Sunteți pe pagina 1din 10

Proiect de lectie

Data: 11.05.2018
Scoala Gimnazială Sarafineşti
Propunător: Coiobanu Claudia
Clasa a III-a B
Aria curriculara: Matematică şi ştiinţe ale naturii
Obiectul: Matematică
Unitatea de invăţare: Unităţi de măsură
Subiectul: Unităţi de măsură
Tipul lecţiei: fixarea şi consolidarea cunoştinţelor

Scopul lectiei:
 Consolidarea cunoştinţelor referitoare la unităţile de măsură, multiplii şi submultiplii acestora
 Consolidarea limbajului matematic
COMPETENȚE SPECIFICE:
Matematica:
4.2. Operarea cu unităţi de măsură standardizate, fără transformări
5.3.Rezolvarea de probleme cu operatiile aritmetice studiate, in concentrul 0- 10 000

Limba şi literatura română


Extragerea unor informaţii de detaliu dintr-un text informativ sau literar accesibil

Arte vizuale şi abilităţi practice


Recunoașterea unor mesaje comunicate prin imagini în contexte familiare

Educatie civica:
3.1. Relationarea pozitiva, in grupuri mici, pentru rezolvarea unor sarcini simple de lucru
Obiective operationale:
O1 - să utilizeze corect terminologia matematică specifică ;

O2 - să enumere multiplii şi submultiplii unităţilor de măsură studiate;

O3 - să efectueze calcule folosind unităţi de măsură pentru lungime, masă, capacitate;

O4 - să rezolve probleme în care intervin unităţi de măsură;

O5 – să colaboreze în cadrul unei echipe pentru rezolvarea unor sarcini.

STRATEGII DIDACTICE:
 Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, exerciţiul,problematizarea, jocul didactic
 Mijloace de învăţământ: fişe de lucru, jetoane , caiete.
 Forme de organizare: activitate frontală, activitate în perechi, activitate individuală
 Forme şi tehnici de evaluare: Observaţia sistematică, aprecieri verbale
Resurse temporale: 45 minute

Resurse umane: 14 elevi

BIBLIOGRAFIE:

 Programa şcolară pentru clasa a III-a (2015);


Etapele Conţinutul informaţional al lecţiei Resurse
Ob.
instruirii şi Procedural Organizatoric Evaluare
Op. Activitatea învăţătorului Activitatea elevilor Materiale
dozarea e e
Stabilesc ordinea şi disciplina în
1. sala de clasă; - se pregătesc pentru conversaţia frontal
Moment Pregătesc materialele necesare în desfăşurarea lecţiei;
organizatoric desfăşurarea activităţii;
1min

2. Verific cantitativ şi calitativ tema Elevii prezintă


Verificarea temei prin citirea orală de către elevi, se fac caietele şi verifică Caietele de
2min aprecieri , se corectează eventualele tema conversaţia temă frontal Evaluare
greşeli. orală

3. Elevii vor primi fişe pe care se


Captarea atenţiei O1 găseşte un careu cu litere . Vor - elevii ascultă Evaluare
5min descoperi cuvinte care reprezintă indicaţiile şi Conversaţia Fişe de Activitate în orală
O2 identifică cuvintele Explicaţie lucru perechi
unităţi de măsură studiate , cu
ce denumesc unităţi Jocul
O5 multiplii şi submultiplii acestora. de măsură, multipli didactic
(Anexa 1) şi submultipli ai
acestora.

4. Voi anunţa elevii că astăzi la


Anunţarea matematică vor consolida - ascultă şi reţin
titlului lecţiei şi a cunoştinţele dobândite despre titlul lecţiei ;
obiectivelor unităţile de măsură pentru lungime, Conversaţia tabla
operaţionale capacitate şi masă. -deschid caietele şi Explicaţia caiete
1 min Voi enumera câteva din obiectivele noteazǎ în caiete frontal
urmărite . titlul lecţiei; Observarea
sistematică
individual
5. Pe bileţele vor fi trasate câteva sarcini Elevii extrag bileţele Explicaţia
Fixarea şi de lucru pe care elevii le vor rezolva şi rezolvă oral Bileţele cu Frontal Observarea
consolidarea oral . sarcinile de pe ele. Exerciţiul exerciţii Individual sistematică
cunoştinţelor Care este unitatea principală pentru
anterioare O1 măsurarea lungimii?
25min Litrul este unitatea de măsură cu care
măsurăm.............
Unitatea principală cu care măsurăm
masa corpurilor este.......
Multiplii metrului sunt.........
O2 Submultiplii litrului sunt........ Evaluare
Multiplii kilogramului.... orală
Două instrumente de măsurat formativă
lungimea........
Ce este mai greu:
1 kg de orez sau o tonă de grâu?
2 g de sare sau 2 dag de zahăr?
7 kg de mere sau 7 kg de pepeni?

