Sunteți pe pagina 1din 5

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „OCTAV BĂNCILĂ” CORNI Anexa 1 la Ordinul ministrului educației naționale nr.3597/18.06.

2014
Nr.___________ /___________________ (Anexa 2 la Metodologie)

FIȘA CADRU DE AUTOEVALUARE/EVALUARE ÎN VEDEREA ACORDĂRII CALIFICATIVULUI ANUAL


PENTRU CADRELE DIDACTICE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR

Numele şi prenumele cadrului didactic _________________________________________________ Specialitatea: __________________________


Perioada evaluării: 2017-2018 Calificativul acordat: ____________________

Punctaj
Punctaj Validare
Domenii Criterii de Indicatori maxim acordat C.P.
ale evaluării performanţă de performanţă Auto Evaluar Evaluar
evaluare e e
comisie C.A
1. 1.1. Respectarea programei 1.1.a. Existenţa programelor şcolare în vigoare la portofoliul cadrului didactic. 1
Proiectarea şcolare, a normelor de 1.1.b. Întocmirea planificărilor calendaristice conform legislaţiei în vigoare până la 1
activităţii. elaborare a documentelor de termenul stabilit.
proiectare, precum şi 1.1.c. Întocmirea proiectelor unităţilor de învăţare până la termenul stabilit. 1
adaptarea acesteia la 1.1.d. Proiectarea didactică întocmită pe baza evaluării iniţiale şi particularităţilor de 1
particularităţile grupei/clasei. vârstă/nevoi ale elevilor.
1.1.e. Personalizarea documentelor prin elemente de originalitate. 1
1.2. Implicarea în activităţile
de proiectare a ofertei 1.2. Întocmirea proiectării ofertei educaţionale (C.D.Ş.-programă şcolară, planificare 2
educaţionale la nivelul unităţii. calendaristică, suport de curs etc.)
1.3. Folosirea TIC în 1.3.a. Realizarea proiectării activităţii în format electronic. 2
activitatea de proiectare. 1.3.b. Introducerea antetului specific unităţii şcolare în realizarea proiectării activităţii. 1
1.4. Proiectarea unor activităţi 1.4.a. Proiectarea unor întâlniri cu părinţii/elevii în conformitate cu documentele unităţii. 1
extracurriculare corelate cu
1.4.b. Proiectarea activităţilor comisiilor în conformitate cu documentele unităţii (plan 3
obiectivele curriculare, nevoile
managerial, strategii, proceduri etc.).
şi interesele educabililor,
1.4.c. Proiectarea activităţilor educative extraşcolare şi extracurriculare în conformitate cu 1
planul managerial al unităţii.
documentele unităţii.

