct.1
C.pr.civ., constatând că s-a dispus suspendarea judecăţii apelului la termen din 21.06.2018, în temeiul art.411 alin.1
pct.2 C.pr.civ., pentru lipsa părților, iar la data de 03.09.2018 apelanţii au formulat cerere de reluare a judecăţii,
depunând totodată taxa judiciară de timbru în cuantum de 50 lei, aferentă cererii de repunere pe rol.
La interpelarea Curţii, intimata debitoare, prin avocat, arată că nu are cereri prealabile de formulat sau excepţii de
invocat.
Curtea, din oficiu, invocă excepţia netimbrării apelului exercitat de către apelantul Cîrdei Ilie.
Intimata debitoare, prin avocat, solicită instanţei admiterea excepţiei.
Curtea admite excepţia netimbrării apelului exercitat de către apelantul Cîrdei Ilie, constatând că acesta nu a achitat taxa
judiciară de timbru care i s-a pus în vedere, cu toate că a fost respinsă cererea de reexaminare împotriva modului de
stabilire a taxei judiciare de timbru prin încheierea definitivă nr.45A/07.05.2018, pronunţată în dosarul
nr.34550/3/2017/a1 al Curţii de Apel Bucureşti.
Curtea acordă cuvântul cu privire la cererea de sesizare a Curţii Constituţionale cu excepţia de neconstituţionalitate a
dispoziţiilor art.110 alin.2 şi alin.4 şi art.111 alin.2 din Legea nr.85/2014, invocată de apelanta Pa-Ra-Li-Trans SRL
Intimata debitoare, prin avocat, solicită instanţei respingerea excepţiei, apreciază că în Legea nr.85/2014 sunt indicate
toate prevederile necesare şi sancţiunile aplicabile în cazul notificării în cadrul procedurii de insolvenţă, în sensul în
care echivalează cu repunerea în termenul de declarare a creanţei. În această cauză, nu se pune în discuţie nenotificarea
la întocmirea tabelului de creanţe, ci este vorba despre o cerere de admitere a creanţei şi repunere în termen, formulată
în cursul procedurii, care a fost analizată printr-un raport depus în procedura de faliment.
Curtea rămâne în pronunţare asupra cererii de sesizare a Curţii Constituţionale cu excepţia de neconstituţionalitate a
dispoziţiilor art.110 alin.2 şi alin.4 şi art.111 alin.2 din Legea nr.85/2014, invocată de apelanta Pa-Ra-Li-Trans SRL
Curtea pune în discuţie admisibilitatea cererii de repunere în termenul de formulare a contestaţiei, formulată prin
cererea de apel.
Intimata debitoare, prin avocat, arată că cererea nu este admisibilă în apel.
Curtea respinge, ca inadmisibilă, cererea de repunere în termenul de formulare a contestaţiei, formulată prin cererea de
apel, având în vedere că aceasta reprezintă o cerere nouă, inadmisibilă în apel, în conformitate cu art.478 C.pr.civ.
Totodată, conform art.186 alin.2 C.pr.civ., cererea de repunere în termen trebuie îndeplinită în termen de 15 zile de la
încetarea împiedicării, astfel încât trebuia formulată odată cu contestaţia formulată, văzând în acest sens şi teza finală a
alin.2 al art.186 C.pr.civ., dar şi prevederile art.111 alin.2 din Legea nr.85/2014 cât priveşte termenul de exercitare a
contestaţiei.
Curtea acordă cuvântul părţii prezente pentru susţinerea cererii de probatorii.
Intimata debitoare, prin avocat, solicită instanţei încuviinţarea probei cu înscrisurile de la dosar, nu are probe noi în
apel. Solicită instanţei decăderea apelantei din proba cu înscrisuri, având în vedere că acestea nu au fost depuse odată cu
cererea de apel.
Curtea, deliberând, constată că este incidentă sancţiunea decăderii apelantei Pa-Ra-Li-Trans SRL din dreptul de a
administra proba cu înscrisuri, având în vedere că acestea nu au fost ataşate cererii de apel, astfel cum impune art.470
alin.3 C.pr.civ., coroborat cu art.194 lit.e C.pr.civ., și ia act că celelalte părţi nu au depus la dosar înscrisuri noi în apel şi
nici nu au solicitat administrarea altor probe noi ori readministrarea probelor din faţa primei instanţe.
Nemaifiind alte cereri de formulat sau alte incidente de soluţionat, Curtea declară terminată cercetarea procesului,
conform art.244 C.pr.civ., şi acordă cuvântul în dezbaterea apelului, formulat de apelanta Pa-Ra-Li-Trans SRL, conform
art.392 C.pr.civ.
Intimata debitoare, prin avocat, solicită instanţei respingerea apelului, ca neîntemeiat. Consideră că în mod corect
instanţa de fond a apreciat ca fiind tardivă contestaţia formulată de Pa-Ra-Li-Trans SRL Măsura contestată a fost
inclusă în raportul de analiză a cererii, măsură ce a fost făcută publică în condiţii legale prin publicarea în BPI
nr.15983/31.08.2017. Această contestaţie a fost depusă prin poştă la data de 12.09.2017, comunicată prin mijloace
electronice, fiind depăşit termenul de 7 zile prevăzut de lege pentru formularea contestaţiei. Solicită instanţei
respingerea apelului, ca neîntemeiat, întrucât nu au intervenit elemente noi care să conducă la o altă concluzie cu privire
la această problemă. Cât priveşte apelul formulat de Cîrdei Ilie, apreciază că acesta a fost în mod corect respins ca fiind
netimbrat. Nu solicită cheltuieli de judecată.
În conformitate cu dispoziţiile art.394 C.pr.civ., Curtea închide dezbaterile şi reţine cauza spre soluţionare.
Curtea,
Asupra apelului de faţă:
Prin sentinţa civilă nr.7301/11.12.2017, pronunţată în dosarul nr.34550/3/2017, Tribunalul Bucureşti – Secţia a VII-a
Civilă a admis excepţia netimbrării contestaţiei formulate de contestatorul Cîrdei Ilie, invocată din oficiu de instanţă, a
admis excepţia tardivităţii depunerii contestaţiei formulate de contestatoarea Pa-Ra-Li-Trans SRL, invocată prin
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

