Sunteți pe pagina 1din 49

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE : “În familie”

Perioada:15.10.2018 -23.11.2018

Ziua Competenţ Activităţi integrate/pe discipline; organizarea Detalii de conţinut Resurse Evaluare
e specifice colectivului de elevi
Observarea
Luni *Joc de mimă- cum mă simt azi sistematică a elevilor
Comunicare -conversaţia, privind capacitatea
15.10. D.P. *Întâlnirea de dimineaţă – prezentare, impresii, aşteptări. școlară eficientă. exerciţiul de exprimare , de
2018 1.1 (activitate frontală) Abilități de -frontal, pe comunicare
*Completarea calendarului naturii comunicare de echipe receptivă,
- DP: Texte-suport: ,,Pufuleț,, bază -auxiliar, deprinderile de
-Reguli de comunicare (ascultatarea atentă și activă creioane conversaţie,exprimar
vorbitorului, anunțarea intervenției verbale). Exersarea colorate e.
formelor de comunicare asertivă
-Comunicare eficientă elev-elev, elev-cadru didactic. Probă orală
-Comunicarea nonverbală (gesturi, expresie facială, expresie
corporală)
-Joc diactic: ”Jocul numelor” – exersarea comunicării
asertive; intercunoaștere; formule de politețe

A.V.A.P. -Activitate art-terapeutică: Mascota clasei


1.1.
Observarea
A.V.A.P *Colorarea literei „e” cu format diferit de scriere Sunetul si litera -metoda sistematică a elevilor
2.1. ,,e,, fonetica- privind capacitatea
analitico- de
C.L.R. *”Citirea” imaginilor; sintetica, Concentrarea asupra
1.1. 1.2. *Identificarea sunetului „e” în silabe şi în cuvinte; conversaţia, rezolvării sarcinilor
2.1. 2.3. *Pronunţarea corectă a acestui sunet; observaţia Aprecieri
3.1. 3.2. *Asocierea sunetului cu litera; dirijată individuale
4.1. *Identificarea literei „e” mic de tipar şi de mână -frontal,
*Scrierea literei „e” mic de mână, respectând liniatura individual
caietului tip I. -manual,
caiete tip I,
M.M. Cantec-Acum e toamna, da! fişă de lucru
2.1.

-metoda
Sunetul si litera fonetica- Observarea
C.L.R. *Identificarea literei „e” mic de tipar şi de mână; ,,e,, analitico- sistematică a elevilor
1.1. 1.2. *Descoperirea unor cuvinte care să înceapă, să conţină sau sintetica, Aprecierea verbală
2.1. 2.3. să se termine cu sunetul „e” conversaţia,
3.1. 3.2. *Formularea unor propoziţii în care toate cuvintele să observaţia
4.1. înceapă cu sunetul „e”; dirijată
*Completarea silabelor în cuvinte reprezentate grafic; -frontal,
*Scrierea corectă a literei „e” mic de mână individual
-manual,
A.V.A.P *”Cine este?” –răspunde desenând caiete tip I,
2.1. fişă de lucru

M.M. *Audiţie :Lumea plantelor” Adunarea- - manual, Observare


2.2 terminologie caiet, fișe de sistematică Aprecieri
matematică lucru, planșe, globale.
M.E.M. *Introducerea conceptului de „adunare” prin operaţii cu magneți,
1.1. .13. mulţimi de obiecte concrete şi cu reprezentări simbolice; figurine,
.3.1. 3.2. *Enunţarea în limbaj matematic a operaţiei de adunare ( culori, coli
4.2. 5.2. termen + termen= sumă); albe
*Adunarea numerelor naturale în concernul 0-10, verificarea calculator,
rezultatelor cu ajutorul obiectelor; imagini
*Compunerea numerelor în sume; sugerate
*Operarea cu numere prin calcul mintal, folosind sprijin cu - conversația,
obiecte sau desene explicația,
*Scrierea operaţiilor matematice demonstrația,
exercițiul,
*Jocuri matematice problematizar
ea
- activitate
frontală,
individuală, în
grup
Educaţie fizică
Observarea
Marţi D.P. *Joc –„Dacă aş fi planta aş fi….” Litera ,,E,, -metoda sistematică a elevilor
1.1. *Întâlnirea de dimineaţă – prezentare, impresii, aşteptări. fonetica- privind capacitatea
16.10. (activitate frontală) analitico- de exprimare , de
2018 *Completarea calendarului naturii sintetica, comunicare
conversaţia, receptivă,
observaţia deprinderile de
C.L.R. * „Citirea” imaginilor; dirijată conversaţie,exprimar
1.1. 1.2. *Exersarea vorbirii eficiente (vorbirea pe rând, ascultarea -frontal, e.
2.1. 2.3. interlocutorului, păstrarea ideii) -convorbire; individual
4.1. *Asocierea sunetului „e” cu litera „E”; -manual, Probă orală
*Diferenţierea literelor de tipar şi de mână, mari şi mici; caiete tip I,
*Scrierea literei „E” mare, de mână. fişă de lucru

A.V.A.P. *”Ce a greşit pictorul”-identificarea diferenţelor dintre


2.2. imagini

Observarea
D.P. *Joc de mimă :Recunoaşte personajul” (lupul, bunica, Litera ,,E,, -metoda sistematică a elevilor
2.1. Scufita) Scrierea cu literă fonetica- privind capacitatea
iniţială mare analitico- de exprimare , de
C.L.R. * Exersarea vorbirii eficiente (vorbirea pe rând, ascultarea sintetica, comunicare
1.1. 1.2. interlocutorului, păstrarea ideii) -convorbire; conversaţia, receptivă,
2.1. 2.3. *Asocierea sunetului „e” cu litera „E”; observaţia deprinderile de
4.1. *Diferenţierea literelor de tipar şi de mână, mari şi mici; dirijată conversaţie,exprimar
*Identificarea unor situaţii de folosire a literelor mari, de -frontal, e.
tipar şi de mână; individual Aprecieri verbale
*Alcătuirea unor enunţuri cu sprijinul imaginii/folosind -manual,
cuvinte date caiete tip I,
-*Exerciţii de exemplificare a unor substantive proprii fişă de lucru
(nume de persoane, nume de păsări şi de animale);
*Scrierea literei „e” mare, de mână.
M.M.
2.2. *”Toamna în cântece”
LB. ENGLEZA

Observare
M.E.M. -Terminologie matematică: teremen, sumă, descăzut, Adunarea şi - manual, sistematică Aprecieri
1.1 1.3. scăzător, diferență scăderea 0-10 caiet, fișe de globale.
3.1. 3.2. -Evidenţierea proprietăţilor adunării (comutativitate, lucru, planșe,
asociativitate, element neutru - fără precizarea magneți,
terminologiei) figurine,
-Formarea deprinderilor de calcul. Abastractizarea culori, coli
calculului (fără materiale concret-intuitive) albe
-Compararea unei sume cu o diferență calculator,
-Aflarea numărului necunoscut imagini
-Rezolvarea unor situații practice de aflare a sugerate
sumei/diferenței. Rezolvarea și compunerea de probleme. - conversația,
Organizarea datelor în tabele explicația,
*Adunarea şi scaderea numerelor naturale în concernul 0- demonstrația,
10, verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor; exercițiul,
*Compunerea numerelor în sume/diferente; problematizar
*Operarea cu numere prin calcul mintal, folosind sprijin cu ea
obiecte sau desene - activitate
*Scrierea operaţiilor matematice frontală,
individuală, în
A.V.A.P. *Realizarea unei lucrări „Plante din gradina” grup
2.2
Observarea
Miercuri D.P. *Întâlnirea de dimineaţă – prezentare, impresii, aşteptări. Sunetul şi litera -metoda sistematică a elevilor
1.1. (activitate frontală) „n” fonetica- privind capacitatea
17.10. *Completarea calendarului naturii analitico- de exprimare , de
2018 sintetica, comunicare
C.L.R. *„Citirea imaginilor”; conversaţia, receptivă,
2.1. 2.3. *Construirea unor enunţuri după imagini; observaţia deprinderile de
4.1. *Delimitarea cuvintelor din propoziţii; dirijată conversaţie,exprimar
*Despărţirea cuvintelor în silabe; -frontal, e.
*Identificarea sunetului „n” în silabe şi cuvinte; individual
*Asocierea sunetului „n” cu litera „n” mic de tipar -manual, Probă orală
*Scrierea literei „n” mic de mână caiete tip I,
fişă de lucru
A.V.A.P. *Identificarea/colorarea literei „n” mic de tipar
2.2

Observarea
C.L.R. - Diferenţierea literelor de tipar şi de mână, mici şi mari; Silaba „na”- -metoda sistematică a elevilor
1.1. 1.3. - Identificarea câtorva situaţii de folosire a literelor mari, de cuvântul „nana” fonetica- privind capacitatea
2.1. 2.3. tipar şi de mână; analitico- de exprimare , de
4.1. -Alcătuire a unor enunţuri folosind cuvinte date; sintetica, comunicare
-Construirea unor enunţuri după imagini; conversaţia, receptivă,
-Delimitarea cuvintelor din propoziţii; observaţia deprinderile de
- Citirea silabelor, cuvintelor, propoziţiilor; dirijată conversaţie,exprimar
- Citire în dialog; -frontal, e.
- Completarea cuvintelor cu silabe potrivite; individual Probă orală
- Modificarea unui cuvânt prin înlocuirea unei litere/unui -manual,
sunet; caiete tip I,
- Compunerea silabei „n” şi a cuvântului „nana” prin fişă de lucru
asocierea literelor învăţate;
-Citirea silabei „na” şi a cuvântului „nana”
-Compunerea cuvintelor pornind de la silaba „na”;
-Scrierea silabei „na” şi a cuvântului „nana”

M.M. *Audiţie muzicală :”Cate unul pe carare”- învăţare


1.4.
Religia

Educaţie fizică

*Joc –„Dacă aş fi pasăre aş fi….” Observarea


Joi D.P. *Întâlnirea de dimineaţă – prezentare, impresii, aşteptări. Litera „N” -metoda sistematică a elevilor
18.10. 1.1. (activitate frontală) fonetica- privind capacitatea
2018 *Completarea calendarului naturii analitico- de concentrare
sintetica, asupra temei de
conversaţia, lucru
C.L.R. -”Citirea” imaginii; observaţia Proba scrisă
1.1. 1.2. -Exersarea dialogului (convorbire pe tema:În grădina de dirijată
1.3. 1.4. legume); -frontal,
1.5. 2.1. -Exemplificarea unor substantive proprii cu nume de individual
4.1. persoane care conţin sunetul „n” în poziţie iniţială; -manual,
-Asocierea sunetului „n” cu litera „N” caiete tip I,
-Punerea în corespondenţă a cuvântului cu imaginea fişă de lucru
corespunzătoare;
-Alcătuire a unor enunţuri folosind cuvinte date;
-Construirea unor enunţuri după imagini;
-Delimitarea cuvintelor din propoziţii;
- Citirea silabelor, cuvintelor, propoziţiilor;
- Citire în dialog;
- Completarea cuvintelor cu silabe potrivite;
- Modificarea unui cuvânt prin înlocuirea unei litere/unui
sunet;
*Scrierea literei „N” mare de mână.

