Sunteți pe pagina 1din 6

Studentă practicantă – Gîbu Ana-Maria

Profesori coordonatori – Sighidim Alina, Păduraru Mircea

PROIECT DIDACTIC

Școala: Colegiul Național “Garabet Ibrăileanu” Iași

Data: 11.12.2018

Clasa: a IX-a A

Aria curriculară: Limbă și comunicare

Disciplina: Limba și literatura română

Subiectul lecției: Prefixe, sufixe, prefixoide, sufixoide

Tipul lecției: predare-învățare

Profesor: Gîbu Ana-Maria

COMPETENȚE GENERALE
1. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în receptarea şi în producerea mesajelor în
diferite situaţii de comunicare

COMPETENȚE SPECIFICE
1.1 utilizarea adecvată a achiziţiilor lingvistice în receptarea diverselor texte
1.2. identificarea elementelor specifice din structura unor tipuri textuale studiate
1.5 utilizarea corectă şi adecvată a formelor exprimării orale şi scrise în diverse situaţii de
comunicare

OBIECTIVE OPERAŢIONALE
La sfârşitul lecţiei elevii vor fi capabili:
O.1. Să definească ,sufixele şi prefixele, sufixoidele și prefixoidele.
O.2. Să identifice cuvintele derivate.
O.3. Să sublinieze sufixele/prefixele/sufixoidele/prefixoidele din structura cuvintelor;
O.4. Să alcătuiască cuvinte noi cu ajutorul sufixelor şi prefixelor.
O.5..Să diferențieze afixele de afixoide

RESURSE EDUCAŢIONALE:
-manualul de Limba şi literatura română (Ed. Corint.);
-capacităţile receptive ale elevilor de clasa a XI-a;
-sala de clasă
-tabla
-fișele de lucru

STRATEGIA DIDACTICĂ:
• Metode şi procedee: conversaţia euristică, explicaţia, metoda ciorchinelui, exercițiul
• Mijloace de învăţământ: fişe de lucru, scheme
• Forme de organizare: activitate frontală, individuală, în perechi, în grup
Studentă practicantă – Gîbu Ana-Maria
Profesori coordonatori – Sighidim Alina, Păduraru Mircea

SCENARIU DIDACTIC

Etapele lecției Activitatea profesorului Activitatea elevului Timp

1.Moment Asigur liniștea și disciplina în Elevii anunță absenții și 1 min


organizatoric clasă, notez absenții își pregătesc caietele.
2.Captarea Pornesc de la cuvantul
atenției FLOARE, pe care îl scriu pe
tablă, iar prin metoda
ciorchinelui, elevii vor
completa ciorchinele cu Elevii dau derivate
cuvinte din familia lexicală a pornind de la cuvântul 2 min
cuvântului de bază. floare.

După terminarea exercitiului,


elevii vor fi întrebați “Cum s-
au format noile cuvinte care au
ca rădăcină cuvântul floare?”

Ghidez elevii spre răspuns.

3. Anunţarea Anunț elevii că vom recapitula


lecţiei noi prefixele și sufixele, iar mai Elevii scriu titlul lecției
apoi vom trece la noua lecție în caiete. 1 min
despre prefixoide și sufixoide.

Scriu titlul pe tablă.


4. Reluarea Scriu pe tabla cuvântul
cunoștințelor ÎNFLORIT și rog elevii să
anterioare identifice elementele din care
este compus acest derivat.

Fac schema la tablă - Prefix +


rădăcină + sufix. Cuvântul de
bază este cuvântul de la care s-
a pornit derivarea. Precizez
faptul că un cuvânt nu poate fi
derivat, decât dacă există o Elevii numesc elementele
bază de derivare. din care este compus 10 min
cuvântul de pe tablă.
Cer elevilor definiția
prefixului, apoi scriu pe tablă
clasificarea acestuia.

Împart elevilor fișa de lucru 1


(Anexa 1) pe care vor găsi o
listă de prefixe. Dau elevilor
timp de gândire 3 minute
Studentă practicantă – Gîbu Ana-Maria
Profesori coordonatori – Sighidim Alina, Păduraru Mircea

pentru a găsi câte un exemplu


de derivat pentru fiecare prefix.

După scurgerea celor 3 minute,


voi asculta răspunsurile.

Cer elevilor definiția sufixului,


scriu pe tablă clasificarea
acestuia și cer elevilor să
completeze fișa cu exemple de
derivate cu sufix, ca la
exercițiul anterior. Timpul de
lucru este de 3 minute, apoi se
vor citi răspunsurile.

În urma recapitulării, elevii vor


rezolva exercițiul de pe fișa de
lucru, care constă într-un tabel
cu cuvinte derivate, în care ei
trebuie să identifice prefixul,
sufixul, rădăcina și cuvântul de
bază. Timpul de lucru este de 3
minute, apoi se ascultă
răspunsurile.
5. Dirijarea Anunț trecerea la lecția nouă.
învățării Dau elevilor definiția
prefixoidelor și sufixoidelor, pe
care o scriu pe tablă și dau câte
5 exemple din fiecare. În
dreptul fiecărui afixoid voi Elevii scriu definițiile și
nota explicația lui și un cuvânt exemplele pe caiete, apoi 10 min
format cu ajutorul acestuia. rezolvă fișa de lucru.