16
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 5171/12.03.2019

întâmpinare de intimată prin lichidatorul judiciar, a anulat contestaţia împotriva raportului de activitate formulată de
contestatorul Cîrdei Ilie, ca netimbrată, și a respins contestaţia formulată de contestatoarea Pa-Ra-Li-Trans SRL, ca
tardiv formulată.
Pentru a hotărî astfel prima instanţă a reţinut, cu privire la excepția netimbării, incidența prevedrilor art.14 alin.1 și
art.32 din OUG nr.80/2013, coroborate cu art.197 C.pr.civ., subliniind că că li s-a pus în vedere contestatorilor, prin
rezoluţia din data de 13.09.2017 (f. 8), comunicată acestora la data de 25.09.2017 (f. 98), precum şi publicată în BPI
nr.17172 la data de 20.09.2017 (f. 100), să facă dovada achitării taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 lei pentru
fiecare dintre cei doi contestatori.
Astfel cum rezultă din înscrisurile anexate adresei de înaintare înregistrată pe rolul instanței la data de 24.11.2017,
contestatorul Cîrdei Ilie nu a achitat taxa judiciară de timbru în cuantum de 200 lei, aceasta fiind achitată numai de către
contestatoarea Pa-Ra-Li-Trans SRL, astfel cum rezultă din chitanța seria 151077/2017 nr. 2836 din data de 22.11.2017
(f. 115).
Contestatorul Cîrdei Ilie nu şi-a îndeplinit obligaţia de a achita taxa judiciară de timbru aferentă contestației exercitate,
deşi a fost citat cu această menţiune, și nici nu a contestat modalitatea de stabilire a taxei, deși i s-a indicat de către
instanță existența acestei posibilități, motiv pentru care instanţa a admis excepţia netimbrării şi a anulat contestația
formulată de Cîrdei Ilie, ca netimbrată.
În ceea ce privește excepția tardivității formulării contestației de către contestatoarea Pa-Ra-Li-Trans SRL, instanța
reține că aceasta este întemeiată. Prin sentinţa civilă nr.9661/03.12.2015 pronunţată în dosarul nr.32802/3/2015 al
Tribunalului Bucureşti – Secţia a VII-a Civilă, definitivă prin respingerea apelurilor, s-a dispus, în temeiul art.250
raportat la art.262 din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, deschiderea
procedurii falimentului împotriva debitoarei Asigurare Reasigurare Astra SA
Măsura contestată de contestatoare în prezenta contestaţie a fost inclusă în raportul de analiză cereri publicat în BPI
nr.15983/31.08.2017 (f. 44-45).
Judecătorul sindic reține prevederile art.59 alin.6 din Legea nr.85/2014, debitorul persoană fizică, administratorul
special al debitorului persoană juridică, oricare dintre creditori, precum şi orice altă persoană interesată pot face
contestaţie împotriva măsurilor luate de administratorul judiciar. (6) Contestaţia trebuie să fie depusă în termen de 7 zile
de la publicarea în BPI a extrasului prevăzut la alin. (2). Termenul de 7 zile se calculează în conformitate cu dispozițiile
art.181 alin.1 pct.2 C.pr.civ., care dispun că, atunci când termenul se socoteşte pe zile, nu intră în calcul ziua de la care
începe să curgă termenul, nici ziua când acesta se împlineşte.
Judecătorul sindic constată că termenul de depunere a contestațiilor împotriva măsurilor cuprinse în raportul menţionat
anterior a expirat la data de 08.09.2017, iar contestația care face obiectul prezentei cauze a fost trimisă prin poştă la data
de 12.09.2017, conform mențiunilor de pe plicul atașat (f. 36) și prin intermediul poștei electronice la aceeași dată,
conform vizei aplicate pe fila 3 a dosarului. Astfel, prezenta contestație a fost depusă peste termenul de 7 zile prevăzut
de lege, devenind incidente dispozițiile art.185 alin.1 C.pr.civ., conform cărora atunci când un drept procesual trebuie
exercitat într-un anumit termen, nerespectarea acestuia atrage decăderea din exercitarea dreptului, în afară de cazul în
care legea dispune altfel. Actul de procedură făcut peste termen este lovit de nulitate.
Pentru aceste considerente, Tribunalul a admis excepția tardivității depunerii contestaţiei formulate de Pa-Ra-Li-Trans
SRL, invocată prin întâmpinare de intimată prin lichidatorul judiciar, respingând contestația ca tardiv formulată.
Împotriva acestei sentinţe civile au formulat apel apelanții contestatori Pa-Ra-Li-Trans SRL şi Cîrdei Ilie, la data de
21.03.2018, înregistrat la data de 24.04.2018 sub nr.34550/3/2017 pe rolul Curţii de Apel Bucureşti – Secţia a VI-a
Civilă, prin care au solicitat admiterea apelului, anularea hotărârii atacate şi trimiterea cauzei spre rejudecare la prima
instanță, întrucât cele două excepții au fost în mod greșit soluționate.
În motivarea apelului, apelanții au prezentat situația de fapt, subliniind că sunt îndreptățiți la admiterea creanțelor
solicitate, atașând declarației de creanță înscrisurile necesare pentru a proba faptul că întinderea pagubelor este mai
mare decât suma admisă de către lichidatorul judiciar.
În ceea ce priveşte admiterea excepției netimbrării contestaţiei formulate de Cîrdei Ilie, s-a arătat că în mod greşit
judecătorul sindic a admis excepția, neținând cont de prevederile art.35 alin.1 OUG nr.80/2013, conform cărora, atunci
când se formulează o cerere de chemare în judecată de mai mulţi reclamanţi sau o contestaţie împotriva raportului de
activitate, aceştia vor datora o taxă judiciară unică, în solidar, nu atâtea taxe judiciare de timbru câţi reclamanţi
(contestatori) sunt.
În ceea ce priveşte admiterea excepţiei tardivităţii contestaţiei formulate de către contestatoarea Pa-Ra-Li-Trans SRL, s-
au invocat prevederile art.110 alin.1 - alin.4 din Legea nr.85/2014, subliniindu-se că lichidatorul judiciar era obligat ca,
odată cu publicarea în BPI a tabelului preliminar al creanţelor, să notifice contestatorilor faptul că s-a respins cererea de
creanţă și motivul pentru care s-a respins aceasta. Or, administratorul judiciar nu a făcut dovada acestei notificări,
contestatorii luând cunoştinţă întâmplător despre modul cum a fost soluţionată cererea de creanţă. Totodată, se poate
accesa BPI doar în baza unui abonament, însă societatea nu deţine un astfel de abonament. În plus, publicarea unor acte
în BPI este o prezumţie că acestea ar fi fost îndeplinite de la data publicării, însă data luării la cunoştinţă nu corespunde
întotdeauna cu data publicării în BPI.
Întrucât dispoziţiile art.110 alin.4 și ale art.111 alin.2 din Legea nr.85/2014 nu prevăd ce sancţiuni sunt în situaţia în
care administratorul/lichidatorul judiciar nu notifică respingerea cererii de creanţă sau o admite în parte, apelanții au
înțeles să invoce excepţia de neconstituţionalitate a acestor articole, încălcându-se prevederile art.1 alin. 5 din
Constituţie, respectiv este încălcată previzibilitatea şi accesibilitatea legii, componente ale principiului securităţii
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

17
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 5171/12.03.2019

juridice, principiu ce se află în strânsă legătură cu principiului general al legalităţii. În acest sens, este invocată
jurisprudența CEDO cu privire la importanța asigurării accesibilităţii şi previzibilităţii legii.
Apelanții contestatori au înțeles să formuleze cerere de repunere în termenul de exercitare a contestației, conform
art.186 C.pr.civ., deoarece lichidatorul judiciar nu s-a conformat obligaţiei de a notificã: respingerea cererii de creanţă
sau admiterea doar în parte a acesteia.
În drept, sunt invocate prevederile Legii nr.85/2014.
Cererea de apel formulată de către apelanta contestatoare Pa-Ra-Li-Trans SRL a fost legal timbrată cu taxa judiciară de
timbru în cuantum de 100 lei, conform art.23 alin.1 lit.b, coroborat cu art.14 alin.1 din OUG nr.80/2013, în timp ce
cererea de apel formulată de către apelantul contestator Cîrdei Ilie nu a fost timbrată.
Apelanții contestatori nu au depus înscrisuri noi în susținerea apelului.
Prin întâmpinarea depusă la data de 22.05.2018, intimata Asigurare Reasigurare Astra SA prin lichidator judiciar
KPMG Restructuring S.P.R.L. a solicitat respingerea apelului ca nefondat şi menţinerea sentinţei atacate ca temeinică şi
legală.
În motivarea întâmpinării, intimata a arătat că judecătorul sindic a făcut o corectă interpretare şi aplicare a dispoziţiilor
art.59 alin.6 din Legea nr.85/2014 în ceea ce priveşte termenul până la care se puteau formula contestaţii împotriva
măsurii lichidatorului judiciar.
În drept, sunt invocate prevederile art.205 C.pr.civ., Legea nr.85/2014.
Intimata nu a depus înscrisuri noi în apărare.
Legal citați, intimaţii Autoritatea de Supraveghere Financiară şi Fondul de Garantare a Asiguraţilor nu a formulat
întâmpinare şi nici nu s-au prezentat în faţa instanţei de apel pentru a-şi exprima poziţia procesuală şi a solicita probe în
apărare.
Prin răspunsul la întâmpinare depus la data de 07.06.2018, apelanții contestatori Pa-Ra-Li-Trans SRL şi Cîrdei Ilie au
solicitat respingerea apărărilor formulate prin întâmpinare, menținându-și poziția procesuală exprimată prin cererea de
apel.
Prin încheierea din data de 21.06.2018, instanța a dispus suspendarea judecății apelului, în temeiul art.411 alin.1 pct.2
C.pr.civ., ca urmare a lipsei părților.
Prin cererea de repunere pe rol depusă la data de 31.08.2018, apelanții contestatori Pa-Ra-Li-Trans SRL şi Cîrdei Ilie au
solicitat reluarea judecății, cerere încuviințată la termenul din data de 15.11.2018, în baza art.415 pct.1 C.pr.civ.
La același termen, Curtea, după ce a supus-o dezbaterii contradictorii a părților, a admis excepția netimbrării apelului
exercitat de către apelantul Cîrdei Ilie.
Tot la termenul din data de 15.11.2018, instanța de apel a pus în dezbatere cererea de sesizare a Curţii Constituţionale
cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art.110 alin.2 şi alin.4 şi art.111 alin.2 din Legea nr.85/2014, invocată
de apelanta Pa-Ra-Li-Trans SRL, pe care o apreciază ca inadmisibilă și urmează să o respingă, astfel cum se va arăta
mai jos.
În aceeași ședință publică, Curtea a respins, ca inadmisibilă, cererea de repunere în termenul de formulare a contestaţiei,
formulată prin cererea de apel, având în vedere că aceasta reprezintă o cerere nouă, inadmisibilă în apel, în conformitate
cu art.478 C.pr.civ. Totodată, conform art.186 alin.2 C.pr.civ., coroborat cu art.111 alin.2 din Legea nr.85/2014, cererea
de repunere în termen trebuia îndeplinită în interiorul termenului de exercitare a contestației calculat de la încetarea
împiedicării, astfel încât trebuia formulată odată cu cererea adresată judecătorului sindic.
Totodată, Curtea a constatat că apelanta Pa-Ra-Li-Trans SRL este decăzută din dreptul de a administra proba cu
înscrisuri, având în vedere că acestea nu au fost ataşate cererii de apel, astfel cum impune art.470 alin.3 C.pr.civ.,
coroborat cu art.194 lit.e C.pr.civ., și a luat act că celelalte părţi nu au depus la dosar înscrisuri noi în apel şi nici nu au
solicitat administrarea altor probe noi ori readministrarea probelor din faţa primei instanţe.
Examinând înscrisurile de la dosar în raport de excepţia invocată din oficiu, Curtea constată că se impune anularea ca
netimbrat a apelului formulat de către apelantul contestator Cîrdei Ilie împotriva sentinţei civile nr.7301/11.12.2017,
pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia a VII-a Civilă, în dosarul nr.34550/3/2017, pentru următoarele
considerente:
Cu titlu prealabil, trebuie precizat că problema timbrajului trebuie soluţionată cu prioritate, mai înainte de adoptarea
oricăror alte măsuri sau soluţii privind judecata, deoarece numai după verificarea îndeplinirii cerinţelor legale incidente
privind taxele judiciare de timbru instanţa judecătorească este legal învestită pentru a putea adopta orice alte dispoziţii
în cauza ce i-a fost dedusă spre soluţionare.
Astfel, potrivit art.470 alin.2 C.pr.civ., la cererea de apel se va atașa dovada achitării taxelor de timbru, iar conform
alin.3 al aceluiași articol sancțiunea care intervine pentru nerespectarea acestei cerințe este nulitatea cererii de apel.
Potrivit dispoziţiilor art.33 alin.1 din OUG 80/2013, taxele de timbru se plătesc anticipat, cu excepțiile prevăzute de
lege, iar alineatul următor prevede că, în ipoteza în care cererea de chemare în judecată este netimbrată, reclamantului i
se pune în vedere obligația de a timbra cererea în cuantumul stabilit de instanță și de a transmite instanței dovada
achitării taxei judiciare de timbru, în termen de cel mult 10 zile de la primirea comunicării instanței.
Conform art.23 alin.1 lit.a din OUG nr.80/2013, cererile pentru exercitarea apelului se taxează cu 50% din taxa datorată
pentru cererea sau acțiunea neevaluabilă în bani, soluționată de prima instanță, dar nu mai puțin de 20 de lei.
Prin raportare la obiectul prezentei cereri, respectiv contestaţia împotriva măsurii lichidatorului judiciar, sunt incidente
prevederile art.14 alin.1 din OUG nr.80/2013, în conformitate cu care cererile formulate în temeiul legii privind
procedura insolvenței se taxează cu 200 lei.
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