TOTAL 15 p
2. Realizarea 2.1.Utilizarea unor strategii 2.1.a. Există concordanţă între competenţele specifice-obiectivele operaţionale- 2
activităţilor didactice care asigură conţinuturi-activităţi de învăţare-metode didactice-mijloace didactice.
didactice. caracterul aplicativ al învăţării 2.1.b. Prognozele didactice şi schiţele de lecţie ţin cont de instruirea diferenţiată/centrată 2
şi formarea competenţelor pe elev/elevii cu C.E.S/particularităţile de vârstă ale elevilor.
specifice. 2.1.c. Aplicarea metodelor activ-participative 2
2.1.d. Realizarea unor lecţii din perspectiva transdisciplinară. 1
2.2. Utilizarea eficientă a 2.2.a. Utilizarea în cadrul orelor de curs a materialelor auxiliare existente în dotarea 2
resurselor materiale din cabinetelor/bibliotecii şcolare/CDI
unitatea de învăţământ în 2.2.b. Realizarea şi utilizarea unor mijloace didactice, originale, specifice disciplinei (ppt-
vederea optimizării activităţilor uri, soft-uri educaționale, AeL). 2
didactice inclusiv TIC. 2.2.c. Utilizarea mijloacelor TIC în cadrul orelor de curs. 2
2.3. Diseminarea, evaluarea şi 2.3.a.Prezentarea rezultatelor în cadrul unor întâlniri cu părinţii/la nivelul comisiei metodice 1
valorizarea activităţilor 2.3.b. Feed-back-ul primit de la elevi şi părinţi prin aplicarea unor fişe/chestionare. 1
realizate. 2.3.c. Valorizarea activităţilor prin realizarea unor portofolii/expoziţii/ ex. de bună practică. 2
2.4. Organizarea şi 2.4.a. Organizarea unor activităţi extracurriculare la nivelul şcolii. 2
desfăşurarea activităţilor 2.4.b. Participarea la unele activităţi extracurriculare la nivelul şcolii. 1
extracurriculare, participarea 2.4.c. Organizarea unor activităţi de voluntariat. 2
la acţiuni de voluntariat. 2.4.d. Participarea la activităţi de voluntariat. 1
2.5. Formarea deprinderilor de 2.5.a. Promovarea studiului individual în rezolvarea unor sarcini de lucru creative. 1
studiu individual şi în echipă în
2.5.b. Promovarea studiului în echipă în rezolvarea unor sarcini de lucru. 1
vederea formării /dezv. com-
petenţei de ,,a învăţa să înveţi‘’. TOTAL 25 p
3. Evaluarea 3.1. Asigurarea transparenţei 3.1.a. Prezentarea obiectivelor şi criteriilor evaluării elevilor. 1
rezultatelor criteriilor, a procedurilor de 3.1.b. Prezentarea planului evaluării elevilor şi planificării activităţilor de evaluare. 1
învăţării. evaluare. 3.1.c. Asigurarea permanentă a feed-back-ului. 1
3.1.d. Aplicarea celor trei forme a evaluării: iniţială, continuă şi sumativă. 1
3.1.e. Notarea ritmică. 1
3.2. Aplicarea testelor 3.2.a. Utilizarea itemilor obiectivi, semi-obiectivi şi subiectivi. 1
predictive, interpretarea şi 3.2.b. Prezentarea baremelor de corectare şi notare. 1
comunicarea rezultatelor. 3.2.c. Analiza administrării testului. 1
3.2.d. Consemnarea progresului/regresului şcolar. 1
3.3. Utilizarea diverselor 3.3.a. Folosirea unor fişe de lucru/chestionare. 1
instrumente de evaluare,
3.3.b. Utilizarea unor instrumente diverse de evaluare (portofolii/referate/proiecte). 1
inclusiv a celor din banca de
3.3.c. Folosirea unor modele de teste folosite la nivel naţional. 1
instrumente de evaluare
3.3.d. Folosirea unor instrumente care să permită şi o evaluare orală/practică. 1
unică.
3.4. Promovarea autoevaluării 3.4.a. Includerea autoevaluării ca etapă în demersul didactic în proiectarea activităţilor. 1
şi interevaluării. 3.4.b. Realizarea autoevaluării individuale/în cadrul grupelor de lucru. 1
3.4.c. Realizarea interevaluării la nivelul clasei/grupelor de lucru. 1
3.5 Evaluarea satisfacţiei 3.5.a. Aplicarea de chestionare părinţilor/elevilor. 1
beneficiarilor educaţionali. 3.5.b. Implicarea beneficiarilor educaţionali în alegerea ofertei educaţionale ce urmează a 1
fi parcursă.
3.5.c. Întâlniri periodice cu părinţii/elevii. 1
3.6. Coordonarea elaborării 3.6.a. Prezentarea conţinutului portofoliului educaţional. 0,5
portofoliului educaţional ca 3.6.b. Monitorizarea şi intervenţia pentru realizarea corespunzătoare a portofoliilor. 0,5
element central al evaluării
rezulatelor învăţării. TOTAL 20 p
4. 4.1. Stabilirea unui cadru
Managemen- adecvat (reguli de conduită, 4.1.a. Prezentarea normelor care trebuie respectate în timpul orelor de curs. 1
tul clasei de atitudini, ambient ) pt. desfăşu-
elevi. rarea activităţilor în conformitate 4.1.b. Întocmirea documentelor care justifică prezentarea normelor. 1
cu particularităţile cl. de elevi.
4.2.a. Completarea unor fişe de observaţie a comportamentului elevilor. 1
4.2. Monitorizarea 4.2.b. Intervenţia pentru ameliorarea unor situaţii conflictuale. 1
comportamentului elevilor şi 4.2.c. Completarea unei strategii de gestionare a situaţiei conflictuale. 2
gestionarea situaţiei
conflictuale.