A.V.A.P. *Colaj: „Plante”


2.2
Observarea
M.M. *Joc –Imită mai multe animale domestice Probleme care se - manual, sistematică a elevilor
2.3. -Terminologie matematică: teremen, sumă, descăzut, rezolva printr-o caiet, fișe de privind capacitatea
scăzător, diferență operatie lucru, planșe, de exprimare , de
M.E.M. -Evidenţierea proprietăţilor adunării (comutativitate, magneți, comunicare
1.1 1.3. asociativitate, element neutru - fără precizarea figurine, receptivă,
3.1. 3.2. terminologiei) culori, coli deprinderile de
-Formarea deprinderilor de calcul. Abastractizarea albe conversaţie,exprimar
calculului (fără materiale concret-intuitive) calculator, e.
-Rezolvarea unor probleme utilizând datele scrise într-un imagini Probă orală/scrisa
tabel sugerate
-Probleme care se rezolvă prin două operații - conversația,
explicația,
A.V.A.P. *Colorearea părţilor unei plante demonstrația,
2.2 exercițiul,
problematizar
ea
- activitate
frontală,
individuală, în
grup
*Exerciţii ritmice cu ajutorul diferitaloe instrumente Jucării muzicale - calculator, Observarea
M.M. muzicale; imagini comportamentului
1.4. 2.1. *Acompanierea unor cântece cu jucării muzicale; sugerate de elevilor.
3.1. *Joc ritmic de reproducere instrumentală a unor formule textul Capacitatea de
ritmice simple; cântecelor redare a unei
*Exerciţiu joc „Bate ca mine” - conversația, melodii/versuri;
explicația,
A.V.A.P. *Desenarea instrumentului preferat demonstrația, Probă orală
1.1. exercițiul
- activitate
frontală, pe
grupe,
individual
Optional -,,Informatica pas cu pas,,

Observarea
Vineri AV.A.P. * Joc de colorare : Ce lipseşte?-colorează Adunarea şi - manual, sistematică a elevilor
1.1 *Întâlnirea de dimineaţă – prezentare, impresii, aşteptări. scăderea 0-10 caiet, fișe de privind capacitatea
19.10. (activitate frontală) lucru, planșe, de receptare a
2018 *Completarea calendarului naturii magneți, cunoştinţelor
figurine, transmise
culori, coli
M.E.M. -Terminologie matematică: teremen, sumă, descăzut, albe Proba orala/scrisa
3.1. 3.2. scăzător, diferență calculator,
-Evidenţierea proprietăţilor adunării (comutativitate, imagini
asociativitate, element neutru - fără precizarea sugerate
terminologiei) - conversația,
-Formarea deprinderilor de calcul. Abastractizarea explicația,
calculului (fără materiale concret-intuitive) demonstrația,
-Compararea unei sume cu o diferență exercițiul,
-Aflarea numărului necunoscut problematizar
-Rezolvarea unor situații practice de aflare a ea
sumei/diferenței. Rezolvarea și compunerea de probleme. - activitate
Organizarea datelor în tabele frontală,
*Adunarea şi scaderea numerelor naturale în concernul 0- individuală, în
10, verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor; grup
*Compunerea numerelor în sume/diferente;
*Operarea cu numere prin calcul mintal, folosind sprijin cu
obiecte sau desene
*Scrierea operaţiilor matematice

Observarea
M.E.M. *Recunoaşterea plantelor prezentate în imagine, discuţii Jucării muzicale -conversaţia comportamentului
3.2. despre modul de dezvoltare -frontal, pe elevilor.
grupe Capacitatea de
M.M. * Exerciţii ritmice cu ajutorul diferitaloe instrumente -fişă de lucru redare a unei
1.4. 2.1. muzicale; melodii/versuri;
3.1. *Acompanierea unor cântece cu jucării muzicale; Proba practică
*Joc ritmic de reproducere instrumentală a unor formule
ritmice simple;
*Exerciţiu joc „De-a orchestra”

A.V.A.P. *Colorarea/identificarea instrumentului muzical


1.1.
- materiale: , Observarea
M.M. *Cântecul „Azi, Grivei e manios!”- discuţii Hârtia-Conturare, frunze de sistematică a elevilor
2.1. decupare, lipire toamna, privind capacitatea
*Desenarea după contur; „Catelul-origami” planșe, de respectarea a
A.V.A.P. *Decuparea modelului obţinut; creioane etapelor de lucru
1.1. 1.2. *Lipirea/colorarea de diverse ornamente pentru colorate. Proba practică
1.3. 2.1. personalizarea lucrării; -conversaţia,
2.3. 2.4. explicaţia,
2.5. demonstraţia,
*Joc de rol :”Personajul preferat” observaţia,
exerciţiul
-activitate
frontală,
activitate
individuală;

M.M. *Cantec”Bat din palme,, - materiale: Observarea


2.1. Arta decorativă acuarele, sistematică a elevilor
„Gradina mea” pensule, privind capacitatea
planșe, de respectarea a
A.V.A.P. -Obţinerea culorilor pin amestec creioane etapelor de lucru
1.1. 1.2. -Observarea imaginii (reproducerii); colorate. Proba practică
1.3. 2.1. -Realizarea unei lucrări individuale şi colective folosind -conversaţia,
2.3. 2.4. tehnici variate; explicaţia,
2.5. -Realizarea de lucrări în care se asociază elemente de demonstraţia,
exprimare plastică cu alte forme de exprimare artistică- observaţia,
ilustrarea versurilor unei poezii; exerciţiul
-Explicarea semnificaţiei propriei lucrări; -activitate
frontală,
activitate
*Aprecierea lucrării colegului de bancă individuală;
Ziua Competenţ Activităţi integrate/pe discipline; organizarea Detalii de conţinut Resurse Evaluare
e specifice colectivului de elevi
Observarea
Luni A.V.A.P. *Joc de mimă- cum mă simt azi sistematică a elevilor
1.1. -conversaţia, privind capacitatea
22.10. *Întâlnirea de dimineaţă – prezentare, impresii, aşteptări. exerciţiul de exprimare , de
2018 (activitate frontală) Comunicare -frontal, pe comunicare
*Completarea calendarului naturii școlară eficientă. echipe receptivă,
D.P. - DP: Texte-suport: ,,Pufuleț,, Abilități de -auxiliar, deprinderile de
1.1 -Reguli de comunicare (ascultatarea atentă și activă comunicare de creioane conversaţie,exprimar
vorbitorului, anunțarea intervenției verbale). Exersarea bază colorate e.
formelor de comunicare asertivă
-Comunicare eficientă elev-elev, elev-cadru didactic. Probă orală
-Comunicarea nonverbală (gesturi, expresie facială, expresie
corporală)
-Joc diactic: ”Jocul numelor” – exersarea comunicării
asertive; intercunoaștere; formule de politețe

*Desen: ‚Eu spun una si alta fac”


Observarea
D.P. *Colorarea literei „N” cu format diferit de scriere Litera ,,N,, -metoda sistematică a elevilor
2.1. fonetica- privind capacitatea
analitico- de
C.L.R. *”Citirea” imaginilor; sintetica, Concentrarea asupra
1.1. 1.2. *Identificarea sunetului „n” în silabe şi în cuvinte; conversaţia, rezolvării sarcinilor
2.1. 2.3. *Pronunţarea corectă a acestui sunet; observaţia Aprecieri
3.1. 3.2. *Asocierea sunetului cu litera; dirijată individuale
4.1. *Identificarea literei „N” mare de tipar şi de mână -frontal,
*Scrierea literei „N” mare de mână, respectând liniatura individual
caietului tip I. -manual,
-Exerciţii de alcătuire a unor enunţuri folosind cuvinte date; caiete tip I,
-Exerciţii de exemplificare a unor substantive proprii (nume fişă de lucru
de persoane, nume de păsări şi de animale);
- Exerciţii de citire a silabelor, cuvintelor, propoziţiilor;
-Exerciţii de completare a cuvintelor cu silabe potrivite;
- Exerciţii de modificare a unui cuvânt prin înlocuirea unei
litere/unui sunet;
-Ex. de copiere, transcrierea literelor, silabelor şi a
cuvintelor
-Ex de utilizare a cuvintelor noi în contexte adecvate

M.M. -Cantec-Bat din palme


2.1.
-metoda
D.P. *Modelarea jucăriei preferate Semne de fonetica- Observarea
2.1. punctuatie analitico- sistematică a elevilor
-punctul sintetica, Aprecierea verbală
C.L.R. *”Citirea” imaginilor; conversaţia,
1.1. 1.2. *Identificarea semnelor de punctuatie srise la sfarsitul observaţia
2.1. 2.3. propozitiei dirijată
3.1. 3.2. *Alcatuirea de propozitii la sfarsitul carora sa folosim -frontal,
4.1. punctual individual
*Folosirea intonatiei potrivite -manual,
*Citirea de silabe, cuvinte, propozitii caiete tip I,
*Scrierea de cuvinte ce contin literele invatate fişă de lucru

A.V.A.P *”Cine este?” –răspunde desenând


2.1.

M.M. *Audiţie :Albinuta” - manual, Observarea


2.2 Alcatuirea unei caiet, fișe de sistematică a elevilor
-Rolul structurilor de bază la plante (părțile unei plante). plante lucru, planșe, Aprecierea verbală
M.E.M. Observarea dezvoltării unei plante magneți,
1.1. .13. -Influența anotimpurilor în viața plantelor; Recunoșterea figurine,
.3.1. 3.2. unor plante și a fructelor lor culori, coli
4.2. 5.2. -Identificare prin desen a partilor unei plante albe
-Rezolvarea de exercitii de adunare si scadere in concentrul calculator,
0-10 imagini
sugerate
- conversația,
explicația,
demonstrația,
exercițiul,
problematizar
ea
- activitate
frontală,
individuală, în
grup

Educaţie fizică
Observarea
Marţi D.P. *Joc –„Dacă aş fi pasăre aş fi….” Sunetul si litera -metoda sistematică a elevilor
1.1. *Întâlnirea de dimineaţă – prezentare, impresii, aşteptări. ,,ă,, fonetica- privind capacitatea
23.10. (activitate frontală) analitico- de exprimare , de
2018 *Completarea calendarului naturii sintetica, comunicare
conversaţia, receptivă,
observaţia deprinderile de
C.L.R. * „Citirea” imaginilor; dirijată conversaţie,exprimar
1.1. 1.2. *Exersarea vorbirii eficiente (vorbirea pe rând, ascultarea -frontal, e.
2.1. 2.3. interlocutorului, păstrarea ideii) - convorbire; individual
4.1. *Asocierea sunetului „ă” cu litera „ă”; -manual, Probă orală
- Exerciţii de citire a silabelor, cuvintelor, propoziţiilor; caiete tip I,
-Exerciţii de completare a cuvintelor cu silabe potrivite; fişă de lucru
- Exerciţii de modificare a unui cuvânt prin înlocuirea unei
litere/unui sunet;
-Ex. de copiere, transcrierea literelor, silabelor şi a
cuvintelor
-Ex de utilizare a cuvintelor noi în contexte adecvate
*Diferenţierea literelor de tipar şi de mână, mari şi mici;
*Scrierea literei „ă” mic, de mână.