18
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 5171/12.03.2019

Așa fiind, pentru soluționarea prezentei cereri, instanța de apel a pus în vedere apelantului contestator Cîrdei Ilie să facă
dovada achitării taxei judiciare de timbru în cuantum de 100 lei, fiind înștiințat acesta încă din data de 02.05.2018,
conform dovezii de înmânare aflate la fila 26 din dosarul de apel, comunicarea fiind transmisă la domiciliul procesual
ales indicat în cererea de apel şi primită de persoana menţionată în acest scop, cu respectarea art.158 C.pr.civ.
Apelantul contestator a formulat cerere de reexaminare împotriva modului de stabilire a taxei judiciare de timbru,
formându-se dosarul nr.34550/3/2017/a1 pe rolul Curții de Apel București – Secția a VI-a Civilă, soluționat prin
încheierea nr.45A/07.05.2018, definitivă, în sensul respingerii ca neîntemeiate a cererii de reexaminare.
Cu toate că a fost încunoștințat despre obligația stabilită în sarcina sa și cu toate că i s-a respins cererea de reexaminare,
apelantul contestator nu a înțeles să se conformeze și nu a depus la dosar dovada plății taxei până la termenul fixat,
astfel cum impun textele legale anterior indicate.
Prin urmare, devin incidente prevederile art.470 alin.3 C.pr.civ., care instituie sancţiunea anulării cererii de apel, în
cazul în care nu se îndeplineşte obligaţia de plată până la termenul şi în condiţiile stabilite.
Faţă de cele arătate, întrucât nu s-a făcut dovada achitării taxei judiciare de timbru în cuantumul arătat, în temeiul
art.480 alin.1 C.pr.civ., coroborat cu art.470 alin.2 și 3 C.pr.civ., art.14 alin.1 şi art.23 alin.1 lit.a din OUG nr.80/2013,
Curtea a admis excepţia netimbrării cererii de apel, invocată din oficiu şi, pe cale de consecinţă, va anula ca netimbrat
apelul, formulat de apelantul contestator Cîrdei Ilie împotriva sentinţei civile nr.7301/11.12.2017, pronunţată de
Tribunalul Bucureşti – Secţia a VII-a Civilă, în dosarul nr.34550/3/2017, în contradictoriu cu intimaţii Asigurare
Reasigurare Astra SA prin lichidator judiciar KPMG Restructuring S.P.R.L., Autoritatea de Supraveghere Financiară şi
Fondul de Garantare a Asiguraţilor.
Totodată, în temeiul art.453 C.pr.civ., instanţa va lua act că părţile nu au solicitat cheltuieli de judecată în apel.
Examinând înscrisurile de la dosar în raport de cererea de sesizare a Curţii Constituţionale cu privire la excepţia de
neconstituţionalitate a prevederilor art.110 alin.4 şi art.111 alin.2 din Legea nr.85/2014, formulată de către apelanta
contestatoare Pa-ra-li-trans SRL, Curtea constată că se impune respingerea ca inadmisibilă, pentru următoarele
considerente:
Obiectul prezentului litigiu îl reprezintă apelul exercitat de apelanta Pa-ra-li-trans SRL împotriva sentinţei civile
nr.7301/11.12.2017, pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia a VII-a Civilă, în dosarul nr.34550/3/2017, în
contradictoriu cu intimații Asigurare Reasigurare Astra SA prin lichidator judiciar KPMG Restructuring S.P.R.L.,
Fondul de Garantare a Asiguraţilor şi Autoritatea de Supraveghere Financiară. Prin sentinţa apelată s-a dispus
respingerea ca tardivă a contestaţiei formulate împotriva măsurii lichidatorului judiciar, în temeiul art.59 alin.6 din
Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă.
Prin cererea de apel, apelanta contestatoare a solicitat sesizarea Curţii Constituţionale cu privire la excepţia de
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art.110 alin.4 şi art.111 alin.2 din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire
a insolvenţei şi de insolvenţă, în raport de prevederile art.1 alin.5 din Constituţia României.
Mai trebuie reținut că, prin motivele de apel, apelanta contestatoare nu a adus critici hotărârii primei instanțe cu privire
la aplicarea art.59 și neaplicarea art.111 din legea insolvenței.
Față de cele arătate, Curtea consideră că cererea de sesizare a Curții Constituționale este inadmisibilă şi urmează să o
respingă pentru argumentele expuse mai jos.
În acord cu dispoziţiile art.29 din Legea nr.47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, se
impune verificarea îndeplinirii condiţiilor legale pentru admisibilitatea cererii de sesizare a instanţei de contencios
constituţional cu privire la excepţia de neconstituţionalitate. În acest sens, din dispoziţiile art.29 alin.1 rezultă că
excepţiile trebuie să fie invocate în faţa instanţelor judecătoreşti sau de arbitraj comercial, să privească
neconstituţionalitatea unei legi sau ordonanţe ori a unei dispoziţii dintr-o lege sau dintr-o ordonanţă în vigoare şi să aibă
legătură cu soluţionarea cauzei în orice fază a litigiului şi oricare ar fi obiectul acestuia.
Verificând îndeplinirea acestor cerinţe, se constată că, în cauza de față, dispozițiile legale criticate nu au legătură cu
soluţionarea prezentului apel. Astfel, prima instanță a respins contestația ca tardivă, făcând aplicarea dispozițiilor legale
cuprinse în art.59 alin.6 din Legea nr.85/2014, referitoare la contestarea măsurilor lichidatorului judiciar. În schimb,
textele criticate de către apelanta contestatoare, respectiv art.110 alin.4 şi art.111 alin.2 din Legea nr.85/2014 sunt
relevante pentru verificarea termenului de introducere a contestației împotriva tabelului preliminar. Cum prin calea de
atac nu se critică aplicarea de către prima instanță a prevederilor art.59 din legea insolvenței, nu se poate considera că
își găsesc aplicarea nici textele legale criticate pentru neconstituționalitate, astfel încât excepția de neconstituționalitate
nu ar ajuta în niciun mod la soluționarea prezentului apel.
Pentru toate aceste considerente, în temeiul art.29 alin.1 şi alin.4 din Legea nr.47/1992, Curtea va respinge ca
inadmisibilă cererea de sesizare a Curţii Constituţionale cu privire la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor
art.110 alin.4 şi art.111 alin.2 din Legea nr.85/2014, formulată de către apelanta contestatoare Pa-ra-li-trans SRL
Examinând hotărârea atacată în raport de înscrisurile dosarului şi de motivele invocate de apelanta contestatoare Pa-Ra-
Li-Trans SRL, Curtea constată că apelul declarat împotriva sentinţei civile nr.7301/11.12.2017, pronunţată de
Tribunalul Bucureşti – Secţia a VII-a Civilă, în dosarul nr.34550/3/2017, este nefondat pentru următoarele considerente:
Prin sentința civilă atacată a fost respinsă ca tardivă contestaţia împotriva măsurii lichidatorului judiciar, formulată de
contestatoarea Pa-Ra-Li-Trans SRL, în contradictoriu cu intimații Asigurare Reasigurare Astra SA prin lichidator
judiciar KPMG Restructuring S.P.R.L., Fondul de Garantare a Asiguraţilor şi Autoritatea de Supraveghere Financiară,
în temeiul art.59 din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă.
Curtea constată că judecătorul sindic a pronunţat o hotărâre legală şi temeinică, ţinând seama de întregul material
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