4.3. Cunoaşterea, consilierea 4.3.a. Completarea unor fişe de observaţie a elevilor. 1
şi tratarea diferenţiată a
4.3.b. Consilierea permanentă a elevilor. 1
elevilor.
4.3.c. Tratarea diferenţiată a elevilor. 1
4.4. Motivarea elevilor prin 4.4.a. Implicarea elevilor în activităţi de bună practică. 2
valorizarea exemplelor de 4.4.b. Responsabilizarea elevilor. 1
bună practică. TOTAL 12 p
5.Manageme 5.1. Valorificarea competen- 5.1.a. Valorificarea competenţelor dobândite la cursurile de formare (prin redactarea 0,5
ntul carierei ţelor ştiinţifice, didactice şi me- documentelor, desfăşurarea demersului didactic etc.).
şi a al todice dobândite prin partici- 5.1.b. Prezentarea de exemple de bună- practică utilizate în activitatea didactică (prin 0,5
dezvoltării parea la programele de mese rotunde sau lecţii demostrative).
profesionale. formare continuă/perfecţionare 5.1.c. Redactarea unor articole metodico-ştiinţifice în reviste/lucrări de specialitate. 0,5
5.2. Implicarea în organizarea 5.2.a. Participarea cu lucrări metodico-ştiinţifice/ organizarea unor activităţi metodice la 0,5
activităţilor metodice la nivelul nivelul catedrei/comisiei.
comisiei/catedrei/responsabil. 5.2.b. Participarea cu lucrări metodico-ştiinţifice/ organizarea unor activităţi metodice la 0,5
nivelul unităţii şcolare.
5.2.c. Participarea la activităţi metodice organizate la nivel de I.Ş.J. şi C.C.D. 0,5
5.3. Realizarea/Actualizarea 5.3.a. Cunoaşterea conţinutului portofoliului profesional şi dosarului personal. 0,5
portofiului profesional şi 5.3.b. Realizarea şi actualizarea permanentă a portofoliului profesional şi dosarului 0,5
dosarului personal. personal.
5.4. Dezvoltarea capacităţii de 5.4.a. Comunicare permanentă cu celelalte cadre didactice, responsabilii comisiilor şi 0,5
comunicare şi relaţionare în conducerea şcolii.
interiorul şi în afara unităţii cu 5.4.b. Realizarea integrală a atribuţiilor la timp. 0,5
elevii, personalul şcolii, echipa 5.4.c. Prezenţa spiritului de echipă în realizarea unor sarcini la nivelul şcolii. 0,5
managerială şi cu beneficiarii
din cadrul comunităţii –familiile 5.4.d. Disponibilitate la cerinţele şcolii. 1,5
elevilor.
5.5. Manifestarea atitudinii 0,5
morale şi civice (limbaj, ţinută, 5.5.a. Atitudini morale şi civice conforme cu statutul de cadru didactic.
respect, comportament), 5.5.b. Promovarea deontologiei profesionale şi a respectul faţă de ceilalţi. 0,5
respectarea şi promovarea
TOTAL 8p
deontologiei profesionale.
6. 6.1. Dezvoltarea de 6.1.a. Atragerea de parteneriate educaţionale. 1
Contribuţia parteneriate şi proiecte
6.1.b. Redactarea unor proiecte educaţionale 1
la educaţionale în vederea
dezvoltarea dezvoltării instituţionale. 6.1.c. Valorificarea implicării în parteneriate şi proiecte educaţionale în vederea dezvoltării 0,5
instituţională instituţionale.
şi la 6.2. Promovarea ofertei 6.2.a. Promovarea ofertei educaţionale la nivelul instituţiei/local. 1
promovarea educaţionale. 6.2.b. Promovarea ofertei educaţionale la nivelul judeţean/naţional. 0,5
imaginii 6.3. Promovarea imaginii şcolii 6.3.a. Participarea la olimpiadele şcolare. 2
unităţii în comunitate prin participare 6.3.b. Participarea la concursuri/competiţii locale/judeţene/naţionale. 1
şcolare. şi rezultatele elevilor la olim- 6.3.c. Participarea la simpozioane şi sesiuni de comunicări. 1
piade, concursuri, competiţii, 6.3.d. Popularizarea activităţilor extracurriculare şi extraşcolare prin mijloace mass- 1
activităţi extracurriculare şi media, site-uri educaţionale sau la nivel de I.Ş.J./C.C.D.
extraşcolare.
6.4. Realizarea/pariciparea la 0,5
programe/activităţi de prevenire 6.4.a.Participarea la programe/activităţi în domeniul educaţiei pt. cetăţenie democratică.
şi combatere a violenţei şi com- 1
portamentelor nesănătoase în 6.4.b. Implicarea în activităţi de prevenire şi combatere a violenţei şi de prevenire şi
mediul şcolar, familie,societate. combatere a comportamentelor nesănătoase.
6.5. Respectarea normelor, 6.5.a. Cunoaşterea şi aplicarea procedurilor de sănătate şi securitate a muncii şi de PSI 1
procedurilor de sănătate şi prevăzute de legislaţia în vigoare.
securitatea muncii şi de PSI şi 6.5.b. Implicarea în acţiuni comune cu unele instituţii abilitate. 0,5
ISUJ pentru toate tipurile de
activităţi desfăşurate în cadrul 6.5.c. Diseminarea normelor şi procedurilor elevilor şi întocmirea documentaţiei specifice. 1
unităţii de învăţământ precum
şi a sarcinilor suplimentare.
6.6. Implicarea activă în 6.6.a. Disponibilitate la responsabilizare. 1
crearea unei culturi a calităţii
în nivelul organizaţiei. 6.6.b. Autoperfecţionarea pentru realizarea sarcinilor în mod corespunzător şi exemplar. 1
TOTAL 15 p