A.V.A.P. *”Descoperă literele invatate,,-colorare


2.2.
Observarea
D.P. *Joc de mimă :Recunoaşte personajul” (moşul, baba, Litera ,,ă,,/Ă’’ -metoda sistematică a elevilor
2.1. cocoşul, găina) fonetica- privind capacitatea
analitico- de exprimare , de
C.L.R. * Exersarea vorbirii eficiente (vorbirea pe rând, ascultarea sintetica, comunicare
1.1. 1.2. interlocutorului, păstrarea ideii)- convorbire; conversaţia, receptivă,
2.1. 2.3. *Identificarea sunetului „ă” în silabe şi în cuvinte; observaţia deprinderile de
4.1. *Pronunţarea corectă a acestui sunet; dirijată conversaţie,exprimar
*Asocierea sunetului cu litera; -frontal, e.
*Identificarea literei „ă” /Ă de tipar şi de mână individual Aprecieri verbale
*Scrierea literei „ă” /Ă de mână, respectând liniatura -manual,
caietului tip I. caiete tip I,
-Exerciţii de alcătuire a unor enunţuri folosind cuvinte date; fişă de lucru
-Exerciţii de exemplificare a unor substantive proprii (nume
de persoane, nume de păsări şi de animale);
- Exerciţii de citire a silabelor, cuvintelor, propoziţiilor;
-Exerciţii de completare a cuvintelor cu silabe potrivite;
- Exerciţii de modificare a unui cuvânt prin înlocuirea unei
litere/unui sunet;
-Ex. de copiere, transcrierea literelor, silabelor şi a
cuvintelor
-Ex de utilizare a cuvintelor noi în contexte adecvate

M.M. *”Bat din palme”


2.2.
LB. ENGLEZA

Observare
M.E.M. * Adunarea 0-100 - manual, sistematică Aprecieri
1.1 1.3. -Terminologia matematică: termen, sumă, descăzut, z+z caiet, fișe de globale.
3.1. 3.2. scăzător, diferență lucru, planșe,
-Prezentarea algoritmului de calcul magneți,
-Descompunerea numerelor in zeci si unitati figurine,
-Identificarea zecii si unitatii culori, coli
-Calculul sumei albe
- Identificarea rezultatului corect la adunare dintr-un șir de calculator,
rezultate. imagini
-Asocierea rezultatelor corecte pentru operații date. sugerate
-Inegalități, semne de relație – compararea sumelor - conversația,
-Probleme care se rezolvă printr-o operație. Probleme de explicația,
organizarea a datelor în tabel demonstrația,
A.V.A.P. exercițiul,
2.2 *Colorarea rezultatului corect” problematizar
ea
- activitate
frontală,
individuală, în
grup

Observarea
Miercuri D.P. *Întâlnirea de dimineaţă – prezentare, impresii, aşteptări. Litera „Ă” -metoda sistematică a elevilor
1.1. (activitate frontală) fonetica- privind capacitatea
24.10. *Completarea calendarului naturii analitico- de exprimare , de
2018 sintetica, comunicare
C.L.R. *”Citirea” imaginilor; conversaţia, receptivă,
2.1. 2.3. *Identificarea sunetului „ă” în silabe şi în cuvinte; observaţia deprinderile de
4.1. *Pronunţarea corectă a acestui sunet; dirijată conversaţie,exprimar
*Asocierea sunetului cu litera; -frontal, e.
*Identificarea literei „Ă” mare de tipar şi de mână individual
*Scrierea literei „Ă” mare de mână, respectând liniatura -manual, Probă orală
caietului tip I. caiete tip I,
-Exerciţii de alcătuire a unor enunţuri folosind cuvinte date; fişă de lucru
-Exerciţii de exemplificare a unor substantive proprii (nume
de persoane, nume de păsări şi de animale);
- Exerciţii de citire a silabelor, cuvintelor, propoziţiilor;
-Exerciţii de completare a cuvintelor cu silabe potrivite;
- Exerciţii de modificare a unui cuvânt prin înlocuirea unei
litere/unui sunet;
-Ex. de copiere, transcrierea literelor, silabelor şi a
cuvintelor
-Ex de utilizare a cuvintelor noi în contexte adecvate

A.V.A.P. *Identificarea/colorarea literei „Ă” mare de tipar


2.2

Observarea
C.L.R. *”Citirea” imaginilor; Lectura dupa -metoda sistematică a elevilor
1.1. 1.3. -Exerciţii de alcătuire a unor enunţuri folosind cuvinte date; imagini-’’Scufita fonetica- privind capacitatea
2.1. 2.3. -Exerciţii de exemplificare a unor substantive proprii (nume Rosie,, analitico- de exprimare , de
4.1. de persoane, nume de păsări şi de animale); sintetica, comunicare
*Alcătuirea de propoziţii după imagini; conversaţia, receptivă,
*Delimitarea cuvintelor din propoziţii; observaţia deprinderile de
*Despărţirea cuvintelor în silabe; dirijată conversaţie,exprimar
*Reprezentarea grafică a cuvintelor, identificarea literelor -frontal, e.
cunoscute; individual Probă orală
*Aranjarea în ordine a imaginilor pentru reconstituirea -manual,
poveştii; caiete tip I,
- Exerciţii de citire a silabelor, cuvintelor, propoziţiilor; fişă de lucru
-Ex. de copiere, transcrierea literelor, silabelor şi a
cuvintelor
-Ex de utilizare a cuvintelor noi în contexte adecvate

M.M. *Audiţie muzicală :”Scufita Rosie”- învăţare


1.4.
Religia

Educaţie fizică

*Joc –„Dacă aş fi pasăre aş fi….” Observarea


Joi D.P. *Întâlnirea de dimineaţă – prezentare, impresii, aşteptări. Lectura dupa -metoda sistematică a elevilor
25.10. 1.1. (activitate frontală) imagini-’’Scufita fonetica- privind capacitatea
2018 *Completarea calendarului naturii Rosie,, analitico- de concentrare
sintetica, asupra temei de
conversaţia, lucru
C.L.R. -Vizionarea povestii ,,Scufita Rosie,, observaţia Proba orala
1.1. 1.2. --Exerciţii de alcătuire a unor enunţuri folosind cuvinte date; dirijată
1.3. 1.4. -Exerciţii de exemplificare a unor substantive proprii (nume -frontal,
1.5. 2.1. de persoane, nume de păsări şi de animale); individual
4.1. *Alcătuirea de propoziţii după imagini; -manual,
*Delimitarea cuvintelor din propoziţii; caiete tip I,
*Despărţirea cuvintelor în silabe; fişă de lucru
*Reprezentarea grafică a cuvintelor, identificarea literelor
cunoscute;
*Aranjarea în ordine a imaginilor pentru reconstituirea
poveştii;
- Exerciţii de citire a silabelor, cuvintelor, propoziţiilor;
-Ex. de copiere, transcrierea literelor, silabelor şi a
cuvintelor
-Ex de utilizare a cuvintelor noi în contexte adecvate

A.V.A.P. *Colaj: „Povestea mea”


2.2
Observarea
M.M. *Joc –Imită mai multe animale domestice Probleme care se - manual, sistematică a elevilor
2.3. rezolvă printr-o caiet, fișe de privind capacitatea
operatie. Rolul lucru, planșe, de exprimare , de
M.E.M. -Terminologie matematică: teremen, sumă, descăzut, structurilor de magneți, comunicare
1.1 1.3. scăzător, diferență baza la plante figurine, receptivă,
3.1. 3.2. -Evidenţierea proprietăţilor adunării (comutativitate, culori, coli deprinderile de
asociativitate, element neutru - fără precizarea albe conversaţie,exprimar
terminologiei) calculator, e.
-Formarea deprinderilor de calcul. Abastractizarea imagini Probă orală/scrisa
calculului (fără materiale concret-intuitive) sugerate
-Rezolvarea unor probleme utilizând datele scrise într-un - conversația,
tabel explicația,
-Probleme care se rezolvă printr-o operație demonstrația,
-Rolul structurilor de bază la plante (rădăcina, tulpina) exercițiul,
problematizar
ea
A.V.A.P. *Colorarea partilor plantei - activitate
2.2 frontală,
individuală, în
grup

-Emiterea unor onomatopee cu rol de exerciţii de dicţie şi de Sunete din natura - calculator, Observarea
M.M. sincronizare si din mediul imagini comportamentului
1.4. 2.1. -Reproducerea în grup a cântecelor însuşite intuitiv, inconjurator sugerate de elevilor.
3.1. respectând sincronizarea ,,Albinuta” textul Conversaţia de
- Dialog între grupe, sugerat de textul cântecului cântecelor verificare
- Marcarea structurii ritmice a cântecului, prin - conversația, Autoevaluarea
acompaniamentul cu jucării muzicale (tobiţe, trianglu, explicația, Probă orală
maracas, clopoţel, tamburină, lemne) sau a percuţiei demonstrația,
corporale (bătăi din palme, bătăi ale degetului în bancă, cu exercițiul
bătăi pe genunchi) - activitate
- Jocul perechilor frontală, pe
– Joc cu personaje care se mişcă în perechi pe muzica grupe,
audiată individual
-,,Graiul animalelor”

A.V.A.P. *Colorarea albinutei


1.1.
Optional -,,Informatica pas cu pas,,

Observarea
Vineri AV.A.P. * Joc de colorare : Ce lipseşte?-colorează Adunarea 0-100 - manual, sistematică a elevilor
1.1 *Întâlnirea de dimineaţă – prezentare, impresii, aşteptări. z+u caiet, fișe de privind capacitatea
26.10. (activitate frontală) lucru, planșe, de receptare a
2018 *Completarea calendarului naturii magneți, cunoştinţelor
figurine, transmise
culori, coli
M.E.M. -Terminologia matematică: termen, sumă, descăzut, albe Proba orala
3.1. 3.2. scăzător, diferență calculator,
-Prezentarea algoritmului de calcul imagini
-Descompunerea numerelor in zeci si unitati sugerate
-Identificarea zecii si unitatii - conversația,
-Calculul sumei explicația,
- Identificarea rezultatului corect la adunare dintr-un șir de demonstrația,
rezultate. exercițiul,
-Asocierea rezultatelor corecte pentru operații date. problematizar
-Inegalități, semne de relație – compararea sumelor ea
-Probleme care se rezolvă printr-o operație. Probleme de - activitate
organizarea a datelor în tabel frontală,
individuală, în
grup