19
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 5171/12.03.2019

probator, efectuând o corectă coroborare şi apreciere a probelor, precum şi o justă interpretare şi aplicare a dispoziţiilor
legale incidente, în privinţa termenului de formulare a contestaţiei împotriva măsurilor lichidatorului judiciar, astfel
încât instanţa de apel va păstra soluţia pronunţată.
Sub aspectul situaţiei de fapt, aşa cum a reţinut prima instanţă, trebuie observat că, prin sentinţa civilă
nr.9661/03.12.2015, pronunţată în dosarul nr.32802/3/2015 al Tribunalului Bucureşti – Secţia a VII-a Civilă, a fost
admisă cererea formulată de Autoritatea de Supraveghere Financiară şi a fost deschisă procedura falimentului împotriva
Societăţii Asigurare Reasigurare Astra SA, fiind desemnat lichidatorul judiciar KPMG Restructuring S.P.R.L.
Practicianul în insolvenţă a întocmit raportul de analiză publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă
nr.15983/31.08.2017, în cuprinsul căruia este menționată măsura de acceptare la masa credală a creanţei în cuantum de
2.537,20 lei și de respingere a restului creanței pretinse.
Împotriva acestei măsuri contestatoarea Pa-Ra-Li-Trans SRL a formulat prezenta contestaţie, transmisă prin fax la data
de 11.09.2017 (fila 3 din dosarul primei instanţe).
Raportat la această situaţie de fapt, Curtea consideră că hotărârea atacată este temeinică şi legală, în concordanţă cu
probatoriul administrat şi cu dispoziţiile art.259 alin.1 şi art.59 alin.6 din Legea nr.85/2014, impunându-se menţinerea
soluţiei pronunţate de judecătorul sindic de respingere ca tardivă a contestaţiei.
Astfel, în conformitate cu art.259 alin.1 din Legea nr.85/2014, „societatea de asigurare/reasigurare debitoare şi/sau
oricare dintre creditorii de asigurări, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Fondul de garantare, precum şi orice altă
persoană interesată, după caz, pot formula contestaţie împotriva măsurilor luate de lichidatorul judiciar. Contestaţia se
formulează în termenul prevăzut la art.59 alin.6”. Art.59 alin.6 din lege dispune în sensul că această contestaţie „trebuie
depusă în termen de 7 zile de la publicarea în BPI a extrasului prevăzut la alin.2”.
De asemenea, potrivit art.342 alin.1 din Legea nr.85/2014, „dispoziţiile prezentei legi se completează, în măsura în care
nu contravin, cu cele ale Codului de procedură civilă şi ale Codului civil”. Sub acest aspect, sunt relevante dispoziţiile
art.181 alin.1 pct.2 C.pr.civ., în temeiul cărora termenul pe zile se calculează fără a intra în calcul ziua de la care începe
să curgă şi nici ziua în care se împlineşte. Totodată, conform art.185 alin.1 C.pr.civ., „când un drept procesual trebuie
exercitat într-un anumit termen, nerespectarea acestuia atrage decăderea din exercitarea dreptului, în afară de cazul în
care legea dispune altfel. Actul de procedură făcut peste termen este lovit de nulitate”.
Aplicând aceste dispoziţii legale situaţiei din speţă, Curtea constată că termenul de formulare a contestaţiei împotriva
măsurilor lichidatorului judiciar este de 7 zile şi că a început să curgă la data publicării în Buletinul Procedurilor de
Insolvenţă a extrasului cuprinzând măsura ce formează obiectul contestaţiei. În concret, publicarea a avut loc în BPI
nr.15983/31.08.2017, astfel că termenul de 7 zile a început să curgă la data de 31.08.2017, împlinindu-se la data de
08.09.2017 (vineri), cu respectarea prevederilor art.181 alin.1 pct.2 C.pr.civ., fără a se lua în calcul ziua de început şi
ziua de împlinire a termenului. Cum prezenta contestaţie a fost formulată de către apelanta contestatoare la data de
11.09.2017, când a fost transmisă prin fax, rezultă că termenul 7 zile a fost depăşit.
Prin urmare, este legală şi temeinică soluţia reţinută de judecătorul sindic în sensul depunerii contestaţiei după
împlinirea termenului de 7 zile prevăzut de art.59 alin.6 din Legea nr.85/2014.
Mai trebuie subliniat că art.59 alin.6 din lege stabileşte cu claritate că termenul de 7 zile de exercitare a contestaţiei se
calculează de la data publicării în BPI a extrasului cuprinzând măsura lichidatorului judiciar, iar nu de la data notificării
persoanei interesate.
Nici lipsa abonamentului la Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nu exonerează partea interesată de a respecta termenul
de 7 zile, calculat de la data publicării, atât timp cât art.59 alin.6 din legea insolvenţei prevede în mod expres acest
lucru. Or, faptul că apelanta contestatoare nu a urmărit publicarea măsurii în BPI îi este exclusiv imputabilă şi nu
justifică stabilirea unui alt moment de la care să se calculeze termenul de 7 zile de exercitare a contestaţiei.
Totodată, în măsura în care ar fi considerat că ar fi fost împiedicată să respecte termenul legal de contestare din motive
temeinic justificate, apelanta contestatoare avea posibilitatea de a formula cerere de repunere în termen, în condiţiile
art.186 C.pr.civ., odată cu contestația introdusă, iar nu direct în apel, cerere inadmisibilă față de prevederile art.478
alin.3 C.pr.civ.
Toate aceste argumente conduc la concluzia că în mod corect judecătorul sindic a procedat la admiterea excepţiei
tardivităţii formulării contestaţiei, cu consecinţa anulării acesteia, conform art.59 alin.6 din Legea nr.85/2014, coroborat
cu art.185 C.pr.civ.
Pentru toate aceste considerente, Curtea, în baza art.480 alin.1 C.pr.civ., va respinge ca nefondat apelul declarat de
apelanta contestatoare Pa-Ra-Li-Trans SRL împotriva sentinţei civile nr.7301/11.12.2017, pronunţată de Tribunalul
Bucureşti – Secţia a VII-a Civilă, în dosarul nr.34550/3/2017, în contradictoriu cu intimaţii Asigurare Reasigurare Astra
SA prin lichidator judiciar KPMG Restructuring S.P.R.L., Autoritatea de Supraveghere Financiară şi Fondul de
Garantare a Asiguraţilor.
Totodată, în temeiul art.453 C.pr.civ., instanţa va lua act că părţile nu au solicitat cheltuieli de judecată în apel.
Pentru aceste motive, în numele legii, decide:
Anulează, ca netimbrat, apelul formulat de către apelantul contestator Cîrdei Ilie, cu domiciliul în Vicovu de Jos, str.
Motelului nr.1707, jud. Suceava, CNP:1590430334933, cu domiciliul procesual ales la Cabinetul de Avocat Olenici
Mihai în mun.Rădăuţi, str. Piaţa Unirii nr.61, jud. Suceava, împotriva sentinţei civile nr.7301/11.12.2017, pronunţată de
Tribunalul Bucureşti – Secţia a VII-a Civilă, în dosarul nr.34550/3/2017, în contradictoriu cu intimaţii Asigurare
Reasigurare Astra SA, cu sediul în mun.Bucureşti, str. Nerva Traian nr.3, bl.M101, et.11, sector 3, J40/305/1991, CUI
330904, prin lichidator judiciar KPMG Restructuring S.P.R.L., cu sediul în mun.Bucureşti, şos.Bucureşti-Ploieşti nr.
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

20
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 5171/12.03.2019

69-71, parter, camera 25, sector 1, RFO 0499, 2A0499/2010, Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în
mun.București, bd. Kiseleff Pavel Dimitrievici nr.55, Vila 6, sector 1, şi Fondul de Garantare a Asiguraţilor, cu sediul în
mun.Bucureşti, str. Amiral Constantin Bălescu nr.18, sector 1.
Respinge, ca inadmisibilă, cererea de sesizare a Curţii Constituţionale cu privire la excepţia de neconstituţionalitate a
prevederilor art.110 alin.4 şi art.111 alin.2 din Legea nr.85/2014, formulată de către apelanta contestatoare Pa-ra-li-trans
SRL
Respinge, ca nefondat, apelul formulată de către apelanta contestatoare Pa-ra-li-trans SRL, cu sediul în Vicovu de Jos,
str. Motelului nr.1707, jud. Suceava, CUI 9136376, cu sediul procesual ales la Cabinetul de Avocat Olenici Mihai în
mun.Rădăuţi, str. Piaţa Unirii nr.61, jud.Suceava, împotriva sentinţei civile nr.7301/11.12.2017, pronunţată de
Tribunalul Bucureşti – Secţia a VII-a Civilă, în dosarul nr.34550/3/2017, în contradictoriu cu intimaţii Asigurare
Reasigurare Astra SA, cu sediul în mun.Bucureşti, str. Nerva Traian nr.3, bl.M101, et.11, sector 3, J40/305/1991, CUI
330904, prin lichidator judiciar KPMG Restructuring S.P.R.L., cu sediul în mun.Bucureşti, şos.Bucureşti-Ploieşti nr.
69-71, parter, camera 25, sector 1, RFO 0499, 2A0499/2010, Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în
mun.București, bd. Kiseleff Pavel Dimitrievici nr.55, Vila 6, sector 1, şi Fondul de Garantare a Asiguraţilor, cu sediul în
mun.Bucureşti, str. Amiral Constantin Bălescu nr.18, sector 1.
Cu drept de recurs în termen de 48 de ore de la pronunţare cât priveşte soluţia pronunţată asupra cererii de sesizare a
Curţii Constituţionale. Cererea de recurs se depune la Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a VI-a Civilă.
Definitivă cât priveşte soluţia pronunţată asupra apelurilor.
Pronunţată în şedinţă publică azi, 15.11.2018.
Preşedinte, Judecător, Grefier,
Mihaela Mîneran Marcela Marta Iacob Simona Ionela Sîrbu

