Sunteți pe pagina 1din 3

Avizat responsabil comisie, Avizat director,

Aria curiculară: LIMBĂ ŞI COMUNICARE Timp alocat: 16 săpt.* 3h = 48h


Disciplina: Formarea abilitatii de comunicare 1 săpt.* 2h = 2h
Nr. ore/ săptămână: 3h
Clasa: a I-a
Cadru didactic:

PROIECTARE didactică semestrială (sem. II)

Nr. Unitatea de Ob. Detalierea Durata Activitati de invatare Resurse si strategii didactice Instrumente Obs.
Crt invatare Ref unitatii de de evaluare
invatare Nr. Data Materiale Strategii
ore
1 Comunicarea 1,1 Elemente de 3 15.02 Exerciţii de localizare şi de denumire Joc didactic Explicaţia,
orală (verbală) identificare 18.02 a sunetelor din mediul ambiant Fişe, planşe Chestionare
observaţia
şi nonverbalǎ personală 19.02 (identificarea sursei zgomotelor, a cu imagini orală
dirijată,
vocii persoanelor din mediul Model, Observarea
conversaţia,
familiar copilului, etc) obiecte sistematică
exerciţiul
1,1 3 22.02 Exerciţii de preluare şi de Explicaţia,
25.02 reproducere fidelă a modelului Fişe, planşe Chestionare
observaţia
26.02 mimico-gestual al profesorului cu imagini orală
Model,
dirijată,
Observarea
obiecte conversaţia,
sistematică
exerciţiul
1,2 Mesajul oral - 29.02 Exerciţii aplicative de executare de Joc didactic Explicaţia,
capacitatea de a 3 3.03 comenzi verbale simple: „Ridică Imagini, observaţia Chestionare
asculta, a percepe, 4.03 mâna!” Aşază păpuşa pe scaun!”) planşe, dirijată,
a înţelege jetoane orală
conversaţia,
1,2 3 7.03 Exerciţii de receptare a unor mesaje Joc didactic Explicaţia, Chestionare
10.03 vizând comportamentul de Imagini, observaţia orală
11.03 ascultător/ privitor (“Să ascultăm !; planşe, dirijată,
Să privim !; Să mirosim !; Să Aprecieri
jetoane conversaţia,
pipăim!) verbale
exerciţiul
1,2 3 14.03 Exerciţii de familiarizare cu formule Explicaţia,
Formule de salut, 17.03 de salut, de solicitare, de Fişe, planşe Chestionare
observaţia
de solicitare, de 18.03 prezentare, de permisiune cu imagini orală
dirijată,
prezentare, de Model, Observarea
permisiune obiecte conversaţia,
sistematică
exerciţiul
1,3 Reacţii verbale la 3 21.03 Jocuri didactice de expresie mimico- Imagini Explicaţia,
întrebări 24.03 facială Fişe observaţia Chestionare
25.03 Jocuri cu marionete Planşe dirijată, orală
Jocuri de rol conversaţia,
exerciţiul
2 Formarea 2.3 3 28.03 Exerciţii-joc de identificare Explicaţia,
capacităţii de Conţinuturi simple 31.03 obiectuală/ imagistică (a unor fiinţe, Fişe, planşe Observarea
observaţia
citire redate cu sprijin 1.04 lucruri, obiecte, animale familiare) şi cu imagini sistematică
dirijată,
Actul lexic verbal şi imagistic de denumire corespunzătoare Model, Aprecieri
obiecte conversaţia,
verbale
exerciţiul
2.1 3 4.04 Exerciţii pentru dezvoltarea Joc didactic Explicaţia,
7.04 motricităţii aparatului fono- Chestionare
Imagini, observaţia
8.04 articulator orală
planşe, dirijată,
(exerciţii de gimnastică facială, jetoane Aprecieri
conversaţia,
linguală etc.) verbale
exerciţiul
2.1 3 11.04 Exerciţii şi jocuri cu onomatopee, Explicaţia,
14.04 silabe deschise duble (ma-ma, ta-ta, Fişe, planşe Chestionare
observaţia
15.04 pa-pa, bu - bu, pu – pu etc.), cu imagini orală
dirijată,
logatomi Model, Aprecieri
obiecte conversaţia,
verbale
exerciţiul
3.2 2 5.05 Exerciţii-joc de asociere cuvânt - Joc didactic Explicaţia,
6.05 imagine corespunzătoare Imagini, observaţia Chestionare
planşe, dirijată, orală
jetoane conversaţia,
exerciţiul
3.1 Asociere fonem- 3 9.05 Exerciţii de realizare a Fişe, planşe Explicaţia, Chestionare
12.05 corespondenţei fonem- literă – observaţia
13.05 grafem/ literă cu imagini
literă mică şi mare dirijată, orală
mare de tipar Model,
de tipar conversaţia,
obiecte
exerciţiul
3.1 3 16.05 Exerciţii de identificare a sunetelor şi Joc didactic Explicaţia, Aprecieri
19.05 a poziţiei lor (iniţială) în cuvânt Imagini, observaţia verbale
20.05 planşe, dirijată,
jetoane conversaţia,
3 Comunicarea 4.3 3 23.05 Exerciţii-joc de exersare a gestului Explicaţia,
scrisă 26.05 rotativ şi rectiliniu Fişe, planşe Observarea
Poziţia corectă la observaţia
Actul grafic 27.05 Exerciţii de imitare cu mâna/ degetul/ cu imagini sistematică
scris dirijată,
creionul a poziţiilor orizontală, Model, Aprecieri
obiecte conversaţia,
verticală, oblică verbale
exerciţiul
4.3 3 30.05 Exerciţii de apucare, frământare, Joc didactic Explicaţia,
2.06 modelare a plastilinei, de pliere a Observarea
Imagini, observaţia
3.06 hârtiei etc sistematică
planşe, dirijată,
jetoane
4.3 3 6.06 Exerciţii-joc de flexie-extensie a Imagini, Explicaţia,
9.06 degetelor (imitarea cântatului la pian, Observarea
planşe, observaţia
10.06 a picăturilor de ploaie, a storsului sistematică
jetoane dirijată,
rufelor etc) Fişe, planşe Aprecieri
conversaţia,
cu imagini verbale
exerciţiul
4.3 3 13.06 Exerciţii de utilizare a tăbliţei de Explicaţia,
Asociere fonem- 16.06 scris, a foii de desen (ca spaţii largi Observarea
Joc didactic observaţia
literă mică şi mare 17.06 de desenare/ scriere), a cretei albe/ sistematică
de tipar
Fişe, planşe dirijată,
colorate, a caietului cu liniatură tip, cu imagini Aprecieri
conversaţia,
a creionului verbale
exerciţiul
3 20.06 Exerciţii de verificare şi Explicaţia,
23.06 Fişe de
consolidare a cunoştinţelor observaţia
24.06 lucru, Aprecieri
Evaluare însuşite dirijată,
planşe cu verbale
conversaţia,
imagini
exerciţiul