Observarea
M.E.M. *Recunoaşterea partilor componenete ale plantelor Sunete din natura - calculator, comportamentului
3.2. prezentate în imagine si din mediul imagini elevilor.
inconjurator sugerate de Capacitatea de
M.M. *Audierea altenativăşi comparată a unor piese de factură ,,Albinuta” textul redare a unei
1.4. 2.1. diferită (folclorul copiilor, muzica cultă); cântecelor melodii/versuri;
3.1. *Interpretarea unor fragmente din repertoriul vocal, apoi - conversația, Proba practică
ritmic, folosind ca instrument propriul corp, creioane…; explicația,
*Însuşirea după auz a unor cântece; demonstrația,
*Dialog muzical între grupe, sugerat de textul cântecului; exercițiul
- activitate
frontală, pe
A.V.A.P. *Desen:imagini sugerate de textul diferitelor cântece. grupe,
1.1. individual
- materiale: , Observarea
M.M. *Cântecul „Noi acum suntem şcolari”- discuţii Hârtia- frunze de sistematică a elevilor
2.1. Rupere liberă, toamna, privind capacitatea
*Desenarea după contur; mototolire, lipire planșe, de respectarea a
A.V.A.P. *Decuparea modelului obţinut; creioane etapelor de lucru
1.1. 1.2. *Lipirea/colorarea de diverse ornamente pentru colorate. Proba practică
1.3. 2.1. personalizarea lucrării; -conversaţia,
2.3. 2.4. explicaţia,
2.5. demonstraţia,
*Joc de rol :”Personajul preferat” observaţia,
exerciţiul
-activitate
frontală,
activitate
individuală;

M.M. * Lectură: „Balada unui greier mic” - materiale: Observarea


2.1. Linia-cu rol de acuarele, sistematică a elevilor
construcţie pensule, privind capacitatea
„Ghiveciul cu planșe, de respectarea a
A.V.A.P. -Obţinerea culorilor pin amestec flori” creioane etapelor de lucru
1.1. 1.2. -Observarea imaginii (reproducerii); colorate. Proba practică
1.3. 2.1. -Realizarea unei lucrări individuale şi colective folosind -conversaţia,
2.3. 2.4. tehnici variate; explicaţia,
2.5. -Realizarea de lucrări în care se asociază elemente de demonstraţia,
exprimare plastică cu alte forme de exprimare artistică- observaţia,
ilustrarea versurilor unei poezii; exerciţiul
-Explicarea semnificaţiei propriei lucrări; -activitate
frontală,
activitate
*Aprecierea lucrării colegului de bancă individuală;
Ziua Competenţ Activităţi integrate/pe discipline; organizarea Detalii de conţinut Resurse Evaluare
e specifice colectivului de elevi
Observarea
Luni *Joc de mimă- cum mă simt azi sistematică a elevilor
*Întâlnirea de dimineaţă – prezentare, impresii, aşteptări. -conversaţia, privind capacitatea
05.11. (activitate frontală) exerciţiul de exprimare , de
2018 *Completarea calendarului naturii Despre mine -frontal, pe comunicare
D.P. echipe receptivă,
1.1 - Text-suport: ”Vrei să fim prieteni?” -auxiliar, deprinderile de
-Autocunoaştere şi atitudine pozitivă faţă de sine; creioane conversaţie,exprimar
-Prezentarea unor trăsături personale elementare (calități, colorate e.
abilități); -Blazonul personal;
-Activități preferate; Interacțiuni simple cu ființe și obiecte Probă orală
familiare/relaționare pozitivă cu cei din jur
-Joc didactic: ”O calitate pentru numele meu”

A.V.A.P. *Desen: ‚In oglinda”


1.1.

Observarea
D.P. *Colorarea literei „i” cu format diferit de scriere Sunetul şi litera -metoda sistematică a elevilor
2.1. ,,r,, fonetica- privind capacitatea
analitico- de
C.L.R. *”Citirea” imaginilor; sintetica, Concentrarea asupra
1.1. 1.2. *Identificarea sunetului „r” în silabe şi în cuvinte; conversaţia, rezolvării sarcinilor
2.1. 2.3. *Pronunţarea corectă a acestui sunet; observaţia Aprecieri
3.1. 3.2. *Asocierea sunetului cu litera; dirijată individuale
4.1. *Identificarea literei „r” mic de tipar şi de mână -frontal,
*Scrierea literei „r” mic de mână, respectând liniatura individual
caietului tip I. -manual,
- Exerciţii de citire a silabelor, cuvintelor, propoziţiilor; caiete tip I,
-Exerciţii de completare a cuvintelor cu silabe potrivite; fişă de lucru
- Exerciţii de modificare a unui cuvânt prin înlocuirea unei
litere/unui sunet;
-Ex. de copiere, transcrierea literelor, silabelor şi a
cuvintelor
-Ex de utilizare a cuvintelor noi în contexte adecvate

M.M. -Cantec-Acum e toamna, da!


2.1.
-metoda
D.P. *Modelarea literei Sunetul şi litera fonetica- Observarea
2.1. ,,r,, analitico- sistematică a elevilor
sintetica, Aprecierea verbală
C.L.R. *Identificarea sunetului „r” în silabe şi în cuvinte; conversaţia,
1.1. 1.2. *Pronunţarea corectă a acestui sunet; observaţia
2.1. 2.3. *Asocierea sunetului cu litera; dirijată
3.1. 3.2. *Identificarea literei „r” mic de tipar şi de mână -frontal,
4.1. *Scrierea literei „r” mic de mână, respectând liniatura individual
caietului tip I. -manual,
- Exerciţii de citire a silabelor, cuvintelor, propoziţiilor; caiete tip I,
-Exerciţii de completare a cuvintelor cu silabe potrivite; fişă de lucru
- Exerciţii de modificare a unui cuvânt prin înlocuirea unei
litere/unui sunet;
-Ex. de copiere, transcrierea literelor, silabelor şi a
cuvintelor
-Ex de utilizare a cuvintelor noi în contexte adecvate

A.V.A.P *”Eu si tu” –răspunde desenând


2.1.

M.M. *Audiţie :Alunelul” - manual, Observarea


2.2 Adunarea 0-100 caiet, fișe de sistematică a elevilor
z+u lucru, planșe, Aprecierea verbală
M.E.M. -Terminologia matematică: termen, sumă, descăzut, magneți,
1.1. .13. scăzător, diferență figurine,
.3.1. 3.2. -Prezentarea algoritmului de calcul culori, coli
4.2. 5.2. -Descompunerea numerelor in zeci si unitati albe
-Identificarea zecii si unitatii calculator,
-Calculul sumei imagini
- Identificarea rezultatului corect la adunare dintr-un șir de sugerate
rezultate. - conversația,
-Asocierea rezultatelor corecte pentru operații date. explicația,
-Inegalități, semne de relație – compararea sumelor demonstrația,
-Probleme care se rezolvă printr-o operație. Probleme de exercițiul,
organizarea a datelor în tabel problematizar
ea
- activitate
frontală,
individuală, în
grup

Educaţie fizică
Observarea
Marţi D.P. *Joc –„Dacă aş fi pasăre aş fi….” Litera ,,R,, -metoda sistematică a elevilor
1.1. *Întâlnirea de dimineaţă – prezentare, impresii, aşteptări. fonetica- privind capacitatea
06.11. (activitate frontală) analitico- de exprimare , de
2018 *Completarea calendarului naturii sintetica, comunicare
conversaţia, receptivă,
observaţia deprinderile de
C.L.R. * „Citirea” imaginilor; dirijată conversaţie,exprimar
1.1. 1.2. * Identificarea sunetului „r” în silabe şi în cuvinte; -frontal, e.
2.1. 2.3. *Pronunţarea corectă a acestui sunet; individual
4.1. *Asocierea sunetului cu litera; -manual, Probă orală
*Identificarea literei „R” mare de tipar şi de mână caiete tip I,
*Scrierea literei „R” mare de mână, respectând liniatura fişă de lucru
caietului tip I.
-Exerciţii de alcătuire a unor enunţuri folosind cuvinte date;
-Exerciţii de exemplificare a unor substantive proprii (nume
de persoane, nume de păsări şi de animale);
- Exerciţii de citire a silabelor, cuvintelor, propoziţiilor;
-Exerciţii de completare a cuvintelor cu silabe potrivite;
- Exerciţii de modificare a unui cuvânt prin înlocuirea unei
litere/unui sunet;
-Ex. de copiere, transcrierea literelor, silabelor şi a
cuvintelor
-Ex de utilizare a cuvintelor noi în contexte adecvate

A.V.A.P. *Identificarea/colorarea literei „R” mare de tipar


2.2.

Observarea
D.P. *Joc de mimă :Recunoaşte personajul” (moşul, baba, Litera ,,R,, -metoda sistematică a elevilor
2.1. cocoşul, găina) fonetica- privind capacitatea
analitico- de exprimare , de
C.L.R. * Exersarea vorbirii eficiente (vorbirea pe rând, ascultarea sintetica, comunicare
1.1. 1.2. interlocutorului, păstrarea ideii) -convorbire; conversaţia, receptivă,
2.1. 2.3. *Identificarea sunetului „r” în silabe şi în cuvinte; observaţia deprinderile de
4.1. *Pronunţarea corectă a acestui sunet; dirijată conversaţie,exprimar
*Asocierea sunetului cu litera; -frontal, e.
*Identificarea literei „r” mare de tipar şi de mână individual Aprecieri verbale
*Scrierea literei „r” mare de mână, respectând liniatura -manual,
caietului tip I. caiete tip I,
-Exerciţii de alcătuire a unor enunţuri folosind cuvinte date; fişă de lucru
-Exerciţii de exemplificare a unor substantive proprii (nume
de persoane, nume de păsări şi de animale);
- Exerciţii de citire a silabelor, cuvintelor, propoziţiilor;
-Exerciţii de completare a cuvintelor cu silabe potrivite;
- Exerciţii de modificare a unui cuvânt prin înlocuirea unei
litere/unui sunet;
-Ex. de copiere, transcrierea literelor, silabelor şi a
cuvintelor
-Ex de utilizare a cuvintelor noi în contexte adecvate
M.M.
2.2. *”Toamna în cântece”
LB. ENGLEZA

Observare
M.E.M. -Rolul structurilor de bază la plante (părțile unei plante). Conditii de viata la - manual, sistematică Aprecieri
1.1 1.3. Observarea dezvoltării unei plante plante caiet, fișe de globale.
3.1. 3.2. -Influența anotimpurilor în viața plantelor; Recunoșterea lucru, planșe,
unor plante și a fructelor lor magneți,
-Rolul frunzei.Organizarea datelor în tabel.Activități figurine,
practice de întreținere a spațiului verde/a plantelor de la culori, coli
colțul viu albe
-Identificarea conditiilor de viata optime pentru dezvoltarea calculator,
plantelor imagini
-Rezolvarea de exercitii de adunare sugerate
-Rezolvarea unor problem cu o operatie - conversația,
explicația,
A.V.A.P. -Colorarea plantelor in functie de culori demonstrația,
2.2 exercițiul,
problematizar
ea
- activitate
frontală,
individuală, în
grup