Județul Hunedoara
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea FULL EUROPA SRL, cod unic de înregistrare: 20873751
România, Tribunalul Hunedoara, Secţia a-II-a Civilă de Contencios Administrativ și Fiscal
Deva, str. 1 Decembrie, nr. 35
Dosar nr. 4593/97/2014/a3
Termen la 03.04.2019
Citaţie
emisă la: ziua 12, luna 03, anul 2019
-Instesa Sanpaolo România SA, cu sediul în Deva, P-ţa Arras, nr. 3, bl. E, jud. Hunedoara,
-SC Chemirol Agro SRL, cu sediul în Arad, str. Bicaz, nr. 6, jud. Arad,
-Primăria Alba Iulia, cu sediul în Alba Iulia, Cal. Moţilor, nr. 5A, jud. Alba,
-Fekete Marioara, domiciliată în Oiejdea, nr. 265, jud. Alba,
-Grozav Sorin, domiciliat în Jeledinţi, nr. 122, jud. Hunedoara,
-Istrate Vasile, domiciliat în Daia Română, nr. 521, jud. Alba,
-Pop Dorin Augustin, domiciliat în Gelmar, nr, 12, jud. Hunedoara,
-Popa Cornel Iosif, domiciliat în Băcăinţi, str. Principală, nr. 151, jud. Alba,
-Rusu Mihai Ştefan Alin, domiciliat în Alba Iulia, str. Energiei, nr. 11, bl. 7, ap. 1, jud. Alba,
-Primăria Geoagiu, cu sediul în Geoagiu, Calea Romanilor, nr. 141, jud. Hunedoara,
-DGRFP Timişoara-Administraţia judeţeană a Finanţelor Publice Hunedoara, cu sediul în Deva, str. A. Iancu, bl. H3,
jud. Hunedoara,
-SC Natalia-Nadina SRL, cu sediul în Alba Iulia, str. Tulnicului, nr. 7, bl. C2A, ap. 8, jud. Hunedoara,
-SC Redoxim SRL, cu sediul ales la SC Urban&Asociaţii Debts Mannagement, București, Bd. Preciziei, nr. 1, et. 4,
sector 6,
-SC Vis Viridis Consult SRL, cu sediul în Întorsura, str. Radovanului, nr. 1, jud. Dolj,
-SC Europexpres SRL, cu sediul în Alba Iulia, str. T. Vladimirescu, nr. 48, jud. Alba,
-SC Ipso SRL; cu sediul în Mogoşoara, ŞOs. București-Târgovişte, nr. 174D, jud. Ilfov,
-SC Panflor SRL, cu sediul în Bucerdea Vinoasă, nr. 298, jud. Alba,
-SC Full Service SRL, cu sediul în Alba Iulia, str. Energiei, nr. 11, bl. 7, ap. 1, jud. Alba,
Sunt chemaţi la această instanţă, complet C 14-3, în ziua 03, luna 04, anul 2019, cam. 203, ora 09,00, în calitate de
creditori în proces cu debitoarea SC Full Europa SRL, cu sediul în Geoagiu, sat Gelmar, nr. 9, jud. Hunedoara, cod de
identificare fiscală 20873751, nr. de ordine în registrul comerţului J20/170/2007 prin administrator judiciar Insolvent
Consult SPRL, cu sediul în Deva, str. M. Eminescu, nr. 11, ap. 2, jud. Hunedoara, cod de identificare fiscală 20822650,
nr. de ordine în Registrul Societăţile Profesionale de Insolvenţă RSP 0086, pentru contestaţie tabel consolidat.
Parafa preşedintelui instanţei, Grefier,

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

21
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 5171/12.03.2019

Județul Mureş
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea RADOVATRANS EUROSPEDITION SRL, cod unic de înregistrare: 16615231
Convocarea comitetului creditorilor debitoarei SC Radovatrans Eurospedition SRL pentru data de 21.03.2019
Nr.: 2797/1371/425 data emiterii: 11.03.2019
1. Date privind dosarul: Număr dosar 2181/1371 Anul 2010 Tribunal Specializat Mureş Secţia Falimente Judecător
sindic: Valentin Buliga.
2.Arhiva/registratura instanţei: Adresa: str. Justiţiei nr. 1, Tg. Mureş, jud. Mureş ,tel. 0265 260323,programul arhivei:
de luni până vineri de la ora 8,00 la 12,00
3.1. Debitor: SC Radovatrans Eurospedition SRL Cod de identificare fiscală 16615231, sediul social: Tg. Mureş, str.
Ecaterina Varga nr. 10, jud. Mureş, Număr de ordine în registrul comerţului J/26/1443/2008
3.2. Administrator special: Frnda Karoly.
4.Creditori: conform listă
5.Lichidator judiciar: :Continsolv IPURL Cod de identificare fiscală RO 21117446 sediul B-dul Pandurilor nr.25A,
Ap.12, Tg.Mureş, jud.Mureş Număr de înscriere în Tabloul Practicienilor în Insolvenţă RFO II-0296 tel./fax 0265-
257275 ,E-mail moni_horja@yahoo.com Nume şi prenume reprezentant lichidator judiciar persoană juridică: Horja
Ioana Monica
6.Subscrisa: Continsolv IPURL,în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Radovatrans Eurospedition SRL,
conform Încheierii nr. 931 din data de 08.06.2011 pronunţată de Tribunalul Comercial Mureş, secţia Falimente, în
dosarul 2797/1371/2010 şi ca urmare a fuziunii prin absorbţie din data de 21.02.2014, în temeiul art. 15 şi următoarele
din Legea privind procedura insolvenţei, convoacă comitetul creditorilor debitorului: SC Radovatrans Eurospedition
SRL
Şedinţa Adunării creditorilor va avea loc la punctul de lucru al lichidatorului judiciar din Tg. Mureş, str. Livezeni nr. 69
în data de 21.03.2019 ora 15,00.
Ordinea de zi:
1.Prezentarea Raportului privind sumele obținute din lichidare
A fost întcmit Raportul privind sumele obținute din lichidare pentru perioada 01.06.2-18 – 28.02.2019. nu a fost
întocmit un plan de distribuire suma existentă în averea debitoarei fiind păstrată pentru acoperirea cheltuielilor de
lichidare. Pentru informaţii suplimentare, vă puteţi adresa lichidatorului judiciar.
7. Semnătură: Continsolv IPURL prin Horja Ioana Monica
Lista comitetului creditorilor SC Radovatrans Eurospedition SRL
Nr
Denumire creditor Adresa
crt
Făgăraş, str. Vasile Alexandri ,bl. 8, sc. B, ap. 12, jud. Braşov
1. Blach Dom SRL
Sediu procesual ales: Sat. Şercăiţa nr. 187, com. Şinca, jud. Braşov
2. Rofelco Auto SRL Măgureni, jud. Prahova
3. Vodafone Romania SA Sediul ales: Constanţa, str. Grozeşti, nr. 82-84, jud. Constanţa
Continsolv IPURL prin Horja Ioana Monica

Județul Timiş
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea ABATRADE MAT SRL, cod unic de înregistrare: 32444540
Depunere tabel preliminar de creanţe al Abatrade Mat SRL
Nr.: 1814/12.03.2019
1. Date privind dosarul: Număr dosar 4701/30/2018, Tribunalul Timis Secţia a II-a Civilă, Termen de judecată:
21.03.2019, Judecător sindic: dna. Casiana Todor
2.Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Timişoara, Piaţa Ţepeş Vodă, nr. 2, judeţul Timiş. Programul
arhivei/registraturii instanţei: 8,30-12,30.
3.Debitor: ABATRADE MAT SRL, Cod unic de înregistrare: 32444540, sediul social: Timisoara, str. Oglinzilor nr.5
et.4 ap.17, jud. Timis, Număr de ordine în registrul comerţului: J35/2770/2013.
4. Lichidator judiciar: ABA Insolvency SPRL; Cod de identificare fiscală: RO 21214961, sediul social: Timişoara, str.
Stuparilor, nr. 10, jud. Timiş, cod poştal 300261; Număr de înscriere în registrul societăţilor profesionale al UNPIR:
RFO II 0230. Tel: 0256 499 715, Fax: 0256 499 509, E-mail: office@abaconsulting.ro. Nume şi prenume reprezentant
lichidator judiciar persoană juridică: Bogdan-Radu Herzog
5. Subscrisa ABA Insolvency SPRL, în calitate de lichidator judiciar al debitorului Abatrade Mat SRL, conform
Sentintei Civile nr.1414/29.11.2018 pronunţată de Tribunalul Timiș– Sectia a II-a Civila în dosar nr.4701/30/2018, în
temeiul prevederilor Legii nr.85/2014, depune

