Sunteți pe pagina 1din 9

Proiect didactic la Limba şi literatura română

Data:
Clasa: a VIII-a
Obiectul: Limba şi literatura română
Subiectul: Cîmpul asociativ al cuvîntului Teatru
Tipul lecţiei: de comunicare şi însuşire a noilor cunoştinţe
Timp de realizare: 45 min
Competenţe specifice:

-Lectura, audierea şi interpretarea textelor literare şi nonliterare, în


limita standardelor de conţinut.

-Operaţionalizarea terminologiei lingvistice şi literare, în limita


standardelor de conţinut.
Subcompetenţe:
9.2. Aplicarea instrumentarului de interpretare a textului
8.2. Comentarea textului liric, epic, dramatic.
9.1. Integrarea adecvată, conştientă a terminologiei lingvistice şi literare
in textul produs.
Strategii didactice: Conversaţia, Explicaţia, Demonstraţia, Ideea
migratoare, Joc de rol, Acvarium, Exerciţiul, Mozaic
Bibliografie:
Constantin Şchiopu, Metodica predării Literaturii Române,Chişinău, 2009
Etapele lectiei Activitatea Activitatea elevului Strategii Dozare Evaluar
profesorului didactic e
e
Evocare Salutul Pregătirea celor
Recit poezia (Anexa1), necesare pentru oră 2 min
preluând diferite măşti; Conversa
Ascultă -ţia Răspuns
Ce emoţii aţi avut în
-Interes, confuzie, uri la
timpul audierii acestor
nelinişte… întrebăr
versuri?
-Purtăm, cînd dorim i în baza
Oare noi purtăm nişte
să ascundem ceva ce unui
măşti?
simţim cu adevărat. text liric
-Găsiţi un sinonim
-A juca un rol, a audiat
pentru expresia : A
ascunde ceva.
purta o mască
-În filme, la teatru.
-Unde oamenii de-a
dreptul poartă măşti
sau joacă roluri?
-Astăzi vom vorbi
despre teatru.
Tema lecţiei noastre:
Cîmpul asociativ al Notează tema în caiet
cuvîntului Teatru
Anunţarea obiectivelor
(Anexa2)
Realizarea Pentru început vă
sensului propun să descifraţi Gr .1- Lucrul
sensul cuvîntului teatru TEÁTRU, teatre, s. 3 min cu
cu ajutorul n. I. 1. Clădire sau loc Exerciţi dicţiona
dicţionarului. special amenajat în ul rul
Gr.1 - dicţionar vederea reprezentării
explicativ de spectacole; p.
Gr.2 – dicţionar de ext. instituţie de
sinonime cultură care
organizează
spectacole.2.Spectacol,
reprezentaţie Mozaic
dramatică.
Gr. 2-
TEÁTRU s. 1. v. actor
ie. 2. scenă. (A părăsit
~l în culmea
Elevii se schimbă gloriei.) 3. v. dramatur
reciproc cu definiţiile şi gie.
sinonimele găsite
Prin acest exerciţiu
elevi, consideraţi că
aveţi bilete la
spectacolul care se va
desfăşura astăzi, la
lecţia noastră pe care
vom încerca s-o facem
un spectacol. V-aş ruga
să fiţi nu atît spectator
dar şi actori.
Vreau să vă spun dragii
mei că teatrul e o artă.
Şi nu una obişnuită. Grupul rămas în sală
Pentru a depista care primeşte sarcina de a
sînt caracteristicile dramatiza fragmentul Dramati
artei teatrale, vă propus.(Anexa 3) zarea
propun să lucrăm prin Acvariu ubui
metoda Acvarium. Elevii din afara sălii: m 10 min fragmen
Patru elevi sunt rugaţi Sarcini : t de text
să părăsească sala( 1 elev: Studiază necunos
aşteaptă în coridor). limbajul nonverbal al cut
Grupul rămas în sală actorilor. Fii atent la
primeşte sarcina de a mimica feţei fiecăruia,
dramatiya fragmentul gesturi, intonaţie. Observa
propus.(Anexa 3) Joc de rea
2 elev: Depistează rol comport
În funcţie de modurile de expunere amentul
răspunsurile elevilor- prezente. Care este cel ui
observatori, plasez la predominant? colegilor
tablă caracteristicile
artei teatrale: 3 elev: Numără cîte Exerciţi
1.Are un caracter întrebări şi cîte ul
sincretic îmbinînd mai răspunsuri sunt. Cu ce
multe tipuri de se începe convorbirea?
comunicare: vizuală,
auditivă, paraverbală, 4 elev: Încearcă să
nonverbal. identifici adevăratele
2.Modul de expunere emoţii ale actorilor
predominant este noştri. Cum crezi, Problem
dialogul dramatic care coincid cu cele ce atizarea
poate alterna în încearcă a fi
monolog. Aici, déjà, se dramatizate?
adaugă şi celelalte două
moduri cunoscute:
descrierea şi
naraţiunea, pe care le
găsim în lista de
personaje şi în
indicaţiile scenice. 5 min
3.Dialogul este marcat
de obicei de o
interogaţie.Replicile pot
fi scurte, laconice sau
ceremonios ample
(realizate prin
alternarea timpurilor
verbale, exclamaţii, Cuvinte selectate:
pauză în rostire). naţional, Vasile
De multe ori în viaţă Alecsandri, scena,
ceea ce vorbim, sau lume, meserie, actor,
ceea ce facem nu spactacol, dor, drag, Selectar
coincide cu ceea ce premieră, Mihai Vizionar ea
simţim. Măştile ne Volontir, artist, scenă, ea unui cuvintel
urmăresc, iar existenţa lume, conflict, creaţie filmuleţ or ce fac
noastră se transformă etc. parte
într-o scenă de teatru. din
Tot despre teatruva fi şi -Noi am fost la cîteva cîmpul
reportajul ce urmeayă spectacole de la acest Exerciţi asociati
să-l privim. Urmăriţi cu teatru. ul v al
atenţie şi selectaţi taote Am vrut să-l pomenim cuvîntul
cuvintele ce credeţi că pe marele maestru ui
âin de cîmpul asociativ Mihai Volontir, care 7 min teatru.
al temei noastre de cu părere de rău nu
astăzi. mai este printre noi.
Se urmăreşte
filmuleţul: Viaţa
teatrală la Bălţi.