Observarea
Miercuri D.P. *Întâlnirea de dimineaţă – prezentare, impresii, aşteptări. Semnul intrebarii -metoda sistematică a elevilor
1.1. (activitate frontală) fonetica- privind capacitatea
07.11. *Completarea calendarului naturii analitico- de exprimare , de
2018 sintetica, comunicare
C.L.R. *”Citirea” imaginilor; conversaţia, receptivă,
2.1. 2.3. *Identificarea semnelor de punctuatie scrise la sfarsitul observaţia deprinderile de
4.1. propozitiei dirijată conversaţie,exprimar
*Alcatuirea de propozitii la sfarsitul carora sa folosim -frontal, e.
punctul, semnul intrebarii individual
*Folosirea intonatiei potrivite -manual, Probă orală
*Citirea de silabe, cuvinte, propozitii caiete tip I,
*Scrierea de cuvinte ce contin literele invatate fişă de lucru

Observarea
C.L.R. *”Citirea” imaginilor; Semnul intrebarii -conversaţia, sistematică a elevilor
1.1. 1.3. *Identificarea semnelor de punctuatie scrise la sfarsitul observaţia privind capacitatea
2.1. 2.3. propozitiei dirijată de exprimare , de
4.1. *Alcatuirea de propozitii la sfarsitul carora sa folosim -frontal, comunicare
punctul, semnul intrebarii individual receptivă,
*Folosirea intonatiei potrivite -manual, fişă deprinderile de
*Citirea de silabe, cuvinte, propozitii de lucru conversaţie,
*Scrierea de cuvinte ce contin literele invatate exprimare
Religia

Educaţie fizică

*Joc –„Dacă aş fi pasăre aş fi….” Observarea


Joi D.P. *Întâlnirea de dimineaţă – prezentare, impresii, aşteptări. Sunetul şi litera -metoda sistematică a elevilor
08.11. 1.1. (activitate frontală) ,,u,, fonetica- privind capacitatea
2018 *Completarea calendarului naturii analitico- de concentrare
sintetica, asupra temei de
conversaţia, lucru
C.L.R. *”Citirea” imaginilor; observaţia Proba scrisă
1.1. 1.2. *Identificarea sunetului „u” în silabe şi în cuvinte; dirijată
1.3. 1.4. *Pronunţarea corectă a acestui sunet; -frontal,
1.5. 2.1. *Asocierea sunetului cu litera; individual
4.1. *Identificarea literei „u” mic de tipar şi de mână -manual,
*Scrierea literei „u” mic de mână, respectând liniatura caiete tip I,
caietului tip I. fişă de lucru
- Exerciţii de citire a silabelor, cuvintelor, propoziţiilor;
-Exerciţii de completare a cuvintelor cu silabe potrivite;
- Exerciţii de modificare a unui cuvânt prin înlocuirea unei
litere/unui sunet;
-Ex. de copiere, transcrierea literelor, silabelor şi a
cuvintelor
A.V.A.P. -Ex de utilizare a cuvintelor noi în contexte adecvate
2.2

*Colaj: „Ocrotim natura”


Observarea
M.M. *Cantecul adunarii Adunarea 0-100 - fișe de lucru, sistematică a elevilor
2.3. zu+u - conversația, privind capacitatea
explicația, de exprimare , de
M.E.M. -Terminologia matematică: termen, sumă, descăzut, demonstrația, comunicare
1.1 1.3. scăzător, diferență exercițiul, receptivă,
3.1. 3.2. -Prezentarea algoritmului de calcul - activitate deprinderile de
-Descompunerea numerelor in zeci si unitati frontală, conversaţie,exprimar
-Identificarea zecii si unitatii individuală, e.
-Calculul sumei Proba scrisa
- Identificarea rezultatului corect la adunare dintr-un șir de
rezultate.
-Asocierea rezultatelor corecte pentru operații date.
-Inegalități, semne de relație – compararea sumelor
-Probleme care se rezolvă printr-o operație. Probleme de
organizarea a datelor în tabel

-Cântarea vocală în grup şi individual; Sunete emise de - calculator, Observarea


M.M. -Percuția corporală (bătăi din palme, degetul pe bancă, jucării muzicale şi imagini comportamentului
1.4. 2.1. bataia din picior); percuţia corporală sugerate de elevilor.
3.1. -Elemente de limba muzical: ritmul (sunet lung-scurt, tare- „Toamna” textul Capacitatea de
încet), interpretare (nuanțe tare/încet/mediu) ; cântecelor redare a unei
-Jucării muzicale; - conversația, melodii/versuri;
-Mişcarea pe muzică; explicația, Proba practică
-Cântarea instrumentală; demonstrația,
-Procedee armonico-polifonice (solist-cor, grupe exercițiul
alternative); - activitate
-Creaţii muzicale accesibile: Toamna (N. Buiclu), Joc- frontală, pe
popular, Iepurașul Țup (Gh. Ciorănescu) grupe,
individual
A.V.A.P. *Colorarea imaginii de toamna
1.1.
Optional -,,Informatica pas cu pas,,

Observarea
Vineri AV.A.P. * Joc de colorare : Ce lipseşte?-colorează Adunarea 0-100 - manual, sistematică a elevilor
1.1 *Întâlnirea de dimineaţă – prezentare, impresii, aşteptări. zu+u caiet, fișe de privind capacitatea
09.11. (activitate frontală) lucru, planșe, de receptare a
2018 *Completarea calendarului naturii magneți, cunoştinţelor
figurine, transmise
culori, coli
M.E.M. -Terminologia matematică: termen, sumă, descăzut, albe Proba orala/scrisa
3.1. 3.2. scăzător, diferență calculator,
-Prezentarea algoritmului de calcul imagini
-Descompunerea numerelor in zeci si unitati sugerate
-Identificarea zecii si unitatii - conversația,
-Calculul sumei explicația,
- Identificarea rezultatului corect la adunare dintr-un șir de demonstrația,
rezultate. exercițiul,
-Asocierea rezultatelor corecte pentru operații date. problematizar
-Inegalități, semne de relație – compararea sumelor ea
-Probleme care se rezolvă printr-o operație. Probleme de - activitate
organizarea a datelor în tabel frontală,
individuală, în
grup

Observarea
M.E.M. *Recunoaşterea animalului prezentat în imagine, discuţii Sunete emise de - calculator, comportamentului
3.2. despre modul lui de viaţă jucării muzicale şi imagini elevilor.
percuţia corporală sugerate de Capacitatea de
M.M. -Cântarea vocală în grup şi individual; „Toamna” textul redare a unei
1.4. 2.1. -Percuția corporală (bătăi din palme, degetul pe bancă, cântecelor melodii/versuri;
3.1. bataia din picior); - conversația, Proba practică
-Elemente de limba muzical: ritmul (sunet lung-scurt, tare- explicația,
încet), interpretare (nuanțe tare/încet/mediu) ; demonstrația,
-Jucării muzicale; exercițiul
-Mişcarea pe muzică; - activitate
-Cântarea instrumentală; frontală, pe
-Procedee armonico-polifonice (solist-cor, grupe grupe,
alternative); individual
-Creaţii muzicale accesibile: Toamna (N. Buiclu), Joc-
popular, Iepurașul Țup (Gh. Ciorănescu)

A.V.A.P. *Desen:imagini sugerate de textul diferitelor cântece.


1.1.
- materiale: , Observarea
M.M. *Cântecul „Noi acum suntem şcolari”- discuţii Hârtia- frunze de sistematică a elevilor
2.1. Rupere liberă, toamna, privind capacitatea
*Desenarea după contur; mototolire, lipire planșe, de respectarea a
A.V.A.P. *Decuparea modelului obţinut; ,,Ariciul,, creioane etapelor de lucru
1.1. 1.2. *Lipirea/colorarea de diverse ornamente pentru colorate. Proba practică
1.3. 2.1. personalizarea lucrării; -conversaţia,
2.3. 2.4. explicaţia,
2.5. demonstraţia,
*Joc de rol :”Personajul preferat” observaţia,
exerciţiul
-activitate
frontală,
activitate
individuală;

M.M. * Lectură: „Balada unui greier mic” - materiale: Observarea


2.1. Linia-cu rol acuarele, sistematică a elevilor
decorativ pensule, privind capacitatea
„Dovleacul” planșe, de respectarea a
A.V.A.P. -Obţinerea culorilor pin amestec creioane etapelor de lucru
1.1. 1.2. -Observarea imaginii (reproducerii); colorate. Proba practică
1.3. 2.1. -Realizarea unei lucrări individuale şi colective folosind -conversaţia,
2.3. 2.4. tehnici variate; explicaţia,
2.5. -Realizarea de lucrări în care se asociază elemente de demonstraţia,
exprimare plastică cu alte forme de exprimare artistică- observaţia,
ilustrarea versurilor unei poezii; exerciţiul
-Explicarea semnificaţiei propriei lucrări; -activitate
frontală,
activitate
*Aprecierea lucrării colegului de bancă individuală;
Ziua Competenţ Activităţi integrate/pe discipline; organizarea Detalii de conţinut Resurse Evaluare
e specifice colectivului de elevi
Observarea
Luni *Joc de mimă- cum mă simt azi sistematică a elevilor
*Întâlnirea de dimineaţă – prezentare, impresii, aşteptări. -conversaţia, privind capacitatea
12.11. (activitate frontală) exerciţiul de exprimare , de
2018 *Completarea calendarului naturii Despre mine -frontal, pe comunicare
D.P. echipe receptivă,
1.1 - Text-suport: ”Vrei să fim prieteni?” -auxiliar, deprinderile de
-Autocunoaştere şi atitudine pozitivă faţă de sine; creioane conversaţie,exprimar
-Prezentarea unor trăsături personale elementare (calități, colorate e.
abilități); -Blazonul personal;
-Activități preferate; Interacțiuni simple cu ființe și obiecte Probă orală
familiare/relaționare pozitivă cu cei din jur
-Joc didactic: ”O calitate pentru numele meu”

A.V.A.P. *Desen: ‚In oglinda”


1.1.

Observarea
D.P. *Colorarea literei „i” cu format diferit de scriere Sunetul şi litera -metoda sistematică a elevilor
2.1. ,,u,, fonetica- privind capacitatea
analitico- de
C.L.R. *”Citirea” imaginilor; sintetica, Concentrarea asupra
1.1. 1.2. *Identificarea sunetului „u” în silabe şi în cuvinte; conversaţia, rezolvării sarcinilor
2.1. 2.3. *Pronunţarea corectă a acestui sunet; observaţia Aprecieri
3.1. 3.2. *Asocierea sunetului cu litera; dirijată individuale
4.1. *Identificarea literei „u” mic de tipar şi de mână -frontal,
*Scrierea literei „u” mic de mână, respectând liniatura individual
caietului tip I. -manual,
- Exerciţii de citire a silabelor, cuvintelor, propoziţiilor; caiete tip I,
-Exerciţii de completare a cuvintelor cu silabe potrivite; fişă de lucru
- Exerciţii de modificare a unui cuvânt prin înlocuirea unei
litere/unui sunet;
-Ex. de copiere, transcrierea literelor, silabelor şi a
cuvintelor
-Ex de utilizare a cuvintelor noi în contexte adecvate

M.M. -Cantec-Acum e toamna, da!