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

22
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 5171/12.03.2019

Tabelul preliminar de creanţe al Abatrade Mat SRL


Creanța solicitata
Creanța
Nr. conform art.102 % din
Denumire creditor Adresa creditor acceptata
crt. alin.2 din Legea total
(LEI)
nr.85/2014(LEI)
I. Grupa creantelor chirografare - art.161 pct. 8 din Legea nr.85/2014
Timisoara, Pta Ionel IC Bratianu
1 STP Development SRL nr.1, jud. Timis; J35/1318/2010; 127,556.11 127,556.11 14.94%
CIF RO 27294684
Izvin, DN 6F, jud. Timis;
2 Lactitalia SRL 726,310.65 726,310.65 85.06%
J35/3594/2005; CIF RO 16260562
TOTAL 853,866.76 853,866.76 100.00%
ABA Insolvency SPRL

2. Societatea KNITIM SRL, cod unic de înregistrare: 17717396


Depunere rapoarte întocmite de lichidatorul judiciar în procedura generală de insolvenţă
Număr: 98, data emiterii: 05.03.2019
1. Date privind dosarul: nr. dosar 581/30/2016, Tribunalul Timiş, Secţia a II-a Civilă. Judecător-sindic Cristina
Crăciun.
2. Arhiva/registratura instanţei: P-ţa Ţepeş Vodă, nr.2, loc. Timişoara, jud. Timiş. Programul arhivei/registraturii
instanţei 900-1300 .
3. Debitor: SC Knitim SRL, cod de identificare fiscală 17717396, sediul social: loc. Timişoara, str. Agricultorilor, nr.
40, et. P, loc. Timişoara, jud. Timiş, număr de ordine în registrul comerţului J35/2099/2005.
1. Lichidator judiciar provizoriu: Titanic SPRL, cod de identificare fiscală 20570340, sediul social: Tg-Jiu, str.
Siretului, bl. 17 parter jud. Gorj, nr. RFO 0206/31.12.2006, tel/fax 0253/212050, nume şi prenume reprezentant
lichidator judiciar provizoriu persoană juridică Bîlteanu Oana-Maria în temeiul: art. 59 alin.1 din Legea privind
procedura insolvenţei comunică raportul lunar privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor şi justificarea
cheltuielilor efectuate în condiţiile art. 160 - 161 din lege 85/2014.
Raport asupra fondurilor obţinute din valorificarea bunurilor mobile SC Knitim SRL
1. Au fost încasate sume din vânzarea bunurilor, astfel:
- sold iniţial 0 lei
- încasări valorificare bunuri mobile (stoc de marfă): 993,72 lei
Total Încasări 993,72 lei
2. În această perioadă s-au efectuat cheltuieli conform art. 161 din Leg.85/2014 respectiv:
- cheltuieli procedură (notificări, publicitate,
consumabile, transport instanţă); 1.370,40 lei
- cheltuieli onorariu evaluator – achitat în procedură 800,00 lei
- cheltuieli contabilitate (conform prevederilor art. 117
alin. 2 lit. d) din Statutul practicianului în insolvenţă) 500,00 lei
- tva bunuri mobile – achitat în procedură 159 ,00 lei
- onorariu lichidator (încheierea nr. 266/25.02.2016) 3.570,00 lei
- Fond prevăzut la art. 39 pct.7, lit. b) din Leg.85/2014
prin preluarea 2,00% din sume recuperate – achitat în procedură 17,00 lei
Total Cheltuieli 6.416,40 lei
3. Sumă propusă pentru distribuire 0 lei
4. Sold final pentru continuare procedură 0 lei
Notă: Din datele prezentate rezultă că sumele încasate în timpul procedurii din valorificarea bunurilor mobile sunt în
sumă de 993,72 lei.
Din această sumă s-au achitat:
- onorariu evaluator - 800,00 lei,
- TVA - 159,00 lei,
- fond lichidare – 17,00 lei,
- parţial cheltuieli de procedură 17,72 lei.
993,72 lei
Diferenţa de 5.422,68 lei (6.416,40 lei – 993,72) se va solicita de la fondul de lichidare al UNPIR Fil. Timiş prin cererea
formulată în temeiul art. 174 din Leg.85/2014, respectiv:
- Diferenţă cheltuieli procedură: 1.352,68 lei
- Cheltuieli contabilitate: 500,00 lei
- Onorariu lichidator: 3.570,00 lei
Total fond lichidare – 5.422,68 lei
Plan de distribuţie
1) Total încasări: 993,72 lei
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

23
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 5171/12.03.2019

2) Total cheltuieli 6.416,40 lei


3) Sumă ce se va solicita de la fondul de lichidare 5.422,68 lei
4) Sumă propusă pentru distribuţie: 0 lei
5) Sumă rămasă pentru continuarea procedurii 0 lei
lei
Sume rămase de
Creanţa Ajustări Sume ce fac
Nr. plată după
Denumirea creditorilor admisă aduse obiectul
crt. efectuarea
definitiv tabloului distribuirii
distribuirii
1. AJFP Timiş 32.313,00 0 0 32.313,00
Primăria Mun. Timişoara, Direcţia
2. 110,00 0 0 110,00
Fiscală a Mun. Timişoara
3. SC Comador SRL 1.499,70 0 0 1.499,70
4. Societatea Cooperativă Igiena 32.915,30 0 0 32.915,30
Total general 66.838,00 0 0 66.838,00
Notă:
Din datele prezentate rezultă că sumele încasate în timpul procedurii din valorificarea bunurilor mobile sunt în sumă de
993,72 lei.
Din această sumă s-au achitat:
- onorariu evaluator - 800,00 lei,
- TVA - 159,00 lei,
- fond lichidare – 17,00 lei,
- parţial cheltuieli de procedură 17,72 lei.
993,72 lei
Diferenţa de 5.422,68 lei (6.416,40 lei – 993,72) se va solicita de la fondul de lichidare al UNPIR Fil. Timiş prin cererea
formulată în temeiul art. 174 din Leg.85/2014, respectiv:
- Diferenţă cheltuieli procedură: 1.352,68 lei
- Cheltuieli contabilitate: 500,00 lei
- Onorariu lichidator: 3.570,00 lei
Total fond lichidare – 5.422,68 lei
Lichidator judiciar provizoriu: Titanic SPRL, reprezentată prin practician în insolvenţă Bîlteanu Oana-Maria
*
Depunere rapoarte întocmite de lichidatorul judiciar în procedura simplificată a falimentului
Număr: 99, data emiterii: 05.03.2019
4. Date privind dosarul: nr. dosar 581/30/2016, Tribunalul Timiş, Secţia a II a Civilă. Judecător-sindic: Cristina
Crăciun.
5. Arhiva/registratura instanţei: P-ţa Ţepeş Vodă, nr.2, loc. Timişoara, jud. Timiş. Programul arhivei/registraturii
instanţei 900-1300 .
6. Debitor: SC Knitim SRL, cod de identificare fiscală 17717396, sediul social: loc. Timişoara, str. Agricultorilor, nr.
40, et. P, loc. Timişoara, jud. Timiş, număr de ordine în registrul comerţului J35/2099/2005.
7. Lichidator judiciar provizoriu: Titanic SPRL, cod de identificare fiscală 20570340, sediul social: Tg-Jiu, str.
Siretului, bl. 17 parter jud. Gorj, nr. RFO 0206/31.12.2006, tel/fax 0253/212050, nume şi prenume reprezentant
lichidator judiciar provizoriu persoană juridică Bîlteanu Oana-Maria.
Subscrisa Titanic SPRL în calitate de lichidator judiciar provizoriu al debitorului SC Knitim SRL reprezentată legal prin
practician în insolvenţă Bîlteanu Oana-Maria în temeiul: art. 59 alin.1 din Legea 85/2014 comunică
Raport lunar privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor şi justificarea cheltuielilor efectuate în
condiţiile legii 85/2014 pentru debitorul SC Knitim SRL
Număr dosar 581/30/2016, Tribunalul Timiş, Secţia a II-a Civilă, Judecător-sindic: Cristina Crăciun, Temei juridic: art.
59 alin.1 din Leg.85/2014, Lichidator judiciar provizoriu: Titanic SPRL, Debitor: SC Knitim SRL.
Titanic SPRL Tg-Jiu în calitate de lichidator judiciar al societăţii debitoare SC Knitim SRL, prezintă următorul raport
de activitate:
I. Conform prevederilor art. 59 alin.2 din Leg. 85/2014 raportul de activitate nr. 418/06.11.2018 depus pentru
termenul din data de 15.11.2018 a fost publicat prin Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr.
21745/15.11.2018.
II. Referitor la valorificarea stocului de marfă – articole de îmbrăcăminte aflate în patrimoniul societății
debitoare, menționăm următoarele:
- Lichidatorul în baza hotărârii creditorilor din data de 27.09.2018 (valorificarea bunurilor mobile la cel mai bun preţ
oferit) a continuat procedura de valorificare a bunurilor. Stocul de marfă a fost valorificat către persoane fizice, fiind
întocmite în acest sens facturi fiscale în valoare de 993,72 lei.
III. Având în vedere că s-a valorificat întreg stocul de marfă, lichidatorul judiciar în temeiul art. 160 din Leg.85/2014 a
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