-Cum credeţi, de ce am 7 min


ales anume acest
filmuleţ?
1 Gr. Substantive ce
fac parte din cîmpul
asociativ al cuvîntului
Teatru

Acesta este teatrul cu 2 Gr. Adjective


care noi ne mîndrim,
unde se nasc legende şi 3 gr. Verbe Turul Scrierea
se creează adevărate Galeriei cuvintel
capodopere. Şi este or
foarte important că aţi apropiat
avut posibilitatea să e ca sens
vizitaţi acest viu muzeu de un
cultural. Elevii formează în cuvîn –
baza versului propus o bază.
Clasa este divizată în poezie.
trei grupuri. Se
lucrează prin metoda:
Turul Galeriei.
Ideea
Cuvintele sînt scrise la migrato
forma iniţială. are
Fişele se transmit
circular.
Toate variantele sînt
revizuite, sînt exluse
cele ce nu se potrivesc.
Se afişează la tablă.

Primul grup primeşte o


mască veselă, grupul
doi, o mască tristă. În
dependenţă de masca
pe care au primit-o,
trebuie să continuie
thematic versul:
Viaţa mea de-ar fi un
teatru… ( Anexa 4)
Reflecţia
Pornind de la Pro: 5 min
afirmaţia: Poate este cineva care Formul
“ Lumea e un teatru, ne regizează vieţile de area
iar noi sîntem actori, acolo, de sus. argume
formulaţi argumente Orice nu am face ntelor
care ar susţine sau nu oricum avem 3 min
acest citat. spectatori, etc.
Trezindu-ne dimineaţa Contra:
ne luăm o mască, Noi singuri decidem ce
celelalte stau cuminţi, să facem cu soarta
îşi aşteaptă timpul. Le noastră şi de aceea
perindăm pe toate pe lumea nu poate fi
parcursul zilei, una la teatru…
şcoală, alta acasă, alta
la magazin, şi doar
uneori, cu noi înşine Tema de acasă:
sîntem sinceri. În
această învălmăşeală a Text argumentativ
secolului XXI, nu uitaţi pornind de la ideea:
să scoateţi măştile, Teatrul este o treaptă
pentru a nu vă pierde ce stă la baza
adevărata faţă. dezvoltării culturale şi
Evaluarea lecţiei. Elevii creşterii spirituale a
cei mai activi primesc tinerii generaţii.
cîte o mască.
Revenirea la obiective.
Tema de acasă:
Aprecieri
Extindere De căutat ce mari actori Povestir 3 min
de teatru sînt în ea
localitatea noastră, sau
în zona nordului.