2.1.
-metoda
D.P. *Modelarea grupurilor de sunete Gruprile de sunete fonetica- Observarea
2.1. ,,ua, uă,, analitico- sistematică a elevilor
sintetica, Aprecierea verbală
C.L.R. *Identificarea grupului de sunete în silabe şi în cuvinte; conversaţia,
1.1. 1.2. -Scrierea de mână a literelor. observaţia
2.1. 2.3. -Copieri de cuvinte dirijată
3.1. 3.2. -Despărțirea în silabe a cuvintelor care conțin diftongii ”ua”, -frontal,
4.1. ”uă,, individual
-Scrierea propozițiilor după imagini; -manual,
-Separarea cuvintelor dintr-o propoziție; caiete tip I,
-Ordonarea cuvintelor într-o propoziție fişă de lucru
-Generarea de cuvinte după model (fomarea substantivelor
feminine – intuitiv)
-Cuvinte care au aceeași formă și înțeles diferit.
- Formularea de propoziții cu ajutorul imaginilor
-Așezarea textului în pagină. Transcrierea unui text

A.V.A.P -Colorarea grupurilor de sunete


2.1.

M.M. *Audiţie :Alunelul” - manual, Observarea


2.2 Adunarea 0-100 caiet, fișe de sistematică a elevilor
zu+u lucru, planșe, Aprecierea verbală
M.E.M. -Terminologia matematică: termen, sumă, descăzut, magneți,
1.1. .13. scăzător, diferență figurine,
.3.1. 3.2. -Prezentarea algoritmului de calcul culori, coli
4.2. 5.2. -Descompunerea numerelor in zeci si unitati albe
-Identificarea zecii si unitatii calculator,
-Calculul sumei imagini
- Identificarea rezultatului corect la adunare dintr-un șir de sugerate
rezultate. - conversația,
-Asocierea rezultatelor corecte pentru operații date. explicația,
-Inegalități, semne de relație – compararea sumelor demonstrația,
-Probleme care se rezolvă printr-o operație. Probleme de exercițiul,
organizarea a datelor în tabel problematizar
ea
- activitate
frontală,
individuală, în
grup

Educaţie fizică
Observarea
Marţi D.P. *Joc –„Dacă aş fi pasăre aş fi….” Gruprile de sunete -metoda sistematică a elevilor
1.1. *Întâlnirea de dimineaţă – prezentare, impresii, aşteptări. ,,ua, uă,, fonetica- privind capacitatea
13.11. (activitate frontală) analitico- de exprimare , de
2018 *Completarea calendarului naturii sintetica, comunicare
conversaţia, receptivă,
observaţia deprinderile de
C.L.R. *Identificarea grupului de sunete în silabe şi în cuvinte; dirijată conversaţie,exprimar
1.1. 1.2. -Scrierea de mână a literelor. -frontal, e.
2.1. 2.3. -Copieri de cuvinte individual
4.1. -Despărțirea în silabe a cuvintelor care conțin diftongii ”ua”, -manual, Probă orală
”uă,, caiete tip I,
-Scrierea propozițiilor după imagini; fişă de lucru
-Separarea cuvintelor dintr-o propoziție;
-Ordonarea cuvintelor într-o propoziție
-Generarea de cuvinte după model (fomarea substantivelor
feminine – intuitiv)
-Cuvinte care au aceeași formă și înțeles diferit.
- Formularea de propoziții cu ajutorul imaginilor
-Așezarea textului în pagină. Transcrierea unui text

Observarea
D.P. *Joc de mimă :Recunoaşte personajul” (moşul, baba, Textul -metoda sistematică a elevilor
2.1. cocoşul, găina) fonetica- privind capacitatea
analitico- de exprimare , de
C.L.R. -Cuvântul. Diminutivarea substantivelor, pluralul sintetica, comunicare
1.1. 1.2. substantivelor (intuitiv)- conversaţia, receptivă,
2.1. 2.3. -Alcătuire de propoziții cu cuvinte date. Continuarea liberă observaţia deprinderile de
4.1. unor propoziții. dirijată conversaţie,exprimar
-Identificarea propozitiilor ce alcatuiesc textul -frontal, e.
-Citirea unui scurt text. Comprehensiunea textului. individual Aprecieri verbale
-Formularea de răspunsuri la întrebări care vizează -manual,
înțelgerea textului caiete tip I,
-Asocierea cuvintelor în scopul îmbogățirii limbajului fişă de lucru
(substantiv însoțit de adjectiv – intuitiv)
-Scrierea corectă a propoziției prin separarea cuvintelor
-Citirea și comprehensiunea textului
-Dialogul/Participarea la dialoguri/Transcrierea unui dialog

LB. ENGLEZA

Observare
M.E.M. Adunarea 0-100 - manual, sistematică Aprecieri
1.1 1.3. -Terminologia matematică: termen, sumă, descăzut, zu+zu caiet, fișe de globale.
3.1. 3.2. scăzător, diferență lucru, planșe,
-Prezentarea algoritmului de calcul magneți,
-Descompunerea numerelor in zeci si unitati figurine,
-Identificarea zecii si unitatii culori, coli
-Calculul sumei albe
- Identificarea rezultatului corect la adunare dintr-un șir de calculator,
rezultate. imagini
-Asocierea rezultatelor corecte pentru operații date. sugerate
-Inegalități, semne de relație – compararea sumelor - conversația,
-Probleme care se rezolvă printr-o operație. Probleme de explicația,
organizarea a datelor în tabel demonstrația,
-Identificarea conditiilor de viata optime pentru dezvoltarea exercițiul,
plantelor problematizar
-Rezolvarea de exercitii de adunare ea
-Rezolvarea unor problem cu o operatie - activitate
frontală,
A.V.A.P. -Colorarea plantelor in functie de culori individuală, în
2.2 grup
Observarea
Miercuri D.P. *Întâlnirea de dimineaţă – prezentare, impresii, aşteptări. Textul -metoda sistematică a elevilor
1.1. (activitate frontală) fonetica- privind capacitatea
14.11. *Completarea calendarului naturii analitico- de exprimare , de
2018 sintetica, comunicare
C.L.R. -Cuvântul. Diminutivarea substantivelor, pluralul conversaţia, receptivă,
2.1. 2.3. substantivelor (intuitiv)- observaţia deprinderile de
4.1. -Alcătuire de propoziții cu cuvinte date. Continuarea liberă dirijată conversaţie,exprimar
unor propoziții. -frontal, e.
-Identificarea propozitiilor ce alcatuiesc textul individual
-Citirea unui scurt text. Comprehensiunea textului. -manual, Probă orală
-Formularea de răspunsuri la întrebări care vizează caiete tip I,
înțelgerea textului fişă de lucru
-Asocierea cuvintelor în scopul îmbogățirii limbajului
(substantiv însoțit de adjectiv – intuitiv)
-Scrierea corectă a propoziției prin separarea cuvintelor
-Citirea și comprehensiunea textului
-Dialogul/Participarea la dialoguri/Transcrierea unui dialog

Observarea
C.L.R. *”Citirea” imaginilor; Lectura dupa -conversaţia, sistematică a elevilor
1.1. 1.3. -Exerciţii de alcătuire a unor enunţuri folosind cuvinte date; imagini-,,Ursul observaţia privind capacitatea
2.1. 2.3. -Exerciţii de exemplificare a unor substantive proprii (nume pacalit de vulpe,, dirijată de exprimare , de
4.1. de persoane, nume de păsări şi de animale); -frontal, comunicare
*Alcătuirea de propoziţii după imagini; individual receptivă,
*Delimitarea cuvintelor din propoziţii; -manual, fişă deprinderile de
*Despărţirea cuvintelor în silabe; de lucru conversaţie,
*Reprezentarea grafică a cuvintelor, identificarea literelor exprimare
cunoscute;
*Aranjarea în ordine a imaginilor pentru reconstituirea
poveştii;
- Exerciţii de citire a silabelor, cuvintelor, propoziţiilor;
-Ex. de copiere, transcrierea literelor, silabelor şi a
cuvintelor
-Ex de utilizare a cuvintelor noi în contexte adecvate

Religia

Educaţie fizică

*Joc –„Dacă aş fi pasăre aş fi….” Observarea


Joi D.P. *Întâlnirea de dimineaţă – prezentare, impresii, aşteptări. Lectura dupa -metoda sistematică a elevilor
15.11. 1.1. (activitate frontală) imagini fonetica- privind capacitatea
2018 *Completarea calendarului naturii analitico- de concentrare
sintetica, asupra temei de
conversaţia, lucru
C.L.R. -Vizionarea povestii ,,Scufita Rosie,, observaţia Proba orala
1.1. 1.2. -Exerciţii de alcătuire a unor enunţuri folosind cuvinte date; dirijată
1.3. 1.4. -Exerciţii de exemplificare a unor substantive proprii (nume -frontal,
1.5. 2.1. de persoane, nume de păsări şi de animale); individual
4.1. *Alcătuirea de propoziţii după imagini; -manual,
*Delimitarea cuvintelor din propoziţii; caiete tip I,
*Despărţirea cuvintelor în silabe; fişă de lucru
*Reprezentarea grafică a cuvintelor, identificarea literelor
cunoscute;
*Aranjarea în ordine a imaginilor pentru reconstituirea
poveştii;
- Exerciţii de citire a silabelor, cuvintelor, propoziţiilor;
-Ex. de copiere, transcrierea literelor, silabelor şi a
A.V.A.P. cuvintelor
2.2 -Ex de utilizare a cuvintelor noi în contexte adecvate

*Colaj: „Ocrotim natura”


Observarea
M.M. *Cantecul adunarii Adunarea 0-100 - fișe de lucru, sistematică a elevilor
2.3. zu+zu - conversația, privind capacitatea
explicația, de exprimare , de
M.E.M. -Terminologia matematică: termen, sumă, descăzut, demonstrația, comunicare
1.1 1.3. scăzător, diferență exercițiul, receptivă,
3.1. 3.2. -Prezentarea algoritmului de calcul - activitate deprinderile de
-Descompunerea numerelor in zeci si unitati frontală, conversaţie,exprimar
-Identificarea zecii si unitatii individuală, e.
-Calculul sumei Proba scrisa
- Identificarea rezultatului corect la adunare dintr-un șir de
rezultate.
-Asocierea rezultatelor corecte pentru operații date.
-Inegalități, semne de relație – compararea sumelor
-Probleme care se rezolvă printr-o operație. Probleme de
organizarea a datelor în tabel