24
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 5171/12.03.2019

procedat la întocmirea raportului asupra fondurilor obţinute din valorificarea bunurilor mobile şi planul de distribuţie –
anexate.
Aşa cum am arătat şi în Nota de la raportul asupra fondurilor obţinute din valorificarea bunurilor mobile şi planul de
distribuţie, din suma obţinută din valorificarea bunurilor, au fost acoperite cheltuielile cu: onorariu evaluator, tva, fond
lichidare şi parţial din cheltuielile de procedură. Prin urmare, în conformitate cu prevederile art. 174 din Leg. 85/2014
lichidatorul va formula cerere de închiderea procedurii şi nu raport final, deoarece onorariu şi diferenţa de cheltuieli în
total de 5.422,68 lei vor fi solicitate din fondul de lichidare al UNPIR Fil. Timiş.
Concluzii şi propuneri: Faţă de cele prezentate solicităm:
- să se ia act de valorificarea stocului de marfă;
- afişarea raportului asupra fondurilor obţinute din valorificarea bunurilor şi planul de distribuţie;
- termen pentru notificarea prin BPI către creditori a raportului asupra fondurilor obţinute din valorificarea bunurilor
şi planul de distribuţie;
- în situaţia în care nu se vor fi formulate contestaţii la raport şi plan conf. prev. art. 160 pct.5 din Leg.85/2014,
lichidatorul va formula cererea de închiderea procedurii în temeiul art. 174 din Leg.85/2014 şi totodată va proceda la
publicarea acesteia prin BPI.
Anexăm la prezentul copii xerox după cele menţionate în cuprinsul raportului.
Lichidator judiciar provizoriu: Titanic SPRL reprezentată, prin practician în insolvenţă Bîlteanu Oana-Maria
*
Notificare privind raportul asupra fondurilor obţinute din valorificarea bunurilor mobile şi plan de distribuire
Număr: 106, data emiterii: 12.03.2019
8. Date privind dosarul: nr. dosar 581/30/2016, Tribunalul Timiş, Secţia a II-a Civilă, Judecător-sindic: Cristina
Crăciun.
9. Arhiva/registratura instanţei: P-ţa Ţepeş Vodă, nr.2, loc. Timişoara, jud. Timiş. Programul arhivei/registraturii
instanţei 900-1300 .
10. Debitor: SC Knitim SRL, cod de identificare fiscală 17717396, sediul social: loc. Timişoara, str. Agricultorilor, nr.
40, et. P, loc. Timişoara, jud. Timiş, număr de ordine în registrul comerţului J35/2099/2005.
11. Lichidator judiciar provizoriu: Titanic SPRL, cod de identificare fiscală 20570340, sediul social: Tg-Jiu, str.
Siretului, bl. 17 parter jud. Gorj, nr. RFO 0206/31.12.2006, tel/fax 0253/212050, nume şi prenume reprezentant
lichidator judiciar provizoriu persoană juridică Bîlteanu Oana-Maria.
Subscrisa Titanic SPRL în calitate de lichidator judiciar provizoriu al debitorului SC Knitim SRL reprezentată legal prin
practician în insolvenţă Bîlteanu Oana-Maria în temeiul: art. 160 alin.1 din Legea 85/2014 notifică:
La data de 07.03.2019 lichidatorul judiciar a depus la Tribunalul Timiş – raportul asupra fondurilor obţinute din
valorificarea bunurilor mobile şi planul de distribuţie.
Informaţii suplimentare:
Oricare creditor sau comitetul creditorilor pot formula contestaţie la raport şi plan în termen de 15 zile de la publicarea
prin BPI.
O copie a contestaţiei se va comunica de urgenţă lichidatorului judiciar. Pentru alte informaţii vă puteţi adresa
lichidatorului judiciar Titanic SPRL Tg-Jiu.
Lichidator judiciar provizoriu: Titanic SPRL reprezentată, prin practician în insolvenţă Bîlteanu Oana-Maria

3. Societatea LUCĂU CONSTRUCT SRL, cod unic de înregistrare: 14380643


România, Tribunalul Timiş, Secţia a II-a Civilă
Mun. Timişoara, str. P-ţa Ţepeş Vodă, nr. 2A, jud. Timiş
Dosar nr. 4245/30/2018
Comunicare încheierea civilă nr. 208/28.02.2019
Către,
Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Timiş
Sediul: mun. Timişoara, str. Paris, nr. 2A, jud. Timiş
Cod de identificare fiscală: 14942091
Debitor:
Lucău Construct SRL, cu sediul în Timişoara, Bd. Liviu Rebreanu, nr. 168, jud. Timiş, J35/33/2002, CUI 14380643
Lichidator judiciar:
Cabinet Individual de Insolvenţă Urechiatu Romeo Antoniu, cu sediul în Timişoara, str. Munteniei, bl. C39, et. 1, ap. 4,
jud. Timiş
Creditori:
Dual General Construct SRL, cu sediul în Bucureşti, str. Clăbucet, nr. 49, sector 1, J40/10099/2006, CUI 18780510, cu
sediul procedural ales în Bucureşti, Bd. I.C. Brătianu, nr. 39, bl. P6, sc. 2, et. 5, ap. 31, sector 3,
Direcţia Fiscală a Municipiului Timişoara, cu sediul în Timişoara, Bd. Mihai Eminescu, nr. 2B, jud. Timiş, CIF
21666630,
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Timişoara, cu sediul în Timişoara, str. Gh. Lazăr, nr. 9B, jud. Timiş,
Porsche Mobility SRL, cu sediul în Voluntari, Bd. Pipera, nr. 2, Clădirea „Porsche”, et. 3 şi 4, cam. 310, 313, 422, jud.
Ilfov, cu sediul procedural ales în Bucureşti, str. Carol Davila, nr. 21A, parter, ap. 2, la Cab. Av. Criana Măcărescu.
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

25
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 5171/12.03.2019

Se comunică, alăturat, copia Încheierii civile nr. 208/28.02.2019, pronunţată în dosarul nr. 4245/30/2018 de Tribunalul
Timiş, Secţia a II-a Civilă - prin judecător sindic, privind debitorul Lucău Construct SRL, cu sediul în Timişoara, Bd.
Liviu Rebreanu, nr. 168, jud. Timiş, J35/33/2002, CUI 14380643.
Parafa preşedintelui instanţei, Grefier,
*
România, Tribunalul Timiş - Secţia A II-A Civilă
Cod ECLI
Dosar nr. 4245/30/2018
Încheierea civilă nr. 208
Şedinţa publică din data de 28.02.2019
Preşedinte - Judecător sindic: Casiana Todor
Grefier: Mariana Budur
Pe rol se află judecarea cauzei privind administrarea procedurii insolvenţei faţă de debitoarea Lucău Construct SRL, cu
sediul în Timişoara, Bd. Liviu Rebreanu, nr. 168, jud. Timiş, J35/33/2002, CUI 14380643 reprezentată de administrator
judiciar Cabinet Individual de Insolvenţă Urechiatu Romeo Antoniu, cu sediul în Timişoara, str. Munteniei, bl. C39, et.
1, ap. 4, jud. Timiş în contradictoriu cu creditorii Dual General Construct SRL, cu sediul în Bucureşti, str. Clăbucet, nr.
49, sector 1, J40/10099/2006, CUI 18780510, cu sediul procedural ales în Bucureşti, Bd. I.C. Brătianu, nr. 39, bl. P6, sc.
2, et. 5, ap. 31, sector 3, Direcţia Fiscală a Municipiului Timişoara, cu sediul în Timişoara, Bd. Mihai Eminescu, nr. 2B,
jud. Timiş, CIF 21666630, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Timişoara, cu sediul în Timişoara, str. Gh.
Lazăr, nr. 9B, jud. Timiş, Porsche Mobility SRL, cu sediul în Voluntari, Bd. Pipera, nr. 2, Clădirea „Porsche”, et. 3 şi 4,
cam. 310, 313, 422, jud. Ilfov, cu sediul procedural ales în Bucureşti, str. Carol Davila, nr. 21A, parter, ap. 2, la Cab.
Av. Criana Măcărescu.
La apelul nominal făcut în şedinţă publică, se constată lipsa părţilor.
Procedura de citare este legal îndeplinită.
S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care se constată că prin serviciul Registratură s-a depus la
data de 20.02.2019, de către administratorul judiciar, Raport de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a
atribuţiilor în ceea ce priveşte administrarea procedurii insolvenţei debitoarei, întocmit în baza disp. art. 59 din Legea
nr. 85/2014, prin care au fost învederate măsurile întreprinse de la deschiderea procedurii insolvenţei până prezent. Pe
scurt s-au arătat următoarele:
- au fost notificaţi potenţiali creditorii bugetari cât şi debitoarea, scrisoarea recomandată fiind returnată;
- până la data întocmirii prezentului raport administratorul judiciar nu a primit actele debitoarei, pe cale de consecinţă
nu poate face o analiză şi nu se poate pronunţa în privinţa incidentelor art. 169 alin. 1 din legea insolvenței cu privire la
atragerea răspunderii pentru intrarea în insolvenţă a membrilor organelor de conducere a debitoarei;
- conform adresei Direcţiei Fiscale a Municipiului Timişoara, debitoarea figurează cu mijloace de transport;
- administratorul judiciar a publicat în BPI, Raportul asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la apariţia stării de
insolvenţă a debitoarei, tabelul preliminar, procesul verbal al adunării creditorilor din data de 27.12.2018, tabelul
preliminar al creanţelor, tabelul definitiv al creanţelor;
- s-a mai trimis o notificare la domiciliul administratorului debitoarei, Chiş Mihai, pentru predarea actelor şi maşinilor,
însă până la data întocmirii prezentului raport, administratorului judiciar nu i-a fost returnată confirmarea primirii
notificării.
Având în vederea acestea, s-a solicitat judecătorului sindic a dispune intrarea în faliment a debitoarei pentru motivele
menţionate în cuprinsul raportului de activitate şi confirmarea în calitate de lichidator judiciar a practicianului în
insolvenţă Cabinet Individual de Insolvenţă Urechiatu Romeo Antoniu (f. 2 – 16, vol. II).
Declarând dezbaterile închise,
Judecătorul sindic,
Asupra cererii administratorului judiciar:
Constatând, că în cadrul procedurii de insolvenţă generală deschisă împotriva debitoarei Lucău Construct SRL, cu
sediul în Timişoara, Bd. Liviu Rebreanu, nr. 168, jud. Timiş, J35/33/2002, CUI 14380643, aceasta nu şi-a declarat
intenţia de reorganizare şi nici una din celelalte persoane îndreptăţite nu a propus un plan de reorganizare, în termenul
prevăzut lege,
Aprobând raportul administratorului judiciar prin care se propune intrarea debitorului în faliment, potrivit art. 92 alin. 3
sau art. 98 alin. 3 din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă,
Constatând că sunt îndeplinite condiţiile deschiderii procedurii falimentului, potrivit art. 145 alin. 1 lit. D din Legea
85/2014,
Pentru aceste motive, în numele legii, dispune:
Admite cererea formulată de administratorul Cabinet Individual de Insolvenţă Urechiatu Romeo Antoniu, cu sediul în
Timişoara, str. Munteniei, bl. C39, et. 1, ap. 4, jud. Timiş.
În temeiul art. 145 alin. 1 lit. D din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă,
Dispune intrarea în faliment – prin procedura generală a debitoarei Lucău Construct SRL, cu sediul în Timişoara, Bd.
Liviu Rebreanu, nr. 168, jud. Timiş, J35/33/2002, CUI 14380643.
În temeiul art. 145 alin. 2 lit. a din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă,
Ridică dreptul de administrare, administratorilor sociali ai debitoarei.
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

