Sunteți pe pagina 1din 4

FIŞA DISCIPLINEI

Denumirea disciplinei ANESTEZIE SI TERAPIE INTENSIVĂ

Anul de studiu III Semestrul * I Tipul de evaluare finală (E / V / C) C1

Regimul disciplinei (Ob – obligatorie, Op – opţională, F - facultativă) Ob Numărul de credite 3


Total ore pe
Total ore din planul de învăţământ 80 Total ore de studiu individual 45 35
semestru
Titularul disciplinei Conf. univ. Dr. Ioana Grigoraş
* Dacă disciplina are mai multe semestre de studiu, se completează câte o fişă pentru
fiecare semestru

Medicina
Facultatea
Total C** S L P
Departament Chirurgie
35 14 21
Profilul Medicina

Specializarea Asistenţă medicală generală


** C – curs, L – activităţi de laborator, P – proiect
sau lucrări practice

Obiectivele disciplinei
Disciplina oferă cunoştinţe de bază privind anestezia, drogurile anestezice/analgetice şi tehnici
de anestezie/analgezie. De asemenea, oferă cunoştinţe despre terapia intensivă. Pregăteşte
absolventul pentru diagnosticul şi tratamentul principalelor insuficienţe de organe şi sisteme
(insuficienţa respiratorie, cardio-circulatorie, renală, tulburările echilibrului hidro-electrolitic şi
acido-bazic). Disciplina oferă o temeinică pregatire teoretică şi practică în resuscitarea cardio-
respiratorie.
Conţinutul cursului-Programa analitica  ore
Tehnici de anestezie generală şi de conducere RUH
Resuscitarea cardio-respiratorie RUH
Diagnosticul insuficienţei respiratorii acute si tehnici specializate de tratamentRUH
Diagnosticul socului si tehnici specializate de tratament RUH
Diagnosticul insuficienţei renale acute si tehnici specializate de tratament RUH
Diagnosticul tulburărilor echilibrului hidro-electrolitic şi acido-bazic si tehnici de tratament K
Monitorizarea şi îngrijirea bolnavului critic RUH
Conţinutul seminarului / laboratorului – Programa analitica 2 ore
Resuscitarea cardio-respiratorieRUH
Tehnici specializate de tratament a insuficienţei respiratorii acute (suportul ventilator) RUH
Tehnici de acces vascular (accesul venos periferic/central si arterial)RUH
Soluţii perfuzabile si transfuzia de produse de sangeRUH
Monitorizarea bolnavului criticRUH
Nursingul bolnavului critic RUH
Tehnici de tratament a durerii RUH

Bibliografie
1. Daniela Ionescu (ed) – “Notiuni de anestezie si terapie intensiva pentru asistenti
medicali licentiati si moase”, Casa Cartii de Stiinta, 2010
2. I.Cristea ,M.Ciobanu – ‘’Noul ghid de anestezie si terapie intensiva’’, Ed.Medicala
Bucuresti,1992
3. G.Litarczek – ‘’Tratat de patologie chirurgicala. Terapia pre-, intra- si post operatorie a
bolnavului chirurgical’’, Ed.Medicala Bucuresti ,1998.
4. E.Cardan, I.Cristea,M.Chioreanu – ‘’Medicina intensiva’’, vol.I , Ed.Dacia, Cluj-
Napoca
5. M.Chioreanu, E.Cardan, I.Cristea-‘’Medicina intensiva’’ , vol.3, Ed.Prisma, Targu-
Mures ,1999
6. Teodora Petrila-Tulbure – ‘’Terapia hidro-electrolitica a bolnavului chirurgical’’,
Ed.medicala Bucuresti, 1980

Competenţe
1. Tehnici de tratament a durerii.
2. Diagnosticul opririi cardio-respiratorii şi efectuarea resuscitării cardio-respiratorii.
3. Diagnosticul şi instituirea primelor măsuri terapeutice în insuficienţa respiratorie şi
stările de şoc.
4. Accesul venos periferic, asistarea medicului pentru acces venos central, acces arterial.
Îngrijirea caterelor venoase centrale şi arteriale.
5. Administrarea medicamentelor în ritm controlat (perfuzie continuă, injectomate,
infuzomate).
6. Tratamentul iniţial al hipovolemiei.
7. Administrarea produselor de sânge.
8. Monitorizarea bolnavului critic.
9. Bilanţul hidric.
10. Oxigenoterapia.
11. Îngrijirea şi monitorizarea bolnavului cu suport ventilator.
12. Nursingul bolnavului critic.
Ponderea în notare exprimată în
La stabilirea notei finale se iau în considerare procente
(Total = 100%)
- răspunsurile la examen / colocviu (evaluarea finală):
50%
scris,oral si aplicatie practica
- răspunsurile finale la lucrările practice de laborator 40%

- testarea periodică prin lucrări de control 10%

- testarea continuă pe parcursul semestrului


- activităţile gen teme / referate / eseuri / traduceri / proiecte
etc.
- alte activităţi (PRECIZAŢI)
................................................................
Descrieţi modalitatea practică de evaluare finală E/V (de exemplu: lucrare scrisă (descriptivă şi
/ sau test grilă şi / sau probleme etc.), examinare orală, colocviu individual ori în grup, proiect,
etc.)
- teste pe parcurs: lucrare scrisa tip probleme
- examinare finală: lucrare scrisa descriptiva, examinare orala, tehnici practice pe
manechin si simulatoare

Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse


studentului
(completaţi cu 0 activităţile care nu sunt cerute)
1. Descifrarea şi studiul notiţelor de
5 8. Pregătire prezentări orale 0
curs
2. Studiu după manual, suport de curs 10 9. Pregătire examinare finală 5
3. Studiul bibliografiei minimale
10 10. Consultaţii 0
indicate
4. Documentare suplimentară în
1 11. Documentare pe teren 0
bibliotecă
5. Activitate specifică de pregătire
5 12. Documentare pe Internet 0
SEMINAR şi / sau LABORATOR
6. Realizare teme, referate, eseuri,
0 13. Alte activităţi .... 0
traduceri, etc.
7. Pregătire lucrări de control 4 14. Alte activităţi .... 0

TOTAL ore studiu individual (pe


semestru) =