-Cântarea vocală în grup şi individual; Sunete emise de - calculator, Observarea


M.M. -Percuția corporală (bătăi din palme, degetul pe bancă, jucării muzicale şi imagini comportamentului
1.4. 2.1. bataia din picior); percuţia corporală sugerate de elevilor.
3.1. -Elemente de limba muzical: ritmul (sunet lung-scurt, tare- „Daca vesel se textul Capacitatea de
încet), interpretare (nuanțe tare/încet/mediu) ; traieste” cântecelor redare a unei
-Jucării muzicale; - conversația, melodii/versuri;
-Mişcarea pe muzică; explicația, Proba practică
-Cântarea instrumentală; demonstrația,
-Procedee armonico-polifonice (solist-cor, grupe exercițiul
alternative); - activitate
-Creaţii muzicale accesibile: Toamna (N. Buiclu), Joc- frontală, pe
popular, Iepurașul Țup (Gh. Ciorănescu) grupe,
individual
A.V.A.P. *Grupul de prieteni-desen
1.1.
Optional -,,Informatica pas cu pas,,

Observarea
Vineri AV.A.P. * Joc de colorare : Ce lipseşte?-colorează Probleme care se - manual, sistematică a elevilor
1.1 *Întâlnirea de dimineaţă – prezentare, impresii, aşteptări. rezolva prin doua caiet, fișe de privind capacitatea
16.11. (activitate frontală) operatii lucru, planșe, de receptare a
2018 *Completarea calendarului naturii magneți, cunoştinţelor
figurine, transmise
culori, coli
M.E.M. -Terminologia matematică: termen, sumă, descăzut, albe Proba orala/scrisa
3.1. 3.2. scăzător, diferență calculator,
-Identificarea/Citirea enuntului problemei imagini
-Prezentarea datelor si scrierea acestora sugerate
-Identificarea intrebarii - conversația,
-Prezentarea etapelor de rezolvare explicația,
-Identificarea operatiilor prin care se rezolva problema demonstrația,
-Identificarea expresiilor matematice exercițiul,
-Probleme care se rezolvă prin doua operații. problematizar
-Probleme de organizarea a datelor în tabel ea
- activitate
frontală,
individuală, în
grup

Observarea
M.E.M. *Recunoaşterea animalului prezentat în imagine, discuţii Sunete emise de - calculator, comportamentului
3.2. despre modul lui de viaţă jucării muzicale şi imagini elevilor.
percuţia corporală sugerate de Capacitatea de
M.M. -Cântarea vocală în grup şi individual; „Daca vessel se textul redare a unei
1.4. 2.1. -Percuția corporală (bătăi din palme, degetul pe bancă, traieste” cântecelor melodii/versuri;
3.1. bataia din picior); - conversația, Proba practică
-Elemente de limba muzical: ritmul (sunet lung-scurt, tare- explicația,
încet), interpretare (nuanțe tare/încet/mediu) ; demonstrația,
-Jucării muzicale; exercițiul
-Mişcarea pe muzică; - activitate
-Cântarea instrumentală; frontală, pe
-Procedee armonico-polifonice (solist-cor, grupe grupe,
alternative); individual
-Creaţii muzicale accesibile: Toamna (N. Buiclu), Joc-
popular, Iepurașul Țup (Gh. Ciorănescu)

A.V.A.P. *Desen:imagini sugerate de textul diferitelor cântece.


1.1.
- materiale: , Observarea
M.M. *Cântecul „Noi acum suntem şcolari”- discuţii Hârtia- frunze de sistematică a elevilor
2.1. Rupere liberă, toamna, privind capacitatea
*Desenarea după contur; mototolire, lipire planșe, de respectarea a
A.V.A.P. *Decuparea modelului obţinut; ,,Felinarul,, creioane etapelor de lucru
1.1. 1.2. *Lipirea/colorarea de diverse ornamente pentru colorate. Proba practică
1.3. 2.1. personalizarea lucrării; -conversaţia,
2.3. 2.4. explicaţia,
2.5. demonstraţia,
*Joc de rol :”Personajul preferat” observaţia,
exerciţiul
-activitate
frontală,
activitate
individuală;

M.M. * Lectură: „Balada unui greier mic” - materiale: Observarea


2.1. Linia-cu rol acuarele, sistematică a elevilor
decorativ pensule, privind capacitatea
„Curcubeul” planșe, de respectarea a
A.V.A.P. -Obţinerea culorilor pin amestec creioane etapelor de lucru
1.1. 1.2. -Observarea imaginii (reproducerii); colorate. Proba practică
1.3. 2.1. -Realizarea unei lucrări individuale şi colective folosind -conversaţia,
2.3. 2.4. tehnici variate; explicaţia,
2.5. -Realizarea de lucrări în care se asociază elemente de demonstraţia,
exprimare plastică cu alte forme de exprimare artistică- observaţia,
ilustrarea versurilor unei poezii; exerciţiul
-Explicarea semnificaţiei propriei lucrări; -activitate
frontală,
activitate
*Aprecierea lucrării colegului de bancă individuală;
Ziua Competenţ Activităţi integrate/pe discipline; organizarea Detalii de conţinut Resurse Evaluare
e specifice colectivului de elevi
Observarea
Luni *Joc de mimă- cum mă simt azi sistematică a elevilor
*Întâlnirea de dimineaţă – prezentare, impresii, aşteptări. -conversaţia, privind capacitatea
19.11. (activitate frontală) exerciţiul de exprimare , de
2018 *Completarea calendarului naturii Pasiunile mele -frontal, pe comunicare
D.P. Prezentarea unor echipe receptivă,
1.1 -Prezentarea unor trăsături personale elementare. Activități trăsături personale -auxiliar, deprinderile de
preferate la școală și în timpul liber elementare creioane conversaţie,exprimar
-Joc de intercunoaștere ”Vrei să fii reporter?” (în pereche) colorate e.
- Personaje preferate din desene animate. Colecția mea de
obiecte –prezentarea colecțiilor/interevaluarea colecțiilor Probă orală
prin acordarea de diplome
-Joc didactic: ”Un adevăr și o minciună”

A.V.A.P. *Desen: ‚Activitati preferate”


1.1.

Observarea
D.P. *Colorarea literei „i” cu format diferit de scriere Litera ,,U,, -metoda sistematică a elevilor
2.1. fonetica- privind capacitatea
analitico- de
C.L.R. *”Citirea” imaginilor; sintetica, Concentrarea asupra
1.1. 1.2. *Identificarea sunetului „u” în silabe şi în cuvinte; conversaţia, rezolvării sarcinilor
2.1. 2.3. *Pronunţarea corectă a acestui sunet; observaţia Aprecieri
3.1. 3.2. *Asocierea sunetului cu litera; dirijată individuale
4.1. *Identificarea literei „U” mare de tipar şi de mână -frontal,
*Scrierea literei „U” mare de mână, respectând liniatura individual
caietului tip I. -manual,
- Exerciţii de citire a silabelor, cuvintelor, propoziţiilor; caiete tip I,
-Exerciţii de completare a cuvintelor cu silabe potrivite; fişă de lucru
- Exerciţii de modificare a unui cuvânt prin înlocuirea unei
litere/unui sunet;
-Ex. de copiere, transcrierea literelor, silabelor şi a
cuvintelor
-Ex de utilizare a cuvintelor noi în contexte adecvate

M.M. -Cantec-Acum e toamna, da!


2.1.
-metoda
D.P. *Modelarea grupurilor de sunete Litera ,,U,, fonetica- Observarea
2.1. analitico- sistematică a elevilor
sintetica, Aprecierea verbală
C.L.R. * Exersarea vorbirii eficiente (vorbirea pe rând, ascultarea conversaţia,
1.1. 1.2. interlocutorului, păstrarea ideii) -convorbire; observaţia
2.1. 2.3. *Identificarea sunetului „r” în silabe şi în cuvinte; dirijată
3.1. 3.2. *Pronunţarea corectă a acestui sunet; -frontal,
4.1. *Asocierea sunetului cu litera; individual
*Identificarea literei „r” mare de tipar şi de mână -manual,
*Scrierea literei „r” mare de mână, respectând liniatura caiete tip I,
caietului tip I. fişă de lucru
-Exerciţii de alcătuire a unor enunţuri folosind cuvinte date;
-Exerciţii de exemplificare a unor substantive proprii (nume
de persoane, nume de păsări şi de animale);
- Exerciţii de citire a silabelor, cuvintelor, propoziţiilor;
-Exerciţii de completare a cuvintelor cu silabe potrivite;
- Exerciţii de modificare a unui cuvânt prin înlocuirea unei
litere/unui sunet;
-Ex. de copiere, transcrierea literelor, silabelor şi a
cuvintelor
-Ex de utilizare a cuvintelor noi în contexte adecvate

A.V.A.P -Colorarea literei


2.1.

M.M. *Audiţie :Alunelul” - manual, Observarea


2.2 Recapitulare- caiet, fișe de sistematică a elevilor
adunarea 0-100 lucru, planșe, Aprecierea verbală
M.E.M. -Terminologia matematică: termen, sumă, descăzut, fara trecere peste magneți,
1.1. .13. scăzător, diferență ordin figurine,
.3.1. 3.2. -Prezentarea algoritmului de calcul culori, coli
4.2. 5.2. -Descompunerea numerelor in zeci si unitati albe
-Identificarea zecii si unitatii calculator,
-Calculul sumei imagini
- Identificarea rezultatului corect la adunare dintr-un șir de sugerate
rezultate. - conversația,
-Asocierea rezultatelor corecte pentru operații date. explicația,
-Inegalități, semne de relație – compararea sumelor demonstrația,
-Probleme care se rezolvă printr-o operație. Probleme de exercițiul,
organizarea a datelor în tabel problematizar
-Identificarea plantelor si partilor componente ale acestora. ea
- activitate
frontală,
individuală, în
grup

Educaţie fizică
Observarea
Marţi D.P. *Joc –„Dacă aş fi pasăre aş fi….” Textul -metoda sistematică a elevilor
1.1. *Întâlnirea de dimineaţă – prezentare, impresii, aşteptări. fonetica- privind capacitatea
20.11. (activitate frontală) analitico- de exprimare , de
2018 *Completarea calendarului naturii sintetica, comunicare
-Citirea textului conversaţia, receptivă,
-Alcatuirea de propozitii dupa imagini observaţia deprinderile de
C.L.R. -Ordonarea propozitiilor pentru a descoperi textul dirijată conversaţie,exprimar
1.1. 1.2. -Comprehensiunea textului. -frontal, e.
2.1. 2.3. -Formularea unui răspuns. individual
4.1. -Transcrierea selectivă dintr-un scurt text -manual, Probă orală
-Ordonarea cuvinte în propoziții și transcrierea acestora caiete tip I,
-Exerciții de transcriere selectivă a numelor de persoane fişă de lucru
- Transcrierea selectivă a unei propoziții din text.
-Scrierea unei întrebări pentru textul citit
-Obseervarea unor greșeli de scriere, corectarea lor și
scrierea corectă