7.Conduita 7.1. Manifestarea atitudinii


profesională morale și civice (limbaj, ținută, 7.1. Manifestarea atitudinii morale și civice ( limbaj, ținută, respect, comportament). 3
respect, comportament).
7.2. Respectarea și promova-
7.2. Respectarea și promovarea deontologiei profesionale.
rea deontologiei profesionale. 2
TOTAL 5p
TOTAL 100 p
Grila de punctaj: 85-100p: Foarte bine; 71-84,99p: Bine; 61-70,99: Satisfăcător; sub 60,99: Nesatisfăcător.

Data: Nume şi prenume: Semnături:


..........................
Cadrul didactic evaluat: .............................................................................. ................................

Responsabil comisie: ......................................................................... ..............................

Director, președinte C.A., prof. Mihaela Pînzaru L.S. ……………………


Membrii C. A.
1. Fediuc Ioan 4. Alupoaie C-tin 7. Muraru Amalia 10. Matei Irina
2. Bobâlcă Ion 5. Sofa Ioan 8. Oniciuc Mihaela 11. Anghelache Nuțica
3. Jitariu Carmen 6. Iftime Dorina 9. Nechita Radu 12. Sorohan Teodora
Lider de sindicat, Oboroceanu Constantin

S-ar putea să vă placă și