26
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 5171/12.03.2019

În temeiul art. 145 alin. 2 lit. b din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă,
Confirmă în calitate de lichidator judiciar practicianul în insolvenţă Cabinet Individual de Insolvenţă Urechiatu Romeo
Antoniu, cu sediul în Timişoara, str. Munteniei, bl. C39, et. 1, ap. 4, jud. Timiş.
Fixează pentru lichidator atribuţiile prevăzute de art. 64 din Legea insolvenţei.
În temeiul art. 146 alin.1 din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă,
Pune în vedere lichidatorului să procedeze la notificarea trecerii debitoarei în faliment.
Fixează termenul maxim de predare a gestiunii către lichidatorul, împreună cu lista actelor şi operaţiunilor efectuate
după deschiderea procedurii la 01.04.2019.
Dispune predarea către lichidator, în termen de 10 zile de la pronunţarea prezentei, a tabelului definitiv al creanţelor şi a
listei creanţelor născute în cursul procedurii.
Fixează termenul limită pentru depunerea cererilor creanţelor născute în cursul procedurii la 15.04.2019.
Fixează termenul limită pentru verificarea creanţelor născute în cursul procedurii, întocmirea, afişarea şi comunicarea
tabelului suplimentar al creanţelor la14.05.2019.
Fixează termenul de depunere la tribunal a contestaţiilor, care va fi de 7 zile de la publicarea în BPI a tabelului
suplimentar.
Fixează termenul limită pentru întocmirea şi afişarea tabelului definitiv consolidat al creanţelor la 13.06.2019.
În temeiul art.151 din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă,
Dispune sigilarea bunurilor din averea debitorului şi îndeplinirea celorlalte operaţiuni de lichidare.
Fixează următorul termen de judecată la 02.05.2019, sala 174, ora 09:00, în cunoştinţa părţilor, art. 42 alin. 8 din Legea
85/2014.
Executorie.
Cu drept de apel în termen de 7 zile de la comunicare.
Pronunţată în şedinţa publică din 28.02.2019.
Preşedinte, Judecător sindic, Grefier,
Casiana Todor Mariana Budur

Județul Tulcea
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea EURODELTA MANAGEMENT CONSULT SRL, cod unic de înregistrare: 13751590
Convocarea adunării generale a asociaţilor
Nr. 351/08.03.2019
1. Date privind dosarul: nr. 242/88/2019 al Tribunalului Tulcea – Secţia Civilă de Contencios Administrativ şi Fiscal,
Judecător sindic Simona Gheorghe.
2. Asociaţi: Dobronăuțeanu Emanuel Corneliu.
3.1. Debitor: Eurodelta Management Consult SRL, cu sediul în mun. Tulcea, str. Babadag, nr. 172, et. 1, cam. 20, jud.
Tulcea, O.R.C. J36/480/2011, C.I.F. RO 13751590.
3.2. Administrator special: nu a fost desemnat.
4. Administrator judiciar: RomINSOL I.P.U.R.L., cu sediul în Bucureşti, Calea Apeductului, nr. 15, bl. A3A, sc. 2, ap.
21, sector 6, şi cu sediul profesional în mun. Constanţa, str. Făgetului, nr. 140, bl. ST5, sc. B, ap. 39, et. 1, jud.
Constanţa, înregistrată în Registrul Formelor de Organizare al U.N.P.I.R. sub nr. 0195/31.12.2006, având cod de
identificare fiscală RO 15539802, tel./fax: 0341.441.389, e-mail: rominsol@yahoo.com, reprezentată legal prin
practician în insolvenţă, ing. Paul Apostol.
5. Subscrisa RomINSOL I.P.U.R.L., în calitate de administrator judiciar al debitorului Eurodelta Management Consult
SRL, conform încheierii civile nr. 26/07.03.2019, pronunţată în Dosarul nr. 242/88/2019 al Tribunalului Tulcea – Secţia
Civilă de Contencios Administrativ şi Fiscal, în temeiul art. 53 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 procedurile de prevenire
a insolvenţei şi de insolvenţă, convoacă Adunarea Generală a Asociaţilor debitoarei Eurodelta Management Consult
SRL
Şedinţa va avea loc la data de 21.03.2019, ora 1000, la sediul profesional al administratorului judiciar din mun.
Constanţa, str. Făgetului, nr. 140, bl. ST5, sc. B, ap. 39, et. 1, jud.Constanţa, având pe ordinea de zi:
Desemnarea administratorului special al debitoarei Eurodelta Management Consult SRL şi stabilirea remuneraţiei
acestuia.
Asociaţii pot fi reprezentaţi în cadrul adunării prin împuterniciţi, cu procură specială autentică sau, în cazul persoanelor
juridice, cu delegaţie semnată de conducătorul unităţii. Asociaţii pot vota şi prin corespondenţă. Scrisoarea prin care îşi
exprimă votul, semnată de asociat, sau înscrisul în format electronic căruia i s-a încorporat, ataşat ori asociat semnătura
electronică extinsă, bazată pe un certificat valabil, poate fi comunicată/comunicat prin orice mijloace, până în ziua și la
ora fixată pentru exprimarea votului, administratorului judiciar.
Informaţii suplimentare: la sediul administratorului judiciar din mun. Constanţa, str. Făgetului, nr. 140, bl. ST5, sc. B,
ap. 39, et. 1, jud. Constanţa, tel./fax: 0341 441389, mobil: 0730081956, e-mail: rominsol@yahoo.com.
Administrator judiciar, RomINSOL I.P.U.R.L., prin Asociat coordonator, ing. Paul Apostol

*
* *
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

27
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 5171/12.03.2019

I. Preţul de vânzare al Buletinului Procedurilor de Insolvenţă

Nr. Crt. Forma Abonament Preţ vânzare


365 zile 949,95 lei
1 Suport electronic 90 zile 237,49 lei
30 zile 79,16 lei

II. Tariful de publicare în Buletinului Procedurilor de Insolvenţă a actelor de procedură: 34 lei/pagină de


document.
Pentru publicarea actelor de procedură în maxim 24 de ore de la înregistrare, se aplică un tarif suplimentar de
50%.

EDITOR: MINISTERUL JUSTIŢIEI - OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI


Bd. Unirii, nr. 74, Bl.J3b, Tr. II+III, sect. 3, Cod poştal 030837, Bucureşti, Tel. (+40-21)3160804, 3160810
Fax (+40-21) 3160803. E-mail: onrc@onrc.ro, Website www.onrc.ro, www.buletinulinsolventei.ro
Cod de identificare fiscală: 14942091,
IBAN: RO72TREZ7035032XXX011591, deschis la TREZORERIA SECTOR 3
Tiparul: Oficiul Naţional al Registrului Comerţului
Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 5171/12.03.2019 conţine 28 pagini. ISSN 1842-3094
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

28