Propun spre rezolvare o fişă


de lucru cu următoarele
cerinţe(Anexa 2 )

1. Calculează:
Elevii rezolvă Explicaţia Fişe de
83 m + 176m= exerciţiile din fişa de lucru Frontal Observarea
243 hm +1453 hm= lucru Exerciţiul Individual sistematică
698 dam – 509 dam= Aprecierea
O3 10000 cm-468 cm= verbală

970 l x 5=
193 dlx 23=
42 l : 7=
2483 kg – 1237 kg +4278
kg+ 509 kg=
O3 804 g- 36 g : 6 + (546 g- Frontal
497 g): 7-87 g x 5= Individual
84 kg x 10 –(6 x 137 kg -47 Exerciţiul
kgx16) :7= Observarea
Elevii rezolvă sistematică
exerciţiile pe caiete Aprecierea
2. Compară , utilizând unul din şi la tablă. verbală
semnele < , = , > :

18 kg 81 kg
1200 kg 1002kg
138 dag 831 dag
17 t 17 q
36 kg 36 g

3. Din 32 kg de căpşuni se pot Problemati-


obţine 8 kg de dulceaţă. Câte zarea
kg de căpşuni sunt necesare
O4 pentru a obţine 10 kg de
dulceaţă?

6. Obţinerea Se realizează rezolvând fişa de lucru În perechi


performanţei O4 din Anexa 3 . Rezolvă sarcinile Exerciţiul Observare
7min fişei împreună cu Fise de sistematică
O5 colegul de bancă lucru Aprecierea
verbală

7.Feed-back Se verifică fişa. Completează fişa Exerciţiul Fişa de frontal


3 min lucru

Fac aprecieri frontale cu privire la


8.Asigurarea modul de participare al elevilor la - ascultă aprecierile aprecierea frontal aprecierea
retenției si lecţie;transmit tema pentru acasă; făcute verbală şi verbală
transferul - notează tema scrisă
1min pentru acasă
Anexa 1

A F M G K S S M C D L I T R U L C
M E I O I N R R E E R T C Z E A E
E N L P L E E S N C K E H R R S N
R T I R O D W D T A I S I E T D T
R R M D M K I L O G L A N U L F I
U I E S O W D T D T O N T S N G L
M E T R U L S D O T M Z A D B H I
I U R I M B A N C N E T L F V J T
O M U I I I X K A U T G U G C K R
O R L L T L N I U L R F L D X L U
C D E F K I M U L L U F F D X E L
H E C T O M E T R U L A E G R U I
C D U G R A M I L I L I T R U L E
E R T Z U I K I L O L I T R U L R

Anexa 2
1. Calculează:

83 m + 176m=
243 hm +1453 hm=
698 dam – 509 dam=
10000 cm-468 cm=

970 l x 5=
193 dlx 23=
42 l : 7=

2483 kg – 1237 kg +4278 kg+ 509 kg=


804 g- 36 g : 6 + (546 g- 497 g): 7-87 g x 5=
84 kg x 10 –(6 x 137 kg -47 kgx16) :7=

2. Compară , utilizând unul din semnele < , = , > :

18 l 81 l
1200 m 1002m
138 dag 831 dag
17 t 17 q
36 kg 36 g

3. Din 32 kg de căpşuni se pot obţine 8 kg de dulceaţă. Câte kg de căpşuni sunt necesare pentru a obţine 10
kg de dulceaţă?
Anexa 3
Fişă de lucru

1. Stabiliţi valoarea de adevăr a propoziţiilor:

Un elefant este mai greu decât o maimuţă.

1 kg de pene e mai uşor decât un kg de cuie.

Într-un pahar intră doi litri de apă.

Pentru a măsura volumul (capacitatea) vaselor folosim ca unitate de măsură metrul.

2.

Care este unitatea principală pentru măsurarea lungimii?


Litrul este unitatea de măsură cu care măsurăm.............

Unitatea principală cu care măsurăm masa corpurilor este.......

Multiplii metrului sunt.........

Submultiplii litrului sunt........

Multiplii kilogramului....

Două instrumente de măsurat lungimea........

Ce este mai greu:


1 kg de orez sau o tonă de grâu?

Ce este mai greu:


2 g de sare sau 2 dag de zahăr?

Ce este mai greu:


7 kg de mere sau 7 kg de pepeni?

S-ar putea să vă placă și