Elevii vor primi fișa de lucru 2


(Anexa 2), care conține o listă
cu exemplele de mai sus. Elevii
trebuie să explice cuvintele,
folosindu-se, la nevoie, de
dicționar.

După scurgerea timpului de


lucru, voi verifica răspunsurile.
6. Fixarea Împart elevii în 3 grupe, le
cunoștințelor distribui fișa 3 care conține o
serie de exerciții din toată Elevii rezolvă fișa de
lecția de astăzi. Dau lucru, aleg un
explicațiile de rigoare și reprezentant și aleg tema 12 min
precizez că echipa câștigătoare pentru acasă.
va alege un reprezentant care
Studentă practicantă – Gîbu Ana-Maria
Profesori coordonatori – Sighidim Alina, Păduraru Mircea

va avea dreptul să aleagă tema


pentru acasă.

După scurgerea timpului de


lucru, ascult răspunsurile
fiecărei echipe, notez pe tablă
într-un tabel punctajul
echipelor, desemnez la final
câștigătorii.

7. Asigurarea Fac aprecieri verbale. 1 min


feed-back-ului
8. Tema pentru Echipa câștigătoare va avea
acasă dreptul să aleagă tema pentru
acasă, având ca variante
alcătuirea unei compuneri de
10 rânduri care să conțină cel
puțin 10 derivate cu prefixe și 2 min
sufixe și cel puțin 3 cuvinte
formate cu prefixoid sau
sufixoid SAU alcătuirea a câte
2 propoziții cu câte un cuvânt
format cu prefix, prefixoid,
sufix și sufixoid.

ANEXA 1

Prefixe și sufixe

1. Completează în dreptul fiecărui prefix cu un exemplu de cuvânt format cu


ajutorul acestuia.

Clasificarea prefixelor:
A. negative
 ne- (..................................................................................................)
 in- (..................................................................................................)
 i- (..................................................................................................)
 non- (..................................................................................................)

B. de repetiție
 re- (..................................................................................................)
 răs- (..................................................................................................)
 răz- (..................................................................................................)

C. privative / de excludere
 de- (.................................................................................................)
 des- (.................................................................................................)
 dez- (.................................................................................................)
 a - (.................................................................................................)
Studentă practicantă – Gîbu Ana-Maria
Profesori coordonatori – Sighidim Alina, Păduraru Mircea

2. Completează în dreptul fiecărui sufix cu un exemplu de cuvânt format cu


ajutorul acestuia.

Clasificarea sufixelor:
A. diminutivale
 -el (..................................................................................................)
 -aș (..................................................................................................)
 -uț (..................................................................................................)
 -uș (..................................................................................................)
 -iță (..................................................................................................)
 -uleț (.................................................................................................)
 -ic (..................................................................................................)
 -uc (..................................................................................................)
 -ior (..................................................................................................)
 -ișor (.................................................................................................)

B. augmentative
 -oi (...................................................................................................)
 -an (...................................................................................................)
 -ău (...................................................................................................)
 -andru (..............................................................................................)
 -ălău (................................................................................................)

C. colective
 -ime (.................................................................................................)
 -iș (.................................................................................................)
 -el (.................................................................................................)
 -ărie (.................................................................................................)
 -iște (................................................................................................)

3.Completează tabelul de mai jos:

Cuvânt Rădăcina Sufix Prefix


de bază cuvântului
cenușiu
puceluș
prefiert
răscopt
a înlănțui
a îndestula
Studentă practicantă – Gîbu Ana-Maria
Profesori coordonatori – Sighidim Alina, Păduraru Mircea

ANEXA 2

Prefixoide și sufixoide

Dă explicația următoarelor cuvinte:

1. Aeronaut =
2. Arheologie =
3. Autoportret =
4. Biped =
5. Criptogramă =
6. Bactericid =
7. Cinefil =
8. Cleptoman =
9. Oceanonaut =
10. Omnivor =

ANEXA 3

Concurs

1. Găsește intrușii! Subliniază cuvintele care nu sunt derivate.

Nefericit, zbor, nerușinat, bănuț, păturică, necaz, inabordabil, infern, aluniș, inimă, intelect,
afiș, inimaginabil, răscoală, copilaș, incertitudine, drumușor, necesar, căciuliță, cuptor,
doctoraș, Ionel, uriaș, tehnică, muzică, strică, picior, zmeuriș, stejăriș, nebun, guiță, bufniță,
Petruț, naș, bolovăniș, neliniște.

2. Alcătuiește familia lexicală a următoarelor cuvinte:

• FRUNZĂ

• PĂDURE

3. Dă exemple de cuvinte formate cu ajutorul următoarelor prefixoide și sufixoide:

-foto = lumină, fosforescență

-hidro = apă

-bio = viață

-pseudo = fals

-fobie = repulsie, frică

-log, -logie = stiință, cercetare