Mi-am pus o mască şi-am ieşit în lume,


Să fiu şi eu în rând cu ea,
Dar nu-nţeleg de ce anume,
La orice pas, îmi tot cădea.
Mi-am cumpărat o nouă mască,
Zic, poate ea îmi va purta noroc?!
E mult mai scumpă, mai frumoasă!
Dar şi aceasta mi-a căzut pe loc.
Am încercat din nou, a treia oară.
Ieşit-am ruşinată la lumină,
Dar sufletu-ncepuse să mă doară
Şi m-am simţit pe loc străină.
Mi-am aruncat în grabă masca
Şi am privit lumea altfel,
Atât de sumbră şi prostească,
Luptându-se ca-ntrun duel.
Dar am găsit şi oameni care
Erau la fel, de teapa mea.
Atunci am înţeles că fiecare,
Ar trebui s-arunce masca sa
Anexa 3
(Fragment din Chiriţa în provincie de V. Alecsandri)
ŢĂRANII
Dreptate, dreptate
Ne fă.
Cucoană, dreptate
Ne dă!

CHIRIŢA
Cu biciul pe spate
V-oi da.
V-oi da eu dreptate
Aşa.
CHIRIŢA (ameninţând ţăranii cu cravaşa): Tacă-vă gura, mojicilor.
UN ŢĂRAN: D-apoi bine, cucoană... păcat de Dumnezeu să ne laşi a fi de batjocură!

CHIRIŢA: Ce batgiocură? Ce batgiocură?... Cine v-a batgiocorit?

ŢĂRANII: Cuconaşul Guliţă.

CHIRIŢA: Guliţă?... Minciuni spuneţi... Ce v-o făcut?

UN ŢĂRAN: Mi-a ucis un viţel la vânat.

ALTUL: Şi mie mi-a dat foc bordeiului cu ciubucul cel de hârtie.

ALTUL: Şi eu l-am prins ţinând calea Măriucăi.

CHIRIŢA: Ţâst, beţivilor... bine v-o făcut sufleţelu... De ce nu vă păziţi viţeii şi Măriucile?... Aşa să
păţiţi... Hai, lipsiţi de-aici!

UN ŢĂRAN: Da-i păcat, cucoană, să ne laşi păgubaşi... Da! dacă nu ne-om jălui la d-ta care ne eşti
stăpână vecinică... la cine să ridicăm glasul, săracii de noi!

ALTUL: Am ajuns mai rău decât ţiganii!


CHIRIŢA: Auzi-i?... auzi-i, ţopârlanii!... Ei, apoi să nu-i iei la măsurat cu prăjina de falce?... Afară,
mojicilor, că vă ştiu eu de mult că sunteţi buni de gură şi răi de lucru... Afară!

ŢĂRANII: Cucoană...
CHIRIŢA: Pieriţi din ochii mei... că vă iau de fugă cu calul.
(Repede calul spre ei.)
(Împreună.)

ŢĂRANII (fugind)
Dreptate, dreptate
Ne fă.
Cucoană, dreptate
Ne dă!

CHIRIŢA (furioasă)
Cu biciul pe spate
V-oi da.
V-oi da eu dreptate
Aşa
Viaţa mea de-ar fi un teatru
Şi ar spune tot ce tăinui
Eu aş fi cu totul alta,
Aş putea să mă destăinui…

Gura mea ar fi o scenă


Şi cuvintele- actori,
Ce-or juca în nopţi cu lună
Pînă se arată zorii.
Iar prin cele ce-o să joace
Să reflecte-ntr-o făclie,
Tot ce-n sufletul meu zace,
Tot ce-I mort să reînvie….
Teatrul este o
treaptă ce stă la
baza dezvoltării
culturale şi creşterii
spirituale a tinerii
generaţii.
“Lumea e un
teatru, iar noi
sîntem
actorii…”