Observarea
D.P. *Joc de mimă :Recunoaşte personajul” (moşul, baba, Recapitulare-litere -metoda sistematică a elevilor
2.1. cocoşul, găina) invatate fonetica- privind capacitatea
analitico- de exprimare , de
C.L.R. -Citirea unui text sintetica, comunicare
1.1. 1.2. -Despartirea textului in propozitii, a propozitiilor in cuvinte, conversaţia, receptivă,
2.1. 2.3. a cuvintelor in silabe observaţia deprinderile de
4.1. -Identificarea locului sunetului in cuvant dirijată conversaţie,exprimar
-Ordonarea cuvintelor pentru a descoperi propozitia -frontal, e.
-Identificarea literelor invatate individual Aprecieri verbale
-Formarea de cuvinte cu silabe date-transcrierea acestora -manual,
-Copierea de cuvinte caiete tip I,
-Transcrierea de cuvinte dupa cerinte date fişă de lucru
-Formularea de enunturi dupa imagini
-Transcrierea de propozitii
LB. ENGLEZA

Observare
M.E.M. Recapitulare- - manual, sistematică Aprecieri
1.1 1.3. -Terminologia matematică: termen, sumă, descăzut, adunarea 0-100 caiet, fișe de globale.
3.1. 3.2. scăzător, diferență fara trecere peste lucru, planșe,
-Prezentarea algoritmului de calcul ordin magneți,
-Descompunerea numerelor in zeci si unitati figurine,
-Identificarea zecii si unitatii culori, coli
-Calculul sumei albe
- Identificarea rezultatului corect la adunare dintr-un șir de calculator,
rezultate. imagini
-Asocierea rezultatelor corecte pentru operații date. sugerate
-Inegalități, semne de relație – compararea sumelor - conversația,
-Probleme care se rezolvă printr-o operație. Probleme de explicația,
organizarea a datelor în tabel demonstrația,
-Identificarea conditiilor de viata optime pentru dezvoltarea exercițiul,
plantelor problematizar
-Rezolvarea de exercitii de adunare ea
-Rezolvarea unor problem cu o operatie - activitate
frontală,
A.V.A.P. -Colorarea plantelor in functie de culori individuală, în
2.2 grup

Observarea
Miercuri D.P. *Întâlnirea de dimineaţă – prezentare, impresii, aşteptări. Recapitulare -metoda sistematică a elevilor
1.1. (activitate frontală) fonetica- privind capacitatea
21.11. *Completarea calendarului naturii analitico- de exprimare , de
2018 sintetica, comunicare
C.L.R. -Citirea unui text conversaţia, receptivă,
2.1. 2.3. -Despartirea textului in propozitii, a propozitiilor in cuvinte, observaţia deprinderile de
4.1. a cuvintelor in silabe dirijată conversaţie,exprimar
-Identificarea locului sunetului in cuvant -frontal, e.
-Ordonarea cuvintelor pentru a descoperi propozitia individual
-Identificarea literelor invatate -manual, Probă orală
-Formarea de cuvinte cu silabe date-transcrierea acestora caiete tip I,
-Copierea de cuvinte fişă de lucru
-Transcrierea de cuvinte dupa cerinte date
-Formularea de enunturi dupa imagini
-Transcrierea de propozitii

Observarea
C.L.R. I1: scrie cuvintele specific imaginii; Proba de evaluare -conversaţia, sistematică a elevilor
1.1. 1.3. I2: identificarea pozitiei sunetului dat in cuvintele observaţia privind capacitatea
2.1. 2.3. specific imaginilor dirijată de exprimare , de
4.1. I3: identificarea numarului de silabe a cuvintelor date -frontal, comunicare
I4:formarea de cuvinte cu silabe date individual receptivă,
I5:ordonarea cuvintelor prentru a descoperi propozitiile, -manual, fişă deprinderile de
transcrierea acestora de lucru conversaţie,
I6: realizarea corespondentei dintre scrierea de tipar si Exprimare
scrierea de mana Proba scrisa
I7: transcierea cuvintelor dupa cerinte date
I8: scrierea dupa dictare

Religia

Educaţie fizică

*Joc –„Dacă aş fi pasăre aş fi….” Observarea


Joi D.P. *Întâlnirea de dimineaţă – prezentare, impresii, aşteptări. Aprofundare/ -metoda sistematică a elevilor
22.11. 1.1. (activitate frontală) dezvoltare fonetica- privind capacitatea
2018 *Completarea calendarului naturii analitico- de concentrare
sintetica, asupra temei de
conversaţia, lucru
C.L.R. -Citirea unui text observaţia
1.1. 1.2. -Despartirea textului in propozitii, a propozitiilor in cuvinte, dirijată
1.3. 1.4. a cuvintelor in silabe -frontal,
1.5. 2.1. -Identificarea locului sunetului in cuvant individual
4.1. -Ordonarea cuvintelor pentru a descoperi propozitia -manual,
-Identificarea literelor invatate caiete tip I,
-Formarea de cuvinte cu silabe date-transcrierea acestora fişă de lucru
-Copierea de cuvinte
-Transcrierea de cuvinte dupa cerinte date
-Formularea de enunturi dupa imagini
-Transcrierea de propozitii

A.V.A.P. *Colaj: „Lecturi invatate”


2.2
Observarea
M.M. *Cantecul adunarii Proba de evaluare - fișe de lucru, sistematică a elevilor
2.3. - conversația, privind capacitatea
explicația, de exprimare , de
M.E.M. I1: rezolvarea exercitii de adunare folosind algorutmul de demonstrația, comunicare
1.1 1.3. calcul; exercițiul, receptivă,
3.1. 3.2. I2: rezolvarea de exercitii folosind expresii - activitate deprinderile de
matematice:adauga frontală, conversaţie,exprimar
I3: identificarea numerelor cu atat mai mari individuală, e.
I4:marirea numerelor date cu un alt numar Proba scrisa
I5:rezolvarea de probleme
I6: realizarea corespondentei eticheta-partea componenta
a plantei
I7: joc matematic

-Cântarea vocală în grup şi individual; Sunete emise de - calculator, Observarea


M.M. -Percuția corporală (bătăi din palme, degetul pe bancă, jucării muzicale şi imagini comportamentului
1.4. 2.1. bataia din picior); percuţia corporală sugerate de elevilor.
3.1. -Elemente de limba muzical: ritmul (sunet lung-scurt, tare- „Trenul” textul Capacitatea de
încet), interpretare (nuanțe tare/încet/mediu) ; cântecelor redare a unei
-Jucării muzicale; - conversația, melodii/versuri;
-Mişcarea pe muzică; explicația, Proba practică
-Cântarea instrumentală; demonstrația,
-Procedee armonico-polifonice (solist-cor, grupe exercițiul
alternative); - activitate
-Creaţii muzicale accesibile: Trenul frontală, pe
grupe,
A.V.A.P. *Colaj-vagoanele trenului individual
1.1.
Optional -,,Informatica pas cu pas,,

Observarea
Vineri AV.A.P. * Joc de colorare : Ce lipseşte?-colorează Aprofundare/ - manual, sistematică a elevilor
1.1 *Întâlnirea de dimineaţă – prezentare, impresii, aşteptări. dezvoltare caiet, fișe de privind capacitatea
23.11. (activitate frontală) lucru, planșe, de receptare a
2018 *Completarea calendarului naturii magneți, cunoştinţelor
figurine, transmise
culori, coli
M.E.M. -Terminologia matematică: termen, sumă, descăzut, albe Proba orala
3.1. 3.2. scăzător, diferență calculator,
-Prezentarea algoritmului de calcul imagini
-Descompunerea numerelor in zeci si unitati sugerate
-Identificarea zecii si unitatii - conversația,
-Calculul sumei explicația,
- Identificarea rezultatului corect la adunare dintr-un șir de demonstrația,
rezultate. exercițiul,
-Asocierea rezultatelor corecte pentru operații date. problematizar
-Inegalități, semne de relație – compararea sumelor ea
-Probleme care se rezolvă printr-o operație. Probleme de - activitate
organizarea a datelor în tabel frontală,
-Identificarea conditiilor de viata optime pentru dezvoltarea individuală, în
plantelor grup
-Rezolvarea de exercitii de adunare
-Rezolvarea unor problem cu o operatie
Observarea
M.E.M. *Recunoaşterea animalului prezentat în imagine, discuţii Sunete emise de - calculator, comportamentului
3.2. despre modul lui de viaţă jucării muzicale şi imagini elevilor.
percuţia corporală sugerate de Capacitatea de
M.M. -Cântarea vocală în grup şi individual; „Trenul” textul redare a unei
1.4. 2.1. -Percuția corporală (bătăi din palme, degetul pe bancă, cântecelor melodii/versuri;
3.1. bataia din picior); - conversația, Proba practică
-Elemente de limba muzical: ritmul (sunet lung-scurt, tare- explicația,
încet), interpretare (nuanțe tare/încet/mediu) ; demonstrația,
-Jucării muzicale; exercițiul
-Mişcarea pe muzică; - activitate
-Cântarea instrumentală; frontală, pe
-Procedee armonico-polifonice (solist-cor, grupe grupe,
alternative); individual
-Creaţii muzicale accesibile:Trenul

*Desen:imagini sugerate de textul diferitelor cântece.


A.V.A.P.
1.1.
- materiale: , Observarea
M.M. *Cântecul „Noi acum suntem şcolari”- discuţii Hârtia- frunze de sistematică a elevilor
2.1. Rupere liberă, toamna, privind capacitatea
*Desenarea după contur; mototolire, lipire planșe, de respectarea a
A.V.A.P. *Decuparea modelului obţinut; ,,Ulciorul,, creioane etapelor de lucru
1.1. 1.2. *Lipirea/colorarea de diverse ornamente pentru colorate. Proba practică
1.3. 2.1. personalizarea lucrării; -conversaţia,
2.3. 2.4. explicaţia,
2.5. demonstraţia,
observaţia,
exerciţiul
-activitate
frontală,
activitate
individuală;

M.M. * Lectură: „Toamna” - materiale: Observarea


2.1. Linia-cu rol acuarele, sistematică a elevilor
decorativ pensule, privind capacitatea
„Covor de frunze” planșe, de respectarea a
A.V.A.P. -Obţinerea culorilor pin amestec creioane etapelor de lucru
1.1. 1.2. -Observarea imaginii (reproducerii); colorate. Proba practică
1.3. 2.1. -Realizarea unei lucrări individuale şi colective folosind -conversaţia,
2.3. 2.4. tehnici variate; explicaţia,
2.5. -Realizarea de lucrări în care se asociază elemente de demonstraţia,
exprimare plastică cu alte forme de exprimare artistică- observaţia,
ilustrarea versurilor unei poezii; exerciţiul
-Explicarea semnificaţiei propriei lucrări; -activitate
frontală,
activitate
*Aprecierea lucrării colegului de bancă individuală;